Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs

Celem kursu jest jest uzupełnienie wiedzy z zakresu administracji podatkowej i skarbowej oraz procedur podatkowych. Przedstawiane są praktyczne aspekty związane z wykładnią i subsumcją przepisów podatkowych z wykorzystaniem dorobku doktryny i orzecznictwa. Podstawowym założeniem kursu jest stworzenie warunków do samodzielnej (indywidualnej i grupowej) pracy z wykorzystaniem materiałów źródłowych, którego bezpośrednim efektem powinno być dogłębne zrozumienie podstawowych instytucji administracji podatkowej i skarbowej oraz procedur podatkowych, zaś pośrednim - nabycie praktycznych umiejętności: wykładni przepisów prawa oraz prowadzenia dyskursu prawniczego. Każdy moduł odpowiada dwóm godzinom zajęć lekcyjnych. 


Literatura

Ordynacja podatkowa. Komentarz. Redakcja prof. Leonard Etel. Wolter Kluwer 2017

A.Drwiłło, Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2014 r. 

H. Dzwonkowski (red.), Prawo podatkowe, Warszawa [ostatnie wydanie]

L. Etel (red.), System prawa finansowego. TOM III. Prawo daninowe, Warszawa [ostatnie wydanie]

nauczyciele w kursiedr Damian Cyman
otwórz kurs

Cel przedmiotu stanowi zapewnienie studentowi wiedzy: o podstawowych pojęciach i konstrukcjach administracyjnego prawa osobowego, w tym o rodzajach źródeł administracyjnego prawa osobowego oraz treści wybranych ustaw regulujących sferę podstawowych wolności i praw obywatelskich oraz sytuację prawną podmiotów prawnie (organizacyjnie) niepodporządkowanych administracji publicznej w administracyjnym prawie osobowym. 


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Podczas zajęć studenci korzystają z aktów normatywnych regulujących zagadnienia objęte programem przedmiotu. A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Studenci samodzielnie zapoznają się z aktami normatywnymi regulującymi zagadnienia objęte programem przedmiotu. B. Literatura uzupełniająca

R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Prawo administracyjne materialne. Tom 7 (System Prawa Administracyjnego), Warszawa 2012; Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stah, E. Olejniczak-Szałowska (red.), Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2016;
Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne materialne. Pojęcia, instytucje, zasady, Warszawa 2014;
J. Rychlik, Prawo Administracyjne Materialne (Zbiory Orzecznictwa Becka), Warszawa 2014;

Z. Leoński, Materialne Prawo Administracyjne, Warszawa 2009;
M. Chmaj (red.), Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2008; 

nauczyciele w kursiedr Dominika Tykwińska-Rutkowska
otwórz kurs
 1.  

Literatura

sylabus

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

kurs


Literatura

na 1 spotkaniu

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

Course on Business Organization - EBA


Literatura

...

nauczyciele w kursiedr hab. Bartłomiej Gliniecki
otwórz kurs

The course is dedicated to students of International Business at the Faculty of Economics of the University of Gdańsk. It includes additional papers, i.e. slides presented during lectures as well as indication of core problems.


Literatura

The Polish Law Collection. Business Law / Gen. ed. Danuta Kierzkowska.
Encyclopedia of law and economics. Vol. 2 Civil law and economics / ed. by Boudewijn Bouckart, Gerrit De Geest

 

www.paiz.gov.pl ==> [set your language] ==>   Publications ==> Investment in Poland 2013 [Chapter 3, Chapter 4]

 www.paiz.gov.pl ==> [set your language] ==> Polish law for investors
 

nauczyciele w kursiedr hab. Bartłomiej Gliniecki
otwórz kurs

Course on commercial contracts on EBA studies


Literatura

:)

nauczyciele w kursiedr hab. Bartłomiej Gliniecki
otwórz kurs

This course will introduce students to the European Banking Law and Investment Law and enable them to analyze the relevant legal issues. This course will provide an introduction to the Financial Market Law in the European Union: banking regulation, supervision, resolution, deposit guarantee and framework for investment . This course is designed to familiarize the student with the key principles relating to the European Banking Law,
legal provisions concerning the access to the banking activity, rules of prudential supervision of credit institutions andprudential requirements for credit institutions, EU objectives and policy of investments. The classes will put theoretical concepts into action through case studies. Students who wish to obtain a basic knowledge of the new European Regulatory and Supervisory Architecture in the EU financial market after the global crisis will also benefit from this course. Moreover it is recommended that those who wish to explore the current regulatory status, the questions raised by the new rules and the evolution of this essential move towards a more integrated European Financial Market.


nauczyciele w kursiedr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
otwórz kurs

European Banking Law and Financial Regulations


Literatura

The Law and Practice of International Banking 2nd Edition, by Charles Proctor (Author) Hardcover: 1008 pages Publisher: Oxford University Press; 2 edition (May 5, 2015)

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs
 • This course is designed to familiarize the student with the key principles relating to the European Banking Law, legal provisions concerning the access to the banking activity, rules of prudential supervision of credit institutions and prudential requirements for credit institutions.
 • This course will provide an introduction to the banking regulation, supervision, resolution and deposit guarantee in the European Union.

Literatura

Literature required to pass the course

 • Anna Jurkowska-Zeidler, The Architecture of The European Financial Market: Legal Foundations, Gdańsk University Press – Wolters Kluwer, Gdańsk 2016
 • Anna Jurkowska-Zeidler, European banking regulation and supervision, In: Finacial law / ed. by Jolanta Gliniecka Gdańsk, Warszawa : Gdańsk University Press : Wolters Kluwer, 2016, p. 155-180

