Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs

Kurs BHP dla osób uczestniczących w Bałtyckim Festiwalu Nauki


Literatura

Wszystkie materiały są umieszczone w kursie.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Fakultet sla studentów II roku MWB UG-GUMed

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Jacek Bigda
dr hab. Patrycja Koszałka
dr hab. n. med. Marcin Okrój
dr Grzegorz Stasiłojć
dr hab. Anna Żaczek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Anna Ihnatowicz
dr hab. Sylwia Jafra
dr hab. Aleksandra Królicka
dr Anna Supernat
dr inż. Bartłomiej Tomiczek
otwórz kurs

Metody Biotechnologiczne w Ochronie Środowiska

Kurs to 20h wykładów, które odbywać się będą w czasie rzeczywistym na platformie teams zgodnie z planem zajęć - czwartki w godzinach 10:15 - 12:15 = 3 godziny lekcyjne

Zaliczenie zajęć na ostatnim wykładzie 7 kwietnia 2021 - w formie testu na platformie MOODLE


Do każdego z wykładów zamieszczone zostaną 3 pytania z materiałów prezentowanych na wykładzie.

Testy będą pomocne w przygotowaniu się do zaliczenia końcowego.

Uzyskanie pozytywnej oceny z testów z każdego wykładu będzie częścią składową końcowego zaliczenia.


Aby uzyskać zaliczenie wymagane jest 51% wszystkich punktów.

Końcowe zaliczenie to oceny za:

 • testy końcowy (60% oceny końcowej)
 • prezentacja na zadany temat (40% - oceny końcowej).
Prezentację każda osoba przesyła oddzielnie do 30 marca 2021r na platformę moodle.

Lista tematów zostanie zamieszczona na platformie moodle. Do 8 marca proszę o przysłanie listy osób z wybranymi tematami tematami.

Prezentacja do 30 slajdów. Komentarz czy tekst dodatkowy można dodać w notatkach do slajdu. musi mieć do 100 mb 

Większe pliki można przesyłać przez teamsa.


nauczyciele w kursiedr hab. Małgorzata Waleron
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Robert Czajkowski
dr hab. Sylwia Jafra
dr hab. Aleksandra Królicka
mgr Anna Muchlińska
mgr Marta Popęda
dr Anna Supernat
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Robert Czajkowski
dr hab. Mariusz Grinholc
dr hab. Sylwia Jafra
dr Andrea Lipińska
prof. dr hab. Michał Obuchowski
prof. dr hab. Andrzej Składanowski
dr hab. Małgorzata Waleron
dr Katarzyna Węgrzyn
otwórz kurs

Ćwiczenia laboratoryje


nauczyciele w kursiedr Natalia Kaczyńska
dr Anna Kawiak
dr hab. Małgorzata Waleron
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Sylwia Jafra
dr Natalia Kaczyńska
prof. dr hab. Andrzej Składanowski
dr hab. Małgorzata Waleron
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Monika Ciuksza
dr Natalia Kaczyńska
dr Anna Kawiak
dr n. med. Dorota Pomorska
mgr Wiktoria Sztangierska
dr hab. Małgorzata Waleron
dr Katarzyna Węgrzyn
mgr Ewelina Wysocka
otwórz kurs

Ćwiczenia on-line

nauczyciele w kursiedr Natalia Kaczyńska
dr n. med. Dorota Pomorska
dr hab. Małgorzata Waleron
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Monika Ciuksza
dr Natalia Kaczyńska
dr Anna Kawiak
dr n. med. Dorota Pomorska
dr hab. Małgorzata Waleron
dr Katarzyna Węgrzyn
otwórz kurs

Ćwiczenia on-line

nauczyciele w kursiemgr Monika Ciuksza
dr Natalia Kaczyńska
dr Anna Kawiak
dr n. med. Dorota Pomorska
dr hab. Małgorzata Waleron
dr Katarzyna Węgrzyn
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Robert Czajkowski
dr hab. Sylwia Jafra
dr Magdalena Rajewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Sylwia Jafra
dr Magdalena Rajewska
otwórz kurs

Bioinformatyka - aplikacje

Kurs dedykowany jest  studentom I roku studiów magisterskich MWB-UG.

