Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs

This M.A. seminar is a condensed 10-week course, taught entirely in English. Students shall learn and discuss major theoretical and historiographical issues related to the intersection of the study of history, memory and identity. Through lecture and discussion, students will become familiar with both establish and emerging scholarship in historical memory studies, become exposed to work which addresses the function and limitation of the concept of “sites of memory” (lieux de mémoire) in different generational characteristics of narrative production, presentation, and interpretation, and discuss issues concerning various relationships between individual memory, collective memory, and historical narrative. 

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Mazurkiewicz
otwórz kurs

.

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Mazurkiewicz
otwórz kurs

Kurs wspomagający ćwiczenia na II roku studiów I stopnia na kierunku archeologia


Literatura

     P. Bieliński, Starożytny Bliski Wschód. Od początków gospodarki rolniczej do wprowadzenia pisma, Warszawa 1985.

     N. Cauve, P. Dolukhanov, J. K. Kozłowski, J.-L. van Berg, Le Néolithique en Europe, Paris 2007.

     A. Czekaj-Zastawny, Osadnictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły, Kraków 2008.

     Ch. Fowler, J. Harding, D. Hofmann (red.), The Oxford Handbook of Neolithic Europe, Oxford 2015.

A. Gopher, S. Abbo, S. Lev-Yadun, The "when", the "where" and the "why" of the Neolithic revolution in the Levant, Documenta Praehistorica 28, 2001, 49–61.

M. Kaczanowska (red.), Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epoki kamienia i miedzi, Kraków 2006.

J. Kamieńska, J. K. Kozłowski, Entwicklung und Gliederung der Lengyel- und Pogar-Kulturgruppen in Polen, Warszawa-Kraków 1990.

J. Kmieciński (red.), Pradzieje ziem polskich, t. I, Warszawa-Łódź 1989 (o neolicie).

J. K. Kozłowski (red.), Kultura malicka. Drugi etap adaptacji naddunajskich wzorców kulturowych w neolicie północnej części środkowej Europy, Kraków 1996.

J. Kruk, S. Milisauskas, Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu, Kraków 1999.

M. Nowak, Drugi etap neolityzacji ziem polskich, Kraków 2009.

C. Perlès, An alternate (and old-fashioned) view of Neolithisation in Greece, Documenta Praehistorica 30, 2003, 99–113.

S. Rzepecki, Społeczności środkowoneolitycznej kultury pucharów lejkowatych na Kujawach, Poznań 2004.

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Pyzel
otwórz kurs
Bazy danych - laboratorium ss [2013/2014]

Literatura

-

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Celem kursu jest zapoznanie studentów z dziejami Europy epoki brązu i wczesnego okresu epoki żelaza, z uwzględnieniem przemian w sferze obrzędowej, społecznej i gospodarczej.

KURS ZGRYWALIZOWANY


Literatura

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Anfinset N., Wrigglesworth M. (eds). 2012. Local Societies in Bronze Age Northern Europe.

Bukowski Z, Pomorze w epoce brązu w świetle dalekosiężnych kontaktów wymiennych, Gdańsk 1998.

Chochorowski J. Ekspansja kimeryjska na tereny Europy Środkowej. Uniwersytet Jagielloński Kraków 1993

Czopek S. 1996, Grupa tarnobrzeska nad środkowym Sanem i dolnym Wisłokiem. Studium osadniczo – kulturowe.

Dąbrowski J. 1997, Epoka brązu w północno-wschodniej Polsce.

Dąbrowski J., Rajewski Z., Prahistoria ziem polskich. IV. Od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979.

Dąbrowski J. , Ältere Bronzezeit in Polen (Starsza epoka brązu w Polsce), 2004Warszawa.

Harding A. , European societies in the bronze age 2000,

Harding A. The Bronze Age, (w: ) European Prehistory, s. 327-393

Jażdżewski K., Pradzieje Europy Środkowej. Wrocław 1981. – lub inne wydanie.

Kristiansen K., Larsson L. The Rise of the Bronze Age Society, Cambridge 2005.

Kadrow S., 2001, U progu nowej epoki. Gospodarka i społeczeństwo wczesnego okresu

epoki brązu w Europie Środkowej, Kraków.

Kmieciński J. (red) Pradzieje ziem polskich. T. I-2. Warszawa-Łódź 1989.