Extracurricular readings

 • Lastra, R.M. International Financial and Monetary Law, Oxford University Press, Oxford, January 2015 (second edition of Legal Foundations of International Monetary Stability)
 • Financial regulation and supervision : A post-crisis analysis , edited by Guido Ferrarini, Klaus J. Hopt, Eddy Wymeersch: Oxford University Press : 2012
 • Oxford Handbook of Financial Regulation, edited by E. Ferran, N. Moloney, and J. Payne, Oxford: Oxford University Press, 2015
 • E. Ferran, N. Moloney, The Regulatory Aftermath of the Global Financial Crisis (International Corporate Law and Financial Market Regulation), Cambridge University Press, 2012
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
otwórz kurs

test


Literatura

test

nauczyciele w kursiedr Maciej Wojciechowski
otwórz kurs

sylabus

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

Finanse publiczne


Literatura

Podstawy finansów i prawa finansowego
Andrzej Drwiłło
Warszawa 2014

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

kurs


Literatura

sylabus

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
otwórz kurs

Kurs realizowanych w ramach studiów podyplomowych

nauczyciele w kursiedr Damian Cyman
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
dr hab. Edvardas Juchnevićius
dr Łukasz Karczyński
dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak
mgr Maciej Mikliński
dr Magdalena Mosionek-Schweda
dr Szymon Obuchowski
dr Przemysław Panfil
dr Małgorzata Siemionek-Ruskań
dr Tomasz Sowiński
dr Ewa Spigarska
otwórz kurs

kurs


Literatura

w sylabusie

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

Finansowanie działalności gospodarczej


Literatura

Finansowanie działalności gospodarczej - zgodnie z sylabusem

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

kurs


Literatura

kurs

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

Jest to kurs wspierający seminarium magisterskie, prezentujące wprowadzenie merytoryczne do tematyki prawnych podsdtaw informatyzacji administracji.


Literatura

G. Wierczyński, W. Wiewiórowski, Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, wyd. 4, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016 (część III, rozdziały 17-22)

M. Ganczar, Informatyzacja administracji publicznej, CeDeWu, Warszawa 2009

J. Janowski, Administracja elektroniczna. Kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, Municipium, Warszawa 2009

J. Janowski, Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji, Difin, Warszawa 2009

D. Szostek (red.), e-Administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji, Presscom, Wrocław 2009

nauczyciele w kursiedr hab. Grzegorz Wierczyński
dr Wojciech Wiewiórowski
otwórz kurs

1. Sectoral distribution of insurance in the EU.
Insurance market as an element of the single financial market
2. The meaning of technical and insurance concepts - risk and its factors, insurance accident - for the harmonization of insurance law.
3. Legal forms of  insurance companies in the EU. Commercial and mutual forms of insurance business.
4. Conditions for taking up insurance activity. The principle of a single license and its consequences.
5. Bancassurance-types of links between the insurance and banking markets, based on examples. Barriers and legal restrictions
6. The characteristics, parties and entities of the insurance relationship in the light of the PEICL.
7. Crisis in the insurance market and the financial crisis - causes and effects
8. The role of states in the security guarantee in the insurance market
9. The new architecture of the EU financial market and the specificity of the insurance market
10. The specificity of compulsory motor insurance - Fourth Directive System and the Green Card System.
11. Distribution of insurance (intermediaries and insurers). Legal conditions of the activity of intermediaries in the EU.


Literatura

J.Birds, The modern insurance law, Sweet & Maxwell; edition 2016

nauczyciele w kursiedr hab. Dorota Maśniak
otwórz kurs

istota i charakter prawny ubezpieczenia, rodzaje ubezpieczeń, zagadnienia prawne, cel ubezpieczeń, istota umowy ubezpieczeniowej, stosunek prawny pomiędzy ubezpieczonym a zakładem ubezpieczeń, odpowiedzialność pośredników ubezpieczenowych, prawa i praktyka w zakresie ubezpieczeń, charakter prawny ryzyka, ryzyko i zakłady ubezpieczeń, regulacje międzynarodowe, regulacje UE, ubezpieczenia społeczne


Literatura

M. Lustig, Legal Concepts of Insurance, Publisher: Real Estate License Services, Inc. [ostatnie wydanie] John Lowry, Philip Rawlings, Robert Merkin, Insurance Law: Doctrines and Principles, Hart Publishing [ostatnie wydanie] Tom Baker, Insurance Law and Policy: Cases and Materials, Aspen Publishers, Inc. [ostatnie wydanie] Emeric Fischer, Peter Nash Swisher, Jeffrey Stempel, Principles of Insurance Law, LEXISNEXIS [ostatnie wydanie] Robert Merkin, Johanna Hjalmarsson, Compendium of Insurance Law (Insurance Law Library), Informa Law from Routledge [ostatnie wydanie] Public Services and the European Union: Healthcare, Health Insurance and Education Services (Legal Issues of Services of General Interest), Springer [ostatnie wydanie]

nauczyciele w kursiedr hab. Dorota Maśniak
otwórz kurs

International Economics


Literatura

International Economics - zgodnie z sylabusem

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

kurs


Literatura

kurs

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

international investment law


Literatura

z sulabusu

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

International Investment Law


Literatura

from syllabus

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

Zajęcia e-learningowe do wykładu pt. Kontrola i egzekucja zobowiązań podatkowych

 


Literatura

D. Strzelec, M. Łoboda, Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Warszawa 2017

 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. 2017 r. poz. 20168 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2016  r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1947 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)

nauczyciele w kursiedr Przemysław Panfil
otwórz kurs

Kurs do przedmiotu "Korporacyjne prawo finansowe" dla specjalizacji gospodarczo-finansowej na kierunku Prawo (4 i 5 rok).


Literatura

A. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania

H. Litwińczuk, Prawo podatkowe przedsiębiorców

nauczyciele w kursiedr Łukasz Karczyński
otwórz kurs

Kurs e-learningowy w zakresie korzystania z prawniczych baz danych.


Literatura

Informatyka prawnicza, G. Wierczyński, Wojciech Rafał Wiewiórowski

nauczyciele w kursiemgr Piotr Siemieniak
otwórz kurs

Materiały z zajęć.


Literatura

.

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Bojarska
otwórz kurs

Materiały z zajęć.


Literatura

.

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Bojarska
otwórz kurs

Kurs dla potrzeb szkolenia


Literatura

brak

nauczyciele w kursiedr Magdalena Glanc-Żabiełowicz
otwórz kurs

kurs

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w kursie, wspomagającym ćwiczenia z przedmiotów:

 •  Logika dla prawników dla studentów I roku Prawa - stacjonarnego i wieczorowego. 
 •  Logika  dla prawników dla studentów I roku Prawa zaocznego.

 

Znajdą tu Państwo:

 • Najważniejsze informacje i wymagania, dotyczące prowadzonych zajęć. 
 • Materiały wymagane na ćwiczeniach. 
 • Zadania kontrolne, utrwalające wiedzę zdobywaną na wykładach i ćwiczeniach. 
 • Dodatkowe treści uzupełniające problematykę prowadzonych zajęć. 
 • Materiały popularnonaukowe, dotyczące zastosowania narzędzi logicznych w życiu. 