Prowadzący kurs:

 • Małgorzata Waleron
 • Weronika Babińska

kontakt:

malgorzata.waleron@ug.edu.pl

weronika.babinska@phdstud.ug.edu.pl


Celem kursu jest:

 • Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą  w zakresie bioinformatyki pozwalającą na świadome stosowanie metod i narzędzi bioinformatycznych  wykorzystywanych w biotechnologii i biologii molekularnej, genetyce, biotechnologii, ekologii molekularnej, inżynierii genetycznej i innych dziedzinach nauki.
 • Student zdobędzie umiejętność korzystania z informacji naukowej ze szczególnym uwzględnieniem  baz danych zawierających informacje niezbędne w prowadzeniu analiz bioinformatycznych
 • Studenci posiądą praktyczne umiejętności zbierania i analizy zgromadzonych danych z wykorzystaniem dostępnego publicznie oprogramowania oraz  opracowywania nowo uzyskanych danych do zdeponowania w publicznych bazach danych. Ponadto studenci zdobędą umiejętność projektowania eksperymentów in silico, co znacząco ułatwi im pracę laboratoryjną. 

nauczyciele w kursiemgr Weronika Babińska
dr hab. Małgorzata Waleron
otwórz kurs

Wykład (do wyboru) dla II roku magisterskich studiów uzupełniających na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii, poświęcony modyfikacjom wirusów na potrzeby biotechnologii, wektorom wirusowym i opracowywaniu leków przeciwwirusowych.

nauczyciele w kursiedr Alicja Chmielewska
dr hab. Ewelina Król
dr Andrea Lipińska
otwórz kurs
Przedstawienie zagadnień z zakresu hodowli różnych linii komórkowych zwierzęcych oraz praktyczne wykorzystanie
metod hodowli m.in. do analizy proliferacji komórek w odpowiedzi na czynniki wzrostowe lub substancje toksyczne in vitro

Literatura
Literatura podstawowa
Animal Cell Culture R.I. Freshney 4th ed.
„Hodowla komórek i tkanek” S. Stokłosa wyd. 1. www.pwn.pl
 
Literatura uzupełniająca
Current protocols, Laboratory manuals
Internet: www.lgcstandards-atcc.org; www.sivb.org
nauczyciele w kursiemgr Julia Smentoch
dr Grzegorz Stasiłojć
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Jacek Bigda
dr hab. Patrycja Koszałka
dr hab. n. med. Marcin Okrój
dr Grzegorz Stasiłojć
dr hab. Anna Żaczek
otwórz kurs

Wykłady z Biotechnologii Medycznej dla studentów III roku MWB UG-GUMed


nauczyciele w kursieprof. dr hab. Jacek Bigda
dr hab. Patrycja Koszałka
dr hab. n. med. Marcin Okrój
dr hab. Anna Żaczek
otwórz kurs

Przedmiot dla studentów III roku studiów licencjackich powtarzających/uzupełniających Podstawy Histologii Człowieka


nauczyciele w kursieprof. dr hab. Jacek Bigda
dr hab. Patrycja Koszałka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Anna Ihnatowicz
dr hab. Adam Iwanicki
prof. dr hab. Michał Obuchowski
otwórz kurs

Wykład prezentuje molekularne mechanizmy patogenezy mikroorganizmów chorobotwórczych.

nauczyciele w kursiedr hab. Adam Iwanicki
otwórz kurs

Przedmiot dla studentów III roku studiów licencjackich powtarzających/uzupełniających Podstawy Histologii Człowieka

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Jacek Bigda
dr hab. Patrycja Koszałka
otwórz kurs