Wells P. The Iron Age (w: ) European Prehistory, s. 405-452

A.2.  Studiowana samodzielnie przez studenta

Dąbrowski J. Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej. Warszawa. 2009

Mierzwiński A. Znaki utrwalone w glinie. Społeczno-obrzędowe aspekty działań wytwórczych końca epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Model nadodrzański, Wrocław. 2003.

Mierzwiński A. Biesiady w rytuale pogrzebowym nadodrzańskiej strefy pól popielnicowych, Wrocław. 2012

Rysiewska T. Struktura rodowa w społecznościach pradziejowych. Cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w południowej Polsce. Wrocław 1996. 

Woźny J. Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich (od środkowej epoki brązu do środkowego okresu. Bydgoszcz 2000. 

Literatura uzupełniająca

Bukowski Z. 1969, Studia nad południowym i południowo-wschodnim pograniczem kultury łużyckiej.

Gediga B. 1989 Studia nad grodami epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej.

Kaczmarek M. 2012. Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych. Poznań

Mierzwiński 1994, Przemiany osadnicze społeczności kultury łużyckiej na Śląsku.

Żychlińska J. 2008 Recepcja importu nordyjskiego na ziemiach polskich we wczesnych fazach kultury łużyckiej.

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Ślusarska
nope Marta Wołyńska
otwórz kursDo zajc w roku ak. 2013/2014
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursieprof. UG, dr hab. Franciszek Nowiński
otwórz kurs

Kurs skierowany jest do studentów kierunku Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna.


Literatura

Literatura według sylabusa rozdawanego studentom na zajęciach.


nauczyciele w kursiedr Jacek Bielak
otwórz kursPodstawowe informacje dotyczące przedmiotu Cywilizacje nowożytne - "kadłubowe" wersje prezentacji przedstawianych podczas wykładów
Literatura
&nbsp; <p style="text-indent:31.95pt;"><span style="color:#1f497d;font-size:10pt;">Z. Wójcik, <em>Historia powszechna. Wiek XVI – XVII, </em>Warszawa 2002</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="color:#1f497d;font-size:10pt;">E. Rostworowski, <em>Historia powszechna. Wiek XVIII, </em>Warszawa 200</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="color:#1f497d;font-size:10pt;"></span><strong><span style="font-size:10pt;">&nbsp;<a></a>Literatura uzupełniająca</span></strong></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">J. Topolski, <em>Narodziny kapitalizmu w Europie XIV – XVII w., </em>Warszawa 2003</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">F. Braudel, <em>Kultura materialna. Gospodarka i kapitalizm, XV – XVIII w., </em>t. 1 -2, Warszawa 2002</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">Z. Długosz, <em>Historia odkryć geograficznych i poznania ziemi, </em>Warszawa 2001</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">N. J. Kuenstler, <em>Dzieje kultury chińskiej, </em>Warszawa 2007</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">J. Delameau, <em>Strach w kulturze Zachodu, </em>przekł. A. Szymanowski, Warszawa 1986</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">P. Chaunu, <em>Cywilizacja wieku oświecenia, </em>przekł. E. Bąkowska, Warszawa 1993</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><em><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">Historia życia prywatnego, </span></em><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">t. 3, <em>Od renesansu do oświecenia, </em>red. R. Chartier, red.polska A. Łoś, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">J. Berenger, <em>Tolerancja religijna w Europie w czasach nowożytnych (XV – XVIII w.)</em>, przekł. M. Forycki, Poznań 2002</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">N. Elias, <em>Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, </em>Warszawa 1980</span></p><span style="font-family:Times New Roman,serif;letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">B. P. Levack, <em>Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, </em>przekł. E. Rutkowski, Wrocław – Warszawa – Kraków 1991</span>
nauczyciele w kursiedr hab. Sławomir Kościelak
otwórz kursZajęcia w ramach specjalizacji. Kurs zawiera materiały i program zajęć zatytułowanych w siatce zajęć jako:
1. Wstęp do problematyki zarządzania dokumentacją
2. Zarządzanie dokumentacją we współczesnym biurze
3. Dokumentacja współczesna
4. Współczesne biuro
Literatura
spis literatury wewnątrz kursu
nauczyciele w kursiedr hab. Rafał Kubicki
otwórz kurs omówienie elektronicznych systemów zarządzania stosowanych w archiwach
Literatura
dalsze informacje w kursie 
nauczyciele w kursiedr hab. Rafał Kubicki
otwórz kurs

