Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Magdalena Bielenia-Grajewska
dr Justyna Giczela-Pastwa
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Sadkowska
otwórz kurs

Uzupełnienie zajęć z Praktycznej nauki języka portugalskiego dla studentek i studentów iberystyki.

nauczyciele w kursiedr Barbara Brzezicka
otwórz kurs

Lehrwerk "SCHRITTE"  - Übersetzungen A-C (allgemeine Texte)

nauczyciele w kursiemgr Remigiusz Ratajski
otwórz kurs

audiovisuelle Texte

nauczyciele w kursiemgr Remigiusz Ratajski
otwórz kurs

Przydatne narzędzia i funkcje programów

nauczyciele w kursiemgr Remigiusz Ratajski
otwórz kurs

MS Word / MS Excel / WFA / MS PP vs Prezi / Hot Pot / Paint 3D

nauczyciele w kursiemgr Remigiusz Ratajski
otwórz kurs

narzędzia wspomagające tłumaczenie pisemne:

WFA, WF PRO, OCR, Irfanview, MS Word

nauczyciele w kursiemgr Remigiusz Ratajski
otwórz kurs

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami tłumaczenia różnorodnych tematycznie oraz gatunkowo-stylistycznie tekstów należących do szeroko rozumianej literatury faktu.


nauczyciele w kursiedr Karol Chojnowski
otwórz kurs

W ramach kursu studenci zapoznają się ze specyfiką przekładu poezji, z zagadnieniami wersyfikacji oraz ze szczególnymi przypadkami przekładu prozy, kiedy przekład literacki łączy się z elementami przekładu specjalistycznego.


nauczyciele w kursiedr Karol Chojnowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Mazurkiewicz
otwórz kurs

THIS ONLINE COURSE INCLUDES TWO SEGMENTS:

- US ECONOMIC HISTORY - lectures (90 min.)

- ECONOMIC CULTURE - seminar (45 min.)


nauczyciele w kursiedr hab. Anna Mazurkiewicz
otwórz kurs

.

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Mazurkiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Karol Gregorczuk
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dorota Janukowicz
otwórz kurs

aaa

nauczyciele w kursiedr Dorota Buchnowska
dr Aleksandra Dudkowska
mgr Patryk Pezacki
otwórz kurs

Treści programowe

Wprowadzenie do zasad użytkowania IT – system plików, zabezpieczanie i archiwizacja danych, wyszukiwanie informacji w Internecie.
Korzystanie z zasobów UG - Portal Studenta, Portal Edukacyjny, Biblioteka, oprogramowanie dostępne na wydziałach.
Komunikacja i praca zespołowa - współdzielenie zasobów, zasady korzystania z poczty elektronicznej, korzyści i bezpieczeństwo korzystania z usług w chmurze.
Zasady edycji tekstów - przygotowanie do pisania prac zaliczeniowych, przygotowanie dokumentu do wydruku/udostępnienia.
Podstawy obliczeń i wizualizacji danych - arkusze kalkulacyjne i narzędzia analizy i wizualizacji danych Business Intelligence (np. Power BI).
Grafika prezentacyjna -prezentacje multimedialne (np. Power Point, Prezi), tworzenie prostych stron internetowych (np. Witryny Google)

 

Czas poświęcony na realizację poszczególnych treści programowych zależy od specyficznych potrzeb w ramach Wydziałów.


1. Introduction to IT usage rules - file system, securing and archiving data, searching for information on the Internet.
2. Use of UG resources - Student's Portal, Educational Portal, Library, software available at faculties.
3. Communication and teamwork - sharing resources, principles of using e-mail, benefits and security of using the services in the cloud.
4. Rules for editing texts - preparation for writing final papers, preparing a document for printing / making available.
5. Basics of calculations and data visualization - spreadsheets and tools for Business Intelligence data analysis and visualization (eg Power BI).
6. Presentation graphics - multimedia presentations (eg Power Point, Prezi), creating simple websites (eg Google Sites)

Time devoted to the implementation of individual program content depends on specific needs within the Faculties.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

Żarowska – Mazur A., Węglarz W., ECDL Base na skróty. Edycja 2014, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014

Sokół R., Jak pozostać anonimowym w sieci, Helion, Gliwice 2015


B. Literatura uzupełniająca

Żarowska-Mazur A., Węglarz W. (red.), ECDL Advanced na skróty. Edycja 2015, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015

Wrycza S., Maślankowski J. (red.), Informatyka ekonomiczna, PWN, Warszawa 2019

Przeździecki K., Sikorski W., Treichel W., Technologie informacyjne dla studentów, WITKOM, Warszawa, 2017

Walkenbach J., Microsoft Excel 2016 PL. Biblia, Helion, Gliwice 2016nauczyciele w kursiemgr Patrycja Krauze-Maślankowska
dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

Wprowadzenie do zasad użytkowania IT – system plików, zabezpieczanie i archiwizacja danych, wyszukiwanie informacji w Internecie.
Korzystanie z zasobów UG - Portal Studenta, Portal Edukacyjny, Biblioteka, oprogramowanie dostępne na wydziałach.
Komunikacja i praca zespołowa - współdzielenie zasobów, zasady korzystania z poczty elektronicznej, korzyści i bezpieczeństwo korzystania z usług w chmurze.
Zasady edycji tekstów - przygotowanie do pisania prac zaliczeniowych, przygotowanie dokumentu do wydruku/udostępnienia.
Podstawy obliczeń i wizualizacji danych - arkusze kalkulacyjne i narzędzia analizy i wizualizacji danych Business Intelligence (np. Power BI).
Grafika prezentacyjna -prezentacje multimedialne (np. Power Point, Prezi), tworzenie prostych stron internetowych (np. Witryny Google)

 

Czas poświęcony na realizację poszczególnych treści programowych zależy od specyficznych potrzeb w ramach Wydziałów.


nauczyciele w kursiemgr Patrycja Krauze-Maślankowska
otwórz kurs

1. Introduction to IT usage rules - file system, securing and archiving data, searching for information on the Internet.
2. Use of UG resources - Student's Portal, Educational Portal, Library, software available at faculties.
3. Communication and teamwork - sharing resources, principles of using e-mail, benefits and security of using the services in the cloud.
4. Rules for editing texts - preparation for writing final papers, preparing a document for printing / making available.
5. Basics of calculations and data visualization - spreadsheets and tools for Business Intelligence data analysis and visualization (eg Power BI).
6. Presentation graphics - multimedia presentations (eg Power Point, Prezi), creating simple websites (eg Google Sites)

nauczyciele w kursiedr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

The aim of the course is to assist students in enhancing their academic writing skills. More specifically, the contents of the course guide the students through the language and form of particular sections of their MA dissertations. The students get to know numerous model texts and have a chance to create their own eqivalent pieces of writing, which they will use as a theoretical and practical basis to elaborate on when working towards the final shape of their dissertations.

nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kurs

Jest to kurs pomocniczy stacjonarnego kursu pisania akademickiego dla specjalności "Przetwarzanie Języka Naturalnego", wprowadzony na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia koronawirusem.

nauczyciele w kursiedr Marcin Fortuna
otwórz kurs

E-learning materials for 1IB students

nauczyciele w kursiedr hab. Michał Suchanek
otwórz kurs

Akademisk skriving

nauczyciele w kursiedr hab. Jorgen Veisland
otwórz kurs

Wykład z Algebry abstrakcyjnej  dla studentów 2 roku studiów licencjackich 

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Grzegorz Gromadzki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Michał Stukow
otwórz kurs

Algebra liniowa dla Informatyki Praktycznej

nauczyciele w kursiedr hab. Michał Stukow
otwórz kursEgzamin z algebry liniowej dla kierunku Informatyka.
nauczyciele w kursiedr hab. Michał Stukow
otwórz kurs

Przedmiot prowadzony dla III roku Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

 

Literatura

T. Ratajczak, Metody Numeryczne. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.

Z. Fortuna, B. Macukow, J.Wąsowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa 2006.

David Monniaux, The pitfalls of verifying floating-point computations. ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS), ACM, 2008, 30 (3).

Interaktywne demonstracje (Wolfram Demonstrations Project)

Dokumentacja biblioteki Eigen3


nauczyciele w kursiedr inż. Łukasz Kuszner
otwórz kurs

Kurs ogólnouczelniany

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Dudkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Wojciech Kozłowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Patrycja Krauze-Maślankowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Czarnowska
otwórz kurs

Kurs fakultatywny dla kierunku modelowanie matematyczne i analiza danych.

nauczyciele w kursiedr Milena Matusik
otwórz kurs

Materiały do ćwiczeń dr Olga Martyniuk

nauczyciele w kursiedr Olga Martyniuk
otwórz kurs

Przedstawienie złożoności procesów gospodarczych

Zaprezentowanie analitycznych podejść do procesów gospodarczych

Narzędzia analizy finansowej wykorzystywane w złożonych procesach gospodarczych


nauczyciele w kursiedr hab. Michał Suchanek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Beata Kotowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Grażyna Chaberek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Nikodem Mrożek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Kamila Kitowska
prof. dr hab. Andrzej Składanowski
otwórz kurs

E-learning opracowany w ramach przedmiotu "Analiza podatkowa"- ćwiczenia

nauczyciele w kursiedr Damian Cyman
otwórz kurs

Materiały uzupełniające na przedmiot analiza podatkowa. 

nauczyciele w kursiedr Damian Cyman
otwórz kurs

W kolejnych zakładach zamieszczono materiały niezbędne do wykładów i ćwiczeń przedmiotu dla grupy S42_01


nauczyciele w kursiedr hab. Anna Zamojska
otwórz kurs

W kolejnych zakładach zamieszczono materiały niezbędne do wykładów i ćwiczeń przedmiotu dla grupy S22_21

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Zamojska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Adam Iwanicki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Ewa Chrostowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marcin Boryczko
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr inż. Anna Nenca
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Kurs zastępczy na czas zawieszenia zajęć

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Ślusarska
otwórz kurs

Kurs online, zastępczy w czasie kwarantanny

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Ślusarska
otwórz kurs

Kurs zastępujący wykłady na czas kwarantanny

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Ślusarska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Dąbal
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Piotr Gnaciński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Piotr Gnaciński
otwórz kurs<p><span style="font-size:10.0pt;">Założenia i cele przedmiotu: </span></p><ul><li><span style="font-size:10.0pt;">namysł nad mediami i ich rolą we współczesnym świecie</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;">nowe media, społeczne i kulturowe konsekwencje ich oddziaływań</span></li></ul><ul><li><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman":;">zapoznanie z podstawami krytycznej metodologii badań nad wizualnością&nbsp;</span></li></ul>
Literatura
<p><span style="font-size:10.0pt;">Literatura podstawowa</span></p><ul style="margin-top:0cm;" type="disc"><li><span style="font-size:10.0pt;">McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;">Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;">Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;">Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych, PWN, Warszawa 2010</span></li></ul><p><span style="font-size:10.0pt;">Literatura uzupełniająca:</span></p><ul style="margin-top:0cm;" type="disc"><li><span style="font-size:10.0pt;">Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;">Jenkins H., Kultura konwergencji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;">Penkowska G., Meandry e-learningu, Difin, Warszawa 2010</span></li></ul><ul><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman":;">Small, G., Vorgan G., iMózg, Poznań 2011</span><br /></li></ul>
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

E-learning do przedmiotu Badania Operacyjne i pracy

nauczyciele w kursiedr hab. Michał Suchanek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Katarzyna Koleśnik
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Piotr Pisarewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Piotr Pisarewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Maciej Mroczkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr inż. Anna Nenca
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Maciej Mroczkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr inż. Anna Nenca
otwórz kurs

Bazy danych Oracle 10g

nauczyciele w kursiedr inż. Przemysław Jatkiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

Behavioral addictions – theories, research and interventions

nauczyciele w kursiedr Paweł Atroszko
otwórz kurs

Bilansowyipodatkowypomiarkosztów15062020

nauczyciele w kursiedr Maciej Hyży
otwórz kurs
nauczyciele w kursie Roberta Gatta
dr hab. Krzysztof Hinc
mgr Marta Hubisz
dr hab. Adam Iwanicki
null Adrian Kobiela
dr Alessandro Negri
prof. dr hab. Michał Obuchowski
mgr Katarzyna Pruska
Andrzej Wiese
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Rafał Dutkiewicz
mgr Barbara Galikowska
mgr Anna Jurek
dr Kamila Kitowska
mgr Kamil Mieczkowski
Dominika Piasecka
dr hab. Jacek Piosik
mgr Marta Popęda
dr Anna Supernat
mgr Justyna Topa
dr Katarzyna Węgrzyn
dr Anna Woziwodzka
dr Szymon Ziętkiewicz
mgr Izabela Żarczyńska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Kamila Kitowska
prof. dr hab. Krzysztof Liberek
prof. dr hab. Andrzej Składanowski
dr Katarzyna Węgrzyn
dr hab. Anna Żaczek
otwórz kursSzanowni Uczniowie klas 7 - 8 szkół podstawowych z województwa pomorskiego,

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym pt.: Bionic Man – technologiczne możliwości modyfikacji ludzkiego ciała

W ciągu trzech miesięcy od 2 marca do 22 maja 2020 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub podczas telekonferencji zagadnień dotyczących możliwości i zagrożeń związanych z bionicznymi modyfikacjami ludzkiego ciała.

 

Szczegółowa problematyka kursu obejmuje:

Termin

Temat

2 – 6 marca

Bionika – historia rozwoju i przedmiot badań

9 – 13 marca

Protezy kończyn wczoraj i dziś

16 – 20 marca

Bioniczna proteza kończyny dolnej i górnej

23 – 27 marca

HAL i HULC – przykłady egzoszkieletów

30 marca – 3 kwietnia

Argus II – bioniczne oko. Brain port – „widzenie” językiem

27 kwietnia – 1 maja

Bioniczne ucho – implanty ślimakowe i BAHA

4 – 8 maja

Bioniczne serce

11 – 15 maja

Właściwości materiałów wykorzystywanych przy produkcji sztucznych kończyn, narządów i organów

18 – 22 maja

Od leczenia do udoskonalania i wzmacniania – etyczne problemy technologicznej modyfikacji ludzkiego ciała

 

Osoby chętne do udziału w kursie e-learningowym uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 13 marca 2019 na adres: ankoug@gmail.com. W mailu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail uczestnika kursu oraz tytuł kursu, w którym chce się uczestniczyć.

Kurs ma formę e-learningową co oznacza, że wszystkie materiały umieszczone są na Platformie Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami kursu możliwy jest za pośrednictwem: platformy edukacyjnej, forum, czatu, Skype oraz e-maila. Stwarza to możliwość poszerzenia swojej wiedzy w dowolnym dla siebie czasie, bez konieczności przyjazdu na zajęcia. Ukończenie kursu dokumentowane jest certyfikatem.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny +48-58-523-60-06 (w godz. 7.00 – 14.00).

 

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot


nauczyciele w kursiedr Anna Kot
otwórz kurs

kurs BIOPUZZLE 19/20 w formie e-learning z zaliczeniem

nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs

kurs BIOPUZZLE 19/20 w formie e-learning z zaliczeniem

nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs

kurs BIOPUZZLE 19/20 w formie e-learning z zaliczeniem

nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Przemysław Baranow
prof. dr hab. Tadeusz Namiotko
otwórz kurs

Treści programowe 

1. Techniki i metody stosowane w tradycyjnej (mutageneza, haploidy) hodowli roślin

2. Metody stosowane nowoczesnej hodowli roślin oparte o inżynierię genetyczną (mieszańce somatyczne, transformacja z pomocą wektorów lub bezwektorowa) i markery molekularne. 

3. Eliminacja transgenów z komórek roślin transgenicznych. Metody wykorzystywane do wykrywania transgenów w materiale roślinnym lub uzyskanych z niego produktach.

4. Czynniki i mechanizmy warunkujące odporność/podatność roślin na rozwój procesów chorobowych wywoływanych przez czynniki abiotyczne (niska/wysoka temperatura/brak wody, niedotlenienie, stres oksydacyjny) i biotyczne (wirusy, bakterie).

5. Wykorzystanie roślin w fitoremediacji.

6. Metody oparte o markery molekularne wykorzystywane do wykrywania i identyfikacji patogenów roślin. 

7. Wykorzystanie roślin do produkcji białek heterologicznych i szczepionek („molecular farming”).

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Ewa Łojkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Magdalena Miklaszewska
otwórz kurs

BIOTECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI - wykład 2019/2020 w formie e-learning z egzaminem

nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Tomasz Dryl
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Beata Kotowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Sylwia Majkowska-Szulc
otwórz kurs

Fundamentals of databases – data, tables, keys

Working with data – basics of queries

Importing the datasets – various data sources

Reporting issues – views and dashboards

Preparing business reports – possible applications

Creating final reports – case studies


nauczyciele w kursiedr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

Zajęcia stanowią odrabianie zajęć z praktycznej nauki języka portugalskiego, które nie odbyły się ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego.

nauczyciele w kursiedr Barbara Brzezicka
otwórz kurs

Powiązanie Systemów Zarządzania Jakością i Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
Podstawowe zasady Systemu Zarządzania BHP:
- terminy i definicje z zakresu BHP,
- przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa pracy,
- ryzyko zawodowe,
- metody oceny ryzyka zawodowego,
- zarządzanie ryzykiem,
- monitorowanie stanu bhp
Wymagania normy PN-ISO45001:2018
- struktura norm,
- omówienie wymagań norm,
- interpretacja wymagań norm,

nauczyciele w kursiedr inż. Ewa Malinowska
otwórz kurs

CF&EV Exam 2020

nauczyciele w kursiedr Anna Golec
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Ewa Mrozek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Jolanta Kumirska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Smolarz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Course objectives:

Introduction to management accounting. Introduction to cost center accounting and product costing.
The rules of resources planning.
Showing the functioning of ERP applications, especially with the SAP ERP 6.0.
Preparing students to work in companies with a global range (on the basis of case studies). Problem solving with use of Design
Thinking method (non-mathematical methods), Excel and Statistica software (mathematical methods

nauczyciele w kursiedr Agnieszka Szmelter-Jarosz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Adamska-Mieruszewska
otwórz kurs

Exam on Corporate Finance, June 15th, at 6 p.m.

nauczyciele w kursiedr Joanna Adamska-Mieruszewska
dr Magdalena Mosionek-Schweda
otwórz kurs

Kurs KZ

stworzenie kursu na platformie do umieszczenia materiałów oraz z zadań w ramach przeprowadzenia zajęć w czasie zaiweszenia zajęc. Dodatkowo będzie używana korespondencja mailowa do przesyłania prac, informacji zwrotnej oraz do archiwizacji

Zajęcia dzieją się w czasie rzeczywistym wg. planu t.j. środa 15.00-16.30

Aktywność mailowa i wykonanie zadań jest podstawa do zaliczenia obecności.

 

 W przewidzianym czasie zajęć wg. planu oraz konsultacji wtorek/czwartek 14.00-16.00 jestem dostępna na skype i hanna.kryszewska oraz na mailu brchk@univ.gda.pl

 

Integrated course

course on educational platform which provides materials and tasks in lieu of classes which cannot take place at the moment. Additionally you will be contacted by email and use email to submit your homework.

The classes take place in real time according to plan, Wednesday 15.00-16.30

Your activity through email is evidence of your attendance .

