Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
otwórz kurs


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym pt.: Zdalne nauczanie z wykorzystaniem Microsoft Teams, adresowanym do nauczycieli szkół z województwa pomorskiego. W ciągu trzech  miesięcy od 7 grudnia 2020 roku do 26 lutego 2021 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub podczas telekonferencji zagadnień dotyczących prowadzenia zdalnych lekcji i wykorzystania platformy edukacyjnej MS Teams. Szczegółowa problematyka kursu obejmuje:

nr

Termin

Temat

1.       

7 – 11 grudnia 2020

Podstawy pracy z aplikację MS Teams

2.       

14 – 18 grudnia 2020

Praca w zespołach i kanałach

3.       

21 – 24 grudnia 2020

Spotkania – planowanie, dołączanie, nagrywanie

4.       

18-22 stycznia 2021

Aplikacja OneNote

5.       

25 – 29 stycznia 2021

Powiadomienia, czaty i konwersacje w MS Teams

6.       

1- 5 lutego 2021

Przygotowanie i konfigurowanie notesu zajęć

7.       

8 – 12 lutego 2021

Zadania, testy i formularze (Office Forms)

8.       

15 – 19 lutego 2021

Praca z plikami

9.       

22 – 26 lutego 2021

Obsługa kalendarza

 

Osoby chętne do udziału w kursie uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do 18 stycznia 2021 na adres: ankoug@gmail.com. W mailu należy podać imię i nazwisko, proszę też o zgłaszanie własnych propozycji zagadnień, które chcieliby Państwo omówić w trakcie zajęć.

Kurs ma formę e-learningową co oznacza, że wszystkie materiały umieszczone są na Platformie Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami kursu możliwy jest za pośrednictwem: platformy edukacyjnej, forum, czatu, MS Teams lub ZOOMa oraz e-maila. Stwarza to możliwość poszerzenia swojej wiedzy w dowolnym dla siebie czasie. Ukończenie kursu dokumentowane jest certyfikatem. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy.

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot


nauczyciele w kursiedr Anna Kot
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Błażej Bojarski
mgr Błażej Bojarski
mgr Karolina Cierocka
mgr Ariadna Jankowska
dr Paulina Kozina
dr hab. Jacek Szwedo
dr Marta Zakrzewska
otwórz kurs

Zagadnienia poruszane na kursie:

 • Zasady tworzenia nazw roślin.
 • Podstawy Kodeksu Nomenklatury Botanicznej ICN
 • Rodzaje typów nomenklatorycznych.
 • Jak odkrywa się nowe dla nauki gatunki?
 • Kolekcje wykorzystywane w pracy taksonoma (szklarnia, kolekcja preparatów mokrych i zielnik).
 • Praca w zielniku – oznaczanie roślin.
 • Charakterystyka rodzin Angiospermae.
 • Konstruowanie klucza do oznaczania gatunków.
 • Taksonomia klasyczna a założenia kladystyki.
 • Porównanie wyników badań morfologicznych i filogenetycznych.

Literatura

Drobnik J. 2007. Zielnik i zielnikoznawstwo. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code) http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php

Mitka J. 2004. Linnaean taxonomy in the age of molecular biology. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica Supplementum6: 9–31

Rutkowski L. 1999. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN Warszawa.

Spalik K, & Piwczyński M. 2006. Rekonstrukcja filogenezy i wnioskowanie filogenetyczne w badaniach ewolucyjnych. Kosmos 58(3-4): 485-498.

Stace C.A. 1993. Taksonomia roślin i Biosystematyka. PWN. Warszawa.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2009. Botanika. Tom 2 - Systematyka. PWN, Warszawa.

 

 

nauczyciele w kursiedr Sławomir Nowak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Jacek Szwedo
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
otwórz kurs

Biologia molekularna z biotechnologią - wykłady

prowadzący: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
otwórz kurs

Informacje dla studentów  Wydziału Biologii. nauczyciele w kursiedr hab. Krzysztof Banaś
dr Anna Kot
mgr Monika Miszkowicz-Brylowska
Joanna Pernaczyńska
otwórz kurs

Materiały wspomagające wykłady i ćwicznia laboratoryjne z Elementow genetyki bakterii. 


