Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Wojciech Glac
otwórz kurs


nauczyciele w kursiedr Wojciech Glac
otwórz kursKurs dla studentów II MSU kierunku Biologia i Ochrona Środowiska
Literatura
Literatura źródłowa
nauczyciele w kursiedr Anna-Karina Kaczorowska
otwórz kurs

Dzień dobry

serdecznie zapraszam do skorzystania z materiałów wykorzystanych przeze mnie w przeprowadzeniu dwóch warsztatów w ramach Doktoratorium 


Literatura

Kraśniewski A., Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, MNiSW, Warszawa 2011.

Szyling G. Pytania o ocenianie w szkole wyższej. Zarys zagadnienia. Dyskursy Młodych Andragogów, 2015. vol 16, s 9-22

Kraśnicki

nauczyciele w kursiedr Ryta Suska-Wróbel
mgr Marcin Zieliński
otwórz kurs

Witam na kursie prowadzonym dla studentów II stopnia kierunku biologia . Jest to kurs przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela biologii.


Literatura


R. J. Arends, Uczymy się nauczać, WSiP Warszawa, 1998
K. Kruszewski  i wsp., Sztuka nauczania, PWN, 1994

G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, GWP Gdańsk, 2010.
W. Stawiński, Dydaktyka biologii i ochrony środowiska, PWN Warszawa, 2007.
Dostępna literatura z zakresu analizowanej problematyki, periodyki dla nauczycieli.

nauczyciele w kursiedr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs

Jest to 60 godzinna część kursu przeznaczona dla studentów II roku studiów II stopnia na kierunku BIOLOGIA. Głównym celem kursu jest przygotowanie kandydatów na nauczycieli do planowania i realizowania zadań zawodowych związanych z prowadzeniem lekcji biologii..


Literatura

Literatura podstawowa:

1) W. Stawiński (red.), Dydaktyka biologii i ochrony środowiska, PWN Warszawa, 2007.

2) G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, GWP Gdańsk, 2010.

3) R. J. Arends, Uczymy się nauczać, WSiP Warszawa, 1998.

Literatura uzupełniająca:

 

nauczyciele w kursiedr Iwona Majcher
dr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs

Jest to 75 godzinna część przedmiotu "Dydaktyka biologii"


Literatura
Jest podawana przed zajęciami lub poszukiwana samodzielnie przez studenta
nauczyciele w kursiedr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs

Materiały wspomagające wykłady i ćwicznia laboratoryjne z Elementow genetyki bakterii. 


Literatura

.

nauczyciele w kursiedr hab. Iwona Mruk
otwórz kurs

Celem kursu jest:

 1. poznanie podstawowych sposobów konstruowania narzędzi pomiaru dydaktycznego i ewaluacji,
 2. nabycie umiejętności oceny i analizowania efektów kształcenia,
 3. przygotowanie do autoanalizy pracy nauczyciela i budowanie refleksyjnej praktyki

 


Literatura

Literatura podstawowa:

Niemiecko B, (1999) Pomiar wyników kształcenia, Warszawa, WSiP
Ewaluacja w szkole, red. H. Mizerek (1997), Olsztyn, Wyd. MG
Konarzewski K., (2000) Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa, WSiP
MacBeathJ., Schratz M., Meuret D., Jakobsen  L., (2003) Czy nasza szkoła jest dobra, Warszawa, WSiP

Literatura uzupełniająca:

Pilch T., (1998) Zasady badań pedagogicznych,  Warszawa, WSiP
Niemiecko B., (2002) Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa, WSiP
Fronckiewicz B., (2011) Ewaluacja w szkole / placówce. Jak opracować koncepcję pracy?, Warszawa, Wyd. Fraszka Edukacyjna
Ewaluacja wewnętrzna w szkole,  Wydawnictwo Forum, 2011

nauczyciele w kursiedr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs

Kurs stanowi integralną część ćwiczeń audytoryjnych "Farmaceutyki w środowisku wodnym - pochodzenie, przemiany, zagrożenia". 

Zamieszczone tutaj materiały pomogą Państwu usystematyzować i uzupełnić wiedzę zdobywaną podczas zajęć. Na stronie kursu zamieszczane będą także zadania, których wykonanie niezbędne będzie do zaliczenia całości przedmiotu. 


