Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs 
 1. Podstawy metrologii i dokumentowanie wyników [1 h]
  Pomiar; skale pomiarowe; cyfry znaczące; zasady zaokrąglania liczb; dokumentowanie wyników pomiaru.
 2. Charakterystyka pojedynczej zmiennej [2 h]
  Miary tendencji centralnej i rozrzutu wyników; rozkład normalny; prezentacja rozkładu wyników w formie szeregu rozdzielczego i histogramu; kontrola danych za pomocą statystyk opisowych; identyfikacja punktów odbiegających za pomocą testu Q-Dixona, t-Studenta i reguły 3 sigma.
 3. Określanie błędu oraz niepewności pomiaru [1 h]
  Pojęcie błędu a niepewność pomiaru; błąd względny i bezwzględny; źródła niepewności pomiaru; standardowa niepewność pomiaru, całkowita standardowa niepewność pomiaru, niepewność rozszerzona; szacowanie niepewności standardowej pomiarów bezpośrednich; prawo propagacji niepewności; procedura szacowania niepewności dla pomiarów pośrednich.
 4. Podstawy statystyki [3 h]
  Populacja generalna a próba statystyczna; zasady testowania hipotez statystycznych; rozkład Fishera; test Snedecora; rozkład t-Studenta; test t-Studenta: porównanie średniej z wartością zadaną, porównanie dwóch średnich (przy równych i różnych wariancjach), test dla par wiązanych; jednoczynnikowa analiza wariancji.
 5. Korelacja i regresja liniowa [1 h]
  Pojęcie korelacji pomiędzy zmiennymi; współczynnik korelacji; idea regresji liniowej; wyznaczanie współczynników regresji metodą najmniejszych kwadratów; miary jakości dopasowania modelu; estowanie istotności statystycznej modelu poszczególnych współczynników regresji; modele dla danych kontrolowanych i niekontrolowanych; plany czynnikowe.
 6. Analiza podobieństwa  [2 h]
  Pojęcie podobieństwa obiektów i zmiennych; miary odległości; macierz odległości; metody wyrażania odległości między skupieniami; problem równego wkładu poszczególnych zmiennych i standaryzacja zmiennych; hierarchiczna analiza wiązkowa.
 7. Zaliczenie [1 h]

Literatura

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tomasz Puzyn
otwórz kurs

Description of the course: Chemistry-based solutions for the in-situ engineering remediation of soils and groundwater contaminated by chemical spills and discharges; principles and technologies include bioremediation, phytoremediation, oxidation, soil vapor extraction, air stripping, solidification/stabilization, electrokinetic decontamination, permeable reactive treatment walls, and other newly-emerging technologies. Examples of successful applications of the remediation technologies are discussed.

Course Objectives: (1) To educate students with the contemporary technologies and scientific/engineering principles related to removal of chemical contamination from soil and groundwater, (2) To overview mechanisms and fate/transport of pollutants in subsurface.

Course Outcomes:  By the end of the course, students are expected to: (a) be familiar with current technologies for environmental remediation; (b) understand principles behind those technologies; (c) be able to choose appropriate remediation for specific chemicals and sites.

 


Literatura

Recommended reading:

 1. Primary literature:

1.Book (if available) Suthersan, S., Remediation Engineering: Design Concepts, CRC Press

2.

www.epa.gov

http://www.epa.gov/superfund/remedytech/remed.htm

http://cluin.org/

B. Supplementary literature:

Scientificic publications available through library resources

nauczyciele w kursiePh.D danuta leszczynska
otwórz kurs<p><span lang="PL">Chemometria jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy, bez której trudno wyobrazić już sobie współczesne badania. Zajmuje się teorią planowania doświadczeń oraz wykonywania pomiarów, a także rozwija techniki wydobywania użytecznej informacji z danych pomiarowych. Wywodzi się z metod modelowania matematycznego i statystyki.</span></p><p><span lang="PL"></span></p><p><span lang="PL">Celami dydaktycznymi są:</span></p><p><span lang="PL"></span></p><p><span lang="PL">1/ Zapoznanie się z nowymi możliwościami płynącymi z zastosowania metod chemometrycznych w chemii.</span></p><p><span lang="PL">2/ Zdobycie umiejętności posługiwania się najważniejszymi metodami chemometrycznymi (wykonywanie analiz i interpretacja uzyskanych wyników).</span></p><p><span lang="PL">3/ Zapoznanie się z dostępnym oprogramowaniem realizującym metody chemometryczne.<br style="" /><br style="" /></span></p><br />
Literatura
Brak
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tomasz Puzyn
otwórz kurs 
Literatura
 
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tomasz Puzyn
otwórz kurs

To get understanding about nanotechnology, nanoscience, nanomaterials areas. Acquire specific knowledge about computational approaches in nanomaterials’ characterization, analysis and modelling. Students will get basic knowledge on application of quantum-mechanical, quantitative structure-activity relationship (QSAR) and protein-ligand methods for nanoparticles analysis and modelling. In addition, students will learn about some mechanisms of nanomaterials’ activity and toxicity, computational methods of assessing toxicity and predictive toxicity models developing.


