Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

nauczyciele w kursiedr hab. Bartłomiej Gliniecki
otwórz kurs

zamówienia publiczne


Literatura

zamówienia publiczne - zgodnie z sylabusem

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Olga Zinkiewicz-Będźmirowska
otwórz kurs

Cel przedmiotu stanowi zapewnienie studentowi wiedzy: o podstawowych pojęciach i konstrukcjach administracyjnego prawa osobowego, w tym o rodzajach źródeł administracyjnego prawa osobowego oraz treści wybranych ustaw regulujących sferę podstawowych wolności i praw obywatelskich oraz sytuację prawną podmiotów prawnie (organizacyjnie) niepodporządkowanych administracji publicznej w administracyjnym prawie osobowym. 


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Podczas zajęć studenci korzystają z aktów normatywnych regulujących zagadnienia objęte programem przedmiotu. A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Studenci samodzielnie zapoznają się z aktami normatywnymi regulującymi zagadnienia objęte programem przedmiotu. B. Literatura uzupełniająca

R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Prawo administracyjne materialne. Tom 7 (System Prawa Administracyjnego), Warszawa 2012; Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stah, E. Olejniczak-Szałowska (red.), Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2016;
Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne materialne. Pojęcia, instytucje, zasady, Warszawa 2014;
J. Rychlik, Prawo Administracyjne Materialne (Zbiory Orzecznictwa Becka), Warszawa 2014;

Z. Leoński, Materialne Prawo Administracyjne, Warszawa 2009;
M. Chmaj (red.), Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2008; 

nauczyciele w kursiedr Dominika Tykwińska-Rutkowska
otwórz kurs
 1.  

Literatura

sylabus

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

kurs


Literatura

na 1 spotkaniu

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Machnikowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Machnikowska
otwórz kurs

The course is dedicated to students of International Business at the Faculty of Economics of the University of Gdańsk.

nauczyciele w kursiedr hab. Bartłomiej Gliniecki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Maciej Wojciechowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Maciej Wojciechowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Bartłomiej Gliniecki
otwórz kurs

Literatura:

 1. Pułło A.: Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów. Warszawa: Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003.

 2. Kwaśniewska K.: Jak pisać prace dyplomowe: (wskazówki praktyczne). Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2005

 3. Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1996,

 4. R. Strzelczyk, Prawo nieruchomości, Warszawa 2019

 5. Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym, red. Stefan Babiarz, Warszawa 2017

Konsultacje:

poniedziałek 12.15-13.45

Kontakt z prowadzącym zajęcia:

beata.kowalczyk@prawo.ug.edu.plnauczyciele w kursiedr Beata Kowalczyk
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Machnikowska
otwórz kurs

etyka zawodów prawniczych

forma - wykład

czas - 135 minut 

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Machnikowska
otwórz kurs

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia ćwiczeń z przedmiotu pn. "Konstytucyjny system organów państwowych" w roku akademickim 2020/2021 dla grupy AZ 102. 

nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Szydzik
otwórz kurs

Kurs został utworzony w celu przeprowadzenia ćwiczeń z przedmiotu pn. "Konstytucyjny system organów państwowych" w roku akademickim 2020/2021 dla grupy AZ 103. 

nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Szydzik
otwórz kurs

Kurs z prawa finansowego. W jego ramach zostaną wyjaśnione podstawowe instytucje i regulacje prawne, lecz także przedstawiona będzie ocena ich funkcjonowania w praktyce. Kurs obejmuje zagadnienia dotyczące:

 • prawa finansów publicznych, z uwzględnieniem problematyki budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i finansów publicznych Unii Europejskiej,
 • zasad, źródeł i wykładni prawa podatkowego,
 • ogólnego materialnego prawa podatkowego 
 • prawa rynku finansowego, z uwzględnieniem m.in. zagadnień dotyczących NBP, działalności bankowej, nadzoru bankowego oraz podstawowych kwestii Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.


nauczyciele w kursiedr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
otwórz kurs

Literatura:

Pułło A.: Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów. Warszawa: Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003.

Kwaśniewska K.: Jak pisać prace dyplomowe: (wskazówki praktyczne). Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2005

Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1996,

R. Strzelczyk, Prawo nieruchomości, Warszawa 2019

Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym, red. Stefan Babiarz, Warszawa 2017

Konsultacje:

poniedziałek 12.15-13.45

24.10.2020 sobota - 11.15-12.00

14.11.2020 sobota - 11.15-12.00

12.12.2020 sobota - 11.15-12.00

10.01.2021 sobota - 11.15-12.00


Kontakt z prowadzącym kurs:

beata.kowalczyk@prawo.ug.edu.pl


nauczyciele w kursiedr Beata Kowalczyk
otwórz kurs

etyka w administracji

wykład

90 minut

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Machnikowska
otwórz kurs

kurs


Literatura

w sylabusie

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

kurs


Literatura

kurs

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

zamówienia publiczne


Literatura

zostanie podana na wykładzie

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dominika Mróz-Szarmach
otwórz kurs

Basics of Forensic Medicine - Podstawy Medycyny Sadowej

1) 19.11.2020- 9:15-13:00; 13:15-15:00

2) 26.11.2020 - 9:15-13:00; 13:15-15:00

3) 03.12.2020 - 9:15-13:00; 13:15-15:00

4) 10.12.2020 -9:15-13:00; 13:15-15:00

5) 17.12.2020 -9:15-13:00; 13:15-15:00

Egzamin

nauczyciele w kursielek. Wojciech Dalewski
dr n. med. Marta Krzyżanowska
otwórz kurs


 • This course will introduce students to the European Union Financial Market Regulation and Supervision after the crisis and enable them to analyze the relevant legal issues.
 • This course is designed to familiarize the student with the key principles relating to the contemporary law of EU single financial market. The classes will put theoretical concepts into action through case studies. Students who wish to obtain a basic knowledge of European Banking Law and European Financial Market Law will also benefit from this course. Moreover it is recommended that those who wish to specialize in domestic banking/financial market law take this course as a foundational course, prior to studying the more advanced law courses.
 • Main objectives are as follows
-good understanding of forms of economic and financial integration and the notion of the EU internal market, its evolution as a legal construct;

- good understanding of model of transnational legal harmonisation and implementation of EU financial market regulation; detailed knowledge of institutional changes of the EU Financial Regulation and Supervision as a response to the 2008 global financial crisis;
- detailed knowledge of the new European Supervisory Architecture; detailed knowledge of constructive items of Banking Union;

- to analyze impact of the EU financial market regulation and supervision on the domestic law;

- to use knowledge to be able to resolve a case studies from the domestic/European financial market law.

Syllabus

 1. Introduction to EU Financial Market Law - The history of the sceculative bubbles and crisises
 2. The 2008 Global Financial Crisis
 3. The fundamental reform of financial regulation and supervision after the crisis 
 4. EU Financial Supervisory Architecture
 5. Core Principles of the Law of the Single European Financial Market
 6. The structure and the of European Single Financial Market
 7. EU Financial Supervisory Architecture
 8. The role of soft law in the financial market regulation.
 9. Law of the Banking Unionnauczyciele w kursiedr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Kamil Zeidler
otwórz kurs

Lecture on "Introduction to Jurisprudence" for the students of Criminology and Criminal Justice.

nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Widłak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marta Flis-Świeczkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marta Flis-Świeczkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Maciej Wojciechowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska
otwórz kurs

Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość

nauczyciele w kursiedr Andrzej Borzyszkowski
otwórz kurs

Kryminalistyka - część ogólna WYKŁAD

nauczyciele w kursiedr Magdalena Kasprzak
otwórz kurs

Kryminalistyka - część ogólna

Ćwiczenia gr. 101

nauczyciele w kursiedr Magdalena Kasprzak
otwórz kurs

Kryminalistyka - część ogólna

Ćwiczenia gr 102

nauczyciele w kursiedr Magdalena Kasprzak
otwórz kurs

Kryminalistyka - część ogólna

Ćwiczenia gr. 104

nauczyciele w kursiedr Magdalena Kasprzak
otwórz kurs

Kryminalistyka - część ogólna

Wykład

nauczyciele w kursiedr Magdalena Kasprzak
otwórz kurs

Fałszerstwo (zagadnienia prawne i kryminalistyczne) - część kryminalistyczna

Wykład

nauczyciele w kursiedr Magdalena Kasprzak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Machnikowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Machnikowska
otwórz kurs

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia ćwiczeń z przedmiotu pn. "Zasady ustroju politycznego państwa" w roku akademickim 2020/2021 dla grupy MSA 102.

nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Szydzik
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Kamil Zeidler
otwórz kurs

Wykład z zakresu spółek komunalnych (Gospodarka komunalna)

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Sikorski
otwórz kurs

Przedmiotem wykładu jest miejsce zagadnień objętych zakresem przedmiotu Prawo przedsiębiorców w systemie prawa polskiego. W ramach wykładu przedstawione też zostaną podstawowe terminy związane z podmiotami prawa i ich zdolnością do występowania w obrocie w tym gospodarczym.  Słuchacze zapoznają się też z definicją przedsiębiorcy i konsumenta oraz podstawowymi formami prowadzenia działalności gospodarczej.