In the foreseen class time according to timetable and tutorial time Tue/Thur 14.00-16.00 I am available on skype hanna.kryszewska and through email brchk@univ.gda.pl 


nauczyciele w kursiemgr Hanna Kryszewska
otwórz kurs<strong>Założenia i cele przedmiotu</strong>: prezentacja założeń i koncepcji oraz tradycji edukacji międzykulturowej, zapoznanie studentów&nbsp; z podstawowymi terminami i kategoriami pojęciowymi, przedstawienie najważniejszych problemów edukacji międzykulturowej w kontekście procesów, integracji europejskiej i&nbsp; globalizacji, przygotowanie studentów do pracy w środowisku międzykulturowym, rozwijanie kompetencji międzykulturowej
Literatura
<ul><li>P. Grzybowski,&nbsp; <em>Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia – literatura – adresy</em>, Impuls, Kraków 2008</li><li>J. Nikitorowicz, <em>Edukacja regionalna i międzykulturowa, </em>WAIP, Warszawa 2009</li><li>wybrane artykuły i fragmenty książek</li></ul>
nauczyciele w kursiemgr kinga stolarska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Ewa Piotrowska
otwórz kurs

Kurs został przygotowany w związku z przerwą nauczania tradycyjnego spowodowaną zagrożeniem koronawirusem. Stanowi ekwiwalent online zajęć ćwiczeniowych z cywilizacji nowożytnej na kierunku Turystyka historyczna i krajoznawstwo w roku akademickim 2019-2020.

nauczyciele w kursiedr Jacek Bielak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Magdalena Bełdowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Człapiński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Przemysław Panfil
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Ewa Piotrowska
otwórz kurs

Kurs dotyczy poznania systemu wdrażania funduszy strukturalnych, zagadnień problemowych z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, przygotowania wniosku aplikacyjnego do oceny formalnej i merytorycznej. Student będzie musiał wykazać na podstawie zadanych pytań opłacalność zaproponowanego przedsięwzięcia biznesowego, które będzie starało się o wsparcie ze środków UE. Student samodzielnie przygotuje projekt, ale oparty o ścieżkę aplikacyjną. Podczas oceny projektu analizowana będzie wykonalność planowanych w projekcie przedsięwzięć, umiejętność doboru środków koniecznych do osiągnięcia zaplanowanych celów, przejrzystość, racjonalność oraz zupełność projektu.

 Literatura

Literatura podstawowa:

 A.Filipek, W drodze do dofinansowania: jak napisać dobry wniosek Agnieszka (fundusze strukturalne), wydawnictwo Placet, Warszawa 2016.

 M.Kleinowski, M.Piechowicz, M.Sikora-Gaca i inni, Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020, Difin, Warszawa 2016

 R. Kasprzek, Fundusze unijne : szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,budżet na lata 2014-2020 ,Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016

Literatura uzupełniająca:

 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne : perspektywa finansowa 2014-2020 : komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. / Agnieszka Filipek. Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2015.

 M. Sikora-Gaca, U. Urszula Kosowska, Fundusze europejskie w teorii i praktyce : edukacja, gospodarka, kultura, społeczeństwo, Difin,Warszawa 2014.


nauczyciele w kursiedr Jarosław Kempa
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marta Jurczyk
otwórz kurs

Jest to pierwszy etap zgłębiania wiedzy i umiejetności dydaktycznych kandydatów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kurs prowadzony jest w formie klasycznych ćwiczeń. Wersja on-line zawiera materiały pozwalające przygotować się do zajęć.


Literatura

R. I. Arends,  Uczymy się nauczać, .....


nauczyciele w kursiedr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku geografii (studia I stopnia) specjalizacji nauczycielskiej

nauczyciele w kursiedr Teresa Sadoń-Osowiecka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Adrian Karpowicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Człapiński
otwórz kurs

Wykład z Dydaktyki ogólnej dla I roku MSU Pedagogika Zaoczni

Szanowni Państwo,

będę tutaj umieszczał prezentację PowerPoint z moim komentarzem audio - to są spore pliki, ale można je odtworzyć w programie PowerPoint i wysłuchać wykładu oglądając pokaz slajdów. Umieszczam wszystkie wykłady dotyczące drugiej fazy naszych analiz (którą zaczęliśmy omawiać na naszym ostatnim wykładzie w audytorium na WNS). Nowe dla Państwa rzeczy zaczynają się od wykładu 3. 

Jednocześnie równolegle utworzyłem grupę dla Państwa w aplikacji MSTeams. Żeby pracować w tej aplikacji, należy ściągnąć aplikację MSTeams z Office 365 i zalogować się do niej używając Państwa UNIWERSYTECKIEGO loginu i hasła do pakietu Office 365. To jest niezbędne, bo muszą być Państwo zalogowani jako studenci UG. Jeśli już korzystają Państwo z tej licencji UG, to używają Państwo tego samego loginu i hasła. Jeśli jeszcze Państwo z niej nie skorzystali to Państwa login i tymczasowe hasło znajdują się na Państwa Portalu Studenta. 


Po zalogowaniu się do MSTeams należy użyć poniższego linku:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4c19ee94823f49d98416de74ff18510a%40thread.tacv2/conversations?groupId=0f432f26-e239-433e-90e7-5d1999bd9937&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069 


UWAGA: zarówno tutaj, jak i w MSTeams umieszczam TE SAME PLIKI z wykładami. Czyli pliki te się dublują, a nie uzupełniają. Aplikacja MSTeams pozwala po prostu na prostszą komunikację między nami. Ale mogą Państwo korzystać z dowolnej formy realizacji tego wykładu (tu na Portalu Edukacyjnym UG, albo w MSTeams).

Z poważaniem

Piotr Zamojski

nauczyciele w kursiedr Piotr Zamojski
otwórz kurs

Egzamin z dynamiki strefy brzegowej morza termin 1.

nauczyciele w kursiedr Damian Moskalewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Zamojska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Paweł Galiński
otwórz kurs

Makro 2 Egzamin

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Jacek Zaucha
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
otwórz kurs

Egzamin ekonomia międzynarodowa

nauczyciele w kursiedr hab. Stanisław Umiński
otwórz kurs

Ekonomiczna Analiza Prawa

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Próchniak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Próchniak
otwórz kurs

Organizacja i Zarządzanie.

Turystyka.

:)

nauczyciele w kursiedr Tomasz Dryl
otwórz kurs

Test obejmujący zagadnienia omawiane na ćwiczeniach z Elementów genetyki bakterii

nauczyciele w kursiedr Ewa Wons
otwórz kurs

W kolejnych zakładach zamieszczono materiały niezbędne do wykładów i ćwiczeń przedmiotu dla grupy S44_01

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Zamojska
otwórz kurs

ELT course

nauczyciele w kursiedr Olga Aleksandrowska
otwórz kurs

This course continues Requirements Engineering with more sophisticated methods and tools.

nauczyciele w kursie Marite Kirikova
otwórz kurs

This course continues Requirements Engineering with more sophisticated methods and tools.

nauczyciele w kursie Marite Kirikova
otwórz kurs

Kurs powstały w ramach projektu Uniwersytet Jutra, adresowany do studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.

Osobą kontaktową odpowiedzialną za kurs jest dr Andrzej Poszewiecki (poszewiecki@panda.bg.univ.gda.pl)


The course has been created as a part of the Tomorrow University project. If you want to enroll on the course, please e-mail Andrzej Poszewiecki (poszewiecki@panda.bg.univ.gda.pl) to get a password.


Literatura

brak

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs

Clases de comprensión de la lectura. Nivel C1 (1º de máster)

nauczyciele w kursiedr hab. Inna Shaludko
otwórz kurs

Kurs gramatyki języka hiszpańskiego. Poziom B2

nauczyciele w kursiedr hab. Inna Shaludko
otwórz kurs

Principios del análisis estilístico de textos literarios

nauczyciele w kursiedr hab. Inna Shaludko
otwórz kurs

Kurs do wykładu "Etyka w administracji" dla studentów kierunku Prawo w administracji i gospodarce (studia niestacjonarne).

nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Widłak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Remisiewicz
otwórz kurs

Wykład Ogólnouczelniany Biotechnologia a Ewolucja Czlowieka

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Jarosław Marszałek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Iwona Sobol
otwórz kurs

Problematyka kursu: architektura starożytnej Grecji, mozaiki wczesnochrześcijańskie w Ravennie, przedstawianie grzechów i cnót w ołtarzach średniowiecznych i iluminowanych manuskryptach, katedry gotyckie, kanony sztuki i piękna w renesansie, mapy jako przedstawienie przestrzeni, malarstwo impresjonistyczne, malarstwo XX-go wieku, architektura modernistyczna, fotografia.

Forma zaliczenia: wykonanie prac zaliczeniowych, wykonanie prezentacji

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Metody dydaktyczne: prezentacje na zadane tematy, analiza tekstów czytanych, analiza materiałów filmowych, analiza przedstawień artystycznych, praca własna studentów, spotkania online (Microsoft Teams), prace zaliczeniowe

Sposób realizacji: e-learning (przez Portal Edukacyjny UG i Zoom)

nauczyciele w kursiemgr Justyna Stiepanow
otwórz kurs

Fakultet  dla III BA-N 2019/20

nauczyciele w kursiedr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
otwórz kurs

Kurs przeznaczony dla studentów historii sztuki II i III roku studiów licencjackich. Został przygotowany w związku z przerwą nauczania tradycyjnego spowodowaną zagrożeniem koronawirusem. Stanowi ekwiwalent zajęć w trybie online.

nauczyciele w kursiedr Jacek Bielak
otwórz kurs

Kurs stanowi integralną część ćwiczeń audytoryjnych  "Farmaceutyki w środowisku wodnym - pochodzenie, przemiany, zagrożenia", prowadzonego dla studentów kierunku Bioinformatyka.

Zamieszczone tutaj materiały pomogą Państwu usystematyzować i uzupełnić wiedzę zdobywaną podczas zajęć. Na stronie kursu zamieszczane będą także zadania, których wykonanie niezbędne będzie do zaliczenia całości przedmiotu. 


Literatura

Kümmerer, K. (Ed.). (2008). Pharmaceuticals in the environment: sources, fate, effects and risks. Springer Science & Business Media.
Aga, D. S. (Ed.). (2007). Fate of pharmaceuticals in the environment and in water treatment systems. CRC Press.

Artykuły z czasopism naukowych podawane na bieżąco przez prowadzącego zajęcia.  


nauczyciele w kursiedr hab. Anna Aksmann
otwórz kurs

Kurs stanowi integralną część ćwiczeń audytoryjnych "Farmaceutyki w środowisku wodnym - pochodzenie, przemiany, zagrożenia", prowadzonego dla studentów kierunków Biologia i Biologia medyczna.

Zamieszczone tutaj materiały pomogą Państwu usystematyzować i uzupełnić wiedzę zdobywaną podczas zajęć. Na stronie kursu zamieszczane będą także zadania, których wykonanie niezbędne będzie do zaliczenia całości przedmiotu. 


Literatura

Kümmerer, K. (Ed.). (2008). Pharmaceuticals in the environment: sources, fate, effects and risks. Springer Science & Business Media.
Aga, D. S. (Ed.). (2007). Fate of pharmaceuticals in the environment and in water treatment systems. CRC Press.

Artykuły z czasopism naukowych podawane na bieżąco przez prowadzącego zajęcia.  


nauczyciele w kursiedr hab. Anna Aksmann
otwórz kurs

On-line teaching materials for International Business students

nauczyciele w kursiedr Joanna Adamska-Mieruszewska
otwórz kurs

This is where you will find presentations, handouts and other important course materials for group S-41-20.

nauczyciele w kursiedr Anna Golec
otwórz kurs

Exam preparation for Financial Analyst major

nauczyciele w kursiedr Anna Golec
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Beata Kotowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Maria Jastrzębska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Maria Jastrzębska
otwórz kurs

W tym kursie znajdą Państwo kolokwium z przedmiotu Finanse, prowadzonym na I roku kierunku Ekonomia w roku akademickim 2019/2020

nauczyciele w kursiemgr Przemysław Wysiński
otwórz kurs

W tym kursie znajdą Państwo kolokwium z przedmiotu Finanse, prowadzonym na I roku kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 

nauczyciele w kursiemgr Przemysław Wysiński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Paweł Galiński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Paweł Galiński
otwórz kurs

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Finanse dla grupy A kierunek Ekonomia w dniu 28 maja godz. 13.30-15.00

nauczyciele w kursiedr Magdalena Mosionek-Schweda
otwórz kurs

Kolokwium zaliczeniowe w dniu 25 maja godz. 11.30-13.00

nauczyciele w kursiedr Magdalena Mosionek-Schweda
otwórz kurs

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Finanse dla grupy C kierunek Ekonomia w dniu 28 maja godz. 11.30-13.00

nauczyciele w kursiedr Magdalena Mosionek-Schweda
otwórz kurs

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Finanse dla grupy D kierunek Ekonomia w dniu 28 maja godz. 9.45-11.15

nauczyciele w kursiedr Magdalena Mosionek-Schweda
otwórz kurs

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Finanse dla grupy E kierunek Ekonomia w dniu 1 czerwca godz. 11.30-13.00

nauczyciele w kursiedr Magdalena Mosionek-Schweda
otwórz kurs

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu Finanse dla grup A, B, C, D, E kierunek Ekonomia w dniu 3 czerwca godz. 11.30

nauczyciele w kursiedr Magdalena Mosionek-Schweda
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Beata Kotowska
dr Wojciech Kozłowski
otwórz kurs

Materiały do pracy zdalnej z ćwiczeń do przedmiotu Finanse międzynarodowe 

nauczyciele w kursiedr Joanna Adamska-Mieruszewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Magdalena Markiewicz
dr Urszula Mrzygłód
otwórz kurs

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Finanse dla grupy A MSG w dniu 27 maja godz. 15.15-16.45

nauczyciele w kursiedr Magdalena Mosionek-Schweda
otwórz kurs

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Finanse dla grupy C kierunek MSG w dniu 1 czerwca godz. 9.45-11.15

nauczyciele w kursiedr Magdalena Mosionek-Schweda
otwórz kurs

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Finanse dla grupy E na kierunku MSG

nauczyciele w kursiedr Magdalena Mosionek-Schweda
otwórz kurs

Kolokwium poprawkowe dla grup A, C, E kierunek MSG w dniu 5 czerwca godz. 10.00

nauczyciele w kursiedr Magdalena Mosionek-Schweda
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Sławomir Antkiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Kamila Stańczak-Strumiłło
otwórz kurs

Zadania dodatkowe i materiały ułatwiające przygotowanie do egzaminu.

nauczyciele w kursiedr Anna Golec
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Sławomir Antkiewicz
otwórz kurs

Kurs zawiera egzamin z przedmiotu Finanse, dla kierunku Ekonomia, przewidziany w dniu 15 czerwca godz. 12.00

nauczyciele w kursiedr Magdalena Mosionek-Schweda
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Małgorzata Szczepaniak
otwórz kurs

Krótki kurs wstępny przed laboratorium z Fizyki dla Oceanografów. Miejsce na przesłanie plików.

nauczyciele w kursiedr Jordan Badur
otwórz kurs

Forum OI UG


Literatura

Brak.

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
mgr Zbigniew Ruszczyk
otwórz kurs

Szanowni Państwo,

z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz zarządzeń Rektora UG ograniczającego działalność uczelni jesteśmy zmuszeni do zawieszenia "zwykłych" wykładów i przejścia na nauczanie zdalne. Jest to sytuacja niecodzienna dla nas wszystkich, ale musimy dalej jakoś funkcjonować.
Poniżej będę sukcesywnie zamieszczał materiały jakie miałby być omówione na wykładach z fosforylacji białek u bakterii w formie slajdów z komentarzem (pokaz slajdów programu PowerPoint), slajdów w formacie PowerPoint oraz slajdów w formacie PDF.
Jeśli Państwo będą mieć pytania, będę dostępny on-line w godzinach zaplanowanych wykładów w planie zajęć, kiedy to będę odpowiadał na Państwa pytania dotyczące zamieszczonych materiałów. Przed każdym "oknem czasowym" będę Państwu przesyłał zaproszenia do spotkania online realizowanego za pomocą oprogramowania zoom.us. W związku z taką organizacją dalszego toku zajęć, bardzo proszę o "odsłuchanie" pokazu slajdów przed zaplanowanymi wykładami, alby efektywnie wykorzystać czas na odpowiedzi na Państwa pytania. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że komunikacja za pomocą 'chatu' jest wolniejsza niż dyskusja.
Jeśli Państwo będą mieli sugestie co do formy udostępnianych treści, proszę się nimi ze mną podzielić za pośrednictwem poczty elektronicznej, zrobię co będzie możliwe aby uwzględnić Państwa uwagi.
Życzę owocnego studiowania w zaciszu ogólnokrajowej kwarantanny domowej.
M. Obuchowski


nauczyciele w kursieprof. dr hab. Michał Obuchowski
otwórz kurs

The course introduces the basic concepts of requirements engineering

nauczyciele w kursie Marite Kirikova
otwórz kurs

Fuzje i przejecia: struktura i podstawy VAT

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

W ramach kursu Genetyka (wykłady) omawiamy następujące zagadnienia:

 1. Wstęp: historia genetyki, podstawowe pojęcia i definicje
 2. Podstawy genetyki mendlowskiej, krzyżówki, Prawa Mendla
 3. Odchylenia od stosunku fenotypowego 3:1, prawdopodobieństwo, testy statystyczne
 4. Zmienność genetyczna, zmienność środowiskowa, zmienność fenotypowa, interakcje genotyp-środowisko
 5. Zmienność mutacyjna, efekty mutacji na poziomie genomu/ organizmu
 6. Markery genetyczne, biochemiczne, molekularne, rodzaje/wykorzystanie/metody
 7. Sprzężenie i rekombinacja genów na chromosomie, mapowanie genetyczne
 8. Przeprowadzenie analizy sprzężeń u różnych organizmów
 9. Mapowanie fizyczne, mapowanie restrykcyjne, hybrydyzacja fluorescencyjna in situ (FISH), mapy fizyczne
 10. Genomika, mapowanie fizyczne a genetyczne, tworzenie map fizycznych, techniki sekwencjonowania, projekty poznania genomów
 11. Genetyka ilościowa, mapowanie QTL, GWAS
 12. Epigenetyka, modyfikacje chromatyny/ modyfikacje DNA/regulacja ekspresji genów
 13. Organizmy modelowe


nauczyciele w kursiedr Anna Ihnatowicz
otwórz kurs

Test zaliczeniowy z przedmiotu Genetyka Behawioralna dla studentów kierunku Biologia medyczna na Wydziale Biologii UG

nauczyciele w kursiedr Wojciech Glac
otwórz kurs

Genetyka człowieka to kurs w oparciu o wykład pod tym tytułem dla I roku MSU kierunku Biologia. Zawiera prezentację z poszczególnymi zagadnieniami oraz materiały dodatkowe (suplementy), które zawierają wiadomości uzupełniające do poszczególnych slajdów. 

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka
otwórz kurs

Kurs jest kontynuacją wykładu dla II roku MSU kierunku Biologia medyczna. W ramach kursu będą prezentowane poszczególne tematy, które student będzie samodzielnie zgłębiał na podstawie załączonej prezentacji oraz materiałów dodatkowych, które uzupełnią wiedzę na tematy poruszane w wykładzie. 

