Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs

Zajęcia z biotermodynamiki dla III roku fizyki medycznej. 

nauczyciele w kursiedr Anita Dąbrowska
otwórz kurs

Kurs algebry dla I roku BJiOR. Ćwiczenia. 

nauczyciele w kursiedr Anita Dąbrowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Michał Stukow
otwórz kurs

Treści programowe

 1. Ciało liczb zespolonych. Działania na liczbach zespolonych. Postać algebraiczna, sprzężenie, moduł liczby zespolonej. Postać trygonometryczna i wykładnicza liczby zespolonej. Potęgowanie i pierwiastkowanie liczb zespolonych.
 2. Wielomiany i ich podzielność. Pierwiastki wielomianu. Twierdzenie Bezouta. Podstawowe twierdzenie algebry. Rozkład wielomianów na czynniki nierozkładalne. Schemat Hornera i jego zastosowania.
 3. Macierze i działania na macierzach. Macierz odwrotna.
 4. Układy równań liniowych i ich rozwiązywanie metodą Gaussa-Jordana. Równania macierzowe i ich rozwiązywanie. Wyznaczanie macierzy odwrotnej metodą Gaussa-Jordana.
 5. Wyznacznik macierzy i jego własności. Macierze odwracalne i nieosobliwe. Układy i wzory Cramera.
 6. Przestrzeń wektorowa i jej podprzestrzenie. Liniowa zależność i niezależność wektorów. Baza i wymiar przestrzeni wektorowej. Rząd macierzy i twierdzenie Kroneckera-Capellego.
 7. Przekształcenie liniowe. Obraz i jądro przekształcenia liniowego. Reprezentacja macierzowa przekształcenia liniowego.
 8. Iloczyn skalarny. Kąt pomiędzy wektorami, ortogonalność wektorów, ortogonalizacja bazy. Rzut ortogonalny. Metoda najmniejszych kwadratów. Najlepsze rozwiązanie sprzecznego układu równań.
 9. Wartości własne i wektory własne macierzy i przekształcenia liniowego. Wielomian charakterystyczny. Diagonalizacja macierzy i przekształcenia liniowego. Diagonalizacja macierzy symetrycznej. Potęga i granica ciągu macierzy. Podprzestrzenie niezmiennicze przekształcenia liniowego. Twierdzenie Cayleya-Hamiltona.
 10. Przestrzeń R3 i układ współrzędnych w R3. Iloczyn wektorowy, iloczyn mieszany i jego geometryczna interpretacja. Równania płaszczyzny: ogólne, normalne, parametryczne, odcinkowe. Równania prostej: kierunkowe, krawędziowe, parametryczne. Wzajemne położenia punktów, prostych i płaszczyzn.
 11. Rzeczywista forma kwadratowa. Postać kanoniczna formy kwadratowej. Określoność macierzy i formy kwadratowej.
nauczyciele w kursiedr Piotr Karwasz
otwórz kurs

Kurs z algebry liniowej dla I roku fizyki medycznej. Ćwiczenia

nauczyciele w kursiedr Anita Dąbrowska
otwórz kurs

Kurs z algebry liniowej z geometrią dla I roku fizyki. Ćwiczenia

nauczyciele w kursiedr Anita Dąbrowska
otwórz kurs Algebra liniowa z geometrią, semestr 2Literatura
literatura taka jak na wykładzie.
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Algorytmiczna teoria grafów


Literatura

Podana na wykładzie.

nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Dzido
dr Hanna Furmańczyk
otwórz kursAlgorytmy i struktury danych
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr bartosz putrycz
otwórz kurs

Kurs zawiera notatki do  wykładu z algorytmów i struktur danych dla studentów  matematyki


Literatura

T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 2007.

nauczyciele w kursiedr hab. Błażej Szepietowski
otwórz kurs

Kurs dotyczący algorytmów.

nauczyciele w kursiemgr Radosław Ziemann
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Błażej Szepietowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Błażej Szepietowski
otwórz kurs

Materiały do wykładów i ćwiczeń.


Literatura

Podana na wykładzie 1.

nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Dzido
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Adam Dzedzej
dr Danuta Jaruszewska-Walczak
otwórz kurs

Przedmiot prowadzony dla III roku Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

 


Literatura

T. Ratajczak, Metody Numeryczne. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.

Z. Fortuna, B. Macukow, J.Wąsowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa 2006.

David Monniaux, The pitfalls of verifying floating-point computations. ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS), ACM, 2008, 30 (3).

Interaktywne demonstracje (Wolfram Demonstrations Project)

Dokumentacja biblioteki Eigen3

 

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Przedmiot prowadzony dla III roku Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

 

Literatura

T. Ratajczak, Metody Numeryczne. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.

Z. Fortuna, B. Macukow, J.Wąsowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa 2006.

David Monniaux, The pitfalls of verifying floating-point computations. ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS), ACM, 2008, 30 (3).

Interaktywne demonstracje (Wolfram Demonstrations Project)

Dokumentacja biblioteki Eigen3

 


nauczyciele w kursiedr Piotr Arłukowicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Adam Dzedzej
dr Danuta Jaruszewska-Walczak
Bartłomiej Pawelski
otwórz kurs

Kurs przedstawi podstawowe pojęcia rachunku różniczkowego i całkowego jednej zmiennej:

 • granica,
 • pochodna,
 • całka nieoznaczona i oznaczona

oraz ich zastosowania w badaniu własności ciągów liczbowych i funkcji jednej zmiennej rzeczywistej.


Literatura
 1. W. Żakowski, G. Decewicz „Matematyka. Część 1. Analiza Matematyczna”, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2015.
 2. K. Kuratowski „Rachunek różniczkowy i całkowy”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 3. F. Leja „Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
nauczyciele w kursiedr Piotr Karwasz
dr Ewa Kozłowska-Walania
otwórz kurs

Kurs przedstawi podstawowe pojęcia rachunku różniczkowego i całkowego wielu zmiennych:

 • granica,
 • pochodna i różniczka,
 • całka

oraz ich zastosowania w badaniu własności funkcji wielu zmiennych rzeczywistych.

