Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs

Program kursu obejmuje współczesne metody analizy jakościowej i ilościowej lipidów ze szczególnym uwzględnieniem analizy kwasów tłuszczowych, triacylogliceroli i fosfolipidów. Wprowadzenie do chemii lipidów obejmuje definicje, budowę i nomenklaturę lipidów niepolarnych i polarnych. Omówione zostaną wstępne etapy analizy lipidów: pobieranie i przechowywanie próbek oraz ekstrakcja lipidów. W ramach opisu tzw. analizy grupowej, przedstawione zostaną chromatograficzne techniki separacji lipidów na klasy: chromatografia cienkowarstwowa (TLC), chromatografia kolumnowa (LC), wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) oraz ekstrakcja do fazy stałej (SPE). Separacja i analiza lipidów metodą HPLC zostanie omówiona szerzej, z uwzględnieniem opisu, specyfiki i przydatności stosowanych detektorów:

spektrofotometrycznego (UV), refraktometrycznego, detektora promieniowania rozproszonego (ELSD), detektora wyładowań koronowych (CAD). Następnie, omówiona zostanie chromatografia gazowa i jej zastosowanie w analityce lipidów, ze szczególnym uwzględnieniem kwasów tłuszczowych. Przedstawione zostaną kolumny chromatograficzne, najbardziej istotne fazy stacjonarne oraz detektory (FID, MS) stosowane w analizie lipidów. Spektrometria mas lipidów będzie obejmowała opis technik łączonych (GC-MS, LC-MS) oraz MALDI-TOF/MS. Na wybranych przykładach omówiona zostanie interpretacja widm mas lipidów. Przedstawione zostaną przykłady zastosowań technik instrumentalnych do analizy wybranych klas lipidów. Jako przypadki specjalne omówione zostaną procedury ekstrakcji charakterystyczne dla lipidów syntezowanych przez określone grupy organizmów oraz wykorzystanie lipidów jako markerów chorób lub markerów postępu i skuteczności ich leczenia.


nauczyciele w kursiedr hab. Łukasz Haliński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Aleksandra Dąbrowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Iwona Anusiewicz
otwórz kurs

Wykład "Procesy biotechnologiczne w przemyśle chemicznym", 15 godzin, egzamin, ECTS 3.

Formy kształcenia: on-line, e-learning. Prowadząca: dr inż. J. Jeżewska-Frąckowiak

nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs

Biotechnologia żywności, wykład, 15 h, 2 ECTS.

Formy kształcenia: on-line, e-learning, zaliczenie z egzaminem. Prowadząca: dr inż. J. Jeżewska-Frąckowiak

nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs

kontakt: dorotakaczerska@tlen.pl

nauczyciele w kursiedr inż. Dorota Kaczerska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Machnikowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Dagmara Strumińska-Parulska
otwórz kurs

Genetyka molekularna, cz. 1 (1 połowa semestru), wykład specjalizacyjny i fakultatywny, 30 h.

Zaliczenie na ocenę. Formy kształcenia: on-line, e-learning. Prowadząca: dr inż. J. Jeżewska-Frąckowiak

nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula
otwórz kursOdrabianie zajęć laboratoryjnych LZCH MIKROBIOLOGIA dla studiów stacjonarnych  w formie on-line
nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs

laboratorium zdalne

nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs

laboratorium zdalne

nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs

Genetyka molekularna, wykład specjalizacyjny i fakultatywny, 18 h.

Zaliczenie na ocenę. Formy kształcenia: on-line, e-learning. Prowadząca: dr inż. J. Jeżewska-Frąckowiak

nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs

Odrabianie zajęć laboratoryjnych LZCH MIKROBIOLOGIA dla studiów niestacjonarnych  w formie on-line

nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs

laboratorium zdalne

nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs

laboratorium zdalne

nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurslaboratorium zdalne
nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Dagmara Strumińska-Parulska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Machnikowska
otwórz kurs

Wykład  "Biotechnologia w ochronie środowiska", 8 godzin, zaliczenie na ocenę, ECTS 2. Formy kształcenia: e-learning, on-line. Prowadząca: dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak

nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs

Laboratorium  "Biotechnologia w ochronie środowiska", 7 godzin, zaliczenie, ECTS 1. Formy kształcenia: e-learning, on-line. Prowadząca: dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak