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka
otwórz kurs

GENETYKA MOLEKULARNA cz.1  2019/2020 - zaliczenie wykładu w formie e-learning

nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs

Test zaliczeniowy z przedmiotu Genetyka zachowania na kierunku Kryminologia.

nauczyciele w kursiedr Wojciech Glac
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Damian Moskalewicz
otwórz kurs

Test GIR

nauczyciele w kursiedr Tomasz Bieliński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Hanna Wolska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Wojciech Bizon
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Golejewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Golejewska
otwórz kurs


W matematyce rysunki pojawiają się dość często. Rysujemy różne figury czy wykresy. W pewnej dziedzinie matematyki rysuje się kropki połączone liniami. Dziedziną tą jest teoria grafów. Okazuje się że możemy ją zastosować przy rozwiązywaniu bardzo wielu problemów matematycznych, informatycznych a także z innych dziedzin.

Podczas e-kursu zapoznamy się z podstawowymi pojęciami teorii grafów i jej zastosowaniami. Zaczniemy od przedstawienia podstawowych rodzajów grafów i ich własności. Zobaczymy, jak je wykorzystać przy rozwiązywaniu łamigłówek, wyznaczaniu tras podróży chińskiego listonosza, czy komiwojażera. Dowiemy się również, co miała wspólnego teoria grafów z niedzielnymi spacerami po Królewcu.

Następnie dowiemy się, do czego potrzebne są informatykom drzewa oraz jak je wykorzystać przy planowaniu budowy sieci kolejowej, jakie grafy można narysować na płaszczyźnie bez przecięć oraz co mają wspólnego takie grafy z wielościanami. Zobaczymy również, jak można pokolorować grafy oraz co to ma wspólnego z kolorowaniem map.

Pod koniec kursu zapoznamy się z twierdzeniem Halla o kojarzeniu małżeństw i zobaczymy, że okazuje się ono użyteczne nie tylko podczas kojarzenia małżeństw. Zapoznamy się również z zastosowaniami teorii grafów przy analizie przepływów w sieciach. Umiejętność ta staje się coraz bardziej potrzebna we współczesnym świecie, który jest coraz bardziej zależny od różnego rodzaju sieci – transportowych, telefonicznych itp. Przekonamy się również, że analiza ta przydaje się nie tylko przy badaniu poważnych problemów, ale również podczas rozwiązywania zagadek logicznych.

Kurs rozpocznie się 18 lutego, obejmował będzie 9 lekcji, a co druga kończyła się będzie krótkim testem sprawdzającym wiedzę.


Termin Temat
18 lutego 2019
Co to jest graf?
25 lutego 2019
Zadanie chińskiego listonosza a grafy Eulera
4 marca 2019
Jak wyznaczyć najkrótszą drogę
11 marca 2019
Problem komiwojażera
18 marca 2019
Czym są drzewa dla informatyków?
25 marca 2019
Kiedy graf można narysować bez przecięć?
1 kwietnia 2019
Kolorowanie grafów
8 kwietnia 2019
Grafy a kojarzenie małżeństw
15 kwietnia 2019
Iloma drogami można dotrzeć do celu?

nauczyciele w kursiedr Adrian Karpowicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Kallas
otwórz kurs

Jest to kurs pomocniczy stacjonarnego kursu gramatyki opisowej, wprowadzony na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia koronawirusem.

nauczyciele w kursiedr Marcin Fortuna
otwórz kurs

KURS WSPOMGAJACY

nauczyciele w kursiedr Helena Garczyńska
otwórz kurs

KURS WSPOMAGAJACY DLA STUDENTOW STUDIOW PODYPLOMOWYCH SKANDYNAWISTYCZNYCH

nauczyciele w kursiedr Helena Garczyńska
otwórz kurs

60+ 60 godz poświęconych omówieniu i przećwiczeniu następujących konstrukcji:

szyk zdania, czasy, rzeczowniki, przedimki, Relative clauses, czasowniki modalne, konstrukcje bierne

nauczyciele w kursiemgr Ewa Orłowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Tomasz Michałowski
otwórz kurs

Wykłady zostały podzielone na dwie główne części.

Pierwsza - teoretyczna, ma na celu przybliżenie różnego definiowania i rozumienia terminów: Europa Środkowo-Wschodnia, Europa Środkowa, Europa Wschodnia; wskazać, jakie rozbieżności na temat granic tego obszaru występują w historiografii; ukazać złożoność procesów prowadzących do ukształtowania się świadomości narodowej (łotewskiej, estońskiej, litewskiej,białoruskiej, ukraińskiej) w tym regionie oraz omówić najważniejsze drogi prowadzące do powstania państw narodowych w tym regionie. Szczególna uwaga zwrócona zostanie również na kwestie związane z pojęciami narodu i nacjonalizmu oraz omówione zostaną cztery najważniejsze paradygmaty nacjonalizmu.

Druga -historyczna, ma na celu omówienie najważniejszych procesów historycznych, zachodzących od IX do XX wieku na terenie dzisiejszych państw: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Estonii.


nauczyciele w kursiedr hab. Arkadiusz Janicki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Anna Łysiak-Łątkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Anna Socka
otwórz kurs

W kursie zamieszczane będą teksty źródłowe do tematów realizowanych na ćwiczeniach historii nowożytnej Polski oraz fragmenty książek, artykułów, ikonografia i inne materiały, które są szczególnie polecane studentom.

nauczyciele w kursiedr Iwona Janicka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Magdalena Howorus-Czajka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Piotr Derengowski
otwórz kurs

Kurs dla studentów specjalności Aplikacje informatyczne w biznesie.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Materiały do ćwiczeń audytoryjnych z Hydrofizyki (część 2) dla I roku Gospodarki Wodnej

nauczyciele w kursiedr Jordan Badur
otwórz kurs

Podstawy Hydrofizyki i Hydrauliki dla I roku Akwakultury

nauczyciele w kursiedr Jordan Badur
otwórz kurs

.

nauczyciele w kursiemgr Renata Zander-Lewandowska
otwórz kurs

Kurs KZ

stworzenie kursu na platformie do umieszczenia materiałów oraz z zadań w ramach przeprowadzenia zajęć w czasie zawieszenia zajęć. Dodatkowo będzie używana korespondencja mailowa do przesyłania prac, informacji zwrotnej oraz do archiwizacji

Zajęcia dzieją się w czasie rzeczywistym wg. planu t.j. czwartek 11.30-13.00

Aktywność mailowa i wykonanie zadań jest podstawa do zaliczenia obecności.

 

 W przewidzianym czasie zajęć wg. planu oraz konsultacji wtorek/czwartek  14.45-16.15 dostępna na skype  hanna.kryszewska oraz na mailu brchk@univ.gda.pl


Integrated course

course on educational platform which provides materials and tasks in lieu of classes which cannot take place at the moment. Additionally you will be contacted by email and use email to submit your homework.

The classes take place in real time according to plan, Thursday 11.30-13.00

Your activity through email is evidence of your attendance .

In the foreseen class time according to timetable and tutorial time Tue/Thur 14.45-16.15 I am available on skype hanna.kryszewska and through email brchk@univ.gda.pl


nauczyciele w kursiemgr Hanna Kryszewska
otwórz kurs

.

nauczyciele w kursiemgr Renata Zander-Lewandowska
otwórz kurs

.

nauczyciele w kursiemgr Renata Zander-Lewandowska
otwórz kurs

Kurs KZ

stworzenie kursu na platformie do umieszczenia materiałów oraz z zadań w ramach przeprowadzenia zajęć w czasie zawieszenia zajęć. Dodatkowo będzie używana korespondencja mailowa do przesyłania prac, informacji zwrotnej oraz do archiwizacji

Zajęcia dzieją się w czasie rzeczywistym wg. planu t.j. czwartek 13.15-14.45

Aktywność mailowa i wykonanie zadań jest podstawa do zaliczenia obecności.

 

 W przewidzianym czasie zajęć wg. planu oraz konsultacji wtorek/czwartek 14.00-16.00 jestem dostępna na skype  hanna.kryszewska oraz na mailu brchk@univ.gad.pl

Integrated course

course on educational platform which provides materials and tasks in lieu of classes which cannot take place at the moment. Additionally you will be contacted by email and use email to submit your homework.

The classes take place in real time according to plan, Thursday 13.15-14.45

Your activity through email is evidence of your attendance .

In the foreseen class time according to timetable and tutorial time Tue/Thur 14.00-16.00 I am available on skype hanna.kryszewska and through email brchk@univ.gad.pl


nauczyciele w kursiemgr Hanna Kryszewska
otwórz kurs

.

nauczyciele w kursiemgr Renata Zander-Lewandowska
otwórz kurs

.

nauczyciele w kursiemgr Renata Zander-Lewandowska
otwórz kurs

.

nauczyciele w kursiemgr Renata Zander-Lewandowska
otwórz kurs

Zapoznanie studentów z zadaniami administracji publicznej oraz wykorzystaniem ICT do wspierania ich realizacji, a w szczególności do dostarczania usług publicznych on-line.

nauczyciele w kursiemgr Patrycja Krauze-Maślankowska
dr Jacek Maślankowski
dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Samborski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Wojciech Bizon
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Dominik Aziewicz
dr hab. Wojciech Bizon
dr Łukasz Brzezicki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Czarnowska
otwórz kurs

Kurs fakultatywny "Inteligencja obliczeniowa" dla studentów kierunku "Modelowanie Matematyczne i Analiza Danych" w roku akademickim 2019/20.


nauczyciele w kursiemgr Grzegorz Madejski
otwórz kurs

istota i charakter prawny ubezpieczenia, podstawowe pojęcia: ryzyko ubezpieczeniowe, składka ubezpieczeniowa, suma ubezpieczenia, rodzaje ubezpieczeń, cel i funkcje ubezpieczeń, istota umowy ubezpieczeniowej, stosunek ubezpieczeniowy, dystrybucja ubezpieczeń, pośrednictwo ubezpieczeniowe, formy organizacyjnoprawne zakładów ubezpieczeń, specyfika ubezpieczeń komunikacyjnych, bancassurance, oszustwa ubezpieczeniowe 

nauczyciele w kursiedr hab. Dorota Maśniak
otwórz kurs

Dear students.

The test is a check of your knowledge of the course of Intercultural Communication in Business.

This is a multiple choice test.

Copying, saving or other forms of recording questions are prohibited and illegal.

The test lasts 20 minutes. When finished, save the solutions. Tests will also be saved automatically after the deadline for writing.

The test results will be part of the final grades for the course Intercultural Communication in Business.

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Adam Kostulak
otwórz kurs

Inżynieria Oprogramowania

nauczyciele w kursiedr hab. inż. Bartłomiej Gawin
otwórz kurs

Treść zadań laboratoryjnych z przedmiotu Inżynieria Oprogramowania


Literatura

Literatura podstawowa:

 1. I. Sommerville: Inżynieria oprogramowania, WNT 2003
 2. Szejko St. (red). Metody wytwarzania oprogramowania. MIKOM, 2002
 3. Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Helion, 1997

Literatura uzupełniająca:

 1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML podręcznk użytkownika. WNT, 2001
 2. Dumnicki R., Kasprzyk A., Kozłowski M.: Analiza i projektowanie obiektowe. Helion, 1998
 3. Eriksson H-E, Penker M.: UML Toolkit. Wiley Computer Publishing, John Wiley & Sons, Inc. 1998
 4. Pressman R.S.: Software Engineering. A Practitioner’s Approach. McGraw-Hill, Inc. 1992

nauczyciele w kursiedr inż. Emilia Lubecka
otwórz kurs

Materiały z wykładów do przedmiotu Inżynieria Oprogramowania


Literatura

Literatura podstawowa:

 1. I. Sommerville: Inżynieria oprogramowania, WNT 2003
 2. Szejko St. (red). Metody wytwarzania oprogramowania. MIKOM, 2002
 3. Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Helion, 1997

Literatura uzupełniająca:

 1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML podręcznk użytkownika. WNT, 2001
 2. Dumnicki R., Kasprzyk A., Kozłowski M.: Analiza i projektowanie obiektowe. Helion, 1998
 3. Eriksson H-E, Penker M.: UML Toolkit. Wiley Computer Publishing, John Wiley & Sons, Inc. 1998
 4. Pressman R.S.: Software Engineering. A Practitioner’s Approach. McGraw-Hill, Inc. 1992

nauczyciele w kursiedr inż. Emilia Lubecka
otwórz kurs

podsumowanie

nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Marcin Ciecholewski
otwórz kurs

Kurs wspomagający prowadzenie zajęć z przedmiotu Języki Programowania, laboratoria.

nauczyciele w kursiedr inż. Emilia Lubecka
otwórz kurs

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu Języki Programowania, I rok Informatyka Ogólna lic. stacjonarne.

nauczyciele w kursiedr inż. Emilia Lubecka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr inż. Emilia Lubecka
otwórz kurs

Języki skryptowe - HTML5 i JavaScript [lab]

nauczyciele w kursiedr Sławomir Radomski
otwórz kurs

xx

nauczyciele w kursiedr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
otwórz kurs

This part of the course concerns the cognitive account of such vital characteristics of natural languages as polysemy, non-compositionality of meaning and formal organization.

nauczyciele w kursiedr hab. Olga Sokołowska
otwórz kurs

business English

nauczyciele w kursiemgr Joanna Makara
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Joanna Makara
otwórz kursBusiness correspondence
nauczyciele w kursiemgr Joanna Makara
otwórz kurs

Korespondencja biznesowa w języku angielskim

nauczyciele w kursiemgr Joanna Makara
otwórz kurs

English

nauczyciele w kursiemgr Joanna Makara
otwórz kurs

Company finance-specialist vocabulary practice

nauczyciele w kursiemgr Joanna Makara
otwórz kurs

Projekt Koła Naukowego Studentów Archeologii UG 

Projekt z zakresu archeologii współczesności 

obejmuje obserwacje z zakresu 

epidemia 

ekologia 

interpretacja 

nauczyciele w kursiedr Joanna Dąbal
otwórz kurs

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia poprawy kolokwium z prawa konstytucyjnego dla grupy PZ 101 w roku akademickim 2019/2020. 

nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Szydzik
otwórz kurs

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia drugiego kolokwium z prawa konstytucyjnego dla grupy PW 101 oraz PW 102 w roku akademickim 2019/2020. 

nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Szydzik
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dominika Mróz-Szarmach
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Maciej Mikliński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Maciej Mikliński
otwórz kurs

Niniejszy kurs zawiera jedynie kolokwium poprawkowe z przedmiotu: finanse publiczne i prawo finansowe.

Kierunek: Administracja
Grupa: AS302, AS303
Prowadzący: Szymon Moś
Tryb: Stacjonarny
Rok akademicki: 2019/2020


Przed rozpoczęciem kolokwium należy zapewnić sobie odpowiednie warunki techniczne, w szczególności bezproblemowy dostęp do sieci Internet.


nauczyciele w kursiemgr Szymon Moś
otwórz kurs

Niniejszy kurs zawiera jedynie kolokwium z przedmiotu: prawo finansowe.

Kierunek: Prawo
Grupa: PS305
Prowadzący: Szymon Moś
Tryb: Stacjonarny
Rok akademicki: 2019/2020


Przed rozpoczęciem kolokwium należy zapewnić sobie odpowiednie warunki techniczne, w szczególności bezproblemowy dostęp do sieci Internet.


nauczyciele w kursiemgr Szymon Moś
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska
otwórz kurs

Zapoznanie studentów z problematyką złożoności relacji międzykulturowych we współczesnym świecie, podstawowymi pojęciami i teoriami oraz obszarem badawczym dyscypliny. Istotnym celem jest kształtowanie umiejętności komunikacji międzykulturowej.

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Kamińska-Korolczuk
otwórz kurs

Kurs prowadzony jest w związku z sytuacją kryzysową wywołaną koronawirusem. Zajęcia wykładowe z Komunikacji społecznej a przestępczości od 17.03 odbywają się metodą zdalną.

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Lusińska
otwórz kurs

Drodzy Studenci,

ten kurs służy do kontaktu on-line ze mną w godzinach konsultacji, czyli w środy w godzinach 12-13.

nauczyciele w kursiedr Hanna Furmańczyk
otwórz kurs

Semestr letni 2019/2020. Zapraszam do konsultacji on-line na czacie.


nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Urszula Kęprowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Jacek Grodzicki
otwórz kurs

Kurs wspomagający do przedmiotu Kryminologia I (Biologia kryminalna)

nauczyciele w kursiedr Wojciech Glac
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Jacek Grodzicki
otwórz kurs


Cel kursu:

Nabycie nawyku czynnego i intelektualnie zaangażowanego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych dostępnych w regionie i dzięki mediom

elektronicznym. Nabycie nawyku czytania wybitnych tekstów filozoficznych. Opanowanie podstawowych zasad logiki.

Treści programowe:

Zapoznanie się z istotnymi wydarzeniami w świecie współczesnej kultury książki, architektury, muzyki, sztuki graficznej, czy teatralnej i filmowej

polskiego i anglojęzycznego obszaru kulturowego; rozpoznanie istotnych instytucji kulturotwórczych na terenie Trójmiasta (najistotniejsze festiwale

literackie, teatralne, translatologiczne, istotne wystawy sztuki) oraz rozpoznanie możliwości oferowanych przez współczesne media elektroniczne

((re)transmisje spektakli teatralnych i muzycznych z największych scen świata, wirtualne wycieczki po światowych galeriach). Zapoznanie się z

wybranymi arcydziełami sztuki filmowej i opanowanie sztuki interpretacji dzieła filmowego. Zapoznanie się z wybranymi nurtami myśli współczesnej i

opanowanie umiejętności uczestnictwa w dyskusji intelektualnej.

Czynne uczestnictwo w kulturze: Studenci rozpoznają mapę kulturalną Trójmiasta: Teatr Szekspirowski; Rozpoznanikultury/historii poprzez

architekturę – spacer po Gdańsku (Stare Miasto, Wrzeszcz albo Oliwa); Wizyta w galerii sztuki, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Emigracji lub

Muzeum Miasta Gdyni; wizyta wirtualna – (re)transmisja spektaklu/koncertu z UK, USA, Francji lub Włoch lub wirtualny spacer po galerii, Festiwal

Ocalone w Tłumaczeniu, Festiwal Between/Pomiędzy

nauczyciele w kursiedr hab. Olga Kubińska
otwórz kurs

Kurs skierowany jest do słuchaczy Podyplomowych Studiów Skandynawistycznych 

nauczyciele w kursiedr Agata Lubowicka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
otwórz kurs

Szanowni Państwo,

poniżej znajdziecie Państwo kurs w którym zdecydowałam się zamieszczać Państwu różne zadania z przedmiotu konwersacje i pisanie. Wierzę, że prace pisemne, które będą częścią składową zadań będzie można dogodnie skomentować i poprawić. Ponadto zakładam, że konwersować możemy także za pomocą MSTeams i tam będę Państwa zapraszać i spotkania staną się uzupełnieniem tego kursu na panelu edukacyjnym.

nauczyciele w kursiedr Marta Bieszk
otwórz kurs

Szanowni Państwo,

poniżej znajdziecie Państwo kurs w którym zdecydowałam się zamieszczać Państwu różne zadania z przedmiotu konwersacje i pisanie. Wierzę, że prace pisemne, które będą częścią składową zadań będzie można dogodnie skomentować i poprawić. Ponadto zakładam, że konwersować możemy także za pomocą MSTeams i tam będę Państwa zapraszać i spotkania staną się uzupełnieniem tego kursu na panelu edukacyjnym.

nauczyciele w kursiedr Marta Bieszk
otwórz kurs

Opis kursu

Literatura

Kontakt do nauczyciela

itd.