Koniec kursu zostanie poświęcony zagadnieniu szeregów liczbowych i potęgowych.

 


Literatura
 • W. Rudin „Podstawy analizy matematycznej”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.
 • W. Krysicki, L. Włodarski „Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
nauczyciele w kursiedr Piotr Karwasz
dr Ewa Kozłowska-Walania
dr Iwona Krzyżanowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Rafał Filipów
dr Piotr Karwasz
otwórz kurs

A


Literatura

A

nauczyciele w kursiedr Piotr Karwasz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Danuta Jaruszewska-Walczak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr inż. Anna Nenca
otwórz kurs

Astronomia z astrofizyką dla 3 roku Fizyki.

nauczyciele w kursiedr hab. Piotr Gnaciński
otwórz kurs

Wykład przeznaczony jest dla studentów wydziałów innych niż MFiI. Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami astronomicznymi. Omówione będą najważniejsze rodzaje ciał niebieskich: planety, księżyce, komety, gwiazdy, gromady gwiazd i galaktyki.


Literatura

Brak literatury.

nauczyciele w kursiedr hab. Piotr Gnaciński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Dzido
mgr Michał Kassjański
otwórz kurs

Kurs ma na celu kontynuowanie zapoznawania studentów I roku Biznesu chemicznego z elementarnymi pojęciami rachunku różniczkowego i całkowego (rzeczywistych funkcji jednej i wielu zmiennych) oraz algebry liniowej i statystyki i wykształcenie umiejętności rozwiązywania podstawowych zagadnień matematyki wyższej (z osiągnięciem sprawności rachunkowej w tym zakresie) w zakresie niezbędnym dla zrozumienia i opisu procesów chemicznych i fizycznych.


Literatura

A. Literatura podstawowa
T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania
M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania
M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2. Przykłady i zadania
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 1, Wybrane zagadnienia algebry liniowej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 2, Analiza funkcji jednej zmiennej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 3, Analiza funkcji wielu zmiennych
W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach. 1 i 2

B. Literatura uzupełniająca
Erich Steiner : ,,Matematyka dla chemików, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2001.
Halina Pidek--Łopuszańska: ,,Matematyka dla chemików, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.

nauczyciele w kursiedr Ewa Kozłowska-Walania
dr Aleksandra Nowel
otwórz kurs

Egzaminy w nauczaniu zdalnym z przedmiotu matematyka, matematyka I i matematyka II dla chemii i biznesu chemicznego

nauczyciele w kursiemgr inż. Mateusz Gałka
dr Michał Jabłonowski
mgr Krzysztof Kowitz
dr Ewa Kozłowska-Walania
dr Adam Kwela
mgr Piotr Michalak
dr Elżbieta Mrożek
dr Aleksandra Nowel
mgr Rafał Perczyński
otwórz kurs

Kurs ma na celu zapoznanie studentów I roku Chemii i I semestru Biznesu chemicznego z elementarnymi pojęciami rachunku różniczkowego i całkowego (rzeczywistych funkcji jednej i wielu zmiennych) oraz algebry liniowej i wykształcenie umiejętności rozwiązywania podstawowych zagadnień matematyki wyższej (z osiągnięciem sprawności rachunkowej w tym zakresie) w zakresie niezbędnym dla zrozumienia i opisu procesów chemicznych i fizycznych.


Literatura

A. Literatura podstawowa
T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania
M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania
M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2. Przykłady i zadania
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 1, Wybrane zagadnienia algebry liniowej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 2, Analiza funkcji jednej zmiennej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 3, Analiza funkcji wielu zmiennych
W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach. 1 i 2

B. Literatura uzupełniająca
Erich Steiner : ,,Matematyka dla chemików, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2001.
Halina Pidek--Łopuszańska: ,,Matematyka dla chemików, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.

nauczyciele w kursiedr Michał Jabłonowski
dr Ewa Kozłowska-Walania
dr Adam Kwela
dr Elżbieta Mrożek
dr Aleksandra Nowel
otwórz kurs

Kurs wspiera zajęcia z przedmiotu Inteligencja obliczeniowa dla studentów kierunku Informatyka, studia II stopnia, studia stacjonarne.


Literatura
J. Grus - Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie, Helion 2020
F. Chollet - Deep learning. Praca z językiem Python i biblioteką Keras, Helion 2019

L. Rutkowski - Metody i techniki sztucznej inteligencji. Inteligencja obliczeniowa, PWN 2005

J. Han, M. Kamber - Data mining. Concepts and techniques, Academic Press 2001

T. Morzy - Eksploracja danych. Metody i algorytmy, PWN 2013

A. P. Engelbrecht - Computational intelligence. An introduction, J. Wiley & Sons, 2007

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Jędrzejowicz
otwórz kurs

Kurs wspiera zajecia na studiach niestacjonarnych.


Literatura

J. Grus - Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie, Helion 2020
F. Chollet - Deep learning. Praca z językiem Python i biblioteką Keras, Helion 2019

L. Rutkowski - Metody i techniki sztucznej inteligencji. Inteligencja obliczeniowa, PWN 2005
J. Han, M. Kamber - Data mining. Concepts and techniques, Academic Press 2001
T. Morzy - Eksploracja danych. Metody i algorytmy, PWN 2013
A. P. Engelbrecht - Computational intelligence. An introduction, J. Wiley & Sons, 2007
biblioteki dla sieci neuronowych
zbiory danych, np UCI Repository

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Jędrzejowicz
mgr Grzegorz Madejski
otwórz kurs

Wykład i ćwiczenia (1 grupa) z "Informatyka Wstęp" dla 1 roku bioinformatyki.

nauczyciele w kursiedr hab. Piotr Gnaciński
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Marek Ziętara
otwórz kurs

Kurs obejmujący wykład oraz ćwiczenia dla II roku bioinformatyki

nauczyciele w kursiedr Anita Dąbrowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Marek Ziętara
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Marek Ziętara
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Człapiński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Aleksander Kubicki
otwórz kurs

Kurs dla studentów informatyki ogólnoakademickiej. Ćwiczenia do wykładu "Automaty, języki, złożoność obliczeniowa" 2020/21.