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Sikorski
otwórz kurs

Ćwiczenia wspomagające wykład Prawo cywilne

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Sylwestrzak
otwórz kurs

Przedmiotem wykładów są zagadnienia związane z przedsiębiorcą. Są to więc kwestie związane z podejmowaniem, prowadzeniem i zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo w ramach przedmiotu omówione zostanie problematyka upadłości i restrukturyzacji.

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Sikorski
otwórz kurs

Kurs do wykładu Prawo spółek handlowych dla studentów kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe II stopnia

nauczyciele w kursiedr hab. Bartłomiej Gliniecki
otwórz kurs

kurs


Literatura

w sylabusie

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

międzynarodowe prawo podatkowe


Literatura

międzynarodowe prawo podatkowe

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Maciej Wojciechowski
otwórz kurs

Miedzynarodowe planowanie podatkowe


Literatura

Principles of International Tax Planning Hardcover – May 29, 2015
by Rohit Gupta  (Author)
Hardcover: 432 pages
Publisher: Taxmann Publications Pvt. Ltd.; 2015 edition (May 29, 2015)
Language: English
ISBN-10: 9350716720
ISBN-13: 978-9350716724

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Maciej Wojciechowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Maciej Wojciechowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Krzysztof Grajewski
otwórz kursLiteratura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

1. Elżbieta Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie).

2. Tadeusz Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie).

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

1. Elżbieta Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie).

2. Tadeusz Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie).

Literatura uzupełniająca:

1. Bogudar Kordasiewicz (red.), Prawo spadkowe. System Prawa Prywatnego. Tom 10, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie).

2. Elżbieta Skowrońska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Wydawnictwo Lexis Nexis, (aktualne wydanie).

3. Tadeusz Smyczyński (red.), Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Tom 12, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie). 

4. M. Balwicka-Szczyrba, A. Sywlestrzak, M. Glicz, Supporting elderly persons in Polish Family and Succession Law, W: International Survey of Family Law : 2018 Edition / ed. by Margaret Brinig, Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, 2018, S. 425-440

Konsultacje:
poniedziałek 12.15-13.45

Kontakt z prowadzącym kurs:
beata.kowalczyk@prawo.ug.edu.pl
nauczyciele w kursiedr Beata Kowalczyk
otwórz kurs

Kurs do przedmiotu Prawo handlowe dla studentów kierunków Prawo stacjonarne i Prawo wieczorowe.

Prowadzący:

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG

nauczyciele w kursiedr hab. Bartłomiej Gliniecki
dr hab. Joanna Kruczalak Jankowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska
otwórz kurs

Przedmiotem kursu jest wykład dotyczący niektórych umów zawieranych przez przedsiębiorców.

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Sikorski
otwórz kurs

Kurs został utworzony w celu przeprowadzenia ćwiczeń z przedmiotu pn. "Prawo konstytucyjne" w roku akademickim 2020/2021 dla grupy PS 104. 

nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Szydzik
otwórz kurs

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia ćwiczeń z przedmiotu pn. "Prawo konstytucyjne" w roku akademickim 2020/2021 dla grupy PW 101.

nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Szydzik
otwórz kurs

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia ćwiczeń z przedmiotu pn. "Prawo konstytucyjne" w roku akademickim 2020/2021 dla grupy PW 102.

nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Szydzik
otwórz kurs

Przedmiotem wykładu są umowy zawierane w działalności bankowej.

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Sikorski
otwórz kurs

Literatura:

T. Giaro, W. Dajczak, F. Longchamps de Berier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 3, Warszawa 2018, s. 

K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, wyd. 5

Konsultacje:

poniedziałek 12.15-13.00

środa 15.00-15.45

Kontakt z prowadzącym kurs:

beata.kowalczyk@prawo.ug.edu.pl

nauczyciele w kursiedr Beata Kowalczyk
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Krystyna Warylewska-Kamuś
otwórz kurs

proces inwestycyjno-budowlany

wykład

15/30 g  dr. hab. A. Machnikowska, prof. dr hab. T. Bąkowski

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Machnikowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Bartłomiej Gliniecki
dr Grzegorz Sikorski
otwórz kurs

.

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Szlachetko
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Maciej Wojciechowski
otwórz kursLiteratura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

1. Elżbieta Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie).

2. Tadeusz Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie).

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

1. Elżbieta Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie).

2. Tadeusz Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie).

Literatura uzupełniająca:

1. Bogudar Kordasiewicz (red.), Prawo spadkowe. System Prawa Prywatnego. Tom 10, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie).

2. Elżbieta Skowrońska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Wydawnictwo Lexis Nexis, (aktualne wydanie).

3. Tadeusz Smyczyński (red.), Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Tom 12, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie). 

4. M. Balwicka-Szczyrba, A. Sywlestrzak, M. Glicz, Supporting elderly persons in Polish Family and Succession Law, W: International Survey of Family Law : 2018 Edition / ed. by Margaret Brinig, Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, 2018, S. 425-440

Godziny konsultacji:
poniedziałek 12.15-13.45


24.10.2020 sobota - 11.15-12.00

14.11.2020 sobota - 11.15-12.00

12.12.2020 sobota - 11.15-12.00

10.01.2021 sobota - 11.15-12.00Kontakt do prowadzącego kurs:
beata.kowalczyk@prawo.ug.edu.pl

nauczyciele w kursiedr Beata Kowalczyk
otwórz kurs

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia ćwiczeń z przedmiotu pn. "Prawo konstytucyjne" w roku akademickim 2020/2021 dla grupy PZ 103.

nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Szydzik
otwórz kurs

kpc  

forma - wykład

czas 90 min

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Machnikowska
otwórz kurs

proces inwestycyjno-budowalny

forma- wykład

15/30 g - dr. hab. A. Machnikowska/prof. dr. hab. T. Bąkowski

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Machnikowska
otwórz kurs
 • sylabus

Literatura
 • sylabus
nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

Kurs dla słuchaczy Studiów podyplomowych Prawo spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Kierownik studiów: dr hab. Bartłomiej Gliniecki

nauczyciele w kursiedr hab. Bartłomiej Gliniecki
otwórz kurs

podatki


Literatura

w sylabusie

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs
 • sylabus

Literatura
 • literatura sylabus
nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

sylabus


Literatura

sylabus

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

ATC-WZ-FA-SD-2020/2021 (Financial Market Regulations)


Literatura

The Law and Practice of International Banking 2nd Edition, by Charles Proctor (Author) Hardcover: 1008 pages Publisher: Oxford University Press; 2 edition (May 5, 2015)

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

Course on Business Organization - EBA


Literatura

...

nauczyciele w kursiedr hab. Bartłomiej Gliniecki
otwórz kurs

Course on commercial contracts on EBA studies


Literatura

:)

nauczyciele w kursiedr hab. Bartłomiej Gliniecki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Rafał Urbaniak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Machnikowska
dr Dominika Mróz-Szarmach
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dominika Mróz-Szarmach
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Machnikowska
dr Dominika Mróz-Szarmach
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Machnikowska
dr Dominika Mróz-Szarmach
otwórz kurs

Egzamin z przedmiotu "Postępowanie cywilne" (termin przywrócony) - rok akademicki 2019/2020


Egzamin składa się z trzech części (max 50 pkt):

1) test - 20 pytań jednokrotnego wyboru (20 pkt);

2) kazus do napisania pisma procesowego (15 pkt);

3) pytanie problemowe (15 pkt).


Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 25,5 pkt.


Czas na rozwiązanie wynosi 60 min.


Pytania wyświetlane są w przypadkowej kolejności. 


Otwarcie kursu i rozpoczęcie rozwiązywania testu jest równoznaczne z przystąpieniem do egzaminu - termin przywrócony.

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Machnikowska
dr Dominika Mróz-Szarmach
otwórz kurs

This course will introduce students to the European Banking Law and Investment Law and enable them to analyze the relevant legal issues. This course will provide an introduction to the Financial Market Law in the European Union: banking regulation, supervision, resolution, deposit guarantee and framework for investment . This course is designed to familiarize the student with the key principles relating to the European Banking Law,
legal provisions concerning the access to the banking activity, rules of prudential supervision of credit institutions andprudential requirements for credit institutions, EU objectives and policy of investments. The classes will put theoretical concepts into action through case studies. Students who wish to obtain a basic knowledge of the new European Regulatory and Supervisory Architecture in the EU financial market after the global crisis will also benefit from this course. Moreover it is recommended that those who wish to explore the current regulatory status, the questions raised by the new rules and the evolution of this essential move towards a more integrated European Financial Market.


nauczyciele w kursiedr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
otwórz kurs
 • This course is designed to familiarize the student with the key principles relating to the European Banking Law, legal provisions concerning the access to the banking activity, rules of prudential supervision of credit institutions and prudential requirements for credit institutions.
 • This course will provide an introduction to the banking regulation, supervision, resolution and deposit guarantee in the European Union.

