Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs<p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">&nbsp;&nbsp; W latach 80-tych ubiegłego wieku, zaczęto dostrzegać potencjał biotechnologiczny, jaki tkwi w mikroorganizmach morskich. Obecnie, zastosowanie nowoczesnych technik badawczych pozwala nam lepiej zrozumieć różnorodność taksonomiczną i funkcjonalną tych mikroorganizmów. Wiedza na temat produkowanych związków aktywnych biologicznie umożliwia przewidywanie skutków zdrowotnych i ekonomicznych występowania niektórych grup mikroorganizmów. Z drugiej strony mikroorganizmy morskie stanowią bogate źródło nowych substancji chemicznych, które mogą być wykorzystane w tworzeniu nowych leków, kosmetyków, alternatywnych źródeł energii i pożywienia, a także w rolnictwie (agrochemii).</span><span style="">&nbsp;</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Tematyka proponowanego przedmiotu fakultatywnego pt. </span><em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">„Błękitna biotechnologia mikroorganizmów” </span></em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">obejmuje kompleksowe podejście do badań nad zastosowaniem produktów metabolizmu mikroorganizmów morskich w biotechnologii – począwszy od metod pozyskiwania związków aktywnych aż po możliwości ich wykorzystania przez człowieka i wdrożenia w różne dziedziny gospodarki.</span></p><p><span style=""></span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Część teoretyczną kursu stanowić będą wykłady prowadzone zarówno przez naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki, jak i przedstawicieli biznesu. Zajęcia praktyczne zostaną przeprowadzone w formie cyklu laboratoriów stanowiących jeden wspólny projekt realizowany przez grupę. </span><span style="color:black;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Materiałem doświadczalnym&nbsp;będzie szczep bakterii wyizolowany ze środowiska morskiego. </span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Wyniki doświadczeń prowadzone przez studentów zostaną zaprezentowane podczas Sympozjum Młodych Oceanografów.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style=""></span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Proponujemy zajęcia o charakterze </span><strong><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">interdyscyplinarnym</span></strong><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">. Tematyka obejmować będzie elementy, biologii molekularnej, proteomiki i metabolomiki, bioinformatyki oraz innych nowoczesnych technik analitycznych. Przedmiot ten doskonale wpisuje się w nurt biotechnologii morskiej (</span><em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Blue Biotechnology</span></em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">), której głównym założeniem jest efektywna i zrównoważona strategia pozyskiwania związków biologicznie aktywnych z organizmów morskich.</span></p><p><span style=""></span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Celem planowanych zajęć jest wskazanie możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej. Kształcenie łączące w sobie różne dyscypliny naukowe z zastosowaniem innowacyjnych metod</span><span style="">&nbsp; </span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">stymuluje współczesną gospodarkę opartą na wiedzy. </span></p>
Literatura
<p style="text-autospace:none;"><span style="font-size:10pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Kołodziejczyk A., Naturalne związki organiczne. 2003, PWN, Warszawa.</span></p><p style="text-autospace:none;"><span style="font-size:10pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Silverstein R. M., Webster F.X., Kiemle D.J., Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych. 2012, PWN, Warszawa.</span></p><p style="text-autospace:none;"><span style="font-size:10pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Słomski R., Przykłady analiz DNA. 2004, Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Arial;font-weight:normal;"></span></p><p style="text-autospace:none;"><span style="font-size:10pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;font-weight:normal;">Bhakunii D.S., Rawat D.S., Bioactive marine natural products. 2005, Springer</span></p><p style="text-autospace:none;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Arial;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Kraj A., Drabik A., Silberring J., 2012 </span><span style=""><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Proteomika i metabolomika, Wyd. Uniw. Jagielońskiego</span><strong><span style="color:#4000a0;font-family:Times New Roman,Times,serif;">.</span></strong></span></span></p><span style="font-size:10pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Stryer L., Biochemia. 2005, PWN, Warszawa </span>
nauczyciele w kursiedr Anna Toruńska-Sitarz
otwórz kurs

Kurs jest wsparciem e-learningowym dla ćwiczeń z zakresu Ekonomii i przedsiębiorczości.

Celem kursu jes:

Zrozumienie przez studentów postawy przedsiębiorczej, określenie jej atrybutów. Zapoznanie studentów z formami przedsiębiorczości indywidualnej oraz z podstawami gospodarowania w przedsiębiorstwie.

Rozumienie zjawisk makroekonomicznych w gospodarce, zdobycie umiejętności interpretacji gospodarczych i politycznych informacji prasowych i telewizyjnych, zrozumienie przyczyn, efektów oraz szans gospodarczych i społecznych integracji europejskiej.