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Nikodem Mrożek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs

kontakt

literatura

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs

Kurs z języka angielskiego organizowany przez Uniwersytet Gdański dla pracowników administracji w ramach Programu Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG); POWR.03.05.00-00-Z308/17 w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

kontakt

Katarzyna Narloch

specjalista ds. administracji

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne UG

tel. +48 (58) 523 22 51, email: katarzyna.narloch@ug.edu.pl


nauczyciele w kursiemgr Katarzyna Narloch
otwórz kurs

Szanowni Państwo,

poniżej zapraszam Państwa do udziału w Kursie, gdzie znajdziecie Państwo zadania, wskazówki, nagrania i testy. Oczywiście pozostaję w kontakcie i konsultacjach także na MSTeams (zgodnie z grafikiem). Co jakiś czas będę Państwa także zachęcać do lekcji na żywo, aby poćwiczyć sprawność mówienia. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej i owocnej pracy.

 Marta Bieszk

nauczyciele w kursiedr Marta Bieszk
otwórz kurs

Integrated skills for students of English Philology

nauczyciele w kursiedr Mikołaj Rychło
otwórz kurs

Zajęcia z zakresu Leksyki PNJN przewidziane na drugi semestr I roku studiów stacjonarnych germanistyki UG.

nauczyciele w kursiedr Ewelina Damps
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Zofia Judycka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Zofia Judycka
otwórz kurs

Materiały pomocnicze dla lic. & mgr.


Literatura

1.  Biochemistry Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer


nauczyciele w kursiedr Mirosław Jarząb
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Jarosław Marszałek
otwórz kurs

Szanowni Nauczyciele Matematyki, Serdecznie Was witam na kursie e-learnignowym pt.

Liczby i wyrażenia algebraiczne - dowody - kurs będzie dotyczył działów związanych z liczbami i wyrażeniami algebraicznymi na poziomie podstawowej matury z matematyki. Poruszymy takie tematy, jak: działania na liczbach rzeczywistych w tym pierwiastkach, potęgach i logarytmach, własności liczb całkowitych, tożsamości algebraiczne i nierówności, wzory skróconego mnożenia.

nauczyciele w kursiedr Adrian Karpowicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Marcin Marciniak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Małgorzata Bielenia
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Wioleta Karwacka
dr Ewa B Nawrocka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Małgorzata Bielenia
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Adam Szczęch
otwórz kurs

Kurs wspierający wykłady z przedmiotu Makroekonomia III

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs

Kurs wspierający wykłady z przedmiotu Makroekonomia III

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs

Materiały dla wykładu z Makroekonomii na WZ

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs

.

nauczyciele w kursiedr hab. Michał Kuciapski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Tomasz Dryl
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Tomasz Dryl
otwórz kurs

kurs z materiałami Marketing NS IiE

nauczyciele w kursiedr Tomasz Dryl
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Aziewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Aziewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Tomasz Dryl
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Tomasz Dryl
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Urszula Kęprowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Urszula Kęprowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Wioleta Dryl
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Grażyna Chaberek
mgr Julia Ziółkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Aziewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Tomasz Dryl
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Tomasz Dryl
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Małgorzata Bielenia
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Małgorzata Bielenia
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Aziewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Maciej Dziemiańczuk
mgr Aleksandra Tejszerska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marek Hałenda
Marta Kwela
dr Rafał Lutowski
dr Nikodem Mrożek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Andrzej Nowik
otwórz kurs

Notatki z Matematyki dyskretnej dla Modelowania matematycznego i analizy danych, semestr letni roku 2019/2020.

nauczyciele w kursiedr Paweł Klinga
otwórz kurs

Dodatkowe materiały do ćwiczeń z matematyki dyskretnej

nauczyciele w kursiedr inż. Łukasz Kuszner
otwórz kurs

Dodatkowe materiały do ćwiczeń

nauczyciele w kursiedr inż. Łukasz Kuszner
otwórz kurs

Matematyka elementarna dla studentów informatyki.

nauczyciele w kursiedr Joanna Czarnowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Wiesław Laskowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marta Grzechnik
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Urszula Kęprowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Urszula Kęprowska
otwórz kurs


Szanowni Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z województwa pomorskiego,

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym pt.: Medycyna molekularna –osiągniecia i perspektywy. W ciągu trzech miesięcy od 2 marca do 22 maja 2020 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub podczas telekonferencji zagadnień dotyczących możliwości i zagrożeń związanych z bionicznymi modyfikacjami ludzkiego ciała.

 

Szczegółowa problematyka kursu obejmuje:

Termin

Temat

2 – 6 marca

Choroby uwarukowane genetycznie (chromosomalne, jednogenowe, złożone)

9 – 13 marca

Choroby mitochondrialne (mutacje mtDNA, współzależność mtDNA-DNA jądrowy, diagnostyka)

16 – 20 marca

Metody badania kwasów nukleinowych – cz. 1 (np. enzymy restrykcyjne, klonowanie DNA, hybrydyzacja, powielanie fragmentu DNA, sekwencjonowanie DNA, identyfikacja mutacji)

23 – 27 marca

Metody badania kwasów nukleinowych – cz. 2 (np. enzymy restrykcyjne, klonowanie DNA, hybrydyzacja, powielanie fragmentu DNA, sekwencjonowanie DNA, identyfikacja mutacji)

30 marca – 3 kwietnia

Metody badań cytogenetycznych (np. hodowle komórkowe, analiza chromosomów)

27 kwietnia – 1 maja

Farmakogenetyka – znaczenie i rola w medycynie

4 – 8 maja

Diagnostyka preimplantacyjna i prenatalna

11 – 15 maja

Diagnostyka molekularna chorób nowotworowych, infekcyjnych i inwazyjnych

18 – 22 maja

Etyczne aspekty wykorzystania biologii molekularnej w medycynie

 

Osoby chętne do udziału w kursie e-learningowym uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 13 marca 2019 na adres: ankoug@gmail.com. W mailu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail uczestnika kursu oraz tytuł kursu, w którym chce się uczestniczyć.

Kurs ma formę e-learningową co oznacza, że wszystkie materiały umieszczone są na Platformie Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami kursu możliwy jest za pośrednictwem: platformy edukacyjnej, forum, czatu, Skype oraz e-maila. Stwarza to możliwość poszerzenia swojej wiedzy w dowolnym dla siebie czasie, bez konieczności przyjazdu na zajęcia. Ukończenie kursu dokumentowane jest certyfikatem.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny +48-58-523-60-06 (w godz. 7.00 – 14.00).

 

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot


nauczyciele w kursiedr Anna Kot
otwórz kurs

Problematyka kursu: rewolucja przemysłowa i jej wpływ na społeczeństwo i kulturę, systemy ekonomiczne (fordyzm i post-fordyzm) i ich wpływ na społeczeństwo i kulturę, kolonializm i jego skutki społeczne i kulturowe, teoria post-kolonialna, krytyczna teoria rasy, teoria feministyczna, społeczne i kulturowe aspekty nowoczesności i ponowoczesności, ideały modernizmu i post-modernizmu.

Forma zaliczenia: wykonanie prac zaliczeniowych, wykonanie prezentacji

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Metody dydaktyczne: prezentacje na zadane tematy, analiza tekstów czytanych, analiza materiałów filmowych, analiza przedstawień artystycznych, praca własna studentów, spotkania online (Microsoft Teams), prace zaliczeniowe

Sposób realizacji: e-learning (przez Portal Edukacyjny UG i Zoom)


nauczyciele w kursiemgr Justyna Stiepanow
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Człapiński
otwórz kurs

Metody numeryczne i programowanie dla GWIOZW

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Dudkowska
dr Marek Kowalewski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Aleksandra Dudkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Monika Glinkowska
otwórz kurs

Kurs dla studentów z metody wyceny przedsiębiorstw - online

nauczyciele w kursiedr Urszula Mrzygłód
otwórz kurs

Kurs online z metodyki badań terenowych dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia

nauczyciele w kursiedr Arkadiusz Koperkiewicz
dr hab. Joanna Pyzel
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Ewa Andrzejewska
otwórz kurs 
Literatura
 
nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Kallas
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Wioleta Dryl
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Sylwia Majkowska-Szulc
dr Dominika Mróz-Szarmach
otwórz kurs

Kurs dotyczy genezy i rozwoju międzynarodowego i europejskiego prawa karnego. Przez przybliżenie historii powstania dyscypliny międzynarodowe prawo karne, instytucji z nią związanych, ich  funkcji - student zapoznaje się z zasadami rządzącymi międzynarodową odpowiedzialnością karną jednostki. Z kolei część kursu dotycząca europejskiego prawa karnego ma go zapoznać z instytucjami i politykami Unii Europejskiej oraz Rady Europy kreującymi wspólną przestrzeń do rozwoju międzynarodowej współpracy karnej.  

nauczyciele w kursiedr hab. Karolina Wierczyńska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Małgorzata Bielenia
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Małgorzata Bielenia
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Iwona Mruk
otwórz kurs

test

nauczyciele w kursiedr Ewa Wons
otwórz kurs

Kurs Mikroekonomii I dla kierunku MSG (licencjat)

nauczyciele w kursiedr Anna Blajer-Gołębiewska
dr hab. Teresa Kamińska
otwórz kurs

Informacja wspomagające kurs Modele biznesowe 

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marek Hałenda
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Elżbieta Mrożek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Czarnowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Paweł Galiński
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Jarosław Marszałek
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej morfologii i składni języka hiszpańskiego, opanowanie podstawowych pojęć związanych z opisem języka, zdobycie umiejętności analizy budowy zdania pojedynczego oraz umiejętności analizy budowy wyrazów oraz słowotórstwa.

nauczyciele w kursiedr hab. Inna Shaludko
otwórz kurs

Zdrowie psychiczne i zaburzenia psychiczne. Zaburzenia reaktywne i organiczne. Obraz zaburzeń w chorobach psychicznych – zaburzenia mowy i zaburzenia zachowania. Objawy zaburzeń psychicznych. Zespoły zaburzeń psychicznych łączących się z zaburzeniami mowy. Zaburzenia mowy typowe dla schizofrenii i zespołu Tourette’a. Nerwice mowy.

nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Beata Pawłowska
otwórz kurs


W tym kursie będziemy chcieli przedstawić wam zjawiska występujące w przyrodzie, dla których można powiedzieć, że całość to coś znacznie więcej niż suma wszystkich części.  W przystępny ale jednocześnie dość ścisły sposób opowiemy Wam o trzech takich zjawiskach:

1.      Ferromagnetyzm. Dlaczego niektóre ciała można namagnesować i efekt ten utrzymuje się przez długi czas?

2.      Nadprzewodnictwo. Co powoduje, że w niektórych materiałach zanika opór elektryczny i jak to wykorzystać do konstrukcji „latających pociągów”?

3.      Nadciekłość. Co się dzieje z substancjami, gdy oziębimy je do bardzo niskich temperatur?

Do wyjaśnienia tych zjawisk niezbędna jest znajomość podstaw teorii opisującej zjawiska zachodzące w mikroświecie. Okazuje się, że tutaj występują efekty, które są całkowicie sprzeczne z naszym codziennym doświadczeniem. Wyjaśnieniem tych zadziwiających własności zajmuje się teoria kwantów.

Plan:

1.      Krótkie wprowadzenie do mechaniki kwantowej.

2.      Jak zaobserwować efekty zakładane przez mechanikę kwantową: przejścia fazowe jako nieciągłe zmiany fizycznych własności.

3.      Ferromagnetyzm i jego matematyczny opis

4.      Nadprzewodnictwo jako (kwantowy) efekt nierozróżnialności pewnych cząstek

5.      „Latające pociągi” jako rezultat efektu Meissnera-Ochsenfelda

6.      Co to jest nadciekłość?

7.      O nieużyteczności klasycznych (niekwantowych) prób wyjaśnienia nadciekłości.

8.      Co to jest kondensat Bosego-Einsteina. Właściwe wyjaśnienie nadciekłości

9.      Więcej o mechanice kwantowej…

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału.

 


 

 


nauczyciele w kursiedr hab. Adam Rutkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dariusz Kralewski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Bartosz Marcinkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Agnieszka Szmelter-Jarosz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Agnieszka Szmelter-Jarosz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Jacek Grodzicki
otwórz kurs
nauczyciele w kursielek. Kamil Kowalczyk
otwórz kurs

Wsparcie zajęć z przedmiotów Neurobiologia uzależnień i Neurobiologiczne podłoże zmienności indywidualnej dla studentów studiów niestacjonarnych.

nauczyciele w kursiedr Wojciech Glac
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Wiesław Miklaszewski
otwórz kursNorskstudenter 1
nauczyciele w kursiedr hab. Jorgen Veisland
otwórz kurs

Norsk 2

nauczyciele w kursiedr hab. Jorgen Veisland
otwórz kurs

NORSK 3

nauczyciele w kursiedr hab. Jorgen Veisland
otwórz kurs

NORSK 4

nauczyciele w kursiedr hab. Jorgen Veisland
otwórz kurs

NORSK 5

nauczyciele w kursiedr hab. Jorgen Veisland
otwórz kurs

Problematyka kursu "Obrazowanie przestrzeni": architektura starożytnej Grecji, mozaiki wczesnochrześcijańskie w Ravennie, przedstawianie grzechów i cnót w ołtarzach średniowiecznych i iluminowanych manuskryptach, katedry gotyckie, kanony sztuki i piękna w renesansie, mapy jako przedstawienie przestrzeni, malarstwo impresjonistyczne, malarstwo XX-go wieku, architektura modernistyczna, fotografia.

Problematyka kursu "Metodologia studiów kulturoznawczych": rewolucja przemysłowa i jej wpływ na społeczeństwo i kulturę, systemy ekonomiczne (fordyzm i post-fordyzm) i ich wpływ na społeczeństwo i kulturę, kolonializm i jego skutki społeczne i kulturowe, teoria post-kolonialna, krytyczna teoria rasy, teoria feministyczna, społeczne i kulturowe aspekty nowoczesności i ponowoczesności, ideały modernizmu i post-modernizmu, badania kulturowe w literaturoznawstwie.

Forma zaliczenia: wykonanie prac zaliczeniowych

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę (ocena zależna od ilości zgromadzonych punktów)

Metody dydaktyczne: krótkie prace pisemne (streszczenie teorii lub analiza) na zadany temat na zadane tematy, analiza tekstów czytanych, analiza innych tekstów kultury, analiza przedstawień artystycznych, praca własna studentów, spotkania online (Skype), prace zaliczeniowe

Sposób realizacji: e-learning (przez Portal edukacyjny UG i Skype)


nauczyciele w kursiemgr Justyna Stiepanow
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Dorota Maśniak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Małgorzata Bielenia
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Magdalena Bełdowska
otwórz kurs

Celem wykładu  jest zapoznanie studentów z problematyką diagnozy oraz terapii zaburzeń rozwoju mowy i języka, zaburzeń artykulacji oraz zaburzeń mowy towarzyszących upośledzeniu umysłowemu różnego stopnia. Student powinien poznać specyfikę rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną danego stopnia.
Celem ćwiczeń jest poznanie specyfiki pracy z pacjentem niepełnosprawnym intelektualnie oraz metody wspomagających pracę logopedy.

Problematyka wykładu:

 1. Definicje upośledzenia umysłowego, niedorozwoju umysłowego i otępienia.
 2. Definicja upośledzenia zgodna z klasyfikacją DSM-IV i DSM-V oraz ICD-10.
 3. Przyczyny wywołujące upośledzenie umysłowe (egzo- i endogenne).
 4. Wieloczynnikowe uwarunkowanie upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim.
 5. Stopnie upośledzenia umysłowego - charakterystyka zaburzeń ze szczególnym uwzględnieniem możliwości komunikacyjnych.
 6. Rozwój mowy i jej zaburzenia występujące u osób z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń towarzyszących postaciom niepełnosprawności intelektualnej na podłożu chorób genetycznych.
Literatura wskazana w sylabusie.

nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray
otwórz kurs

Principles of licensing – creative commons, open source, commercial

Software classification including management information systems

Open source office suites and practical examples

Linux as an example of open source operating system

Servers for business – practical aspects

Data processing and analysis tools

Implementation of open source systems – a case study


nauczyciele w kursiedr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

W sytuacji kryzysowej, jaka ma miejsce w związku z koronawirusem, niniejszy kurs , zdalnie, ma na celu 

zapoznanie studentów z zasadami tworzenia i mechanizmami funkcjonowania opinii publicznej, określenie czynników publikotwórczych, struktury opinii publicznej oraz  mechanizmów jej wydawania. Dodatkowymi aspektami będzie analiza roli psychotechnik i socjotechnik w kształtowaniu opinii.

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Lusińska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Janusz Przewocki
otwórz kurs

Materiały dydaktyczne do kursu dla kierunku "Wiedza o Teatrze", semestr letni, rok II.

nauczyciele w kursiedr Ewelina Damps
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marzenna Czerwińska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Hanna Wolska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Lucyna Przybylska
otwórz kurs

Materiały i zadania do ćwiczeń z przedmiotu Pedagogika szkoły dla IV i V roku Psychologii

nauczyciele w kursiedr Piotr Zamojski
otwórz kurs

Seminarium literaturowe dla dkotorantow. Poswiecone publikacja z dziedziny ewolucji biochemicznej.

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Jarosław Marszałek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Widłak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska
otwórz kurs

Problematyka komponentu język pisany akademicki: Struktura artykułu naukowego i pracy dyplomowej; strategie i etapy pisania pracy magisterskiej: wstępu, opisu metod badawczych, rozdziałów środkowych z przedstawieniem i analizą danych oraz rozdziału końcowego; sprawozdanie z podjętych działań (progress report); wypracowanie na temat planowanej pracy magisterskiej; ćwiczenie słownictwa i struktur typowych dla rejestru akademickiego

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Metody dydaktyczne: teksty czytane, analiza tekstów, rozwiązywanie zadań, praca własna studentów, spotkania online (Microsoft Teams), prace pisemne

sposób realizacji: e-learning (przez Portal edukacyjny UG)

nauczyciele w kursiemgr Justyna Stiepanow
otwórz kurs

Problematyka kurs zintegrowany: podniesienie kompetencji językowych w mówieniu oraz czytaniu i słuchaniu ze zrozumieniem metodami CLIL i LEXICAL approach; tematyka związana z różnorodnością kulturową/etniczną/rasową/religijną USA

Sposób zaliczenia: zaliczenie zajęć na ocenę / egzamin w sesji letniej

Metody dydaktyczne:ćwiczenia poszerzające słownictwo; praca indywidualna; analiza tekstów pisanych lub mówionych przygotowanych przez prowadzącego; wyszukiwanie materiałów w źródłach i Internecie; przygotowanie prezentacji; e-learning; czytanie i słuchanie ze zrozumieniem; praca ze słownikiem; praca nad tekstem; przygotowanie wypowiedzi ustnej.