Literatura

Kümmerer, K. (Ed.). (2008). Pharmaceuticals in the environment: sources, fate, effects and risks. Springer Science & Business Media.
Aga, D. S. (Ed.). (2007). Fate of pharmaceuticals in the environment and in water treatment systems. CRC Press.

Artykuły z czasopism naukowych podawane na bieżąco przez prowadzącego zajęcia.  


nauczyciele w kursiedr hab. Anna Aksmann
otwórz kurs

Kurs jest uzupełnieniem ćwiczeń "Fitopatologia - medycyna roślin" prowadzonych na III roku I stopnia Biologii i Przyrody, w semestrze letnim. Kurs obejmuje dodatkowe materiały oraz wskazanie najistotniejszych zagadnień w omawianej na zajęciach tematyce.


Literatura

Kryczyński S., Weber Z. (red.). 2010. Fitopatologia. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Mańka K. 2005. Fitopatologia leśna. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

nauczyciele w kursiedr krystyna matusiak-mikulin
otwórz kurs

 

Eksperymentalne zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami fizycznymi (fluorescencja, spektroskopia absorpcyjna, kalorymetria, entalpia,
refraktometria, sedymentacja). Poznanie i wykorzystanie technik biofizycznych w biologii.

 


Literatura

ćw. 6

Kłyszejko-Stefanowicz L. Ćwiczenia z biochemii. PWN, 2005

Jóźwiak Z, Bartosz G. Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami. PWN, 2008.

Praca zbiorowa, Chemia fizyczna, PWN, 2009.

nauczyciele w kursiedr Mirosław Jarząb
otwórz kurs

Kurs "Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów"


Literatura

Literatura

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Mytnik
otwórz kurs

Przestrzeń dla wymiany informacji dotyczących NAUKI i BIZNESU dla biologów.


Literatura

- brak

nauczyciele w kursiedr hab. Agnieszka Kowalkowska
otwórz kurs

Materiały wspomagające ćwicznia laboratoryjne z Mikrobiologii.


Literatura

1. Kunicki-Goldfinger W.H.J.: Życie bakterii

2. Streyer L.: Biochemia

3. Kotełko K., Sedlaczek L., Lachowicz T.M.: Biologia bakterii

4. Markiewicz Z.: Struktura i funkcje osłon bakteryjnych

5. Jawetz E., Melnick J., Adelberg E.: Przegląd mikrobiologii lekarskiej

nauczyciele w kursiedr Ewa Wons
otwórz kurs

Molekularne Podstawy Biologii Medycznej-ćwiczenia laboratoryjne


Literatura
 1. T.A. Brown „Genomy” przekład pod red. Piotra Węgleńskiego, PWN 2013
 2. J. Kur „Podstawy inżynierii genetycznej. Teoria, ćwiczenia, testy.” Wydawnictwo PG, 1994.
 3. B. Zalewska-Piątek, M. Olszewski, R. Piątek, S. Milewski, J. Kur „Biologia molekularna. Ćwiczenia laboratoryjne.” Wydawnictwo PG, 2009.
nauczyciele w kursiedr Beata Guzow-Krzemińska
otwórz kursSzanowni Uczniowie klas 7 - 8 szkół podstawowych z województwa pomorskiego,

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym pt.: Moralność i mózg – o biologicznych podstawach zachowań moralnych.

W ciągu trzech miesięcy od 2 grudnia 2019 do 28 lutego 2020 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub podczas telekonferencji zagadnień dotyczących neurobiologicznych podstaw moralności oraz praktycznych zastosowań wyników badań neurobiologicznych.

