Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs

Tematem przewodnim przedmiotu są zagadnienia związane z hydrotechniką i szeroko pojętym budownictwem w akwakulturze. Cześć wykładowa obejmuje charakterystykę materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie, klasyfikację i charakterystykę obiektów hodowlanych, ich budowę, zasady lokalizacji, projektowania, zabudowę hydrotechniczną cieków i kontrolę przepływu wody, charakterystykę rozwiązań technicznych oczyszczania wód poprodukcyjnych po charakterystykę stosowanych urządzeń pompujących, napowietrzających i pozostałych istotnych urządzeń hydrotechnicznych.

W ramach ćwiczeń poruszane są praktyczne aspekty projektowania obiektów hodowlany od etapu przedprojektowego, mającego na celu określenie lokalnych warunków wodnych, przez programowanie przewidywanej maksymalnej wielkości produkcji po określanie szczegółowej specyfiki stosowanych rozwiązań technologicznych oraz całkowitego projektu obiektu hodowlanego typu pstrągowego i karpiowego.


nauczyciele w kursiedr inż. Marcin Kuciński
otwórz kurs

Wykład i ćwiczenia z przedmiotu Geologia dla 1 roku geografii

nauczyciele w kursiedr Damian Moskalewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Barbara Korwel Lejkowska
otwórz kurs

Seminarium magisterskie  II rok MSU Geografia fizyczna z geoinformacją

prowadzący: dr hab. Joanna Fac-Beneda prof. UG i dr hab. Roman Cieśliński prof. UG

stale współpracujący: zespół Zakładu Hydrologii

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Fac Beneda
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Wojciech Brodziński
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursiedr Grażyna Chaberek
dr Julia Ziółkowska
otwórz kurs

Wykłady z przedmiotu "Historia urbanistyki" odbywają się na Teamsach we wtorki w godz. 8.00-9.35,

a konsultacje - we wtorki, w godz. 15.15-16.15 i w środy 12.00-13.00.

Zajęcia prowadzi dr inż. arch. Joanna Poczobut (joanna.poczobut@ug.edu.pl).


nauczyciele w kursiedr inż. Joanna Poczobut
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Barbara Korwel Lejkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Barbara Korwel Lejkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr inż. Joanna Poczobut
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr inż. Joanna Poczobut
otwórz kurs

Pracownia magisterska w roku akademickim 2020/2021 dla studentów piszących pracę magisterską w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej.

Kontakt: Julia Ziółkowska julia.ziolkowska@ug.edu.pl

W semestrze zimowym spotkania co 2 tygodnie od 5 października.

Zajęcia tylko w formie on-line.

Zasady współpracy zostaną przedstawione na pierwszym spotkaniu.

nauczyciele w kursiedr Julia Ziółkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Machnikowska
otwórz kurs

Hydrologia ogólna I rok Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód

prowadzący wykład: dr hab. Joanna Fac-Beneda prof. UG 

prowadzący ćwiczenia: dr Izabela Chlost i dr Wojciech Maślanka

stale współpracujący: zespół Zakładu Hydrologii


nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Fac Beneda
otwórz kurs

Materiały pomocnicze do kursu Podstawy teledetekcji środowiska dla studentów 2go roku kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód (1stopień)

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Bradtke
dr Wojciech Brodziński
prof. dr hab. Adam Krężel
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Wojciech Brodziński
dr Aleksandra Dudkowska
otwórz kurs

Prowadzący: dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres, prof. PG

mpru@pg.edu.pl

Literatura:

• Bolewski A. - Mineralogia ogólna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1990
• Bolewski A., Manecki A. - Rozpoznawanie minerałów. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1990
• Bolewski A. , Manecki A. - Mineralogia szczegółowa. Wyd. Polskiej Agencji Ekologicznej, Warszawa, 1993
• Bolewski A., Kubisz J., Manecki A., Żabiński W. - Mineralogia ogólna, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1990
• Penkala T. - Elementy mineralogii i krystalografii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1961

Warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny z materiału wykładowego w formie testu a, b, c. Będzie 12 pytań każde za 1 punkt.