Sposób realizacji: e-learning (przez Portal Edukacyjny UG i Zoom)nauczyciele w kursiedr Mariia Onyshchuk
mgr Justyna Stiepanow
otwórz kurs

Problematyka kurs zintegrowany: podniesienie kompetencji językowych w mówieniu metodami CLIL i LEXICAL approach; tematyka związana z różnorodnością społecznąkulturową/etniczną/rasową/religijną USA oraz z Amerykańskim systemem sprawiedliwości

Sposób zaliczenia: zaliczenie zajęć na ocenę / egzamin w sesji letniej

Metody dydaktyczne:ćwiczenia poszerzające słownictwo; praca indywidualna; analiza tekstów pisanych lub mówionych przygotowanych przez prowadzącego; wyszukiwanie materiałów w źródłach i Internecie; przygotowanie prezentacji; e-learning; czytanie i słuchanie ze zrozumieniem; praca ze słownikiem; praca nad tekstem; przygotowanie wypowiedzi ustnej.

Sposób realizacji: e-learning (przez Portal Edukacyjny UG i Zoom)


nauczyciele w kursiedr Arkadiusz Misztal
mgr Justyna Stiepanow
otwórz kurs

This course replaces in-person classes until they are resumed.

nauczyciele w kursiedr Maciej Rataj
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Monika Szafrańska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Danuta Olszewska
dr hab. Jan Sikora
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Monika Szafrańska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Monika Szafrańska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Monika Szafrańska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Monika Szafrańska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Monika Szafrańska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Monika Szafrańska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Monika Szafrańska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Monika Szafrańska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Monika Szafrańska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Przemysław Panfil
otwórz kurs

Kurs przeznaczony dla studentów historii sztuki II roku studiów licencjackich. Został przygotowany w związku z przerwą nauczania tradycyjnego spowodowaną zagrożeniem koronawirusem. Stanowi ekwiwalent zajęć w trybie online.

nauczyciele w kursiedr Jacek Bielak
otwórz kurs

Egzamin końcowy dla studentów kierunków:

Chemia biomedyczna

Chemia kosmetyków

nauczyciele w kursiedr n. med. Jerzy Dziewiątkowski
dr hab. Beata Ludkiewicz
otwórz kurs

Warunki zaliczenia:
I część zaliczenia w formie eseju na zadany temat (20 pkt.)                           
II część zaliczenia – zaliczenie pisemne w formie testu (30 pkt.) – 04.06.20

nauczyciele w kursiedr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marzenna Czerwińska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Olga Dębicka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Elżbieta Mrożek
otwórz kurs

Materiały pomocnicze do wykładu i pracowni elektronicznej na kierunkach:

Fizyka MSU-2

Fizyka Medyczna MSU-2

nauczyciele w kursiedr Janusz Młodzianowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Wojciech Kozłowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Wojciech Glac
otwórz kurs

Część kursu Podstawy genetyki człowieka dla Neurobiopsychologów - na czas pracy zdalnej w związku z zagrożeniem COVID-19

nauczyciele w kursiedr Ewa Piotrowska
otwórz kurs

Kurs jest skierowany do studentów III roku studiów licencjackich z zakresu podstawowej wiedzy na temat genetyki człowieka.

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka
otwórz kurs

Kurs realizowany podczas zajęć zdalnych.

W ramach kursu zostanie przeprowadzone zaliczenie przedmiotu.

nauczyciele w kursiedr Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
otwórz kurs

Zadania symulacyjne - punktacja

nauczyciele w kursiedr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula
otwórz kurs

Kurs z przedmiotu Podstawy mikroprzedsiębiorczosci.

nauczyciele w kursiedr Jarosław Kempa
otwórz kurs

Przedmiot Podstawy polityki gospodarczej i społecznej oraz Polityka gospodarcza i społeczna 1 B SS1 EK

nauczyciele w kursiedr Jarosław Kempa
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Grażyna Chaberek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marzenna Czerwińska
otwórz kurs

Statystyka

nauczyciele w kursiedr Paweł Atroszko
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marzenna Czerwińska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Tomasz Dryl
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Tomasz Dryl
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Jarosław Kempa
otwórz kurs

Kurs wspierający

nauczyciele w kursiedr Marcin Boryczko
otwórz kurs

Kurs traktuje o zagadnieniach dotyczących rozwoju społecznego i politycznego w regionie bałtyckim po roku 1989. Celem wykładów jest dokonanie przeglądu zmieniających się realiów społeczno-politycznych i ekonomicznych poszczególnych krajów regionu oraz opis ich udziału i zaangażowania w procesy integracji regionalnej. Kurs składa się z dwóch części - jednej zorientowanej bardziej teoretycznej i drugiej empirycznej.  
Pierwsza część dotyczy kwestii integracji i regionalizmu w północnej części Europy w ujęciu teoretycznym. Jej zadaniem jest wskazanie na teorie studiów regionalnych i stosunków międzynarodowych, co wprowadza aparat pojęciowy umożliwiający bardziej zaawansowaną analizę i rozumienie procesów zachodzących w regionie bałtyckim. 
Druga część kursu zajmuje się zmianami i wyzwaniami, które stanęły przed regionem bałtyckim po roku 1989. Przedstawienie punktów widzenia i interesów poszczególnych krajów pozwala na zrozumienie zróżnicowanej dynamiki integracji bałtyckiej w czasie i przestrzeni.   
Literatura
dostępna na zajęciach i w wersji elektronicznej dla uczastników kursu

nauczyciele w kursiedr hab. Kazimierz Musiał
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Olga Zinkiewicz-Będźmirowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Olga Zinkiewicz-Będźmirowska
otwórz kurs

Część e-learningowa dotycząca postępowania podatkowego.

nauczyciele w kursiedr Damian Cyman
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Agnieszka Kowalkowska
otwórz kurs

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Bradtke
dr Aleksandra Dudkowska
otwórz kurs

pracownia projektowa

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Bradtke
dr Aleksandra Dudkowska
dr hab. Agnieszka Herman
otwórz kurs

This is an online course meant to replace in-person Pronunciation classes until they are resumed.

nauczyciele w kursiedr Maciej Rataj
otwórz kurs

pragmatyka

nauczyciele w kursiedr hab. Jan Sikora
otwórz kurs

Praktyczne zajęcia z zakresu fonetyki języka angielskiego.

Załączona praca domowa 18.03.2020 dla grup 1-3.

nauczyciele w kursiedr Małgorzata Godlewska
otwórz kurs

KURS OPIERA SIĘ NA PODRĘCZNIKU

NEW LANGUAGE LEADER INTERMEDIATE

nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Kallas
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Kallas
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Kallas
otwórz kurs

xxx

nauczyciele w kursiedr Renata Rozalowska-Żądło
otwórz kurs

Kurs wspomaga zajęcia 

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Michniewicz-Veisland
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Elżbieta Mrożek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Człapiński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Elżbieta Mrożek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Milena Matusik
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. zw. dr hab Stanisław Wrycza
otwórz kurs

Zawiera materiały i dokumenty niezbędne do odbycia praktyk zawodowych w wakacje między 2 a 3 rokiem studiów. Praktyka zawodowa jest przedmiotem 3 roku studiów, zatem wpis do indeksu następuje zimą.

nauczyciele w kursiedr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Tomasz Bojar-Fijałkowski
otwórz kurs

kurs zawiera quiz (test) sprawdzający wiedzę studentów z zakresu prawa autorskiego oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Jego poprawne rozwiązanie stanowi podstawę do zaliczenia przedmiotu(WDW)

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Dobaczewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Hanna Wolska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Piotr Pisarewicz
otwórz kurs

Kurs zawiera wybrane materiały pomocne przy nauce przedmiotu i  przygotowania do egzaminu.  Mogą służyć do powtórek materiału jak i wstępnego zapoznania się z tematyką zajęć. Uzupełniają one zagadnienia poruszane podczas wykładów.

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Dobaczewska
otwórz kurs

zawartość materiałów jest uzupełnieniem treści przekazywanych na wykładach. Stanowi pomoc przy zdobywaniu wiedzy, powtórkach i przygotowaniu się do  zaliczeń/egzaminów, ale nie jest to zbiór  wystarczający.

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Dobaczewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Jakub Szmit
otwórz kurs

i

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Sikorski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Grzegorz Sikorski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Dobaczewska
dr Hanna Wolska
otwórz kurs

1. Postępowanie administracyjne 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Postępowanie administracyjne – organy i ich właściwość miejscowa i rzeczowa 1.3.Strony postępowania administracyjnego i ich pełnomocnicy 1.4. Decyzje i postanowienia 1.5. Odwołania 1.6. Wznowienie postępowania, uchylenie,zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji 1.7. Wydawanie zaświadczeń 1.8. Postępowanie sądowo-administracyjne 2. Proces inwestycyjny wbudownictwie 2.1. Projekt budowlany 2.2. Pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy obiektu budowlanego 2.3. Pozwolenie na użytkowanie,zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego 2.4. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego 2.5. Rozbiórka obiektubudowlanego 2.6. Obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego 2.7. Zawieranie umów w budownictwie 3. Ochrona danych osobowych 3.1.Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych 3.2. Organ ochrony danych osobowych 3.3. Zasady przetwarzania danych osobowych4. Zamówienia publiczne 4.1. Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych 4.2. Zasady udzielania zamówień publicznych 4.3. Trybyudzielania zamówień publicznych 4.4. Środki ochrony prawnej

nauczyciele w kursiedr Hanna Wolska
otwórz kurs

Kurs obejmuje materiały do  pracy własnej studenta w  kazusów, jako formy zaliczenia przedmiotu

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Dobaczewska
otwórz kursPROCESY BIOTECHNOLOGICZNE W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM 2019/2020 - egzamin w formie e-learning
nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Mirosław Chaberek
otwórz kurs

Kurs wspierający/zastępujący

nauczyciele w kursiedr Marcin Boryczko
otwórz kurs

Programowanie dla oceanografów

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Dudkowska
otwórz kurs

programowanie dla oceanografów

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Dudkowska
otwórz kurs

Opanowanie umiejętności programowania komputerów, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych konstrukcji występujących w językach programowania i związanych z nimi technik tworzenia programów

nauczyciele w kursiedr hab. Jerzy Auksztol
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dariusz Kralewski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

.

nauczyciele w kursiemgr Renata Zander-Lewandowska
otwórz kurs

.

nauczyciele w kursiedr hab. Michał Kuciapski
otwórz kurs

Kurs zawiera materiały do wykładu "Projektowanie języków XML"

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Jędrzejowicz
mgr Grzegorz Madejski
mgr Łukasz Mielewczyk
otwórz kurs

Kurs dla przedmiotu "Projektowanie języków XML" dla studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka (rok 2). 

nauczyciele w kursiemgr Grzegorz Madejski
otwórz kurs

Proseminarium

nauczyciele w kursiedr Wioleta Karwacka
otwórz kurs

Kurs przeznaczony dla studentów historii sztuki III roku studiów licencjackich w roku 2019/2020. Został przygotowany w związku z przerwą nauczania tradycyjnego spowodowaną zagrożeniem koronawirusem. Stanowi ekwiwalent zajęć w trybie online.

nauczyciele w kursiedr Jacek Bielak
otwórz kurs

W tym kursie będą gromadzone odpowiedzi na pytania związane z zajęciami z praktykami biznesowymi w ramach następującego elementu projektu ProUG"

Zadanie 3

Nr 14 Ekonomia II st. stac.,WE (studenci liczeni w ramach pkt. 13)

Modyfikacja specjalności Ekonomika Transportu i Logistyka, profil Logistyka


nauczyciele w kursiedr Magdalena Markiewicz
dr Agnieszka Szmelter-Jarosz
otwórz kurs

kurs pomocniczy na okres zarazy

nauczyciele w kursiedr Helena Garczyńska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dorota Janukowicz
otwórz kurs

Szanowni Państwo,

z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz zarządzeń Rektora UG ograniczającego działalność uczelni jesteśmy zmuszeni do zawieszenia "zwykłych" wykładów i przejścia na nauczanie zdalne. Jest to sytuacja niecodzienna dla nas wszystkich, ale musimy dalej jakoś funkcjonować.
Poniżej będę sukcesywnie zamieszczał materiały jakie miałby być omówione na wykładach z przemian kwasów nukleinowych w formie slajdów z komentarzem (pokaz slajdów programu PowerPoint), slajdów w formacie PowerPoint oraz slajdów w formacie PDF. Aby uniknąć tworzenia plików o dużych rozmiarach będę wykłady dzielił na fragmenty 15 minutowe.
Jeśli Państwo będą mieć pytania, będę dostępny on-line w godzinach zaplanowanych wykładów w planie zajęć, kiedy to będę odpowiadał na Państwa pytania dotyczące zamieszczonych materiałów. W związku z taką organizacją dalszego toku zajęć, bardzo proszę o "odsłuchanie" pokazu slajdów przed zaplanowanymi wykładami, alby efektywnie wykorzystać czas na odpowiedzi na Państwa pytania. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że komunikacja za pomocą 'chatu' jest wolniejsza niż dyskusja.
Najprawdopodobniej, również w formie "on line" będzie przeprowadzone pierwsze kolokwium śródroczne.
Jeśli Państwo będą mieli sugestie co do formy udostępnianych treści, proszę się nimi ze mną podzielić za pośrednictwem poczty elektronicznej, zrobię co będzie możliwe aby uwzględnić Państwa uwagi.
Życzę owocnego studiowania w zaciszu ogólnokrajowej kwarantanny domowej.
M. Obuchowski


nauczyciele w kursieprof. dr hab. Antoni Banaś
dr hab. Rafał Dutkiewicz
dr hab. Krzysztof Hinc
prof. dr hab. Krzysztof Liberek
prof. dr hab. Michał Obuchowski
dr hab. prof UG Stanisław Ołdziej
prof. dr hab. Andrzej Składanowski
dr Katarzyna Węgrzyn
dr Szymon Ziętkiewicz
dr hab. Anna Żaczek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Wojciech Glac
otwórz kurs

Kurs KZ

stworzenie kursu na platformie do umieszczenia materiałów oraz z zadań w ramach przeprowadzenia zajęć w czasie zaiweszenia zajęc. Dodatkowo będzie używana korespondencja mailowa do przesyłania prac, informacji zwrotnej oraz do archiwizacji

Zajęcia dzieją się w czasie rzeczywistym wg. planu t.j. czwartek 9.45-11.15

Aktywność mailowa i wykonanie zadań jest podstawa do zaliczenia obecności.

 

 W przewidzianym czasie zajęć wg. planu oraz konsultacji wtorek/czwartek 14.00-16.00 jestem dostępna na skype i hanna.kryszewska oraz na mailu brchk@univ.gad.pl

 


 


nauczyciele w kursiemgr Hanna Kryszewska
otwórz kurs

Zajęcia warsztatowe przygotowujące do pełnienie funkcji nauczyciela i wychowawcy w klasie szkolnej. 

Zawiera podstawowe materiały potrzebne do aktywnego udziału w zajęciach oraz spełnienia wymagań pozwalających zaliczyć kurs.

nauczyciele w kursiedr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z psychologicznymi uwarunkowaniami angażowania się w działania na rzecz grupy własnej, inicjowania zmiany społecznej oraz rozwoju tożsamości jako aktywisty/tki. Celem przedmiotu jest także uzyskanie umiejętności posługiwania się aparatem pojęciowym z zakresu psychologii protestu, działań zbiorowych, zachowań w tłumie i aktywizmu społecznego oraz rozwinięcie umiejętności analizowania i krytycznej oceny złożonych sytuacji międzygrupowych i wewnątrzgrupowych związanych z dążeniami do zmiany społecznej. 

Treści programowe:

 • Aktywizm, działania zbiorowe, zmiana społeczna – podstawowe pojęcia
 • Zmiana społeczna a nierówności grupowe
 • Identyfikacja z grupą: rodzaje i konsekwencje
 • Aktywizm: determinanty rozwoju tożsamości aktywisty
 • Działania grupowe i psychologia tłumów
 • Dynamika działań w tłumie
 • Rola grupowych emocji 
 • Rola poczucia niesprawiedliwości
 • Sprawczość i działania wspólnotowe
 • Rola relacji z grupą własną i grupami obcymi


nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Besta
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Besta
dr Michał Jaśkiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Urszula Mrzygłód
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Urszula Mrzygłód
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marta Łockiewicz
otwórz kurs

This is where will you find presentations, handouts and other important course materials for group S_41_20

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Zamojska
otwórz kurs

Zaliczenie rachunku kosztów

nauczyciele w kursiedr Maciej Hyży
otwórz kurs

Zaliczenie rachunku kosztów

nauczyciele w kursiedr Maciej Hyży
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Czarnowska
otwórz kurs

Egzamin z przedmiotu Rachunkowość banków

nauczyciele w kursiedr hab. Arleta Szadziewska
otwórz kurs

Rachunkowość podstawy 03062020

nauczyciele w kursiedr Maciej Hyży
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Jarosław Kujawski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Beata Kotowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Beata Kotowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Iwona Kozłowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Iwona Kozłowska
otwórz kurs

Kurs ma na celu doskonalenie umiejętność pozyskiwania, analizowania dostępnych danych i ich interpretacji w oparciu o publikacje. Kształcenie umiejętności wyrażania opinii, na tematy naukowe, popartych argumentacją.

nauczyciele w kursiedr Gabriela Gic-Grusza
otwórz kurs

Rewizja Finansowa Istota badania sprawozdań finansowych. Cel badania. Kryteria badania. Przedmiot badania. Przebieg badania. Opinia i raport z badania. Biegły rewident jako osoba zaufania publicznego. Kreowanie kadr biegłych rewidentów w Polsce. Usługi świadczone przez biegłego rewidenta. Formy wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów. Rola samorządu biegłych rewidentów. Metody, procedury, techniki i etapy badania sprawozdań finansowych Rodzaje i charakterystyka poszczególnych metod, procedur i technik badania. Organizacja badania. Dokumentowanie wyników badania. Badanie i ocena systemu rachunkowości i systemu kontroli wewnętrznej. Badanie wiarygodności sald i grup operacji. Badanie rachunkowości informatycznej. Czynności związane z zakończeniem badania. Badanie poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego Ocena prawidłowości inwentaryzacji. Badanie poszczególnych pozycji aktywów i pasywów. Badanie poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat. Badanie rachunku przepływów pieniężnych. Badanie zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Badanie sprawozdania z działalności

nauczyciele w kursiedr Dawid Szramowski
otwórz kurs


Course contents


The course content concerns the following issues:

 • Topic 1: Transgenic plants generation, selection, transformation efficiency, GMO definition, gene-editing, etc.