Literatura

.

nauczyciele w kursiedr hab. Iwona Mruk
otwórz kurs

Celem kursu jest:

 1. poznanie podstawowych sposobów konstruowania narzędzi pomiaru dydaktycznego i ewaluacji,
 2. nabycie umiejętności oceny i analizowania efektów kształcenia,
 3. przygotowanie do autoanalizy pracy nauczyciela i budowanie refleksyjnej praktyki

 


Literatura

Literatura podstawowa:

Niemiecko B, (1999) Pomiar wyników kształcenia, Warszawa, WSiP
Ewaluacja w szkole, red. H. Mizerek (1997), Olsztyn, Wyd. MG
Konarzewski K., (2000) Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa, WSiP
MacBeathJ., Schratz M., Meuret D., Jakobsen  L., (2003) Czy nasza szkoła jest dobra, Warszawa, WSiP

Literatura uzupełniająca:

Pilch T., (1998) Zasady badań pedagogicznych,  Warszawa, WSiP
Niemiecko B., (2002) Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa, WSiP
Fronckiewicz B., (2011) Ewaluacja w szkole / placówce. Jak opracować koncepcję pracy?, Warszawa, Wyd. Fraszka Edukacyjna
Ewaluacja wewnętrzna w szkole,  Wydawnictwo Forum, 2011

nauczyciele w kursiedr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs

Kurs jest uzupełnieniem ćwiczeń "Fitopatologia - medycyna roślin" prowadzonych na III roku I stopnia Biologii i Przyrody, w semestrze letnim. Kurs obejmuje dodatkowe materiały oraz wskazanie najistotniejszych zagadnień w omawianej na zajęciach tematyce.


Literatura

Kryczyński S., Weber Z. (red.). 2010. Fitopatologia. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Mańka K. 2005. Fitopatologia leśna. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

nauczyciele w kursiedr krystyna matusiak-mikulin
otwórz kurs

Egzamin zaliczeniowy z przedmiotu: Fizjologia Zwierząt i Człowieka dla Studentów Biologii Medycznej


nauczyciele w kursiedr Beata Grembecka
otwórz kurs

Kurs został stworzony w celu przeprowadzenia kolokwium zaliczeniowego dla przedmiotu, który prowadzony był w aplikacji MS Teams.

nauczyciele w kursiedr Beata Grembecka
otwórz kurs

Egzamin zaliczeniowy 

nauczyciele w kursiedr Beata Grembecka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska
mgr Aleksandra Piwka
otwórz kurs

 

Eksperymentalne zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami fizycznymi (fluorescencja, spektroskopia absorpcyjna, kalorymetria, entalpia,
refraktometria, sedymentacja). Poznanie i wykorzystanie technik biofizycznych w biologii.

 


Literatura

ćw. 6

Kłyszejko-Stefanowicz L. Ćwiczenia z biochemii. PWN, 2005

Jóźwiak Z, Bartosz G. Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami. PWN, 2008.

Praca zbiorowa, Chemia fizyczna, PWN, 2009.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kurs "Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów"


Literatura

Literatura

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Przestrzeń dla wymiany informacji dotyczących NAUKI i BIZNESU dla biologów.


Literatura

- brak

nauczyciele w kursiedr hab. Agnieszka Kowalkowska
otwórz kurs

Kurs zawiera materiały e-learningowe z wykładu pt. Hodowle komórek zwierzęcych.

nauczyciele w kursiedr Anna Kloska
otwórz kurs

Kurs e-learningowy do ćwiczeń z przedmiotu identyfikacja roślin zalążkowych (kod ECTS: 13.1.0801)

Kurs służy przygotowaniu teoretycznemu poprzedzającemu część praktyczną ćwiczeń.

nauczyciele w kursiedr Przemysław Baranow
otwórz kurs

Materiały wspomagające ćwicznia laboratoryjne z Mikrobiologii.


Literatura

1. Kunicki-Goldfinger W.H.J.: Życie bakterii

2. Streyer L.: Biochemia

3. Kotełko K., Sedlaczek L., Lachowicz T.M.: Biologia bakterii

4. Markiewicz Z.: Struktura i funkcje osłon bakteryjnych

5. Jawetz E., Melnick J., Adelberg E.: Przegląd mikrobiologii lekarskiej

nauczyciele w kursiedr Ewa Wons
otwórz kurs


nauczyciele w kursiedr Grzegorz Cech
otwórz kurs


nauczyciele w kursiemgr Krystyna Bogucka
dr Grzegorz Cech
dr Anna Kloska
prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Sylwia Barańska
otwórz kursSzanowni Uczniowie klas 7 - 8 szkół podstawowych z województwa pomorskiego,

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym pt.: Moralność i mózg – o biologicznych podstawach zachowań moralnych.

