Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kursnastąpi<p><span lang="DE"></span></p><p><span lang="DE"></span></p>
Literatura
<p>studio d A2 + Trainingsheft </p><p>studio d B1 + Trainingsheft</p><p></p>
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

DE jako drugi dla I MA-T


Literatura

...

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Przedmiot:  Propedeutyka wiedzy o sztuce

Kierunek: Kulturoznawstwo

Semestr zimowy; wykład;  ilość godzin 30;

Prowadzący: dr Magdalena Howorus-Czajka

 

Lp.

temat

zagadnienia

 1.  

Inauguracja zajęć

 • Zapoznanie studentów z programem nauczania przedmiotu
 • Zapoznanie studentów z warunkami zaliczenia i kryteriami oceny przedmiotu
 • Podanie bibliografii
 1.  

wykład uzupełniający do zajęć w terenie

wykład porządkujący i utrwalający wiadomości z zajęć w terenie

 1.  
 1.  

zajęcia w terenie – katedra Oliwska w Gdańsku

 • praktyczna nauka rozróżniania stylów w sztuce (gotyk, renesans, manieryzm niderlandzki, barok)
 • poszerzenie terminologii z zakresu historii sztuki (świątynia chrześcijańska i jej części , ołtarz i jego składowe, ambona, epitafium, baptysterium, chrzcielnica)
 • zajęcia praktyczne z ikonografii
 1.  

Techniki malarskie, rzeźbiarskie, graficzne

wykład

 1.  

wizyta w Muzeum Narodowym w Gdańsku

utrwalenie w praktyce wiadomości zdobytych przez studentów podczas bloku zajęć o technikach artystycznych

 1.  

sztuka prawosławna

wykład

 1.  

wizyta w cerkwi gdańskiej

utrwalenie w praktyce wiadomości zdobytych przez studentów podczas bloku zajęć o sztuce różnych wyznań

 1.  

sztuka muzułmańska

wykład

 1.  

wizyta w meczecie gdańskim (ul. Abrahama 17a)

utrwalenie w praktyce wiadomości zdobytych przez studentów podczas bloku zajęć o sztuce różnych wyznań

 1.  

sztuka żydowska

wykład

 1.  

wizyta w synagodze gdańskiej

utrwalenie w praktyce wiadomości zdobytych przez studentów podczas bloku zajęć o sztuce różnych wyznań

 1.  

powtórzenie wiadomości

 1.  

test

 

 

 

 

 


Literatura

Bibliografia podstawowa:

 1. Krzysztof Chmielewski, Jarosław Krawczyk, Wiedza o Kulturze. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2003.
 2. Sztuka Świata, red. Przemysław Trzeciak, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989, t. 1-13.
 3. Barbara Osińska, Sztuka i Czas. Podręcznik dla Liceum Sztuk Plastycznych, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.
 4. Sztuka Świata, red. Przemysław Trzeciak, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989, t. 1-13.
 5. Techniki wielkich mistrzów, Arkady, Warszawa 2004.
 6. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, pod red. S. Kozakiewicza, Warszawa 1969; Wydanie nowe [zmienione] Warszawa 1996
 7. M. Gradowski, Dawne złotnictwo. Technika i terminologia, Warszawa 1980ylabusy - Ośrodek
 8. J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki (różne wydania).
 9. W. Ślesiński, Techniki malarskie. Spoiwa mineralne, Warszawa 1983.
 10. W. Ślesiński, Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, Warszawa 1984.
 11. J. Białostocki, W pracowniach dawnych grafików, Warszawa 1957.
 12. Jurkiewicz, Podręcznik metod grafiki artystycznej, oprac. R. Artymowski, Warszawa 1975.

 

 

nauczyciele w kursiedr Magdalena Howorus-Czajka
otwórz kurs

...


Literatura

...

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Hallo, ...


Literatura

...

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Germanistyka - HV/LV (I licencjat) 2013/14


Literatura

...

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Germanistyka - Tłumaczenia ustne ogólne


Literatura

...

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

PNJN LS 1LIC


Literatura

...

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

LS PNJN


Literatura

...

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Cele kształcenia
Zapoznanie studentów z dziejami kultury poprzez chronologię wydarzeń artystycznych i ewolucję sztuki; pozyskanie przez studentów umiejętności
odczytywania i interpretowania dzieła sztuki; zapoznanie z kluczowymi momentami dla historii archi-tektury, malarstwa i rzeźby na przestrzeni
wieków.

Treści programowe

Inauguracja zajęć (zapoznanie studentów z programem nauczania przedmiotu, warunkami zaliczenia i kryteriami oceny przedmiotu, podanie
bibliografii);  sztuka starożytnej Grecji (sztuka okresu archaicznego, sztuka okresu klasycznego i sztuka helleńska);
sztuka starożytnego Rzymu (złożona geneza sztuki rzymskiej, zdobycze architektury Rzymu, rzeźba); sztuka romańska (zdobycze architektury
romańskiej); sztuka gotycka (wybrane zagadnienia sztuki gotyckiej); renesans w sztuce (zdobycze sztuki renesansowej we Włoszech –
protorenesans i renesans florencki, zdobycze sztuki renesansowej we Włoszech – renesans dojrzały, renesans w krajach na północ od Alp – kraje
niemieckie, renesans w Polsce).
sztuka barokowa (architektura, rzeźba i malarstwo baroku włoskiego, sztuka barokowa protestanckiej Europy, sztuka klasycy-styczna, narodziny
archeologii, architektura klasycystyczna, malarstwo klasycystyczne); sztuka doby romantyzmu (malarstwo doby romantyzmu we Francji, malarstwo
doby romantyzmu w Anglii, Goya – geniusz ponad epoki); sztuka XIX w. (realizm w malarstwie, impresjonizm i postimpresjonizm); awangarda XX wieku (fowizm, ekspresjonizm niemiecki, futuryzm, dadaizm).


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
• Sztuka Świata, red. Przemysław Trzeciak, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989, t. 1-13.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
• Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie, PWN, Warszawa 1973.
• Barbara Osińska, Sztuka i Czas. Podręcznik dla Liceum Sztuk Plastycznych, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.
B. Literatura uzupełniająca
• Krzysztof Chmielewski, Jarosław Krawczyk, Wiedza o Kulturze. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa
2003.

nauczyciele w kursiedr Magdalena Howorus-Czajka
otwórz kurs
The main aim of the course is
- to help students in mastering formal writing skills that would enable them to complete their MA thesis.
- to analyse examples of formal pieces of writing,
- to discuss form and style of a research paper,
- to practise academic vocabulary, coherence and cohesion of writing

Literatura
Adams-Tukiendorf, M., Rydzak, D.,2003. Developing Writing Skills. A Manual for EFL Students. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Macpherson, R. 1996. English for Writers and Translators. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Macpherson, R. 1994. University English. W-wa: WSiP
Stevenson, R.2010. Advanced Grammar for Academic Writing. Morriseville, NC: Academic Publications
Snowton, C. 2012. 50 steps to improve your academic writing. Garnet Education
McCarthy, M., O’Dell, F. 2015. Academic Vocabulary in Use. CUP 
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Information om och material till kursen Akademiskt Skrivande med Sven-Göran Karlsson.


Literatura

Uppsatshandboken

nauczyciele w kursie
otwórz kurs This audio-visual course, based on the syllabus created by the 2nd MA American Studies students, introduces both mainstream and independent movie productions and aims at creating a culturally diverse classroom while presenting selected ideas which had a significant influence on the 20th century American culture. 

Literatura
 TBA
nauczyciele w kursiedr izabela filipiak
otwórz kurs

 

Kształcenie w zakresie przedmiotu: Analiza i interpretacja tekstów kultury

 

 

 

 

Treści kształcenia: Sprawdzenie, ugruntowanie i rozszerzenie umiejętności i wiadomości z zakresu  podstawowych pojęć nauk o kulturze, zwłaszcza dotyczących jej sfery symbolicznej, komunikacyjnej. Poznanie jej wewnętrznego zróżnicowania, przypomnienie i utrwalenie pojęcia znaku i jego typologii, pojęcia i funkcji komunikatów (tekstów) kultury – podstawowe pojęcia semiotyki. Semiotyka kultury – cele i metody badawcze. Poznanie metod analizy tekstów kultury (także w kontekście analizy dzieła sztuki); zapoznanie się z różnymi sposobami „czytania tekstów kultury” w kontekście stosowanych metodologii, prowadzonych badań i metodyki.

 

 

 

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po ukończeniu zajęć powinien posiadać dobrą orientację w zakresie szeroko – także praktycznie – ujętej semiotyki kultury, znać główne jej nurty i metody, potrafić sprawnie posługiwać się kategoriami używanymi w analizach tekstów kultury. Powinien znać praktyczne zagadnienia analizy oraz umieć zastosować je do badań nad kulturą.

 

 

 

Wymagania wstępne: Dobra znajomość problematyki z zakresu podstaw nauk o kulturze (historia, teoria, antropologia, socjologia kultury) i sztuce (sztuki plastyczne, film, teatr, muzyka, literatura), analizy dzieła sztuki oraz podstaw estetyki a także – semiotyki kultury. Wiedza ta i umiejętności będą sprawdzone i zweryfikowane w czasie początkowych zajęć.

 

Uwagi szczegółowe umieszczono w zasobach Platformy Edukacyjnej w pliku: Analiza i interpretacja tekstów kultury .

 

 

 

Sposób prowadzenia zajęć: Konwersatorium. Analiza wybranych tekstów kultury i dyskusja. Zajęcia trwają semestr (30 godzin).

 

 

 

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

 

Warunki zaliczenia: Udział w zajęciach (w wypadku nieobecności – zaliczenie wszystkich); aktywne uczestnictwo w dyskusjach. Zaliczenie w postaci kolokwium ustnego kończy się oceną i obejmuje sprawdzenie znajomości tematyki wszystkich zajęć oraz problematyki 10 lektur wybranych przez zdającego z podanego wykazu.

 

Zadaniem kursu na Platformie Edukacyjnej jest wspieranie zajęć w kwestii formalnej (organizacyjnej) i merytorycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Literatura

Wybór książek na temat analizy i interpretacji tekstów kultury jest umieszczony  w zasobach kursu.

 

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Michał Błażejewski
otwórz kurs

Analiza matematyczna 2


Literatura

.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką antropologii kultury oraz ze związkami antropologii z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi; przygotowanie studentów do korzystania z literatury antropologicznej; zapoznanie studentów z metodami stosowanymi w obszarze antropologii kultury oraz z dziejami rozwoju kultury, w tym także kultury europejskiej; ukazanie studentom różnych sposobów zamieszkiwania człowieka w świecie, współczesnych sposobów życia człowieka w powiązaniu ze sposobami tradycyjnymi; zachęcenie studentów do samodzielnych dociekań i badań antropologicznych.


Literatura

Literatura do wykładu

 • W. J. Burszta, Antropologia kultury, Poznań 1998.
 • J. D. Eller, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Kraków 2012.
 • R. Deliège, Historia antropologii, szkoły, autorzy, teorie, Warszawa 2011.
 • A. Barnard, Antropologia, Warszawa 2008.
 • Ch. Hann, Antropologia społeczna, Kraków 2008.
 • F. Barth, Andre Gingrich, Robert Pakin, Sydel Silverman, Antropologia. Jedna dyscyplina cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska, i amerykańska, Kraków 2007.
 • A. Kuper, Kultura. Model antropologiczny, Kraków 2005.
 • C. Geertz, Interpretacja kultur, Kraków 2005.
 • G. Simmel, Filozofia kultury, Kraków 2007.
 • M. Buchowski, Wojciech Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej, Warszawa 1992.
 • J. Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Kraków 2008.
 • J. Gajda, Antropologia kulturowa. Kultura obyczajów początku XXI wieku, Kraków 2008.
 • B. Olszewska-Dyoniziak, Zarys antropologii kultury, Kraków 1996.
 • Martyn Hammersley, Paul Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań 2000.
 • Monika Kostera, Antropologia organizacji, Warszawa 2003.
 • Michael Angrosino, Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa 2010.

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta

 • A. Waligórski, Antropologiczna koncepcja człowieka, Warszawa 1973.
 • E. Nowicka [red.], Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2009 (2006).
 • Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper, Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów, W-wa 2009.
 • A. Mencwel [red.], Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 1998.
 • J. Barański, Etnologia i okolice, Kraków 2010.
 • E. Krawczyk, Antropologia kulturowa, Lublin 2003.
nauczyciele w kursiedr Aleksandra Wierucka
otwórz kurs

Problematyka wykładów. Wiedza o kulturze - od lat dziewięćdziesiątych jedna z najważniejszych gałęzi nauk humanistycznych, która wzbogaciła i urozmaiciła rozmaite studia: literaturoznawcze, socjologiczne, politologiczne, psychologiczne, etnologiczne poprzez wyartykułowanie mechanizmów funkcjonowania kultury w świecie współczesnym. Główne obszary krytyki kultury w dobie globalizacji spowodowanej przez wielkie korporacje finansowe, handlowe supermarkety i media. 
Historia kultury europejskiej ujawnia (L. Kołakowski) pewną specyficzną jej cechę – krytykę własnych fundamentów i projekty nowych sposobów ujmowania rzeczywistości (grec. realcentryzm, średniowieczny teocentryzm, oświeceniowy antropocentryzm, współczesne logo-, medio- i inne centryzmy).

Punktami zwrotnymi momenty przełomów, kryzysów, dysfunkcjonalności dotychczasowej narracji  uzasadniającej świat. Punktem wyjścia w poszukiwaniu nowej formy kultury jest krytyka poprzedników. Krytyka stała się współcześnie stanem permanentnym świadomości kultury.

Po ogłoszeniu przełomu postmodernistycznego mamy większą świadomość ograniczeń kultury i instrumentów myślowych (płynna świadomość wg Zygmunta Baumana). Relatywizm – największy problem współczesności.

Przedmiotem wykładu są wybrane przykłady wizji kultury współczesnej — jej aktualnej kondycji i perspektyw rozwojowych z uwydatnieniem aspektów krytycznych i krytycznej analizy dyskursu. Znaczący element wykładu to kwestia języka, w jakim formułowane są dylematy kultury doby obecnej (nowomowa neoliberalna, manipulacje językowe), komunikacyjny aspekt krytyki.

Repertuar problemów jest wielki: rola elit symbolicznych w dyskursie publicznym i marginalizacja elit w demokracji; kulturowy wymiar globalizacji: deterytorializacja kultur i globalny “supermarket kultury”; dylematy multikulturalizmu;  fundamentalizm i nihilizm jako dwie odpowiedzi na zagubienie człowieka w kulturze „płynnej nowoczesności”; ekspansja kultury popularnej, problem prztrwania sztuki wysokiej w świecie popkultury; inwazja i hegemonia mass mediów w kulturze współczesnej. Dwudziestowieczne krytyki kultury i cywilizacji europejskiej: Oswalda Spenglera,  Johana Huizingi,  Leszka Kołakowskiego, Jose Ortegi y Gasseta, Michaela Foulcaulta, Ernsta Cassirera, Edwarda Halla, Erwina Goffmana i innych (np. Jerzego Kmity). 


Literatura

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć

 • Barnard A., 2006, Antropologia, przeł. S. Szymański, Warszawa: PIW, s. 170-190
 • Eco U., Kariera i upadek nadczłowieka; Struktury narracyjne u Fleminga, (w:) tegoż, Superman w literaturze masowej, Warszawa 1996, ss.116-144; 184-235.
 • Barthes R., Świat wolnoamerykanki; Nowy Citroën; Mit dzisiaj, w: tegoż, Mitologie, 2000. Warszawa, s.31-42;190-192; 239-296.
 • Burszta W., 1998. Antropologia kultury, Poznań.
 • Mathews G., 2005. Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, przeł. E. Klekot, Warszawa PIW (rozdz. Poszukiwanie ojczyzny w supermarkecie kultury, s. 238-281)
 • McLuhan M., 2001. Wybór tekstów, Poznań, s.24-35; 124-241.
 • Ritzer G., 1997. Macdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa, s. 10 - 45; 242 - 269, 295 - 338.
 • Siemieniecki B., 2007. Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki, red nauk B.S., Warszawa: PWN (rozdz. 3: Media wytworem i kreatorem współczesnej kultury – kulturowe uwarunkowania mediów, s. 69-124)
 • Anderson B., Korzenie kulturowe, Źródła świadomości narodowej, [w:] Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Kraków 1997
 • Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005;
 • Burszta Wojciech J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, (Wyd. Zysk i s-ka, Poznań 1998, ISBN 83-7150-322-9)
 • Burszta W. J., Barwy codzienności albo antropologia dzisiaj,w: Tegoż, Czytanie kultury, Łódź 1996;
 • Hall E. T., Taniec życia, Warszawa 1999;
 • Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej,Poznań 1999
 • Caillois R., Definicja gry i zabawy; Klasyfikacja gier i zabaw (fragmenty), W: Tegoż, Żywioł i ład Warszawa 1973
 • Czermińska M., Punkt widzenia jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej, [w:] Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, red. Z. Mitosek, Kraków 2004.
 • Eliade M., Święty obszar i sakralizacja świata i Czas święty i mityw: tegoż: Sacrum, mit, historia. Warszawa 1974
 • Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000, (Wprowadzenie).
 • Goffman E., Piętno a tożsamość społeczna, w tegoż: Piętno. Rozważania o zranionej tożsamościGdańsk 2005
 • Lakoff G., M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł. T. P. Krzeszewski, Warszawa 1988
 • Levinas E., Ślad innego. W: Filozofia dialogu. Wybór opr. B. Baran Kraków 1991
 • Markowski M.P., O reprezentacji, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Markowski M.P., R. Nycz, Kraków 2006.
 • Mathews G., Poszukiwanie ojczyzny w supermarkecie kultury, [w:] tenże, Supermarket kultury, Warszawa 2005.
 • Thompson E., Nacjonalizm, kolonializm, tożsamość, [w:] taż, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, Kraków 2000.
 • Wierzbicka A., Akty i gatunki mowy w różnych językach i kulturach, [w:] Akty i gatunki mowy, red. J. Bartmiński, Lublin 2004.


 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta (pozycje pomocne przy przygotowywaniu się do pisemnego kolokwium):

 • Antropologia kulturowa. Część I: Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Janusz Gajda (Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2008).
 • Antropologia kulturowa. Część II: Kultura obyczajowa początku XXI wieku, Janusz Gajda (Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2008).
 • Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji 2007, red. Ewa Kosowska, Anna Gomóła, Eugeniusz Jaworski, Katowice 2007, 436 s.
 • Alan Barnard, Antropologia, przeł. S. Szymański, Wwa: PIW 2006, s. 170-190 8. Strukturalizm. Od językoznawstwa do antropologii.
 • Benedict R.(1999). Wzory kultury, Warszawa, rozdz. II, Różnorodność kultur  [Benedict, Ruth (1887-1948). (1959) Patterns of culture by…New York : New American Library]
 • Bolten J., Interkulturowa kompetencja, przekład i wprow. B. Andrzejewski, Poznań: Wydaw.Nauk UAM 2006, rozdział 3: Obchodzenie się z obcym i obcością, s. 86-106
 • Hastrup Kirsten, Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią (A Passage to Anthropology: Between Experiance and theory, 1995), przeł. Ewa Klekot, Kraków: Wydawn. UJ

 

B. Literatura uzupełniająca:

 

 • Kuper A., Kultura. Model antropologiczny, Kraków 2005;
 • Leach E., Kultura i komunikowanie, Warszawa 1989;
 • Bauman. Z., Jak stać się obcym i jak przestać nim być, [w:] tenże, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.
 • Stasiuk K., 2003. Krytyka kultury jako krytyka komunikacji. Pomiędzy działaniem komunikacyjnym, dyskursem a kulturą masową,  Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Jurgen Habermas).
 • Turner V., Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, tłum. W. Usakiewicz, Kraków 2005.
 • Wiedza o kulturze. Część1: Antropologia kultury, Warszawa 1998 (wstęp i red. A. Mencwel), Cz. 2: Antropologia słowa, Warszawa 2003 (wstęp i red. G. Godlewski).