Tematyka zajęć:

Zajęcia 1: Pojęcie przedsiębiorczości oraz jej atrybuty

Zajęcia 2: Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorczości

Zajęcia 3: Podstawy rachunku ekonomicznego w przedsiębiorstwie

Zajęcia 4: Otoczenie mikro i makroekonomiczne przedsiębiorstw

Zajęcia 5: Kolokwium

Podstawa zaliczenia ćwiczeń:

Test pytań otwartych i zamkniętych

Aktywność na zajęciach (podnosi ocenę z testu o 0,5 stopnia)

 

Kryteria oceny:

Uzyskanie min. 51% punktów na teście zaliczeniowym

Min. 2 plusy za aktywnośćLiteratura
  1. Beg D., Dornbusch R., Fischer S., 2007, Mikroekonomia, PWE, Warszawa
  2. Begg D., Dornbusch R., Fischer S., 2007, Makroekonomia, PWE, Warszawa
  3. Milewski R., Kwiatkowski E., 2005, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa
nauczyciele w kursiedr Grażyna Chaberek
otwórz kurskurs wspomagający przedmiot geografia religii
Literatura

do uzupełnienia

nauczyciele w kursiedr hab. Lucyna Przybylska
otwórz kurs

jjj


Literatura

ghghyhg

nauczyciele w kursiedr Antoni Korowicki
otwórz kurs

Prezentacja podstawowej wiedzy o hydrosferze i obiegu wody w środowisku przyrodniczym. Wyjaśnienie przyczyn i geograficznych
uwarunkowań krążenia wody w przyrodzie. Przekazanie wiedzy teoretycznej na temat obiektów hydrograficznych i występujących między nimi
powiązań i zależności. Zapoznanie z podstawową terminologią z zakresu nauk o wodzie.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. Wykorzystywana podczas zajęć
Bajkiewicz-Grabowska E., 2011, Hydrologia ogólna, PWN, Warszawa.
Kosowska-Cezak U., Bajkiewicz-Grabowska E., 2009, Podstawy hydrometeorologii. PWN, Warszawa.
Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski Z., 2009, Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej, PWN, Warszawa.
Pociask-Karteczka J. (red), 2003, Zlewnia. Właściwości i procesy, UJ IGiGP, Kraków.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Dynowska I., Tlałka A., 1982, Hydrografia, PWN, Warszawa-Poznań.
Choiński A., 2008, Limnologia fizyczna Polski, Wyd. Nauk. UAM, Poznań.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii [GUGK], 1985, Wytyczne techniczne K 3-4. Mapa hydrograficzna w skali
1:50 000, Warszawa.
B. Literatura uzupełniająca
Byczkowski A., 1999, Hydrologia, t. I i II, Wydaw. SGGW, Warszawa.
Choiński A., Kaniecki A., 1996, Wielka Encyklopedia Geografii Świata t. IV: Wody Ziemi, Wydaw. Kurpisz, Poznań
Parde M., 1957, Rzeki, PWN, Warszawa.
Dynowska I., 1971 Typy reżimów rzecznych w Polsce, Prace IG UJ, Kraków.
Lange W. (red.), 1993, Metody badań fizycznolimnologicznych, Wyd. UG, Gdańsk.

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Fac Beneda
otwórz kurs

Test próbny przygotowujący do części testowej egzaminu z przedmiotu Podstawy ichtiologii

Test zawiera 45 pytań, maksymalny czas na udzielenie odpowiedzi to 45 minut (prawdziwy test zawiera 90 pytań i trwa 90 minut)

W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa

Kolejność odpowiedzi dowolna

Test próbny można powtarzać dowolną ilość razy.

Prawdziwy test będzie można rozwiązać tylko raz.

Pytania w teście próbnym nie mają nic wspólnego z pytaniami w prawdziwym teście.

Życzę powodzenia


Literatura

x

nauczyciele w kursiedr hab. Mariusz Sapota
otwórz kurs

Zasadniczym założeniem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze współczesnymi studiami nad kulturą. Celem wykładów jest zdobycie ogólnych podstaw wiedzy o szeroko definiowanej kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem jej oddziaływaniu na przestrzenne zachowania jednostek i społeczności. Celem jest zdobycie  ogólnej wiedzy dotyczącej zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla refleksji o kulturze, rozumienie i analizowanie zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej i lokalnej.

Problematyka wykładu

Definicje kultury, metodologie badawcze i prądy intelektualne w studiach kulturowych.