W ciągu trzech miesięcy od 2 grudnia 2019 do 28 lutego 2020 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub podczas telekonferencji zagadnień dotyczących neurobiologicznych podstaw moralności oraz praktycznych zastosowań wyników badań neurobiologicznych.

Szczegółowa problematyka kursu obejmuje:

 

Termin

Temat

2 – 6 grudnia 2019

Przedmiot badań neuroetyki

9 – 13 grudnia 2019

Budowa i funkcje tkanki nerwowej oraz układu nerwowego (ze szczególnym uwzględnieniem układu limbicznego)

16 – 20 grudnia 2019

Nieinwazyjne metody badania aktywności mózgu

6 -10 stycznia 2020

Rozumowanie i emocje moralne

27 – 31 stycznia 2020

Mózgowe układy nagrody i kary

3 – 7 lutego 2020

Neurony lustrzane i neurobiologiczne podstawy empatii

10 – 14 lutego 2020

Wolna wola w perspektywie neurobiologa

17 – 21 lutego 2020

Przykłady wykorzystania osiągnięć neuronauk w systemie prawnym, edukacyjnym, marketingu i wojskowości

24 – 28 lutego 2020

Etyczne aspekty zastosowania osiągnięć neuronauk

 

Osoby chętne do udziału w kursie e-learningowym uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 16 grudnia 2019 na adres: ankoug@gmail.com

Kurs ma formę e-learningową, co oznacza, że wszystkie materiały umieszczone są na Platformie Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami kursu możliwy jest za pośrednictwem: platformy edukacyjnej, forum, czatu, Skype oraz e-maila. Stwarza to możliwość poszerzenia swojej wiedzy w dowolnym dla siebie czasie, bez konieczności przyjazdu na zajęcia. Ukończenie kursu dokumentowane jest certyfikatem.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny +48-58-523-60-06 (w godz. 7.00 – 14.00).

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot


nauczyciele w kursiedr Anna Kot
otwórz kurs

Kurs powstał na potrzeby przeprowadzania sprawdzianów zaliczeniowych 

nauczyciele w kursiedr Beata Grembecka
dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska
otwórz kursSzanowni Uczniowie szkół podstawowych z województwa pomorskiego,

            Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym pt.: Niepokonani? – człowiek a historyczne i współczesne epidemie chorób zakaźnych.  W ciągu czterech miesięcy od 22 marca do 11 czerwca 2021 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub podczas telekonferencji zagadnień związanych z transplantacją komórek, tkanek i narządów. Szczegółowa problematyka kursu obejmuje:

Nr

 

Termin

Temat

1.       

22 – 26 marca

Podstawy epidemiologii.

2.       

5 – 9 kwietnia

Działanie układu immunologicznego.

3.       

12 – 16 kwietnia

Epidemie dżumy.

4.       

19 – 23 kwietnia

Epidemie cholery oraz trądu.

5.       

26 – 30 kwietnia

Epidemie ospy prawdziwej.

6.       

3 – 7 maja

Epidemie wywołane wirusem grypy.

7.       

10 – 14 maja

Epidemie wywołane wirusem Ebola.

8.       

17 – 21 maja

Epidemia wywołana wirusem HIV.

9.       

24 – 28 maja

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2.

10.   

7 – 11 czerwca

Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Osoby chętne do udziału w kursie uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 16 kwietnia 2021 roku na adres: ankoug@gmail.com. W mailu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail uczestnika kursu oraz tytuł kursu, w którym chce się uczestniczyć. Proszę też o informację o udziale w poprzednich kursach.

Kurs ma formę e-learningową co oznacza, że wszystkie materiały umieszczone są na Platformie Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami kursu możliwy jest za pośrednictwem: platformy edukacyjnej, forum, czatu, ZOOMa oraz e-maila. Stwarza to możliwość poszerzenia swojej wiedzy w dowolnym dla siebie czasie, bez konieczności przyjazdu na zajęcia. Ukończenie kursu dokumentowane jest certyfikatem. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy.

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie, Anna Kot


nauczyciele w kursiedr Anna Kot
otwórz kurs

Kurs ma na celu zapoznanie z różnego rodzaju obliczeniami z biochemii i biologii molekularnej, niezbędnymi do praktycznego ich zastosowania w laboratorium.