Literatura

Literature required to pass the course

 • Anna Jurkowska-Zeidler, The Architecture of The European Financial Market: Legal Foundations, Gdańsk University Press – Wolters Kluwer, Gdańsk 2016
 • Anna Jurkowska-Zeidler, European banking regulation and supervision, In: Finacial law / ed. by Jolanta Gliniecka Gdańsk, Warszawa : Gdańsk University Press : Wolters Kluwer, 2016, p. 155-180

Extracurricular readings

 • Lastra, R.M. International Financial and Monetary Law, Oxford University Press, Oxford, January 2015 (second edition of Legal Foundations of International Monetary Stability)
 • Financial regulation and supervision : A post-crisis analysis , edited by Guido Ferrarini, Klaus J. Hopt, Eddy Wymeersch: Oxford University Press : 2012
 • Oxford Handbook of Financial Regulation, edited by E. Ferran, N. Moloney, and J. Payne, Oxford: Oxford University Press, 2015
 • E. Ferran, N. Moloney, The Regulatory Aftermath of the Global Financial Crisis (International Corporate Law and Financial Market Regulation), Cambridge University Press, 2012
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
otwórz kurs

test


Literatura

test

nauczyciele w kursiedr hab. Maciej Wojciechowski
otwórz kurs

Main objectives are as follows: - to understand and explain general principles of financial regulation and supervision from international, European and national perspective and present main challenges of financial market law.

Learning outcomes

At the end of the course, student should be able: - to understand key phases in the evolution of Financial Market Law and and explain main institutions of financial market law; also can recognize and explain the role of financial market law in the system of law; to analyze institutional architecture of financial safety net. After the course, students will be skilled in analyzing of legal problems related to financial market law; After the course, students will be skilled to find appropriate legal sources of International, European and domestic Financial Market Law.

Syllabus

Fundamental Principles and content of financial market law 

Evolution of financial market law

The process of Europeanization domestic market regulation  

Regulatory responses to the global financial crisis: from “rules on the books” to “rules in action”

the ‘Soft Law’ Regulation and Supervision of Financial Markets

Financial Safety Net: the location of regulatory and supervisory authorities over financial markets

Legal research – challenges for Financial Market Law 

 

Literature

JURKOWSKA-ZEIDLER Anna, The Architecture of The European Financial Market: Legal Foundations, Gdańsk University Press – Wolters Kluwer, Gdańsk 2016

JURKOWSKA-ZEIDLER, Anna, EU financial market law : from minimal harmonization to federalization, In: Radvan, M., Gliniecka, J., Sowiński, T., Mrkývka, P. (eds.): The financial law towards challenges of the XXI century : (conference proceedings)Brno : Masaryk University, 2017; Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, file no. 580, p. 379-393, Web of Sciencehttps://www.law.muni.cz/sborniky/Radvan_Financial_challenges.pdf

JURKOWSKA-ZEIDLER, Anna, Banking union: European Union's impact on system of financial law in: System of financial law : financial markets : conference proceedings, ed. Jiří Blažek, Brno : Masaryk University, 2015, Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, file no. 516, pp. 130-147, Web of Science:  https://www.law.muni.cz/sborniky/system-of-financial-law/financial-markets.pdf


nauczyciele w kursiedr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
otwórz kurs

sylabus

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

Finanse publiczne


Literatura

Podstawy finansów i prawa finansowego
Andrzej Drwiłło
Warszawa 2014

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

kurs


Literatura

sylabus

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
otwórz kurs

Kurs realizowanych w ramach studiów podyplomowych

nauczyciele w kursiedr Damian Cyman
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
dr hab. Edvardas Juchnevićius
dr Łukasz Karczyński
dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak
dr Maciej Mikliński
dr Magdalena Mosionek-Schweda
dr Szymon Obuchowski
dr Przemysław Panfil
dr Małgorzata Siemionek-Ruskań
dr Tomasz Sowiński
dr Ewa Spigarska
otwórz kurs

Finansowanie działalności gospodarczej


Literatura

Finansowanie działalności gospodarczej - zgodnie z sylabusem

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

kurs


Literatura

kurs

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

Jest to kurs wspierający seminarium magisterskie, prezentujące wprowadzenie merytoryczne do tematyki prawnych podstaw informatyzacji administracji.


Literatura

G. Wierczyński, W. Wiewiórowski, Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, wyd. 4, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016 (część III, rozdziały 17-22)

M. Ganczar, Informatyzacja administracji publicznej, CeDeWu, Warszawa 2009

J. Janowski, Administracja elektroniczna. Kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, Municipium, Warszawa 2009

J. Janowski, Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji, Difin, Warszawa 2009

D. Szostek (red.), e-Administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji, Presscom, Wrocław 2009

nauczyciele w kursiedr hab. Grzegorz Wierczyński
dr hab. Wojciech Wiewiórowski
otwórz kurs

1. Sectoral distribution of insurance in the EU.
Insurance market as an element of the single financial market
2. The meaning of technical and insurance concepts - risk and its factors, insurance accident - for the harmonization of insurance law.
3. Legal forms of  insurance companies in the EU. Commercial and mutual forms of insurance business.
4. Conditions for taking up insurance activity. The principle of a single license and its consequences.
5. Bancassurance-types of links between the insurance and banking markets, based on examples. Barriers and legal restrictions
6. The characteristics, parties and entities of the insurance relationship in the light of the PEICL.
7. Crisis in the insurance market and the financial crisis - causes and effects
8. The role of states in the security guarantee in the insurance market
9. The new architecture of the EU financial market and the specificity of the insurance market
10. The specificity of compulsory motor insurance - Fourth Directive System and the Green Card System.
11. Distribution of insurance (intermediaries and insurers). Legal conditions of the activity of intermediaries in the EU.


Literatura

J.Birds, The modern insurance law, Sweet & Maxwell; edition 2016

nauczyciele w kursiedr hab. Dorota Maśniak
otwórz kurs

istota i charakter prawny ubezpieczenia, rodzaje ubezpieczeń, zagadnienia prawne, cel ubezpieczeń, istota umowy ubezpieczeniowej, stosunek prawny pomiędzy ubezpieczonym a zakładem ubezpieczeń, odpowiedzialność pośredników ubezpieczenowych, prawa i praktyka w zakresie ubezpieczeń, charakter prawny ryzyka, ryzyko i zakłady ubezpieczeń, regulacje międzynarodowe, regulacje UE, ubezpieczenia społeczne


Literatura

M. Lustig, Legal Concepts of Insurance, Publisher: Real Estate License Services, Inc. [ostatnie wydanie] John Lowry, Philip Rawlings, Robert Merkin, Insurance Law: Doctrines and Principles, Hart Publishing [ostatnie wydanie] Tom Baker, Insurance Law and Policy: Cases and Materials, Aspen Publishers, Inc. [ostatnie wydanie] Emeric Fischer, Peter Nash Swisher, Jeffrey Stempel, Principles of Insurance Law, LEXISNEXIS [ostatnie wydanie] Robert Merkin, Johanna Hjalmarsson, Compendium of Insurance Law (Insurance Law Library), Informa Law from Routledge [ostatnie wydanie] Public Services and the European Union: Healthcare, Health Insurance and Education Services (Legal Issues of Services of General Interest), Springer [ostatnie wydanie]

nauczyciele w kursiedr hab. Dorota Maśniak
otwórz kurs

Exam on International Commercial Arbitration and Alternative Dispute Resolution

EBA III year [June 19th, 2020]

nauczyciele w kursiedr Dominika Mróz-Szarmach
otwórz kurs

International Economics


Literatura

International Economics - zgodnie z sylabusem

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

kurs


Literatura

kurs

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

international investment law


Literatura

z sulabusu

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

International Investment Law


Literatura

from syllabus

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia kolokwium z przedmiotu pn. "Zasady ustroju politycznego państwa" dla grupy MSA 101 i MSA 102 w roku akademickim 2019/2020. 
nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Szydzik
otwórz kurs

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia kolokwium zaliczeniowego z przedmiotu pn. "Konstytucyjny system organów państwowych" dla grupy AZ 102 i AZ 103 w roku akademickim 2019/2020. 

nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Szydzik
otwórz kurs

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia kolokwium z prawa konstytucyjnego dla grupy PS 104 oraz PS 105 w roku akademickim 2019/2020. nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Szydzik
otwórz kurs

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia kolokwium z prawa konstytucyjnego dla grupy PW 101 oraz PW 102 w roku akademickim 2019/2020. 
nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Szydzik
otwórz kurs

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia kolokwium z prawa konstytucyjnego dla grupy PZ 103 w roku akademickim 2019/2020. 


nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Szydzik
otwórz kurs

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia kolokwium z prawa konstytucyjnego dla grupy PZ 101 w roku akademickim 2019/2020. 
nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Szydzik
otwórz kurs

kolokwium II z ćwiczeń z Postępowania cywilnego w roku akademickim 2019/2020


Otwarcie podejścia do kursu odznacza przystąpienie do kolokwium.


kolokwium składa się z (łącznie 75 pkt; próg zaliczenia: 38 pkt):

a) test (35 pytań - 35 pkt)

b) kazus I (pismo procesowe; 20 pkt)

c) kazus II (pismo procesowe; 20 pkt)


kontakt do prowadzącego: dms@prawo.ug.edu.pl

nauczyciele w kursiedr Dominika Mróz-Szarmach
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dominika Mróz-Szarmach
otwórz kurs

Kolokwium III z ćwiczeń z Postępowania cywilnego w roku akademickim 2019/2020

1) test jednokrotnego wyboru (70 pytań - 70 pkt)

2) pismo procesowe (30 pkt)

3) pytanie problemowe (20 pkt)

Łącznie: 120 pkt.