Pracownia rotacyjna Instytutu Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Jacek Bigda
dr hab. Patrycja Koszałka
dr hab. n. med. Marcin Okrój
dr Grzegorz Stasiłojć
otwórz kurs

Metodyka Inżynierii Genetycznej
nauczyciele w kursiedr Agnieszka Bernat-Wójtowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. n. med. Marcin Okrój
dr Grzegorz Stasiłojć
otwórz kurs

Fakultatywne proseminaria do przedmiotu Podstawy Transgenezy Zwierząt

nauczyciele w kursiedr hab. Patrycja Koszałka
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest przekazanie współczesnej wiedzy dotyczącej podstaw podłoża teoretycznego i metodyki związanej z uzyskiwaniem zwierząt transgenicznych, analizy wprowadzonych zmian, a także zastosowania takich zwierząt.

nauczyciele w kursiedr hab. Patrycja Koszałka
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Ewa Łojkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Michał Obuchowski
dr Katarzyna Węgrzyn
otwórz kurs

biofizyka wykład dla powtarzających

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Krzysztof Liberek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Jacek Piosik
otwórz kurs

Kurs do przeprowadzenia zaliczeń

nauczyciele w kursiedr hab. Stanisław Ołdziej
mgr Marcel Thiel
otwórz kurs

Portal do wspomagania zajęć z przedmiotów:

Techniki bioinformatyczne

Biologiczne bazy danych

Eksperymentalne techniki ustalania struktur przestrzennych biomolekuł


dla III roku kierunku Bioinformatyka


nauczyciele w kursie
otwórz kurs
 • Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą  w zakresie bioinformatyki pozwalającą na świadome stosowanie metod i narzędzi bioinformatycznych  wykorzystywanych w biotechnologii i biologii molekularnej, genetyce, biotechnologii, ekologii molekularnej, inżynierii genetycznej i innych dziedzinach nauki.
 • Student zdobędzie umiejętność korzystania z informacji naukowej ze szczególnym uwzględnieniem  baz danych zawierających informacje niezbędne w prowadzeniu analiz bioinformatycznych
 • Studenci posiądą praktyczne umiejętności zbierania i analizy zgromadzonych danych z wykorzystaniem dostępnego publicznie oprogramowania oraz  opracowywania nowo uzyskanych danych do zdeponowania w publicznych bazach danych. Ponadto studenci zdobędą umiejętność projektowania eksperymentów in silico, co znacząco ułatwi im pracę laboratoryjną. 
nauczyciele w kursiedr Agata Motyka-Pomagruk
dr hab. Małgorzata Waleron
otwórz kurs

Kurs jest elementem Modułu 2, ma charakter proseminarium, w ramach którego studenci zapoznają się z podstawowymi metodami biologii molekularnej, wykorzystywanymi w analizie biomolekuł.

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Nakonieczna
otwórz kursPrzedmiot: Biomolekuły – budowa, synteza i właściwości (M02_B1); nazwa grupy: Biomolekuły – budowa, synteza i właściwości (M02_B1) gr. II; rodzaj zajęć: Proseminarium; kierunek: Biotechnologia; rodzaj studiów: pierwszego stopnia; tryb studiów: stacjonarne; liczba godzin zajęć: 30; rok akademicki: 2019/2020; semestr zajęć 2
nauczyciele w kursiedr hab. Krzysztof Hinc
otwórz kurs

Proseminarium w ramach przedmiotu Biomolekuły – budowa, synteza i właściwości kontynuowane w formie E-learning.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Proseminarium (M1) w ramach przedmiotu Biomolekuły – budowa, synteza i właściwości (M02_B1)

Blok programowy 01 w Module 02 (M02_B1) ma na celu dostarczyć wiedzy na temat struktury i właściwości biomolekuł (takich jak aktywne związki nisko- i średnio cząsteczkowe oraz białka, kwasy nukleinowe, cukry i lipidy), a także wiedzę i umiejętności związane z zastosowaniem metod izolacji biomolekuł, ich biochemicznej, biofizycznej i bioinformatycznej analizy.