Ponadto umożliwia poznanie i zrozumienie zasad dokładności i rzetelności prowadzenia oznaczeń oraz szacowania błędów pomiarowych, wyznaczania i zastosowania krzywych standardowych. Nabycie umiejętności sporządzania buforów i roztworów o określonych stężeniach. Nabycie umiejętności wykonywania obliczeń związanych ze stosowaniem radioizotopów w biologii molekularnej.


nauczyciele w kursiedr Anna Kloska
mgr Jowita Nowakowska-Gołacka
otwórz kurs

logo kursu

Szanowni Uczniowie klas 7 - 8 szkół podstawowych z województwa pomorskiego,

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym pt.: Opracować nowy lek – wyzwania współczesnej farmacji. W ciągu czterech miesięcy od 16 listopada 2020 roku do 26 lutego 2021 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub podczas telekonferencji zagadnień dotyczących wyzwań związanych z pracami nad wprowadzaniem nowych leków i szczepionek. Szczegółowa problematyka kursu obejmuje:

nr

Termin

Temat

1.       

16 – 20  listopada 2020

Jak powstała i czym się zajmuje farmacja?

2.       

23 – 27 listopada 2020

Jak kiedyś pracowano nad wynalezieniem leku lub szczepionki?

3.       

30 listopada – 4 grudnia 2020

Jak współcześnie wyglądają procedury związane z opracowywaniem nowego leku?

4.       

7 – 11 grudnia 2020

Jakie są konsekwencje łamania  procedur związanych z wprowadzaniem nowych leków i szczepionek do powszechnego użycia?

5.       

14 – 18 grudnia 2020

Co to jest szczepionka i jak działa na nasz organizm?

6.       

21 – 24 grudnia 2020

Dlaczego na niektóre choroby nie można opracować szczepionki?

7.       

11 – 15 stycznia 2021

Jak działają antybiotyki?

8.       

18-22 stycznia 2021

Dlaczego niektóre bakterie stają się oporne na antybiotyki?

9.       

25 – 29 stycznia 2021

Co to są leki odtwórcze?

10.    

8 – 12 lutego 2021

Jakie problemy wiążą się z przygotowaniem leków na choroby sieroce?  

11.    

15 – 19 lutego 2021

Dlaczego w przypadku leków ważna jest sprawiedliwość dystrybutywna?

12.    

22 – 26 lutego 2021

Jakie dylematy moralne związane są opracowywaniem i wprowadzaniem nowych leków i szczepionek?

 

Osoby chętne do udziału w kursie uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 20 listopada 2020 roku na adres: ankoug@gmail.com. W mailu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail uczestnika kursu oraz tytuł kursu, w którym chce uczestniczyć.

Kurs ma formę e-learningową co oznacza, że wszystkie materiały umieszczone są na Platformie Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami kursu możliwy jest za pośrednictwem: platformy edukacyjnej, forum, czatu, ZOOMa oraz e-maila. Stwarza to możliwość poszerzenia swojej wiedzy w dowolnym dla siebie czasie, bez konieczności przyjazdu na zajęcia. Ukończenie kursu dokumentowane jest certyfikatem. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy.

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot


nauczyciele w kursiedr Anna Kot
otwórz kurs

Materiały uzupełniające dla przedmiotu Podstawy biochemii dla kierunku Oceanografia


Literatura

1. Biochemia, Stryer

2. Ćwiczenia z biochemii, Kłyszejko-Stefanowicz

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Zajęcia zdalne w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych.


Celem ćwiczeń jest:

 1. Zapoznanie studentów z zagadnieniami genetyki populacyjnej i konserwatorskiej.
 2. Wskazanie studentom znaczenia różnorodności genetycznej dla kondycji populacji i gatunków.
 3. Zaznajomienie z metodami analizy zmienności genetycznej i określania struktury genetycznej.
 4. Wskazanie celów genetycznych w zarządzaniu populacjami naturalnymi i w działaniach ochronnych.
nauczyciele w kursiedr Anna Iglikowska
dr Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
otwórz kurs<p style="text-align:justify;"><em><span style="font-size:11pt;color:black;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Ćwiczenia:</span></em><span style="font-size:11pt;color:black;font-family:Times New Roman,Times,serif;"> obejmują laboratoryjne i audytoryjne zajęcia poświęcone poznaniu podstawowych metod analitycznych i statystycznych wykorzystywanych w badaniach genetycznych. Część laboratoryjna obejmie </span><span style="font-size:11pt;color:black;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">charakterystykę cytogenetyczną 2 gatunków małży morskich </span><em>Macoma balthica</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"> oraz </span><em>Mytilus trossulus</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"> (wizualizacja i klasyfikacja chromosomów, różnice w kariotypach, aberracje w komórkach nowotworowych – aneuploidia, monosomia, heterosomia, duplikacja) oraz elektroforezę izoenzymów w żelu skrobiowym i jej aplikację w badaniu zmienności genetycznej populacji bezkręgowców morskich. Część audytoryjna ćwiczeń poświęcona będzie praktycznemu wykorzystaniu praw genetyki klasycznej w rozwiązywaniu zadań dotyczących krzyżówek genetycznych, mapowaniu genów i genomów, metodom testowania wiarygodności hipotez genetycznych, interpretacji uzyskanych elektroforegramów. Studenci zapoznają się z najnowszymi modelami matematycznymi, metodami statystycznymi i oprogramowaniem (BIOSYS, GENEPOP, FSTAT, ARLEQUIN, LINKDIS) stosowanym w genetyce populacyjnej.</span></span></p>
Literatura
<p style="margin-left:1cm;"><span style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Wykaz literatury</span><em> podstawowej</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">:</span></span></p><ol><li><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Appels R., Rosalind M., Bikram S.G., Cedric E.WM., 1998, Chromosome biology, Kluwer Academic Publishers, 67-318</span></li><li><span style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Charon K.M., Świtoński M., 2006, Genetyka zwierząt, PWN, 15-157</span></li><li><span style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Gajewski W., 1987, Genetyka ogólna i molekularna. </span><strong><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Wyd. PWN</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">, Warszawa</span><span style="font-size:11pt;"></span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Richardson B.J., Baverstock P.R., Adams M. 1986. Allozyme Electrophoresis. A handbook for animal systematics and population studies. Academic Press, New York</span></li></ol><p style="margin-left:1cm;"><span style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">- </span><em>uzupełniającej:</em></span></p><ol><li><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Beebee T., 2004, An introduction to molecular ecology, Wyd. Oxford University Press</span></li><li><span style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Boczkowski K., 1968, Cytogenetyka kliniczna, PWN, pp 182</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Brown T. A., 2001, Genomy, Wyd. PWN, Warszawa</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Hummel H., Bogaards R.H., Amiard-Triquet C., Bachelet G., Desprez M., Marchand J., Sylvand B., de Wit Y., de Wolf L. 1995. Uniform variation in genetic traits of a marine bivalve related to starvation, pollution geographic clines. </span><span style="color:black;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Journal of Experimental Marine Biology and Ecology</span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"> 191: 133-150</span></span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Levan, A., Fregda K., Sandberg A.A., 1964, Nomenclature for centromeric position on chromosomes, Heritas 52:201-220</span></li></ol><p style="margin-left:26.7pt;text-indent:-18pt;"><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;"><span style=""><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">10.</span><span style="font:7pt "Times New Roman";">&nbsp; </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Menken S.B.J. 1982. Biochemical genetics and systematic of small ermine moths (Lepidoptera, Yponomeutidae). Zeitschrift für Zoologischen Systematik und Evolutionsforschung 20: 131-143</span></p><p style="margin-left:26.7pt;text-indent:-18pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;"><span style=""><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">11.</span><span style="font:7pt "Times New Roman";">&nbsp; </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Swofford D.L., Selander R.B. 1997. BIOSYS-2: a computer Program of the Analysis of Allelic Variation in Genetics. User’s Manual. Department of Genetics and Development, Univ. Of Jllinois at Urbana - Champaign, Urbana, Jllinois. USA.</span></p><p style="margin-left:26.7pt;text-indent:-18pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;"><span style=""><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">12.</span><span style="font:7pt "Times New Roman";">&nbsp; </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H., 2004, Krótkie wykłady: Biologia molekularna, PWN</span></p><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L., 2006, Krótkie wykłady: Genetyka, PWN</span>
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Ćwiczenia obejmują laboratoryjne i audytoryjne zajęcia poświęcone poznaniu podstawowych metod analitycznych i statystycznych wykorzystywanych w badaniach genetycznych. Część laboratoryjna obejmie charakterystykę cytogenetyczną 2 gatunków małży morskich Macoma balthica oraz Mytilus trossulus (wizualizacja i klasyfikacja chromosomów, różnice w kariotypach, aberracje w komórkach nowotworowych – aneuploidia, monosomia, heterosomia, duplikacja) oraz elektroforezę izoenzymów w żelu skrobiowym i jej aplikację w badaniu zmienności genetycznej populacji bezkręgowców morskich. Część audytoryjna ćwiczeń poświęcona będzie praktycznemu wykorzystaniu praw genetyki klasycznej w rozwiązywaniu zadań dotyczących krzyżówek genetycznych oraz mapowaniu genów i genomów. 