 

 

 

nauczyciele w kursie
otwórz kurs<span :;"="" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman;times new roman:;">Student zdobywa wiedzę na temat spektaklu w ujęciu antropologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy odbiorcy. Poznaje różnicę między socjologiczną a antropologiczną koncepcją widowiska. Kształci umiejętność analizy i interpretacji widowiska w kontekście interakcji zachodzącej<span style="">&nbsp; </span>między widzem a obiektem artystycznym. Uczy się rozumienia podstawowych technik ciała oraz mechanizmów rządzących obszarem sztuki widowisk.</span>
Literatura
<p style="margin-left:32.5pt;text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">G. Debord, <em>Społeczeństwo spektaklu</em>, przeł. A. Ptaszkowska przy współpracy L. Brogowskiego, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 1998. M. Mauss, <em>Socjologia i antropologia</em>, wstępem opatrzył C. Lévi-Strauss, przeł. M. Król, K. Pomian, J. Szacki, Warszawa, PWN, 1973. H. Belting, <em>Antropologia obrazu: szkice do nauki o obrazie</em>, przeł. M. Bryl, Kraków, Universitas, 2007. W. Benjamin, <em>Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej</em>, [w:] idem, <em>Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty</em>, Poznań, Wyd. Poznańskie, 1996. P. Bourdieu, <em>Reguły sztuki</em>, przeł. A. Zawadzki, Kraków, Universitas, 2001. E. Goffman, <em>Człowiek w teatrze życia codziennego</em>, oprac. i wstęp J. Szacki, przeł. H. Datner-Śpiewak i P. Śpiewak, Warszawa, PIW, 1981. J. Huizinga, <em>Homo ludens</em>, przeł. M. Kurecka i W. Wirpsza, Warszawa, Czytelnik, 1967. F. Boas, <em>Umysł człowieka pierwotnego</em>, przeł. M. Pawluczuk, Kraków, Nomos, 2010. <em>Aby Wargurg nasz bliźni</em>, „Konteksty” 2011, nr 2-3. <em>Michel Leiris</em>, „Konteksty” 2007, nr 3-4. <em>Antropologia doświadczenia</em>, red. V. W. Turner, E. M. Bruner, przeł. E. Klekot, A. Szurek, Kraków, UJ, 2011. A. van Gennep, <em>Rytuały przejścia</em>, przeł. B. Biały, wstęp J. Tokarska-Bakir, Warszawa, PIW, 2006. M. McLuhan, <em>Zrozumieć media: przedłużenia człowieka</em>, wprow. L. H. Lapham, przeł. N. Szczucka, Warszawa, WNT, 2004. N. Elias, <em>Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu</em>, przeł. T. Zabłudowski, Warszawa, PIW, 1980. J.-J. Courtine, C. Haroche, <em>Historia twarzy. Wyrażanie i ukrywanie emocji od XVI do początku XIX wieku</em>, przeł. T. Swoboda, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2007. E. H. Gombrich, <em>Sztuka i złudzenie: o psychologii przedstawiania obrazowego</em>, przeł. J. Zarański, Warszawa, PIW, 1981.</span></p>
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Swoboda
otwórz kurs

Dla pracowników Katedry Translatoryki


Literatura

.

nauczyciele w kursiedr Wioleta Karwacka
dr hab. Olga Kubińska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Martin Blaszk
otwórz kurs
nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marcin Fortuna
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marcin Fortuna
otwórz kurs

Celem kursu jest rekapitulacja najważniejszych zagadnień z zakresu wiedzy o kulturze. Dla studentów, którzy studiowali kulturoznawstwo na I stopniu, będzie to powtórzenie materiału, jednak różniące się od kursu na I stopniu pogłębieniem refleksji nad wybranymi tekstami. Dla studentów, którzy ukończyli na I stopniu inne kierunki studiów, kurs zapewnia zaznajomienie się z postawami refleksji kulturoznawczej.

nauczyciele w kursie Kamil Bryl
dr Magdalena Sacha
otwórz kurs

Praktyczna nauka języka angielskiego

Practical grammar


Consultation hours: Wednesdays 9:45 - 11:15


Weronika Kamola-Uberman  

weronika.kamola-uberman@staffms.ug.edu.plnauczyciele w kursiemgr Weronika Kamola-Uberman
otwórz kurs

This course will be used if our classes are transferred online. It is integrated on Education Portal and MS Teams.

nauczyciele w kursiedr Maciej Rataj
otwórz kurs

Social Aspects of Language is a course for second-year students of Cultural Communication replacing lectures and classes on the premises of the University. It is integrated on Education Portal and MS Teams.

nauczyciele w kursiedr Maciej Rataj
otwórz kurs

KANON LITERTURY ANGIELSKIEJ

 Kod ECTS: 8.0.8398

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Zakład Translatoryki

Studia pierwszego stopnia Wydział Filologiczny Filologia angielska

Forma: stacjonarne

Moduł specjalnościowy: specjalność translatoryczna

Nazwisko osoby prowadzącej: prof. dr hab. Artur Blaim

Formy zajęć: ćw. audytoryjne

Sposób realizacji zajęć: zajęcia on-line

Liczba godzin: ćw. audytoryjne: 120 godz.

Liczba punktów ECTS: 11

semestr 3: 4 ECTS

Termin realizacji przedmiotu: 2020/2021, semestr zimowy

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: angielski/polski

Metody dydaktyczne:

- analiza tekstów połączona z omówieniem problematyki sformułowanej przez prowadzącego

- prezentacje własne przygotowane przez studentów

- Praca w grupach

- Wykład konwersatoryjny

- e-learning

 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Formy zaliczenia:

- wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja

praca zaliczeniowa (10 stron) składająca się z 10 pytań obejmujących problematykę zajęć i lektur dodatkowych

Podstawowe kryteria oceny

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie:

- wykonania pracy zaliczeniowej (60%)

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach (30%)

- przygotowanie prezentacji na zadany temat (10%)

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia:

- wykonanie pisemnej pracy zaliczeniowej:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach:

- przygotowanie prezentacji na zadany temat

 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne : Określone regulaminem studiów

B. Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego pozwalająca uzyskać założone efekty kształcenia

Cele kształcenia/Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z kanonem literatury brytyjskiej (od literatury staroangielskiej do 1980 roku) jak również zaznajomienie ich z podstawowymi metodami analizy, interpretacji i adaptacji utworów literackich.

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (Semestr 3):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

• Joseph Conrad – The Heart of Darkness;

• W. B. Yeats – “Sailing to Byzantium”, “The Second Coming”

• T.S. Eliot, The Waste Land

• James Joyce – Ulysses (wybrane fragmenty)

• Edith Sitwell – “Dark Song”

• Virginia Woolf – Mrs. Dalloway

• Evelyn Waugh – A Handful of Dust

• George Orwell – Nineteen Eighty-Four

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

• David Ayers. Modernism: A Short Introduction, 2004.

• David Bradshaw and Kevin J.H. Dettmar (eds.). A Companion To Modernist Literature, 2006.

• Marlowe A. Miller. Masterpieces of British Modernism, 2006

• Robert Murray Davis, "Introduction" to E. Waugh: A Handful of Dust. Harmondsworth: Penguin Books, 1997.

• James M. Decker. “George Orwell’s 1984 and Political Ideology” [in:]. Harold Bloom (ed.) George Orwell: Bloom's

Modern Critical Views. Chelsea House Publications, 2007.

• Gregory Claeys, Dystopia: A Natural History. Oxford: Oxford University Press, 2016.

A. 3. Filmografia uzupełniająca

• Francis Ford Coppola, Apocalypse Now

• Joseph Strick dir. Ulysses

• Charles Sturridge dir. A Handful of Dust

• Michael Radford, dir. 1984

• Stephen Daldry, dir. The Hours


nauczyciele w kursieprof. dr hab. Artur Blaim
otwórz kurs

Historia literatury amerykańskiej, wykłady

nauczyciele w kursiedr Beata Williamson
otwórz kurs

Kanon literatury amerykańskiej, wykłady

nauczyciele w kursiedr Beata Williamson
otwórz kurs

This course will be used if our classes are transferred online. It is integrated on Education Portal and MS Teams.

nauczyciele w kursiedr Maciej Rataj
otwórz kurs

Kurs zintegrowany


Consultation hours: Wednesdays 9:45 - 11:15


Weronika Kamola-Uberman  

weronika.kamola-uberman@staffms.ug.edu.pl


nauczyciele w kursiemgr Weronika Kamola-Uberman
otwórz kurs

Kurs Zintegrowany


Consultation hours: Wednesdays 9:45 - 11:15


Weronika Kamola-Uberman  

weronika.kamola-uberman@staffms.ug.edu.pl


nauczyciele w kursiemgr Weronika Kamola-Uberman
otwórz kurs

Kurs ma na celu zaznajomienie studentów z technikami przekładu ustnego a vista (w tym jako przygotowanie do tłumaczenia symultanicznego). Na zajęciach studenci mają okazję doskonalić umiejętności w zakresie wystąpień publicznych, rozwijać elastyczność językową oraz poszerzać terminologię dotyczącą ważnych zjawisk społecznych i politycznych. Kurs ma ponadto wspierać proces wypracowywanie własnych taktyk i strategii radzenia sobie z wyzwaniami przekładowymi oraz stresem związanym z wystąpieniami publicznymi, a także wdrożyć studentów w realia pracy tłumacza ustnego (stawki, etyka zawodowa, przygotowanie do zlecenia, zasady współpracy z klientem itp.).


nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kurs

This lecture course is a general survey of the political and economic systems of both the USA and the United Kingdom. The course will range quite widely and also incorporate contemporary social and cultural issues in the two countries, whilst also focusing on the language used by institutions, the media and individuals to discuss these topics.

nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kurs

Tłumaczenia praktyczne (techniczne) - III BA Translatoryki

nauczyciele w kursiedr Maciej Kur
otwórz kurs

Kurs stanowi wprowadzenie do tłumaczenia ustnego ze szczególnym uwzględnieniem przekładu ustnego konferencyjnego (konsekutywnego i symultanicznego). Student poznaje i stosuje strategie przekładu ustnego dzięki licznym ćwiczeniom praktycznym wykonywanym samodzielnie, w parach i w grupach. Student przygotowuje i tłumaczy wypowiedzi indywidualne oraz dyskusje. W procesie przygotowania student wyszukuje i gromadzi informacje z danego obszaru tematycznego z wykorzystaniem opracowań książkowych i elektronicznych. W trakcie zajęć wykorzystywane są również gotowe materiały audiowizualne. Student krytycznie ocenia jakość tłumaczeń wykonanych podczas zajęć, stosując terminologię badań nad przekładem ustnym oraz odwołując się do poznanych reguł komunikacji językowej i interpersonalnej, a także swojej wiedzy o świecie. Korzystając z zaawansowanego sprzętu do nauki tłumaczeń symultanicznych, student uczy się prawidłowych reakcji na wyzwania, przed jakimi stają profesjonalni tłumacze na rynku. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zaliczenie poprzednich semestrów. W wyjątkowych przypadkach prowadzący może odstąpić od tej zasady z ważnych powodów

nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Karol Chojnowski
mgr Hanna Kryszewska
mgr Karol Plichta
otwórz kurs

Kurs Zintegrowany

Consultation hours: Wednesdays 9:45 - 11:15


Weronika Kamola-Uberman  

weronika.kamola-uberman@staffms.ug.edu.pl


nauczyciele w kursiemgr Weronika Kamola-Uberman
otwórz kurs

Kurs Zintegrowany


Consultation hours: Wednesdays 9:45 - 11:15


Weronika Kamola-Uberman  

weronika.kamola-uberman@staffms.ug.edu.pl


nauczyciele w kursiemgr Weronika Kamola-Uberman
otwórz kurs

GRUPA 1 GODZ 8.00

nauczyciele w kursie Alina Mazurkiewicz
otwórz kurs

GRUPA 2 GODZ 9.30

nauczyciele w kursie Alina Mazurkiewicz
otwórz kurs

GRUPA 1 13.15

nauczyciele w kursie Alina Mazurkiewicz
otwórz kurs

GRUPA 2 15.00

nauczyciele w kursie Alina Mazurkiewicz
otwórz kurs

AVT I - I MA Translatoryki, grupa 2

nauczyciele w kursiedr Maciej Kur
otwórz kurs

Tłumaczenia wydawnicze i audiowizualne w parze językowej A-B (AVT II) - II MA Translatoryki

nauczyciele w kursiedr Maciej Kur
otwórz kurs

Seminarium dyplomowe - I MA Translatoryki

nauczyciele w kursiedr Maciej Kur
otwórz kurs

Celem seminarium magisterskiego dla studentów translatoryki anglistycznej jest zapoznanie studenta ze specyfiką badań przekładoznawczych, głównie w dziedzinie przekładu ustnego i audiodeskrypcji, ale także innych rodzajów przekładu specjalistycznego, i zdobycie uszczegółowionej wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej. Cele szczegółowe obejmują przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań przekładoznawczych, pogłębienie znajomości metodologii i warsztatu badań przekładoznawczych, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji, rozwijanie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, przede wszystkim zbierania i selekcji materiałów, porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu, umiejętności operowania metajęzykiem właściwym dla dziedziny badań, jak również wyboru adekwatnej metodologii badań, rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi, a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Podczas zajęć seminaryjnych będą stosowane elementy tutoringu akademickiego i pracy projektowej. 

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Środowisko pracy tłumacza - I MA Translatoryki, grupa 1

nauczyciele w kursiedr Maciej Kur
otwórz kurs

Środowisko pracy tłumacza - I MA Translatoryki, grupa 2

nauczyciele w kursiedr Maciej Kur
otwórz kurs

Tłumaczenia w parze językowej A-B (techniczne) - I MA Translatoryki, grupa 1

nauczyciele w kursiedr Maciej Kur
otwórz kurs

Moduł "non-fiction" kursu "Tłumaczenia wydawnicze i audiowizualne" obejmuje tłumaczenia katalogów sztuki, biogramów, eseju oraz tekstów popularnonaukowych. Nacisk kładziony jest zarówno na merytoryczną poprawność przekładu, stosowanie poprawnej terminologii, jak i na adekwatność stylistyczną, czyli umiejętność doboru właściwego rejestru językowego do danego typu tekstu.

nauczyciele w kursiedr Karol Chojnowski
otwórz kurs

Moduł "non-fiction" kursu "Tłumaczenia wydawnicze i audiowizualne" obejmuje tłumaczenia katalogów sztuki, biogramów, eseju oraz tekstów popularnonaukowych. Nacisk kładziony jest zarówno na merytoryczną poprawność przekładu, stosowanie poprawnej terminologii, jak i na adekwatność stylistyczną, czyli umiejętność doboru właściwego rejestru językowego do danego typu tekstu.

nauczyciele w kursiedr Karol Chojnowski
dr hab. Olga Kubińska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Karol Chojnowski
mgr Kaja Makowska
otwórz kurs

niedziela 16.45

nauczyciele w kursie Alina Mazurkiewicz
otwórz kurs

SOBOTA 11.30

nauczyciele w kursie Alina Mazurkiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Krzysztof Karaś
otwórz kurs

ZAGADNIENIA ZAWARTE W UNITACH 6-12 PODRĘCZNIKA NEW LANGUAGE LEADER INTERMEDIATE

nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Kallas
otwórz kurs

Kurs podręcznikowy dla I roku filologii germańskiej (gr. D). Zapraszam.

nauczyciele w kursiemgr Monika Szafrańska
otwórz kurs

Ćwiczenia z PNJ Gramatyka praktyczna

nauczyciele w kursiedr Anna Socka
otwórz kurs

Kurs e-learningowy "Kultura cyfrowa" dla studentów I roku stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo w semestrze I roku akademickiego 2020/2021.

nauczyciele w kursiedr Helena Draganik
otwórz kurs

Kurs e-learningowy z przedmiotu "Wstęp do kulturoznawstwa"
dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku kulturoznawstwo w semestrze 1. i 2. roku akademickiego 2020/2021.

nauczyciele w kursiedr Helena Draganik
otwórz kurs

Grupa 2 Godz 9.30

nauczyciele w kursie Alina Mazurkiewicz
otwórz kurs

Seminarium licencjackie z dziedziny literaturoznawstwa i przekładu literackiego 

nauczyciele w kursiedr Piotr Kallas
otwórz kursCelem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami literaturoznawstwa. Kurs uwzględnia pluralizm metodologiczny we współczesnym literaturoznawstwie oraz kulturowy aspekt refleksji literaturoznawczej.
 
nauczyciele w kursiedr hab. Maria Sibińska
otwórz kurs

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi przykładami wytworów kultury staroskandynawskiej (literatury, sztuki użytkowej, rzemiosła), ukazanie ich wzajemnych powiązań w kontekście społeczno-historycznym. W procesie odczytywania tekstów stanowiących zabytki kultury staroskandynawskiej perspektywa literaturoznawcza, socjologiczna i kulturoznawcza nakładają się na siebie. Ponadto zaakcentowana zostaje ich obecność we współczesnej kulturze Skandynawii, a także ich znaczenia dla kształtowania się wyobrażeń o nordyckości funkcjonujących w kulturze europejskiej.


Literatura

Lista lektur dostępna dla uczestników kursu
 

nauczyciele w kursiedr hab. Maria Sibińska
otwórz kurs

Seminarium licencjackie z zakresu literatury i kultury dla studentów skandynawistyki 

nauczyciele w kursiedr hab. Maria Sibińska
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi elementami   szeroko rozumianego współczesnego życia literackiego Norwegii.

 


Literatura

 
 

  lista lektur dostępna dla uczestników kursu

nauczyciele w kursiedr hab. Maria Sibińska
otwórz kurs

Kontakt: dominika.bartnik-swiatek@ug.edu.pl

Konsultacje:
poniedziałek 13:00-13:45 
środa 10:45-11:30
na MS Teams

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kontakt: dominika.bartnik-swiatek@ug.edu.pl

Konsultacje:
poniedziałek 13:00-13:45 
środa 10:45-11:30
na MS Teams

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

kurs dla studentow linii norweskiej kierunku skandynawistyka


Literatura

wg sylabusa

nauczyciele w kursiedr Helena Garczyńska
otwórz kurs

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu kultury krajów skandynawskich, obejmującej m.in. sztukę, architekturę oraz muzykę, a także wybranych obszarów problemowych, takich jak zewnętrzne i wewnętrzne spojrzenie na Północ kulturową, rola starożytności i mitologii nordyckiej, dążenia integracyjne i jego meandry, znaczenie edukacji nieformalnej i stowarzyszeń w modernizacji nowożytnej Północy, kulturowe problemy społeczeństwa dobrobytu, skandynawskie polonica i polonia vs polskie inspiracje Północą i inne. Student uzyskuje również zasób wiadomości związanych z różnorodnymi nordyckimi tradycjami, nordycką myślą technologiczną oraz markami omawianego obszaru kulturowego. Zamysłem tego przedmiotu jest także umożliwienie studentowi wykorzystania wiedzy na temat różnych gałęzi działalności kulturowej w Skandynawii, na przykład przy organizowaniu bądź przy okazji uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, konferencjach, seminariach, czy też innych imprezach promujących skandynawską kulturę.


Literatura

Berggren Brit, Hastrup Kirsten, Den nordiske verden, Gyldendal 1992.

Ciesielski Zenon, Nad pojęciem kultury skandynawskiej, w: Z dziejów Polski i Skandynawii. Rozprawy i studia na dziesięciolecie Instytutu Polsko-Skandynawskiego, Kopenhaga 1995.