 • Topic 2: Model plants: an approach to elucidate the function of novel genes
 • Topic 3: RNA interference (RNAi) and CRIPS - approaches used in plant biotechnology/ in crops improvement

 • Topic 4: Generation of transgenic plants with increased resistance to biotic stresses/Generation of transgenic plants with increased resistance to abiotic stresses

 • Topic 5: Generation of transgenic plants with increased yield

 • Topic 6: Production of recombinant vaccines and recombinant proteins in transgenic plants

 • Topic 7: GMO Debate
  • Commercialization of transgenic plants
  • Regulatory requirements for use of transgenic plants/ regulation of GMO in the EU/Poland/worldwide
  • Ethical issues in transgenic plants biotechnology and production


Aims of education


 • Acquisition by students of the knowledge in the area of selected problems currently discussed in literature concerning application of biotechnology in constructing and breeding transgenic plants and the issues of related scientific domains and disciplines important in plant biotechnology (K_W03)
 • Acquiring by the student an ability to make use of scientific information, including information in English, concerning plant biotechnology and related scientific areas and disciplines. Acquiring an ability to critically analyze and select information as well as make use of written, electronic resources and suitable databases indispensable in carrying out operations in the field of plant biotechnology and related scientific areas and disciplines (K_U02)
 • Acquiring an ability to use scientific language, including specialist terminology and notional apparatus suitable for biotechnology and related areas and disciplines (K_U06)
 • Acquiring an ability to prepare and present in Polish and/or English a short oral presentation concerning detailed issues in the field of plant biotechnology and to participate in a discussion (K_U07)
 • The student will acquire an awareness and understanding of advantages and threats connected with conducting scientific research on transgenic plants and implementing advanced technologies that make use of knowledge of plant biotechnology as well as will recognize and formulate ethical problems concerning plant biotechnology. He/she will also be aware of the social role of a biotechnology graduate, and in particular he will understand the necessity of relaying knowledge and opinions about the achievements of biotechnology in the field of breeding and the benefits to the society of culturing genetically modified plants. He will understand and recognize the significance of intellectual property and behave ethically (K_K04)

nauczyciele w kursiedr Anna Ihnatowicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Elżbieta Mrożek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Sławomir Antkiewicz
otwórz kurs

Materiały do zajęć online z ćwiczeń do przedmiotu Rynek pieniężny i kapitałowy

nauczyciele w kursiedr Joanna Adamska-Mieruszewska
otwórz kurs

Kurs umożliwia przeprowadzenie kolokwium z ćwiczeń z przedmiotu Rynek Pieniężny i Kapitałowy

nauczyciele w kursiemgr Przemysław Wysiński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Sławomir Antkiewicz
otwórz kurs

Kurs wspierający

nauczyciele w kursiedr Marcin Boryczko
otwórz kurs

SEGMENTACJA RYNKU
•Rynek w świetle koncepcji marketingu
•Istota, zalety i koszty segmentacji rynku
•Strategia i proces segmentacji RYNKU
•Kryteria segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych i organizacji.
•Warunki efektywnej segmentacji.
•Ocena atrakcyjności segmentów i wybór docelowego rynku przedsiębiorstwa.
•Pojęcie i sposoby pozycjonowania produktu.
•Procedury segmentacji.
•Wykorzystanie badań marketingowych w procesie segmentacji rynku.
nauczyciele w kursiedr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marta Jurczyk
otwórz kurs

Seminarium BA

nauczyciele w kursiedr Wioleta Karwacka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Stefan Tukaj
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Pioch
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Anna Łysiak-Łątkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Adam Kostulak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Wioleta Dryl
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Piotr Kallas
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Hanna Furmańczyk
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Jacek Grodzicki
otwórz kurs

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do napisania pracy licencjackiej z zakresu literatury i kultury krajów nordyckich. 

nauczyciele w kursiedr Agata Lubowicka
otwórz kurs

Jest to kurs pomocniczy stacjonarnego seminarium licencjackiego z fonologii, wprowadzony na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia koronawirusem.

nauczyciele w kursiedr Marcin Fortuna
otwórz kurs

Zajęcia przygotowujące do napisania pracy licencjackiej zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa

nauczyciele w kursiedr hab. Inna Shaludko
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Jarosław Kempa
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Bartosz Marcinkowski
otwórz kurs

Kurs wspomagający realizację seminarium licencjackiego w ostatnim semestrze dla studentów 3 roku SSL na kierunku Ekonomia, promotor: dr A. Szmelter-Jarosz

nauczyciele w kursiedr Agnieszka Szmelter-Jarosz
otwórz kurs

Informacje, daty, pomoce.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kurs jest miejscem do przesyłania poszczególnych rozdziałów pracy licencjackiej do sprawdzenia merytorycznego.

nauczyciele w kursiedr Grażyna Chaberek
otwórz kurs

Kurs służy wspomaganiu zajęć stacjonarnych

nauczyciele w kursiedr Karolina Drozdowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Adam Kostulak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Tomasz Dryl
otwórz kurs

Kurs posłuży przesłaniu materiałów, użytecznych w konstruowaniu pracy magisterskiej.

nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray
otwórz kurs

seminarium ćwiczeniowe z obsługi zdalnego nauczania 

nauczyciele w kursiedr Marzenna Czerwińska
otwórz kurs

Jest to kurs pomocniczy stacjonarnego seminarium magisterskiego dla studiów zaocznych, wprowadzony na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia koronawirusem.

nauczyciele w kursiedr Marcin Fortuna
otwórz kurs

Na stronie kursu będą zamieszczane artykuły do zreferownia a także prezentacje przygotowane przez studentów.

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Jędrzejowicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marta Łockiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Zamojska
otwórz kurs

......

nauczyciele w kursiedr Olga Aleksandrowska
otwórz kurs

Seminarium magisterskie - studia dzienne historia powszechna średniowiecza

nauczyciele w kursiedr hab. Rafał Kubicki
otwórz kurs

Semiarium magisterskie

nauczyciele w kursiedr Krzysztof Rudolf
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Karolina Drozdowska
otwórz kurs

Studia magisterskie powinny być przede wszystkim pracą nad ciekawym, pasjonującym projektem pracy magisterskiej. Wszystkie kompetencje, jakie Studenci zdobędą w trakcie pisania pracy – zbieranie i krytyczna ocena materiałów i źródeł, komponowanie tekstu, uczenie się stylistyki naukowej, formułowanie ocen i prognoz – są kompetencjami, które są przydatne i potrzebne w trakcie pracy zawodowej. W kwestii pracy magisterskiej można przyjąć dwojaką perspektywę: a) merkantylną – zastanowić się, jaki temat byłby przydatny w planowanej karierze zawodowej, jaki temat otwierałby drzwi do przyszłych pracodawców lub własnej aktywności „na swoim” i tym tematem się zająć; b) autoteliczną – uświadomić sobie, że te dwa lata na uczelni to może ostatnia możliwość, która daje Studentom czas na zajmowanie się tematem niezwiązanym może z przyszłą pracą, ale za to odzwierciedlającym ich pasje i zainteresowania (na pracę i tak będzie potem czas, a kompetencje zdobyte podczas pisania pracy – bezcenne! Np. umiejętność dotrzymywania terminów oddawania poszczególnych fragmentów przekłada się na umiejętność zamykania poszczególnych etapów projektu zawodowego ;-).

nauczyciele w kursie
otwórz kurs


Kurs wspomagający seminarium magisterskie,  Teoria optymalnego sterowania z zastosowaniami.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kurs stanowi platformę do przesyłania pszczególnych rozdizałów pracy magosterskiej po technicznym sprawdzeniu przez Panią Julię Ziółkowską.

nauczyciele w kursiedr Grażyna Chaberek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Jacek Grodzicki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Hanna Furmańczyk
otwórz kurs

Seminarium PODATKI SAMORZĄDOWE LIC SZ

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Jolanta Gliniecka
otwórz kurs

Seminarium PRAWO FINANSOWE MSU SD

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Jolanta Gliniecka
otwórz kurs

Seminarium Prawo finansowe MSU SZ

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Jolanta Gliniecka
otwórz kurs

Seminarium PRAWO PODATKOWE LIC SD

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Jolanta Gliniecka
otwórz kurs

Seminarium PRAWO PODATKOWE LIC SZ

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Jolanta Gliniecka
otwórz kurs

Seminarium PRAWO SAMORZĄDOWE LIC SD

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Jolanta Gliniecka
otwórz kurs

Kontynuacja kursu Seminarium "Publikacje doświadczalne w biologii molekularnej i biotechnologii" W WARUNKACH KWARANTANNY będzie się odbywać wg następującego schematu i zamieszczonego harmonogramu, przy użyciu tej platformy PE (o ile ten sposób zadziała):

- idea jest taka, by w poniedziałki i piątki sprawdzali państwo platformę PE, logując się przez Portal Edukacyjny. 

- do czwartku, g.23.55 prelegenci zamieszczają dla prowadzącego za pomocą tej platformy  swoje prezentacje razem z ich tekstem (np. jako notatki pod slajdami lub nagraną prezentację w tekstem mówionym - dla odważnych) oraz publikację (dla pierwszej prezentacji tę, z której prezentujemy wynik).

- do następnej niedzieli g.23.55 prowadzący ma czas, by sprawdzić, ew. zweryfikować prezentacje i zadać do nich pytania, prelegentom i reszcie studentów, 

- do następnego czwartku umieszczają państwo swoje odpowiedzi, komentarze

- do kolejnej niedzieli prowadzący sprawdza, weryfikuje, komentuje odpowiedzi.

- a w międzyczasie zaczynamy już pracę nad następną prezentacją.

- PRZYPOMINAM, ŻE JĘZYKIEM DRUGIEJ PREZENTACJI JEST ANGIELSKI, DYSKUSJA W JĘZYKU POLSKIM LUB ANGIELSKIM, DO WYBORU

Nie znam jeszcze tej platformy, jesli napotkamy problemy techniczne, to będziemy się zastanawiać nad rozwiązaniami alternatywnymi.

nauczyciele w kursienull Sara Henry
dr Andrea Lipińska
otwórz kurs

seminarium

nauczyciele w kursiedr Piotr Kowzan
otwórz kurs

Kurs wspomagający seminarium BiTE

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs

Aby uzyskać dostęp do tego kursu, należy zgłosić się do mgr Anny Smykowskiej: 

Telefon: +48 58 523 24 23
E-mail: rekasm@ug.edu.pl


Literatura

 

 

 

nauczyciele w kursiemgr Małgorzata Kamińska
dr hab. Teresa Kamińska
mgr Anna Smykowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

Zaznajomienie studentów z problematyką tworzenia aplikacji rozproszonych z wykorzystaniem serwerów aplikacyjnych.

Przygotowanie studentów do obsługi serwerów aplikacyjnych w celu ich wykorzystania w biznesowych systemach informatycznych.
 


nauczyciele w kursiedr Jacek Maślankowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dariusz Kralewski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Bartosz Marcinkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Bartosz Marcinkowski
otwórz kurs

Sight translation.

nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kurs

Kurs przeznaczony jest dla studentów filologii angielskiej o specjalności: przetwarzanie języka naturalnego

nauczyciele w kursiedr Mikołaj Rychło
otwórz kurs

wykład

nauczyciele w kursiedr Marta Łockiewicz
otwórz kurs

Jest to kurs prowadzony na I i III roku studiów na kierunku "Informatyka".


Literatura

G. Wierczyński, W.R. Wiewiórowski, Prawne aspekty stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych. Zarys problematyki, [publikacja elektroniczna], Gdańsk 2020

G. Wierczyński, W.R. Wiewiórowski, Prawne aspekty informatyki, (w:) Informatyka ekonomiczna: teoria i zastosowania, red. S. Wrycza, J. Maślankowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, s. 637-664

nauczyciele w kursiedr hab. Grzegorz Wierczyński
otwórz kurs

Kurs z tłumaczeń prawniczych obejmuje 16 godz. ćwiczeń z zakresu tłumaczeń prawniczych z uwzględnieniem umów cywilnoprawnych . Kurs poprzedzony jest 8 godzinnym kursem wprowadzającym z języka specjalistycznego - prawniczego.

Celem kursu jest opanowanie zasad wykonywania tłumaczeń prawniczych, opanowanie specjalistycznej terminologii, doskonalenie kompetencji zawodowych - praca w grupach. 

Kurs z tłumaczeń unijnych obejmujący 8 godz. ćwiczeń ma na celu opanowanie reguł wykonywania tłumaczeń unijnych zgodnie z zaleceniami Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń przy Komisji Europejskiej, opanowanie podstawowej terminologii unijnej, korzystanie z baz terminologicznych i baz aktów prawnych UE oraz doskonalenie kompetencji zawodowych.

Kurs z tłumaczeń handlowych obejmuje 8 godz. ćwiczeń z zakresu tłumaczeń handlowych z uwzględnieniem działalności spółek handlowych.

Celem kursu jest opanowanie zasad wykonywania tłumaczeń handlowych, opanowanie specjalistycznej terminologii oraz doskonalenie kompetencji zawodowych.


Literatura:

Kodeks cywilny 

Anna Jopek-Bosiacka - Przekład prawny i sądowy 

Vademecum Tłumacza - Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy

Kodeks spółek handlowych 

Ustawa o rachunkowości 

Janina Jaślan, Henryk Jaślan - Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej, wyd. WP

Iwona Kienzler Robert Romanowski  - Leksykon handlowy C.H.Beck

Monika Woytowicz Neymannn, Roman Kozierkiewicz, Mieczysław Puławski  - English-Polish Business Dictionary Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne

nauczyciele w kursiemgr Magdalena Łutek
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Igor Hałagida
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Igor Hałagida
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Stanisław Umiński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Maciej Hyży
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Jarosław Kempa
otwórz kurs

Kurs przeznaczony dla studentów, którzy zgłaszają swoje projekty do StartUpów.

nauczyciele w kursiedr hab. Michał Kuciapski
dr Jacek Maślankowski
prof. dr hab. Stanisław Wrycza
prof. zw. dr hab Stanisław Wrycza
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dorota Buchnowska
otwórz kurs

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Strategie inwestycyjne w dniu 27 maja godz. 11.30-13.00

nauczyciele w kursiedr Magdalena Mosionek-Schweda
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Wioleta Dryl
otwórz kurs

Literatura

 1. A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman,  Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, WNT 1983.
 2. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT 1996.
 3. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 1998.
 4. C.J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT 2000
 5. R. Elmasri, S. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion 2005
 6. J. Jędrzejowicz, Bazy danych, Wyd. UG 2004
 7. N. Wirth,  Algorytmy+struktury danych=programy, WNT 1989.
 8. R. Stones, N. Matthew, Od podstaw. Bazy danych i PostgreSQL, Helion 2002
 9. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT 2000.

nauczyciele w kursiedr Rafał Lutowski
otwórz kurs

Literatura

 1. A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman,  Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, WNT 1983.
 2. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT 1996.
 3. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 1998.
 4. C.J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT 2000
 5. R. Elmasri, S. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion 2005
 6. J. Jędrzejowicz, Bazy danych, Wyd. UG 2004
 7. N. Wirth,  Algorytmy+struktury danych=programy, WNT 1989.
 8. R. Stones, N. Matthew, Od podstaw. Bazy danych i PostgreSQL, Helion 2002
 9. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT 2000.

nauczyciele w kursiedr Rafał Lutowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Katarzyna Kaszorek
dr hab. Olga Kubińska
otwórz kursDyskusja na temat sylabusa przedmiotu

Literatura
 Rozporządzenie MNiSW w sprawie KRK
nauczyciele w kursiemgr Zbigniew Ruszczyk
otwórz kurs

Kurs wspomagający przedmiot Symulacje i gry menadżerskie na studiach dziennych 

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs

Kurs wspomagający  dla przedmiotu Symulacje i gry menadżerskie_niestacjonarne

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Wiesław Miklaszewski
otwórz kurs

System operacyjny LINUX [lab]

nauczyciele w kursiedr Sławomir Radomski
otwórz kurs

Problematyka kursu: konstytucja USA, federalizm, prezydent i Kongres, władza sądownicza, kultura polityczna i połeczeństwo, ruchy społeczne, partie polityczne, system wyborczy, polityka wewnętrzna USA

Forma zaliczenia: wykonanie prac zaliczeniowych, wykonanie prezentacji, udział w spotkaniach online

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę (ocena wystawiona na podstawie punktów zebranych za wykonanie zadań) egzamin w sesji letniej (pytania testowe i otwarte)

Metody dydaktyczne: prezentacje na zadane tematy, analiza materiałów filmowych, praca własna studentów, spotkania online (zoom), prace zaliczeniowe

Sposób realizacji: e-learning (przez Portal edukacyjny UG i platforma Zoom)


nauczyciele w kursiemgr Justyna Stiepanow
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Lucyna Przybylska
otwórz kurs

Materiały do e-learningu dla studentów drugiego roku studiów licencjackich

nauczyciele w kursiedr hab. Michał Suchanek
otwórz kurs

Dotyczy systemów informatycznych klasy ERP oraz BI.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kurs e-learningowy zawiera materiały do samodzielnego studiowania części wykładowej z przedmiotu "Systemy logistyczne"

nauczyciele w kursiedr hab. Cezary Mańkowski
otwórz kurs

Kurs wspierający

nauczyciele w kursiedr Marcin Boryczko
otwórz kurs

..

nauczyciele w kursiedr hab. Michał Kuciapski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Hanna Furmańczyk
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Wojciech Glac
otwórz kurs

Tax law 

nauczyciele w kursiedr Edvard Juchnevic
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Sadkowska
otwórz kurs Kurs wspomagający regularne zajęcia na studiach licencjackich.

Literatura
 U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2009.
nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Gabriela Gic-Grusza
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Gabriela Gic-Grusza
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Cupiał
dr Gabriela Gic-Grusza
mgr Patryk Pezacki
otwórz kurs

test na wykorzystanie technik informatycznych w tłumaczeniu tekstów

nauczyciele w kursiedr hab. Jan Sikora
otwórz kurs

Kurs przeznaczony dla studentów historii sztuki II roku studiów licencjackich. Został przygotowany w związku z przerwą nauczania tradycyjnego spowodowaną zagrożeniem koronawirusem. Stanowi ekwiwalent zajęć w trybie online.

nauczyciele w kursiedr Jacek Bielak
otwórz kurs

W trakcie trwania kursu nabędą państwo zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane umiejętności z zakresu obsługi programów pakietu Microsoft office (Word, PowerPoint, Excel). Pozwoli to państwu edytować dowolny tekst zgodnie z własnymi potrzebami, tworzyć rozbudowane prezentacje multimedialne z zastosowaniem animacji i nie tylko, a także edytować bazy danych w arkuszach kalkulacyjnych. Przejście kursu w znacznym stopniu ułatwi poprawne edytowanie tekstu w kontekście późniejszych prac naukowych np. pracy magisterskiej. Pozwoli również bezproblemowo wykonywać wszelkie operacje dotyczące obróbki danych związanych z  późniejszą działalnością naukową, jak również tworzyć profesjonalne prezentacje, które będą mogli państwo przedstawiać w szerszym gronie słuchaczy.

nauczyciele w kursiemgr Rafał Ronowski
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Naczk
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Anna Pędziszewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Stefan Tukaj
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego


nauczyciele w kursiedr Aleksandra Naczk
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego


nauczyciele w kursiedr Aleksandra Naczk
otwórz kurs

Kurs zawiera materiały uzupełniające dla Studentów uczestniczących w zajęciach z przedmiotu "Technologie Informacyjne" oraz zadania do samodzielnego wykonania przez Studentów.

nauczyciele w kursiemgr Darya Harshkova
otwórz kursKurs certyfikowany Cisco CCNA.
nauczyciele w kursiedr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

Wykłady z przedmiotu Teoretyczne podstawy kształcenia dla II roku Pedagogiki Studia Stacjonarne

nauczyciele w kursiedr Piotr Zamojski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Dominika Bartnik-Światek
otwórz kurs

Drodzy uczniowie szkół podstawowych,

W ramach programu Zdolni z Pomorza organizujemy dla Was kurs e-learningowy pt.

Teoria liczb – od podstaw do numerów kont bankowych

 

W ramach kursu omówimy wiele zagadnień dotyczących teorii liczb. Zaczniemy oczywiście od podstaw, omawiając kwestie podzielności, czy pierwszości liczb naturalnych. Przedstawimy m.in. dowód nieskończoności zbioru liczb pierwszych, który sięga czasów starożytnych. Powiemy także o liczbach Fermata i Mersenne’a oraz postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak gęsto liczby pierwsze rozłożone są na osi liczbowej.