ODRABIANIE ZALEGŁOŚCI

nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs

Laboratorium  "Biotechnologia w ochronie środowiska", 7 godzin, zaliczenie, ECTS 1. Formy kształcenia: e-learning, on-line. Prowadząca: dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak

nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs

Laboratorium  "Biotechnologia w ochronie środowiska", 7 godzin, zaliczenie, ECTS 1. Formy kształcenia: e-learning, on-line. Prowadząca: dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak

nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs

Laboratorium  "Biotechnologia w ochronie środowiska", 7 godzin, zaliczenie, ECTS 1. Formy kształcenia: e-learning, on-line. Prowadząca: dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak

nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Dagmara Strumińska-Parulska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Dagmara Strumińska-Parulska
otwórz kursBIOTECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI - laboratorium 2019/2020 w formie e-learning z zaliczeniem
nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs 
 1. Podstawy metrologii i dokumentowanie wyników [1 h]
  Pomiar; skale pomiarowe; cyfry znaczące; zasady zaokrąglania liczb; dokumentowanie wyników pomiaru.
 2. Charakterystyka pojedynczej zmiennej [2 h]
  Miary tendencji centralnej i rozrzutu wyników; rozkład normalny; prezentacja rozkładu wyników w formie szeregu rozdzielczego i histogramu; kontrola danych za pomocą statystyk opisowych; identyfikacja punktów odbiegających za pomocą testu Q-Dixona, t-Studenta i reguły 3 sigma.
 3. Określanie błędu oraz niepewności pomiaru [1 h]
  Pojęcie błędu a niepewność pomiaru; błąd względny i bezwzględny; źródła niepewności pomiaru; standardowa niepewność pomiaru, całkowita standardowa niepewność pomiaru, niepewność rozszerzona; szacowanie niepewności standardowej pomiarów bezpośrednich; prawo propagacji niepewności; procedura szacowania niepewności dla pomiarów pośrednich.
 4. Podstawy statystyki [3 h]
  Populacja generalna a próba statystyczna; zasady testowania hipotez statystycznych; rozkład Fishera; test Snedecora; rozkład t-Studenta; test t-Studenta: porównanie średniej z wartością zadaną, porównanie dwóch średnich (przy równych i różnych wariancjach), test dla par wiązanych; jednoczynnikowa analiza wariancji.
 5. Korelacja i regresja liniowa [1 h]
  Pojęcie korelacji pomiędzy zmiennymi; współczynnik korelacji; idea regresji liniowej; wyznaczanie współczynników regresji metodą najmniejszych kwadratów; miary jakości dopasowania modelu; estowanie istotności statystycznej modelu poszczególnych współczynników regresji; modele dla danych kontrolowanych i niekontrolowanych; plany czynnikowe.
 6. Analiza podobieństwa  [2 h]
  Pojęcie podobieństwa obiektów i zmiennych; miary odległości; macierz odległości; metody wyrażania odległości między skupieniami; problem równego wkładu poszczególnych zmiennych i standaryzacja zmiennych; hierarchiczna analiza wiązkowa.
 7. Zaliczenie [1 h]

Literatura

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tomasz Puzyn
otwórz kurs

Elementy chemii jądrowej, model standardowy powstawania pierwiastków chemicznych, cząstki elementarne, promieniotwórczość naturalna i sztuczna, samorzutne przemiany jądrowe,naturalne i sztuczne pierwiastki promieniotwórcze, metody radiometryczne w analizie radiochemicznej, dozymetria i dawki radiotoksyczności.

Literatura:

1. Bogdan Skwarzec ,, Radiochemia środowiska i ochrona radiologiczna'' Gdańsk, 2002.

2. Jerzy Sobkowski ,, Chemia jądrowa'' 


Kontakt do nauczyciela:

mgr Aleksandra Moniakowska

adres e-mail: aleksandra.moniakowska@ug.edu.pl

nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Moniakowska
otwórz kurs

Description of the course: Chemistry-based solutions for the in-situ engineering remediation of soils and groundwater contaminated by chemical spills and discharges; principles and technologies include bioremediation, phytoremediation, oxidation, soil vapor extraction, air stripping, solidification/stabilization, electrokinetic decontamination, permeable reactive treatment walls, and other newly-emerging technologies. Examples of successful applications of the remediation technologies are discussed.

Course Objectives: (1) To educate students with the contemporary technologies and scientific/engineering principles related to removal of chemical contamination from soil and groundwater, (2) To overview mechanisms and fate/transport of pollutants in subsurface.

Course Outcomes:  By the end of the course, students are expected to: (a) be familiar with current technologies for environmental remediation; (b) understand principles behind those technologies; (c) be able to choose appropriate remediation for specific chemicals and sites.