nauczyciele w kursiemgr Grzegorz Madejski
otwórz kurs

Testowanie Automatyczne.

nauczyciele w kursiedr Tomasz Borzyszkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Mielewczyk
dr Paweł Pączkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Mielewczyk
dr Paweł Pączkowski
otwórz kurs

Seminarium Licencjackie grupa 4, 2020/2021

środy 10.15-11.45

nauczyciele w kursiedr Paweł Pączkowski
otwórz kurs

Programowanie współbieżne, laboratorium, grupa 1, wtorek 12.15-13.45

nauczyciele w kursiedr Paweł Pączkowski
otwórz kurs

Programowanie współbieżne  laboratorium, wtorek godz. 14.00-15.30

nauczyciele w kursiemgr Michał Kassjański
dr Paweł Pączkowski
otwórz kurs

Programowanie współbieżne, wykład

nauczyciele w kursiemgr Michał Kassjański
dr Paweł Pączkowski
otwórz kurs

Algorytmy  i struktury danych, Informatyka Praktyczna 2020/2021

nauczyciele w kursiedr Paweł Pączkowski
mgr Radosław Ziemann
dr hab. Paweł Żyliński
otwórz kurs

Kurs utworzony dla konkretnej grupy laboratoryjnej. Główny kurs dla całego roku prowadzi wykładowca.

nauczyciele w kursiedr Adam Dzedzej
otwórz kurs

Algebra liniowa z geometrią - ćwiczenia dla grupy 3 (Matematyka)

Prowadzący: dr Marek Hałenda

nauczyciele w kursiedr Marek Hałenda
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Rafał Lutowski
prof. dr hab. Andrzej Szczepański
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Rafał Lutowski
prof. dr hab. Andrzej Szczepański
otwórz kurs

Kurs składa się się w większości z zajęć "na żywo". Ogólne ogłoszenia i oceny proszę znaleźć w portalu studenckim, i tutaj w Portalu Edukacyjnym planuję udostępnić materiale (t.j. podczas zajęciach pokazane pliki). Proszę leżeć pod uwagi, że studenckie rozwiązania (pod warunkiem, że podczas zajęciach zostało omówione, gdzie są błędy) mogę pojawić się tutaj bez poprawień.


nauczyciele w kursiedr hab. Andreas Zastrow
otwórz kurs

Kurs składa się się w większości z zajęć "na żywo". Ogólne ogłoszenia i oceny proszę znaleźć w portalu studenckim, i tutaj w Portalu Edukacyjnym planuję udostępnić materiale (t.j. podczas zajęciach pokazane pliki). Proszę leżeć pod uwagi, że studenckie rozwiązania (pod warunkiem, że podczas zajęciach zostało omówione, gdzie są błędy) mogę pojawić się tutaj bez poprawień.

nauczyciele w kursiedr hab. Andreas Zastrow
otwórz kurs

Kurs składa się się w większości z zajęć "na żywo". Ogólne ogłoszenia i oceny proszę znaleźć w portalu studenckim, i tutaj w Portalu Edukacyjnym planuję udostępnić materiale (t.j. podczas zajęciach pokazane pliki). Proszę leżeć pod uwagi, że studenckie rozwiązania (pod warunkiem, że podczas zajęciach zostało omówione, gdzie są błędy) mogę pojawić się tutaj bez poprawień.

nauczyciele w kursiedr hab. Andreas Zastrow
otwórz kurs

Kurs składa się się w większości z zajęć "na żywo". Ogólne ogłoszenia i oceny proszę znaleźć w portalu studenckim, i tutaj w Portalu Edukacyjnym planuję udostępnić materiale (t.j. podczas zajęciach pokazane pliki). Proszę leżeć pod uwagi, że studenckie rozwiązania (pod warunkiem, że podczas zajęciach zostało omówione, gdzie są błędy) mogę pojawić się tutaj bez poprawień.

nauczyciele w kursiedr hab. Andreas Zastrow
otwórz kurs

Kurs składa się się w większości z zajęć "na żywo". Ogólne ogłoszenia i oceny proszę znaleźć w portalu studenckim, i tutaj w Portalu Edukacyjnym planuję udostępnić materiale (t.j. podczas zajęciach pokazane pliki). Proszę leżeć pod uwagi, że studenckie rozwiązania (pod warunkiem, że podczas zajęciach zostało omówione, gdzie są błędy) mogę pojawić się tutaj bez poprawień.


nauczyciele w kursiedr hab. Andreas Zastrow
otwórz kurs

Zajęcia rozwijające i utrwalające podstawową wiedzę z matematyki.


Literatura

  1. Matematyka. Podstawy z elementami matematyki wyższej pod red. B. Wikieł, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009

  2. MATeMAtyka 1 : zakres podstawowy i rozszerzony : zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Czarnowska [et al.].
  3. MATeMAtyka 2 : zakres podstawowy i rozszerzony : zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Czarnowska [et al.].
  4. Matematyka 1 : ćwiczenia i zadania : dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym / Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska.
  5. Matematyka 2 : ćwiczenia i zadania : dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym / Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska.
  6. Matematyka 3 : zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy i rozszerzony / Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Barbara Wolnik.
  7. Matematyka 1 : zakres podstawowy i rozszerzony : zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Wojciech Babiański, Lech Chańko.
  8. Bryński M., Dróbka N., Szymański K., Matematyka dla zerowego roku studiów (2012r.)
  9. Leksiński W., Macukow B., Żakowski W., Matematyka dla maturzystów.
  10. Kowalczyk R., Niedziałomski K., Obczyński C., Matematyka dla studentów i kandydatów na wyższe uczelnie. Repetytorium.
  11. Uryga J., Nowa matura. Matematyka. Rozwiązywanie zadań.
  12. Karolak T., Repetytorium z matematyki.
  13. Kurlyandchik L., Matematyka elementarna w zadaniach Tom I i II.

  nauczyciele w kursiedr Adam Dzedzej
  dr Nikodem Mrożek
  dr Aleksandra Nowel
  otwórz kursKurs obejmuje podstawy wykorzystania programu gretl w zadaniach z ekonometrii
    1. Wprowadzanie danych.
    2. Podstawowe operacje na danych.
    3. Agregowanie szeregów czasowych, tworzenie nowych zmiennych, zmiennych zerojedynkowych, tworzenie podprób.
    4. Analizy statystyczne.
    5. Operacje macierzowe.
    6. Regresja prosta. Przypadek liniowy.
    7. Regresja prosta. Predykcja. Alternatywne postacie funkcyjne równań regresji.
    8. Model regresji wielorakiej.