Proseminarium (M1) w ramach omawianego bloku ma na celu zaznajomienie studentów z wybraną metodologią stosowaną w budowie biomolekół. W ramach zajęć studenci przygotowują i przedstawiają, w grupach, prezentację multimedialną na zadany temat przed grupą studentów. Treść merytoryczna i forma prezentacji dyskutowane są w grupie studentów oraz z prowadzącym zajęcia.

Omawiane tematy obejmują: metody izolacji kwasów nukleinowych, metody elektroforetyczne w analizie kwasów nukleinowych, PCR, sekwencjonowanie DNA i białek, metody oczyszczania białek ,metody elektroforetyczne w analizie białek, systemy ekspresji, metody znakowania i modyfikacji kwasów nukleinowych i białek, metody detekcji kwasów nukleinowych i białek, metody strukturalne (CD/krystalografia/ NMR/ SAX/ cryo-EM).

Efekt kształcenia: KU_04M1 

Sposób weryfikacji: Przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej


nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Antoni Banaś
dr Kamil Demski
mgr Barbara Galikowska
mgr Monika Górska-Arcisz
dr Kamila Kitowska
brak Sylwia Klińska
mgr Kamil Mieczkowski
dr Magdalena Mieszkowska
dr Dominika Piasecka
dr n. med. Dorota Pomorska
dr hab. Rafał Sądej
dr Katarzyna Węgrzyn
mgr Izabela Żarczyńska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Marcel Thiel
otwórz kurs

Kurs przeznaczony dla studntów kierunku Bioinformatyka - III rok, I stopień.

nauczyciele w kursiemgr Marcel Thiel
otwórz kurs

Wykłady z Biotechnologii Medycznej i Zwierząt dla studentów III roku MWB UG-GUMed

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Jacek Bigda
dr hab. Patrycja Koszałka
dr hab. n. med. Marcin Okrój
dr Grzegorz Stasiłojć
dr hab. Anna Żaczek
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest poznanie określonych grup związków organicznych obecnych w przyrodzie, ich budowy chemicznej, właściwości oraz funkcji. Studenci mają możliwość uzyskania informacji o aktywności biologicznej wybranych związków, ich znaczenia dla organizmu  oraz zastosowania w biotechnologii. Studenci poznają również możliwości wykorzystania związków naturalnych w celach terapeutycznych.

nauczyciele w kursiedr Kamila Kitowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Agnieszka Bernat-Wójtowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Józef Tarnowski
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursienope Bartłomiej Siek
dr hab. Adam Szarszewski
otwórz kurs

Histologia szczegółowa

Wersja zdalna kursu - ze względu na wprowadzony stan epidemiczny.

nauczyciele w kursiedr hab. Patrycja Koszałka
dr Grzegorz Stasiłojć
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Monika Ryba-Stanisławowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Aleksandra Markiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Aleksandra Królicka
dr Marta Krychowiak-Maśnicka
dr hab. Stanisław Ołdziej
otwórz kurs

A


Literatura

A

nauczyciele w kursiedr Piotr Karwasz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Marcel Thiel
dr Wioletta Żmudzińska
otwórz kurs

.

nauczyciele w kursiedr hab. Stanisław Ołdziej
mgr Marcel Thiel
dr Wioletta Żmudzińska
otwórz kurs

Po zapoznaniu sie z materiałami dotyczącymi wykładów proszę odpowiedzieć na 3 pytania z materiałów prezentowanych na wykładzie. Nie dotyczy to piwerwszych 3 wykładów bo już się odbyły.

Testy będą pomocne w przygotowaniu się do zaliczenia końcowego.

Uzyskanie pozytywnej oceny z testów z każdego wykładu będzie częścią składową końcowego zaliczenia.

Aby uzyskać zaliczenie wymagane jest 51% wszystkich punktów.