Na szczęście nie zatrzymamy się na starożytności. Zdefiniujemy relację kongruencji, która jest jednym z podstawowych narzędzi w kryptografii. Doprowadzi nas to do bardzo współczesnej tematyki, opisującej generowanie numerów kont bankowych, kart kredytowych, czy numerów PESEL. Nie omieszkamy wspomnieć o słynnych problemach popularno-naukowych, dotyczących tzw. równań diofantycznych.

 

Odbędzie się 9 lekcji. Pierwsza z nich pojawi się w Portalu Edukacyjnym UG w środę, 19 lutego i każda kolejna dostępna będzie co tydzień. Rejestracja odbywać się będzie mailowo – chętni proszeni są o wysłanie zgłoszenia na adres mailowy pawel.klinga@ug.edu.pl. Dołączać można także w trakcie trwania kursu, choć oczywiście im wcześniej, tym lepiej.

 

Przy okazji zachęcamy uczestników kursu do udziału w spotkaniu akademickim 25 kwietnia, poświęconemu tej samej tematyce.


Ramowy plan kursu:


Data Temat lekcji
19.02.2020. Podzielność, liczby pierwsze
26.02.2020. Liczby Fermata, Mersenne'a i gęstość zbioru P
4.03.2020. NWD, algorytm Euklidesa i liczby doskonałe
11.03.2020. Kongruencja, kryteria podzielności
18.03.2020. Dwumian Newtona i trójkąt Pascala
25.03.2020. Równania diofantyczne i różne problemy popularno-naukowe
1.04.2020. Szybkie potęgowanie i inne obliczenia na dużych liczbach
8.04.2020. Szyfrowanie
15.04.2020. Konta bankowe, numery PESEL i innenauczyciele w kursiedr Paweł Klinga
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Adrian Karpowicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marta Łockiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Tomasz Michałowski
otwórz kurs


test maila

nauczyciele w kursiemgr Łukasz Czyżewski
otwórz kurs

Kurs testowy - Conditional activities v4


Literatura

v4

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
mgr Łukasz Czyżewski
otwórz kurs

kurs testowy do wysyłania maili

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dariusz Kralewski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Bartosz Marcinkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Bartosz Marcinkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Marta Tymińska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Andrea Lipińska
otwórz kurs

literatura

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs

Testowanie możliwości egzaminu pisemnego z WD

nauczyciele w kursiedr Anna Socka
otwórz kurs

test1

nauczyciele w kursiemgr Remigiusz Ratajski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

testz

nauczyciele w kursiemgr Remigiusz Ratajski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Krzysztof Rudolf
otwórz kurs

Przedmiot obejmuje przekład tekstów literackich - proza angielska i amerykańska XX i XXI wieku. 

nauczyciele w kursiedr Krzysztof Rudolf
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Magdalena Bielenia-Grajewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Piotr Kallas
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Krzysztof Rudolf
otwórz kurs<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span lang="pl-PL"><strong>Cel: </strong></span><span lang="pl-PL">Kurs ma na celu zaznajomienie studentów: 1) z podstawowymi pojęciami dotyczącymi postępowania w sprawach cywilnych w Polsce oraz w krajach anglojęzycznych oraz z kluczowymi z&nbsp;punktu widzenia tłumacza różnicami pomiędzy systemami prawnymi poszczególnych krajów w tym zakresie, a także 2) ze skutecznymi sposobami pozyskiwania oraz weryfikacji informacji na temat terminów prawnych dotyczących postępowania cywilnego, jak i oceny znaczenia tych informacji w kontekście danego tłumaczenia (przy uwzględnieniu jego funkcji i celu).</span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span lang="pl-PL"><strong>Zawartość kursu:</strong></span><span lang="pl-PL"> W trakcie kursu wykonywane będą przede wszystkim tłumaczenia pism procesowych, orzeczeń sądowych oraz innych dokumentów właściwych dla poszczególnych etapów postępowania cywilnego, zarówno w parze polski-angielski, jak i angielski-polski. Studenci zapoznają się z </span><span lang="pl-PL">tekstami różnego typu, o szerokim zakresie tematycznym. </span> </p>
Literatura
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><a name="_GoBack"></a><span style="font-face:Calibri, serif;"><span style="font-size:medium;"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Literatura obowiązkowa</span></strong></span></span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-face:Calibri, serif;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">1. Berezowski, Leszek (2011). </span></span></span><span style="font-face:Calibri, serif;"><span style="font-size:medium;"><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? Praktyczny przewodnik</span></em></span></span><span style="font-face:Calibri, serif;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.</span></span></span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-face:Calibri, serif;"><span style="font-size:medium;"><span lang="en-GB" style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">2. </span></span></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Gubby, Helen. English legal terminology: Legal concepts in language. 3rd edition (2011). The Hague: Eleven International Publishing. (</span><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">rozdział</span></em> <em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">2</span></em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">)</span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">3.&nbsp;</span><span style="font-face:Calibri, serif;"><span style="font-size:medium;"><span lang="en-GB" style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Jopek-Bosiacka, Anna (2006). </span></span></span><span style="font-face:Calibri, serif;"><span style="font-size:medium;"><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Przekład prawny i sądowy</span></em></span></span><span style="font-face:Calibri, serif;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN. </span></span></span><span style="font-face:Calibri, serif;"><span style="font-size:medium;"><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">(rozdział 7)</span></em></span></span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span></strong></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-size:small;">4.</span><span style="font-size:11.5pt;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Matulewska, Aleksandra (2007). Judgments in Polish–English and English–Polish </span><span style=""> </span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">translation. </span><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Lingua legis: czasopismo pod auspicjami Polskiego Towarzystwa </span><span style=""></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. </span></em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Vol. 15. 23–32. [dostępne w bibliotece prawnej UG]</span></span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-size:11.5pt;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span></span> </p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span></strong></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span></strong></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Literatura dodatkowa:</span></strong></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">1. Alcaraz &amp; Hughes (2002). </span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Legal Translation Explained.</span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"> Manchester: St Jerome Publishing.<br /></span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;">2. <span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Knoppek, Krzysztof (2012). Postępowanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach. Warszawa: LexisNexis</span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;">3. Rossini, Christine. English as a Legal Language. Kluwer Law International. <strong>Chapter: Litigation</strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"> </span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span></strong></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span></strong></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span></strong></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Litaratura pomocna na potrzeby tłumaczenia z komentarzem</span></strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">:</span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-face:Trebuchet MS,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">1. Venuti</span><span style="font-face:Trebuchet MS,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">, Lawrence, </span><span style="font-face:Trebuchet MS,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Strategies of translation w: </span></span><span lang="EN-US"></span><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-face:Trebuchet MS,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Baker, Mona: </span><em>Routledge Encyclopedia of Translation Studies.</em><br /></span></span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">2. </span><span lang="EN-US"><span style="font-face:Trebuchet MS,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Molina L. and Ampero Hurtado Albir (2002), Translation techniques revisited</span><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">, </span><em>Meta</em><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"> 47(4), 498-512. </span><a href="http://www.erudit.org/revue/meta/2002/v47/n4/008033ar.pdf">http://www.erudit.org/revue/meta/2002/v47/n4/008033ar.pdf</a> </span></span></span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">3. </span><span lang="EN-GB" style="color:black;font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Weston, M. (1991) </span><em>An English Reader’s Guide to the French Legal System</em><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">.</span><span style=""> </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Oxford:&nbsp;</span></span><span style=""></span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Berg (rozdział dotyczący strategii w tłumaczeniu prawniczym)</span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">4.</span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"> Garzone</span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;">, Giuliana (2000). Legal </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Translation</span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;"> and </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Functionalist</span><span :;color:black;language:pl;vertical-align:baseline;"="" style="font-size:14.0pt;font-family:Trebuchet MS;trebuchet ms:;"> </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Approaches</span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;">: a </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Contradiction</span><span :;color:black;language:pl;vertical-align:baseline;"="" style="font-size:14.0pt;font-family:Trebuchet MS;trebuchet ms:;"> </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">in</span><span :;color:black;language:pl;vertical-align:baseline;"="" style="font-size:14.0pt;font-family:Trebuchet MS;trebuchet ms:;"> </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Terms</span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;">? La </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-style:italic;vertical-align:baseline;">traduction</span><span :;color:black;language:pl;font-style:italic;vertical-align:baseline;"="" style="font-size:14.0pt;font-family:Trebuchet MS;trebuchet ms:;"> </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">juridique</span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;">. Historie, </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-style:italic;vertical-align:baseline;">theorie(s) et pratique. </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;">Geneve</span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">: </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;">Universite</span><span :;color:black;language:pl;vertical-align:baseline;"="" style="font-size:14.0pt;font-family:Trebuchet MS;trebuchet ms:;"> </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;">de </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Geneve</span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;">, </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Escole</span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;"> de </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Traduction</span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;"> et </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">d’Interpretation</span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;">/ASTTI. 395–414.</span> <span :;color:black;language:pl;vertical-align:baseline;"="" style="font-size:14.0pt;font-family:Trebuchet MS;trebuchet ms:;"> </span> </p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"></p><span lang="EN-GB" style="font-size:12.0pt;font-family:Times New Roman;color:black;"></span>
nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Krzysztof Rudolf
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Krzysztof Rudolf
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Michał Stukow
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Aleksandra Nowel
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Magdalena Jażdżewska-Gutta
otwórz kurs

This course revolves around the idea of freedom, deeply ingrained in the American life and culture. This particular scope for an introductory course in American History was inspired by Eric Foner’s “Give Me Liberty! An American History”. The organizing theme of liberty in the American past allows students to look at the basic chronology through different lenses. While exploring facts and events of American history, students will observe how the ever-changing idea of freedom developed from political, religious and economic concepts, underwent changes in its definitions and social application, eventually reaching the sphere of individual’s privacy. This course will help understand where the current American understanding of “liberty and justice for all” comes from. Beginning with the story of a quest for the New World, students will trace the consecutive waves of immigrants often holding nothing but hope for freedom of all kinds in the New World. Throughout two semesters, this course will examine how freedom requires vigilance, how fragile liberty may turn in the face of war or times of national crisis, and, finally, how ambivalent its interpretations may be.

nauczyciele w kursiedr Piotr Derengowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Piotr Pisarewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Piotr Pisarewicz
otwórz kurs

Kurs poświęcony jest prawnym aspektom ubezpieczeń, w szczególności doytyczącym specyfiki poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, ich charakteru prawnego. 

nauczyciele w kursiedr hab. Dorota Maśniak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Kamila Bielawska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Piotr Pisarewicz
otwórz kurs

Kurs poświęcony prawnym aspektom prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych i medycznych.

nauczyciele w kursiedr hab. Dorota Maśniak
otwórz kursFigurą samopodobną nazwiemy taki obiekt, którego części są podobne do całości. Jednymi z takich figur w matematyce są fraktale. Obiekty takie spotykamy również w przyrodzie. Przykładem mogą być płatki śniegu, liść paproci, system naczyń krwionośnych czy formacje skalne. Aby opisać jak powstają takie złożone obiekty, można użyć stosunkowo prostych algorytmów matematycznych, które będziemy przedstawiać w postaci układów dynamicznych.

 

E-kurs zaczniemy od omówienia, czym są fraktale, gdzie je możemy znaleźć w przyrodzie i jakie mają zastosowanie. Zapoznamy się z klasycznymi fraktalami takimi jak zbiór Cantora, krzywa Kocha, czy trójkąt Sierpińskiego. Omówimy ich podstawowe własności. Dowiemy się, w jaki sposób można je mierzyć. Zastanowimy się również, jak długa jest linia brzegowa morza.

Następnie zapoznamy się z dyskretnymi układami dynamicznymi, które wykorzystamy do tworzenia tak znanych fraktali jak paproć Barnsleya, zbiory Julii, czy zbiór Mandelbrota.

Podczas kolejnych lekcji zobaczymy, jak z chaosu wyłania się porządek, czyli zapoznamy się z grą w chaos i zobaczymy, jaki jest jej wynik.

Zajmiemy się również tym, w jaki sposób można wykorzystać układy dynamiczne do tworzenia obrazów. Dowiemy się, jak modelować za pomocą komputera wzrost rośliny.

 

Kurs obejmie 9 lekcji (jedna tygodniowo), co druga zakończy się testem.


Termin Temat
18 lutego 2019
Co to jest układ dynamiczny i figura samopodobna?
25 lutego 2019
Klasyczne fraktale i ich własności
4 marca 2019
Jak zmierzyć fraktal?
11 marca 2019
Co wspólnego mają układy dynamiczne z królikami?
18 marca 2019
Czy z chaosu może wyłonić się porządek?
25 marca 2019
Paproć Barnsleya
1 kwietnia 2019
Algorytmy rekurencyjne a fraktale
8 kwietnia 2019
Modelowanie wzrostu roślin
15 kwietnia 2019
Zbiory Julii i zbiór Mandelbrota


nauczyciele w kursiedr Adrian Karpowicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Piotr Derengowski
otwórz kurs

Kurs dla studentów aplikujących na wyjazd do University of Akureyri (Islandia) w ramach programu Erasmus+  poprzez udział w konkursie PISCES, (więcej informacji www.pisces.edu.pl).

nauczyciele w kursiedr inż. Ewa Malinowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Błaszkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Anna Łuczak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Alina Swebocka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Barbara Lubich-Pyrzowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Beata Pawłowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Ewa Miodońska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Grażyna Stefańska-Ulanowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Iwona Musielska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Izabela Śliwińska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Joanna Makara
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Lucyna Konkolewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Małgorzata Szczepaniak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Martyna Włodarczyk
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Rafał Kuleta
otwórz kurs

Jest to kurs pomocniczy stacjonarnego kursu programowania aplikacji webowych dla specjalności "Przetwarzanie Języka Naturalnego", wprowadzony na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia koronawirusem.

nauczyciele w kursiedr Marcin Fortuna
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Maciej Mikliński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Maciej Mikliński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Kurs uzupełniający dla studentów II roku Pedagogiki wczesnoszkolnej z językiem angielskim

nauczyciele w kursiedr Martin Blaszk
dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Marcin Ciecholewski
otwórz kurs

Niniejszy kurs oferuje przypomnienie wiadomości z historii sztuki. Prezentacja związana jest z przypomnieniem dzieł z kolejnych epok i kierunków, ale  również zwraca uwagę na  zróżnicowanie sztuki, jeśli chodzi o wykorzystanie mediów. A wszystko zaczyna się od wyjaśnienia jakim medium jest obraz i jak należy go rozumieć, poczynając od czasów prehistorycznych, gdzie obraz służył komunikacji.

Zaczynamy  od filmu Wernera Herzoga "Jaskinia zapomnianych snów" (2010), który studenci oglądają samodzielnie.

Następnie studenci czytają teorię:

 Teoria i definicje na temat sztuki:

 Istnieje wiele definicji sztuki, zarówno historycznych, socjologicznych, krytycznych, semiotycznych i filozoficznych zmieniających się w zależności od epoki, czasu, ideologii, kontekstu. Jak pisze A. D’Alleva „o tym czy dany przedmiot został zakwalifikowany jako sztuka, czy też nie, decyduje cały szereg ukształtowanych przez kulturę i politykę wartości. Jest to przyczyna, dla której ludziom tak trudno jest dojść do porozumienia w kwestii (tego: MK), czym dokładnie jest sztuka” (D’Alleva, 2013: 13-14). Pierwsze określenia związane z ekwiwalentem sztuki, bo trzeba pamiętać że termin ten wcześniej nie istniał, związane były z mimesis np. u Platona, lub też pracą dla ludu  np. demiourgos w antycznej Grecji (Tamże: 14). Wiele osób definiując współcześnie ten termin zaczyna od, wywodzącej się z Renesansu definicji sztuki jako malarstwa, rzeźby rysunku czy grafiki (Tamże: 14). Takie rozumienie sztuki łączy się z talentem danego twórcy, który wytwarza dany obiekt za sprawą swej pracy i spływającego nań natchnienia. Sztuka, począwszy od XIX wieku, uniezależnia się bowiem od rzemiosła i wiąże ściślej z pojęciem twórczości i oryginalności dzieła. Artystami zaś są osoby motywowane wewnętrznym przymusem tworzenia, czy też potrzebą wyrażenia uczuć, albo rozwiązywania problemów własnych lub ogólnoludzkich (Tatarkiewicz, 2005).

            To „klasyczne” rozumienie sztuki przez wielu ludzi wciąż przyjmowane jest za oczywiste, ale różni się mocno od współczesnych definicji sztuki, w których nie jest istotny formalizm, czyli to jak zostało skonstruowane dane dzieło: jego kompozycja, faktura, kolor, ale to w jaki sposób burzy zastaną rzeczywistość, w jaki sposób komentuje, krytykuje, czy dokumentuje to co się dzieje w danym momencie na świecie. Tego rodzaju dzieła sztuki, powstałe np. w końcu XX wieku, A.C. Danto nazywa sztuką zaburzającą ustalony porządek – disturbatory art. Jak pisze bowiem wspomniany krytyk sztuki: „wykorzystuje (ona: MK) artystyczne znaczenia w celu dokonania zmian socjalnych czy moralnych” (Danto, 1997:300).  Sztuka komentuje zastaną rzeczywistość i przetrawia nowe jakości aby zamienić je w doznania. Nie wszystko jednak zasługuje na miano sztuki. Jak pisze cytowany już A. C. Danto: „aby cokolwiek mogło być sztuką, musi coś reprezentować, to jest musi mieć pewne semantyczne własności”. Musi więc coś znaczyć, musi mieć swoje jestestwo, swój głos, który będzie słyszalny przez społeczeństwo („słuchaczy” sztuki). Co prawda coraz trudniej usłyszeć jest sztukę, bo w dobie „ery płynnej nowoczesności” (Baumann, 2010:11),  zdarzenia artystyczne bywają zbyt kruche i za krótkie. Migoczą chwilą, ulegają zniszczeniu i  jednorazowości.

Innym kontrowersyjnym głosem w tej dyskusji jest teza E. Gombricha, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak „sztuka” – są tylko dzieła i artyści, a reszta to wynik potrzeby człowieka do ciągłego porządkowania świata i wyszukiwania punktów orientacyjnych (Gombrich, 2013:10).

W jeszcze innym sensie definiując sztukę jako nowoczesną, można ją określić jako taką, która ma ambicję wyrażania współczesnej epoki i wydarzeń z nią związanych. „To sztuka aspirująca do tego, żeby być barometrem przemian kulturowo-cywilizacyjnych” (Szkołut, 2002:125).

Z kolei, nowozelandzki estetyk Denis Dutton, wskazuje siedem cech sztuki, które pokazują jak sztuka, szczególnie współczesna, może być urozmaicona. Oto one:

1) wirtuozeria w sztuce, czyli mistrzowskie opanowanie umiejętności, które wymagają talentu, długotrwałych ćwiczeń i wiedzy;

2) bezinteresowna przyjemność w sztuce, czyli działania, które są źródłem

przyjemności, a nie jedynie środkiem do osiągania jakichś celów praktycznych, a także wytwory takich działań, które dostarczają przyjemności, nawet jeśli

niejako przy okazji pełnią funkcje praktyczne. Sztuka to obietnica przyjemności i szczęścia (promesse de bonheur);

3) styl w sztuce, czyli wytwory i działania naznaczone rozpoznawalnym stylem, posiadające własny styl. Styl może być charakterystyczny dla jakiejś kultury, jakiegoś regionu lub epoki, ale może też być całkowicie indywidualny;

4) naśladownictwo w sztuce, która jedynie naśladuje rzeczy realnie istniejące lub wyobrażone, co odróżnia ją od praktycznej, codziennej, poważnej rzeczywistości, w której na co dzień jesteśmy zanurzeni. Sztuka jest przerwą, oddechem od codzienności;

5) sztuka, która skupia uwagę, wzbudza intensywne emocje i poczucie wspólnoty;

6) sztuka, która działa na wyobraźnię, wyprowadza nas z praktycznego, ziemskiego świata i wprowadza w świat wyobrażony, wymyślony, nieprawdziwy;

7) krytyka w sztuce, czyli istnienie mniej lub bardziej wyspecjalizowanego i rozbudowanego języka (dyskursu) pozwalającego oceniać działania i wytwory jako wspaniałe, przeciętne lub nieudane, chybione (Dutton, 2010:210-211).