Szczegółowa problematyka kursu obejmuje:

 

Termin

Temat

2 – 6 grudnia 2019

Przedmiot badań neuroetyki

9 – 13 grudnia 2019

Budowa i funkcje tkanki nerwowej oraz układu nerwowego (ze szczególnym uwzględnieniem układu limbicznego)

16 – 20 grudnia 2019

Nieinwazyjne metody badania aktywności mózgu

6 -10 stycznia 2020

Rozumowanie i emocje moralne

27 – 31 stycznia 2020

Mózgowe układy nagrody i kary

3 – 7 lutego 2020

Neurony lustrzane i neurobiologiczne podstawy empatii

10 – 14 lutego 2020

Wolna wola w perspektywie neurobiologa

17 – 21 lutego 2020

Przykłady wykorzystania osiągnięć neuronauk w systemie prawnym, edukacyjnym, marketingu i wojskowości

24 – 28 lutego 2020

Etyczne aspekty zastosowania osiągnięć neuronauk

 

Osoby chętne do udziału w kursie e-learningowym uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 16 grudnia 2019 na adres: ankoug@gmail.com

Kurs ma formę e-learningową, co oznacza, że wszystkie materiały umieszczone są na Platformie Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami kursu możliwy jest za pośrednictwem: platformy edukacyjnej, forum, czatu, Skype oraz e-maila. Stwarza to możliwość poszerzenia swojej wiedzy w dowolnym dla siebie czasie, bez konieczności przyjazdu na zajęcia. Ukończenie kursu dokumentowane jest certyfikatem.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny +48-58-523-60-06 (w godz. 7.00 – 14.00).

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot


nauczyciele w kursiedr Anna Kot
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Wojciech Glac
otwórz kurs

Zajęcia z Pedagogiki II przeznaczone są dla studentów studiów II stopnia, którzy wybrali specjalizację nauczycielską.


Literatura

wg informacji podanych na zajęciach

nauczyciele w kursiedr Iwona Majcher
otwórz kurs

Materiały uzupełniające dla przedmiotu Podstawy biochemii dla kierunku Oceanografia


Literatura

1. Biochemia, Stryer

2. Ćwiczenia z biochemii, Kłyszejko-Stefanowicz

nauczyciele w kursiedr Mirosław Jarząb
otwórz kurs

Jest to pierwszy etap zgłębiania wiedzy i umiejetności dydaktycznych kandydatów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kurs prowadzony jest w formie klasycznych ćwiczeń. Wersja on-line zawiera materiały pozwalające przygotować się do zajęć.