Czas: 95 min.

nauczyciele w kursiedr Dominika Mróz-Szarmach
otwórz kurs

Niniejszy kurs zawiera jedynie kolokwium z przedmiotu: finanse publiczne i prawo finansowe.

Kierunek: Administracja
Grupa: AS302, AS303
Prowadzący: Szymon Moś
Tryb: Stacjonarny
Rok akademicki: 2019/2020


Przed rozpoczęciem kolokwium należy zapewnić sobie odpowiednie warunki techniczne, w szczególności bezproblemowy dostęp do sieci Internet.

nauczyciele w kursiemgr Szymon Moś
otwórz kurs

Niniejszy kurs zawiera jedynie kolokwium z przedmiotu: finanse publiczne i prawo finansowe.

Kierunek: Administracja
Grupa: AZ302
Prowadzący: Szymon Moś
Tryb: Niestacjonarny
Rok akademicki: 2019/2020


Przed rozpoczęciem kolokwium należy zapewnić sobie odpowiednie warunki techniczne, w szczególności bezproblemowy dostęp do sieci Internet.

nauczyciele w kursiemgr Szymon Moś
otwórz kurs

Niniejszy kurs zawiera jedynie kolokwium oraz kolokwium poprawkowe z przedmiotu: prawo finansowe. 

Kierunek: Prawo
Tryb: Niestacjonarny
Grupa: PZ 302, PZ 303
Prowadzący: Szymon Moś
Rok akademicki: 2019/2020


Przed rozpoczęciem kolokwium należy zapewnić sobie odpowiednie warunki techniczne, w szczególności bezproblemowy dostęp do sieci Internet.


nauczyciele w kursiemgr Szymon Moś
otwórz kurs

Niniejszy kurs zawiera jedynie kolokwium z przedmiotu: prawo finansowe.

Kierunek: Prawo
Grupa: PS306
Prowadzący: Szymon Moś
Tryb: Stacjonarny
Rok akademicki: 2019/2020


Przed rozpoczęciem kolokwium należy zapewnić sobie odpowiednie warunki techniczne, w szczególności bezproblemowy dostęp do sieci Internet.


nauczyciele w kursiemgr Szymon Moś
otwórz kurs

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia kolokwium semestralnego w roku akademickim 2020/2021 dla grupy AZ 101, AZ 102 oraz AZ 103 z przedmiotu pn. "Konstytucyjny system organów państwowych". 

nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Szydzik
otwórz kurs

Zajęcia e-learningowe do wykładu pt. Kontrola i egzekucja zobowiązań podatkowych

 


Literatura

D. Strzelec, M. Łoboda, Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Warszawa 2017

 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. 2017 r. poz. 20168 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2016  r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1947 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)

nauczyciele w kursiedr Przemysław Panfil
otwórz kurs

Kurs do przedmiotu "Korporacyjne prawo finansowe" dla specjalizacji gospodarczo-finansowej na kierunku Prawo (4 i 5 rok).


Literatura

A. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania

H. Litwińczuk, Prawo podatkowe przedsiębiorców

nauczyciele w kursiedr Łukasz Karczyński
otwórz kurs

Kurs e-learningowy w zakresie korzystania z prawniczych baz danych.


Literatura

Informatyka prawnicza, G. Wierczyński, Wojciech Rafał Wiewiórowski

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Materiały z zajęć.


Literatura

.

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Bojarska
otwórz kurs

Materiały z zajęć.


Literatura

.

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Bojarska
otwórz kurs

Kurs dla potrzeb szkolenia


Literatura

brak

nauczyciele w kursiedr Magdalena Glanc-Żabiełowicz
otwórz kurs

kurs

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

Kurs e-learningowy wraz z testem zaliczającym z przedmiotu "Logika" (wdw) dla studentów kierunku "Podatki i doradztwo podatkowe".

nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Widłak
otwórz kurs

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w kursie, wspomagającym ćwiczenia z przedmiotów:

 •  Logika dla prawników dla studentów I roku Prawa - stacjonarnego i wieczorowego. 
 •  Logika  dla prawników dla studentów I roku Prawa zaocznego.

 

Znajdą tu Państwo:

 • Najważniejsze informacje i wymagania, dotyczące prowadzonych zajęć. 
 • Materiały wymagane na ćwiczeniach. 
 • Zadania kontrolne, utrwalające wiedzę zdobywaną na wykładach i ćwiczeniach. 
 • Dodatkowe treści uzupełniające problematykę prowadzonych zajęć. 
 • Materiały popularnonaukowe, dotyczące zastosowania narzędzi logicznych w życiu. 

 

Życzę powodzenia! yes

 


Literatura

 

1.  O. Nawrot, "Wprowadzenie do logiki dla prawników", 3. wydanie, Wolters Kluwer LEX, Warszawa 2014.

2.  "Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników" (pod red. A. Malinowskiego), Lexis Nexis, Warszawa 20XX.

3.  "Logika dla prawników: wykłady, ćwiczenia, zadania" (opr. red. F. Gołba, P. Piękoś, P. Turkowski), C.H. Beck, Warszawa 20XX. 

4.  J.W. Bremer, "Wprowadzenie do logiki", WAM, Kraków 2008. 

5.  Z. Ziembiński, "Logika praktyczna", Warszawa 20XX.

nauczyciele w kursiemgr Martyna Zimmermann-Pepol
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Karol Gregorczuk
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Widłak
otwórz kurs

Kurs e-learningowy ma w założeniu jego autora stanowić dodatkową pomoc dydaktyczną dla studentów w ich naukowych poszukiwaniach. Należy traktować go jako uzupełnienie treści omawianych w czasie naszych ćwiczeń z logiki dla prawników, jak również powtórkę zrealizowanego dotychczas materiału. Ze względu na szczególne miejsce, jakie zajmują klarowne i ścisłe metody rozumowania w codziennej pracy prawnika, w niniejszym kursie zostaną uwzględnione także elementy logiki praktycznej.


Literatura

A. Literatura podstawowa:

Nawrot O., Wprowadzenie do logiki dla prawników, Warszawa 2014.

B. Literatura uzupełniająca:

Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1975.

Kotarbiński T., Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1961.

Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2006.

nauczyciele w kursiemgr Karol Gregorczuk
otwórz kurs

Kurs e-learningowy dla studentów administracji stacjonarnej WPiA zawiera zadania, materiały uzupełniające oraz test zaliczeniowy do wykładu z przedmiotu "Logika prawnicza".

nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Widłak
otwórz kurs

After discussing the jurisdictional issue and conflicting jurisdiction at sea during the classes in March, this topic aims at analyzing the ship nomenclature in maritime conventions. The progress in science and technology, fueled by recent needs of the market, has led to the introduction of multiple forms of new and peculiar types of floating units or marine structures. To this is added the need to provide a qualification to a number of already existing floating crafts, which, being devoid, to date, of a juridical placement, seem to be without a legal discipline. A purely traditional approach to the matter can not give an adequate solution to the issue concerning the classification of these new crafts. The answer to the question as to whether they may or may not be included within the genus of “ship”, as generally understood and codified in the regulations of the sector, is far from obvious. The complexity of the matter is also due to the absence, at the international level, of a common definition of “ship”. The term, in fact, is used with various meanings, each of them clearly related to the scope of application and purpose of the convention, regulation or set of rules, which defines it.

This course aims at picturing the inconsistency of the meaning of “vessel”, which can be seen both horizontally (different meanings in different jurisdictions) and vertically (different meanings in different areas of maritime law). As it would be difficult to analyze this topic horizontally via e-learning, this course aims to summarise the vertical approach. 


nauczyciele w kursiedr Justyna Nawrot
otwórz kurs

Wprowadzenie do zagadnień instytucjonalnych i prawa UE,dyskusja na temat postanowień dyrektyw podatkowych, spraw TS w zakresie swobody przepływu towarów, usług i płatności oraz postanowień TFUE w zakresie niedyskryminacji, Kodeksu postępowania w zakresie szkodliwej konkurencji podatkowej oraz perspektywy podatkowej OECD.