Griffiths Tony, Skandynawia. Wojna z trollami. AMF Plus Group 2011.

Klinge Matti, Kraje    północne    (Norden)    a  Europa, Północ, natura, ubóstwo – tło nordyckiej tożsamości, w: tegoż, Fińska tradycja. Eseje o strukturach i tożsamościach Północy, przeł. Jarosław Suchoples, Wrocław 2006

Znamierowska-Prüfferowa Maria, Przyczynek   do   znajomości   ludoznawstwa   w   Skandynawii, Danii i Finlandii, „Lud”, t. 43
Piotrowski Bernard, Tradycje jedności Skandynawii. Od mitu wikińskiego do idei nordyckiej, Poznań 2006, s. 60-84
Bischoff, Ulrich. 2005. Edvard Munch 1863-1944, Köln: Taschen.
Chymkowski, Roman. Pessel, Włodzimierz Karol (red.). 2009. Islandia: wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze,Warszawa: Wydawnictwo Trio/Collegium Civitas.
Cowie, Peter. 2005. Cool and Crazy. Modern Norwegian Cinema 1990-2005, Oslo: Norwegian Film Institute.
Fiell, Peter, Fiell, Charlotte. 2005. Scandinavian Design, Kolonia: Taschen
Freeman, Julian (red.). 1989. Landscapes from a High Latitude. Icelandic Art 1909-1989. London: Lund Humpphries.

Jackson David, The Modern Breakthrough 1860-1920, Hirmer, 2012.
Pallas, Hynek. 2009. Nowe kino szwedzkie, tłum. Barbara Gawryluk, Anna Topczewska, Kraków: Ha!Art.
Piotrowska, Anita (red.). 2000. Szukając von Triera, Kraków: Rabid.
Piprek, Mieczysław. 1988. Architektura Finlandii, Warszawa: Arkady.

Plummer Henry, Nordic Light. Modern Scandinavian Architecture, Thames & Hudson 2012.
Puvogel, Renate. 2006. Carl Larsson 1853-1919. Akwarele i rysunki, Köln: Taschen.
Smith, Key Frederick. 2002. Nordic Art Music: from the Middle Ages to the third millenium, Westport: Praeger.

Laaksonen Mikko, Architect Erik Bryggman: Works, Rakennustieto 2016.

Grabowska Anna, Arne Jacobsen i współczesne wzornictwo duńskie, Duński Instytut Kultury 2000.

Svanholm Lise, Malerne på Skagen, Gyldendal 2001.

Nørregård-Nielsen Hans Edvard, Dansk kunst- Tusind års kunsthistorie, Gyldendal 2006.

Sørensen Øystein, Bo Stråth, The Cultural Construction of Norden, Scandinavian Uniwersity Press 1997.

 

 

nauczyciele w kursiedr Agata Lubowicka
otwórz kurs

Kurs ma na celu poszerzenie granic tradycyjnie pojmowanej kultury skandynawskiej. Współtworzy podstawy do lepszej komunikacji międzykulturowej, problematyzując pojęcie inności, obcości i tożsamości.


Literatura

1. Zagadnienia ogólne
Burszta, W. J., Antropologia kultury, Poznań 1998


Szczegółowa lista lektur dostępna dla uczestników kursu

nauczyciele w kursiedr Agata Lubowicka
otwórz kurs

 

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z historią i organizacją mediów w krajach nordyckich p(rasy, mediów audiowizualnych i internetu) oraz ukazanie specyfiki nordyckich systemów medialnych na tle innych systemów europejskich i systemu amerykańskiego. 


Literatura

 

Bard A., Söderkqvist J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, Warszawa 2006.

Bastiansen, G., Dahl, H.F., Norsk mediehistorie, 2. Utgave, Universitetsforlaget, Oslo, 2008. 

Carlsson U., Harrie E., (red.), Nordiska public service-medier i den digitala mediekulturen, Författarna och Nordicom, Göteborg 2010.

 Dobek-Ostrowska B., (red.), Media masowe na świecie, Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.

Enli, G., Moe H., et.al., TV – en inføring, Universitetsforlaget, Oslo 2010.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2006,

Hadenius S., Weibull L., Wadbring I., Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern, Ekerskilds förlag, , 2008.

Hallin, D.C., Mancini, P., Systemy medialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.

Johansen, A., Medievitenskap, Medier – kultur og samfunn, Fagbokforlaget, Bergen 2008.

Kelly Mary et al (red), Media in Europe: The Euromedia Research Group, London, 2004;

Larsen P., (red), Medievitenskap. Medier – tekstteori og tekstanalyse, Fagbokforlaget, Bergen 2008.

Liestøl, G., Rasmussen, T., Digitale medier, En innføring, 2.utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2007, 

Lister, M., Dovey, J., Nowe media. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2009.

Noam, E. M., Television in Europe, Cary, NC, USA, 1992.

Nord L., Strömbäck J., (red), Medierna och demokratin, Studentlitteratur, 2007.

Oniszczuk Z., Gierula M., (red.), Mało znane systemy medialne, Sosonowiec, 2007. 

Poulet, B., Śmierc gazet i przyszłośc informacji, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011.

Slaatta, T., Den norske medieorden, Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo, 2003.

Østbye H., Schwebs, Media i samfunnet, Oslo 2002.

nauczyciele w kursiedr hab. Maja Chacińska
otwórz kurs

KURS POMOCNICZY PRZY PNJN 1 ROK, ZAJECIA HELENY

nauczyciele w kursiedr Helena Garczyńska
otwórz kurs

 

Zapoznanie studentów z historią nauki o komunikowaniu, podstawowymi teoriami komunikowania społecznego oraz stosowanymi metodami komunikowania.


Literatura

 

Literatura wykorzystywana podczas zajęć

 • Cooley, Ch., The Theory of Transportation, American Economic Association,1894.
 • Dimbleby, R., More Than Words: An Introduction to Communication, Routledge, Florence 1998,zasoby internetowe BUG, site.ebrary.com
 • Dobek-Ostrowska, B. (red.), Współczesne systemy komunikowania, Wrocław, 1998.
 • Fiske, J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław, 2008.
 • Goban-Klas, T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2006.
 • Hartley, P., Group Communication, 1997, zasoby internetowe BUG, site.ebrary.com
 • Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa, 2008
 • Hill, A., Rivers, D., Watson, J., Key Themes in Interpersonal Communication : Culture, Identities and Performance, 2008, zasoby internetowe BUG, site.ebrary.com
 • Jowett G, Jarvie I., Fuller K., Children and the Movies. Media Influence and the Payne Fund Controversy, Cambridge University Press 2007.
 • Lasswell, H., The structure and function of communication in society, New York: Institute for Religious and Social Studies,  1948.
 • Mattelart, A., Mattelart M., Teorie komunikacji. Krótkie wprowadzenie, PWN, Warszawa-Kraków, 2001.
 • Nilsson B.,Waldemarson A., Kommunikation: samspel mellan människor, Studentlitteratur AB, 1994.
 • Park R., Burgess E., Introduction to the Science of Sociology, The University of Chicago, 1921.
 • Rayudu, C.S., Communication, 2010, Zasoby internetowe BUG, ebrary.com
 • Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji. PWN. Warszawa 1999.

Filmy:

 • Personal Influence: The Long Road to Decatur.
 • The Century of the Self (fragmenty)
 • Understanding Marshall McLuhan (fragmenty)

 

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta

Bernays E., Propaganda, New York 2005.

 • Cialdini R., Wywieranie wpływu na innych. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 • Goban – Klas T., Public relations czyli promocja reputacji. Pojęcia, definicje, uwarunkowania, Businessman Book, Warszawa 1997.
 • Hall E. T., Proksemika w kontekście krzyżowania się kultur, (w:) Ukryty wymiar, MUZA S.A., Warszawa
 • Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999,
 • 1921.
 • Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, ANTYKWA, Kraków 2000.
 • www.afirstlook.com

 

Literatura uzupełniająca

 

 • Baney, J., Komunikacja interpersonalna, IPS Wydawnictwo, Wrszawa 2009.
 • Baran S.J., Teorie komunikowania masowego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.
 • Baran S.J., Self, symbols and society: an introduction to mass communication, Random House, New York, 1984.
 • Berlo, D.K., The process of communication: an introduction to theory and practice:, Holt, Rinehart and Winston, New York 1961.
 • Michalczyk, S., Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice, 2005.
 • Ociepka, B., Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław, 1999.
 • Dobek-Ostrowska, B., Wiszniowski, R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław 2002.
 • Turner, V., 2005, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, Kraków.
 • Warner T., Umiejętności w komunikowaniu się. Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 1999.

 

nauczyciele w kursiedr hab. Maja Chacińska
otwórz kurs

Cele przedmiotu
• Zapoznanie ze specyfiką teorii literatury i przekładu oraz zdobycie uszczegółowionej wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy
dyplomowej.
• Przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań w języku skandynawskim
• Zapoznanie z podstawami metodologii i warsztatu badań literatury źródłowej i docelowej, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji.
• Kształcenie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych w języku skandynawskim, m.in. zbierania i selekcji materiałów,
porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu.
• Rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi.
• Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Język polski:
• Billingham, Jo. 2006. Redagowanie tekstów, tłum. Agnieszka Dąbrowska, Warszawa: PWN.
• Cottrell, Stella. 2007. Podręcznik umiejętności studiowania, tłum. Tomasz Piwowarczyk, Jacek Spólny, Poznań: Zysk i s-ka.
• Gambarelli, Gianfranco. 1998. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków:
Universitas.
• Osuchowska, Barbara. 2005. Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa: Inicjał.
Język szwedzki:
• Jarrick, Arne; Josephson, Olle. 1996. Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter, Lund: Studentlitteratur.
• Johannesson, Eric. 1985. Lathund för doktorander och uppsatsförfattare, współpraca Marie-Christine Skuncke, Uppsala: Litteraturvetenskapliga
inst.
• Lindblad, Inga-Britt. 1998. Uppsatsarbete. En kreativ process, Lund: Studentlitteratur.
• Strömquist, Siv. 1999. Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser, Uppsala: Hallgren &
Fallgren.
• Trost, Jan. 2002. Att skriva uppsats med akribi, Lund: Studentlitteratur.
Język norweski:
• Rienecker, Lotte. 2006. Den gode oppgaven. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, współpraca Peter Stray Jørgensen, Bergen:
Fagbokforlaget.
• Helness, Anne m.fl. 2005. Gode råd for skrivning av akademiske oppgaver, Oslo: Universitetet, http://www.hf.uio.no/sitat/kompendium.pdf
Język duński:
• Rienecker, Lotte. 2005. Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, współpraca Peter Stray Jørgensen,
Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Każdy student studiuje indywidualnie pozycje bibliograficzne zamieszczone w swojej pracy licencjackiej
B. Literatura uzupełniająca
• Björk, Lennart A.; Räisänen, Christine. 1999. Academic writing. A university writing course, Lund: Studentlitteratur.

nauczyciele w kursiedr Marta Grzechnik
otwórz kurs

Przygotowanie do pisania pracy licencjackiej.


Literatura

Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, NexisLexis 2006

Kaczmarek T. T., Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską, Warszawa 2005

nauczyciele w kursiedr hab. Maja Chacińska
otwórz kurs

Kontakt: dominika.bartnik-swiatek@ug.edu.pl

Konsultacje:
poniedziałek 13:00-13:45 
środa 10:45-11:30
na MS Teams

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Główne metody analizy przekazów medialnych.


Literatura

 

Bahador, B., CNN Effect in Action: How the News Media Pushed the West Toward War in Kosovo, Palgrave Macmillan, Gordonsville 2007;

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Tekstologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004;

Bartmiński J., Boniecka B. (red.), Tekst. Problemy teoretyczne, Lublin 1998, Wyd. UMCS;

Berelson B., Content Analysis In Communication Research, New York, 1952, s. 23.

van Dijk, T.A. (red.), Dyskurs jako struktura i proces, PWN, Warszawa 2001;

van Dijk, T. A., News as Discourse,  Lawrence Erlbaum Associates, Publishers
1988 Hillsdale, New Jersey Hove and London;

Dobrzyńska T., (red.), Teoria tekstu. Zbiór studiów, PAN 1996;

Dobrzyńska T., Tekst próba syntezy, Warszawa 1993, Wyd. IBL;

Downie, L., News About the News, Vintage Anchor Publishing, Westminster 2003;

Godzic W., Telewizja i jej gatunki po Wielkim Bracie, Universitas, Kraków 2004;

Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, UJ Kraków, 2006;

Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów,  UJ, Kraków, 2004;

Moran, a., Malbon J., Understanding the Global TV Format; Intellect Books, Bristol 2006;

Piekot T., Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Universitas, Kraków 2006;

Skrypt do analizy zawartości prasy, Warszawa 2007;

Sobczak B, Wywiad telewizyjny na żywo. Charakterystyka gatunku, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2006;

Sokołowski M.(red.), (Kon)teksty kultury medialnej, analizy i interpretacje, Tom I i II, Algraf, Olsztyn 2007,

Wolny-Zmorzyński K, Kaliszewski A, Furman W., Gatunki dziennikarskie, teoria, praktyka, język, Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2006;

www.discourses.org,

nauczyciele w kursiedr hab. Maja Chacińska
otwórz kurs

Kurs wspomagający zajęcia na III roku studiów I stopnia


Literatura

Lista lektur zostanie podana w czasie zajęć

nauczyciele w kursiedr Karolina Drozdowska
otwórz kurs

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą o najważniejszych zjawiskach literatury duńskiej, ze szczególnym uwględnieniem ostatnich 200 lat oraz doskonalenie umiejętności interpretacji utworów literackich różnych epok. Kurs zorientowany jest na rozpoznanie specyfiki dzieł literackich w ich kontekstach macierzystych, historycznych i na refleksję o ich znaczeniu w czasach współczesnych w kontekście wielorakiego transferu międzykulturowego.


Literatura

Lista lektur obowiązująca na zajęcia:

Hans Christian Andersen, “Krzesiwo”, “Stokrotka”, “Cień”; (przekład: Bogusława Sochańska)

Søren Kierkegaard, Dziennik uwodziciela; (przekład: Marek Hammermeister)

J.P. Jacobsen, Niels Lyhne;

Herman Bang, Przy drodze;

Johannes V. Jensen, Upadek króla;

Karen Blixen, opowiadanie: Uczta Babette; powieść: Pożegnanie z Afryką

Tom Kristensen, Zniszczenie;

Martin A. Hansen, Kłamca;

Tage Skou-Hansen, Nagie drzewa;

Peter Høeg, Smilla w labiryntach śniegu;

Helle Helle Prom do Puttgarden;

Knud Romer, Ten, kto mrugnie, bosi się śmierci;

 

Lista lektur do pisemnej recenzji:

Hans Christian Andersen, Baśnie (pozostałe)

St. St. Blicher, „Wędrowny kramarz” ( w zbiorze “Anegdoty losu”);

Gustav Wied, Złośliwość wcielona;

Martin Andersen Nexø, Pelle zwycięzca;

Jacob Paludan, Jørgen Stein;

Karen Blixen, opowiadania z tomów: Uczta Babette, Zimowe opowieści, Siedem niesamowitych opowieści

Hans Christian Branner, Opowiadania; Zabawki;

Jørgen-Frantz Jacobsen, Barbara;

Karl Gjellerup, Młyn na wzgórzu;

William Heinesen, Wyspy dobrej nadziei;

Leif Panduro, Inny świat Daniela;

Klaus Rifbjerg, Chroniczna niewinność;

Hans Scherfig, Stracona wiosna;

Peter Seeberg, Poszukiwanie;

Villy Sørensen, Przedziwne historie;

Jonas T. Bengtsson, Submarino;

Peter Høeg, Kobieta i małpa;

Carsten Jensen, My, topielcy;

Janina Katz, Moje życie barbarzyńcy; Opowieści dla Abrama; Pucka;

 

Rozpiska zajęć:

15.02 – wprowadzenie do przedmiotu: omówienie programu kursu, warunków otrzymania zaliczenia i dopuszczenia do egzaminu; okres staroskandynawski i początki piśmiennictwa

22.03 – średniowiecze, reformacja, barok w literaturze duńskiej

29.02 – oświecenie, preromantyzm i romantyzm

07.03 – Hans Christian Andersen, “Krzesiwo”, “Stokrotka”, “Cień”;

14.03 – Søren Kierkegaard, ”Dziennik uwodziciela”

21.03 – Święto UG (dzień wolny od zajęć - zajęcia odrabiane 1 czerwca)

28.03 - Święta Wielkanocne 

4.04. - J.P. Jacobsen, Niels Lyhne 

11.04 - Herman Bang, Przy drodze

18.04 - Johannes V. Jensen, Upadek króla;

25.04 - Konferencja jubileuszowa Katedry Skandynawistyki (obecność obowiązkowa dla wszystkich studentów)

02.05 - Dzień Rektorski 

09.05 - Karen Blixen, opowiadanie; Uczta Babette; powieść: Pożegnanie z Afryką;

16.05 - Tom Kristensen, Zniszczenie;

23.05 - Martin A. Hansen, Kłamca; Tage Skou-Hansen, Nagie drzewa;

30.05 - Peter Høeg, Smilla w labiryntach śniegu;

1.06 - Helle Helle Prom do Puttgarden Knud Romer, Ten, kto mrugnie, bosi się śmierci;

6.06 - Knud Romer, Ten, kto mrugnie, boi się śmierci 

 

nauczyciele w kursiedr Agata Lubowicka
otwórz kurs

Celem kursu jest przekazanie pogłębionej wiedzy o współczesnych realiach z zakresu kultury krajów nordyckich, obejmującej m.in. sztukę, architekturę oraz muzykę, a także wybranych obszarów problemowych (np. zewnętrzne i wewnętrzne spojrzenie na Północ lub status kultury dziecięcej.) Student uzyskuje zasób wiadomości związanych z tradycjami tego obszaru. Zamysłem przedmiotu jest też umożliwienie wykorzystania wiedzy na temat różnych gałęzi działalności kulturowej w Skandynawii przy organizowaniu bądź przy okazji uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, konferencjach, seminariach lub innych imprezach promujących skandynawską kulturę.