Appearing in the historical accounts of Ancient Egypt and the Middle East forced migration occurred in a variety of forms, manifold cultures, on all continents, in all historical periods – naturally with a different degree of intensity. Its exponential growth was brought about in the 20th century. Throughout human history the instances of forced abandonment of the native community by individuals or groups caused repercussions in the intertribal, transnational and international relations. Therefore, the attempt at comparing the influence that the individuals or groups excluded from the life of the state exert on the mutual relations between the country of origin and the country of settlement is of significant value. Furthermore, an analysis of the consequences of the exclusion of certain social groups from political, economic and cultural life of a given country or region combined with a characteristic of the dramatic fate of many of the excluded can function as a springboard for a debate referring to contemporary forced migration (both internal and external), as well as immigration policy of the countries that provide asylum for refugees.


Literatura

see Syllabus

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Mazurkiewicz
otwórz kursCwiczenia z zakresu Historii Polski 1918-1945. Zajęcia obejmuję historię polityczną, społeczną, gospodarczą i kulturę II Rzeczypospolitej oraz czasu II wojny światowej. Szczególną uwagę poświęcono działalności Polskiego Państwa Podziemnego.
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr magdalena nowak
otwórz kursZajęcia z historii powszechnej 1918-1945 obejmować będą swoim zakresem zagadnienia z zakresu historii politycznej, dyplomacji, przemian społeczno-politycznych.
Literatura
Dokładny wykaz literatury znajduje sie na stronie kursu.
nauczyciele w kursiedr Anna Łysiak-Łątkowska
otwórz kurs

Kurs kierowany jest do studentów II roku Historii i zawiera uzupełniające materiały źródłowe do zajęć z historii powszechnej nowożytnej.nauczyciele w kursiedr Iwona Janicka
otwórz kurs

Materiały ćwiczeniowe - historia powszechna średniowiecza


Literatura

literatura podana w ramach kursu

nauczyciele w kursiedr hab. Rafał Kubicki
otwórz kurshistoria Rosji dla niestacjonarnych rusycystów z I roku
Literatura
L. Bazylow, Historia Rosji, t. 1-2, Warszawa 1985. <br />R. Pipes, Rosja carów, Warszawa 1990. <br />R. Pipes, Rewolucja rosyjska, Warszawa 1994. <br />R. Pipes, Rosja bolszewików, Warszawa 2005. <br />M. Heller, Historia imperium rosyjskiego, Warszawa 2000. <br />M. Smoleń, Stracone dekady. Historia ZSRR. 1917-1991, Warszawa 1994. <br />M. Malia, Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego, Warszawa 1998.
nauczyciele w kursieprof. UG dr hab. iwona sakowicz
otwórz kurs

materiały dla rosjoznawców z  I r.


Literatura

L. Bazyow Historia Rosji etc

nauczyciele w kursieprof. UG dr hab. iwona sakowicz
otwórz kursW kursie zamieszczonych zostanie 10 skryptów wspomagających następujące zajęcia: Najdawniejsze dzieje Polski i Europy w świetle odkryć archeologicznych, Cywilizacja świata starożytnego, Cywilizacja czasów średniowiecza, Cywilizacja czasów nowożytnych, Cywilizacja XIX i XX wieku; Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze, Dziedzictwo kulturowe Pomorza, Geografia turystyczna Polski i świata, Zarys historii turystyki, Metodyka prowadzenia imprez turystycznych. Ideą skryptów nie jest zastąpienie zajęć ale uporządkowanie wiedzy przekazywanej na ćwiczeniach, wykładach i konwersatoriach. Mają one ułatwić proces uczenia poprzez zebranie najważniejszych wiadomości w jednym miejscu, usystematyzowanie ich i podanie w przystępny sposób. Każdy skrypt wzbogacony jest mapami, ilustracjami, tabelami oraz bibliografią.
nauczyciele w kursiedr Iwona Janicka
otwórz kurs

Kurs wspomagający ćwiczenia specjalizacyjne na kierunku archeologia, studia 2 stopnia stacjonarne, semestr 4