nauczyciele w kursiedr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Wojciech Brodziński
dr Aleksandra Dudkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marek Hałenda
dr Marta Leśniak
dr Rafał Lutowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Sylwia Śliwińska-Wilczewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agata Turowicz-Cybula
otwórz kurs<p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">&nbsp;&nbsp; W latach 80-tych ubiegłego wieku, zaczęto dostrzegać potencjał biotechnologiczny, jaki tkwi w mikroorganizmach morskich. Obecnie, zastosowanie nowoczesnych technik badawczych pozwala nam lepiej zrozumieć różnorodność taksonomiczną i funkcjonalną tych mikroorganizmów. Wiedza na temat produkowanych związków aktywnych biologicznie umożliwia przewidywanie skutków zdrowotnych i ekonomicznych występowania niektórych grup mikroorganizmów. Z drugiej strony mikroorganizmy morskie stanowią bogate źródło nowych substancji chemicznych, które mogą być wykorzystane w tworzeniu nowych leków, kosmetyków, alternatywnych źródeł energii i pożywienia, a także w rolnictwie (agrochemii).</span><span style="">&nbsp;</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Tematyka proponowanego przedmiotu fakultatywnego pt. </span><em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">„Błękitna biotechnologia mikroorganizmów” </span></em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">obejmuje kompleksowe podejście do badań nad zastosowaniem produktów metabolizmu mikroorganizmów morskich w biotechnologii – począwszy od metod pozyskiwania związków aktywnych aż po możliwości ich wykorzystania przez człowieka i wdrożenia w różne dziedziny gospodarki.</span></p><p><span style=""></span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Część teoretyczną kursu stanowić będą wykłady prowadzone zarówno przez naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki, jak i przedstawicieli biznesu. Zajęcia praktyczne zostaną przeprowadzone w formie cyklu laboratoriów stanowiących jeden wspólny projekt realizowany przez grupę. </span><span style="color:black;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Materiałem doświadczalnym&nbsp;będzie szczep bakterii wyizolowany ze środowiska morskiego. </span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Wyniki doświadczeń prowadzone przez studentów zostaną zaprezentowane podczas Sympozjum Młodych Oceanografów.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style=""></span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Proponujemy zajęcia o charakterze </span><strong><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">interdyscyplinarnym</span></strong><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">. Tematyka obejmować będzie elementy, biologii molekularnej, proteomiki i metabolomiki, bioinformatyki oraz innych nowoczesnych technik analitycznych. Przedmiot ten doskonale wpisuje się w nurt biotechnologii morskiej (</span><em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Blue Biotechnology</span></em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">), której głównym założeniem jest efektywna i zrównoważona strategia pozyskiwania związków biologicznie aktywnych z organizmów morskich.</span></p><p><span style=""></span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Celem planowanych zajęć jest wskazanie możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej. Kształcenie łączące w sobie różne dyscypliny naukowe z zastosowaniem innowacyjnych metod</span><span style="">&nbsp; </span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">stymuluje współczesną gospodarkę opartą na wiedzy. </span></p>
Literatura
<p style="text-autospace:none;"><span style="font-size:10pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Kołodziejczyk A., Naturalne związki organiczne. 2003, PWN, Warszawa.</span></p><p style="text-autospace:none;"><span style="font-size:10pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Silverstein R. M., Webster F.X., Kiemle D.J., Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych. 2012, PWN, Warszawa.</span></p><p style="text-autospace:none;"><span style="font-size:10pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Słomski R., Przykłady analiz DNA. 2004, Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Arial;font-weight:normal;"></span></p><p style="text-autospace:none;"><span style="font-size:10pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;font-weight:normal;">Bhakunii D.S., Rawat D.S., Bioactive marine natural products. 2005, Springer</span></p><p style="text-autospace:none;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Arial;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Kraj A., Drabik A., Silberring J., 2012 </span><span style=""><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Proteomika i metabolomika, Wyd. Uniw. Jagielońskiego</span><strong><span style="color:#4000a0;font-family:Times New Roman,Times,serif;">.</span></strong></span></span></p><span style="font-size:10pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Stryer L., Biochemia. 2005, PWN, Warszawa </span>
nauczyciele w kursiedr Anna Toruńska-Sitarz
otwórz kurs