 

Życzę powodzenia! yes

 


Literatura

 

1.  O. Nawrot, "Wprowadzenie do logiki dla prawników", 3. wydanie, Wolters Kluwer LEX, Warszawa 2014.

2.  "Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników" (pod red. A. Malinowskiego), Lexis Nexis, Warszawa 20XX.

3.  "Logika dla prawników: wykłady, ćwiczenia, zadania" (opr. red. F. Gołba, P. Piękoś, P. Turkowski), C.H. Beck, Warszawa 20XX. 

4.  J.W. Bremer, "Wprowadzenie do logiki", WAM, Kraków 2008. 

5.  Z. Ziembiński, "Logika praktyczna", Warszawa 20XX.

nauczyciele w kursiemgr Martyna Zimmermann-Pepol
otwórz kurs

Kurs e-learningowy ma w założeniu jego autora stanowić dodatkową pomoc dydaktyczną dla studentów w ich naukowych poszukiwaniach. Należy traktować go jako uzupełnienie treści omawianych w czasie naszych ćwiczeń z logiki dla prawników, jak również powtórkę zrealizowanego dotychczas materiału. Ze względu na szczególne miejsce, jakie zajmują klarowne i ścisłe metody rozumowania w codziennej pracy prawnika, w niniejszym kursie zostaną uwzględnione także elementy logiki praktycznej.


Literatura

A. Literatura podstawowa:

Nawrot O., Wprowadzenie do logiki dla prawników, Warszawa 2014.

B. Literatura uzupełniająca:

Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1975.

Kotarbiński T., Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1961.

Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2006.

nauczyciele w kursiemgr Karol Gregorczuk
otwórz kurs

Wprowadzenie do zagadnień instytucjonalnych i prawa UE,dyskusja na temat postanowień dyrektyw podatkowych, spraw TS w zakresie swobody przepływu towarów, usług i płatności oraz postanowień TFUE w zakresie niedyskryminacji, Kodeksu postępowania w zakresie szkodliwej konkurencji podatkowej oraz perspektywy podatkowej OECD.


Literatura

B. J.M. Terra, P. J. Wattel, European Tax Law, Kluwer Law International 2012K.

A.M.Kelder, The National Treatment Principle in EC Law and Wto law: Similarities and Differences [in:] The Relevance of WTO Law for Tax Matters ed. by J. Herdin -Winter, I.

Hofbauer.C. Thierrichter, The MOst Favoured Nation Principle in WTO and EC Law- Similarities and Differences [in:] The Relevance of WTO Law for Tax Matters ed. by J. Herdin - Winter, I.Hofbauer.

nauczyciele w kursiedr Damian Cyman
otwórz kurs

Międzynarodowe planowanie podatkowe SD


Literatura

International Taxation in a Nutshell 10th Edition, by Richard Doernberg (Author), Series: Nutshell
Paperback: 676 pages
Publisher: West Academic Publishing; 10 edition (December 15, 2015)
Language: English
ISBN-10: 1628105550
ISBN-13: 978-1628105551

Advanced Introduction to International Tax Law (Elgar Advanced Introductions series) 
by Reuven S. Avi-Yonah  (Author)
Series: Elgar Advanced Introductions
Paperback: 136 pages
Publisher: Edward Elgar Pub (April 27, 2015)

Principles of International Tax Planning Hardcover – May 29, 2015
by Rohit Gupta  (Author)
Hardcover: 432 pages
Publisher: Taxmann Publications Pvt. Ltd.; 2015 edition (May 29, 2015)
Language: English
ISBN-10: 9350716720
ISBN-13: 978-9350716724

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:xx-small;">Wykład do wyboru : Międzynarodowe prawo finansowe obejmuje 20 h wykładowych. Celem wykładu jest przybliżenie problematyki i regulacji prawnych w zakresie międzynarodowego prawa finansowego. </span>
Literatura
<p><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">1. M. Lang, J.Herdin, I.Hofbauer, WTO and Direct Taxation, Wiedeń 2005.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">2. B. Srebro, Ochrona interesów finansowych UE, Kraków 2004.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">3. M. Cieślukowski, Budżet UE, Poznań 2004.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">4. B. Rutkowski, Prawo finansowe UE, Nowy Sącz 2000.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">5. C. Kosikowski, Prawo finansowe w UE, Warszaw1.M. Wróblewska, Pojęcie subsydium według regulacji Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych (SCM) Światowej Organizacji Handlu [w:]Daniny publiczne . Prawo finansowe wobec wyzwań XXI w. pod red. A. Dobaczewskiej, E. Juchniewicza i T. Sowińskiego, Warszawa 2010.</span><br /><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">6. M. Wróblewska, Klauzula Największego Uprzywilejowania w Dwustronnych Umowach o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania na podstawie prawa Unii Europejskiej. Gdańskie Studia Prawnicze. Zagadnienia Nauki Prawa w 40-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod red. J. Warylewskiego , tom XXIV, Gdańsk 2010.</span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">7. M. Wróblewska, Klauzula Największego Uprzywilejowania[w:] Europa Przedsiębiorców pod red. Z. Brodeckiego. Warszawa 2011. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">8. M. Wróblewska, Międzynarodowe prawo finansowe [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego pod red. A. Drwiłło, Warszawa 2011. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">9. M. Wróblewska, Budżet ogólny Unii Europejskiej [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego pod red. A. Drwiłło, Warszawa 2011. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">&nbsp; 10. M. Wróblewska, Miejsce prawa finansowego w zintegrowanym porządku prawnym [w:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego pod red. P.J. Lewkowicz, J. Stankiewicz, Białystok 2010. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;"></span></p>
nauczyciele w kursiedr małgorzata wróblewska
otwórz kurs<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:xx-small;">Wykład do wyboru : Międzynarodowe prawo finansowe obejmuje 30 h wykładowych. Celem wykładu jest przybliżenie problematyki i regulacji prawnych w zakresie międzynarodowego prawa finansowego. </span><br />
Literatura
<p><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">1. M. Lang, J.Herdin, I.Hofbauer, WTO and Direct Taxation, Wiedeń 2005.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">2. B. Srebro, Ochrona interesów finansowych UE, Kraków 2004.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">3. M. Cieślukowski, Budżet UE, Poznań 2004.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">4. B. Rutkowski, Prawo finansowe UE, Nowy Sącz 2000.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">5. C. Kosikowski, Prawo finansowe w UE, Warszaw1.M. Wróblewska, Pojęcie subsydium według regulacji Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych (SCM) Światowej Organizacji Handlu [w:]Daniny publiczne . Prawo finansowe wobec wyzwań XXI w. pod red. A. Dobaczewskiej, E. Juchniewicza i T. Sowińskiego, Warszawa 2010.</span><br /><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">6. M. Wróblewska, Klauzula Największego Uprzywilejowania w Dwustronnych Umowach o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania na podstawie prawa Unii Europejskiej. Gdańskie Studia Prawnicze. Zagadnienia Nauki Prawa w 40-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod red. J. Warylewskiego , tom XXIV, Gdańsk 2010.</span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">7. M. Wróblewska, Klauzula Największego Uprzywilejowania[w:] Europa Przedsiębiorców pod red. Z. Brodeckiego. Warszawa 2011. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">8. M. Wróblewska, Międzynarodowe prawo finansowe [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego pod red. A. Drwiłło, Warszawa 2011. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">9. M. Wróblewska, Budżet ogólny Unii Europejskiej [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego pod red. A. Drwiłło, Warszawa 2011. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">&nbsp; 10. M. Wróblewska, Miejsce prawa finansowego w zintegrowanym porządku prawnym [w:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego pod red. P.J. Lewkowicz, J. Stankiewicz, Białystok 2010. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;"></span></p><p></p>
nauczyciele w kursiedr małgorzata wróblewska
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest uporządkowanie wiedzy studentów z zakresu europejskiego i międzynarodowego prawa handlowego, jak również wykształcenie zdolności publicznego prezentowania treści z ww. przedmiotu. Przedmiot jest prowadzony w formie tradycyjnej oraz e-learningu. Wpółprowadzą zajęcia: prof. dr hab. Ewa Bagińska oraz prof Ug Sylwia Majkowska-Szulc.