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Materiały pomocnicze dla lic. & mgr.


Literatura

1.  Biochemistry Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer,

nauczyciele w kursie
otwórz kurs


nauczyciele w kursiedr Grzegorz Cech
otwórz kurs

Zawiera materiały i procedury niezbędne do zaliczenia praktyk pedagogicznych


Literatura

Dostępna literatura z zakresu metodyki nauczania, periodyki dla nauczycieli

nauczyciele w kursiedr Iwona Majcher
dr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs

Zawiera materiały i dokumenty niezbędne do odbycia praktyk zawodowych:
dla I stopnia - w wakacje między 2 a 3 rokiem studiów. Praktyka zawodowa jest przedmiotem 3 roku studiów, zatem wpis do indeksu następuje zimą.


Literatura

Stosownie do potrzeb studenta odbywającego praktyki zawodowe.

nauczyciele w kursie Marta Ellwart
dr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs

Zawiera materiały i dokumenty niezbędne do odbycia praktyk zawodowych:
dla I stopnia - w wakacje między 2 a 3 rokiem studiów. Praktyka zawodowa jest przedmiotem 3 roku studiów, zatem wpis do indeksu następuje zimą.


Literatura

Stosownie do potrzeb studenta odbywającego praktyki zawodowe.

nauczyciele w kursie Marta Ellwart
dr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs

Kurs jest otwarty dla całej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Osoby zainteresowane uprzejmie proszę o kontakt e-mailowy (ankoug@gmail.com)

 

Kurs obejmuje praktyczne i teoretyczne zagadnienia związane z:

- techniczną obsługą platformy,

- organizacją kursów e-learningowych,

- trudnościami wynikającymi z pośredniej komunikacji mającej miejsce podczas kursów on-line,

- relacją student-prowadzący,

- przebiegiem procesu uczenia się w trybie on-line,

- specyfiką kursów on-line organizowanych wśród studentów studiów dziennych UG.


Literatura

 

1. Plebańska M., E-learning : tajniki edukacji na odległość, C.H. BECK, Warszawa, 2011

2. Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele w kursiedr Anna Kloska
dr Anna Kot
otwórz kurs<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:georgia,serif;">W ramach zajęć z <em>dydaktyki przyrody</em>studneci poddają szczegółowej analizie podstawę programową nauczania przyrody (Dz.U. Nr 4 poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009r.) <a href="http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/dla-nauczycieli/rozporzadzenie-o-podstawie-programowej-w-calosci">[http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/dla-nauczycieli/rozporzadzenie-o-podstawie-programowej-w-calosci]<br /> </a>wraz z jej obudową dydaktyczną.<br /></span></span><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:georgia,serif;">Następnie konstruują rozwiązania metodyczne wybranych zagadnień przyrodniczych patrząc na nie przez pryzmat wybranych obszarów dydaktycznych.</span></span><br /><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:georgia,serif;">Część zajęć realizowanych jest w formie <strong>projektu </strong>związanego z praktyką edukacji. </span></span>
Literatura
W ramach kursu
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Zapraszam na quizy w ramach kursu z roślin nasiennych.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

1


Literatura

1

nauczyciele w kursiedr hab. Stefan Tukaj
otwórz kurs

Celem kursu jest zapoznanie z metodami manipulacyjnymi stosowanymi w obrębie ośrodkowego układu nerwowego: nieinwazyjnymi technikami neurostymulacji (przezskórna elektrostymulacja nerwów (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation - TENS), przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS), przezczaszkowa bezpośrednia stymulacja prądowa (Transcranial Direct Current Stimulation - tDCS)) jak i głęboką stymulacją mózgu (Deep Brain Stimulation, DBS) – chirurgiczną metodą leczenia, polegającą na implantacji rozrusznika mózgu, który wysyła impulsy elektryczne do określonej części/struktury mózgu. Techniki neuromodulacyjne wykorzystywane są w terapii chorób związanych z zaburzeniami motorycznymi oraz psychiatrycznymi ośrodkowego układu nerwowego (w chorobie Parkinsona, drżeniu samoistnym, dystonii, przewlekłym bólu, syndromie Tourettea, depresji, zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych i wielu innych).