Literatura

R. I. Arends,  Uczymy się nauczać, .....

nauczyciele w kursiedr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs<p style="text-align:justify;"><em><span style="font-size:11pt;color:black;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Ćwiczenia:</span></em><span style="font-size:11pt;color:black;font-family:Times New Roman,Times,serif;"> obejmują laboratoryjne i audytoryjne zajęcia poświęcone poznaniu podstawowych metod analitycznych i statystycznych wykorzystywanych w badaniach genetycznych. Część laboratoryjna obejmie </span><span style="font-size:11pt;color:black;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">charakterystykę cytogenetyczną 2 gatunków małży morskich </span><em>Macoma balthica</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"> oraz </span><em>Mytilus trossulus</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"> (wizualizacja i klasyfikacja chromosomów, różnice w kariotypach, aberracje w komórkach nowotworowych – aneuploidia, monosomia, heterosomia, duplikacja) oraz elektroforezę izoenzymów w żelu skrobiowym i jej aplikację w badaniu zmienności genetycznej populacji bezkręgowców morskich. Część audytoryjna ćwiczeń poświęcona będzie praktycznemu wykorzystaniu praw genetyki klasycznej w rozwiązywaniu zadań dotyczących krzyżówek genetycznych, mapowaniu genów i genomów, metodom testowania wiarygodności hipotez genetycznych, interpretacji uzyskanych elektroforegramów. Studenci zapoznają się z najnowszymi modelami matematycznymi, metodami statystycznymi i oprogramowaniem (BIOSYS, GENEPOP, FSTAT, ARLEQUIN, LINKDIS) stosowanym w genetyce populacyjnej.</span></span></p>
Literatura
<p style="margin-left:1cm;"><span style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Wykaz literatury</span><em> podstawowej</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">:</span></span></p><ol><li><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Appels R., Rosalind M., Bikram S.G., Cedric E.WM., 1998, Chromosome biology, Kluwer Academic Publishers, 67-318</span></li><li><span style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Charon K.M., Świtoński M., 2006, Genetyka zwierząt, PWN, 15-157</span></li><li><span style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Gajewski W., 1987, Genetyka ogólna i molekularna. </span><strong><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Wyd. PWN</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">, Warszawa</span><span style="font-size:11pt;"></span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Richardson B.J., Baverstock P.R., Adams M. 1986. Allozyme Electrophoresis. A handbook for animal systematics and population studies. Academic Press, New York</span></li></ol><p style="margin-left:1cm;"><span style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">- </span><em>uzupełniającej:</em></span></p><ol><li><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Beebee T., 2004, An introduction to molecular ecology, Wyd. Oxford University Press</span></li><li><span style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Boczkowski K., 1968, Cytogenetyka kliniczna, PWN, pp 182</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Brown T. A., 2001, Genomy, Wyd. PWN, Warszawa</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Hummel H., Bogaards R.H., Amiard-Triquet C., Bachelet G., Desprez M., Marchand J., Sylvand B., de Wit Y., de Wolf L. 1995. Uniform variation in genetic traits of a marine bivalve related to starvation, pollution geographic clines. </span><span style="color:black;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Journal of Experimental Marine Biology and Ecology</span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"> 191: 133-150</span></span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Levan, A., Fregda K., Sandberg A.A., 1964, Nomenclature for centromeric position on chromosomes, Heritas 52:201-220</span></li></ol><p style="margin-left:26.7pt;text-indent:-18pt;"><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;"><span style=""><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">10.</span><span style="font:7pt "Times New Roman";">&nbsp; </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Menken S.B.J. 1982. Biochemical genetics and systematic of small ermine moths (Lepidoptera, Yponomeutidae). Zeitschrift für Zoologischen Systematik und Evolutionsforschung 20: 131-143</span></p><p style="margin-left:26.7pt;text-indent:-18pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;"><span style=""><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">11.</span><span style="font:7pt "Times New Roman";">&nbsp; </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Swofford D.L., Selander R.B. 1997. BIOSYS-2: a computer Program of the Analysis of Allelic Variation in Genetics. User’s Manual. Department of Genetics and Development, Univ. Of Jllinois at Urbana - Champaign, Urbana, Jllinois. USA.</span></p><p style="margin-left:26.7pt;text-indent:-18pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;"><span style=""><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">12.</span><span style="font:7pt "Times New Roman";">&nbsp; </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H., 2004, Krótkie wykłady: Biologia molekularna, PWN</span></p><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L., 2006, Krótkie wykłady: Genetyka, PWN</span>
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Ćwiczenia obejmują laboratoryjne i audytoryjne zajęcia poświęcone poznaniu podstawowych metod analitycznych i statystycznych wykorzystywanych w badaniach genetycznych. Część laboratoryjna obejmie charakterystykę cytogenetyczną 2 gatunków małży morskich Macoma balthica oraz Mytilus trossulus (wizualizacja i klasyfikacja chromosomów, różnice w kariotypach, aberracje w komórkach nowotworowych – aneuploidia, monosomia, heterosomia, duplikacja) oraz elektroforezę izoenzymów w żelu skrobiowym i jej aplikację w badaniu zmienności genetycznej populacji bezkręgowców morskich. Część audytoryjna ćwiczeń poświęcona będzie praktycznemu wykorzystaniu praw genetyki klasycznej w rozwiązywaniu zadań dotyczących krzyżówek genetycznych oraz mapowaniu genów i genomów. 

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Materiały pomocnicze dla lic. & mgr.


Literatura

1.  Biochemistry Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer,

nauczyciele w kursiedr Mirosław Jarząb
otwórz kurs

Zawiera materiały i procedury niezbędne do zaliczenia praktyk pedagogicznych


Literatura

Dostępna literatura z zakresu metodyki nauczania, periodyki dla nauczycieli

nauczyciele w kursiedr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs

Zawiera materiały i dokumenty niezbędne do odbycia praktyk zawodowych w wakacje między 2 a 3 rokiem studiów. Praktyka zwodowa jes przedmiotem 3 roku studiów, zatem wpis do indeksu następuje zimą.


Literatura

Stosownie do porzeb studenta odbywającego praktyki zawodowe.

nauczyciele w kursiedr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs

Zawiera materiały i dokumenty niezbędne do odbycia praktyk zawodowych w wakacje między 2 a 3 rokiem studiów. Praktyka zwodowa jes przedmiotem 3 roku studiów, zatem wpis do indeksu następuje zimą.