Literatura

A. Primary literature:

1. Principles of Nanotechnology. Molecular-Based Study of Condensed Matter in Small Systems

By G Ali Mansoori (University of Illinois at Chicago, USA), Worldscientific, 2005

2. D. YOUNG, in “Computational Chemistry, A Practical Guide for Applying Techniques to Real World Problems” (Wiley-Interscience, New York, 2001).

Leach, Andrew R., Gillet, V.J. An Introduction to Chemoinformatics, Springer, 2007, 256 pages

 

B. Supplementary literature:

Nanoscience and Advancing Computational Methods in Chemistry: Research Progress

By Eduardo A. Castro and A.K. Haghi, 2012, 321 pages.

nauczyciele w kursiePhD bakhtiyor rasulev
otwórz kurs

Analiza Matematyczna

Algebra Liniowa


Literatura

A

nauczyciele w kursiedr Piotr Karwasz
otwórz kursBrak
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tomasz Puzyn
otwórz kurs<p style="text-align:justify;"><strong><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">Cele przedmiotu</span></strong></p><ul><li><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">Zaznajomienie studentów z podstawami metrologii i zasadami dokumentowania wyników, podstawowymi metodami opisu statystycznego oraz metodami szacowania niepewności pomiarów.</span></li><li><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">Kształc</span>enie umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń i testów statystycznych oraz szacowania błędu pomiarowego.</li><li>Kształcenie umiejętności doboru odpowiednich metod statystycznych do specyfiki badanego problemu.</li></ul>
Literatura
<ul><li><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">A. Łomnicki: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.</span><em><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;"></span></em></li><li><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">J. B. Czermiński, A. Iwasiewicz i in.: „Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992 lub wersja starsza tej książki zatytułowana „Metody statystyczne dla chemików”.</span></li><li><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">P. </span><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;color:black;">Konieczka, J. Namieśnik i in.: Ocena i kontrola jakości wyników analitycznych. Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego, Gdańsk 2004.&nbsp;</span><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;"></span></li></ul><br />
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tomasz Puzyn
otwórz kursBrak
Literatura
Brak
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tomasz Puzyn
otwórz kurs 
Literatura
 
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tomasz Puzyn
otwórz kurs<span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman":;">Materiały będące uzupełnieniem ćwiczeń laboratoryjnych.</span>
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Rada Wydziału Chemii


Literatura

Brak

nauczyciele w kursie Katarzyna Cymbała
mgr Anna Czyżewska
mgr Iwona Kozłowska
otwórz kurs

Rada Wydziału Chemii - sprawy nauki


Literatura

brak

nauczyciele w kursie Katarzyna Cymbała
mgr Anna Czyżewska
mgr Iwona Kozłowska
otwórz kurs<p>Celem przedmiotu jest nauczenie studenta prawidłowego zaplanowania eksperymentu oraz doboru i stosowania różnych metod analizy statystycznej oraz praktycznego posługiwania się współczesnym oprogramowaniem statystycznym.</p>
Literatura
<div style="padding-top:1px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:-1px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;background-image:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-color:#ffffff;font-size:0.75em;line-height:1.5;"><ul style="padding-left:2.5em;margin-top:0cm;" type="disc"><li><span lang="PL" style="font-size:x-small;">Mazerski J. Podstawy chemometrii. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001.</span></li><li><span lang="PL" style="font-size:x-small;">Dobosz M. Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.</span></li><li><span lang="PL" style="font-size:x-small;">Łomnicki A. 2007. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wyd. III. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.</span></li></ul></div>
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tomasz Puzyn
otwórz kurs

Kurs przeznaczony dla studentów I roku Chemii i Ochrony Środowiska na Wydziale Chemii.


Literatura

Literatura podana w treści kursu.

nauczyciele w kursiedr Magdalena Ślusarz
dr Rafał Ślusarz
otwórz kurs

Przedmiot zakłada min. opanowanie zagadnień:

metody pozyskiwania informacji: literatura i dokumentacja, korzystanie z wyszukiwarek; listy dyskusyjne, WWW, komunikatory internetowe, gry on-line; bezpieczeństwo pracy w sieci; funkcjonowanie serwerów i klientów WWW; zaawansowane usługi sieciowe: DNS, serwery plików, SMTP, IMAP, POP, serwery gier; autoryzacja oparta o klucze; certyfikaty i podpisy elektroniczne.


Literatura

Brak/Podane w treści kursu.

nauczyciele w kursiedr Rafał Ślusarz
otwórz kurs

Kurs zastępujący przedmiot o tej samej nazwie - I stopień Chemii, przedmiot fakultatywny.


Literatura

podana w treści kursu

nauczyciele w kursiedr Rafał Ślusarz
otwórz kurs

Kurs wspomagający realizację przedmiotu o tym samym tutule.

Wydział Chemii UG


Literatura

Stosowane są głównie źródła on-line - odnośniki podane w kursie

nauczyciele w kursiedr Rafał Ślusarz
otwórz kurs

Wydział Chemii - kierownicy jednostek


Literatura

brak

nauczyciele w kursie Katarzyna Cymbała
mgr Anna Czyżewska
mgr Iwona Kozłowska

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.