Literatura

Daniel Tarsy “Deep Brain Stimulation in Neurological and Psychiatric Disorders. Current Clinical Neurology” Springer, 2008.

Jamie Talan. “Deep Brain Stimulation: A New Treatment Shows Promise in the Most Difficult Cases” Dana Press, New York, Washington, D.C. 2009.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Technologie informacyjne - kurs uzupełniający


Literatura

Literaturę podaje prowadzący ćwiczenia.

nauczyciele w kursiemgr Martyna Zalewska
otwórz kurs

cdn


Literatura

cdn

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Uzupełnienie kursu z "Technologii informacyjnych" prowadzonego na I roku Biologii i Biologii medycznej, studiów I-go stopnia


Literatura

Literatura zostanie podana przez prowadzącego zajęcia.

nauczyciele w kursiemgr Martyna Zalewska
otwórz kurs

Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych; praca w systemie Windows; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi - Internet Explorer. Posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów). Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel (arkusze, funkcje, tabele, wykresy). Grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej - funkcje programu PowerPoint. Umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem; bezpieczeństwo danych; prawa autorskie.

Kurs zawiera materiały stanowiące uzupełnienie zajęć prowadzonych w salach komputerowych w siedzibie Wydziału. Materiały zostały przygotowane do samodzielnego zapoznania się przez studentów, zaś przedstawione zadania do wykonania przez uczestników kursu.


Literatura

Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom

Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion

Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kurs stanowi uzupełnienie zajęć w sali komputerowej. Zawiera materiały do samodzielnej pracy studentów, w tym instrukcje, ćwiczenia oraz zadania do wykonania.


Literatura

Jak bez problemów przesiąść się z menu w Excel 2003 na wstążki w Excel 2010?  - Interakcyjny podręcznik online

„Komputerowa edycja dokumentów dla inteligentnych” autorstwa prof. Andrzeja Bliklego: Plik

 

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych). Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych; praca w systemie Windows; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi - Internet Explorer. Posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów). Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel (arkusze, funkcje, tabele, wykresy). Grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej - funkcje programu PowerPoint. Umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem; bezpieczeństwo danych; prawa autorskie.

Kurs zawiera materiały stanowiące uzupełnienie zajęć prowadzonych w salach komputerowych w siedzibie Wydziału. Materiały zostały przygotowane do samodzielnego zapoznania się przez studentów, zaś przedstawione zadania do wykonania przez uczestników kursu. 


Literatura

Literatura zostanie podana podczas trwania zajęć w salach komputerowych Wydziału.

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Naczk
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych). Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych; praca w systemie Windows; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi - Internet Explorer. Posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów). Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel (arkusze, funkcje, tabele, wykresy). Grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej - funkcje programu PowerPoint. Umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem; bezpieczeństwo danych; prawa autorskie.

Kurs zawiera materiały stanowiące uzupełnienie zajęć prowadzonych w salach komputerowych w siedzibie Wydziału. Materiały zostały przygotowane do samodzielnego zapoznania się przez studentów, zaś przedstawione zadania do wykonania przez uczestników kursu. 


Literatura

Literatura zostanie podana podczas trwania zajęć w salach komputerowych Wydziału.

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Naczk
otwórz kurs

Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych; praca w systemie Windows; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi - Internet Explorer. Posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów). Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel (arkusze, funkcje, tabele, wykresy). Grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej - funkcje programu PowerPoint. Umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem; bezpieczeństwo danych; prawa autorskie.

Kurs zawiera materiały stanowiące uzupełnienie zajęć prowadzonych w salach komputerowych w siedzibie Wydziału. Materiały zostały przygotowane do samodzielnego zapoznania się przez studentów, zaś przedstawione zadania do wykonania przez uczestników kursu.


Literatura

Literatura zostanie podana podczas trwania zajęć w salach komputerowych Wydziału.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

j.w.