Końcowe zaliczenie to oceny za:

 • testy końcowy (50% oceny końcowej)
 • testy z poszczególnych wykładów (nie wpływa na ocenę końcową)
 • prezentacja na zadany temat (50% - oceny końcowej).
Prezentację każda osoba przesyła do 15 kwietnia 2020.

Lista tematów jako osobny temat. Do 1 kwietnia proszę o przysłanie listy osób z wybranymi tematami tematami.

Prezentacja do 30 slajdów. Komentarz czy tekst dodatkowy można dodać w notatkach do slajdu.

nauczyciele w kursiedr hab. Małgorzata Waleron
otwórz kurs

Celem kursu jest przygotowanie studentów do teoretycznego opracowania metod laboratoryjnych i procedur stosowanych w biologii molekularnej a w szczególności:

Student zdobędzie wiedzę dotyczącą zaawansowanych technik i narzędzi badawczych biologii molekularnej

Zdobędzie umiejętność korzystania z informacji naukowej, wykorzystując źródła elektroniczne dostępne w zasobach bibliotek UG i GUMed(K_U02)

Student nauczy się stosowania języka naukowego w tym specjalistycznej terminologii i aparatu pojęciowego biologii molekularnej

Student zdobędzie umiejętność przygotowania i prezentacji w języku angielskim wystąpienia ustnego obejmujące szczegółowe zagadnienia wzakresie biologii molekularnej

Studenci pod opieką prowadzącego przygotowują oraz prezentują i omawiają w języku angielskim wybrane techniki biologii molekularnej.Prowadzący kierując dyskusją wskazuje na zalety i wady prezentowanych metod, przekazuje studentom wiedzę i doświadczenie praktyczne stosowania omawianych technik laboratoryjnych. Studenci uczą się stawiania pytań, szukania odpowiedzi oraz potrzeby projektowania i przeprowadzania odpowiednich kontroli eksperymentów. Podczas kursu studenci mają możliwość uczenia się i doskonalenia sposobu prezentacji.Studenci poznają fachową nomenklaturę dotyczącą omawianych zagadnień. Zakłada się konsultacje studentów z prowadzącym zajęcia – pomoc w przygotowaniu prezentacji.

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Węgrzyn
otwórz kurs

Kurs Metodyka Biologii Molekularnej 2 (KB) jest to proseminarium przygotowujące studentów do opracowania teoretycznego metod wykorzystywanych w biologii molekularnej. 

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Nakonieczna
otwórz kurs
Przedmiot: Metodyka biologii molekularnej 4 (KBM)
Nazwa grupy: Metodyka biologii molekularnej 4 (KBM) gr. 4
Rodzaj zajęć: Proseminarium
Kierunek: Biotechnologia
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Liczba godzin zajęć: 30
Rok akademicki: 2019/2020
Semestr zajęć 6

nauczyciele w kursiedr hab. Krzysztof Hinc
otwórz kurs

Celem kursu jest przygotowanie studentów do teoretycznego opracowania, przedstawienia i omówienia zagadnień związanych z metodami laboratoryjnymi i procedurami stosowanymi w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej a w szczególności:

Student zdobędzie wiedzę dotyczącą wyspecjalizowanych technik i narzędzi badawczych biologii molekularnej i inżynierii genetycznej (K_W07)
Zdobędzie umiejętność korzystania z informacji naukowej, wykorzystując źródła elektroniczne oraz biblioteczne dostępne w zasobach bibliotek UG i GUMed (K_U02)
Nauczy się korzystać z języka angielskiego w zakresie pozwalającym na rozumienie wypowiedzi i czytanie ze zrozumieniem literatury naukowej z dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla biotechnologii oraz przygotowanie prezentacji ustnej w języku angielskim (K_U03)
Student nauczy się stosowania języka naukowego w tym specjalistycznej terminologii i aparatu pojęciowego biologii molekularnej i inżynierii genetycznej (K_U06)
Student zdobędzie umiejętność przygotowania i prezentacji w języku polskim wystąpienia ustnego obejmujące szczegółowe zagadnienia w zakresie biologii molekularnej i inżynierii genetycznej (K_U07)


nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Katarzyna Węgrzyn
otwórz kursnauczyciele w kursiedr hab. Sylwia Jafra
dr Andrea Lipińska
dr hab. Małgorzata Waleron
otwórz kurs

Materiały do ćwiczeń z Mikrobiologii ogólnej.