Zakres treści:

I. Część ogólna

Źródła międzynarodowego prawa handlowego:

Umowy multilateralne (m. in. WTO Law)

Umowy bilateralne (m. in. CETA, TTIP)

Środki jednostronne

Harmonizacja prawa prywatnego

Międzynarodowe zwyczaje handlowe

Wzory Międzynarodowej Izby Handlowej i innych organizacji

Zakres podmiotowy międzynarodowych transakcji handlowych:

Zakres statutu personalnego spółki

Oddziały zagraniczne przedsiębiorców

Międzynarodowe osoby prawne

Transgraniczne przekształcenia spółek

Upadłość międzynarodowa

•   Kontrakty:

Prawo właściwe dla kontraktu

Sposoby oraz forma zawarcia

Treść kontraktu

Język kontraktu (wyznaczenie, poszukiwanie prawa właściwego dla wykładni umów)

Zabezpieczanie wierzytelności

Wykonanie zobowiązania i jego naruszenie

•   Rozliczenia w międzynarodowych transakcjach handlowych:

Waluta

Akredytywa, inkaso oraz inne sposoby rozliczeń, kredytowanie transakcji, forfaiting, factoring

zmiany podmiotowe w stosunku wynikającym z kontraktu

przedawnienie

rozstrzyganie sporów

II. Część szczegółowa: 

•   Umowa sprzedaży:

Kolizyjnoprawne regulacje umowy sprzedaży

Konwencja wiedeńska

Reguły Incoterms

•   Umowy kompensacyjne i umowa barterowa:

Pojęcie

Struktura

Rodzaje transakcji kompensacyjnych

Umowa offsetowa

•   Przewóz i spedycja

•   Leasing:

Koncepcje

Prawo jednolite

Związek umowy leasingu z umową dostawy

Umowy o współpracy gospodarczej

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Ewa Bagińska
otwórz kurs

International Investment Law


Literatura

An Introduction to International Investment Law Paperback – October 31, 2016
by David Collins (Author)
Paperback: 352 pages
Publisher: Cambridge University Press (October 31, 2016)
Language: English
ISBN-10: 1316613577
ISBN-13: 978-1316613573

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

międzynarodowe prawo podatkowe


Literatura

międzynarodowe prawo podatkowe

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

podatki


Literatura

w sylabusie

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

sylabus


Literatura

sylabus

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

międzynarodowe prawo podatkowe


Literatura

międzynarodowe prawo podatkowe - zgodnie z sylabusem

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

Kurs dotyczący ochrony konsumenta rynku finansowego. 


Literatura

A. Jurkowska- Zeidler, Wykład prawa finansowego, Gdańsk 2017

nauczyciele w kursiedr Damian Cyman
otwórz kurs

Opodatkowanie dochodu


Literatura

Podstawy finansów i prawa finansowego
Andrzej Drwiłło
Warszawa 2014

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

kurs


Literatura

w sylabusie

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

Zapoznanie z zasadami opodatkowania działalności gospodarczej spółek oraz operacji gospodarczych związanych ze spółkami.


Literatura

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

ustawy:

- ordynacja podatkowa

- o podatku dochodowym od osób fizycznych

- o podatku dochodowym od osób prawnych

- o podatku od czynności cywilnoprawnych

- o podatku od towarów i usług


Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
H. Litwińczuk (red.) - Prawo podatkowe przedsiębiorców

nauczyciele w kursiedr Damian Cyman
otwórz kurs

Participation of local citizens in the local legislative process

Contents:

1) Introduction;

2) Short note on the terminology applied;

3) Participation of citizens and non-governmental organizations in the local legislative process

- characteristics of the phenomenon;

4) Legal forms of the participation of citizens and non-governmental organizations in the local legislative process;

5) Grounds for civic participation in the local legislative process.


Literatura
Arnstein , Sherry R. "A Ladder of Citzen Partcipaton,"JAIP", Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.
nauczyciele w kursiedr Jakub Szlachetko
otwórz kurs

kurs


Literatura

na 1 spotkaniu

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

Miedzynarodowe planowanie podatkowe


Literatura

Principles of International Tax Planning Hardcover – May 29, 2015
by Rohit Gupta  (Author)
Hardcover: 432 pages
Publisher: Taxmann Publications Pvt. Ltd.; 2015 edition (May 29, 2015)
Language: English
ISBN-10: 9350716720
ISBN-13: 978-9350716724

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

Kurs e-learningowy do ćwiczeń z przedmiotu Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy


Literatura

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 z późn. zm.)

nauczyciele w kursiedr Przemysław Panfil
otwórz kurs

Kurs wspomagający do ćwiczeń z przedmiotu "Podatki bezpośrednie"


Literatura

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.)

nauczyciele w kursiedr Przemysław Panfil
otwórz kurs

materiały


Literatura

syllabus

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

podatki bezposrednie


Literatura

zgodnie z sylabusem

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

Kurs wspomagający ćwiczenia z przedmiotu Podatki pośrednie


Literatura

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 z późn. zm.)

nauczyciele w kursiedr Przemysław Panfil
otwórz kurs

Kurs uzupełniający wykład "Podatki w biznesie" (kierunki: Administracja, Prawo).