Literatura

Literatura wykorzystywana podczas zajęć (wybór):
• Abrecht, Birgit. 2000. Architectural Guide to Iceland, Reykjavík: Mál og menning.
• Arnold-Rutkiewicz, Bogna i in. 1994. Thorvaldsen w Polsce: katalog wystawy: 17 października 1994-22 stycznia 1995, Zamek Królewski w Warszawie - Biblioteka  Stanisławowska, Warszawa: Arx Regia.
• Askeland, Jan. 1971. Norwegian Painting. A survey, Oslo: J.G. Tanum Forlag.
• Barucki, Tadeusz. 1980. Alvar Aalto, Warszawa: Arkady. 
• Barucki, Tadeusz. 1982. Architektura Norwegii, Warszawa: Arkady.
• Barucki, Tadeusz. 1983. Architektura Danii, Warszawa: Arkady.
• Barucki, Tadeusz. 1984. Arne Jacobsen, Warszawa: Arkady.
• Barucki, Tadeusz. 1987. Ralph Erskine, Warszawa: Arkady
• Barucki, Tadeusz. 1989. Architektura Szwecji, Warszawa: Arkady.
• Bergendal, Göran i in. 1998. Music in Sweden, Stockholm: Svenska Institutet.
• Bischoff, Ulrich. 2005. Edvard Munch 1863-1944, Köln: Taschen.
• Burrows, John; Wiffen, Charles (red.). 2006. Muzyka poważna, Warszawa: Wiedza i Życie.
• Chymkowski, Roman. Pessel, Włodzimierz Karol (red.). 2009. Islandia: wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze, Warszawa: Wydawnictwo Trio/Collegium Civitas.
• Ciesielski, Zeno. 1995. Nad pojęciem kultury skandynawskiej, w: Z dziejów Polski i Skandynawii. Rozprawy i studia na dziesięciolecie Instytutu Polsko-Skandynawskiego, pod red. Eugeniusza S. Kruszewskiego i Emila Ashøja, Kopenhaga.
• Cornell, Henrik. 1970. Den svenska konstens historia. Del 1: från vikingatiden till 1700-talets slut, Stockholm: Bokförlaget Adus/Bonniers. 
• Cowie, Peter. 2005. Cool and Crazy. Modern Norwegian Cinema 1990-2005, Oslo: Norwegian Film Institute.
• Daun, Åke. 1994. Svensk mentalitet. Raben Prisma.Engblom, Sören. 1999. Kultura szwedzka. Sztuka współczesna, Sztokholm: Instytut Szwedzki
• Fahr-Becker, Gabriele. 2004. Świadomość narodowa w „świetle Północy“. Skandynawia, w: tegoż: Secesja, Königswinter: Könemann, s. 283-311.
• Fonkowicz, Jerzy. 1976. O czym śpiewa kantele: rzecz o Finlandii, Warszawa: Nasza Księgarnia.
• Franczak, Mateusz. 2006. Jak odnieść muzyczny sukces, będąc urodzonym w Skandynawii. Poradnik dla opornych, Glissando, nr 8, s.104-106.
• Freeman, Julian (red.). 1989. Landscapes from a High Latitude. Icelandic Art 1909-1989. London: Lund Humpphries. 
• Freeman, Julian (red.). 1989. Landscapes from a High Latitude. Icelandic Art 1909-1989. London: Lund Humpphries. 
• Gianadda, Roberta, 2011,Celtowie, Germanie i wikingowie. Leksykon cywilizacje, Wydawnictwo: Arkady, ss.384
• Griffiths Tony, 2011, Skandynawia. Wojna z trollami, Andrzej Findeisen - A.M.F. Plus Group, ss. 374
• Halioski, Lesław. 2007. Islandia: historia –geografia – język – kultura – ludzie, w: tegoż: Björk, Poznań: In Rock, s. 13-19. 
• Harding, Paul/Bindloss Joe. 2004. Islandia, Przewodnik Pascala, Warszawa: Pascal. [s. 1-25]
• Herlitz, Gillis. 2005. Kulturgramamtik. Uppsala Publishing House AB.

• Herlitz, Gillis. 2012. Svenskar: hur vi är och varför. Liber.
• http://thorvaldsensmuseum.dk
• Inside Björk (DVD), inne.
• Islandia: Podróże marzeń, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2007. 
• Kappel, Vagn. 1967. Contemporary Danish Composers, København: Det danske selskab.
• Kapuściński, Ryszard. 2006. Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku, w: tegoż: Ten Inny, Kraków: Znak, s.65-76.
• Klinge Matti, Kraje północne (Norden) a Europa, Północ, natura, ubóstwo – tło nordyckiej tożsamości, w: tegoż, Fińska tradycja. Eseje o strukturach i tożsamościach Północy, przeł. Jarosław Suchoples, Wrocław 2006.
• Klinge, Matti. 2006. Północ, natura, ubóstwo – tło nordyckiej tożsamości, ,w: tegoż: Fińska tradycja. Eseje o strukturach i tożsamościach Północy, Wrocław: Atut, s. 297-310.
• Laaksonen, Pekka. 1999. Sauna, [w:] Finland: a cultural encyclopedia, (red.) Olli Alho, Helsinki: Finnish Literature Society, s. 278-279. 
• Lahti, Louna. 2006. Alvar Aalto 1898-1976. Raj dla zwykłego człowieka, Köln: Taschen. 
• Lange, Kristian; Östvedt, Arne. 1958. Norwegian Music. A Brief Survey, London: Dennis Dobson.
• Piotrowski Bernard, Tradycje jedności Skandynawii. Od mitu wikińskiego do idei nordyckiej, Poznań 2006, s. 60-84
• Piprek, Mieczysław. 1988. Architektura Finlandii, Warszawa: Arkady.
• Podhajski, Marek. 1997. Dictionary of Icelandic Composers, Warszawa: Akademia Muzyczna  im. F. Chopina, s. 30-49]
• Poulsen, Vagn; Lassen, Erik. 1974. Dansk kunsthistorie 1-4, København: Politikens Forlag.
• Pudlak, Miroslav. 2006. Fiński cud, Glissando, nr 8, s.45-48. 
• Puvogel, Renate. 2006. Carl Larsson 1853-1919. Akwarele i rysunki, Köln: Taschen.
• Sawicka, Aleksandra. 2006. Modelka Gustava Vigelanda, [w:] Dagny Juel Przybyszewska. Fakty i legendy, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, s. 179-187.
• Serraino, Pierluigi. 2005. Eero Saarinen 1910-1961. A Structural Expressionist , Köln: Taschen.
• Sigurdsson, Hannes. 2003. Masters of the Third Dimension, Reykjavik: Akureyri Art Musem. 
• Smith, Key Frederick. 2002. Nordic Art Music: from the Middle Ages  to the third millenium, Westport: Praeger. 
• Szczecioska, Ewa. 2006. Muzyka Karin Rehnqvist, czyli współczesny panteizm, Glissando nr 8, s. 86-87. 
• www.gallen-kallela.fi
• www.guldalder.dk
• www.karin-rehnqvist.se
• www.mic.stim.se [swedish music information centre]
• www.sauna.fi
• www.skagensmuseum.dk
• www.skulptur.is
• www.snoarc.no [Snøhetta]
• www.umm.is [portal o sztuce islandzkiej, po angielsku]
• www.umm.is [portal o sztuce islandzkiej, po angielsku]
• www.vigeland.museum.no
• Znamierowska-Prüfferowa Maria, Przyczynek   do   znajomości   ludoznawstwa   w   Skandynawii, Danii i Finlandii, „Lud”, t. 43

A 2. Literatura wykorzystywana do samodzielnego studiowania:
• Barucki, Tadeusz. 1980. Alvar Aalto, Warszawa: Arkady.
• Barucki, Tadeusz. 1982. Architektura Norwegii, Warszawa: Arkady.
• Barucki, Tadeusz. 1983. Architektura Danii, Warszawa: Arkady.
• Barucki, Tadeusz. 1989. Architektura Szwecji, Warszawa: Arkady.
• Chymkowski, Roman. Pessel, Włodzimierz Karol (red.). 2009. Islandia: wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze, Warszawa: Wydawnictwo Trio/Collegium Civitas.
• Piprek, Mieczysław. 1988. Architektura Finlandii, Warszawa: Arkady.
• Polacy w Skandynawii (pod redakcją Edwarda Olszewskiego), Panta, Lublin 1997

Materiały multimedialne – prezentowane i analizowane na zajęciach (lista aktualizowana przez prowadzącego kurs dla każdej  edycji studiów).

nauczyciele w kursiedr Agata Lubowicka
otwórz kursKurs gramatyki opisowej języka norweskiego przeznaczony dla studentów linii norweskiej I roku, rok akad. 2020-21, zawierający materiały pomocnicze do zajęć
Literatura
<p style="text-indent:31.95pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">wykorzystywana podczas zajęć</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Garczyńska, Helena/Balicki, Maciej. 2009. <em>Troll 2. Język norweski: teoria i praktyka. Poziom średnio zaawansowany</em>, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1985. <em>En gang til. Strukturerte grammatikkøvinger for viderekomne</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1991. <em>Norsk grammatikk for fremmedspråklige. Grunnbok</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1991. <em>Norsk grammatikk for fremmedspråklige. Arbeidsbok</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p><span lang="SV" style="font-size:10.0pt;">Strandskogen, Åse-Berit/Strandskogen, Rolf. 1987. </span><em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Preposisjonsøvelser med svar</span></em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">, Moss: Oris Forlag.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">studiowana samodzielnie<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Garczyńska, Helena. <span style="">2008<em>. Troll 1. Język norweski: teoria i praktyka. Poziom podstawowy</em></span>, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Golden, Anne/Mac Donald, Kirsti/Ryen, Else. 1988. <em>Norsk som fremmedspråk. Grammatikk</em>, Oslo: Universitetsforlaget.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Strandskogen, Åse-Berit/Strandskogen. 1988. <em>Norsk grammatikk for utlendinger</em>, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.</span></p>
nauczyciele w kursiedr Helena Garczyńska
otwórz kursSeminarium wspomaga pisanie pracy licencjackiej. Współpraca z promotorem przebiega według harmonogramu: wybór tematu i formułowanie tytułów prac, nauka stawiania tez i doboru metody badań, wybór teorii, tworzenie planu pracy (preliminarny spis treści), prezentowanie opisowych konspektów, omówienie wytycznych redakcyjnych, selekcja i gromadzenie bibliografii. Ponadto, uczestnicy kursu biorą udział w szkoleniu BUG na temat możliwości korzystania z zasobów elektronicznych oraz usługi VPN. Po pracach wstępnych, studenci tworzący rozdziały pracy otoczeni są opieką merytoryczną promotora.
Literatura
Informacje dostępne dla uczestników kursu.
nauczyciele w kursiedr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska
otwórz kurs

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą o najważniejszych zjawiskach literatury fińskiej, podkreślenie wielokulturowości tego kraju oraz
doskonalenie umiejętności interpretacji utworów literackich różnych epok. Kurs zorientowany jest na działalność w sferze kultury, a także
komunikację międzykulturową. Jednym z celów kursu jest podkreślenie faktu, że Finlandia posiada literaturę szwedzko- oraz fińskojęzyczną.


Literatura

• Canth Minna, 2007. „Dziewczyna do dziecka” [w:] (red.) Ewa Mrozek-Sadowska, Hanna Dymel-Trzebiatowska, Kobiety przełomu nowoczesnego w Skandynawii, Gdańsk: Nordicum, s.185-195.

• Jansson Tove. 1977. Dolina Muminków w listopadzie. Warszawa: Nasza Księgarnia.

• Kivi, Aleksis. 1977. Siedmiu braci. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

• Kirkkopelto Esa. 1998. „Jutro o czwartej”. Dialog 10.

• Krohn Leena. 2008. Pelikan. Opowieść z miasta. Warszawa: Wydawnictwo Dwie Siostry.

• Lander Leena. 2006. Rozkaz. Warszawa: Wydawnictwo Kojro.

• Lehtolainen Leena. 2004. Kobieta ze śniegu Gdańsk: Słowo/obraz, terytoria

• Leino Eino. 1984. Kantyczki. Warszawa: PIW.

• Linna Väinö. 1986. Żołnierz nieznany. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

• Lönnrot Elias. 1998. Kalevala. Warszawa: PIW.

• Meri Vejo. 1967. Historia sznura z manili. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

• Mukka Timo. 1988. Ziemia jest grzeszną pieśnią. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

•Paasilinna Arto. 2007. Fantastyczne samobójstwo zbiorowe. Warszawa: Wydawnictwo Kojro.

• Sillanpää Frans. 1980. Nabożna nędza. Warszawa: PIW.

• Sinisalo Johanna. 2005. „Do pracy potrzebna doświadczona dziewica”. Czas Kultury 5.

• Sinisalo Johanna. 2005. Nie przed zachodem słońca. Gdańsk: Słowo/obraz, terytoria.

• Södergran Edith. 1999. Podaj mi obie dłonie. Antologia poezji fińskiej. Warszawa: Wydawnictwo książkowe IBIS.

• Waltari Mika. 1987. Egipcjanin Sinuhe. (tom 1) Warszawa: Czytelnik. 

nauczyciele w kursiedr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest zapoznanie z zasadami gramatyki szwedzkiej oraz przećwiczenie umiejętności ich praktycznego wykorzystania w komunikacji.


Literatura

Brak.

nauczyciele w kursiedr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska
otwórz kursInformacje i materiały dotyczące studiów w Skandynawii.
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr Helena Garczyńska
otwórz kurs

Kurs wspierający zajęcia z przekładu literackiego z języka norweskiego, 2 rok MSU


Literatura

lista lektur dla uczestników kursu

nauczyciele w kursiedr Helena Garczyńska
otwórz kurs

Celem kursu jest przygotowanie studentów do pracy z tekstami użytkowymi poprzez praktykę pisemnego przekładu różnych typów tekstów oraz wykształcenie nawyków właściwych dla rzetelnego tłumacza: dbałości o odpowiednie zrozumienie tekstu oryginalnego, właściwego podejścia do poszukiwań dokumentacyjnych i terminologicznych, spełniania wymogu poprawności gramatycznej i stylistycznej tekstu przekładu.


Literatura
 • Dzierżanowska H., Przekład tekstów nieliterackich: na przykładzie języka angielskiego, PWN, Warszawa 1990.
 • Garcarz, M., Przekład slangu w filmie: telewizyjne przekłady filmów amerykańskich na język, "Tertium", Kraków, 2007.
 • Gilewski W., Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa 1993.
 • Ingo R., Från källspråk till målspråk, Studentlitteratur, Lund 1991.
 • Jopek-Bosiacka, A., Przekład prawny i sądowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 2006.
 • Juridik för tolkar, TÖI, Stockholm 2000.
 • Kielar B. Z., 1991b, Problemy tłumaczenia tekstów specjalistycznych, w: F. Grucza (red.), Teoretyczne podstawy terminologii, Warszawa: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 133-140.
 • Kierzkowska D., Kodeks tłumacza sądowego, Warszawa 1991.
 • Tejże, Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, 2007.
 • Lewandowski J., 1994, Polski dla tłumaczy, “Lingua Legis”, nr 1, 28-30. 
 • Lewandowski J., 1995, Polski dla tłumaczy, “Lingua Legis”, nr 2, 40-43.
 • Lipiński K., Vademecum tłumacza, Kraków, 2004.
 • Pisarska A., Tomaszkiewcicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze: podręcnzik dla studentów neofililogii, Poznań 1996.
 • Poznański J.,(oprac) Kierzkowska D., (red), Dokumnety poslkie: wybór dla tłumaczy sądowych, Warszawa 2007.

 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

 

 • Cronholm, R. Hit med trynet snuttegrynet!, Språktidningen, april 2010.
 • Volk M., Warin M., Datorerna råpluggar översättning, Språktidningen, oktober 2009.
 • Sjukvårdstolkning
 • Psykiatri för tolkar

Dokumenty instytucji i organizacji szwedzkich np źródła internetowe:

nauczyciele w kursiedr hab. Maja Chacińska
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do tłumaczeń ustnych, zarówno konsekutywnych jak i symultanicznychoraz wykształcenie nawyków właściwych dla rzetelnego tłumacza: dbałości o odpowiednie zrozumienie oryginalnej wypowiedzi, właściwego podejścia do poszukiwań dokumentacyjnych i terminologicznych, spełniania wymogu poprawności gramatycznej i stylistycznej przekładu.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zaliczenia): A.1. Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
• Kierzkowska D., Tłumaczenie prawnicze, Warszawa, 2002
• Lipiński K., Vademecum tłumacza, Kraków, 2004
Tolkkunskap, Tolk- och översättarinstitutet, Stockholm, 2009
Fran ett sprak till ett annat. Om oversattning och tolkning. Sprakradet. Stockholm. Norstedts, 2013
Tryuk M., Przekład ustny konferencyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, WArszawa 2016.
artykuły prasowe na przykład:
Cederber A, Kompetenta tolkar en demokratifråga, "Dagens Nyheter", http://www.dn.se/debatt/kompetenta-tolkar-en-demokratifraga/, 02.02.2016. Gillies, A. Conference interpreting: a new students companion. Redaktor tomu Bartosz Waliczek. Kraków: Cracow Tertium Society for the Promotion of Language Studies, 2004
Gillies, A., Sztuka notowania: poradnik dla tłumaczy konferencyjnych ; tł. Anna Wyrwa. Kraków: Tertium, 2007.
Przykładowe źródła internetowe:
• formularze dostępne na stronach internetowych szwedzkich i polskich instytucji, np. : www.skatteetaten.no, www.brreg.no, www.bedin.no, www.zus.pl
• http://nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi
• http://www.sprakradet.no/nb-NO/Tema/Terminologi-og-fagspraak/Lenker
• http://sjp.pwn.pl/
• http://www.sjp.pl/
• http://synonimy.ux.pl/
• http://swo.pwn.pl/

nauczyciele w kursiedr hab. Maja Chacińska
otwórz kursKurs wspomagający zajęcia Przekład ustny norweski na II roku MSU Skandynawistyki
Literatura
Zgodnie z sylabusem
nauczyciele w kursiedr Karolina Drozdowska
otwórz kurs

Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do pracy nad rozprawą magisterską z dziedziny badań literackich i kulturowych. 


Literatura

Barker, Chris, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. 

Stuart Hall, “The Work of Representation”, [w:] Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, The Open University 1997, s. 15–64.

Bernadetta Darska, „Detektyw czy detektywka? O renegocjowaniu ról płciowych we współczesnej powieści kryminalnej”, [w:] Nowe studia kulturowe, Wydawnictwo UW, 2014, s. 123 – 139. 

Let Me Feel Your Finger First [Richard Squires], „Anthropophagy and Anthropomorphism: Constructing ‘Post-Colonial’ Cannibal”, [w:] Animation Practice, Process & Production, vol. 1, nr 1, 2011. 

Andreja Vezovnik, Tanja Kamin, „Constructing Class, Gender, and Nationality in socialism: a multimodal analysis of food advertisements in the Slovenian magazine NAŠA ŽENA”, [w:] Teorija in praksa, let. 53, 6/2016, s. 1327–1343. 

Tomasz Nowak, „National Dances in the Canon of Polish Culture”, [w:] Musicology Today, vol. 13, 2016, s. 71–87.

Roland Bleiker, David Campbell & Emma Hutchison, “Visual Cultures of Inhospitality”, [w:] Peace Review: A Journal of Social Justice, 26, s. 192–200. 

 

 

nauczyciele w kursiedr Agata Lubowicka
otwórz kurs

W ramach przedmiotu studenci wykonują przekłady z języka szwedzkeigo na polski. Materiał źródłowy stanowią przykłady osadzone poza kontekstem (idiomy, przysłowia, "fałszywi przyjaciele", komizm) oraz urywki tekstów literackich, które reprezentują różne gatunki, style i epoki. Uczestnicy kursu tłumaczą utwory dla dzieci i młodzieży, wiersze, kryminały, a także powieści cenionych szwedzkich stylistów. Ponadto ćwiczenia obejmują teksty w finlandssvenska. Podczas zajęć studenci prowadzą dyskusje na temat dokonanych w tłumaczeniach wyborów, dzielą się spostrzeżeniami, a także uzasadniają zastosowane techniki i strategie.


Literatura

Informacje dostępne dla uczestników kursu.

nauczyciele w kursiedr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska
otwórz kursPIERWSZY SEMESTR. Celem kursu jest pogłębienie wiedzy (w odniesieniu do Wstępu do teorii tłumaczeń na studiach 1. stopnia) w zakresie translatoryki. Pierwsze spotkania obejmują: określenie spektrum badań translatorycznych, krótki rys historyczny, powtórzenie podstawowych pojęć i typologii. Dalej studenci zapoznają się z kolejnymi perspektywami np.: funkcjonalnymi, kulturowymi, systemowymi, hermeneutycznymi, kognitywnymi. Część wykładów problematyzuje wybrane aspekty przekładu (np. komizm, dialekt). Teorie dotyczące tłumaczeń dla dzieci i młodzieży oraz przekładu ikonotekstu bazują na pracach naukowców ze Skandynawii. Przykłady obrazujące dyskutowane w trakcie zajęć problemy pochodzą z tekstów źródłowych w językach skandynawskich i omawiane są w grupach, reprezentowanych przez studentów linii duńskiej, norweskiej i szwedzkiej, stwarzając sposobność wymiany doświadczeń oraz porównania podobieństw i różnic języków nordyckich. Terminologia translatoryczna prezentowana jest również w trzech językach: duńskim, norweskim i szwedzkim.

nauczyciele w kursiedr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest zapoznanie z zasadami gramatyki szwedzkiej oraz przećwiczenie umiejętności ich praktycznego wykorzystania w komunikacji.