  Literatura
   gretl manual http://gretl.sourceforge.net/index.html#man
  T. Kufel: Ekonometria. Rozwiązanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 r.
  nauczyciele w kursiedr Piotr Karwasz
  dr Aleksandra Nowel
  otwórz kurs


  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami tworzenia modeli ekonometrycznych, ich weryfikacji oraz wykorzystania.

   


  Literatura
  1. T. Kufel  Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl PWN Warszawa 2004
  2. K. Kukuła (red), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. PWN, Warszawa 2004
  3. G.S. Maddala, Ekonometria. PWN Warszawa 2006
  4. A. Welfe Ekonometria PWE Warszawa 1995
  5. A. Welfe, W. Grabowski, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE Warszawa
  nauczyciele w kursiedr Piotr Karwasz
  dr Aleksandra Nowel
  otwórz kurs
  nauczyciele w kursiedr Maciej Dziemiańczuk
  mgr Aleksandra Tejszerska
  otwórz kurs

  Bazy danych dla 3-ciego roku matematyki ekonomicznej.


  Literatura

  Date - Bazy Danych

  nauczyciele w kursiedr Maciej Mroczkowski
  otwórz kurs

  Bazy Danych -- kurs podstawowy, zapoznający z technologią relacyjnych baz danych, wydanie PostgreSQL


  Literatura

  Autor Elmasri, Ramez A.
  Tytuł ujednolicony Fundamentals of database systems
  Tytuł Wprowadzenie do systemów baz danych / Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe ; [tł.: Mikołaj Szczepaniak, Bartłomiej Garbacz, Bartłomiej Moczulski].
  Adres wydaw. Gliwice : Helion, cop. 2005.
  Seria Kanon Informatyki

  nauczyciele w kursiedr Andrzej Borzyszkowski
  otwórz kurs
  nauczyciele w kursiemgr Michał Zakrzewski
  otwórz kurs
  nauczyciele w kursiedr Rafał Lutowski
  otwórz kurs

  Laboratoria - bazy danych

  Semestr letni 2018


  Literatura

  Postgres

  nauczyciele w kursiedr Maciej Mroczkowski
  otwórz kurs

  Zajęcia zdalne w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych.

  nauczyciele w kursiedr Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
  otwórz kurs

  Data Science Group


  Literatura

  QRM

  nauczyciele w kursiedr Joanna Czarnowska
  otwórz kurs

  Przedmiot realizowany na II roku fizyki medycznej. Zajęcia laboratoryjne. 

  nauczyciele w kursiedr Anita Dąbrowska
  otwórz kurs

  Komunikacja studentów z prowadzącym


  Literatura

  W treści kursu

  nauczyciele w kursiedr Grzegorz Krzykowski
  otwórz kurs

  Grafika 3D jest w dzisiejszych czasach jednym z najnowocześniejszych i najbardziej wpływowych środków przekazu wizualnego. Na zajęciach poznajemy podstawowe techniki pracy w świecie trójwymiarowym a potem tworzymy nowe, skomplikowane światy w różnych technologiach. Na kursie można przećwiczyć praktyczne zastosowanie modelowania, teksturowania, skinningu, riggingu, kluczowania, renderowania oraz compositingu.


  Literatura

  Jedyne w Polsce aktualne źródło informacji na temat darmowego, uniwersalnego programu do tworzenia grafiki i animacji 3d: http://polskikursblendera.pl.

  nauczyciele w kursie
  otwórz kurs

  II F1r., II F2r. Wykład monograficzny: Zderzenia atomów i cząsteczek wyk., ćw

  nauczyciele w kursieprof. dr hab. Andrzej Kowalski
  otwórz kurs
  nauczyciele w kursiemgr Grzegorz Madejski
  otwórz kurs
  nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Dzido
  otwórz kurs
  nauczyciele w kursiemgr Grzegorz Madejski
  otwórz kurs

  Będzie dodany


  Literatura

  Będzie dodana

  nauczyciele w kursiedr hab. maria ganzha
  otwórz kurs

  Materiały wykładów


  Literatura

  Literatura podstawowa:

  1. I. Sommerville: Inżynieria oprogramowania, WNT 2003
  2. Szejko St. (red). Metody wytwarzania oprogramowania. MIKOM, 2002.
  3. Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Helion, 1997.

  Literatura uzupełniająca:

  1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML podręcznk użytkownika. WNT, 2001
  2. Dumnicki R., Kasprzyk A., Kozłowski M.: Analiza i projektowanie obiektowe. Helion, 1998
  3. Eriksson H-E, Penker M.: UML Toolkit. Wiley Computer Publishing, John Wiley & Sons, Inc. 1998.
  4. Pressman R.S.: Software Engineering. A Practitioner’s Approach. McGraw-Hill, Inc. 1992.
  nauczyciele w kursie
  otwórz kurs
  nauczyciele w kursiemgr Michał Zakrzewski
  otwórz kurs
  nauczyciele w kursiedr hab. Andrzej Nowik
  otwórz kurs

  Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych


  Literatura

  Andrzej Białas, Bezpieczeństwo informacji i usług WNT 2007

  nauczyciele w kursiedr Andrzej Borzyszkowski
  otwórz kurs

  Kurs testowy


  Literatura

  Kurs testowy

  nauczyciele w kursie
  otwórz kurs

  Brak.