Literatura

H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa (ostatnie dostępne wydanie)

nauczyciele w kursiedr Łukasz Karczyński
otwórz kurs

Kurs E-learningu oraz Forum dyskusyjne jest elementem międzynarodowego projektu Polsko-Czeskie Forum Akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa. Partnerem czeskim jest Uniwersytet Masaryka. 

"Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko- Czeskie 2019". 

Celem projektu jest aktywizacja młodzieży akademickiej w obszarze polsko-czeskiej transgranicznej współpracy biznesowej i partnerskiej. W ramach dwóch międzynarodowych Seminariów naukowych - w Uniwersytecie Gdańskim i w Uniwersytecie Masaryka polska i czeska młodzież akademicka pozna prawne i ekonomiczne ramy transgranicznej współpracy biznesowej na polskim i czeskim rynku, regulacje na temat podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania i opodatkowania rynku.

nauczyciele w kursiedr Damian Cyman
dr hab. Edvardas Juchnevićius
dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
dr Hanna Wolska
otwórz kurs

Kurs uzupełnia i częściowo zastępuje wykład z przedmiotu Bankowość i usługi finansowe. Przedstawia podstawowe instytucje prawa bankowego: pojęcie banku, instytucji kredytowej, parabanku oraz czynności bankowe. Zawiera prezentację ram prawnych i struktury instytucjonalnej nadzoru finansowego. Jego treść obejmuje także zagadnienie bankowości centralnej i działalności Narodowego Banku Polskiego.


Literatura

WYKŁAD PRAWA RYNKU FINANSOWEGO red. A. Jurkowska-Zeidler, A. Nadolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017 ANNA JURKOWSKA-ZEIDLER, Rynek bankowy Unii Europejskiej w: System prawnofinansowy Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej Drwiłło, Anna Jurkowska-Zeidler Wolters Kluwer, 2017, s. 220-266 ANNA JURKOWSKA-ZEIDLER, Rynek bankowy w: Podstawy finansów i prawa finansowego / red. nauk. Andrzej Drwiłło, Wolters Kluwer Polska, 2014, s. 110-130

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
otwórz kurs

Kurs uzupełnia i częściowo zastępuje wykład z Prawa Bankowego. Przedstawia podstawowe instytucje prawa bankowego: pojęcie banku, instytucji kredytowej, parabanku oraz czynności bankowe. Zawiera prezentację ram prawnych i struktury instytucjonalnej nadzoru finansowego. Jego tresć obejmuje także zagadnienie bankowości centralnej i działalności Narodowego Banku Polskiego.


Literatura

WYKŁAD PRAWA RYNKU FINANSOWEGO red. A. Jurkowska-Zeidler, A. Nadolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017

ANNA JURKOWSKA-ZEIDLER, Rynek bankowy Unii Europejskiej w: System prawnofinansowy Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej Drwiłło, Anna Jurkowska-Zeidler Wolters Kluwer, 2017, s. 220-266

ANNA JURKOWSKA-ZEIDLER, Rynek bankowy w: Podstawy finansów i prawa finansowego / red. nauk. Andrzej Drwiłło Wolters Kluwer Polska, 2014, s. 110-130

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
otwórz kurs

jdkfjhgkjdhkljgkl


Literatura

jhdkfhobjljfgobjf

nauczyciele w kursiedr Beata Kowalczyk
otwórz kurs Kurs ma na celu wspomaganie ćwiczeń poprzez dostarczanie dodatkowych materialów do samodzielnego opracowywania przez studentów.

Literatura
 
nauczyciele w kursiemgr Izabela Adrych
otwórz kurs

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Kurs zawiera materiały pomocnicze do nauki przedmiotu, w tym slajdy prezentowane na wykładzie oraz węzłowe zagadnienia problemowe.


Literatura

M. Pazdan (red.), Miedzynarodowe prawo handlowe, wyd. 2, Warszawa 2006
J. Ciszewski (red.), Polskie prawo handlowe, wyd. 3, Warszawa 2013
J. Ciszewski (red.), Kontrakty i inne czynnosci handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2008

B. Gnela (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, wyd. 1, Warszawa 2010

nauczyciele w kursiedr hab. Bartłomiej Gliniecki
otwórz kursMateriały z prawa cywilnego dla studentów.
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr Beata Kowalczyk
otwórz kurs<p>Program zajęć w semestrze zimowym.</p><p></p>
Literatura
<p><span style="font-family:Arial Narrow,sans-serif;"></span></p><ol><li><span style="font-family:Arial Narrow,sans-serif;">Z.Radwański, A.Olejniczak, Zobowiązania-część ogólna, wyd &nbsp;10</span></li></ol><br />
nauczyciele w kursiedr Beata Kowalczyk
otwórz kurs

Wykład z problematyki: 1) prawo rzeczowe (własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka)

2) zobowiązania: bezpodstawne wzbogacenie

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Sylwestrzak
otwórz kurs

czwiczenia


Literatura

sylabus

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

Prawo finansowe


Literatura

Prawo finansowe

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

sylabus


Literatura

sylabus

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

W ramach kursu przedstawiono podstawowe definicje w zakresie finansów publicznych i prawa finansowego oraz zakres ich konstytucyjnej regulacji. Tematyka kursu obejmuje ponadto pojęcie sektora finansów publicznych oraz zagadnienie budżetu i jego charakteru prawnego. Ujęto w nim także prawo finansowe samorządu terytorialnego.


Literatura

Elżbieta Chojna-Duch, Prawo Finansowe. Finanse publiczne, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2017; Podstawy finansów i prawa finansowego, red. Andrzej Drwiłło, Wolters Kluwer, Warszawa 2014 (Wydanie: 2); Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, red. Andrzej Drwiłło, Dorota Maśniak, Wydawnictwo: CH Beck, Wydanie: 2 Rok publikacji 2015

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
otwórz kurs

Kurs e-learningowy, wspomagający ćwiczenia z prawa handlowego obejmuje zestaw testów porządkujących i utrwalających wiedzę na temat zagadnień omówionych podczas ćwiczeń.