Literatura

Stosownie do porzeb studenta odbywającego praktyki zawodowe.

nauczyciele w kursiedr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kursTest zaliczeniowy z części biologicznej przedmiotu "Przestępczość seksualna" dla studentów Kryminologii (II st.).
nauczyciele w kursiedr Wojciech Glac
otwórz kurs

Kurs jest otwarty dla całej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Osoby zainteresowane uprzejmie proszę o kontakt e-mailowy (ankoug@gmail.com)

 

Kurs obejmuje praktyczne i teoretyczne zagadnienia związane z:

- techniczną obsługą platformy,

- organizacją kursów e-learningowych,

- trudnościami wynikającymi z pośredniej komunikacji mającej miejsce podczas kursów on-line,

- relacją student-prowadzący,

- przebiegiem procesu uczenia się w trybie on-line,

- specyfiką kursów on-line organizowanych wśród studentów studiów dziennych UG.


Literatura

 

1. Plebańska M., E-learning : tajniki edukacji na odległość, C.H. BECK, Warszawa, 2011

2. Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele w kursiedr Anna Kloska
dr Anna Kot
otwórz kurs<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:georgia,serif;">W ramach zajęć z <em>dydaktyki przyrody</em>studneci poddają szczegółowej analizie podstawę programową nauczania przyrody (Dz.U. Nr 4 poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009r.) <a href="http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/dla-nauczycieli/rozporzadzenie-o-podstawie-programowej-w-calosci">[http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/dla-nauczycieli/rozporzadzenie-o-podstawie-programowej-w-calosci]<br /> </a>wraz z jej obudową dydaktyczną.<br /></span></span><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:georgia,serif;">Następnie konstruują rozwiązania metodyczne wybranych zagadnień przyrodniczych patrząc na nie przez pryzmat wybranych obszarów dydaktycznych.</span></span><br /><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:georgia,serif;">Część zajęć realizowanych jest w formie <strong>projektu </strong>związanego z praktyką edukacji. </span></span>
Literatura
W ramach kursu
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

1


Literatura

1

nauczyciele w kursiedr hab. Stefan Tukaj
otwórz kurs

xxxx


Literatura

xxxx

nauczyciele w kursiedr Krzysztof Grabski
otwórz kurs

Kurs wspomaga prowadzenie zajęc w ramach przedmiotu Taksonomia roślin dla studentów Biologii III roku I stopnia. 

Celem kursu jest wyposażenie studentów w wiedzę przed ćwiczeniami na sali oraz sprawdzenie zdobytych umiejętności.

Zagadnienia poruszane na kursie:

 • Zasady tworzenia nazw roślin.
 • Podstawy Kodeksu Nomenklatury Botanicznej ICN
 • Rodzaje typów nomenklatorycznych.
 • Jak odkrywa się nowe dla nauki gatunki?
 • Kolekcje wykorzystywane w pracy taksonoma (szklarnia, kolekcja preparatów mokrych i zielnik).
 • Praca w zielniku – oznaczanie roślin.
 • Charakterystyka rodzin Angiospermae.
 • Konstruowanie klucza do oznaczania gatunków.
 • Taksonomia klasyczna a założenia kladystyki.
 • Porównanie wyników badań morfologicznych i filogenetycznych.

Taksonomia roślin jest kursem zgamifikowanym. Uczymy się grając w grę!


Literatura

Drobnik J. 2007. Zielnik i zielnikoznawstwo. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code) http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php

Mitka J. 2004. Linnaean taxonomy in the age of molecular biology. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica Supplementum6: 9–31

Rutkowski L. 1999. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN Warszawa.

Spalik K, & Piwczyński M. 2006. Rekonstrukcja filogenezy i wnioskowanie filogenetyczne w badaniach ewolucyjnych. Kosmos 58(3-4): 485-498.

Stace C.A. 1993. Taksonomia roślin i Biosystematyka. PWN. Warszawa.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2009. Botanika. Tom 2 - Systematyka. PWN, Warszawa.