Literatura

INFORMACJA DOSTĘPNA DLA UCZESTNIKÓW KURSU

nauczyciele w kursiedr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią, organizacją i ofertą mediów w krajach skandynawskich: prasy, mediów audiowizualnych, Internetu i podstaw produkcji medialnej.  Studenci poznają również specyfikę nordyckich systemów medialnych na tle innych systemów europejskich i systemu amerykańskiego


Literatura
 • Bard A., Söderkqvist J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, Warszawa 2006.
 • Bastiansen, G., Dahl, H.F., Norsk mediehistorie, 2. Utgave, Universitetsforlaget, Oslo, 2008.
 • Carlsson U., (red), Spraket i massmedierna, Nordicom, Göteborgs universitet, Göteborg, 1989.
 • Carlsson U., Gustafsson K. E., (red), Den moderna dagspressen 350 ar, Nordicom, Göteborgs universitet, Göteborg, 1996.
 • Dobek-Ostrowska B., (red.), Media masowe na świecie, Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 • Hadenius S., Weibull L., Wadbring I., Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern, Ekerskilds förlag, 2008.
 • Hallin, D.C., Mancini, P., Systemy medialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Kelly, M., et al (red), Media in Europe: The Euromedia Research Group, London, 2004.
 • Liestøl, G., Rasmussen, T., Digitale medier, En innføring, 2.utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2007.
 • Enli, G., Moe H., et.al., TV – en inføring, Universitetsforlaget, Oslo 2010.
 • Oniszczuk Z., Gierula M., (red.), Mało znane systemy medialne, Sosnowiec, 2007.
 • Peterson T., Siebert F., W. Schramm, Four Theories of the Press, University of Illinois, 1963.
 • Stasiak-Jazukiewicz, Ewa. "Duńskie media", Elipsa, Warszawa, 2009.
 • Østbye H., Schwebs, Media i samfunnet, Oslo 2002.
 • Nordicom Review, Göteborg, roczniki 2000-2010, www.nordicom.gu.se
 • Nordicom Information, Göteborg, roczniki 2000-2010.
 • Norsk Medietidsskrift, Oslo, 2002-2010.

 

nauczyciele w kursiedr hab. Maja Chacińska
otwórz kurs

Wykład obejmuje zagadnienia prawa handlowego, w tym rozpoczynania, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Sikorski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Paweł Biliński
otwórz kurs

Bazy danych

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Business English Course for Students of Management of Artistic Institutions


Literatura

...

nauczyciele w kursiedr Olga Aleksandrowska
otwórz kurs

Der vorliegende Kurs der beschreibenden Grammatik stützt sich auf den Studienplan für die I. Stufe des Germanistikstudiums. Das Kursprogramm umfasst die Beschreibung der Sprachstrukturen der deutschen Gegenwartssprache und besteht aus 4 Teilbereichen, die auf der Struktur der sprachlichen Einheiten basieren, d.h.  1. Phonetik/Phonologie, 2. Morphologie,  3. Wortbildung und 4. Syntax: einfacher Satz / zusammengesetzter Satz.


Literatura

Gerhard Helbig; Joachim Buscha (1996): Deutsche Grammatik, Leipzig.

Duden (1995): Bd. 4 - Grammatik der deutschen Gegenwartssprache / hrsg. und bearb. von Günther Drosdowski in Zusammenarbeit mit Peter Eisenberg, Mannheim.

nauczyciele w kursiedr hab. Jan Sikora
otwórz kurs<p><strong>Cel</strong>: poznanie zasad wykonywania i uwierzytelniania tłumaczeń poświadczonych oraz zasad wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, opanowanie technik i strategii stosowanych w tego rodzaju tłumaczeniach; opanowanie terminologii dotyczącej dokumentów metrykalnych, edukacji, zatrudnienia, innych spraw urzędowych itp.</p><p><strong>Zawartość kursu</strong>: Kurs wprowadzający do tłumaczeń poświadczonych, zwanych powszechnie tłumaczeniami przysięgłymi. Aby uzyskać uprawnienia tłumacza przysięgłego, należy przystąpić do dwuetapowego egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Omawiane dokumenty obejmują głównie dokumenty wykonywane dla klientów indywidualnych: m.in. dokumenty metrykalne (akt urodzenia, marriage licence, certificate of no impediment to marriage, death certificate, coroner’s inquest); affidavit, petition for naturalization, zaświadczenia o niekaralności, świadectwa szkolne, dyplomy i zaświadczenia potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych, świadectwo pracy, umowa o pracę, pełnomocnictwo i inne dokumenty urzędowe.<br /><strong>Wymagania</strong>:&nbsp; kurs na poziomie 1<br /><strong>Zasady zaliczenia</strong>: 20% — ocena tłumaczeń odsyłanych na platformę przed zajęciami, 30% —tłumaczenie z komentarzem wykonane w domu; 50% tłumaczenie wykonane na zajęciach — symulacja egzaminu ministerialnego.</p>
Literatura
<p>READING LIST<br /><br />I. Obligatory books (all available at the University Library):</p><p>Jopek-Bosiacka, A. (2006). Przekład prawny i sądowy. PWN. (excl. chapter 6)</p><p>Kubacki, A. D. (2012). Tłumaczenia poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. (obligatory chapters: III-VI)</p><p></p><p>Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem (2011) TEPIS.</p><p>Asensio, R.M. 2003. Translating Official Documents. St Jerome Publishing.<br /><br />II. Obligatory articles:<br />Konieczna, Anna. „Zasada „wierności” w tłumaczeniu przysięgłym. Granice swobody – granice odpowiedzialności”. Lingua Legis no. 10/2002<br />Aleksandra Matulewska. “Judgments in Polish-English and English-Polish Translation”. Lingua Legis no. 15, p. 23-31.<br /><br />III. Additional:<br />Enrique Alcaraz and Brian Hughes. 2002. Legal Translation Explained. Manchester: St. Jerome Publishing.<br />Kierzkowska, Danuta. Tłumaczenia prawnicze. Translegis.<br />Dostatni, G. (2005). Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. TEPIS.<br />Holly Mikkelson. 2000. Introduction to Court Interpreting. Manchester: St. Jerome Publishing.<br />Sarcevic, Susan. 1997. New Approach to Legal Translation.<br />Molina, L. &amp; A.H. Albir. „Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach”. Meta 2002. http://www.erudit.org/revue/meta/2002/v47/n4/008033ar.pdf</p><p><span lang="EN-GB" style="color:black;font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Weston, M. (1991) </span><em>An English Reader’s Guide to the French Legal System</em><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">.</span><span style=""> </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Oxford:&nbsp;</span></span><span style=""></span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Berg (chapter on translation strategies in legal translation)</span></p>
nauczyciele w kursie
otwórz kurs<ol><li><span style="font-size:10.0pt;">Problematyka ćwiczeń audytoryjnych</span></li></ol><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">I semestr:</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">Kategorie naturalne w językowym opisie świata, przykłady leksykalne. Percepcja ludzka w teorii psychologii postaci (gestaltów). Pojęcie kontekstu i jego wpływ na percepcję, przykłady zmiany prototypu. Kontekst kultury. Poziomy kategoryzacji, przykłady kategorii poziomu podstawowego, geneza kategorii nadrzędnych i podrzędnych; schematyczność/szczegółowość pojęć</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">II semestr</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">Strategie kognitywne: Porządkowanie poznawanej rzeczywistości: narzucanie struktury (przykłady językowe). Metafora i metonimia: analiza próbek językowych; typologia metafor i metonimii. </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">III semestr</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">Percepcja figury i tła: reprezentacja językowa. Różnice struktury a różnice znaczenia. Obrazowanie odzwierciedlone w języku - przykłady</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;"><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p>
Literatura
<div style="text-align:left;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></div><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:10.0pt;">Wykaz literatury </span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:17.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:left;">&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Johnson, M. and G. Lakoff. 1980. <em>Metaphors We Live by</em>. Chicago: Chicago University Press.</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Langacker, R.W. 1988b. “A View of Linguistic Semantics”. In: B. Rudzka-Ostyn (ed).: <span style="mso-tab-count:1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><em>Topics in Cognitive </em></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Turner, M. and G. Fauconnier. 1995. “Conceptual Integration and Formal Expression.” <span style="mso-tab-count:1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Available from:</span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;"><span style="mso-spacerun:yes;"></span>http://www.uoregon.edu/~uophil/metaphor/turner.htm </span> </p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Ungerer, F. and H.-J. Schmid. 1996. <em>An Introduction to Cognitive Linguistics</em>. London and New York: </span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:left;text-indent:35.4pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;"><span style="mso-spacerun:yes;">&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:31.95pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;"><strong>A.2. studiowana samodzielnie</strong><strong> </strong><strong>przez studenta</strong></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:31.95pt;text-align:left;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Lakoff, G. 1987. <em>Women, Fire and Dangerous Things, </em>Chicago: The University of Chicago Press.</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Lakoff, G. 1982. <em>Categories and Cognitive Models</em>. Linguistic Department and Cognitive<span style="mso-spacerun:yes;">&nbsp;&nbsp; </span>Science Program: University of</span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;"><span style="mso-spacerun:yes;"></span></span><span lang="DA" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:DA;">California at Berkeley.</span> </p><p class="MsoNormal"><span lang="DA" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:DA;">Langacker, R.W. 1987b. </span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">“Nouns and Verbs”. <em>Language 63,</em> 53-94.</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Langacker, R.W. 1988a. “An Overview of Cognitive Grammar”. </span><span style="font-size:10.0pt;">In: B. Rudzka-Ostyn<span style="mso-tab-count:1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>(ed).:</span><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Topics in Cognitive Linguistics. </span></em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 3-43.</span> </p><p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:200%;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;mso-ansi-language:EN-US;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:28.7pt;text-indent:-18pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;"><span style="mso-list:Ignore;">A.<span style="font:7.0pt "Times New Roman";">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong><strong><span style="font-size:10.0pt;">Literatura uzupełniająca</span></strong></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Comrie, Bernard, Stephen Matthews i Maria Polinsky (red.) 1996. <em>Atlas języków. </em></span><em><span style="font-size:10.0pt;">Pochodzenie i rozwój języków świata.</span></em><span style="font-size:10.0pt;"> Poznań:</span><span style="font-size:10.0pt;"><span style="mso-spacerun:yes;"></span>Oficyna Wydawnicza Atena.</span> </p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;">De Wulf, M. "Nominalism, Realism, Conceptualism." </span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">The Catholic Encyclopedia. Vol.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:35.4pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">11. New York: Robert Appleton Company, 1911. 16 Sept. 2008 </span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:35.4pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">&lt;http://www.newadvent.org/cathen/11090c.htm&gt;. </span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;">Grzegorczykowa, R. 1996. „Filozoficzne aspekty kategoryzacji.” In: R. Grzegorczykowa<span style="mso-spacerun:yes;">&nbsp; </span>and A. Pajdzińska (eds). <em>Językowa</em></span><em><span style="font-size:10.0pt;"><span style="mso-spacerun:yes;"></span>kategoryzacja świata.</span></em><span style="font-size:10.0pt;"> Lublin: Wydawnictwo<span style="mso-tab-count:1;"> </span>Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 11-26.</span> </p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;">Krzeszowski, T.P. 1990. </span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">“The axiological aspect of idealized cognitive models. ”In:</span></p><span style="font-size:10.0pt;">Tomaszczyk J. and B. Lewandowska-Tomaszczyk. </span><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Meaning and Lexicography</span></em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">.<span style="mso-spacerun:yes;">&nbsp; </span>Amsterdam/Philadelphia: John</span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;"> Benjamins. 135-165 </span> <p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Palmer, F.R. 1976. <em>Semantics. A New Outline</em>, Cambridge: Cambridge University Press.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;">Wierzbicka,A. 1999. „Mówienie o emocjach. Semantyka, kultura i poznanie.”, translated by</span></p><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;mso-fareast-font-family:Times New Roman;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:AR-SA;mso-bidi-language:AR-SA;"><span style="mso-spacerun:yes;"></span><span style="mso-tab-count:1;"></span>P. Kornacki. In: J. Bartmiński, (ed.). <em>Język. Umysł. Kultura,</em>Warszawa: PWN. 138-162.<span style="mso-spacerun:yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span>
nauczyciele w kursiedr Beata Karpińska-Musiał
otwórz kurs<span lang="EN-US" style="line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;font-size:12pt;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA;">We will discuss selected novels written in English outside of the U.S. and U.K. (with the exception of Conrad), and consider ways in which this literature subverts or adds to the canon. We will begin with Edward Said’s critique of Naipaul in “Intellectuals in the<br />Post-Colonial World,” followed by V.S. Naipaul, <em>An Area of Darkness </em>(excerpts),<br />followed by <em>The White Tiger </em>by Aravind Adiga. We will continue with Said’s discussion of The Orient as an <em>idea </em>conceived in Europe, and discuss the critical possibilities that open with the introduction of the subaltern subject by Gayatri Chakravorty Spivak, followed by “Lifestyle as Resistance” by Veena Talwar Oldenburg. We will next read from <em>Disgrace </em>by J.M. Coetzee, followed by selected essays from Coetzee’s <em>Giving Offense: Essays on Censorship,</em>and discuss cultural and political challenges in<br />post-apartheid South Africa. We will re-read Conrad’s <em>Heart of Darkness, </em>together<br />with W.G. Sebald’s chapter on Conrad in <em>The Rings of Saturn, </em>and contemporary Conradian criticism. Finally, we will discuss some critical possibilities which result from interlinking gender and subaltern studies. </span>
Literatura
<p>Aravind Adiga, The White Tiger</p><p>J.M. Coetzee, Giving Offense: Essays on Censorship</p><p>J.M. Coetzee, Disgrace</p><p>Joseph Conrad, Heart of Darkness</p><p>W.G. Sebald, The Rings of Saturn</p><p>Adam Hochschild, Kind Leopolds Ghost</p><p>Edward W. Said, Culture &amp; Imperialism</p><p>G.C. Spivak, A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present</p><p>The New World Reader, 2nd Edition</p><p></p>
nauczyciele w kursiedr izabela filipiak
otwórz kursKurs w ramach bloku Metodologie analizy tekstu dotyczący zastosowania korpusów w Translatoryce 
Literatura
 Bowker, Lynne and Jennifer Pearsen. 2002. Working with specialized language: a practical guide to using corpora. London & New York: Routledge.
Firth, J. R. 1968. Selected Papers of J.R.Firth 1952-59. F. R. Palmer (ed.) London: Longman.
Johansson, Stig. 2007. Seeing through multilingual corpora. On the use of corpora in contrastive studies. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Kenny, Dorothy. 2001. Lexis and creativity in translation. A corpus-based study. Manchester: St Jerome Publishing.
McEnery, Tony, Richard Xiao and Yukio Tono. 2006. Corpus-Based Language Studies. An advanced resource book. London and New York: Routledge.
Olohan, Maeve. 2004. Introducing corpora in Translation Studies. London & New York: Routledge.
Sue Atkins, B.T. and Michael Rundell. 2008. The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: Oxford University Press.
nauczyciele w kursiedr łucja biel
otwórz kurs

Cultural Communication - Practical English, Writing Course

The first part of the course introduces the basic strutures of writing and focuses on syntax, sentence types, punctuation and ordering information in paragraphs. In the second part of the course, students extend their knowledge of the structures and also create their own descriptive and narrative texts. In both parts of the course, students work individually and together, to comment upon and edit their own and other students' texts.

nauczyciele w kursiedr Martin Blaszk
otwórz kurs<span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;"></span><div style="padding-top:1px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:-1px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;background-image:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;font-size:0.75em;line-height:1.5;"><span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;">nauka fonetyki języka duńskiego w praktyce</span><br /><br /><span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;">dodatkowe ćwiczenia utrwalające oraz poszerzające wiedzę i umiejętności</span><br /><br /><span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;">posługiwania się językiem duńskim</span><br /><br /><br /><br /><img alt="" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:fa2968O0LZEvYM:http://rlv.zcache.com/denmark_danish_viking_dansk_helmet_sticker-p217294497006683475q0ou_400.jpg" /><br /></div><span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;"></span>
Literatura
<div style="padding-top:1px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:-1px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;background-image:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;font-size:0.75em;line-height:1.5;"><span style="background-color:#99ccff;"><span style="font-size:small;"><span style="font-size:medium;background-color:#ffffff;color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;"><span style="font-size:large;"><span style="font-size:medium;">Lisbet Thorborg,&nbsp;</span></span><em>Dansk udtale i praksis</em>, Akademisk Forlag, 2001<br /><br /><span style="font-size:large;"><span style="font-size:medium;">Lisbet Thorborg,&nbsp;</span></span><em>Dansk udtale i tekster</em>, Forlaget Synope, 2003</span></span></span><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Comic Sans MS;"><br /><br /></span></span><span style="background-color:#cc99ff;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Georgia, serif;"><span style="font-size:medium;background-color:#ffffff;color:#3f48cc;">Den Danske Ordbog</span></span></span></span></div>
nauczyciele w kursie
otwórz kurs<span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;"></span><div style="padding-top:1px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:-1px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;background-image:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;font-size:0.75em;line-height:1.5;"><span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;">nauka fonetyki języka duńskiego w praktyce</span><br /><br /><span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;">dodatkowe ćwiczenia utrwalające oraz poszerzające wiedzę i umiejętności</span><br /><br /><span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;">posługiwania się językiem duńskim</span><br /><br /><br /><br /><img alt="" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:fa2968O0LZEvYM:http://rlv.zcache.com/denmark_danish_viking_dansk_helmet_sticker-p217294497006683475q0ou_400.jpg" /><br /></div>
Literatura
<div style="padding-top:1px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:-1px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;background-image:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;font-size:0.75em;line-height:1.5;"><p><span style="background-color:#99ccff;"><span style="font-size:small;"><span style="font-size:medium;background-color:#ffffff;color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;"><span style="font-size:large;"><span style="font-size:medium;">Lisbet Thorborg,&nbsp;</span></span><em>Dansk udtale for begyndere</em>, </span></span></span><span style="background-color:#99ccff;"><span style="font-size:small;"><span style="font-size:medium;background-color:#ffffff;color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;">Forlaget Synope</span></span></span><span style="background-color:#99ccff;"><span style="font-size:small;"><span style="font-size:medium;background-color:#ffffff;color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;">, 2007<br /></span></span></span><img alt="Sammenlig priser på Dansk udtale for begyndere" class="cover" height="95" src="http://www.bogpriser.dk/image/9788791909030" width="65" /><span style="background-color:#99ccff;"><span style="font-size:small;"><span style="font-size:medium;background-color:#ffffff;color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;"><br /><span style="font-size:large;"><span style="font-size:medium;">Lisbet Thorborg,&nbsp;</span></span><em>Dansk udtale - øvebog</em>, Forlaget Synope, 2007</span></span></span><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Comic Sans MS;"></span></span></p><p><img alt="Sammenlig priser på Dansk udtale - øvebog" class="cover" height="95" src="http://www.bogpriser.dk/image/9788791909023" width="65" /><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Comic Sans MS;"><br /><br /></span></span><span style="background-color:#cc99ff;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Georgia, serif;"><span style="font-size:medium;background-color:#ffffff;color:#3f48cc;">Den Danske Ordbog</span></span></span></span></p></div>
nauczyciele w kursiemgr jakub kulas
otwórz kursKurs wspomagający zajęcia praktycznej nauki języka duńskiego na I roku studiów magisterskich. 
Literatura
Jørgensen M.W., Phillips, L. (1999), Diskursanalyse som teori og metode. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. 
nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Javier Fernandez-Sanchez
otwórz kurs&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style="color:#a349a4;font-family:Georgia,serif;font-size:medium;"&gt;dodatkowe ćwiczenia rozwijające wiedzę i umiejętności z zakresu gramatyki języka duńskiego.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;
Literatura
&lt;p style="text-align:center;"&gt;&lt;span style="color:#3f48cc;"&gt;&lt;strong&gt;Slut finale 1,2,3&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color:#99CC00;"&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style="color:#339966;"&gt;&lt;span style="color:#3f48cc;"&gt;&lt;strong&gt;Dansk er ikke svært&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;span style="color:#3f48cc;"&gt;&lt;strong&gt;Dansk er lidt svært&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#99CC00;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="color:#a349a4;background-color:#ffffff;"&gt;&lt;strong&gt;Grammatikken &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="background-color:#ffffff;color:#a349a4;"&gt;&lt;strong&gt;- håndbog i dansk grammatik for udlændinge&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color:#99CC00;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="color:#a349a4;"&gt;&lt;strong&gt;Danish Essential Grammar&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color:#99CC00;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="darkBlue fs18 pd5 noMargin"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#a349a4;"&gt;Troll 2 Język duński: teoria i praktyka&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;&lt;p class="r"&gt;&lt;span style="color:#a349a4;"&gt;&lt;strong&gt;Podstawy gramatyki języka duńskiego z ćwiczeniami&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

ELECTIVE

DEVELOPING CRITICAL AWARENESS IN TEACHING

The aim of the subject is to help students develop critical awareness in relation to teaching. To do this, students will analyze events from personal experience and in connection with their own learning and teaching. They will also look at and comment upon case studies from research on critical incidents and pre-service teacher training. During the course, students will work with the journals they produced for their General Pedagogical Practices, as well as tasks and materials that will be used on their Didactics Practices. In addition to this, students will be given the opportunity to develop their own materials for the observation and teaching of lessons to be used during their teaching practices.

nauczyciele w kursiedr Martin Blaszk
otwórz kurs

Poblematyka wykładów obejmuje:

 • Pojęcie afazji – ujęcie interdyscyplinarne.
 • Klasyfikacje afazji i ich zastosowanie w praktyce kliniczno-neurologopedycznej.
 • Klasyfikacje nietypowych postaci afazji.
 • Rozumienie różnic pomiędzy objawami afazji i dyzartii w świetle teorii mikrogenetycznej.
 • Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w przypadku afazji i dyzartii, ze szczególnym uwzględnieniem działań w fazie ostrej.
 •  Agramatyzm.
 • Odpowiednia struktura sesji terapeutycznej.
 • Bibliografia
 •  Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu)
  A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

  • Panasiuk J., 2012, Diagnoza logopedyczna w przebiegu chorób neurologicznych u osób dorosłych, [w:] Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Sopot, s. 263-324.
  • Panasiuk J., 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadkach afazji, [w:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin, s. 869-916.
  • Pąchalska, M. (2012). Afazjologia. Kraków – Warszawa: PWN.