Literatura

B. J.M. Terra, P. J. Wattel, European Tax Law, Kluwer Law International 2012K.

A.M.Kelder, The National Treatment Principle in EC Law and Wto law: Similarities and Differences [in:] The Relevance of WTO Law for Tax Matters ed. by J. Herdin -Winter, I.

Hofbauer.C. Thierrichter, The MOst Favoured Nation Principle in WTO and EC Law- Similarities and Differences [in:] The Relevance of WTO Law for Tax Matters ed. by J. Herdin - Winter, I.Hofbauer.

nauczyciele w kursiedr Damian Cyman
otwórz kurs

Międzynarodowe planowanie podatkowe SD


Literatura

International Taxation in a Nutshell 10th Edition, by Richard Doernberg (Author), Series: Nutshell
Paperback: 676 pages
Publisher: West Academic Publishing; 10 edition (December 15, 2015)
Language: English
ISBN-10: 1628105550
ISBN-13: 978-1628105551

Advanced Introduction to International Tax Law (Elgar Advanced Introductions series) 
by Reuven S. Avi-Yonah  (Author)
Series: Elgar Advanced Introductions
Paperback: 136 pages
Publisher: Edward Elgar Pub (April 27, 2015)

Principles of International Tax Planning Hardcover – May 29, 2015
by Rohit Gupta  (Author)
Hardcover: 432 pages
Publisher: Taxmann Publications Pvt. Ltd.; 2015 edition (May 29, 2015)
Language: English
ISBN-10: 9350716720
ISBN-13: 978-9350716724

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:xx-small;">Wykład do wyboru : Międzynarodowe prawo finansowe obejmuje 20 h wykładowych. Celem wykładu jest przybliżenie problematyki i regulacji prawnych w zakresie międzynarodowego prawa finansowego. </span>
Literatura
<p><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">1. M. Lang, J.Herdin, I.Hofbauer, WTO and Direct Taxation, Wiedeń 2005.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">2. B. Srebro, Ochrona interesów finansowych UE, Kraków 2004.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">3. M. Cieślukowski, Budżet UE, Poznań 2004.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">4. B. Rutkowski, Prawo finansowe UE, Nowy Sącz 2000.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">5. C. Kosikowski, Prawo finansowe w UE, Warszaw1.M. Wróblewska, Pojęcie subsydium według regulacji Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych (SCM) Światowej Organizacji Handlu [w:]Daniny publiczne . Prawo finansowe wobec wyzwań XXI w. pod red. A. Dobaczewskiej, E. Juchniewicza i T. Sowińskiego, Warszawa 2010.</span><br /><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">6. M. Wróblewska, Klauzula Największego Uprzywilejowania w Dwustronnych Umowach o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania na podstawie prawa Unii Europejskiej. Gdańskie Studia Prawnicze. Zagadnienia Nauki Prawa w 40-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod red. J. Warylewskiego , tom XXIV, Gdańsk 2010.</span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">7. M. Wróblewska, Klauzula Największego Uprzywilejowania[w:] Europa Przedsiębiorców pod red. Z. Brodeckiego. Warszawa 2011. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">8. M. Wróblewska, Międzynarodowe prawo finansowe [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego pod red. A. Drwiłło, Warszawa 2011. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">9. M. Wróblewska, Budżet ogólny Unii Europejskiej [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego pod red. A. Drwiłło, Warszawa 2011. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">&nbsp; 10. M. Wróblewska, Miejsce prawa finansowego w zintegrowanym porządku prawnym [w:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego pod red. P.J. Lewkowicz, J. Stankiewicz, Białystok 2010. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;"></span></p>
nauczyciele w kursiedr małgorzata wróblewska
otwórz kurs<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:xx-small;">Wykład do wyboru : Międzynarodowe prawo finansowe obejmuje 30 h wykładowych. Celem wykładu jest przybliżenie problematyki i regulacji prawnych w zakresie międzynarodowego prawa finansowego. </span><br />
Literatura
<p><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">1. M. Lang, J.Herdin, I.Hofbauer, WTO and Direct Taxation, Wiedeń 2005.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">2. B. Srebro, Ochrona interesów finansowych UE, Kraków 2004.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">3. M. Cieślukowski, Budżet UE, Poznań 2004.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">4. B. Rutkowski, Prawo finansowe UE, Nowy Sącz 2000.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">5. C. Kosikowski, Prawo finansowe w UE, Warszaw1.M. Wróblewska, Pojęcie subsydium według regulacji Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych (SCM) Światowej Organizacji Handlu [w:]Daniny publiczne . Prawo finansowe wobec wyzwań XXI w. pod red. A. Dobaczewskiej, E. Juchniewicza i T. Sowińskiego, Warszawa 2010.</span><br /><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">6. M. Wróblewska, Klauzula Największego Uprzywilejowania w Dwustronnych Umowach o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania na podstawie prawa Unii Europejskiej. Gdańskie Studia Prawnicze. Zagadnienia Nauki Prawa w 40-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod red. J. Warylewskiego , tom XXIV, Gdańsk 2010.</span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">7. M. Wróblewska, Klauzula Największego Uprzywilejowania[w:] Europa Przedsiębiorców pod red. Z. Brodeckiego. Warszawa 2011. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">8. M. Wróblewska, Międzynarodowe prawo finansowe [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego pod red. A. Drwiłło, Warszawa 2011. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">9. M. Wróblewska, Budżet ogólny Unii Europejskiej [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego pod red. A. Drwiłło, Warszawa 2011. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">&nbsp; 10. M. Wróblewska, Miejsce prawa finansowego w zintegrowanym porządku prawnym [w:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego pod red. P.J. Lewkowicz, J. Stankiewicz, Białystok 2010. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;"></span></p><p></p>
nauczyciele w kursiedr małgorzata wróblewska
otwórz kurs

International Investment Law


Literatura

An Introduction to International Investment Law Paperback – October 31, 2016
by David Collins (Author)
Paperback: 352 pages
Publisher: Cambridge University Press (October 31, 2016)
Language: English
ISBN-10: 1316613577
ISBN-13: 978-1316613573

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

sylabus


Literatura

sylabus

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

międzynarodowe prawo podatkowe


Literatura

międzynarodowe prawo podatkowe - zgodnie z sylabusem

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

Kurs obejmuje część wykładu z przedmiotu "Tworzenie umów", specjalizacja Procesowe warsztaty prawnicze.

nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Widłak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska
otwórz kurs

Kurs dotyczący ochrony konsumenta rynku finansowego. 


Literatura

A. Jurkowska- Zeidler, Wykład prawa finansowego, Gdańsk 2017

nauczyciele w kursiedr Damian Cyman
otwórz kurs

Opodatkowanie dochodu


Literatura

Podstawy finansów i prawa finansowego
Andrzej Drwiłło
Warszawa 2014

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

Zapoznanie z zasadami opodatkowania działalności gospodarczej spółek oraz operacji gospodarczych związanych ze spółkami.


Literatura

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

ustawy:

- ordynacja podatkowa

- o podatku dochodowym od osób fizycznych

- o podatku dochodowym od osób prawnych

- o podatku od czynności cywilnoprawnych

- o podatku od towarów i usług


Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
H. Litwińczuk (red.) - Prawo podatkowe przedsiębiorców

nauczyciele w kursiedr Damian Cyman
otwórz kurs

Participation of local citizens in the local legislative process

Contents:

1) Introduction;

2) Short note on the terminology applied;

3) Participation of citizens and non-governmental organizations in the local legislative process

- characteristics of the phenomenon;

4) Legal forms of the participation of citizens and non-governmental organizations in the local legislative process;

5) Grounds for civic participation in the local legislative process.


Literatura
Arnstein , Sherry R. "A Ladder of Citzen Partcipaton,"JAIP", Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.
nauczyciele w kursiedr Jakub Szlachetko
otwórz kurs

kurs


Literatura

na 1 spotkaniu

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

Kurs e-learningowy do ćwiczeń z przedmiotu Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy


Literatura

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 z późn. zm.)

nauczyciele w kursiedr Przemysław Panfil
otwórz kurs

Kurs wspomagający do ćwiczeń z przedmiotu "Podatki bezpośrednie"


Literatura

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.)

nauczyciele w kursiedr Przemysław Panfil
otwórz kurs

materiały


Literatura

syllabus

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

podatki bezposrednie


Literatura

zgodnie z sylabusem

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

Kurs wspomagający ćwiczenia z przedmiotu Podatki pośrednie


Literatura

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 z późn. zm.)

nauczyciele w kursiedr Przemysław Panfil
otwórz kurs

Kurs uzupełniający wykład "Podatki w biznesie" (kierunki: Administracja, Prawo).