  Literatura

  Brak.

  nauczyciele w kursie
  otwórz kurs

  Logika dla informatyków


  Literatura
  • M. Huth, M. Ryan, Logic in Computer Science, Cambridge, 2004
  • D. Jackson, Software Abstractions – Logic, Language and Analysis, Revised edition, MIT Press, 2012
  • G. J. Holzmann, The SPIN Model Checker: Primer and Reference Manual, Addison-Wesley, 2004
  nauczyciele w kursiedr Andrzej Borzyszkowski
  mgr Aleksandra Tejszerska
  otwórz kurs
  nauczyciele w kursiedr Maciej Dziemiańczuk
  otwórz kurs

  Wykład i ćwiczenia audytoryjne z przedmiotu "matematyka dyskretna" dla profilu praktycznego kierunku informatyka

  (1 semestr zajęć 30+30 godz.)

  nauczyciele w kursiedr Andrzej Borzyszkowski
  otwórz kurs

  Kurs wspomagający wykład do przedmiotu Matematyka dyskretna i algebra liniowa


  Literatura

  [1] Matematyka dyskretna

  nauczyciele w kursieprof. dr hab. Wiesław Laskowski
  otwórz kurs

  Dodatkowe materiały do ćwiczeń


  Literatura

  H. Furmańczyk, K. Horodecki, P. Żyliński, Skrypt z matematyki dyskretnej. Matematyka dyskretna dla studentów kierunku Informatyka, https://inf.ug.edu.pl/~hanna/md/skrypt_okl_full.pdf

  nauczyciele w kursie
  otwórz kurs

  Kurs Matematyki


  Literatura

  AA

  nauczyciele w kursiedr Nikodem Mrożek
  otwórz kurs

  Kurs Algorytmy Numeryczne przygotowany jest dla studentów trzeciego roku informatyki. Na piętnastu dwugodzinnych spotkaniach omówimy sześć głównych tematów z zakresu metod numerycznych: 1-Interpolacja wielomianowa, 2-Przybliżona rozwiązywanie równań nieliniowych, 3-Przybliżone rozwiązywanie układów równań nieliniowych, 4-Metody numeryczne dla zagadnień różniczkowych, 5-Całkowanie numeryczne, 6-Numeryczne rozwiązywanie liniowych układów równań.

  Celem wykładu jest dogłębne zrozumienie algorytmów i umiejętność ich stosowania.


  Literatura

  1. D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczne

  2. J. Stoer, R. Bulirsch, Wstęp do metod numerycznych

  3. Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne

  nauczyciele w kursie
  otwórz kurs

  Celem kursu jest zapoznanie studentów z elementarnymi metodami numerycznymi.

  nauczyciele w kursiedr hab. Wiesław Miklaszewski
  otwórz kurs

  Laboratorium stanowi uzupełnienie wykładu "Metody obiczeniowe". Zadaniem studentów jest pisanie symulacji komputerowych dla omawianych na wykładach metod numerycznych. Studenci pracują w grupach (2,3-osobowych). Zobowiązani są do systematycznej pracy zakończonej prezentacją projektu i dokumentacji.


  Literatura

  Jak w wykładzie.

  nauczyciele w kursie
  otwórz kurs

  Matematyka dyskretna dla studentów drugiego semestru studiów licencjackich kierunku MMAD na Wydziale MFiI

  nauczyciele w kursiedr Marta Frankowska
  otwórz kurs

  Kurs utworzony w celu komunikacji opiekuna roku ze studentami rozpoczynającymi naukę w roku akademickim 2018/2019.

  nauczyciele w kursiedr Rafał Lutowski
  dr Aleksandra Nowel
  otwórz kursNarzędzia informatyczne dla Matematyków
  Literatura
  Brak.
  nauczyciele w kursiedr bartosz putrycz
  otwórz kurs

  Celem przedmiotu jest rozwinięcie kultury matematycznej studentów,  wyrobienie intuicji  na temat barier obliczalności i teorii złożoności obliczeń oraz umiejętności stwierdzania, czy dla danego problemu można podać algorytm, czy można podać algorytm wielomianowy, czy problem jest NP-zupełny.


  Literatura

  J. Jędrzejowicz, A. Szepietowski, Języki, automaty, złożoność obliczeniowa, Wydawnictwo UG, 2008.
  C. H. Papadimitriou, Złożoność obliczeniowa, WNT 2002

  nauczyciele w kursie
  otwórz kurs
  nauczyciele w kursiemgr Grzegorz Madejski
  otwórz kurs

  .


  Literatura

  .

  nauczyciele w kursiedr Karolina Kropielnicka
  otwórz kurs

    Podstawy Inżynierii Oprogramowania dla studentów zaocznych


  Literatura

  I. Sommerville: Inżynieria oprogramowania, WNT 2003
  Szejko St. (red). Metody wytwarzania oprogramowania. MIKOM, 2002.
  Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Helion, 1997.
  Uzupełniająca:
  Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML podręcznk użytkownika. WNT, 2001
  Dumnicki R., Kasprzyk A., Kozłowski M.: Analiza i projektowanie obiektowe. Helion, 1998
  Eriksson H-E, Penker M.: UML Toolkit. Wiley Computer Publishing, John Wiley & Sons, Inc. 1998.
  Pressman R.S.:  Software Engineering. A Practitioner’s Approach. McGraw-Hill, Inc. 1992.

  nauczyciele w kursiedr hab. maria ganzha
  otwórz kursLaboratorium do wykładu "Podstawy kryptografii" przybliży studentom problematykę kryptografii. Studenci będą systematycznie przygotowywać rozwiązania zadań związanych z kryptografią.
  Literatura
  A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, S. A. Vanstone: Kryptografia stosowana, WNT 2005
  B. Schneier: Kryptografia dla praktyków, WNT 2002
  D. R. Stinson: Kryptografia w teorii i praktyce, WNT 2005
  nauczyciele w kursiedr Andrzej Borzyszkowski
  otwórz kurs

  Programowanie w C


  Literatura

  Ritchie C

  nauczyciele w kursiedr Maciej Mroczkowski
  otwórz kursW ramach kursu student nauczy się podstaw języka Python, podstawowych modułów języka, oraz podstaw programowania obiektowego.
  Literatura
  1. Guido van Rossum, Python Tutorial, http://docs.python.org/tut/.
  2. Mark Pilgrim, Dive into Python. http://diveintopython.org/.
  3. Bruce Eckel, Thinking in Python, http://www.mindview.net/Books/TIPython.
  4. Pythons official documentation, http://docs.python.org/.
  nauczyciele w kursiedr Tomasz Borzyszkowski
  mgr Michał Kassjański
  otwórz kurs

  Kurs z Podstaw teorii procesów stochastycznych dla II roku modelowania matematycznego i analizy danych. Ćwiczenia

  nauczyciele w kursiedr Anita Dąbrowska
  otwórz kurs
  nauczyciele w kursiedr Adam Kwela
  otwórz kurs

  Praktyka nauczania informatyki polegją na prowadzeniu zajęć praktycznych w czwartej klasie szkoły podstawowej.