  A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

  • Panasiuk J., 2012, Afazja a interakcja. Tekst – metaTekst – konTekst, Lublin.
  • Panasiuk J., 2014a, Afazja – typologia zaburzenia. Interpretacja afazji z perspektywy interakcyjnej, [w:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Podręcznik akademicki, red. S. Grabias, M. Kurkowski, s. 569-621, Lublin.

  B. Literatura uzupełniająca

  • Kądzielawa, D. (2003) Neuropsychologiczna charakterystyka afazji i metody jej diagnozowania. W: A. Balejko (red.), Diagnoza i terapia osób z afazją. Białystok: A. Balejko.
  • Łuria ,A.R. (1976). Problemy neuropsychologii i neurolingwistyki. Wybór prac. Warszawa: PWN.
  • MacQueen, B.D. (2005). Podstawy neurolingwistyki dla neurologopedów. W: E. Szeląg, T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Podstawy neurologopedii (s. 930-965). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
  • Pąchalska, M. & MacQueen, B.D. (2002). Heurystyczne podejście do diagnozy i terapii afazji. W: Z. Tarkowski, G. Jastrzębowska (red.), Człowiek wobec ograniczeń (s. 209-238). Lublin: Wydawnictwo Fundacji „ORATOR”.

nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Martin Blaszk
otwórz kursKurs Konwersatorium, Lektorium i translaltorium dla Doktorantów.
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiemgr Hanna Kryszewska
otwórz kurs

Title; Dydaktyka nauczania języka

The course follows the syllabus for semester 3 and semester 4

nauczyciele w kursiemgr Hanna Kryszewska
otwórz kurs

 Celem wykładu jest przedstawienie definicji i scharakteryzowanie przyczyn  oraz typów dysfagii u dzieci i dorosłych. W czasie zajęć studenci poznają dokładny przebieg funkcji połykowej w czterech jej fazach, mięśni i nerwów zapewniających prawidłowy jej przebieg, a także jej rozwój w ontogenezie.  Zagadnieniem poruszanym w czasie wykładu będą także zasady terapii zaburzeń połykania.

Bibliografia:

 • Narożny W., Szmaj M. (2014). Zaburzenia mowy w dysfagii. W: S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray (red.) Biomedyczne podstawy logopedii. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Litwin M., Pietrzyk I. (2013). Diagnoza i terapia dysfagii. Komlogo.
 • Litwin M. (2018). Zaburzenia połykania u osób starszych. W: W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Gerontologopedia. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Chęciński P. (2005). Zachłystywanie się. W: G. Janczewski (red.), Otolaryngologia praktyczna. Podręcznik dla studentów i lekarzy (t. 2). Gdańsk: Via Medica.
 • Held-Ziółkowska M. (2005). Zaburzenia połykania. W: G. Janczewski (red.), Otolaryngologia praktyczna. Podręcznik dla studentów i lekarzy (wyd. 1). Gdańsk: Via Medica.

nauczyciele w kursielek. med. Beata Siebert
otwórz kurs

Egzamin II MA - grupa specjalistyczna

nauczyciele w kursiedr Karol Chojnowski
dr Justyna Giczela-Pastwa
dr Wioleta Karwacka
mgr Katarzyna Kaszorek
dr hab. Olga Kubińska
dr Maciej Kur
otwórz kurs

“SUSTAINABLE LEADERSHIP IN A TEACHER’S PROFESSION” 

The elective course is addressed at the students of English Philology (teaching specialization). I invite you to take part in this innovative and hopefully interesting educational experiment. If you are a student truly determined to become a good and passionate teacher of a foreign language, this course will give you a chance to: - learn some basic pedagogical knowledge needed to solve the potential difficulties at work and to appreciate the successes( e.g. teacher burn-out, dyslexia, talented students, cooperation with parents, discipline issues, values, assessment); - learn a lot of methods of active teaching through hands-on experience ( you will learn with the use of these methods directly: case study, jigsaw, open café, writing a case study, PBL etc.); - develop specific and generic competencies (such as team-work, self-study, problem solving, active participation, self – presentation, leadership in a classroom); - learn to assess others, evaluate your own work (self-reflection) - learn to use a lot of technological tools in lg didactics (Wiki, Socrative, Powtoon, and many other); - learn about good communication and relation- building in a classroom ( elements of tutoring, non-verbal communication, moderation and rhetoric). The course will consist of three thematic modules (ca. 10 hours for each): 1) Values for teachers 2) Competencies to manage a FL classroom 3) Active learning by active teaching (included: 2 hours of ACTION LEARNIG: event/project outside of the teaching room) Summing up, within 30 hrs of this course you will most probably have: 20 contact hours with a teacher (regular meetings online) 10 hours of self-study and self-preparation in teams or individually plus outside event with a teacher.

nauczyciele w kursiedr Beata Karpińska-Musiał
otwórz kurs Caractère particulier du texte littéraire. La qualité de l’oeuvre littéraire. La relation entre l’oeuvre littéraire et le réel. Les points communs des notions : génétique et intertextualité. L’écrivain et l’oeuvre. L’acte de lecture. Moi dans l’espace autobiographique. L’autobiographie dans « les greffes » de la critique génétique. Poétique du roman.
Literatura
Roman Jakobson, Essais de linguistique générale
Roland Barthes, Essais critiques
Wolfgang Iser, L’Acte de lecture
 Michel Riffaterre, Production du texte
Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception
Victor Hugo, Préface à Cromwell
Pierre Bourdieu, Règles de l’art
Laurent Jenny, La stratégie de la forme
Gérard Genette, Palimpsestes
Jean Bellemin-Noël, Vers l’inconscient du texte
Dominique Maingueneau, Le Discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation
Roland Barthes,Le Degré zéro de lécriture
Umberto Eco, Lector in fibula
Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique
Mikhaïl Bakhtin, Esthétique et théorie du roman 
nauczyciele w kursiedr hab. Ewa Wierzbowska
otwórz kurs
žTo revise and review known approaches to foreign language teaching and learning
žTo familiarise students with new insights to ELT
žTo pracise skills needed in work with different types of learners – from kindergarden kids to adults

Literatura
žJeremy Harmer (2015) „The Practice of English Language Teaching” 5th ed. Pearson
žMaria Dakowska (2005).”Teaching English as a Foreign Language. A Guide for Professionals”. Wydawnictwo Naukowe PWN
žHanna Komorowska (1999) ”Metodyka nauczania języków obcych”. WSiP
žPenny Ur (1996) „A Course in Language Teaching”. CUP
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

...


Literatura

...

nauczyciele w kursiedr Olga Aleksandrowska
otwórz kurs<pre><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,serif;">Problematyka zajęć </span><span :;"="" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;ヒラギノ角ゴ pro w3:;"><span style="font-size:small;">obejmuje przegląd</span><span style="">&nbsp; </span><span style="font-size:small;">wybranych tekstów współczesnej powieści postkolonialnej. Informacje dotyczące kontekstu społeczno-kulturalnego krajów postkolonialnych w tym okresie wraz z elementami historii, </span></span><span :;"="" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman:;"><span style="font-size:small;">które przyczyniły się do ukształtowania współczesnej literatury. Zapoznanie studentów z konceptami krytyki postkolonialnej (m.in. abrogation, appropriation, Other, colonial discourse, Orientalism, hybridity, metropolitan, mimicry, displacement, colonizer, colonized, imperialism, liminality, contrapuntal reading) oraz najważniejszymi krytykami</span><span style="">&nbsp; </span><span style="font-size:small;">tego nurtu (m.in. Gayatri Chakravorty Spivak,</span></span><strong><span :;"="" style="font-size:12.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman:;"></span></strong><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,serif;">Frantz Fanon, Ngugi wa Thiongo, Wole Soyinka, Homi K.Bhabha, Derek Walcott). Interpretacja i analiza wybranych powieści z zastosowaniem narzędzi krytycznych. </span></pre>
Literatura
<p style="layout-grid-mode:char;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">Wykaz literatury </span></strong></p><p style="margin-left:17.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">A.1. </span><span style="font-size:10.0pt;">wykorzystywana podczas zajęć </span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Chinua Achebe, <em>Things Fall Apart</em><br />Jean Rhys, <em>Wide Sargasso Sea</em><br />Michael Ondaatje, <em>Running in the Family</em></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Jamaica Kincaid, <em>Lucy</em></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">J.M.Coetzee, <em>Foe</em></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Chimamanda Ngozi Adichie, <em>Half of a Yellow Sun</em></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Andrea Levy, <em>Small Island</em></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Aravind Adiga,<em> White Tiger</em></span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">A.2. studiowana samodzielnie<strong> </strong>przez studenta</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Ashcroft, B., G. Griffiths, H. Tiffin. </span><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">The Empire Writes Back. Theory and Practice in Post-colonial </span></em></p><p><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Literatures</span></em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">. London: Routledge, 1989.</span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Young, Robert J.C. <em>Postcolonialism. A Very Short Introduction</em>. Oxford: Oxford UP, 2003.</span></p><p><strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:17.8pt;"><strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">B. Literatura uzupełniająca</span></strong></p><p><strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Anderson, Benedict. <em>Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism</em>. London: Verso, 1983.</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Bhabha, Homi K, ed. <em>Nation and Narration.</em><span style="">&nbsp; </span>London: Routledge, 1990. </span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Boehmer, Elleke. <em>Colonial and Postcolonial Literature: Migrant Metaphors</em>. Oxford: Oxford UP, 2005.<br />Donnell, Alison, and Sarah Lawson Welsh<br clear="all" style="page-break-before:always;" />, <em>The Routledge Reader in Caribbean Literature<br clear="all" style="page-break-before:always;" /> .</em>London &amp; New York, 1996.</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Fanon, Frantz. <em>Black Skin, White Masks</em>.London: Pluto Press, 1986.</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Fanon, Frantz. <em>The Wretched of the Earth</em>.<span style="">&nbsp; </span>Harmondsworth: Penguin, 1967.<br />Moore-Gilbert, BJ. <em>Postcolonial theory: Contexts, Practices, Politics</em>. London &amp; New York: Verso, 1997.</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Renk, <br clear="all" style="page-break-before:always;" />J. Kathleen. <em>Caribbean Shadows and Victorian Ghosts: Womens Writing and Decolonization<br clear="all" style="page-break-before:always;" /> .</em>The UP of Virginia, 1999.<br />Said, Edward. <em>Culture and Imperialism.</em>London: Chatto &amp; Windus, 1993. </span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Said, Edward. <em>Orientalism.</em>London &amp; New York: Routledge, 1978.</span></p><span :;"="" lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman:;">Williams, Patrick, and Laura Chrisman. <em>Colonial Discourse and Post-colonial Theory. A Reader</em>. New York: Columbia UP, 1994.</span>
nauczyciele w kursiedr Monika Szuba
otwórz kurs<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:medium;font-family:Times New Roman,serif;"><span style="font-size:medium;">Fakultet przewiduje realizację 30 godzin lekcyjnych o tematyce metodycznej, osadzonej w kontekście </span><strong>językoznawstwa kognitywnego i interkulturowego</strong><span style="font-size:medium;">. Świadomość językoznawcza i meta-językoznawcza jest istotnym elementem przygotowania metodycznego glottodydaktyków. Na proponowanych zajęciach będziemy jednak odkrywać inne oblicze językoznawstwa: nie tylko jako dyscypliny naukowej niezależnej od samej dydaktyki, ale właśnie jako klucza do skutecznej dydaktyki językowej prowadzonej w coraz bardziej wielokulturowej rzeczywistości. Zarazem przyjrzymy się </span><strong>krytycznej analizie dyskursu</strong><span style="font-size:medium;">, zjawisku </span><strong>językowego obrazu świata</strong><span style="font-size:medium;">, przeanalizujemy rolę </span><strong>pragmatyki językowej w kontaktach międzykulturowych</strong><span style="font-size:medium;"> i w końcu zastanowimy się na czym polega – jeśli istnieje? -</span><span style="">&nbsp; </span><span style="font-size:medium;">związek lingwistyki i metodyki języków obcych z pedagogiką krytyczną oraz teorią postmodernizmu. Świadomość tego związku może być pomocnym narzędziem przyszłych dydaktyków operujących w zróżnicowanych środowiskach kulturowych.</span></span></p>
Literatura
<ol><li><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (obowiązkowa):</span></strong></li></ol><p style="margin-left:35.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:10.0pt;">A.1. wykorzystywana podczas zajęć</span></span><span style="font-size:10.0pt;"> (stanowi podstawę wykładów Prowadzącego oraz prezentacji studentów) :</span></p><p style="tab-stops:125.4pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><ol><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Anusiewicz J. (1991), <strong>Kulturowa teoria języka. Zarys problematyki</strong>. (w): J. Anusiewicz, J. Bartmiński (red.), <em>Język a kultura. Tom 1 Podstawowe pojęcia i problemy</em>, Wrocław: Wyd. Wiedza o kulturze. s. 17-30.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Bandura E. (2007), <em>Nauczyciel jako mediator kulturowy</em>. Kraków: Wyd. Tertium. rozdziały I i VI.</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;"></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Bartmiński, J. (2006). <em>Językowe podstawy obrazu świata.</em>Lublin: Wyd. UMCS. S.131-148.</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;"></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Błaszczyk, Klaudia (2008), <strong>Relacje i interakcje nauczyciel-uczeń a modele komunikacji społecznej</strong>. W: <em>Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń</em>, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 321-331.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Gajda, J (2009), (red.). <em>Humanistyczno-antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury. Konsekwencje dla teorii </em></span></li></ol><p style="margin-bottom:12.0pt;line-height:115%;text-autospace:none;"><em><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">i praktyki.</span></em><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;"> Kraków: Impuls. (wybrane rozdziały).</span></p><ol><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Lubecka Anna (2008). <strong>New Multiculturalism – a<span style="">&nbsp; </span>Challenge for Cross-Cultural Communicators</strong>. W: Bogacki K., Głowacka B., Potocka D. (red.) (2008), <em>Interdisciplinary Perspectives in Foreign Language Teacher Education</em>, Białystok: Wydawnictwo UwB. 201-210.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Karpińska-Musiał B. (2005), <strong>Intercultural Speaker jako odpowiedź na współczesne wyzwania globalnego społeczeństwa wiedzy. Analiza procesu nabywania kompetencji między­kultu­ro­wej przez ucznia i nauczyciela języków obcych</strong>, (w:) J. Krieger-Knieja, U. Paprocka-Piotrowska (red.), <em>Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym</em>. Lublin: Tow. Naukowe KUL, s. 261-272.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Karpińska-Musiał, Beata.<strong>(</strong>2005)<strong> Współczesny nauczyciel języka obcego – trudne do podjęcia ryzyko czy fascynujące wyzwanie? Analiza transformacji roli nauczyciela języka obcego w obliczu zmian kulturowo-społecznych zachodzących w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce i Europie. </strong>2005, publikacja w formie elektronicznej, ISBN 83-922213-0-3</span><ol><li><span style="color:black;">Karpińska-Musiał, Beata </span><span style="color:black;">(2008a), <strong>Nauczyciel i jego kompetencja interkulturowa w obliczu globalizacji języka angielskiego jako obcego</strong>, (w:) A. M. Harbig (red.), <em>Nauczanie języków obcych w szkole wyższej</em>. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 137-149. </span></li></ol></li><li><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Karpińska-Musiał, Beata </span><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">(2008b), <strong>The Place of Intercultural Competence in the Academic Curriculum of Foreign Language Teacher Education</strong>, (w:) K. Bogacki, B. Głowacka, D. Potocka (red.), <em>Interdisciplinary Perspectives in Foreign Language Teacher Education.</em> </span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Białystok: Wydawnictwo UwB, s. 191-200.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Komorowska H. (2007), <em>Metodyka Nauczania Języków obcych w Polsce (1957-2007</em>), Warszawa: CODN.</span></li></ol><p style="margin-bottom:12.0pt;text-indent:-18.0pt;line-height:115%;"><span style="font-family:Times New Roman,serif;color:black;"><span style="">11.<span style="font:7.0pt "Times New Roman";">&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Kurtyka A. (2005), <strong>Rozwijanie kompetencji międzykulturowej nauczycieli języków obcych,</strong> (w:) M. Mackiewicz (red.), <em>Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa</em>. Poznań: Wyd. WSB, s. 83-96.</span><span style="font-family:Times New Roman,serif;color:black;"></span></p><ol><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Myczko K. (2005), <strong>Kompetencja interkulturowa jako cel kształcenia językowego</strong>, (w): M. Mackiewicz (red.), <em>Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa</em>. Poznań: Wyd. WSB, s.27-36.</span><ol><li><span style="color:black;">Nikitorowicz J. (2005), <em>Kreowanie tożsamości dziecka</em>. <em>Wyzwania edukacji międzykulturowej</em>. Gdańsk: GWP. </span></li></ol></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Pfeiffer W. (2001), <em>Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki</em>, Poznań: Wagros. </span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Phipps A., Guilherme M. (2004), <em>Critical Pedagogy. Political Approaches to Language and Intercultural Communication</em>, Multilingual Matters Ltd.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Piaget J. (2005), <em>Mowa i myślenie dziecka.</em>Warszawa: PWN.<span style="color:black;"></span></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Speck O. (2005), <em>Być nauczycielem</em>, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Thomas J. (1983), <strong>Cross-cultural pragmatic failure</strong>, (w:) <em>Applied Linguistics</em>4(2), 91-109.</span></li><li><cite><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;">Zalewska-Bujak, Małgorzata (2008), <strong>Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w nowych realiach cywilizacyjnych. </strong>W: </span></cite><em><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń</span></em><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 286-297.</span></li></ol><p style="text-indent:-10.55pt;line-height:115%;"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;">&nbsp;</span></p><p style="margin-left:49.95pt;text-indent:-10.55pt;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:24.85pt;"><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:10.0pt;">A.2. studiowana samodzielnie<strong> </strong>przez studenta ( także propozycje do przygotowywania prezentacji)</span></span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:-10.55pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><ol><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Anisimowicz B. (2000), <em>Alternatywne Nauczanie Języków Obcych w XX wieku. Sugesto­pedia.</em>Warszawa: DiG.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Burszta, W. (1998). <em>Antropologia Kultury</em>. Poznań: Zysk i S-ka., r. 1-3. </span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Gardner H. (2002) <em>Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce</em>. Media Rodzina.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Kozielecki J. (2001), <em>Psychotgransgresjonizm</em>. (wybrane fragmenty), Warszawa: ŻAK.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Wąsiński, Arkadiusz (2008), <strong>Nowe strategie myślenia jako alternatywne spojrzenie na asymetryczną interakcję komunikacyjną nauczyciel-uczeń w procesie edukacyjnym</strong>. W: <em>Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń</em>, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 347-361. </span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Wendland M. (2007), <strong>Relatywizm komunikacyjny a problem międzykulturowego porozumienia</strong>, (w:)<em> Homo Communicativus</em>, Poznań: Wyd. UA</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">M.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">————</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">(2003), <strong>Pedagogika międzykulturowa</strong>. [w:] Z. Kwieciński i B. Śliwerski (red.) <em>Pedagogika. Podręcznik akademicki</em>. Warszawa: PWN, s. 415-424</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">.</span></li></ol><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><h1 style="margin-left:35.8pt;tab-stops:35.4pt;"><span style="">B.<span style="font:7.0pt "Times New Roman";">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Literatura uzupełniająca <span style="text-decoration:underline;">do wyboru dwie pozycje.</span></h1><p>&nbsp;</p><ol><li><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Nęcka E. <em>Inteligencja. Geneza- struktura – funkcje</em>, GWP: Gdańsk, 2003.</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Volkmann. L. <strong>On the Nature and Function of Stereotypes in Intercultural Learning</strong>. In: Gabrielle Linke (ed.) <em>Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models</em>. Winter: Heidelberg, 2011. p. 15</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Voigts-Virchow, E. <strong>Teaching Web 2.0 and Cultural Studies: The Critical Media Literacy Approach to and with Social Media(Facebook, Wikipedia, YouTube et.al), </strong>in:<strong> </strong>Gabrielle Linke (ed.) <em>Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models</em>. Winter: Heidelberg, 2011. p. 61</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Rossow, H.<strong> How to Teach Identity: ‘Britishness” at the Beginning of the 21st Century. </strong>In:<strong> </strong>Gabrielle Linke (ed.) <em>Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models</em>. Winter: Heidelberg, 2011. p. 251.</span></li><li><strong><span style="text-decoration:underline;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Wybrany rozdział z pozycji</span></span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">: </span></strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Creese, A<strong>. </strong><em>Teacher Collaboration and Talk in Multilingual Classrooms, </em>Multilingual Matters: Clevedon, Buffalo, Toronto, 2005.</span></li><li><strong><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Wybrany rozdział z pozycji</span></span></strong><em><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">: </span></em><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Hawkins, Margaret. </span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">R<em>. </em>(ed.)<em> Language Learning and Teacher Education. A socio-cultural Approach. , </em>Multilingual Matters: Clevedon, Buffalo, Toronto, 2004..</span></li></ol><p style="margin-left:39.05pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p>
nauczyciele w kursiedr Beata Karpińska-Musiał
otwórz kurs<p style="text-align:justify;"></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><strong>Kształcenie w zakresie przedmiotu: Filozofia kultury</strong></p><p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Treści kształcenia<span style="mso-bidi-font-style:normal;">:</span></em><span style="font-style:normal;"> Filozoficzne koncepcje kultury w filozofii nowożytnej (ze szczególnym uwzględnieniem tradycji filozofii niemieckiej – od Kanta do Hegla). Filozofia przełomu antypozytywistycznego (autonomiczne podejście do sfery kultury i nauk o kulturze). Wybrane tendencje filozofii drugiej połowy XX wieku.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje</em><em>:</em> Student powinien znać podstawowe koncepcje z zakresu filozofii kultury. Powinien samodzielnie porównywać je ze sobą i posługując się tą wiedzą - wykazać związki między filozofią kultury a konkretnymi koncepcjami antropologii kulturowej czy kulturoznawstwa.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Wymagania wstępne</em>: Dobra znajomość tematyki z zakresu filozoficznych i metodologicznych podstaw nauk o kulturze, teorii, historii, socjologii i antropologii kultury oraz filozofii, logiki i semiotyki.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Uwagi szczegółowe znajdują się w pliku <strong>Filozofia kultury - treści kształcenia, sposoby prowadzenia zajęć, wymagania końcowe</strong></em></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Sposób prowadzenia zajęć</em>: Konwersatorium. Analiza wskazanych tekstów źródłowych. Referaty i dyskusja. Zajęcia trwają dwa semestry (60 godzin).<span style="font-family:arial unicode ms;"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem</em>.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Warunki zaliczenia</em>: Udział w zajęciach (w wypadku nieobecności – zaliczenie wszystkich); przygotowanie i wygłoszenie referatu, aktywne uczestnictwo w dyskusjach. Zaliczenie kończy się oceną.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Egzamin ustny</em> kończy się oceną i obejmuje sprawdzenie znajomości tematyki wszystkich zajęć oraz problematyki 25 lektur wybranych przez zdającego z podanego wykazu.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Zadaniem kursu na Platformie Edukacyjnej</em> jest wspieranie zajęć w kwestii formalnej (organizacyjnej) i merytorycznej.</p>
Literatura
<p class="MsoBodyText2" style="margin:0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family:arial;">Wybór tekstów z filozofii kultury (podzielonych na bloki tematyczne) umieszczono w zasobach kursu.</span></p>&nbsp;
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Michał Błażejewski
otwórz kurs