It is test part for Fish Biology course exam

after test you have to pass oral part of exam - answer one general question


Literatura

x

nauczyciele w kursiedr hab. Mariusz Sapota
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Agnieszka Herman
otwórz kurscykl wykładów z zakresu geografii osadnictwa dla studentów 3 roku kierunku geografia
nauczyciele w kursiedr Magdalena Szmytkowska
otwórz kurskurs wspomagający przedmiot geografia religii
Literatura

do uzupełnienia

nauczyciele w kursiedr hab. Lucyna Przybylska
otwórz kurs

cykl ćwiczeń na temat procesów społeczno-demograficznych w ujęciu przestrzennym

nauczyciele w kursiedr Magdalena Szmytkowska
otwórz kurs

Analizy przestrzenne oraz tworzenie map

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Masik
otwórz kurs

Gleboznawstwo, druga część ćwiczeń poświęcona analizie uziarnienia i klasyfikacji gruntów.

nauczyciele w kursiedr Damian Moskalewicz
otwórz kurs

jjj


Literatura

ghghyhg

nauczyciele w kursiedr Antoni Korowicki
otwórz kurs

Wydział Oceanografii i Geografii UG --- Zakład Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna --- I stopień, I rok --- 2019/20

 

Przedmiot: HISTORIA URBANISTYKI 

Prowadzenie zajęć: dr inż. arch. JOANNA POCZOBUT (joanna.poczobut@ug.edu.pl)

nauczyciele w kursiedr inż. Joanna Poczobut
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agata Turowicz-Cybula
otwórz kurs

Prezentacja podstawowej wiedzy o hydrosferze i obiegu wody w środowisku przyrodniczym. Wyjaśnienie przyczyn i geograficznych
uwarunkowań krążenia wody w przyrodzie. Przekazanie wiedzy teoretycznej na temat obiektów hydrograficznych i występujących między nimi
powiązań i zależności. Zapoznanie z podstawową terminologią z zakresu nauk o wodzie.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. Wykorzystywana podczas zajęć
Bajkiewicz-Grabowska E., 2011, Hydrologia ogólna, PWN, Warszawa.
Kosowska-Cezak U., Bajkiewicz-Grabowska E., 2009, Podstawy hydrometeorologii. PWN, Warszawa.
Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski Z., 2009, Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej, PWN, Warszawa.
Pociask-Karteczka J. (red), 2003, Zlewnia. Właściwości i procesy, UJ IGiGP, Kraków.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Dynowska I., Tlałka A., 1982, Hydrografia, PWN, Warszawa-Poznań.
Choiński A., 2008, Limnologia fizyczna Polski, Wyd. Nauk. UAM, Poznań.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii [GUGK], 1985, Wytyczne techniczne K 3-4. Mapa hydrograficzna w skali
1:50 000, Warszawa.
B. Literatura uzupełniająca
Byczkowski A., 1999, Hydrologia, t. I i II, Wydaw. SGGW, Warszawa.
Choiński A., Kaniecki A., 1996, Wielka Encyklopedia Geografii Świata t. IV: Wody Ziemi, Wydaw. Kurpisz, Poznań
Parde M., 1957, Rzeki, PWN, Warszawa.
Dynowska I., 1971 Typy reżimów rzecznych w Polsce, Prace IG UJ, Kraków.
Lange W. (red.), 1993, Metody badań fizycznolimnologicznych, Wyd. UG, Gdańsk.

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Fac Beneda
otwórz kurs

Test próbny przygotowujący do części testowej egzaminu z przedmiotu Podstawy ichtiologii

Test zawiera 45 pytań, maksymalny czas na udzielenie odpowiedzi to 22 minut (prawdziwy test zawiera 90 pytań i trwa 50 minut)

W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa

Kolejność odpowiedzi dowolna

Test próbny można powtarzać dowolną ilość razy.

Prawdziwy test będzie można rozwiązać tylko raz.

Pytania w teście próbnym nie mają nic wspólnego z pytaniami w prawdziwym teście.