  Literatura

  Literatura wykorzystywana do przygototwywania zajęć uzależniona od naczycie w szkole.

  nauczyciele w kursie
  otwórz kurs

  Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu procesów stochastycznych.


  Literatura

  R. Bhattacharya, E. C. Waymire, A Basic Course in Probability Theory, Springer 2007

  P. Billingsley, Prawdopodobieństwo i miara, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

  J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script, 2010

  I. Karatzas, S. E. Shreve, Brownian motion and stochastic calculus, New York, Springer-Verlag, 1991

  A. D. Wentzell, Wykłady z teorii procesów stochastycznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980

  D. Williams, Probability with martyngales, Cambridge University Press, 1991

  nauczyciele w kursiedr Piotr Zwierkowski
  otwórz kurs

  Programowanie grafiki w OpenGL - Fakultet

  nauczyciele w kursiedr Maciej Dziemiańczuk
  otwórz kurs

  Celem przedmiotu jest nauczenie studentów podstawowych koncepcji
  programowania obiektowego na przykładzie języka Java.


  Literatura

  1. C. S. Horstmann, G. Cornell. Core Java 2 - Podstawy. Helion, 2003.
  2. C. S. Horstmann, G. Cornell. Core Java 2 - Techniki zaawansowane. Helion, 2005.
  3. B. Eckel. Thinking in Java - edycja polska. Helion, 2001.
  4. M. Campione, K. Walrath. Java Tutorial. Addison-Wesley, 2000.
  5. Materiały dostępne na stronie java.sun.com .

  nauczyciele w kursiedr Tomasz Borzyszkowski
  dr Robert Fidytek
  otwórz kurs
  nauczyciele w kursiedr hab. Piotr Gnaciński
  otwórz kurs

  Kurs przeznaczony dla studentów studiów podyplomowych Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach - z programowaniem i analizą danych


  Literatura

  R. Stones, N. Matthew, Bazy danych i PostgreSQL, Seria Od podstaw, Wyd. Helion.

  nauczyciele w kursiedr Hanna Furmańczyk
  otwórz kurs

  Głównym celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z językiem programowania Java przy wykorzystaniu zasad projektowania obiektowego w stopniu umożliwiającym pozyskiwanie danych z bazy relacyjnej oraz ich przetwarzanie przy użyciu zewnętrznych bibliotek. Cele drugorzędne obejmują zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi narzędziami wytwarzania oraz automatycznego testowania oprogramowania.


  Literatura

   

  1. Dokumentacja techniczna oraz tutoriale dostępne z witryny: http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html

  2. Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV, Wydawnictwo: Helion , ISBN: 83-246-0111-2 

  nauczyciele w kursiedr Joanna Czarnowska
  otwórz kurs

  Materiały


  Literatura

  .

  nauczyciele w kursiedr hab. Marcin Ciecholewski
  otwórz kurs

  Zagadnienia egzaminacyjne:

  0. Akcjomaty teori prawdopodobieństwa i jego podstawowe własności.

  1. Prawdopodobieństwo a częstość.

  2. Ciało zdarzeń. Zbiory przeliczalne i niprzeliczalne. Zbiory niemierzalne.

  3. Obliczanie prawdopodobieństwa w podstawowych schematach kombinatorycznych.

  4. Prawdopodobieństwo warunkowe (w tym obliczanie).

  5. Prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa (w tym obliczanie).

  6. Niezależność zadarzeń (w tym sprawdzanie).

  7. Jednowymiarowe zmienne losowe: rozkład, dystrybuanta (przechodzenie z jednego w drugie i odwrotnie).

  8. Jednowymiarowe zmienne losowe: wartość oczekiwana, wariancja i momenty (w szczególności skośność i kurtoza). Umiejetność obliczania.

  9. Kowariancja i współczynnik korelacji (w tym obliczanie).

  10. Ważniejsze rozkłady: normalny, geometryczny, wykładniczy, Bernouliego, Poissona, jednostajny (obliczanie prawdopodobieństw, wartości oczekiwanych, wariancji, momentów)

  11. Wielowymiarowe zmienne losowe. Rozkład łączny i brzegowe (umiejętność wyznaczania).

  12. Wielowymiarowe zmienne losowe. Parametry rozkładów (umiejętność obliczania wartości oczekiwanej, macierzy kowariancji).

  13. Niezależność wielowymiarowych zmiennych losowych (w tym sprawdzanie).

  14. Wielowymiarowe zmienne losowe. Rozkłady warunkowe (w tym obliczanie).

  15. Nierówność Czybyszewa.

  16. Prawa wielkich liczb (w wersji Bernouliego).

  17. Twierdzenie Poissona (w tym szacowanie w schematach Bernouliego i jego błąd).

  18. Centralne twierdzenie graniczne (w wersji de Moivrea-Laplacea).

  19. Zastosowanie (15-18) do szacowania prawdopodobieństw.


  Literatura
  1. J. Jakubowski, R. Sztencel, Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego (dla pkt. 0-19)
  2. J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa (dla pkt. 20)
  nauczyciele w kursieprof. dr hab. Wiesław Laskowski
  otwórz kurs
  nauczyciele w kursiedr hab. Rafał Filipów
  dr Jacek Tryba
  otwórz kurs