 


Literatura

Recommended reading:

 1. Primary literature:

1.Book (if available) Suthersan, S., Remediation Engineering: Design Concepts, CRC Press

2.

www.epa.gov

http://www.epa.gov/superfund/remedytech/remed.htm

http://cluin.org/

B. Supplementary literature:

Scientificic publications available through library resources

nauczyciele w kursiePh.D danuta leszczynska
otwórz kurs<p><span lang="PL">Chemometria jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy, bez której trudno wyobrazić już sobie współczesne badania. Zajmuje się teorią planowania doświadczeń oraz wykonywania pomiarów, a także rozwija techniki wydobywania użytecznej informacji z danych pomiarowych. Wywodzi się z metod modelowania matematycznego i statystyki.</span></p><p><span lang="PL"></span></p><p><span lang="PL">Celami dydaktycznymi są:</span></p><p><span lang="PL"></span></p><p><span lang="PL">1/ Zapoznanie się z nowymi możliwościami płynącymi z zastosowania metod chemometrycznych w chemii.</span></p><p><span lang="PL">2/ Zdobycie umiejętności posługiwania się najważniejszymi metodami chemometrycznymi (wykonywanie analiz i interpretacja uzyskanych wyników).</span></p><p><span lang="PL">3/ Zapoznanie się z dostępnym oprogramowaniem realizującym metody chemometryczne.<br style="" /><br style="" /></span></p><br />
Literatura
Brak
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tomasz Puzyn
otwórz kurs 
Literatura
 
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tomasz Puzyn
otwórz kurs

To get understanding about nanotechnology, nanoscience, nanomaterials areas. Acquire specific knowledge about computational approaches in nanomaterials’ characterization, analysis and modelling. Students will get basic knowledge on application of quantum-mechanical, quantitative structure-activity relationship (QSAR) and protein-ligand methods for nanoparticles analysis and modelling. In addition, students will learn about some mechanisms of nanomaterials’ activity and toxicity, computational methods of assessing toxicity and predictive toxicity models developing.


Literatura

A. Primary literature:

1. Principles of Nanotechnology. Molecular-Based Study of Condensed Matter in Small Systems

By G Ali Mansoori (University of Illinois at Chicago, USA), Worldscientific, 2005

2. D. YOUNG, in “Computational Chemistry, A Practical Guide for Applying Techniques to Real World Problems” (Wiley-Interscience, New York, 2001).

Leach, Andrew R., Gillet, V.J. An Introduction to Chemoinformatics, Springer, 2007, 256 pages

 

B. Supplementary literature:

Nanoscience and Advancing Computational Methods in Chemistry: Research Progress

By Eduardo A. Castro and A.K. Haghi, 2012, 321 pages.

nauczyciele w kursiePhD bakhtiyor rasulev
otwórz kurs

Fizykochemia molekuł - dokończenie kursu w ramach przedmiotów dyplomowych Katedry Chemii Fizycznej. Kurs w sposób teoretyczny wprowadza w metody chemii obliczeniowej stosowane do opisu układów chemicznych na poziomie molekularny oraz zapoznaje z teoretycznymi aspektami zjawiska luminescencji związków organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem fluorescencji, fosforescencji i chemiluminescencji.

nauczyciele w kursiedr inż. Beata Zadykowicz
otwórz kurs

Szanowni Państwo!

Zasady zaliczenia kursu Genetyka molekularna:

I część zaliczenia: esej naukowy (max. 9 pkt.)

II cześć zaliczenia: krótki test składający się z dwóch części (max. 18 pkt.)

Część pierwsza testu dotyczy 7 wykładów prowadzonych przez dr inż. Joannę Jeżewską Frąckowiak (9 pkt.), a  część druga testu 7 wykładów przeprowadzonych przez dr hab. Agnieszkę Żylicz-Stachula, prof. UG (9 pkt.). 

III część zaliczenia: aktywny udział w wykładach, prowadzonych metodą tradycyjną i w formie e learningu (max. 3 pkt.)

Sumarycznie można uzyskać 30 pkt.