Literatura

Buko A., Urbańczyk P. (red.), Archeologia w teorii i praktyce, Warszawa 2000 (Cz. II– Teoria, s. 65-226).
Childe V. G., O rozwoju w historii, Warszawa 1963.
Childe V. G., Postęp a archeologia, Warszawa 1954.
Gediga B., Piotrowski W., Archeologia kultura ideologie, Biskupin-Wrocław 2004.
Hodder J., Czytanie przeszłości, Poznań 1995.
Hodder I. (red.), Archaeological Theory Today, Cambridge 2001.
Johnson M., Archaeological Theory. An Introduction, Oxford 1999.
Kurnatowski S., Kobusiewicz M.(red.), Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, Poznań 2000.
Lech J., F. M. Stępniowski (red.), V. Gordon Childe i archeologia w XX wieku, Warszawa 1999.
Mamzer H., Archeologia i dyskurs, Poznań 2004.
Minta-Tworzowska D., Klasyfikacja w archeologii jako sposób wyrażania wyników badań, hipotez oraz teorii archeologicznych, Poznań 1994.
Ostoja-Zagórski J., Jakiej archeologii potrzebuje współczesna humanistyka?, Poznań 1997.

Rączkowski, W., Archeologia lotnicza. Metoda wobec teorii, Poznań 2002.
Renfrew C., Bahn P., Archaeology. The Key Concepts, London, New York 2005.
Tabaczyński S. (red.), Kultury archeologiczne a rzeczywistość dziejowa, Warszawa 2000
Trigger B., G., A history of archaeological thought, Cambridge 1989.

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Pyzel
otwórz kursabc
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr hab. Barbara Klassa
otwórz kurs

kurs poświęcony nauce odczytywania tekstów źródłowych z XII-XV w. spisywanych w języku łacińskim i niemieckim


Literatura

literatura znajduje się w zawartości kursu

nauczyciele w kursiedr hab. Rafał Kubicki
otwórz kurs& & & 
Literatura
Zgodnie z sylabusem.
nauczyciele w kursieprof. dr hab. mieczysław nurek
otwórz kursmateriały pomocnicze dla prowadzących zajęcia
Literatura
materiały pomocnicze dla prowadzących zajęcia
nauczyciele w kursiedr hab. Rafał Kubicki
otwórz kurs

Kurs dotyczy studentów MSU kierunku KiTH

nauczyciele w kursiedr Jacek Bielak
otwórz kurs

Kurs skierowany jest do studentów MSU na kierunku Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna. Uzupełnia materiał zajęć oraz pozwala na samodzielne pogłębienie niektórych z omawianych w trakcie semestru zagadnień.


Literatura

Litratura została poadana w sylabusie przedmiotu rozdawanym na początku zajęć.

nauczyciele w kursiedr Jacek Bielak
otwórz kurs

Translatorium językowe z języka angielskiego dla studentów historii II stopnia


Literatura

Opracowania historyczne oraz teksty źródłowe.

nauczyciele w kursiedr hab. Piotr Perkowski
otwórz kurs

.

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Mazurkiewicz
otwórz kurs

Kurs wspomagający ćwiczenia na I roku studiów I stopnia na kierunku archeologia


Literatura
  • Ciesielska, A., Społeczeństwa Europy pradziejowej. Podręcznik dla studentów archeologii i historii, Poznań 2011.

  • Godłowski K., Kozłowski J. K., Historia starożytna ziem polskich, Warszawa 1976.

  • Kaczanowski, P., Kozłowski, J. K., Najdawniejsze dzieje ziem polskich, Wielka historia Polski, t. 1, Kraków 1998.

  • Kozłowski, J.K., Prehistoria, Encyklopedia historyczna świata, t. 1, Kraków 1999.

  • Ostoja-Zagórski J., Najstarsze dzieje ziem polskich, Bydgoszcz 2005.

  • Ostoja-Zagórski J., Polska w starożytności (500 000 lat p.n.e. - 500 lat p.n.e.), Poznań 1998.

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Pyzel
otwórz kursdydaktyka historii
Literatura
Kowalski, Dydaktyka szkoły podstawowej
nauczyciele w kursiedr hab. Arnold Kłonczyński

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.