  Kurs służy do przekazania informacji od nauczyciela akademickiego do studentów


  Literatura

  W treści kursu

  nauczyciele w kursiedr Grzegorz Krzykowski
  otwórz kurs
  nauczyciele w kursiedr Danuta Jaruszewska-Walczak
  dr Adrian Karpowicz
  otwórz kursCelem kursu jest zapoznanie studentów czym są, co oferują i jak powinno się budować i wykorzystywać technologie semantyczne
  Literatura
  <p>1. Materiały wykładów</p><p>2. W3C: Semantic Web Activities (http://www.w3.org/2001/sw/)</p><p>3.A. Gomez-Perez, M. Fernandez-Lopez, O, Corcho, Ontological Engineering<br /></p><p>4. Dim Allemang, Jim Hendler, Semantic Web for working ontologist</p>
  nauczyciele w kursiedr hab. maria ganzha
  otwórz kurs

  seminarium magisterskie "Bezpieczeństwo systemów informatycznych" studia niestacjonarne


  Literatura

  Kryptografia

  nauczyciele w kursiedr Andrzej Borzyszkowski
  otwórz kurs

  Administracja i konfiguracja Postgresql.


  Literatura

  Głównie dokumentacja i forum użytkowników serwera.

  nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Dzido
  otwórz kurs

  Slajdy do wykładu.


  Literatura

  Dokumentacje i fora serwerów baz danych.

  nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Dzido
  otwórz kursSieci komputerowe dla Informatyki
  Literatura
  Brak.
  nauczyciele w kursiedr bartosz putrycz
  otwórz kurs

  Kurs służy do przekazania informacji od nauczyciela akademickiego do studentów


  Literatura

  Znajduje się w treści kursu

  nauczyciele w kursiedr Grzegorz Krzykowski
  otwórz kurs

  Kurs służy do przekazania informacji od nauczyciela akademickiego do studentów


  Literatura

  Zawiera się w treści lursu

  nauczyciele w kursiedr Grzegorz Krzykowski
  otwórz kurs

  Statystyka


  Literatura

  Statystyka

  nauczyciele w kursiedr hab. Rafał Filipów
  dr Piotr Karwasz
  otwórz kurs

  A

  nauczyciele w kursiedr Piotr Karwasz
  otwórz kurs

  Podstawowe struktury danych: listy, stosy, kolejki, drzewa, grafy; operacje na danych. Implementacje przy użyciu tablic i struktur dowiązaniowych. Struktury danych dla operacji słownikowych: drzewa zrównoważone, B-drzewa, tablice z haszowaniem. Kopce dwumianowe, struktury danych dla zbiorów rozłącznych. Wprowadzenie do systemów baz danych. Koncepcja i architektura systemów baz danych. Modelowanie i organizacja danych. podstawy teorii relacyjnych baz danych, projektowanie relacyjnych baz danych (postaci normalne, klucze, więzy spójności), język zapytań SQL, użytkowanie i administracja baz danych, interfejsy sieciowe w architekturze klient-serwer, typy sieci, protokoły sieciowe. Transformacja schematu pojęciowego bazy danych do schematu implementacyjnego. Relacyjny model danych, algebra relacji. Model transakcji i przetwarzanie transakcyjne. Przetwarzanie i optymalizacja zapytań


  Literatura

  1. A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, WNT 1983.

  2. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT 1996. 

  3. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 1998.

  4. C.J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT 2000

  5. R. Elmasri, S. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion 2005

  6. J. Jędrzejowicz, Bazy danych, Wyd. UG 2004

  7. N. Wirth, Algorytmy+struktury danych=programy, WNT 1989.

  8. R. Stones, N. Matthew, Od podstaw. Bazy danych i PostgreSQL, Helion 2002

  9. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT 2000

  nauczyciele w kursiedr Janusz Przewocki
  otwórz kurs<span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:left;">Kurs wspomagający laboratoria z przedmiotu </span>Struktury danych i bazy danych.
  Literatura
  <div class="t-paste-container">&nbsp;T. H. Cormen, C. E. Leiserson, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 1998. &nbsp;</div><div class="t-paste-container">&nbsp; L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT 1996.&nbsp;</div><div class="t-paste-container">&nbsp;T. H. Cormen, C. E. Leiserson, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 1998. &nbsp;</div><div class="t-paste-container">&nbsp; L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT 1996.&nbsp;</div>
  nauczyciele w kursie
  otwórz kurs

  Kurs przeznaczony dla studentów studiów zaocznych.


  Literatura

  ..

  nauczyciele w kursiedr inż. Anna Nenca
  otwórz kursKurs wspomagający laboratorium z przedmiotu Środowisko programisty
  Literatura
  Brak.
  nauczyciele w kursiedr bartosz putrycz
  otwórz kursW ramach kursu prezentowane będą materiały związane z technologią .NET. Głównym językiem programowania jest język C#. Kurs oparty jest na kursach ITA-103 (Aplikacje Internetowe), ITA-104 (Wprowadzenie do Programowania), ITA-105 (Programowanie Obiektowe) oraz materiałach przygotowujących do egzaminów 70-536 oraz 70-562.
  Literatura
  1. Materiały dostępne w ramach ITA: ITA-103, ITA-104, ITA-105.
  2. MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-536): Microsoft.Net Framework Application Development Foundation by Tony Northrup
  3. Programming Microsoft ASP.NET 3.5 by Dino Esposito
  4. Exam 70-562: TS: Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET Application Development
  5. Materiały dostępne na: .NET Framework Developer Center (http://msdn.microsoft.com/en-gb/netframework/default.aspx)
  6. Kursy e-learningowe dostępne na platformie firmy Microsoft.
  nauczyciele w kursiedr Tomasz Borzyszkowski
  otwórz kurs

     


  Literatura

     

  nauczyciele w kursieprof. dr hab. Wiesław Laskowski
  otwórz kurs

  Fakultet z Teorii Mnogości

  nauczyciele w kursiedr hab. Andrzej Nowik
  otwórz kurs
  nauczyciele w kursiedr Danuta Jaruszewska-Walczak
  otwórz kurs

  Kurs wspomagający wykład  z teorii optymalizacji.