 


Literatura

1. Ciszewski J. (red.), Polskie prawo handlowe, Warszawa 2013,

2. Gliniecki B. (red.), Leksykon spółek handlowych, Warszawa 2012.

nauczyciele w kursiemgr filip czuchwicki
otwórz kurs

prawo pracy


Literatura

prawo pracy

nauczyciele w kursiedr Maciej Łaga
otwórz kurs

testowanie


Literatura

123

nauczyciele w kursiedr Arkadiusz Wowerka
otwórz kurs

Kurs do przedmiotu "Prawo przedsiebiorców" dla studentów kierunku Podatki i doradztwo podatkowe (I stopnia)


Literatura

J. Ciszewski (red.), Polskie prawo handlowe, Warszawa 2013

T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2012

nauczyciele w kursiedr hab. Bartłomiej Gliniecki
otwórz kurs

Prawo upadlościowe i naprawcze


Literatura

oooo

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Kruczalak Jankowska
otwórz kurs
 • sylabus

Literatura
 • literatura sylabus
nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

sylabus


Literatura

sylabus

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

Kurs zawiera tematykę uzupełniającą i cześciowo zastaepującą treść wykładów. Dokonuje także sprawdzania wiedzy studenta w zakresie tematyki: pojęcia i konstrukcji podatku, podmiotów czynnych i biernych stosunku prawnopodatkowego (podatnika, płatnika, inkasenta i organów podatkowych), oraz powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych.


Literatura

Dowgier Rafał, Sieńko Robert. Prawo podatkowe. Minirepetytorium [online]. Wolters Kluwer 2017. https://sip.lex.pl/#/monograph/369420039/2 Gomułowicz Andrzej, Mączyński Dominik. Podatki i prawo podatkowe [online]. Wolters Kluwer 2016. https://sip.lex.pl/#/monograph/369397528/421 Etel Leonard, Dowgier Rafał, Pietrasz Piotr, Popławski Mariusz, Presnarowicz Sławomir, Stachurski Wojciech, Teszner Krzysztof. Ordynacja podatkowa. Komentarz [online]. Wolters Kluwer 2017. https://sip.lex.pl/#/commentary/587733977/531417 Łoboda Marcin, Strzelec Dariusz. Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego [online]. Wolters Kluwer 2017. https://sip.lex.pl/#/monograph/369422902/29 Borszowski Paweł. Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym [online]. Wolters Kluwer 2017. https://sip.lex.pl/#/monograph/369416799/42

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
otwórz kurs

Kurs ma za zadanie przybliżenie Studentom tematyki zasad techniki prawodawczej i umożliwienie przećwiczenia umiejętności w zakresie sporządzania projektów aktów normatywnych, tworzenia struktury aktów prawnych i wybranych właściwości języka prawnego.

Literatura:


1. L. GrzonkaLegislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych, Warszawa 2015.

2. M. Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, Legislacja administracyjna, Warszawa 2013.

3. M. Mazuryk, M. KaczochaLegislacja administracyjna. Testy, Warszawa 2012.

4. M. Błachut, W. Gromski, J. KaczorTechnika prawodawcza, Warszawa 2017.

5. G. WierczyńskiRedagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016.


nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Widłak
otwórz kursKurs wspomagający ćwiczenia z przedmiotów:

 

 • Prawoznawstwa dla studentów I roku Prawa - stacjonarnego i zaocznego. 
 • Podstaw Prawoznawstwa dla studentów I roku Administracji stacjonarnej.
 • Wstępu do wiedzy o państwie i prawie dla studentów I roku Kryminologii - stacjonarnej i zaocznej.

 

Znajdą tu Państwo:

 

 • Najważniejsze informacje dotyczące prowadzonych zajęć. 
 • Materiały wymagane na ćwiczeniach. 
 • Dodatkowe treści uzupełniające problematykę prowadzonych zajęć. 

Literatura
 • T. Chauvin, P. Winczorek, T. Stawecki, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2012.
 • J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2007.

 

 • S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
 • Z. Muras, Podstawy Prawa, Warszawa 2008.
 • J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Warszawa 2008.
 • J. Zajadło, K. Zeidler (red.), Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2013.
 • R. Tokarczyk, Filozofia prawa, Warszawa 2009. 
nauczyciele w kursiemgr Martyna Zimmermann-Pepol
otwórz kurs

Kurs obejmuje dwa zajęcia on-line:

1) prawo rodzinne - nowoczesne technologie (2 godz. lekcyjne - 90 minut)

2) prawo spadkowe - problematyka zachowku (2 godz. lekcyjne - 90 minut)

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Sylwestrzak
otwórz kurs

Proseminarium z prawa cywilnego ma na celu pogłębienie znajomości doktryny i orzecznictwa z zakresu współczesnego prawa cywilnego. Obejmuje refleksję nad współczesnymi instytucjami prawa cywilnego z uwzględnieniem ich porównania z innymi porządkami prawnymi.

Podczas zajęć student zapoznaje się z głównymi metodami pisania prac naukowych: recenzji, artykułów, artykułów recenzyjnych, glos, przeglądów orzecznictwa. Celem proseminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy badawczej, ukierunkowanie zainteresowań, doskonalenie warsztatu naukowego, przygotowanie do napisania pracy magisterskiej.

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Ewa Bagińska
otwórz kurs

seminarium


Literatura

seminarium

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

Kurs na kierunku KRYMINOLOGIA (studia magisterskie).  Przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych (15 godzin) i niestacjonarnych (7 godz.). Tematyka kursu obejmuje aspekty kryminologiczne i prawnokarne przestępczości komputerowej i cyberprzestępczości. W szczegolności:

- definicje i typologie (1 godz.)

- ewolucja i aktualne tendencje  zjawiska (2 godz.)

- międzynarodowe instrumenty prawne przeciwdziałania cyberprzestępczości (Rada Europy  i Unia Europejska) - 2 godz.

- zakres regulacji prawnokarnej  zjawiska cyberprzestępczości  w Polsce, w tym:

             - przestępstwa przeciwko ochronie informacji (2 godz.)

            - przestępstwa przeciwko mieniu (2 godz.)