 

 

nauczyciele w kursiedr Sławomir Nowak
otwórz kurs

Celem kursu jest zapoznanie z metodami manipulacyjnymi stosowanymi w obrębie ośrodkowego układu nerwowego: nieinwazyjnymi technikami neurostymulacji (przezskórna elektrostymulacja nerwów (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation - TENS), przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS), przezczaszkowa bezpośrednia stymulacja prądowa (Transcranial Direct Current Stimulation - tDCS)) jak i głęboką stymulacją mózgu (Deep Brain Stimulation, DBS) – chirurgiczną metodą leczenia, polegającą na implantacji rozrusznika mózgu, który wysyła impulsy elektryczne do określonej części/struktury mózgu. Techniki neuromodulacyjne wykorzystywane są w terapii chorób związanych z zaburzeniami motorycznymi oraz psychiatrycznymi ośrodkowego układu nerwowego (w chorobie Parkinsona, drżeniu samoistnym, dystonii, przewlekłym bólu, syndromie Tourettea, depresji, zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych i wielu innych).


Literatura

Daniel Tarsy “Deep Brain Stimulation in Neurological and Psychiatric Disorders. Current Clinical Neurology” Springer, 2008.

Jamie Talan. “Deep Brain Stimulation: A New Treatment Shows Promise in the Most Difficult Cases” Dana Press, New York, Washington, D.C. 2009.

nauczyciele w kursiemgr Karolina Plucińska
otwórz kurs

Technologie informacyjne - kurs uzupełniający


Literatura

Literaturę podaje prowadzący ćwiczenia.

nauczyciele w kursiemgr Martyna Zalewska
dr Adam Żak
otwórz kurs

cdn


Literatura

cdn

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Uzupełnienie kursu z "Technologii informacyjnych" prowadzonego na I roku Biologii i Biologii medycznej, studiów I-go stopnia


Literatura

Literatura zostanie podana przez prowadzącego zajęcia.

nauczyciele w kursiemgr Martyna Zalewska
otwórz kurs

Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych; praca w systemie Windows; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi - Internet Explorer. Posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów). Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel (arkusze, funkcje, tabele, wykresy). Grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej - funkcje programu PowerPoint. Umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem; bezpieczeństwo danych; prawa autorskie.

Kurs zawiera materiały stanowiące uzupełnienie zajęć prowadzonych w salach komputerowych w siedzibie Wydziału. Materiały zostały przygotowane do samodzielnego zapoznania się przez studentów, zaś przedstawione zadania do wykonania przez uczestników kursu.


Literatura

Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom

Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion

Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion

nauczyciele w kursiemgr Alicja Robionek
otwórz kurs

Kurs stanowi uzupełnienie zajęć w sali komputerowej. Zawiera materiały do samodzielnej pracy studentów, w tym instrukcje, ćwiczenia oraz zadania do wykonania.


Literatura

Jak bez problemów przesiąść się z menu w Excel 2003 na wstążki w Excel 2010?  - Interakcyjny podręcznik online

„Komputerowa edycja dokumentów dla inteligentnych” autorstwa prof. Andrzeja Bliklego: Plik

 

nauczyciele w kursiemgr Agata Mieszkowska
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych). Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych; praca w systemie Windows; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi - Internet Explorer. Posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów). Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel (arkusze, funkcje, tabele, wykresy). Grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej - funkcje programu PowerPoint. Umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem; bezpieczeństwo danych; prawa autorskie.

Kurs zawiera materiały stanowiące uzupełnienie zajęć prowadzonych w salach komputerowych w siedzibie Wydziału. Materiały zostały przygotowane do samodzielnego zapoznania się przez studentów, zaś przedstawione zadania do wykonania przez uczestników kursu. 


Literatura

Literatura zostanie podana podczas trwania zajęć w salach komputerowych Wydziału.

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Naczk
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych). Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych; praca w systemie Windows; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi - Internet Explorer. Posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów). Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel (arkusze, funkcje, tabele, wykresy). Grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej - funkcje programu PowerPoint. Umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem; bezpieczeństwo danych; prawa autorskie.

Kurs zawiera materiały stanowiące uzupełnienie zajęć prowadzonych w salach komputerowych w siedzibie Wydziału. Materiały zostały przygotowane do samodzielnego zapoznania się przez studentów, zaś przedstawione zadania do wykonania przez uczestników kursu. 


Literatura

Literatura zostanie podana podczas trwania zajęć w salach komputerowych Wydziału.