Literatura

H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa (ostatnie dostępne wydanie)

nauczyciele w kursiedr Łukasz Karczyński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Przemysław Panfil
otwórz kurs

Kurs E-learningu oraz Forum dyskusyjne jest elementem międzynarodowego projektu Polsko-Czeskie Forum Akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa. Partnerem czeskim jest Uniwersytet Masaryka. 

"Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko- Czeskie 2019". 

Celem projektu jest aktywizacja młodzieży akademickiej w obszarze polsko-czeskiej transgranicznej współpracy biznesowej i partnerskiej. W ramach dwóch międzynarodowych Seminariów naukowych - w Uniwersytecie Gdańskim i w Uniwersytecie Masaryka polska i czeska młodzież akademicka pozna prawne i ekonomiczne ramy transgranicznej współpracy biznesowej na polskim i czeskim rynku, regulacje na temat podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania i opodatkowania rynku.

nauczyciele w kursiedr Damian Cyman
dr hab. Edvardas Juchnevićius
dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
dr Hanna Wolska
otwórz kurs

Celem kursu jest jest uzupełnienie wiedzy z zakresu administracji podatkowej i skarbowej oraz procedur podatkowych. Przedstawiane są praktyczne aspekty związane z wykładnią i subsumcją przepisów podatkowych z wykorzystaniem dorobku doktryny i orzecznictwa. Podstawowym założeniem kursu jest stworzenie warunków do samodzielnej (indywidualnej i grupowej) pracy z wykorzystaniem materiałów źródłowych, którego bezpośrednim efektem powinno być dogłębne zrozumienie podstawowych instytucji administracji podatkowej i skarbowej oraz procedur podatkowych, zaś pośrednim - nabycie praktycznych umiejętności: wykładni przepisów prawa oraz prowadzenia dyskursu prawniczego. Każdy moduł odpowiada dwóm godzinom zajęć lekcyjnych. 


Literatura

Ordynacja podatkowa. Komentarz. Redakcja prof. Leonard Etel. Wolter Kluwer 2017

A.Drwiłło, Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2014 r. 

H. Dzwonkowski (red.), Prawo podatkowe, Warszawa [ostatnie wydanie]

L. Etel (red.), System prawa finansowego. TOM III. Prawo daninowe, Warszawa [ostatnie wydanie]

nauczyciele w kursiedr Damian Cyman
otwórz kurs

Kurs uzupełnia i częściowo zastępuje wykład z przedmiotu Bankowość i usługi finansowe. Przedstawia podstawowe instytucje prawa bankowego: pojęcie banku, instytucji kredytowej, parabanku oraz czynności bankowe. Zawiera prezentację ram prawnych i struktury instytucjonalnej nadzoru finansowego. Jego treść obejmuje także zagadnienie bankowości centralnej i działalności Narodowego Banku Polskiego.


Literatura

WYKŁAD PRAWA RYNKU FINANSOWEGO red. A. Jurkowska-Zeidler, A. Nadolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017 ANNA JURKOWSKA-ZEIDLER, Rynek bankowy Unii Europejskiej w: System prawnofinansowy Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej Drwiłło, Anna Jurkowska-Zeidler Wolters Kluwer, 2017, s. 220-266 ANNA JURKOWSKA-ZEIDLER, Rynek bankowy w: Podstawy finansów i prawa finansowego / red. nauk. Andrzej Drwiłło, Wolters Kluwer Polska, 2014, s. 110-130

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
otwórz kurs

Kurs uzupełnia i częściowo zastępuje wykład z Prawa Bankowego. Przedstawia podstawowe instytucje prawa bankowego: pojęcie banku, instytucji kredytowej, parabanku oraz czynności bankowe. Zawiera prezentację ram prawnych i struktury instytucjonalnej nadzoru finansowego. Jego tresć obejmuje także zagadnienie bankowości centralnej i działalności Narodowego Banku Polskiego.


Literatura

WYKŁAD PRAWA RYNKU FINANSOWEGO red. A. Jurkowska-Zeidler, A. Nadolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017

ANNA JURKOWSKA-ZEIDLER, Rynek bankowy Unii Europejskiej w: System prawnofinansowy Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej Drwiłło, Anna Jurkowska-Zeidler Wolters Kluwer, 2017, s. 220-266

ANNA JURKOWSKA-ZEIDLER, Rynek bankowy w: Podstawy finansów i prawa finansowego / red. nauk. Andrzej Drwiłło Wolters Kluwer Polska, 2014, s. 110-130

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
otwórz kurs

kurs

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

jdkfjhgkjdhkljgkl


Literatura

jhdkfhobjljfgobjf

nauczyciele w kursiedr Beata Kowalczyk
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Krzysztof Czub
otwórz kurs Kurs ma na celu wspomaganie ćwiczeń poprzez dostarczanie dodatkowych materialów do samodzielnego opracowywania przez studentów.

Literatura
 
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kurs obejmuje wykład z prawa cywilnego - część ogólna i prawo rzeczowe.

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Ewa Bagińska
otwórz kursMateriały z prawa cywilnego dla studentów.
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr Beata Kowalczyk
otwórz kurs<p>Program zajęć w semestrze zimowym.</p><p></p>
Literatura
<p><span style="font-family:Arial Narrow,sans-serif;"></span></p><ol><li><span style="font-family:Arial Narrow,sans-serif;">Z.Radwański, A.Olejniczak, Zobowiązania-część ogólna, wyd &nbsp;10</span></li></ol><br />
nauczyciele w kursiedr Beata Kowalczyk
otwórz kurs

Wykład z problematyki: 1) prawo rzeczowe (własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka)

2) zobowiązania: bezpodstawne wzbogacenie

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Sylwestrzak
otwórz kurs

Ćwiczenia prawo finansowe odbywające się w ramach e-learningu. 

nauczyciele w kursiedr Damian Cyman
otwórz kurs

czwiczenia


Literatura

sylabus

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

Prawo finansowe


Literatura

Prawo finansowe

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

sylabus


Literatura

sylabus

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

W ramach kursu przedstawiono podstawowe definicje w zakresie finansów publicznych i prawa finansowego oraz zakres ich konstytucyjnej regulacji. Tematyka kursu obejmuje ponadto pojęcie sektora finansów publicznych oraz zagadnienie budżetu i jego charakteru prawnego. Ujęto w nim także prawo finansowe samorządu terytorialnego.


Literatura

Elżbieta Chojna-Duch, Prawo Finansowe. Finanse publiczne, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2017; Podstawy finansów i prawa finansowego, red. Andrzej Drwiłło, Wolters Kluwer, Warszawa 2014 (Wydanie: 2); Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, red. Andrzej Drwiłło, Dorota Maśniak, Wydawnictwo: CH Beck, Wydanie: 2 Rok publikacji 2015

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
otwórz kurs

Kurs uzupełnia i częściowo zastępuje wykład z Prawa Finansowego. Przedstawia podstawowe instytucje prawa finansowego. Zawiera prezentację ram prawnych i struktury instytucjonalnej sektora finansów publicznych oraz rynku finansowego. Jego treść obejmuje także zagadnienie bankowości centralnej i działalności Narodowego Banku Polskiego.

Literatura

Podstawy finansów i prawa finansowego / red. nauk. Andrzej Drwiłło Wolters Kluwer Polska, 2018

System prawnofinansowy Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej Drwiłło, Anna Jurkowska-Zeidler Wolters Kluwer, 2017.

WYKŁAD PRAWA RYNKU FINANSOWEGO red. A. Jurkowska-Zeidler, A. Nadolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
otwórz kurs

KURS uzupełniający do wykładu.

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
otwórz kurs

Kurs e-learningowy, wspomagający ćwiczenia z prawa handlowego obejmuje zestaw testów porządkujących i utrwalających wiedzę na temat zagadnień omówionych podczas ćwiczeń.

 


Literatura

1. Ciszewski J. (red.), Polskie prawo handlowe, Warszawa 2013,

2. Gliniecki B. (red.), Leksykon spółek handlowych, Warszawa 2012.

nauczyciele w kursiemgr filip czuchwicki
otwórz kurs

prawo pracy


Literatura

prawo pracy

nauczyciele w kursiedr Maciej Łaga
otwórz kurs

testowanie


Literatura

123

nauczyciele w kursiedr hab. Arkadiusz Wowerka
otwórz kurs

Kurs do przedmiotu "Prawo przedsiebiorców" dla studentów kierunku Podatki i doradztwo podatkowe (I stopnia)


Literatura

J. Ciszewski (red.), Polskie prawo handlowe, Warszawa 2013

T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2012

nauczyciele w kursiedr hab. Bartłomiej Gliniecki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Grzegorz Sikorski
otwórz kurs

Prawo upadlościowe i naprawcze


Literatura

oooo

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Kruczalak Jankowska
otwórz kurs

Kurs zawiera tematykę uzupełniającą i cześciowo zastaepującą treść wykładów. Dokonuje także sprawdzania wiedzy studenta w zakresie tematyki: pojęcia i konstrukcji podatku, podmiotów czynnych i biernych stosunku prawnopodatkowego (podatnika, płatnika, inkasenta i organów podatkowych), oraz powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych.