Zwrot lingwistycznych w studiach kulturowych, znaczenie, semiotyka i symbole w kulturze

Biologia, ewolucja i kultura, redukcjonizm kulturowy

Podmiotowość i tożsamość, etniczność, naród, płeć, wiek, subkultury

Reprezentacja i mediów

Przestrzeń i krajobraz kulturowy, miejsce i miasto

Czas w kulturze, dziedzictwo i przyszłość.

 


Literatura

 Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. Baker, Ch., 2005. Studia kulturowe. Teoria i praktyka. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Jencks, Ch., 1999. Kultura. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Inglis, F., 2007. Kultura. Sic!, Warszawa

Kmita J., 1985. Kultura i poznanie, PWN, Warszawa

B. Literatura uzupełniająca

During, S. (red.) 2001. The Cultural Studies Reader. Routledge, London – New York

Harrison, L. E., Huntington, S. P. (red.), 2003. Kultura ma znaczenie. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.

nauczyciele w kursieprof. UG, dr hab. Mariusz Czepczyński
otwórz kurs

Kurs ma wspomagać nauczyciela w zadawaniu i sprawdzaniu prac domowych. W obecnej formie jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych offline, pod tą samą nazwą, dla I semestru studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek: oceanografia.

nauczyciele w kursiedr Wojciech Czernous
otwórz kurs

Sprawdziany alternatywne.

Zapisy indywidualne.

nauczyciele w kursiedr Wojciech Czernous
otwórz kurs

aa


Literatura

a

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Dudkowska
otwórz kurs

Podstawowe zagadnienia ocenografii fizycznej


Literatura

xxx

nauczyciele w kursiedr hab. Agnieszka Herman
otwórz kurs

A. Problematyka wykładu
A.1. Skład chemiczny wód powierzchniowych i podziemnych i ich zanieczyszczenie.
A.2. Ogniska zanieczyszczeń: punktowe, obszarowe, liniowe.
A.3. Monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
A.4. Systemy i metody oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
A.5. Klasyfikacja czynników i warunków degradacji jakości wód podziemnych.
A.6. Rodzaje i sposoby ochrony wód podziemnych
A.7. Podstawowe obiekty hydrotechniczne i ich wpływ na środowisko wodne.
A.8. System gospodarki wodnej i ochrona przeciwpowodziowa.
A.9. Elementy prawa wodnego. Ramowa Dyrektywa Wodna oraz kierunki polityki wodnej w Unii Europejskiej.


Literatura

Allen J.D., 1998, Ekologia wód płynących, PWN, Warszawa

Ciepielowski A., 1999, Podstawy gospodarowania wodą. Wyd. SGGW, Warszawa.

Chełmicki W., 1997, Degradacja i ochrona wód, cz.1, Jakość, Inst. Geogr., UJ, Kraków.

Dojlido J., 1995, Chemia wód powierzchniowych, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa.

Eagleson P.S., 1978, Hydrologia dynamiczna, PWN, Warszawa.

Ginsbert-Gebert (red.), 1991, Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska,

Ossolineum, Warszawa.

Häfner M., 1993, Ochrona środowiska, Polski Klub Ekologiczny, Kraków.

Hendrich Z., oman J., Tabernacki J., 1990, Ochrona wód przed zanieczyszczeniami. Uzdatnianie wody, CODK, Dębe.

Kajak Z., 1998, Hydrobiologia – Limnologia, PWN, Warszawa.

Kajak Z., 1979, Eutrofizacja wód, PWN, Warszawa.

Kleczkowski, A. S., (red.), 1984, Ochrona wód podziemnych, Wyd. Geol., Warszawa .

Kowal A., Świderska-Bróż M., 1998, Oczyszczanie wody, PWN, Wrocław

Lambor J., 1971, Hydrologia inżynierska, Arkady, Warszawa.

Macioszczyk, 1987, Hydrogeochemia, Wyd. Geol., Warszawa.

Mason C. F., 1991, Biology of freshwater pollution, Longman, London.

Mikołajczyk, 1991, Regulacje prawne wybranych zagadnień ochrony środowiska, CODK, Dębe.

Namieśnik J., Górecki T., Wardencki W., Zygmunt B., Torres L., 1993, Secondary effects and pollutants of the environment. PG, Gdańsk.

Prandecka (red.), 1993, Interdyscyplinarne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego, Ossolineum, Warszawa.

Soczyńska U. (red.), 1989, Procesy hydrologiczne, PWN, Warszawa.

Soczyńska U. (red.), 1990, Podstawy hydrologii dynamicznej, WUW, Warszawa.