Kurs zawierający materiały wspomagające wykład oraz ćwiczenia.


Literatura
 1. M. Dynus, B. Kłosowska, P. Prewysz-Kwinto, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Wyd. TNOiK Toruń 2006
 2. P. Karpuś [red.], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wyd. UMC-S, Lublin 2006
 3. R. Machała, Zarządzanie finansami i wycena firmy. Wyd. Unimex , Wrocław 2008
 4. S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan: Finanse Przedsiębiorstw; Wyd. ABC Warszawa 1999
 5. A. Bielawska: Nowoczesne zarządzanie finansami Przedsiębiorstw; Wyd. CH Beck Warszawa 2009
 6. A. Cwynar, W.Cwynar: Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe; Wyd. WSIiZ w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów 2007
 7. B. Pomykalska, P. Pomykalski: Analiza finansowa przedsiębiorstwa; Wyd. PWN Warszawa 2007
 8. J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw- podstawy teorii. PWN, Warszawa 1998
 9. E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami. T.1-3. PWE, Warszawa 1996
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Hot potatoes tools


Literatura

xxx

nauczyciele w kursiemgr Hanna Kryszewska
otwórz kursCelem kursu jest udostepnienie studentom materialow sluzacych do cwiczenia wymowy norweskiej
Literatura

Ase-Berit Strandskogen Hva sier du?

Anne Bjoernebekk Troll i ord

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Michniewicz-Veisland
otwórz kurs

Forum dla doktorantów Wydziału Filologicznego.

Aby uzyskać dostęp do forum, należy skontaktować się z Administratorami forum:

- Joanna Oleszek (j.oleszek@ug.edu.pl)

- Dorota Pokora (D.Pokora@ug.edu.pl)


Literatura

Brak.

nauczyciele w kursie Joanna Oleszek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Mirosław Trybisz
otwórz kurs<p style="text-align:justify;"><span style="">Kurs przekładu ogólnego stanowi wprowadzenie do kolejno proponowanych w ramach studiów kursów z przekładu tekstów humanistycznych i specjalistycznych. Ma na celu zapoznanie studentów z narzędziami dostępnymi w pracy tłumacza oraz specyfiką procesu tłumaczenia. Materiałem kursowym jest wybór autentycznych tekstów o znacznym zróżnicowaniu stylistycznym, napisanych głównie w języku angielskim, ale również w polskim. Wyselekcjonowane teksty mają za zadanie uświadomić studentom różnice rejestrów (język przewodników turystycznych, tekstów prasowych, popularnonaukowych, poradników oraz artykułów poświęconych architekturze), a jednocześnie nauczyć przekładu idiomatycznej angielszczyzny na idiomatyczną polszczyznę. Kurs obejmuje ponadto materiał z interpunkcji polskiej i angielskiej (UK) oraz polskiej fleksji, ze szczególnym uwzględnieniem odmiany imion własnych.</span></p>
Literatura
podana w zawartości kursu
nauczyciele w kursie justyna trojnar
otwórz kursPodstawy programowania
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr bartosz putrycz
otwórz kurs
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Ćwiczenia dla studentów


Literatura

Algeo, John and  Thomas Pyles. 2004 or earlier. The Origins and Development of the English Language. New York: Harcourt, Bruce &World.

Baugh, Albert C. & Thomas Cable. 2002 or earlier. A History of the English Language. London: Routledge.

Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. 2006. The English Language: a Linguistic History. Ontario: Oxford University Press.

Fennell, Barbara A.  2001. A History of English. A Sociolinguistic Approach. Malden, Oxford: Blackwell Publishing.

Hogg, Richard and David Denison (eds). 2008.  A History of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Reszkiewicz, Alfred. 1996. A Diachronic Grammar of Old English. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wełna, Jerzy. 2003. A brief Outline of the History of English. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

nauczyciele w kursiedr Mikołaj Rychło
otwórz kurs<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">Cykl wykładów obejmuje analizę teoretyczną podstawowych zagadnień językoznawstwa strukturalnego oraz kognitywnego z perspektywy <strong>społeczno-kulturowej</strong>oraz <strong>kontrastywnej</strong>. <span style="">&nbsp;</span>Celem nie jest analityczna dyskusja nad poszczególnymi gałęziami językoznawstwa, tylko raczej przegląd podejść do języka i jego zjawisk jako fenomenów kulturowych, ugruntowanych w określonych okolicznościach użytkowania oraz przekazu, w formie porównawczej. Jako że analiza kontrastywna może<span style="">&nbsp; </span>obejmować wszystkie gałęzie analizy językoznawczej: fonetyki, fonologii, składni, pragmatyki, semantyki, potraktowane one będą jako strukturalne narzędzia służące lepszemu zrozumieniu <strong>dynamiki komunikacji</strong>, zwłaszcza międzykulturowej. W tym celu jednak potrzebny jest także filtr historyczno-kulturowy oraz socjolingwistyczny, zatem omawiane będą także <strong>komponenty socjolingwistyki, pragmatyki, psycholingwistyki, zagadnień związanych z kulturą płci</strong>w języku. Analiza ta będzie oparta na języku angielskim jako wyjściowym, jednak czynione będą referencje do innych jego odmian lub innych języków w celu pokazania elementów wspólnych oraz różnicujących poszczególne kody komunikacyjne.</span></p>
Literatura
<ol><li><span style="font-size:11.0pt;">T. Milewski, <em>Językoznawstwo</em>, W-wa: PWN, 2006.</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;">Marie-Anne Paveau, Georges - Elia Safrati, <em>Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki</em>, Kraków: Wyd. FLAIR, 2008.</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;">S. Grabias, <em>Język<span style="">&nbsp; </span>w zachowaniach społecznych</em>, Lublin: Wyd. UMCS, 1997.</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;color:#262424;">Boxer D. (2002), <em>Applying Sociolinguistics. Domains and face-to-face interaction</em>. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;">Bredella L. (2003), For a Flexible Model of Intercultural Understanding, (w:) G. Alred, M. Byram, M. Fleming (red.), <em>Intercultural Experience and Education</em>. Clevedon: Multilingual Matters, s. 31-49.</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;">Goffman E. (1967), ‘On facework: an analysis of ritual elements in social interaction’, In: Jaworski A., Coupland, N. (red.), <em>The Discourse Reader</em>, London, Routledge, 306-321.</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;">Grzegorczykowa R. (2002), <em>Wprowadzenie do semantyki językoznawczej</em>, Warszawa: PWN</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;">Korżyk K. (1999), Język i gramatyka w perspektywie “komunikatywizmu” (w: ) red. </span><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;line-height:115%;">A. Awdiejew, <em>Gramatyka komunikacyjna</em>, Warszawa – Kraków: PWN</span></li></ol><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:Arial,sans-serif;times new roman":;times new roman":;">9. Langacker R. (1987), <em>Foundations of Cognitive Grammar</em>, vol. 1, Stanford</span>
nauczyciele w kursiedr Beata Karpińska-Musiał
otwórz kurs

kurs wspomagający zajęcia


Literatura

lista lektur załączona w wordzie

nauczyciele w kursiedr Helena Garczyńska
otwórz kursKurs wspomaga zajecia
Literatura
Zostanie podana w trakcie zajec
nauczyciele w kursiedr Katarzyna Michniewicz-Veisland
otwórz kurs

Kurs gramatyki opisowej języka duńskiego dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Skandynawistycznych

nauczyciele w kursie
otwórz kurs<p>kurs gramatyki języka norweskiego dla studentów Studium Podyplomowego.</p><p>Materiały pomocnicze i uporządkowujące</p>
Literatura
<p style="margin-left:17.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):</span></strong></p><p style="margin-left:17.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">wykorzystywana podczas zajęć</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Garczyńska, Helena. <span style="">2008<em>. Troll 1. Język norweski: teoria i praktyka. Poziom podstawowy</em></span>, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1985. <em>En gang til. Strukturerte grammatikkøvinger for viderekomne</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1991. <em>Norsk grammatikk for fremmedspråklige. Arbeidsbok</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1991. <em>Norsk grammatikk for fremmedspråklige. Grunnbok</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">studiowana samodzielnie przez studenta</span></strong></p><p><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Strandskogen, Åse-Berit/Strandskogen. 1988. <em>Norsk grammatikk for utlendinger</em>, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><strong><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p style="text-indent:17.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">Literatura uzupełniająca</span></strong></p><p><strong><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Garczyńska, Helena/Balicki, Maciej. 2009. <em>Troll 2. Język norweski: teoria i praktyka. Poziom średnio zaawansowany</em>, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.</span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Golden, Anne/Mac Donald, Kirsti/Michalsen, Bjørg A./Ryen, Else. 1990. <em>Hva er vanskelig i grammatikken? Sentrale emner i norsk som andrespråk</em>, Oslo: Universitetsforlaget.</span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Golden, Anne/Mac Donald, Kirsti/Ryen, Else. 1988. </span><em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Norsk som fremmedspråk. Grammatikk</span></em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">, Oslo: Universitetsforlaget.</span></p><p><span lang="SV" style="font-size:10.0pt;">Strandskogen, Åse-Berit/Strandskogen, Rolf. 1987. </span><em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Preposisjonsøvelser med svar</span></em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">, Moss: Oris Forlag.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. <em>Praktisk norsk 2. Øvingsbok i grammatikk for voksne innvandrere</em>, Oslo: Cappelen.</span></p>
nauczyciele w kursiedr Helena Garczyńska
otwórz kurs

kurs dla studentów studiów podyplomowych - skandynaswistyka


Literatura

wg sylabusa

nauczyciele w kursiedr Helena Garczyńska
otwórz kurs

KURS DLA STUDENTÓW SKANDYNAWISTYCZNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH


Literatura

wg syllabusa

nauczyciele w kursiedr Helena Garczyńska
otwórz kurs

Сelem kursu jest systemetyzacja i ugruntowanie wiedzy z zakresu morfologii współczesnego języka rosyjskiego.


Literatura

Гвоздев А.Н., Современный русский литературный язык: Ч. 1: Фонетика и морфология, Москва 2009;

Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А., Современный русский язык, Москва 2001;

Lachur Cz., Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), Opole 1998;

Панова Г.И., Морфология русского языка. Энциклопедический словарь-справочник, Москва 2010.

nauczyciele w kursiedr Ewa Konefał
otwórz kurs<p>Kurs zawiera cykl wykładów ze składni współczesnego języka rosyjskiego.</p>
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr Ewa Konefał
otwórz kursKurs zawiera zetaw ćwiczeń ze składni współczesnego języka rosyjskiego.
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr Ewa Konefał
otwórz kurs

Et forum der foreleser deler informasjon og materiale om kurset i praktisk norsk, 5. år.


Literatura

Oppdateres fortløpende.

nauczyciele w kursiemgr Helga Brekke Mathisen
otwórz kursLe contexte social, politique, philosophique. L’Individu, la subjectivité. L’évolution du héros dans la littérature du XIXe siècle. L’écrivain et la société. La relation entre l’homme et la nature. L’évolution de la langue littéraire au XIXe siècle. L’histoire en tant qu’objet de la littérature. La place de la science dans la littérature du XIXe siècle. Le développement de la critique littéraire. 
Literatura
 
nauczyciele w kursiedr hab. Ewa Wierzbowska
otwórz kurs

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią krajów nordyckich, ze szczególnym uwzględnieniem długotrwałych procesów historycznych i zagadnień pozwalających na pełniejsze zrozumienie dzisiejszego kształtu społeczeństw tych krajów. Tematy te przedstawione zostaną na tle dziejów Europy i świata, w celu zaprezentowania z jednej strony specyfiki procesów historycznych zachodzących w Skandynawii, a z drugiej – ich związków z szerszym, europejskim i światowym kontekstem.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć:
• Kirby, David (1990): Northern Europe in the early modern period: the Baltic world 1492-1772, London: Longman Group.
• Kirby, David (1999): The Baltic world 1772-1993: Europes northern periphery in an age of change, London: Longman Group.
Wybrane rozdziały i zagadnienia:
• Frost, Robert I. (2000): The Northern Wars 1558–1721, Harlow: Longman Group.
• Hurd, Madeleine (red.) (2010): Bordering the Baltic. Scandinavian Boundary-drawing processes 1900–2000, Berlin: LIT Verlag.
• Roesdahl, Else (1996): Historia wikingów, Gdańsk: Marabut.

• Froese Wolfgang (2007): Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego, Warszawa: PWN

• Piotrowski Bernard (2015):  Skandynawia powojenna. W cieniu państwa opiekuńczego 1944-1975, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM


Wybrane artykuły:
• Scandinavian Journal of History
• Zapiski historyczne
• Journal of Baltic Studies
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
• Bereza-Jarociński, Andrzej (1991): Zarys dziejów Norwegii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
• Czapliński, Władysław (1982): Dzieje Danii nowożytnej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
• Jusilla, Osmo; Hentilä, Seppo; Nevakivi, Jukka (2001): Historia polityczna Finlandii: 1809-1999, Kraków: Universitas.
• Kersten, Adam (1973): Historia Szwecji, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
• Szelągowska, Grażyna (2010): Dania, Warszawa: Wydawnictwo Trio.
• Szordykowska, Barbara (2011): Historia Finlandii, Warszawa: Wydawnictwo Trio.