Życzę powodzenia


Literatura

x

nauczyciele w kursiedr hab. Mariusz Sapota
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr inż. Joanna Jaczewska
otwórz kurs

Proszę o kontakt e-mailem w celu omówienia oczekiwanych przez studenta/studentkę zagadnień lub w celu umówienia się na rozmowę poprzez MS Teams w godzinach konsultacji ogłoszonych na stronie Dziekanatu/Instytutu

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Masik
otwórz kurs

Zasadniczym założeniem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze współczesnymi studiami nad kulturą. Celem wykładów jest zdobycie ogólnych podstaw wiedzy o szeroko definiowanej kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem jej oddziaływaniu na przestrzenne zachowania jednostek i społeczności. Celem jest zdobycie  ogólnej wiedzy dotyczącej zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla refleksji o kulturze, rozumienie i analizowanie zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej i lokalnej.

Problematyka wykładu

Definicje kultury, metodologie badawcze i prądy intelektualne w studiach kulturowych.

Zwrot lingwistycznych w studiach kulturowych, znaczenie, semiotyka i symbole w kulturze

Biologia, ewolucja i kultura, redukcjonizm kulturowy

Podmiotowość i tożsamość, etniczność, naród, płeć, wiek, subkultury

Reprezentacja i mediów

Przestrzeń i krajobraz kulturowy, miejsce i miasto

Czas w kulturze, dziedzictwo i przyszłość.

 


Literatura

 Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. Baker, Ch., 2005. Studia kulturowe. Teoria i praktyka. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Jencks, Ch., 1999. Kultura. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Inglis, F., 2007. Kultura. Sic!, Warszawa

Kmita J., 1985. Kultura i poznanie, PWN, Warszawa

B. Literatura uzupełniająca

During, S. (red.) 2001. The Cultural Studies Reader. Routledge, London – New York

Harrison, L. E., Huntington, S. P. (red.), 2003. Kultura ma znaczenie. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.

nauczyciele w kursiedr hab. Mariusz Czepczyński
otwórz kurs

Kurs ma wspomagać nauczyciela w zadawaniu i sprawdzaniu prac domowych. W obecnej formie jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych offline, pod tą samą nazwą, dla I semestru studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek: oceanografia.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Sprawdziany alternatywne.

Zapisy indywidualne.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Janusz Filipiak
otwórz kurs

aa


Literatura

a

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Dudkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Agnieszka Herman
otwórz kurs

A. Problematyka wykładu
A.1. Skład chemiczny wód powierzchniowych i podziemnych i ich zanieczyszczenie.
A.2. Ogniska zanieczyszczeń: punktowe, obszarowe, liniowe.
A.3. Monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
A.4. Systemy i metody oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
A.5. Klasyfikacja czynników i warunków degradacji jakości wód podziemnych.
A.6. Rodzaje i sposoby ochrony wód podziemnych
A.7. Podstawowe obiekty hydrotechniczne i ich wpływ na środowisko wodne.
A.8. System gospodarki wodnej i ochrona przeciwpowodziowa.
A.9. Elementy prawa wodnego. Ramowa Dyrektywa Wodna oraz kierunki polityki wodnej w Unii Europejskiej.


Literatura

Allen J.D., 1998, Ekologia wód płynących, PWN, Warszawa

Ciepielowski A., 1999, Podstawy gospodarowania wodą. Wyd. SGGW, Warszawa.

Chełmicki W., 1997, Degradacja i ochrona wód, cz.1, Jakość, Inst. Geogr., UJ, Kraków.

Dojlido J., 1995, Chemia wód powierzchniowych, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa.

Eagleson P.S., 1978, Hydrologia dynamiczna, PWN, Warszawa.

Ginsbert-Gebert (red.), 1991, Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska,

Ossolineum, Warszawa.

Häfner M., 1993, Ochrona środowiska, Polski Klub Ekologiczny, Kraków.

Hendrich Z., oman J., Tabernacki J., 1990, Ochrona wód przed zanieczyszczeniami. Uzdatnianie wody, CODK, Dębe.

Kajak Z., 1998, Hydrobiologia – Limnologia, PWN, Warszawa.