Środowisko Europy 2010 – Stan i prognozy. Synteza, EEA, Kopenhaga, http://www.eea.europa.eu

Tomiałojć L., Drabiński A. (red), 2005, Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej, KOP PAN.

Towards efficent use of water resources in Europe, EEA Report No 1/2012, Kopenhaga, http://www.eea.europa.eu

Żbikowski J., Żelazo, 1993, Ochrona środowiska w budownictwie wodnym, Falstaff, warszawa.

 

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Fac Beneda
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursiedr Grażyna Chaberek
otwórz kursWykład omawia najważniejsze grupy organizmów morskich - roślinny i uwzględnia również bakterie i grzyby.
Literatura
Spis literatury podany jest w ramach kursu.
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Adam Latała
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień współczesnej genetyki na przykładach organizmów morskich oraz zapoznanie studentów z podstawowymi technikami cytogenetycznymi i genetycznymi stosowanymi w genetyce organizmów morskich. Nabycie przez studenta wiedzy niezbędnej do samodzielnego przeprowadzenia i oceny podstawowych badań genetycznych i cytogenetycznych oraz testów genotoksyczności. Na tej podstawie student powinien wyciągnąć prawidłowe wnioski dotyczące struktury genetycznej populacji, omówić procesy prowadzące do ekspresji genu, zanalizować zmienność dziedziczność i niedziedziczną oraz dziedziczenie alleliczne i niealleliczne. Dodatkowym celem dydaktycznym jest przyswojenie zasad etyki w badaniach genetycznych oraz nabycie umiejętności analizy i oceny źródeł literaturowych, w tym anglojęzycznych, z zakresu przedmiotu.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

1. Charon K.M., Świtoński M., 2006, Genetyka zwierząt, PWN

2. Freeland R.J., 2008, Ekologia molekularna, PWN

 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Krzanowska H., Łomnicki A., Rafiński J., Szarski H., Szymura J.M., 2002, Zarys mechanizmów ewolucji, PWN

2. Charon K.M., Świtoński M., 2006, Genetyka zwierząt, PWN, 15-157

3. Freeland R.J., 2008, Ekologia molekularna, PWN

 

B. Literatura uzupełniająca

4. Beebee T., 2004, An introduction to molecular ecology, Wyd. Oxford University Press

5. Brown T. A., 2001, Genomy, Wyd. PWN, Warszawa

6. Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H., 2004, Krótkie wykłady: Biologia molekularna, PWN

7. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L., 2006, Krótkie wykłady: Genetyka, PWN

8. Wybrane artykuły naukowe polsko- i anglojęzyczne.

nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Smolarz
otwórz kurs

Test sprawdza wiedzę z przedmiotu podstawy ichtiologii.

Czas na rozwiązanie testu to 90 minut.

We wszystkich pytaniach tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

 

          Powodzenia


Literatura

Bone Q.M.A., Marshall N.B., 1982. Biology of fishes. Blackie. Glasgow and London Brylińska M., 2000. Ryby słodkowodne Polski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa Cailliet G.M., Love M.S., Ebeling A.W., 1986. Fishes. Wadsworth Publishing Company, belmont, California Fisheries techniques. 2012. American Fisheries Society. Bethesda Gąsowska M., 1962. Krągłouste i ryby. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa Grodziński Z., 1981. Anatomia i embriologia ryb. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa Jasiński A., 1973. Zootomia kręgowców. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Klimaj A., Rutkowicz S., 1970. Atlas ryb Północnego Atlantyku. Wydawnictwo Morskie. Gdańsk Lagler K.F., Bardach J.E., Miller R.R., May Passino D.R., 1977. Ichthyology. John Willey & Sons. New York, Chichester, Brisbane, Toronto Opuszyński K., 1979. Podstawy biologii ryb. Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne. Warszawa Pliszka F., 1964. Biologia ryb. Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne. Warszawa Rutkowicz S., 1982. Encyklopedia ryb morskich. Wydawnictwo Morskie. Gdańsk Schreck C.B, Moyte P.B., 1990. Methods for fish biology. American Fisheries Society, Bethesda, Maryland USA Suworow E., 1954. Podstawy ichtiologii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszaw

nauczyciele w kursiedr hab. Mariusz Sapota
otwórz kurs<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--> <m:smallfrac m:val="off"><m:dispdef><m:lmargin m:val="0"><m:rmargin m:val="0"><m:defjc m:val="centerGroup"><m:wrapindent m:val="1440"><m:intlim m:val="subSup"><m:narylim m:val="undOvr"></m:narylim></m:intlim> </m:wrapindent><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><strong><span style="font-size:9pt;line-height:115%;font-family:Arial,sans-serif;color:black;">Dostęone dane przestrzenne. Wprowadzanie danych pomiarowych z gps i tachymetru elektronicznego do systemów GIS. Rejestracja rastrowa, w tym georeferencing i rektyfikacja. Błąd RMS rejestracji.</span></strong></m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac>
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr hab. Jacek Urbański
otwórz kurs

a


Literatura

a

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska
otwórz kurs

2017/2018 semestr letni


Literatura

...