Zawierać też będą testy od następnego tygodnia ruszamy z Ćwiczeniem 5 i weryfikacją wiedzy w formie testów.

nauczyciele w kursiedr Natalia Kaczyńska
dr Anna Kawiak
mgr Izabela Perkowska
dr hab. Małgorzata Waleron
otwórz kurs

Sociomicrobiology - lecture

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Michał Obuchowski
otwórz kurs

The course is design to help students to discuss and analyze original experimental publications selected by the lecturer. Each week one selected publication is discussed and analyzed. The publications have been selected to cover a broad range of topics, methods and assays in order to introduce students to different (and interesting), up-to-date research methods. The course contains general discussion forum as well as specific forums for each and every analyzed publication to facilitate the student-student and student-lecturer interactions online.  

nauczyciele w kursiedr hab. Robert Czajkowski
dr hab. Sylwia Jafra
otwórz kurs

Kurs stanowi uzupełnienie programu "Seminarium dyplomowego - Projekt badawczy" dla studentów 3 roku studiów licencjackich na kierunku Biotechnologia MWB UG i GUMed - umożliwia interakcję studentów między sobą i prowadzącym zajęcia (forum pytań i odpowiedzi)

nauczyciele w kursiedr hab. Robert Czajkowski
dr hab. Krzysztof Hinc
dr Anna Ihnatowicz
dr hab. Adam Iwanicki
dr hab. Sylwia Jafra
dr Magdalena Mieszkowska
dr Agata Motyka-Pomagruk
prof. dr hab. Michał Obuchowski
dr Łukasz Rąbalski
dr Grzegorz Stasiłojć
dr Katarzyna Węgrzyn
dr Anna Woziwodzka
dr Wioletta Żmudzińska
dr Wioletta Żmudzińska
otwórz kurs

materiał dostępny w kursie

nauczyciele w kursiedr hab. Stanisław Ołdziej
dr Wioletta Żmudzińska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Adam Iwanicki
otwórz kurs

Nagrania wykładów za okres zawieszenia zajęć dydaktycznych na UG

nauczyciele w kursiedr Szymon Ziętkiewicz
otwórz kurs

Szkolenie dla osób uczestniczących w Nocy Biologów 2021. Szkolenie to będzie ważne równiez na Dni Otwarte UG 2021, Targi Akademia 2021 oraz Bałtycki Festiwal Nauki 2021.


Literatura

Materiały znajdują się w kursie.

nauczyciele w kursiedr n. med. Dorota Pomorska
dr Grzegorz Stasiłojć
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Nakonieczna
otwórz kurs

Kurs skierowany jest do studentów kierunku Bioinformatyka. Ma na celu zapoznanie uczestników kursu z:

 1. definicją bioinformatyki jako odrębnej dyscypliny naukowej
 2. podstawowymi pojęciami, definicjami i nazewnictwem stosowanym w bioinformatyce
 3. dyscyplinami pokrewnymi  takimi jak; biologią systemów, biologią obliczeniowa, statystyką medyczna, filogenetyką, genomiką, transykryptomiką, proteomiką, metabolomiką, lipidomiką oraz powiązaniem tych dyscyplin z bioinformatyką
 4. przykładami zastosowania narzędzi i metod bioinformatycznych do rozwiązywania problemów naukowych i praktycznych

Literatura

Stevens, H. "Life Out of Sequence: A Data-Driven History of Bioinformatics", Chicago: The University of Chicago Press, 2013

Baxevanis, A.D. and Ouellette, B.F.F. "Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins". Wiley, 2005

nauczyciele w kursiedr hab. Stanisław Ołdziej

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.