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Naczk
otwórz kurs

Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych; praca w systemie Windows; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi - Internet Explorer. Posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów). Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel (arkusze, funkcje, tabele, wykresy). Grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej - funkcje programu PowerPoint. Umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem; bezpieczeństwo danych; prawa autorskie.

Kurs zawiera materiały stanowiące uzupełnienie zajęć prowadzonych w salach komputerowych w siedzibie Wydziału. Materiały zostały przygotowane do samodzielnego zapoznania się przez studentów, zaś przedstawione zadania do wykonania przez uczestników kursu.


Literatura

Literatura zostanie podana podczas trwania zajęć w salach komputerowych Wydziału.

nauczyciele w kursiemgr Alicja Robionek
otwórz kurs

j.w.


Literatura

j.w.

nauczyciele w kursiedr hab. Stefan Tukaj
otwórz kurs

jw


Literatura

jw

nauczyciele w kursiedr hab. Stefan Tukaj
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia osiągnięć technologii informacyjnych w biologii molekularnej. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi - Internet Explorer; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; Posługiwania się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych. Umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem. Bezpieczeństwo danych. Prawa autorskie. Umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet, przeszukiwania baz danych biologicznych. Umiejętność tworzenia i formatowania tekstów. Umiejętność pracy z arkuszem kalkulacyjnym i tworzenie wykresów. Umiejętność wykorzystania narzędzi multimedialnych do tworzenia prezentacji


Literatura

Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom
Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion
Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion


nauczyciele w kursiedr Beata Guzow-Krzemińska
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego


nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Naczk
otwórz kurs

Kurs jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu Technologie Informacyjne. Zawiera materiały do samodzielnej pracy studenta.


Literatura

Literatura zostanie podana na zajęciach.

nauczyciele w kursiedr Magdalena Miklaszewska
otwórz kursZadania dodatkowe na ocene w ramach przedmiotu Technologie Informacyjne
Literatura

brak

nauczyciele w kursiedr Krzysztof Grabski
otwórz kurs

Kurs tymczasowy


Literatura

Kurs

nauczyciele w kursiedr Beata Guzow-Krzemińska
otwórz kurs

Uzupełnienie kursu z "Technologii informacyjnych" prowadzonego na I roku Biologii, studiów I-go stopnia


Literatura

Literatura zostanie podana przez prowadzącego zajęcia.

nauczyciele w kursiedr Agnieszka Baścik-Remisiewicz
otwórz kurs
Szanowni Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z województwa pomorskiego,

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym pt.: Terapia genowa - możliwości i ograniczenia

W ciągu trzech miesięcy od 2 grudnia do 28 lutego 2020 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub pod- czas telekonferencji zagadnień dotyczących terapii genowej.

Szczegółowa problematyka kursu obejmuje:

 

Termin

Temat

2 – 6 grudnia 2019

Istota terapii genowej i historia jej rozwoju

9 – 13 grudnia 2019

Metody transferu DNA do komórki – systemy wirusowe

16 – 20 grudnia 2019

Metody transferu DNA do komórki – systemy nie-wirusowe

6 -10 stycznia 2020

Rodzaje terapii genowych

27 – 31 stycznia 2020

Terapia genowa monogenowych chorób dziedzicznych

3 – 7 lutego 2020

Terapia genowa chorób nabytych – choroby neurodegradacyjne, układu krążenia i

infekcyjne

10 – 14 lutego 2020

Terapia genowa chorób nabytych – choroby nowotworowe

17 – 21 lutego 2020

Zagrożenia i szanse terapii genowej

24 – 28 lutego 2020

Etyczne kontrowersje wokół terapii genowych

 

Osoby chętne do udziału w kursie e-learningowym uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 16 grudnia 2019 na adres: ankoug@gmail.com

Kurs ma formę e-learningową co oznacza, że wszystkie materiały umieszczone są na Platformie Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami kursu możliwy jest za pośrednictwem: platformy edukacyjnej, forum, czatu, Skype oraz e-maila. Stwarza to możliwość poszerzenia swojej wiedzy w dowolnym dla siebie czasie, bez konieczności przyjazdu na zajęcia. Ukończenie kursu dokumentowane jest certyfikatem.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny +48-58-523-60-06 (w godz. 7.00 – 14.00).