  Literatura

  Z.Galas, I.Nykowski, Zbiór zadań z programwania matematycznego

  M.Brdyś, A. Ruszczyński, Metody optymalizacji w zadaniach

  D. G. Luenberger, Teoria optymalizacji. BNI,1974.

  nauczyciele w kursiedr Krzysztof Topolski
  otwórz kursKurs wspomagający wykład i ćwiczenia z teorii sterowania.
  Literatura
  S, Elaydi,&nbsp; An introduction to difference equations New York&nbsp; 1996.<br />E.D. Sontag,&nbsp; Mathematical Control Theory , New York 1998.<br />J.Zabczyk , Zarys Matematycznej Teorii Sterowania, Warszawa 1991.<br />
  nauczyciele w kursiedr Krzysztof Topolski
  otwórz kurs

  Ten kurs nie jest dla zapisanie dla (prawdziwych) studentów,

  ale tylko dla mnie aby testwać ten system. A.Z.

  nauczyciele w kursiedr hab. Andreas Zastrow
  otwórz kurs
  nauczyciele w kursiedr Monika Wrzosek
  otwórz kurs

  Ubezpieczenia na życie. Tabele trwania życia


  Literatura

  B. Błaszczyszyn, T. Rolski, ,,Podstawy matematyki ubezpieczeń na. życie", WNT 2004.

  Actuarial Mathematics,

  N. L. Bowers, H. U. Gerber, J. C. Hickman, D. A. Jones, C. J. Nesbitt, Society of Actuaries May 1997

  nauczyciele w kursie
  otwórz kurs

  Wielomian jest podstawowym obiektem, którym zajmuje się rzeczywista geometria algebraiczna, która opisuje
  własności rzeczywistych rozwiązań układów równań (zbiory algebraiczne) oraz równań i nierówności (zbiory semialgebraiczne) wielomianowych.

  Głównymi narzędziami w geometrii algebraicznej są funkcje wielomianowe, regularne i semialgebraiczne.
  W badaniu odwzorowań stosuje się więc własności pierścieni, szczególnie pierścieni  funkcyjnych.

  Na seminarium omówimy od podstaw własności rzeczywistych zbiorów algebraicznych i  semialgebraicznych, podamy istotne twierdzenia dotyczące ich własności i algorytmy je wykorzystujące. Będziemy korzystać z dostępnego oprogramowania, które pozwala wykonywać obliczenia oraz konstruować przykłady przy pomocy komputera.

  Powstające prace licencjackie będą dotyczyły zarówno tematyki teoretycznej związanej z tematem seminarium jak i zastosowań.

  nauczyciele w kursiedr Iwona Krzyżanowska
  dr Aleksandra Nowel
  otwórz kurs

  Ten kurs powsta\| jako wsp\'olny platform dla Test obu moich grup \'cwiczeniowych

  z Analizy funkcjonalnej

  nauczyciele w kursiedr hab. Andreas Zastrow
  otwórz kurs
  nauczyciele w kursiedr Nikodem Mrożek
  otwórz kurs
  nauczyciele w kursiedr inż. Anna Nenca
  otwórz kurs

  W kursie przedstawione są podstawowe informacji z zakresu testowania oprogramowania.


  Literatura

  1. B. Wiszniewski, B. Bereza-Jarociński, Teoria i Praktyka testowania oprogramowania

  2. G.J.Myers, C.Sandler, T.Badgett, T.M.Thomas, Sztuka Testowania Oprogramowania

  3. Testerzy.pl

  4.IEEE Software testing standards, http://www.softwaretestingstandard.org/

   

   

   

  nauczyciele w kursiedr hab. maria ganzha
  otwórz kurs

  Wstęp do matematyki.

  nauczyciele w kursiedr hab. Michał Stukow
  otwórz kurs

  Wstę do matematyki...


  Literatura

  Literatura....

  nauczyciele w kursiedr hab. Andrzej Nowik
  otwórz kurs

  Wstęp do Programowania - laboratorium grupa I6


  Literatura

  ---

  nauczyciele w kursiedr hab. Marcin Ciecholewski
  otwórz kurs
  Kurs z materiałami do laboratoriów ze wstępu do programowania.

  Omawiane zagadnienia:

  • Programowanie  w języku Python.
  • Kompilowanie i uruchamianie programów.
  • Pojęcia typów zmiennych, testów, pętli.
  • Generowanie liczb pseudolosowych.
  • Funkcje, parametry, zwracane wartości. Rekurencja.
  • Implementacja podstawowych algorytmów: min/max, euklidesowy, sortowania.
  • Pojęcie wskaźników i tabel. Wykorzystanie wskaźników jako parametrów funkcji.
  • Operacje na plikach: tworzenie, modyfikacja i odczyt.

  Literatura


  nauczyciele w kursiedr Iwona Krzyżanowska
  dr Milena Matusik
  otwórz kurs
  nauczyciele w kursiedr hab. Rafał Filipów
  otwórz kurs
  nauczyciele w kursieprof. dr hab. Wiesław Laskowski
  otwórz kurs

  Zaawansowane algorytmy (algorytmy równoległe)

  nauczyciele w kursiedr Janusz Dybizbański
  dr Maciej Dziemiańczuk
  otwórz kursKurs przygotowany na potrzeby spotkań akademickich w ramach projektu Zdolni z Pomorza
  Literatura
  <p style="margin-bottom:0cm;"><a href="http://mozgowiec.pl/">http://mozgowiec.pl/</a></p><p style="margin-bottom:0cm;"><a href="http://www.zagadki.spw.pl/">http://www.zagadki.spw.pl/</a> </p><p style="margin-bottom:0cm;"><a href="http://odkrywcy.pl/">http://odkrywcy.pl</a></p><p style="margin-bottom:0cm;"><a href="http://wydawnictwologi.pl/">http://wydawnictwologi.pl</a></p><p align="CENTER" style="margin-bottom:0cm;font-weight:normal;text-align:left;"><em>Norman D. Willis, zagadki logiczne, Wydawnictwo KDC 1998.</em></p><p align="CENTER" style="margin-bottom:0cm;font-weight:normal;"><br /></p>
  nauczyciele w kursiedr Hanna Furmańczyk

  Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
  Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.