Literatura

Dowgier Rafał, Sieńko Robert. Prawo podatkowe. Minirepetytorium [online]. Wolters Kluwer 2017. https://sip.lex.pl/#/monograph/369420039/2 Gomułowicz Andrzej, Mączyński Dominik. Podatki i prawo podatkowe [online]. Wolters Kluwer 2016. https://sip.lex.pl/#/monograph/369397528/421 Etel Leonard, Dowgier Rafał, Pietrasz Piotr, Popławski Mariusz, Presnarowicz Sławomir, Stachurski Wojciech, Teszner Krzysztof. Ordynacja podatkowa. Komentarz [online]. Wolters Kluwer 2017. https://sip.lex.pl/#/commentary/587733977/531417 Łoboda Marcin, Strzelec Dariusz. Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego [online]. Wolters Kluwer 2017. https://sip.lex.pl/#/monograph/369422902/29 Borszowski Paweł. Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym [online]. Wolters Kluwer 2017. https://sip.lex.pl/#/monograph/369416799/42

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
otwórz kurs

Kurs ma za zadanie przybliżenie Studentom tematyki zasad techniki prawodawczej i umożliwienie przećwiczenia umiejętności w zakresie sporządzania projektów aktów normatywnych, tworzenia struktury aktów prawnych i wybranych właściwości języka prawnego.

Literatura:


1. L. GrzonkaLegislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych, Warszawa 2015.

2. M. Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, Legislacja administracyjna, Warszawa 2013.

3. M. Mazuryk, M. KaczochaLegislacja administracyjna. Testy, Warszawa 2012.

4. M. Błachut, W. Gromski, J. KaczorTechnika prawodawcza, Warszawa 2017.

5. G. WierczyńskiRedagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016.


nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Widłak
otwórz kursKurs wspomagający ćwiczenia z przedmiotów:

 

 • Prawoznawstwa dla studentów I roku Prawa - stacjonarnego i zaocznego. 
 • Podstaw Prawoznawstwa dla studentów I roku Administracji stacjonarnej.
 • Wstępu do wiedzy o państwie i prawie dla studentów I roku Kryminologii - stacjonarnej i zaocznej.

 

Znajdą tu Państwo:

 

 • Najważniejsze informacje dotyczące prowadzonych zajęć. 
 • Materiały wymagane na ćwiczeniach. 
 • Dodatkowe treści uzupełniające problematykę prowadzonych zajęć. 

Literatura
 • T. Chauvin, P. Winczorek, T. Stawecki, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2012.
 • J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2007.

 

 • S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
 • Z. Muras, Podstawy Prawa, Warszawa 2008.
 • J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Warszawa 2008.
 • J. Zajadło, K. Zeidler (red.), Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2013.
 • R. Tokarczyk, Filozofia prawa, Warszawa 2009. 
nauczyciele w kursiemgr Martyna Zimmermann-Pepol
otwórz kurs

Kurs obejmuje dwa zajęcia on-line:

1) prawo rodzinne - nowoczesne technologie (2 godz. lekcyjne - 90 minut)

2) prawo spadkowe - problematyka zachowku (2 godz. lekcyjne - 90 minut)

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Sylwestrzak
otwórz kurs

Proseminarium z prawa cywilnego ma na celu pogłębienie znajomości doktryny i orzecznictwa z zakresu współczesnego prawa cywilnego. Obejmuje refleksję nad współczesnymi instytucjami prawa cywilnego z uwzględnieniem ich porównania z innymi porządkami prawnymi.

Podczas zajęć student zapoznaje się z głównymi metodami pisania prac naukowych: recenzji, artykułów, artykułów recenzyjnych, glos, przeglądów orzecznictwa. Celem proseminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy badawczej, ukierunkowanie zainteresowań, doskonalenie warsztatu naukowego, przygotowanie do napisania pracy magisterskiej.

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Ewa Bagińska
otwórz kurs

Proseminarium Prawo handlowe dla studentów kierunku Prawo

nauczyciele w kursiedr hab. Bartłomiej Gliniecki
otwórz kurs

seminarium


Literatura

seminarium

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

123

nauczyciele w kursiemgr Katarzyna Wałdoch
otwórz kurs

Kurs na kierunku KRYMINOLOGIA (studia magisterskie).  Przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych (15 godzin) i niestacjonarnych (7 godz.). Tematyka kursu obejmuje aspekty kryminologiczne i prawnokarne przestępczości komputerowej i cyberprzestępczości. W szczegolności:

- definicje i typologie (1 godz.)

- ewolucja i aktualne tendencje  zjawiska (2 godz.)

- międzynarodowe instrumenty prawne przeciwdziałania cyberprzestępczości (Rada Europy  i Unia Europejska) - 2 godz.

- zakres regulacji prawnokarnej  zjawiska cyberprzestępczości  w Polsce, w tym:

             - przestępstwa przeciwko ochronie informacji (2 godz.)

            - przestępstwa przeciwko mieniu (2 godz.)

            - przestępstwa seksualne na szkodę małoletnich (3 godz.)

           - przestępstwa przeciwko własności intelektualnej (3 godz.)

        

 

 


Literatura

Andrzej Adamski, Prawo karne komputerowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000

Andrzej Adamski, Karnoprawna ochrona dziecka w sieci Internet, Prokuratura i Prawo nr 9, 2003

Andrzej Adamski, Cyberprzestępczość - aspekty prawne i kryminologiczne, Studia Prawnicze 2005 nr 4 (167)

Andrzej Admski, Harmonizacja prawa karnego państw Unii Europejskiej w dziedzinie przestępstw związanych z kartami płatniczymi, Studia Prawnicze 2006 nr 4

Andrzej Adamski, Oszustwa internetowe w ocenie polskich i amerykańskich policjantów, Archiwum Kryminologii t. XXVIII (2005-2006), Warszawa 2007 (współautor - J.Kosiński)

Andrzej Adamski, Botnety jako zagadnienie prawno-kryminologiczne na tle doświadczeń amerykańskich, Prokuratura i Prawo 2013, nr 11

Jerzy Kosiński, Paradygmty cyberprzestępczości, wyd. Difin, Warzawa 2015

Filip Radoniewicz, Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i sysyemom inforatycznym, Wolters Kluwer. Warszawa 2016.

 

nauczyciele w kursiedr hab. Andrzej Adamski
dr Andrzej Borzyszkowski
otwórz kurs

kurs wspomagający przedmiot


Literatura

rpo.pomorskie.eu

nauczyciele w kursiedr Łukasz Karczyński
dr Tomasz Sowiński
otwórz kurs

Kurs przeznaczony dla osób piszących prace dyplomowe. Zawiera podstawowe informacje na temat jezykowych i formalnych aspektów pracy: kompozycji, sposobów cytowania i opisywania cytatów (w formie przypisów i bibliografii), stylu naukowego, poprawności językowej (w tym ortograficznej i interpunkcyjnej) oraz poprawności edytorskiej (formatowania w edytorze tekstu).


Literatura

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tłum. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

Kamień J., Podręcznik autora, Gdańsk 2015.

Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.

Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, wyd. 3, Warszawa 2004.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, wyd. 9, Kraków 2010.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

nauczyciele w kursiedr hab. Grzegorz Wierczyński
otwórz kurs

‘SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW’ E-learning course as Part of NAWA ‘Promotion Abroad’ 

As part of the SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW: In a promotion project launched by the University of Gdańsk Faculty of Law and Administration, we introduced an e-learning course in English, enabling foreign students to study in Gdańsk if they want to explore crucial legal issues from the vantage of a modern seaside city. The presentation of current research topics is shall encourage the study of law in the English language, on the Polish coast and by the Baltic Sea. 

The e-learning’s keystone is legal safety & security, which is of particular importance in process of teaching legal subjects.  Issues covered by the publication are definitely up-to-date, and their scope includes theory and philosophy of law, oceanic law, maritime law, constitutional law, criminal law, environmental protection law, insurance law and financial market law. 

An integral part of the project is the E-book "SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW" used during lectures in English for foreign students learning at the Faculty of Law in Gdańsk. 

https://en.prawo.ug.edu.pl/internationalisation/study-in-gdansk-sea-see_perspective_law/e-book

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
otwórz kurs

kurs

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

Seminarium

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Jolanta Gliniecka
otwórz kurs

Seminarium z prawa cywilnego ma na celu pogłębienie znajomości doktryny i orzecznictwa z zakresu współczesnego prawa cywilnego. Obejmuje refleksję nad współczesnymi instytucjami prawa cywilnego z uwzględnieniem ich porównania z innymi porządkami prawnymi.