Kajak Z., 1979, Eutrofizacja wód, PWN, Warszawa.

Kleczkowski, A. S., (red.), 1984, Ochrona wód podziemnych, Wyd. Geol., Warszawa .

Kowal A., Świderska-Bróż M., 1998, Oczyszczanie wody, PWN, Wrocław

Lambor J., 1971, Hydrologia inżynierska, Arkady, Warszawa.

Macioszczyk, 1987, Hydrogeochemia, Wyd. Geol., Warszawa.

Mason C. F., 1991, Biology of freshwater pollution, Longman, London.

Mikołajczyk, 1991, Regulacje prawne wybranych zagadnień ochrony środowiska, CODK, Dębe.

Namieśnik J., Górecki T., Wardencki W., Zygmunt B., Torres L., 1993, Secondary effects and pollutants of the environment. PG, Gdańsk.

Prandecka (red.), 1993, Interdyscyplinarne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego, Ossolineum, Warszawa.

Soczyńska U. (red.), 1989, Procesy hydrologiczne, PWN, Warszawa.

Soczyńska U. (red.), 1990, Podstawy hydrologii dynamicznej, WUW, Warszawa.

Środowisko Europy 2010 – Stan i prognozy. Synteza, EEA, Kopenhaga, http://www.eea.europa.eu

Tomiałojć L., Drabiński A. (red), 2005, Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej, KOP PAN.

Towards efficent use of water resources in Europe, EEA Report No 1/2012, Kopenhaga, http://www.eea.europa.eu

Żbikowski J., Żelazo, 1993, Ochrona środowiska w budownictwie wodnym, Falstaff, warszawa.

 

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Fac Beneda
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień współczesnej genetyki na przykładach organizmów morskich oraz zapoznanie studentów z podstawowymi technikami cytogenetycznymi i genetycznymi stosowanymi w genetyce organizmów morskich. Nabycie przez studenta wiedzy niezbędnej do samodzielnego przeprowadzenia i oceny podstawowych badań genetycznych i cytogenetycznych oraz testów genotoksyczności. Na tej podstawie student powinien wyciągnąć prawidłowe wnioski dotyczące struktury genetycznej populacji, omówić procesy prowadzące do ekspresji genu, zanalizować zmienność dziedziczność i niedziedziczną oraz dziedziczenie alleliczne i niealleliczne. Dodatkowym celem dydaktycznym jest przyswojenie zasad etyki w badaniach genetycznych oraz nabycie umiejętności analizy i oceny źródeł literaturowych, w tym anglojęzycznych, z zakresu przedmiotu.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

1. Charon K.M., Świtoński M., 2006, Genetyka zwierząt, PWN

2. Freeland R.J., 2008, Ekologia molekularna, PWN

 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Krzanowska H., Łomnicki A., Rafiński J., Szarski H., Szymura J.M., 2002, Zarys mechanizmów ewolucji, PWN

2. Charon K.M., Świtoński M., 2006, Genetyka zwierząt, PWN, 15-157

3. Freeland R.J., 2008, Ekologia molekularna, PWN

 

B. Literatura uzupełniająca

4. Beebee T., 2004, An introduction to molecular ecology, Wyd. Oxford University Press

5. Brown T. A., 2001, Genomy, Wyd. PWN, Warszawa

6. Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H., 2004, Krótkie wykłady: Biologia molekularna, PWN

7. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L., 2006, Krótkie wykłady: Genetyka, PWN

8. Wybrane artykuły naukowe polsko- i anglojęzyczne.

nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Smolarz
otwórz kurs

Szanowni Państwo,

POPRAWA KOLOKWIUM sprawdza opanowanie wiedzy prezentowanej na ćwiczeniach z przedmiotu Podstawy ichtiologii.

Test składa się z 20 pytań. Są to pytania jednokrotnego wyboru. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Proszę bardzo dokładnie czytać pytania.