Literatura

j.w.

nauczyciele w kursiedr hab. Stefan Tukaj
otwórz kurs

jw


Literatura

jw

nauczyciele w kursiedr hab. Stefan Tukaj
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego


nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Naczk
otwórz kurs

Kurs jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu Technologie Informacyjne. Zawiera materiały do samodzielnej pracy studenta.


Literatura

Literatura zostanie podana na zajęciach.

nauczyciele w kursiedr Magdalena Miklaszewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Olga Antczak-Orlewska
otwórz kursZadania dodatkowe na ocene w ramach przedmiotu Technologie Informacyjne
Literatura

brak

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Uzupełnienie kursu z "Technologii informacyjnych" prowadzonego na I roku Biologii, studiów I-go stopnia


Literatura

Literatura zostanie podana przez prowadzącego zajęcia.

nauczyciele w kursiedr Agnieszka Baścik-Remisiewicz
otwórz kurs
Szanowni Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z województwa pomorskiego,

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym pt.: Terapia genowa - możliwości i ograniczenia

W ciągu trzech miesięcy od 2 grudnia do 28 lutego 2020 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub pod- czas telekonferencji zagadnień dotyczących terapii genowej.

Szczegółowa problematyka kursu obejmuje:

 

Termin

Temat

2 – 6 grudnia 2019

Istota terapii genowej i historia jej rozwoju

9 – 13 grudnia 2019

Metody transferu DNA do komórki – systemy wirusowe

16 – 20 grudnia 2019

Metody transferu DNA do komórki – systemy nie-wirusowe

6 -10 stycznia 2020

Rodzaje terapii genowych

27 – 31 stycznia 2020

Terapia genowa monogenowych chorób dziedzicznych

3 – 7 lutego 2020

Terapia genowa chorób nabytych – choroby neurodegradacyjne, układu krążenia i

infekcyjne

10 – 14 lutego 2020

Terapia genowa chorób nabytych – choroby nowotworowe

17 – 21 lutego 2020

Zagrożenia i szanse terapii genowej

24 – 28 lutego 2020

Etyczne kontrowersje wokół terapii genowych

 

Osoby chętne do udziału w kursie e-learningowym uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 16 grudnia 2019 na adres: ankoug@gmail.com

Kurs ma formę e-learningową co oznacza, że wszystkie materiały umieszczone są na Platformie Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami kursu możliwy jest za pośrednictwem: platformy edukacyjnej, forum, czatu, Skype oraz e-maila. Stwarza to możliwość poszerzenia swojej wiedzy w dowolnym dla siebie czasie, bez konieczności przyjazdu na zajęcia. Ukończenie kursu dokumentowane jest certyfikatem.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny +48-58-523-60-06 (w godz. 7.00 – 14.00).

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot

 


nauczyciele w kursiedr Anna Kot
otwórz kurs

Kurs w formie wykładów oraz ćwiczeń adresowany do studentów II roku MSU kierunku "KRYMINOLOGIA" - studia STACJONARNE


Literatura

Literatura źródłowa będzie podana podczas zajęć.

nauczyciele w kursiedr n. med. Anna Kaczorowska
otwórz kurs

Kurs dla studentów Kryminologii , tryb zaoczny


Literatura

Podana w trakcie zajęć

nauczyciele w kursiedr n. med. Anna Kaczorowska
otwórz kurs

Kurs zawiera materiały uzupełniające dla Studentów uczestniczących w zajęciach z przedmiotu "Technologie Informacyjne" oraz zadania do samodzielnego wykonania przrez Studentów.


Literatura

Literatura zostanie podana podczas zajęć prowadzonych w sali komputerowej.

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Aksmann
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dorota Pieśniak
otwórz kurs

Szanowni Państwo,


wznawiamy wykłady z mikrobiologii w formie zajęć na portalu edukacyjnym UG.

Przesyłam prezentacje wykładu nr 4 wraz z materiałami dodatkowymi.

Bardzo proszę o sygnał czy to co na platformie umieszczam jest dla państwa widoczne.


łącze pozdrowienia i wyrazy uszanownia,


Tadeusz Kaczorowski

Katedra Mikrobiologii UG

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski
otwórz kurs

 Kurs obejmuje wykłady oraz zajęcia laboratoryjne poświecone zagrożeniom związanym z bioterroryzmem oraz metodom przeciwidziałania jego skutkom.


Literatura

 Podana podczas wykładu

nauczyciele w kursiedr n. med. Anna Kaczorowska
mgr Ewa Niemczyk

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.