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Dudkowska
otwórz kurs

Problematyka ćwiczeń

1) Podstawowe uwarunkowania przyrodnicze wynikające ze struktury środowiska

2) Zakres ograniczeń i form ochrony przestrzeni i zasobów środowiska w aktach prawnych

3) Analiza przydzielonych materiałów kartograficznych i wykonanie map uwarunkowań geomorfologicznych, hydrograficznych ( w tym zagrożeń powodziowych z danych RZGW), litologicznych, glebowych i sozologicznych.

4) Synteza opracowań - analiza progowa treści map cząstkowych – uwarunkowania i ograniczenia dla gospodarki przestrzennej

Analiza przyrodniczych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią opiera się na określeniu cech naturalnych (środowiskowych / przyrodniczych), które ograniczają lub kształtują określone możliwości zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru.

Kolejne działania analityczne prowadzą do wskazania terenów wykluczonych z zagospodarowania infrastrukturą oraz wskazanych do określonych form użytkowania przestrzeni

W ćwiczeniach wykorzystane zostaną bazy danych instytucji państwowych, dostępne w sieci Internet.


Literatura

Kozłowski J., 1974, Analiza progowa, Prace własne IKS, PWN, Warszawa.

Przewoźniak M., 1987, Podstawy geografii fizycznej kompleksowej, Wydawnictwo UG, Gdańsk

Racinowski R., 1987, Wprowadzenie do fizjografii osadnictwa, PWN, Warszawa

Sołowiej D., 1992, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wyd. Nauk. UAM, Poznań

Studia przyrodniczo-krajobrazowe województwa pomorskiego, Pomorskie Studia Regionalne, 2006, UMWP, Gdańsk

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 2001 r.

Ustawa o Ochronie Przyrody z 2004 r.

 

nauczyciele w kursiedr Barbara Korwel Lejkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Jordan Badur
dr Katarzyna Bradtke
otwórz kursZnajdują się tutaj dane do zadań przeprowadzanych na zajeciach
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiemgr adam inglot
otwórz kurs

Celem realizacji przedmiotu jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji opisanych w treściach programowych, niezbędnych w dalszym
procesie kształcenia.


Literatura

Introduction to Computing, Explorations in Language, Logic, and Machines. David Evans University of Virginia

nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Cupiał
dr Aleksandra Dudkowska
dr Gabriela Gic-Grusza
mgr Patryk Pezacki
mgr Marta Wenta
otwórz kurs

Skontaktowac się prosz e z A. Korowicki


Literatura

Korowicki A., Walory turystyczne....

nauczyciele w kursiedr Antoni Korowicki
otwórz kurs

Kontakt z K.Jereczek - Korzeniewską


Literatura

Jereczek - Korzeniewska

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska
otwórz kurs

aby zapisac się na kurs, skontaktuj sie z


Literatura

1.2.3.

nauczyciele w kursiedr Barbara Korwel Lejkowska
otwórz kurs

fghdtsh


Literatura

dsgyessgry

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Fac Beneda
otwórz kurs<p><img alt="" src="https://pe.ug.edu.pl/mdl2/draftfile.php/1628/user/draft/308502197/logokursu.jpg" /></p><p>GIS jako system komputerowy do analizy danych przestrzennych. Mapa analogowa i numeruczna jako model rzeczywistości. GIS jako narzedzie do przetwarzania, wizualizacji i analizy danych przestrzennych.</p>
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr hab. Jacek Urbański
otwórz kurs

Materiały do ćwiczeń Wprowadzenie do Teledetekcji Satelitarnej i Analizy Obrazu dla studentów III roku oceanografii fizycznej (studia licencjackie)

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Bradtke
otwórz kurs

Materiały uzupełniające do wykładów kursu Wprowadzenie do Teledetekcji i Analizy Orazu dla studentów III roku oceanografii fizycznej (licencjat)

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Bradtke
otwórz kursPoczątki w środowisku ArcGIS
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
mgr adam inglot

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.