PORTAL EDUKACYJNY UG   MESTWIN


Spis treści
Narodowa strategia spójności

 

Ogólne informacje o oferowanych kursach:

Kursy mają formę multimedialnego i interaktywnego materiału edukacyjnego.

Kursy realizowane w oparciu o e-learning poprzez Platformę Edukacyjną

Uniwersytetu Gdańskiego (https://pe.ug.edu.pl) na platformie e-learningowej Moodle.

 

WARUNKI UDOSTĘPNIANIA KURSÓW
E-LEARNINGOWYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO POLSKIM UCZELNIOM

 

 

Rada ds. Nauczania na Odległość Uniwersytetu Gdańskiego funkcjonująca na uczelni od początku 2004 roku przygotowała projekt pt Akademickie kursy kształcenia na odległość na Uniwersytecie Gdańskim. W ramach przygotowania do projektu ogłoszono konkurs na kursy e-learningowe na wszystkich 11-tu wydziałach uczelni. Zwycięskie projekty zakwalifikowano i ujęto w przygotowanym i kierowanym do Ministerstwa Nauki projekcie. Po akceptacji i przyznaniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL, profesjonalny zespół przystąpił do wdrażania projektu. W skład zespołu wchodzili m.in. autorzy treści e-learningowych wybranych uprzednio kursów, projektanci szkoleń elektronicznych (ang. instructional designers), programiści, graficy komputerowi, specjaliści audio-wideo, lektorzy oraz administratorzy platformy e-learningowej UG - Portalu Edukacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego. Zespołem kierował przewodniczący Rady - prof. dr hab. Stanisław Wrycza, projektantami szkoleń byli dr Wojciech Bizon oraz mgr Michał Kuciapski, przeszkoleni w tej specjalizacji na Uniwersytecie w Lubece. Po pilotażowych implementacjach, zespół projektowy przekazał do dydaktycznego użytkowania we wrześniu 2010 roku następujące w pełni e-learningowe kursy:


      • Bioinformatyka strukturalna,
      • Fuzje i przejęcia,
      • Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniach,
      • Projektowanie i wdrażanie kursów e-learningowych 2.0,
      • Repetytorium z fizyki z elementami matematyki,
      • Studenckie inicjatywy gospodarcze.

 

 

Powyższe kursy z powodzeniem realizowane są na Uniwersytecie Gdańskim. Jednak UG z chęcią udostępni je również zainteresowanym pracownikom naukowo-dydaktycznym z wszystkich polskich uczelni. Dostęp staje się możliwy wraz z podpisaniem zainteresowanego partnera – beneficjenta i UG Umowy Licencyjnej.

W ramach Umowy, Licencjobiorca określa i uzgadnia z Licencjodawcą pola eksploatacji kursów e-learningowych, którymi jest zainteresowany. Po zawarciu Umowy Licencyjnej, Licencjobiorca może przystąpić do eksploatacji wybranego kursu (-ów). Kurs może być prowadzony przez pracownika (-ów) Licencjobiorcy bądź przez autora (-ów) kursu z Uniwersytetu Gdańskiego, po uzgodnieniu warunków wynagrodzenia autora (-ów). Licencje są nieodpłatne, lecz prowadzenie e-learningowych zajęć dydaktycznych przez pracownika (-ów) UG jest odpłatne.