            - przestępstwa seksualne na szkodę małoletnich (3 godz.)

           - przestępstwa przeciwko własności intelektualnej (3 godz.)

        

 

 


Literatura

Andrzej Adamski, Prawo karne komputerowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000

Andrzej Adamski, Karnoprawna ochrona dziecka w sieci Internet, Prokuratura i Prawo nr 9, 2003

Andrzej Adamski, Cyberprzestępczość - aspekty prawne i kryminologiczne, Studia Prawnicze 2005 nr 4 (167)

Andrzej Admski, Harmonizacja prawa karnego państw Unii Europejskiej w dziedzinie przestępstw związanych z kartami płatniczymi, Studia Prawnicze 2006 nr 4

Andrzej Adamski, Oszustwa internetowe w ocenie polskich i amerykańskich policjantów, Archiwum Kryminologii t. XXVIII (2005-2006), Warszawa 2007 (współautor - J.Kosiński)

Andrzej Adamski, Botnety jako zagadnienie prawno-kryminologiczne na tle doświadczeń amerykańskich, Prokuratura i Prawo 2013, nr 11

Jerzy Kosiński, Paradygmty cyberprzestępczości, wyd. Difin, Warzawa 2015

Filip Radoniewicz, Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i sysyemom inforatycznym, Wolters Kluwer. Warszawa 2016.

 

nauczyciele w kursiedr hab. Andrzej Adamski
dr Andrzej Borzyszkowski
otwórz kurs

kurs wspomagający przedmiot


Literatura

rpo.pomorskie.eu

nauczyciele w kursiedr Łukasz Karczyński
otwórz kurs

Kurs przeznaczony dla osób piszących prace dyplomowe. Zawiera podstawowe informacje na temat jezykowych i formalnych aspektów pracy: kompozycji, sposobów cytowania i opisywania cytatów (w formie przypisów i bibliografii), stylu naukowego, poprawności językowej (w tym ortograficznej i interpunkcyjnej) oraz poprawności edytorskiej (formatowania w edytorze tekstu).


Literatura

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tłum. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

Kamień J., Podręcznik autora, Gdańsk 2015.

Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.

Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, wyd. 3, Warszawa 2004.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, wyd. 9, Kraków 2010.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

nauczyciele w kursiedr Joanna Ginter
dr hab. Grzegorz Wierczyński
otwórz kurs

kurs

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

Seminarium z prawa cywilnego ma na celu pogłębienie znajomości doktryny i orzecznictwa z zakresu współczesnego prawa cywilnego. Obejmuje refleksję nad współczesnymi instytucjami prawa cywilnego z uwzględnieniem ich porównania z innymi porządkami prawnymi.

Podczas zajęć student zapoznaje się i doskonali metodologię pisania prac naukowych: recenzji, artykułów, artykułów recenzyjnych, glos, przeglądów orzecznictwa. Celem seminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy badawczej, ukierunkowanie zainteresowań, doskonalenie warsztatu naukowego, przygotowanie do napisania pracy magisterskiej. Celem seminarium jest także pomoc w samodzielnym opracowaniu pracy magisterskiej i przygotowanie do jej obrony.


nauczyciele w kursieprof. dr hab. Ewa Bagińska
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Ewa Bagińska
otwórz kurs
 • sylabus

Literatura
 • sylabus
nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

seminarium


Literatura

seminarium

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs<span style="font-size:11.0pt;font-family:Book Antiqua,serif;times new roman":;times new roman":;">Celem seminarium licencjackiego jest pomoc w samodzielnym poszukiwaniu i analizowaniu materiałów badawczych oraz w opracowaniu pracy licencjackiej, zapoznanie z </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT,serif;times new roman":;">metodyką pracy naukowej oraz ze źródłami prawa, literaturą i orzecznictwem, a </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Book Antiqua,serif;times new roman":;times new roman":;">także przygotowanie Studenta do egzaminu </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT,serif;times new roman":;">licencjackiego, w tym do wystąpienia będącego elementem tego egzaminu. </span>
Literatura
<p style="text-align:justify;layout-grid-mode:char;"><span style="courier new":;">Eco U., <em>Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów,</em>Warszawa 2007.</span></p><p style="text-align:justify;layout-grid-mode:char;"><span style="">Gambarelli G.,<span style="">&nbsp; </span>Łucki Z., <em>Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, </em>Kraków 1995.</span></p><p style="text-align:justify;layout-grid-mode:char;"><span style="courier new":;">Kaczmarek T., Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub<span style="">&nbsp; </span>magisterską, Warszawa 2005.</span></p><p style="text-autospace:ideograph-numeric;"><span style="">Kolman R., <em>Poradnik dla doktorantów i habilitantów,</em>Bydgoszcz1996.</span></p><p style="text-autospace:ideograph-numeric;"><span style="">Kolman R., <em>Zdobywanie wiedzy – poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty,</em></span></p><p style="text-autospace:ideograph-numeric;"><span style="">Lindsay D., <em>Dobre rady dla piszących teksty naukowe,</em>Wrocław 1995.</span></p><p style="text-autospace:ideograph-numeric;"><span style="">Maćkiewicz J.,<span style="">&nbsp; </span><em>Jak pisać teksty naukowe?</em>, Gdańsk 1996.</span></p><p style="text-autospace:ideograph-numeric;"><span style="">Mendel T., <em>Metodyka pisania prac doktorskich, </em>Poznań 1995.</span></p><p style="text-autospace:ideograph-numeric;"><span style="">Narojczyk K.,<span style="">&nbsp; </span><em>Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych</em>, Olsztyn 2005.</span></p><p style="text-autospace:ideograph-numeric;"><span style="">Wojcik K.,<span style="">&nbsp; </span><em>Piszę pracę magisterską – poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich),</em>Warszawa 2002.</span></p>
nauczyciele w kursiedr rafał mroczkowski
otwórz kurs

seminarium


Literatura

eee

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

Studia adresowane są do wszystkich osób legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim na dowolnym kierunku, którzy mają zamiar skoncentrować swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej –  dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji. wsród materiałów znajdują się, według wyboru wykładowców prezentacje, orzeczenia, pozycje literatury uzupełniającej, pytnai kontrolne uznane przez nich za istotne


Literatura

Podatki. Ujednolicone przepisy, Wydawnictwo Legis- Prawo i Ekonomia, stan prawny na październik 2018

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Dobaczewska
dr Edvard Juchnevic
dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc
dr Rafał Mroczkowski
dr Przemysław Panfil
dr Anna Reiwer-Kaliszewska
dr Tomasz Sowiński
dr małgorzata wróblewska
otwórz kurs

Jest to kurs prowadzony na I i III roku studiów na kierunku "Informatyka".