Kolejny etap to wyszukanie następujących dzieł sztuki (student musi sam wyszukać obraz w przeglądarce internetowej

, np. poprzez stronę:

Google Arts & Culture


Oto kolejne dzieła do samodzielnego odszukania przez studenta:

1. Jaskinia Lascaux we Francji, Rysunek konia, 15-10 tys lat p.n.e.

2. Słynny  posąg młodzieńca Doryphoros, Niosący włócznię.

3. H. Bosh, Ogród ziemskich rozkoszy.

4. H. Memling, Sąd ostateczny.

5. J. van Eyck, Małżeństwo Arnolfinich.

6.  Dowolne dzieło: Leonarda da Vinci, Michała Anioła Buonarroti, Tycjana, Piotra Bruegela.

7. Dowolne dzieło wg: Caravaggia.

8. Peter Paul Rubens, „Trzy gracje”.

9. Dowolne dzieło Diego Velázqueza.

10.Dowolne dzieło Rembrandta van Rijna.

11. Jacques – Luis David, Śmierć Marata.

12. Caspar David Friedrich – romantyzm niemiecki (np. Wędrowiec przed morzem mgły).

13. Francisco  Goya – romantyzm hiszpański (np. Maja ubrana, Maja naga).

14.Eugène Delacroix – romantyzm francuski (np. Śmierć Sardanapala.

15. Aleksander Gierymski, Trumna chłopska.

16. Jean-François Millet, Kobiety zbierające kłosy.

17. Claude Monet, „Impresja, Wschód słońca”.

18. Edgar Degas, „Lekcja tańca”.

19. Auguste Renoir, „Śniadanie wioślarzy”.

20. Leon Wyczółkowski, Ujrzałem raz, scena przy fortepianie.

nauczyciele w kursiedr Małgorzata Karczmarzyk
otwórz kurs

1. Wybrane statystyki i ich rozkłady - estymatory średniej, wariancji.
2. Estymacja parametrów rozkładu. Metody uzyskiwania estymatorów (momentów, najwiękjszej wiarygodności). Własności estymatorów (zgodność,
nieobciążoność, asymptotyczna normalność).
3. Estymacja przedziałowa. Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej i wariancji.
4. Weryfikacja hipotez statystycznych: błąd I i II rodzaju, moc testu, lemat Neymana-Pearsona.
5. Testowanie normalności rozkładu – testy Shapiro-Wilka, Andersona-Darlinga,
Jarquera-Berry. Analiza błędu II rodzaju metodami Monte Carlo.
6. Wybrane testy parametryczne (testy istotności dla średniej i wariancji, testy istotności różnic dla średnich w dwóch populacjach, testy
jednorodności wariancji).
7. Wybrane testy nieparametryczne (test Manna-Whitneya, test Kołmogorowa-Smirnowa , test Wilcoxona, test χ2-Pearsona).
8. Podstawy analizy regresji w tym regresja liniowa.
9. Wybrane kryteria informacyjne, w tym kryterim AIC.
10. Wstęp do bootstrapu w tym wykorzystanie do tworzenia przedziałów ufności.
11. Praktyczne przećwiczenie powyższych zagadnień przy użyciu pakietów R i Statistica.

nauczyciele w kursiedr Piotr Karwasz
dr Nikodem Mrożek
dr Janusz Przewocki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Janusz Przewocki
otwórz kurs

Laboratoria z Wnioskowania Statystycznego. 

nauczyciele w kursiedr Janusz Przewocki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Gabriela Gic-Grusza
dr Marek Kowalewski
otwórz kurs

Zajęcia wspomagające dla Wprowadzie do profilaktyki problemów społecznych

nauczyciele w kursiedr Marcin Boryczko
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dagmara Budnik-Przybylska
otwórz kurs

Writing for the 2nd year students of English Philology (translation BA)

nauczyciele w kursiedr Mikołaj Rychło
otwórz kurs

Wykład prof. Alessio Mengoni from University of Florance, Italy.

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Michał Obuchowski
otwórz kurs

Kurs wspomagający zajęcia w sali ćwiczeniowej

nauczyciele w kursiedr Karolina Drozdowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr inż. Anna Nenca
otwórz kurs

Od doświadczenia pustyni do wysokiej kompetencji eksperckiej

nauczyciele w kursiedr hab. Hieronim Chojnacki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marek Hałenda
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr inż. Anna Nenca
otwórz kurs

Materiały pomocnicze do kursów programowania na kierunkach:

Fizyka, semestr 2. LIC-3

BJiOR, semestr 2. LIC-3

Fizyka medyczna, semestr 2. LIC-3

Materiał może być również przydatny dla Bioinformatyki, semestr 2. LIC-3

Nowe tematy będą sukcesywnie umieszczane.

nauczyciele w kursiedr Janusz Młodzianowski
otwórz kurs

Celem kursu jest

1. Zapoznanie studentów z elementarną wiedzą o geograficznym, kulturowym, etnicznym, politycznym i ekonomicznym zróżnicowaniu obszaru
Europy Północnej, zorientowaną na zastosowanie praktyczne w przyswajaniu dalszej wiedzy właściwej dla kierunku skandynawistyka.
2. Uświadomienie studentom potrzeby podejścia interdyscyplinarnego przy analizowaniu przyczyn oraz przebiegu wybranych procesów i zjawisk
społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych), specyficznych dla dziedzin nauk społecznych i humanistycznych właściwych dla
kierunku skandynawistyka.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
• BLATTER, JOACHIM K. (2001): “Debordering the World of States: Towards a Multi-Level System in Europe and a Multi-Polity System in North America? Insights from Border Regions”, European Journal of International Relations, Vol. 7, No. 2, 175-209.
• BRÜGGEMANN, KARSTEN (2003): “Leaving the ‘Baltic’ States and ‘Welcome to Estonia’: Re-regionalising Estonian Identity”, European Review of History, Vol. 10 Issue 2, 343-360.
• DALL SCHMIDT, TORBEN (2005): Cross-border regional enlargement in Øresund, GeoJournal, 64(3), 249-258.
• GROSSE, TOMASZ GRZEGORZ (2002): „Przegląd Koncepcji Teoretycznych Rozwoju Regionalnego“, Studia Regionalne i Lokalne, Vol. 1 (8), 25-48.
• KEATING, MICHAEL (2005): Tworzenie Miejsca. Terytorium, Instytucje, Rozwój Gospodarczy. Warszawa: Centrum Europejskie Natolin.
• KUCIŃSKI, KAZIMIERZ (2002): Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny. Rozdział VII “Region ekonomiczny”, s. 175-197.
• GERNER, KRISTIAN (2007): “Szwecja i Finlandia, Polska i Kresy Wschodnie. Tożsamość narodowa, terytorium i świa-domość historyczna”, w:
Szymański, Jan (red.): Polska-Szwecja w XX wieku. Wpływy i inspiracje. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 11-25.
• GÖTZ, NORBERT (2003) “Norden: Structures That Do Not Make a Region”, European Review of History, Vol. 10 Issue 2, 323-341.
• LÖFGREN, ORVAR (2008): “Regionauts: the Transformation of Cross-Border Regions in Scandinavia”, European Urban and Regional Studies 15(3): 195–209.
• NEUMANN, IVER B. (1999) ‘‘Making Regions: Northern Europe’’, w: Neumann, Iver B.: Uses of the other. “The East” in European identity formation, Manchester: Manchester University Press, 113-141.
• OECD (2011): OECD Territorial Reviews: NORA Region 2011: The Faroe Islands, Greenland, Iceland and Coastal Nor-way, Paris: OECD Publishing.
• PAASI, ANSSI (2002): “Place and region: regional worlds and words”, Progress in Human Geography 26-6, 802–811.
• PALMOWSKI, TADEUSZ (2003): “Delimitacja regionu Europy Bałtyckiej”, w: Wymiar i współczesne interpretacje regio-nu, Gdańsk: Uniwersytet
Gdański. Katedra Geografii Ekonomicznej; Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 253-261.
• REMBOWSKA, KRYSTYNA (2003): “Region i lokalność w świetle nowych geograficznych perspektyw badawczych”, w: Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Katedra Geografii Ekonomicznej; Poznań: Bo-gucki Wydawnictwo Naukowe, 33-42.
• SAGAN, IWONA (2000): „Metodologiczne Dylematy Współczesnej Geografii Społeczno-Ekonomicznej”, Studia Regio-nalne i Lokalne, Vol. 2(2), 6-19.
• SAGAN, IWONA (2003): „Geografia regionalna a przemiany metodologii badań społeczno-ekonomicznych”, w: Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Katedra Geografii Ekonomicznej; Poznań: Bogucki Wy-dawnictwo Naukowe, 43-54.
• TOPOLSKI, JERZY (1996): Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej. Rozdział VIII “Transfiguracje przestrzeni w narracji historycznej”, s. 141-154.
• TUCHTENHAGEN, RALPH (2003): “The Best (and the Worst) of Several Worlds: The Shifting Historiographical Concept of Northeastern Europe”, European Review of History, Vol. 10 Issue 2, 361-374.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
• LINDQVIST, MARIA (RED.) (2010): Regional Development In The Nordic Countries 2010, Stockholm: Nordregio. (=Nordregio Report 2010:2)
• OECD (2011): OECD Territorial Reviews: NORA Region 2011: The Faroe Islands, Greenland, Iceland and Coastal Norway, Paris: OECD Publishing.
• SCHMITT-EGNER, PETER (2002): “The Concept Of ‘Region’: Theoretical And Methodological Notes On Its Reconstruc-tion”, European Integration,Vol. 24, No. 3, 179-200.
• USHER, ROBIN (2002): “Putting Space Back on the Map: globalisation, place and identity,” Educational Philosophy and Theory, 34(1), 41-55.
• ZARYCKI, TOMASZ (2000): „O niektórych dylematach studiów nad przestrzenia społeczną”, Studia Regionalne i Lokal-ne, Vol. 1, 4, 5-21.
B. Literatura uzupełniająca
• DRUCKER, PETER F. (1999): Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa: PWN, 118-129.
• FLINT, COLIN (2002): “Political geography: globalization, metapolitical geographies and everyday life”, Progress in Hu-man Geography, Vol. 26, No. 3, 391–400.
• JONES, BARRY; MICHAEL KEATING (1995): The European Union and the Regions. Oxford: Oxford University Press.
• LÄHTEENMÄKI, KAISA & JYRKI KÄKÖNEN (1999): “Regionalization and its Impact on the Theory of International Relations”, In: Björn Hettne et al
(eds.): Globalization and the New Regionalism. London: MacMillan Press, pp. 203-227.

nauczyciele w kursiedr hab. Kazimierz Musiał
otwórz kurs

Celem kursu jest przekazanie elementarnej wiedzy i terminologii z zakresu translatoryki oraz przygotowanie studentów do podjęcia pracy w charakterze tłumacza. Kurs przygotowuje studentów do zmierzenia się z trudnościami występującymi w pracy tłumacza, wskazuje narzędzia stosowne do rozwiązywania problemów. 

nauczyciele w kursiemgr Barbara Kuczmarska-Urbaniak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Janusz Przewocki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dorota Janukowicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Przemysław Panfil
otwórz kurs

logotyp kursu


Szanowni Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych Z Województwa Pomorskiego,

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym dotyczącym  Wykorzystania narzędzi biotechnologii w medycynie regeneracyjnej.

W ciągu czterech miesięcy od 17 grudnia 2018 do 15 marca 2019 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub w trackie telekonferencji zagadnień dotyczących m.in.:

Termin

Temat

17 – 21 grudnia

Obszaru badań medycyny regeneracyjnej

7 – 11 stycznia

Inżynierii tkankowej

14 – 18 stycznia

Embrionalnych komórek macierzystych

21 – 25 stycznia

Płodowych i dorosłych komórek macierzystych

28 stycznia – 1 lutego

Sztucznie indukowanych komórek macierzystych

4 – 8 lutego

Przykładowych terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych

25 lutego – 1 marca

Prawnych aspektów wykorzystania narzędzi biotechnologii w medycynie regeneracyjnej

4 – 8 marca

Etycznych aspektów wykorzystania narzędzi biotechnologii w medycynie regeneracyjnej

11 – 15 marca

Debata nad prawnymi i etycznymi aspektami wykorzystania narzędzi biotechnologii w medycynie regeneracyjnej. Podsumowanie kursu.

 

Osoby chętne do udziału w kursie e-learningowym uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 11 stycznia 2019 na adres:  ankoug@gmail.com

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny +48-58-523-60-06 (w godz. 7.00 – 14.00).

Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).


Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot


nauczyciele w kursiedr Anna Kot
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dorota Janukowicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Moniakowska
otwórz kurs


Drodzy Uczniowie (szkół ponadgimnazjalnych),

 W ramach programu Zdolni z Pomorza organizujemy kurs e-learningowy pt.  Zabawa z genami – modyfikacje genetyczne organizmów

W ciągu trzech miesięcy od 8 kwietnia do 14 czerwca 2019 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub w trackie telekonferencji niżej wymienionych zagadnień:


Termin

Temat

8 – 12 kwietnia

Metody tworzenia genetycznie zmodyfikowanych organizmów

15 – 19 kwietnia

Modyfikacje genetyczne mikroorganizmów: bakterie, wirusy, grzyby

6 – 10 maja

Modyfikacje genetyczne roślin

13 – 17 maja

Modyfikacje genetyczne zwierząt i człowieka

20 – 24 maja

Organizmy modyfikowane genetycznie wykorzystanie w rolnictwie, biologii i medycynie –  szanse i zagrożenia

27 – 31 maja

Prawne aspekty dokonywania modyfikacji genetycznych

3 – 7 czerwca

Etyczne aspekty dokonywania modyfikacji genetycznych

10 – 14 czerwca

Debata nad prawnymi i etycznymi aspektami modyfikacji genetycznych. Podsumowanie kursu.

 

Osoby chętne do udziału w kursie e-learningowym uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 15 kwietnia 2019 r. na adres: ankoug@gmail.com

 W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy: ankoug@gmail.com lub telefoniczny +48 58 523 60 06 (w godz. 7.00 – 14.00).

 Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

 

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot


nauczyciele w kursiedr Anna Kot
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Tomasz Dryl
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Wioleta Dryl
otwórz kurs

Zastępcza forma realizacji zajęć.

nauczyciele w kursiedr hab. Agnieszka Haas
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Jacek Grodzicki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Marta Tymińska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Ewa Chrostowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Magdalena Płotka
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tadeusz Stegner
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Sadkowska
otwórz kurs

Kurs pomocniczy dla przedmiotu Zarządzanie ludźmi w małej firmie. 

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
mgr Stanisław Szultka
otwórz kurs

Kurs wspomagający dla przedmiotu Zarządzanie małą firmą (Wydział Chemii)

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Tomasz Dryl
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Wioleta Dryl
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Sadkowska
otwórz kurs

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

1 E-COMMERCE SS2 – 2019/2020 r


W ramach kursu zapoznają się Państwo z problematyką zarządzania projektami w przedsiębiorstwie.

Opracują Państwo kartę projektu oraz przygotują plan projektu w programie MS project.


nauczyciele w kursiedr Olga Dębicka
otwórz kurs

Kurs e-learningowy dla studentów specjalności Finanse w przedsiębiorstwach (II stopień, studia niestacjonarne, Ekonomia)

nauczyciele w kursiedr hab. Michał Suchanek
otwórz kurs

Szanowni Studenci.

Test stanowi sprawdzenie wiedzy z zakresu kulturowych uwarunkowań biznesu międzynarodowego.

Test wielokrotnego wyboru.

Kopiowanie, zapisywanie lub inne formy nagrywania pytań są zabronione i nielegalne.

Test trwa 30 minut. 20 pytań. Po zakończeniu zapisz rozwiązania. Testy zostaną również zapisane automatycznie po upływie terminu pisania.

Wyniki testu będą podstawę ocen z wykładu.


Życzę powodzenia!


nauczyciele w kursiedr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
otwórz kurs

Kurs online dla studentów grupy S51-05

nauczyciele w kursiedr Anna Golec
otwórz kurs


W ramach tego kursu zapoznamy Was z podstawowymi pojęciami rachunku prawdopodobieństwa i pokażemy Wam jak można go stosować do opisu różnych zjawisk. Zjawiska te mogą być różnej natury: np. zjawiska pogodowe, ewolucja gatunków, czy też ruchy cząsteczek cieczy. Mało kto jednak wie, że prawdziwą przyczyną powstania rachunku prawdopodobieństwa była chęć stworzenia narzędzi pozwalających wygrywać w gry hazardowe. Raczej też nie dowiecie się w szkole, że Blaise Pascal, autor znanego z lekcji fizyki prawa Pascala, był twórcą ruletki. W ramach naszego kursu dowiecie się jak obliczyć prawdopodobieństwo ruiny gracza i dlaczego jest ono duże, gdy gramy w ruletkę. Ponadto opowiemy o spacerach losowych i jeszcze innych ciekawostkach. Tytułowe łańcuchy Markowa to narzędzie, które pozwala opisywać i wyjaśniać wszystkie te zjawiska.

Kurs obejmuje dziewięć lekcji. Startujemy 17 grudnia 2019 r. Na początku każdego tygodnia aż do marca (z wyłączeniem przerwy świątecznej i ferii zimowych) pojawi się nowa lekcja. 


17 grudnia – 21 grudnia

Co to jest losowość, a co to jest prawdopodobieństwo?

7 stycznia – 11 stycznia

Pojęcia rachunku prawdopodobieństwa

14 stycznia – 18 stycznia

Prawdopodobieństwa warunkowe i niezależność zdarzeń

21 stycznia – 25 stycznia

Wzór na prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa

28 stycznia – 1 lutego

Analiza przykładu: prawdopodobieństwo ruiny gracza w ruletkę

4 lutego – 8 lutego

Co to jest łańcuch Markowa?

25 lutego – 1 marca

Analiza przykładu: spacery losowe

4 marca – 8 marca

Jeszcze o łańcuchach Markowa

11 marca – 15 marca

Łańcuchy Markowa w przyrodzie


Serdecznie zapraszam,

Marcin Marciniak

nauczyciele w kursiemgr Marek Kościelniak
dr hab. Marcin Marciniak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Wiesław Miklaszewski
otwórz kurs

Kurs towarzyszy przedmiotowi 'Zgłębianie danych" prowadzonemu dla studentów informatyki, studia II stopnia.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kursu pomocniczy dla przedmiotu Zarządzanie małym przedsiębiorstwem (studia niestacjonarne) 

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs

Kurs wspomagający ćwiczenia z zarządzania projektami.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Maja Chacińska

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.