Test możecie Państwo rozwiązać tylko raz a czas rozwiązywania został ograniczony do 12 minut. Po zakończeniu testu zobaczycie Państwo uzyskany wynik i odpowiedzi na pytania. Po wyjściu z testu nie będziecie już Państwo mogli przeglądać swoich odpowiedzi.


nauczyciele w kursiedr hab. Mariusz Sapota
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Mariusz Sapota
otwórz kurs<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--> <m:smallfrac m:val="off"><m:dispdef><m:lmargin m:val="0"><m:rmargin m:val="0"><m:defjc m:val="centerGroup"><m:wrapindent m:val="1440"><m:intlim m:val="subSup"><m:narylim m:val="undOvr"></m:narylim></m:intlim> </m:wrapindent><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><strong><span style="font-size:9pt;line-height:115%;font-family:Arial,sans-serif;color:black;">Dostęone dane przestrzenne. Wprowadzanie danych pomiarowych z gps i tachymetru elektronicznego do systemów GIS. Rejestracja rastrowa, w tym georeferencing i rektyfikacja. Błąd RMS rejestracji.</span></strong></m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac>
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr hab. Jacek Urbański
otwórz kurs

a


Literatura

a

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska
otwórz kurs

Na zajęciach podejmowane są indywidualne dyskusje oraz przesyłane prace które są spóźnione względem normalnego biegu seminarium licencjackiego.

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Masik
otwórz kurs

Proszę o przesyłanie całych prac, rozdziałów, oraz innych ewentualnych materiałów do oceny i konsultacji.

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Masik
otwórz kurs

2017/2018 semestr letni


Literatura

...

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Dudkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Magdalena Szmytkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Mariusz Sapota
otwórz kurs

Sondaż opinii - ankieta. Student powinien przesłać przez Portal Edukacyjny (ewentualnie e-mail jeśli Portal tego uniemożliwi) swój zaproponowany formularz ankiety.

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Masik
otwórz kursZnajdują się tutaj dane do zadań przeprowadzanych na zajeciach
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiemgr adam inglot
otwórz kurs

Celem realizacji przedmiotu jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji opisanych w treściach programowych, niezbędnych w dalszym
procesie kształcenia.


Literatura

Introduction to Computing, Explorations in Language, Logic, and Machines. David Evans University of Virginia

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Dudkowska
dr Gabriela Gic-Grusza
otwórz kurs

W ramach kursu na Platformie Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego, zostanie przeprowadzone kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Teledetekcja.

nauczyciele w kursiemgr Katarzyna Krzyżanowska
otwórz kurs

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Teledetekcja

nauczyciele w kursiemgr Katarzyna Krzyżanowska
otwórz kurs

Skontaktowac się prosz e z A. Korowicki


Literatura

Korowicki A., Walory turystyczne....

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kontakt z K.Jereczek - Korzeniewską


Literatura

Jereczek - Korzeniewska

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska
otwórz kurs

Przedmiot fakultatywny

Zapoznanie z filozofią wody oraz miejscem i obrazem wody w literaturze i sztuce. Poznanie przyczyn i geograficznych uwarunkowań krążenia wody w przyrodzie oraz wykształcenia i organizacji sieci rzecznych. Ocena wielkości, rozmieszczenia zagrożeń wód i ich zasobów oraz efektów zanieczyszczenia wód w szczególności chorób odwodnych. Zdobycie wiedzy w zakresie fraktalnego wymiaru przyrody. Przybliżenie globalnych problemów związanych z gospodarką wodą w szczególności wojen o wodę. Zdobycie wiedzy w zakresie wody wirtualnej i wody strukturalnej. Przybliżenie pojęcia hierofanii akwatycznych.

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Fac Beneda
otwórz kurs

fghdtsh


Literatura

dsgyessgry

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Fac Beneda
otwórz kurs<p><img alt="" src="https://pe.ug.edu.pl/mdl2/draftfile.php/1628/user/draft/308502197/logokursu.jpg" /></p><p>GIS jako system komputerowy do analizy danych przestrzennych. Mapa analogowa i numeruczna jako model rzeczywistości. GIS jako narzedzie do przetwarzania, wizualizacji i analizy danych przestrzennych.</p>
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr hab. Jacek Urbański
otwórz kursPoczątki w środowisku ArcGIS
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs

Tworzenie map społeczno-gospodarczych i analiza danych przestrzennych

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Masik

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.