Podczas zajęć student zapoznaje się i doskonali metodologię pisania prac naukowych: recenzji, artykułów, artykułów recenzyjnych, glos, przeglądów orzecznictwa. Celem seminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy badawczej, ukierunkowanie zainteresowań, doskonalenie warsztatu naukowego, przygotowanie do napisania pracy magisterskiej. Celem seminarium jest także pomoc w samodzielnym opracowaniu pracy magisterskiej i przygotowanie do jej obrony.


nauczyciele w kursieprof. dr hab. Ewa Bagińska
otwórz kurs

seminarium


Literatura

seminarium

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs<span style="font-size:11.0pt;font-family:Book Antiqua,serif;times new roman":;times new roman":;">Celem seminarium licencjackiego jest pomoc w samodzielnym poszukiwaniu i analizowaniu materiałów badawczych oraz w opracowaniu pracy licencjackiej, zapoznanie z </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT,serif;times new roman":;">metodyką pracy naukowej oraz ze źródłami prawa, literaturą i orzecznictwem, a </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Book Antiqua,serif;times new roman":;times new roman":;">także przygotowanie Studenta do egzaminu </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT,serif;times new roman":;">licencjackiego, w tym do wystąpienia będącego elementem tego egzaminu. </span>
Literatura
<p style="text-align:justify;layout-grid-mode:char;"><span style="courier new":;">Eco U., <em>Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów,</em>Warszawa 2007.</span></p><p style="text-align:justify;layout-grid-mode:char;"><span style="">Gambarelli G.,<span style="">&nbsp; </span>Łucki Z., <em>Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, </em>Kraków 1995.</span></p><p style="text-align:justify;layout-grid-mode:char;"><span style="courier new":;">Kaczmarek T., Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub<span style="">&nbsp; </span>magisterską, Warszawa 2005.</span></p><p style="text-autospace:ideograph-numeric;"><span style="">Kolman R., <em>Poradnik dla doktorantów i habilitantów,</em>Bydgoszcz1996.</span></p><p style="text-autospace:ideograph-numeric;"><span style="">Kolman R., <em>Zdobywanie wiedzy – poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty,</em></span></p><p style="text-autospace:ideograph-numeric;"><span style="">Lindsay D., <em>Dobre rady dla piszących teksty naukowe,</em>Wrocław 1995.</span></p><p style="text-autospace:ideograph-numeric;"><span style="">Maćkiewicz J.,<span style="">&nbsp; </span><em>Jak pisać teksty naukowe?</em>, Gdańsk 1996.</span></p><p style="text-autospace:ideograph-numeric;"><span style="">Mendel T., <em>Metodyka pisania prac doktorskich, </em>Poznań 1995.</span></p><p style="text-autospace:ideograph-numeric;"><span style="">Narojczyk K.,<span style="">&nbsp; </span><em>Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych</em>, Olsztyn 2005.</span></p><p style="text-autospace:ideograph-numeric;"><span style="">Wojcik K.,<span style="">&nbsp; </span><em>Piszę pracę magisterską – poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich),</em>Warszawa 2002.</span></p>
nauczyciele w kursiedr rafał mroczkowski
otwórz kurs

seminarium


Literatura

eee

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

Studia adresowane są do wszystkich osób legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim na dowolnym kierunku, którzy mają zamiar skoncentrować swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej –  dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji. Wśród materiałów znajdują się, według wyboru wykładowców prezentacje, orzeczenia, pozycje literatury uzupełniającej, pytania kontrolne uznane przez nich za istotne.nauczyciele w kursiedr hab. Anna Dobaczewska
dr hab. Edvardas Juchnevićius
dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc
dr Rafał Mroczkowski
dr Przemysław Panfil
dr Anna Reiwer-Kaliszewska
dr małgorzata wróblewska
otwórz kurs<p><strong><span style="color:black;">Studia Podyplomowe Doradztwa Finansowego</span></strong><span style="color:black;"> dedykowane są osobom planującym swoją karierę zawodową w instytucjach finansowych na stanowiskach związanych z obsługą klienta. </span><span style="">Absolwenci Studiów otrzymują wszechstronnie wykształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu doradcy finansowego jako menadżerowie i opiekuni klienta indywidualnego. Posiadać będą wiedzę i umiejętności przydatne przy rozpoznawaniu potrzeb klienta, tworzeniu indywidualnych planów finansowych oraz doboru produktów finansowych z oferty banków, zakładów ubezpieczeniowych, towarzystw emerytalnych, firm inwestycyjnych i pośrednictwa finansowego.<span style="color:black;"></span></span></p> <p><span style="color:black;">Program Studiów obejmuje zarówno podstawy teoretyczne, jak i praktyczne aspekty wykonywania zawodu doradcy finansowego.<span style="">&nbsp; </span></span></p> <p><span style="color:black;">Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez praktyków – doświadczonych doradców finansowych zatrudnionych w czołowych instytucjach finansowych oraz pracowników dydaktycznych naszego Uniwersytetu specjalizujących się w problematyce rynków finansowych. </span></p> <p><span style="color:black;">Absolwenci otrzymają, oprócz świadectwa ukończenia Studiów, także <strong>Certyfikat Doradcy Finansowego</strong>.</span></p><p><span style=""><br type="_moz" /></span></p>
Literatura
<p>Literatura i inne źródła przydatne w toku procesu edukacyjnego podawane są przez wykładowców i zamieszczane w udostępnianych przez nich na stronie kursu materiałach dydaktycznych. <span style="">&nbsp;</span></p><br />
nauczyciele w kursiedr Łukasz Karczyński
dr rafał mroczkowski
otwórz kurs

Poniższy kurs skierowany jest do studentów AS i podzielony został na dwa bloki tematyczne. W ramach każdego bloku znajduje się prezentacja Power Point, materiały do samodzielnego przestudiowania oraz test, którego pozytywne rozwiązanie stanowi zaliczenie danego bloku tematycznego.


Literatura

Budżet i wieloletenia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Od projektu do sprawozdania. Praca zbiorowa pod red. dr hab. J. M. Salachny, Gdańsk 2010.

M. Popławski, Uchwały podatkowe w nadzorze regionalnych izb obrachunkowych, Warszawa 2011.

Podatki i opłaty lokalne w praktyce pod red. M. Popławskiego, Warszawa 2008.

nauczyciele w kursiedr małgorzata wróblewska
otwórz kurskurs dla studentów
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr małgorzata wróblewska
otwórz kurskurs dla studentów MA 2 s.3
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

prawo bankowe publiczne


Literatura

The Law and Practice of International Banking 2nd Edition, by Charles Proctor (Author) Hardcover: 1008 pages Publisher: Oxford University Press; 2 edition (May 5, 2015)

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

Kurs wspomagający do wykładu z przedmiotu: Systemy i procedury podatkowe


Literatura

D. Strzelec, M. Łoboda, Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Warszawa 2017.

 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 16 listopada 2016  roku o Krajowej Administracji Skarbowej

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców

nauczyciele w kursiedr Przemysław Panfil
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

Niniejszy kurs ma za zadanie umożliwienie wszystkim moim grupom ćwiczeniowym przetestowanie formy w jakiej prowadzone będzie kolokwium zaliczeniowe z prowadzonych przeze mnie przedmiotów, o ile formą zaliczenia jest kolokwium pisemne jednokrotnego wyboru (w tym także rozumiem pytania prawda/fałsz).

Szymon Moś

nauczyciele w kursiemgr Szymon Moś
otwórz kurs

Kurs stanowi uzupełnienie wykładów prowadzonych na WPiA


Literatura

Poszczególne elementu kursu odnoszą się do kolejnych rozdziałów podręcznika: O. Nawrot, Wprowadzenie do logiki dla prawników, Warszawa 2014.

nauczyciele w kursiedr hab. Oktawian Nawrot
otwórz kurs

Kurs zawiera zagadnienia z prawa ue


Literatura

1.......

2..........

nauczyciele w kursiemgr Krystyna Warylewska-Kamuś
otwórz kurs

mmm


Literatura

mmm

nauczyciele w kursiedr małgorzata wróblewska
otwórz kurs
 • sylabus

Literatura
 • sylabus
nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe I i II stopnia, uczęszczających na zajęcia z przedmiotów "Źródła i wykładnia prawa podatkowego" oraz "Wykładnia prawa podatkowego".


Literatura
 1. J. Jabłońska-Bonca „Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko”
 2. L. Morawski, „Zasady wykładni prawa”
 3. B. Brzeziński, „Wykładnia prawa podatkowego"
nauczyciele w kursiedr Łukasz Karczyński
otwórz kurs

Źródła prawa i legislacja podatkowa SZ


Literatura

Wstęp do prawoznawstwanowosc
Wydanie: 10
Rok wydania: 2016
Ilość stron: 318
ISBN: 978-83-255-7740-7
Seria: Skrypty Becka
Autorzy: dr hab. Tatiana Chauvin, prof. dr hab. Tomasz Stawecki, prof. zw. dr hab. Piotr Winczorek

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius
otwórz kurs

wyklad


Literatura

w sylabusie

nauczyciele w kursiedr hab. Edvardas Juchnevićius

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.