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot

 


nauczyciele w kursiedr Anna Kot
otwórz kurs

Kurs w formie wykładów oraz ćwiczeń adresowany do studentów II roku MSU kierunku "KRYMINOLOGIA" - studia STACJONARNE


Literatura

Literatura źródłowa będzie podana podczas zajęć.

nauczyciele w kursiedr Anna-Karina Kaczorowska
otwórz kurs

Kurs dla studentów Kryminologii , tryb zaoczny


Literatura

Podana w trakcie zajęć

nauczyciele w kursiedr Anna-Karina Kaczorowska
otwórz kurs

Kurs zawiera materiały uzupełniające dla Studentów uczestniczących w zajęciach z przedmiotu "Technologie Informacyjne" oraz zadania do samodzielnego wykonania przrez Studentów.


Literatura

Literatura zostanie podana podczas zajęć prowadzonych w sali komputerowej.

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Aksmann
otwórz kurs

Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: zasady BHP i ergonomia pracy przy komputerze; wprowadzenie do baz danych; pozyskiwanie i
przetwarzanie informacji biologicznych z wykorzystaniem baz danych biologicznych i biomedycznych - sekwencji nukleotydowych i
aminokwasowych, struktur cząsteczek biologicznych, literatury; wprowadzenie do metod analizy sekwencji; przegląd podstawowych narzędzi
bioinformatycznych: odczyt i analiza chromatogramów, porównywanie sekwencji, projektowanie starterów, porządkowanie sekwencji, analiza
filogenetyczna, wyszukiwanie i wizualizacja struktur trzeciorzędowych cząsteczek biologicznych; klonowanie in silico.


Literatura

Wykaz literatury podstawowej:

• Baxevanis A.D., Ouellette B.F. (red.) (2005) Bioinformatyka - podręcznik do analizy genów i białek. PWN, ISBN 83-01-14211-1
• Paul G. Higgs, Teresa K. Attwood (2008) Bioinformatyka i ewolucja molekularna. PWN, ISBN: 978-83-01-15494-3
• Autorskie instrukcje do ćwiczeń.
Wykaz literatury uzupełniającej
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=handbook.TOC&depth=2
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/staff/tao/URLAPI/
• http://www.clustal.org/
• http://www.rasmol.org/software/RasMol_Latest_Manual.html
• Literatura dodatkowa podawana na bieżąco

 

nauczyciele w kursiedr Beata Guzow-Krzemińska
otwórz kurs

Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: zasady BHP i ergonomia pracy przy komputerze; wprowadzenie do baz danych; pozyskiwanie i
przetwarzanie informacji biologicznych z wykorzystaniem baz danych biologicznych i biomedycznych - sekwencji nukleotydowych i
aminokwasowych, struktur cząsteczek biologicznych, literatury; wprowadzenie do metod analizy sekwencji; przegląd podstawowych narzędzi
bioinformatycznych: odczyt i analiza chromatogramów, porównywanie sekwencji, projektowanie starterów, porządkowanie sekwencji, analiza
filogenetyczna, wyszukiwanie i wizualizacja struktur trzeciorzędowych cząsteczek biologicznych.


Literatura

Wykaz literatury podstawowej:
• Baxevanis A.D., Ouellette B.F. (red.) (2005) Bioinformatyka - podręcznik do analizy genów i białek. PWN, ISBN 83-01-14211-1
• Paul G. Higgs, Teresa K. Attwood (2008) Bioinformatyka i ewolucja molekularna. PWN, ISBN: 978-83-01-15494-3
• Autorskie instrukcje do ćwiczeń.
Wykaz literatury uzupełniającej
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=handbook.TOC&depth=2
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/staff/tao/URLAPI/
• http://www.clustal.org/
• http://www.rasmol.org/software/RasMol_Latest_Manual.html
• Literatura dodatkowa podawana na bieżąco


nauczyciele w kursiedr Beata Guzow-Krzemińska
otwórz kurs

 Kurs obejmuje wykłady oraz zajęcia laboratoryjne poświecone zagrożeniom związanym z bioterroryzmem oraz metodom przeciwidziałania jego skutkom.


Literatura

 Podana podczas wykładu

nauczyciele w kursiedr Anna-Karina Kaczorowska

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.