Proszę wybrać tylko jedną prawidłową odpowiedź na każde z 9 pytań testowych. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe student otrzymuje 1 pkt

Powodzenia!


nauczyciele w kursiedr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula
otwórz kurs

Genetyka molekularna cz.2 2019/2020 wykład w formie e-learning z zaliczeniem

nauczyciele w kursiedr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula
otwórz kursPrzedmiot fakultatywny (wykład do wyboru) lub przedmiot specjalizacyjny, zależnie od specjalizacji.
Literatura
Podana w materiałach kursu.
nauczyciele w kursiedr Rafał Ślusarz
otwórz kurs

Semestr letni 2019/2020. Zapraszam do konsultacji on-line na czacie.

nauczyciele w kursiedr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula
otwórz kurs

Analiza Matematyczna

Algebra Liniowa


Literatura

A

nauczyciele w kursiedr Piotr Karwasz
otwórz kursBrak
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tomasz Puzyn
otwórz kurs

Kurs realizuje przedmiot prowadzony dla uczestników Międzywydziałowych interdyscyplinarne studiów doktoranckich Chemia z Fizyką realizowanych w Uniwersytecie Gdańskim (CHEMFIZ).

nauczyciele w kursiedr Rafał Ślusarz
otwórz kurs<p style="text-align:justify;"><strong><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">Cele przedmiotu</span></strong></p><ul><li><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">Zaznajomienie studentów z podstawami metrologii i zasadami dokumentowania wyników, podstawowymi metodami opisu statystycznego oraz metodami szacowania niepewności pomiarów.</span></li><li><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">Kształc</span>enie umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń i testów statystycznych oraz szacowania błędu pomiarowego.</li><li>Kształcenie umiejętności doboru odpowiednich metod statystycznych do specyfiki badanego problemu.</li></ul>
Literatura
<ul><li><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">A. Łomnicki: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.</span><em><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;"></span></em></li><li><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">J. B. Czermiński, A. Iwasiewicz i in.: „Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992 lub wersja starsza tej książki zatytułowana „Metody statystyczne dla chemików”.</span></li><li><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">P. </span><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;color:black;">Konieczka, J. Namieśnik i in.: Ocena i kontrola jakości wyników analitycznych. Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego, Gdańsk 2004.&nbsp;</span><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;"></span></li></ul><br />
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tomasz Puzyn
otwórz kursBrak
Literatura
Brak
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tomasz Puzyn
otwórz kurs

Wykład ogólnouczelniany "Mikroorganizmy w biotechnologii", 30 godzin, zaliczenie na ocenę, ECTS 2. Formy kształcenia: e-learning, on-line. Prowadząca: dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak

nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs 
Literatura
 
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tomasz Puzyn
otwórz kurs<span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman":;">Materiały będące uzupełnieniem ćwiczeń laboratoryjnych.</span>
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Magda Caban
otwórz kurs

Kurs dyplomowy oraz fakultet, poświęcony różnym aspektom analizy chemicznej związków organicznych, zanieczyszczających środowisko naturalne. Poza opisem planowania procedur analitycznych, metod ekstrakcji oraz analizy chemicznej, kurs zawiera także krótkie wprowadzenie do wpływu właściwości fizykochemicznych związków na ich zachowanie w środowisku, a także podstawowe informacje na temat toksyczności substancji oraz ich trwałości w środowisku.

nauczyciele w kursiedr hab. Łukasz Haliński
otwórz kurs

test zaliczeniowy z przedmiotu "Podstawy Farmakognozji" dla studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

nauczyciele w kursiedr n. med. Adam Kokotkiewicz
otwórz kurs

Szanowni Państwo!

Proszę wybrać tylko jedną prawidłową odpowiedź na każde z 26 pytań testowych. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe student otrzymuje 1 pkt. Za prezentację można uzyskać maksymalnie 10 pkt. Za prawidłowe rozwiązanie dwóch zadań symulacyjnych można uzyskać maksymalnie 14 pkt. Skalę ocen podano poniżej. Powodzenia!

Ocena   Punkty

5.0:      50 - 45 pkt       powyżej 90%

4.5:      44 - 40 pkt       81-90%

4.0:      39 - 35 pkt       71-80%

3.5:      34 - 30 pkt       61-70%

3.0:      29 - 25 pkt       51-60%

2.0:      24 - 0   pkt       poniżej 50%nauczyciele w kursiedr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula
otwórz kurs

dorotakaczerska@o2.pl

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kurs opisujący ważniejsze zagadnienia związane z administracją systemami popularnymi operacyjnymi oraz przydatne narzędzia wykorzystywane w pracy naukowej i codziennej pracy on-line.


Literatura

Nie wymagana/podana w treści kursu.

nauczyciele w kursiedr Rafał Ślusarz
otwórz kurs

Rada Wydziału Chemii


Literatura

Brak

nauczyciele w kursie Katarzyna Cymbała
mgr Anna Czyżewska
mgr Iwona Kozłowska
otwórz kurs

Rada Wydziału Chemii - sprawy nauki


Literatura

brak

nauczyciele w kursie Katarzyna Cymbała
mgr Anna Czyżewska
mgr Iwona Kozłowska
otwórz kurs

Naturalne i sztuczne pierwiastki promieniotwórcze w środowisku morskim. Oznaczanie
i nagromadzanie radionuklidów w ekosystemie Morza Bałtyckiego. Wpływ radioaktywnego skażenie środowiska morskiego na życie człowieka. Analityka radiochemicznego oznaczania pierwiastków promieniotwórczych w próbkach środowiskowych.