Literatura

G. Wierczyński, W.R. Wiewiórowski, Prawne aspekty stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych. Zarys problematyki, [publikacja elektroniczna], Gdańsk 2018

G. Wierczyński, W.R. Wiewiórowski, Informatyka prawnicza, wyd. 4, Warszawa 2016 (rozdziały 17-22)

nauczyciele w kursiedr hab. Grzegorz Wierczyński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Przemysław Panfil
otwórz kurs<p><strong><span style="color:black;">Studia Podyplomowe Doradztwa Finansowego</span></strong><span style="color:black;"> dedykowane są osobom planującym swoją karierę zawodową w instytucjach finansowych na stanowiskach związanych z obsługą klienta. </span><span style="">Absolwenci Studiów otrzymują wszechstronnie wykształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu doradcy finansowego jako menadżerowie i opiekuni klienta indywidualnego. Posiadać będą wiedzę i umiejętności przydatne przy rozpoznawaniu potrzeb klienta, tworzeniu indywidualnych planów finansowych oraz doboru produktów finansowych z oferty banków, zakładów ubezpieczeniowych, towarzystw emerytalnych, firm inwestycyjnych i pośrednictwa finansowego.<span style="color:black;"></span></span></p> <p><span style="color:black;">Program Studiów obejmuje zarówno podstawy teoretyczne, jak i praktyczne aspekty wykonywania zawodu doradcy finansowego.<span style="">&nbsp; </span></span></p> <p><span style="color:black;">Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez praktyków – doświadczonych doradców finansowych zatrudnionych w czołowych instytucjach finansowych oraz pracowników dydaktycznych naszego Uniwersytetu specjalizujących się w problematyce rynków finansowych. </span></p> <p><span style="color:black;">Absolwenci otrzymają, oprócz świadectwa ukończenia Studiów, także <strong>Certyfikat Doradcy Finansowego</strong>.</span></p><p><span style=""><br type="_moz" /></span></p>
Literatura
<p>Literatura i inne źródła przydatne w toku procesu edukacyjnego podawane są przez wykładowców i zamieszczane w udostępnianych przez nich na stronie kursu materiałach dydaktycznych. <span style="">&nbsp;</span></p><br />
nauczyciele w kursiedr Łukasz Karczyński
dr rafał mroczkowski
otwórz kurs

Kurs dla słuchaczy Studiów podyplomowych Prawo spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Kierownik studiów: dr hab. Bartłomiej Gliniecki


Literatura

B. Gliniecki, Leksykon spółek handlowych. 100 podstawowych pojęć, wyd. C.H. Beck

nauczyciele w kursiedr hab. Bartłomiej Gliniecki
otwórz kurs

Poniższy kurs skierowany jest do studentów AS i podzielony został na dwa bloki tematyczne. W ramach każdego bloku znajduje się prezentacja Power Point, materiały do samodzielnego przestudiowania oraz test, którego pozytywne rozwiązanie stanowi zaliczenie danego bloku tematycznego.


Literatura

Budżet i wieloletenia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Od projektu do sprawozdania. Praca zbiorowa pod red. dr hab. J. M. Salachny, Gdańsk 2010.

M. Popławski, Uchwały podatkowe w nadzorze regionalnych izb obrachunkowych, Warszawa 2011.

Podatki i opłaty lokalne w praktyce pod red. M. Popławskiego, Warszawa 2008.

nauczyciele w kursiedr małgorzata wróblewska
otwórz kurskurs dla studentów
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr małgorzata wróblewska
otwórz kurskurs dla studentów MA 2 s.3
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

prawo bankowe publiczne


Literatura

The Law and Practice of International Banking 2nd Edition, by Charles Proctor (Author) Hardcover: 1008 pages Publisher: Oxford University Press; 2 edition (May 5, 2015)

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

Kurs wspomagający do wykładu z przedmiotu: Systemy i procedury podatkowe


Literatura

D. Strzelec, M. Łoboda, Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Warszawa 2017.

 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. 2017 r. poz. 20168 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2016  r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1947 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)

nauczyciele w kursiedr Przemysław Panfil
otwórz kurs

Kurs wprowadzający do ćwiczeń z przedmiotu "Informatyka prawnicza".

nauczyciele w kursiemgr Patryk Ciurak
dr hab. Grzegorz Wierczyński
otwórz kurs

Kurs stanowi uzupełnienie wykładów prowadzonych na WPiA


Literatura

Poszczególne elementu kursu odnoszą się do kolejnych rozdziałów podręcznika: O. Nawrot, Wprowadzenie do logiki dla prawników, Warszawa 2014.

nauczyciele w kursiedr hab. Oktawian Nawrot
otwórz kurs

Kurs zawiera zagadnienia z prawa ue


Literatura

1.......

2..........

nauczyciele w kursiemgr Krystyna Warylewska-Kamuś
otwórz kurs

mmm


Literatura

mmm

nauczyciele w kursiedr małgorzata wróblewska
otwórz kurs

kurs


Literatura

kurs

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs
 • sylabus

Literatura
 • sylabus
nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

zamówienia publiczne


Literatura

zamówienia publiczne - zgodnie z sylabusem

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

zamówienia publiczne


Literatura

zostanie podana na wykładzie

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe I i II stopnia, uczęszczających na zajęcia z przedmiotów "Źródła i wykładnia prawa podatkowego" oraz "Wykładnia prawa podatkowego".


Literatura
 1. J. Jabłońska-Bonca „Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko”
 2. L. Morawski, „Zasady wykładni prawa”
 3. B. Brzeziński, „Wykładnia prawa podatkowego"
nauczyciele w kursiedr Łukasz Karczyński
otwórz kurs

Źródła prawa i legislacja podatkowa SZ


Literatura

Wstęp do prawoznawstwanowosc
Wydanie: 10
Rok wydania: 2016
Ilość stron: 318
ISBN: 978-83-255-7740-7
Seria: Skrypty Becka
Autorzy: dr hab. Tatiana Chauvin, prof. dr hab. Tomasz Stawecki, prof. zw. dr hab. Piotr Winczorek

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

wyklad


Literatura

w sylabusie

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.