Literatura:

1. Bogdan Skwarzec, ,, Radiochemia środowiska i ochrona radiologiczna''.

2. Skwarzec B., Kabat K., ,,Procedury i procesy w analizie radiochemicznej''

3. Skwarzec B., Boryło A., Strumińska-Parulska D., Olszewski G., ,,Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii jądrowej, radiochemii oraz bezpieczeństwa jądrowego i monitoringu skażeń promieniotwórczych''.


Kontakt do nauczyciela:

mgr Aleksandra Moniakowska

e-mail: aleksandra.moniakowska@ug.edu.pl

nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Moniakowska
otwórz kurs<p>Celem przedmiotu jest nauczenie studenta prawidłowego zaplanowania eksperymentu oraz doboru i stosowania różnych metod analizy statystycznej oraz praktycznego posługiwania się współczesnym oprogramowaniem statystycznym.</p>
Literatura
<div style="padding-top:1px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:-1px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;background-image:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-color:#ffffff;font-size:0.75em;line-height:1.5;"><ul style="padding-left:2.5em;margin-top:0cm;" type="disc"><li><span lang="PL" style="font-size:x-small;">Mazerski J. Podstawy chemometrii. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001.</span></li><li><span lang="PL" style="font-size:x-small;">Dobosz M. Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.</span></li><li><span lang="PL" style="font-size:x-small;">Łomnicki A. 2007. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wyd. III. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.</span></li></ul></div>
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tomasz Puzyn
otwórz kurs
Ćwiczenia z Technologii Informacyjnej dla studentów I roku na Wydziale Chemii.

nauczyciele w kursiedr hab. Iwona Anusiewicz
dr Sylwia Freza
dr hab. Adam Sieradzan
prof. dr hab. Piotr Skurski
dr Magdalena Ślusarz
dr Rafał Ślusarz
otwórz kurs
Niniejszy kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna.

nauczyciele w kursiedr Rafał Ślusarz
otwórz kurs

Kurs opisujący przydatne narzędzia biurowe wykorzystywane w pracy naukowej i codziennej pracy on-line. Pakiet biurowy składa się tu z zaawansowanego programu do edycji tekstu, bazodanowego arkusza kalkulacyjnego, programu prezentacyjnego i programu do przetwarzania grafiki rastrowej. Omówione są także zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej.

nauczyciele w kursiedr Rafał Ślusarz
otwórz kurs

Przedmiot zakłada min. opanowanie zagadnień:

metody pozyskiwania informacji: literatura i dokumentacja, korzystanie z wyszukiwarek; listy dyskusyjne, WWW, komunikatory internetowe, gry on-line; bezpieczeństwo pracy w sieci; funkcjonowanie serwerów i klientów WWW; zaawansowane usługi sieciowe: DNS, serwery plików, SMTP, IMAP, POP, serwery gier; autoryzacja oparta o klucze; certyfikaty i podpisy elektroniczne.


Literatura

Brak/Podane w treści kursu.

nauczyciele w kursiedr Rafał Ślusarz
otwórz kurs

Warunki założenia i użytkowania konta w ramach usługi G Suite wykorzystywanych w realizacji przedmiotu Technologia Informacyjna na Wydziale Chemii UG. Regulaminy i zasady.

nauczyciele w kursiedr Rafał Ślusarz
otwórz kurs

Kurs zawiera rozbudowane przedstawienie wyników ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Właściwości a struktura związków chemicznych.

nauczyciele w kursiedr inż. Beata Zadykowicz
otwórz kurs

Kurs zastępujący przedmiot o tej samej nazwie - I stopień Chemii, przedmiot fakultatywny.


Literatura

podana w treści kursu

nauczyciele w kursiedr Rafał Ślusarz
otwórz kurs

Kurs wspomagający realizację przedmiotu o tym samym tutule.

Wydział Chemii UG


Literatura

Stosowane są głównie źródła on-line - odnośniki podane w kursie

nauczyciele w kursiedr Rafał Ślusarz
otwórz kurs

Wydział Chemii - kierownicy jednostek


Literatura

brak

nauczyciele w kursie Katarzyna Cymbała
mgr Anna Czyżewska
mgr Iwona Kozłowska

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.