• Denkiewicz-Szczepaniak Emilia (1992): Norwegia na drodze dylematów i przemian 1945-1949, Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu

• Denkiewicz-Szczepaniak Emilia (2004):  Norwegia w I połowie XX wieku.Studia pod red. E.Denkiewicz-Szczepaniak, Toruń: Wydawnictwo UMK

• Denkiewicz-Szczepaniak Emilia, Grimnes Ole Kristian (red.),  2006: Norwegia-Polska. Przeszłość i teraźniejszość. Norge-Polen. Fortid og nåtid, Toruń: Wydawnictwo Firet

• Grzybowski Marian (2015): Norwegia. Zarys systemu ustrojowego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

• Kubka Andrzej (2009): Partie polityczne i systemy partyjne Szwecji, Norwegii i Danii na przełomie XX i XXI wieku, Gdańsk: Wydawnictwo UG.

• Szelągowska Krystyna (2011): My Norwegowie. Tożsamość narodowa norweskich elit w czasach nowożytnych, Kraków: Wydawnictwo Avalon.

• Urbanik Paweł, Knyt Agnieszka (2016):  Droga na północ. Antologia norweskiej literatury faktu, Warszawa: Ośrodek KARTA

• Wiśniewska Olga (2010): Związki gospodarcze Norwegii z Gdańskiem i Szczecinem w II połowie XIX wieku, Gdańsk: Wydawnictwo UG

 

B. Literatura uzupełniająca (wybrana):
• Andersson, Ingvar (1967): Dzieje Szwecji, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
• Beckman, Margareta (2011): Jean Baptiste Bernadotte: o tym, jak żołnierz armii Napoleona został następcą tronu szwedzkiego. Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Finna.
• Chymkowski, Roman; Pessel, Włodzimierz (2009): Islandia. Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze, Warszawa: Wydawnictwo Trio.
• Cieślak,Tadeusz (1983): Historia Finlandii, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
• Czapliński, Władysław (1973): Ruch oporu w Danii 1940–1945, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
• Czapliński, Władysław; Górski, Karol (1965): Historia Danii, Wrocław: Ossolineum.
• Ericson Wolke, Lars (2010): Jan III Waza: władca renesansowy, Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Finna.
• Foote, P.G.; Wilson, D.M. (1975): Wikingowie, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
• Haavio, Martti (1979): Mitologia fińska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
• Jaworski, Paweł (2001): Polska niepodległa wobec Skandynawii 1918–1939, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
• Klinge, Matti (1998): Bałtycki świat, Helsinki: Otava.
• Kłonczyński, Arnold (2007): Stosunki polsko-szwedzkie w latach 1945–1956, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
• Kromer, Marcin (1974): Historyja prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny, oprac. Janusz Małłek, Olsztyn: Pojezierze.
• Majewska, Gabriela (1991): Polityka handlowa Szwecji w latach 1720–1809, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
• Majewska, Gabriela (2004): Szwecja: kraj, ludzie, rządy w polskiej opinii II połowy XVIII wieku, Gdańsk: Wydawnic-two Uniwersytetu Gdańskiego.
• Palmer, Alan Warwick (2008): Północne sąsiedztwo: historia krajów i narodów Morza Bałtyckiego, Warszawa: Książ-ka i Wiedza.
• Piekarczyk, Stanisław (1979): Mitologia germańska, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
• Piotrowski, Bernard (2006): Tradycje jedności Skandynawii: od mitu wikińskiego do idei nordyckiej, Poznań: Wydaw-nictwo Naukowe UAM.
• Piotrowski, Bernard (2006): Integracja Skandynawii: od Rady Nordyckiej do wspólnoty. Poznań: Wydawnictwo Na-ukowe UAM.
• Szordykowska, Barbara (1994): Finlandia w polityce caratu w latach 1899–1914: problemy rusyfikacji i unifikacji, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
• Urbańczyk, Przemysław (2004): Zdobywcy północnego Atlantyku, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Inauguracja zajęć (zapoznanie studentów z programem nauczania przedmiotu, warunkami zaliczenia i kryteriami oceny przedmiotu, podanie
bibliografii); sztuka starożytnego Egiptu; sztuka starożytnej Grecji (sztuka okresu archaicznego, sztuka okresu klasycznego i sztuka helleńska);
sztuka starożytnego Rzymu (złożona geneza sztuki rzymskiej, zdobycze architektury Rzymu, rzeźba); sztuka romańska (zdobycze architektury
romańskiej); sztuka gotycka (wybrane zagadnienia sztuki gotyckiej); renesans w sztuce (zdobycze sztuki renesansowej we Włoszech –
protorenesans i renesans florencki, zdobycze sztuki renesansowej we Włoszech – renesans dojrzały, renesans w krajach na północ od Alp – kraje
niemieckie, renesans w Polsce).
sztuka barokowa (architektura, rzeźba i malarstwo baroku włoskiego, sztuka barokowa protestanckiej Europy, sztuka klasycy-styczna, narodziny
archeologii, architektura klasycystyczna, malarstwo klasycystyczne); sztuka doby romantyzmu (malarstwo doby romantyzmu we Francji, malarstwo
doby romantyzmu w Anglii, Goya – geniusz ponad epoki); sztuka XIX w. (realizm w malarstwie, impresjonizm i postimpresjonizm); awangarda XX wieku (fowizm, ekspresjonizm niemiecki, futuryzm, dadaizm).
Chyba że prowadzący postanowi o innym podziale materiału na semestry.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
• Sztuka Świata, red. Przemysław Trzeciak, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989, t. 1-13.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
• Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie, PWN, Warszawa 1973.
• Barbara Osińska, Sztuka i Czas. Podręcznik dla Liceum Sztuk Plastycznych, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, War-szawa 1997.
B. Literatura uzupełniająca
• Krzysztof Chmielewski, Jarosław Krawczyk, Wiedza o Kulturze. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa
2003.

nauczyciele w kursiedr Magdalena Howorus-Czajka
otwórz kurs Jerzy Giebułtowski
Tłumaczenia tekstów dotyczących Zagłady Żydów europejskich jako szczególny przypadek tłumaczenia tekstów z historii najnowszej. 
 
 1. Zadania:
 2. Wprowadzenie uczestników w specyfikę przekładu tekstu naukowego dotyczącego historii najnowszej.
 3. Kształcenie umiejętności zawodowych tłumacza tekstów naukowych (aparat, źródła, przypisy, kontekst). 
 4. Praca nad przekładem różnego typu tekstów (dokumenty, historyczne, źródła, relacje, wspomnienia, pamiętniki, monografie, artykuły prasowe, analizy, interpretacje źródeł, porady – przykład tekstów z epoki).
 5. Nauka umiejętności tworzenia glosariuszy podręcznych i korzystania z istniejących źródeł tego typu.
 6. Kształcenie umiejętności swobodnego tłumaczenia tekstów historycznych z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na angielski.
 7. Podstawy współpracy z redaktorem naukowym; redakcja tekstu i przygotowania do publikacji.
 8. Zajęcia odbywać się będą na platformie UG za pośrednictwem internetu. Uczestnicy mogą zadawać pytania. Przewidziane są indywidualne konsultacje z prowadzącym.
 9. Wymagania na zaliczenie: samodzielny przekład dwóch tekstów (jeden z języka angielskiego na język polski; drugi z języka polskiego na angielski)
 10. Wymagania wstępne – znajomość podstawowych funkcji narzędzia wspomagającego tłumaczenie (CAT) – WORDFAST.
 11. Efekty kształcenia:
 12. Zdobycie umiejętności pracy z CAT (wordfast).
 13. Opracowanie własnego glosariusza w formacie uniwersalnym dla większości CAT.
 14. Uczestnicy zdobędą doświadczenie i umiejętność pracy z różnymi typami narracji historycznej. 
 

Literatura
 
Lista lektur:
 1. Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, rozdział III.
 2. The Years of Extermination: Nazi Germany and the Jews, 1939-1945 (t. 2, fragmenty).
 3. Christopher Browning, The Origins of the Final Solution: The Evolution of Nazi Jewish Policy September 1939-March 1942, Arrow Books, 2005 (fragmenty).
 4. Peter Black, „Prosty żołnierz <<Akcji Reinhardt>>. Oddziały z Trawnik i eksterminacja polskich Żydów”, Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, IPN, 2004. (fragmenty).
 5. Agnieszka Haska, „Adam Żurawin – bohater o tysiącu twarzy”, Zagłada Żydów nr. 2 (2006).
 6. Dziennik Hindy i Chaniny Malachi”wstęp Jan Grabowski, Lea Balint; oprac. Barbara Engelking, Zagłada Żydównr. 3 (2007).
 7. Barbara Engelking, Jacek Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa, IFiS PAN, 2001 (fragmenty).
 8.  Gazeta Żydowska (1941, 1942; fragmenty)
 9. Donosy do władz niemieckich (z archiwum IPN).
nauczyciele w kursiemgr jerzy giebułtowski
otwórz kurs

Cele przedmiotu

Student zapoznaje się z aparatem artykulacyjnym człowieka, funkcjami narządów mowy, systemem fonemicznym języka angielskiego, pojęciami fonemu i alofonu, strukturą sylaby oraz fonotaktyką angielską, wybranymi akcentami języka angielskiego oraz systemem akcentu wyrazowego. W zakresie morfologii Student poznaje system końcówek fleksyjnych i derywacyjnych jęz. angielskiego oraz podstawowe procesy słowotwórcze. Dodatkowo ćwiczenia służą zaznajomieniu Studentów z zasadami transkrypcji fonetycznej (wąskiej i szerokiej)

Treści programowe

A. Problematyka wykładu w semestrze 1:

 • fonetyka a fonologia: cele i metodologie
 • organy mowy i ich funkcje
 • opis i klasyfikacja angielskich samogłosek i spółgłosek
 • warianty alofonicze
 • procesy fonetyczne w mowie łączonej

B. Problematyka wykładu w semestrze 2:

 • struktura sylaby i fonotaktyka angielska
 • akcent wyrazowy
 • wybrane akcenty jęz. angielskiego
 • słowotwórstwo angielskie (derywacja i fleksja)

C. Problematyka ćwiczeń w semestrze 1 i 2 (skoordynowana z tematyką wykładu: patrz A, B powyżej). Dodatkowo:

 • symbole fonetyczne (IPA)
 • transkrypcja szeroka
 • elementy transkrypcji wąskiej
 • wprowadzenie do analizy akustycznej mowy

Literatura

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Giegerich, H. 1992. English Phonology. An Introduction. Cambridge University Press.
 • Gussmann, E. 2002. Phonology. Analysis and Theory. Cambridge University Press.
 • Harris, J. 1994. English Sound Structure. Blackwell. Oxford.
 • Ladefoged, P. 1967. Three areas of experimental phonetics, OUP.
 • Laver, J. 1994. Principles of Phonetics. CUP.
 • Sobkowiak, W. and Szpyra, J. 1989. Workbook in English Phonetics and Phonology. Wydawnictwo Naukowe

        UAM, Poznań.

 • Szymanek, B. Introduction to morphological analysis.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Gimson, A.C. 1989.  An Introduction to the Pronunciation of English. Edward Arnold.
 • Roach, P. 1991. English Phonetics and Phonology. Cambridge University Press.
 • Wells, J. C. 1982 Accents of English. Volumes I-III. Cambridge University Press.

B. Literatura uzupełniająca

Jones, D. 1997. English Pronouncing Dictionary. Cambridge University Press.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

...


Literatura

...

nauczyciele w kursiedr Olga Aleksandrowska
otwórz kurs

<span :;"="" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman:;">Celem kursu jest zaawansowane naukowo i myślowo ujęcie problemowe odkrywanych samodzielnie i wspólnie najistotniejszych obszarów kultury/kultur krajów skandynawskich. Problemy dotyczą dwóch perspektyw: wewnętrznej i zewnętrznej, to znaczy także – komparatystycznego widzenia polsko-skandynawskiego.  Kluczem jest tu samodzielne poznawanie  przez studenta różnych gałęzi o obszarów życia kulturowego w Skandynawii, by stał się ekspertem promującym skandynawską kulturę w formie rzetelnej, odmitologizowanej informacji.

 

 


Literatura

 

 

 

 

 • Andrzejewski, P. 1988. Neutralność w polityce zagranicznej Finlandii i Szwecji. Warszawa: PWN
 • Chymkowski, Roman. Pessel, Włodzimierz Karol (red.). 2009. Islandia: wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze,Warszawa: Wydawnictwo Trio/Collegium Civitas.
 • Ciesielski Zenon, Nad pojęciem kultury skandynawskiej, w: Z dziejów Polski i Skandynawii. Rozprawy i studia na dziesięciolecie Instytutu Polsko-Skandynawskiego, pod red. Eugeniusza S. Kruszewskiego i Emila Ashøja, Kopenhaga 1995
 • Frykman Jonas, Orvar Löfgren, Narodziny człowieka   kulturalnego.   Kształtowanie   się  klasy średniej w Szwecji XIX i XX wieku, przeł. Grzegorz Sokół, Warszawa 2007 (cz. I rozdz. 2)
 • Fulbrook, M. (red.). 2004. XX wiek (po 1945 roku). Warszawa: Świat Książki
 • Gerner Kristian2007. Szwecja     i  Finlandia,  Polska   i  Kresy   Wschodnie.     Tożsamość     narodowa, terytorium i świadomość historyczna, przeł. Maja Chacińska, w: Polska-Szwecja w XX wieku. Wpływy i inspiracje , studia pod redakcją Jana Szymańskiego, Gdańsk
 • Gianadda, Roberta, 2011,Celtowie, Germanie i wikingowie. Leksykon cywilizacje, Wydawnictwo: Arkady, ss.384
 • Grażyna Szelągowska,  1992. Idea zjednoczonej Północy w skandynawskim ruchu studenckim I połowy XIX wieku, Warszawa
 • Griffiths Tony, 2011. Skandynawia. Wojna z trollami, Andrzej Findeisen - A.M.F. Plus Group, ss. 374
 • Klinge Matti, 2006. Fińska   tradycja. Eseje o strukturach i tożsamościach Północy, przeł. Jarosław Suchoples, Wrocław
 • Klinge Matti, 2006. Kraje    północne (Norden  a Europa,Północ, natura, ubóstwo – tło nordyckiej tożsamości, w: tegoż, Fińska tradycja.Eseje o strukturach i tożsamościach Północy, przeł. Jarosław Suchoples, Wrocław
 • Klinge, M. 1998. Bałtycki świat. Helsinki : Wydaw. Otava
 • Maciejewski, W. (ed.). 2002. The Baltic Sea Region. Cultures, Politics, Societies. Uppsala: The Baltic University Press
 • Nowiak Jolanta, 2001.Współpraca nordycka. Wzór dobrej polityki, Poznań
 • Orfali Kristina, 2006. Model jawności: społeczeństwo szwedzkie, przeł. Edyta Trojańska, w: Historia   życia   prywatnego.    Tom    5 ,  seria  pod  redakcją  Phillippe Ariès,  Georges Duby, Wrocław
 • Panek Mirella, Trolle i uprawnione księżniczki, „Zadra” 2002, nr 1
 • Piotrowska Ewa,  2006 .Dzieje  myśli szwedzkiej XX   wieku.   Od  narodowego konserwatyzmu do globalizmu,Poznań
 • Piotrowska Ewa, 2006.Myśl filozoficzna w Szwecji. Od mistycyzmu do radykalizmu,Poznań, s. 88-119
 • Piotrowski Bernard, 2006 .Integracja Skandynawii. Od Rady Nordyckiej do wspólnoty europejskiej, Poznań
 • Piotrowski Bernard, 2006.Tradycje jedności Skandynawii. Od mitu wikińskiego do idei nordyckiej, Poznań, s. 60-84
 • Piotrowski, B. Dzieje powojennej Skandynawii. Osiągnięcia, dylematy i wyzwania dwóch pokoleń Skandynawów. ms.
 • Sandberg Nils-Eric, Co poszło źle w Szwecji?, „Fronda” 2005, nr 37
 • Sillen Bo,  1993.Mit   szwedzki, przeł. Iwona Moskwa-Tarnowska   [w:]  Filozofia   liberalizmu,   pod redakcją Józefa Tarnowskiego, Wydawnictwo Oficyna Liberałów, Warszawa
 • Szelągowska Grażyna,  2002. Poddany i obywatel.  Stowarzyszenia społeczne w  Danii w  dobie
 • transformacji ustrojowej w XIX wieku, Warszawa, s. 169-194
 • Zaremba Maciej,  Tryumf   wielkiej   wspólnoty,   przeł.   Joanna   Szczepanowska,   „Res   Publica”  1989, nr 8 (numer monograficzny: „Szwecja – szczęśliwa prowincja?”)
 • Zaremba Maciej, 2008. Polski hydraulik i inne opowieści ze Szwecji, Wołowiec
 • Znamierowska-Prüfferowa Maria, Przyczynek  do  znajomości ludoznawstwa w Skandynawii, Danii i Finlandii, „Lud”, t. 43 

 

nauczyciele w kursie
otwórz kurs<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;layout-grid-mode:char;"><strong><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Cele przedmiotu</span></strong><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;"> </span></p><p><span :;"="" lang="PL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;times new roman:;">Student zapoznaje się z aparatem artykulacyjnym człowieka, funkcjami narządów mowy, systemem fonemicznym języka angielskiego, pojęciami fonemu i alofonu, strukturą sylaby oraz fonotaktyką angielską, wybranymi akcentami języka angielskiego i systemem akcentu wyrazowego oraz procesami słowotwórczymi w jęz. angielskim i postawami składni angielskiej.</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;layout-grid-mode:char;"><strong><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Treści programowe</span></strong></p><span :;"="" lang="PL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;times new roman:;">Problematyka:fonetyka a fonologia: cele i metodologie; organy mowy i ich funkcje; opis i klasyfikacja angielskich samogłosek i spółgłosek; warianty alofonicze; procesy fonetyczne w mowie łączonej; struktura sylaby i fonotaktyka angielska; akcent wyrazowy; wybrane akcenty jęz. angielskiego; słowotwórstwo angielskie (derywacja i fleksja); opis konstrukcji składniowych w języku angielskim</span><p></p>
Literatura
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:17.8pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><strong><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):</span></strong></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:31.95pt;line-height:normal;"><strong><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">A.1.</span></strong><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;"> wykorzystywana podczas zajęć </span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:35.2pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Giegerich, H. 1992. <em>English Phonology. An Introduction. </em>Cambridge University Press.</span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:35.2pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Laver, J. 1994. <em>Principles of Phonetics</em>. CUP.</span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:35.2pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Szymanek, B. <em>Introduction to morphological analysis.</em></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:35.2pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">La Palombara, L. 1976. <em>An Introduction to grammar: traditional, structural, transformational. </em>Winthrop </span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:53.2pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;"><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Publishers.</span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:35.2pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Quirk, R. And S. Greenbaum. <em>University Grammar of English</em>.</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:31.95pt;line-height:normal;"><strong><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">A.2.</span></strong><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;"> studiowana samodzielnie<strong> </strong>przez studenta</span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:35.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Gimson, A.C.<span style="">&nbsp; </span>1989.<span style="">&nbsp; </span><em>An Introduction to the Pronunciation of English. </em>Edward Arnold.</span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:35.2pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Roach, P. 1991. <em>English Phonetics and Phonology. </em></span><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Cambridge University Press.</span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:35.2pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Wells, J. C. 1982 <em>Accents of English. </em>Volumes I-III. Cambridge University Press.</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;"></span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:17.8pt;line-height:normal;"><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">B. Literatura uzupełniająca</span></strong></p><span :;"="" lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;times new roman:;">Jones, D. 1997. <em>English Pronouncing Dictionary. </em>Cambridge University Press.</span><br />
nauczyciele w kursie
otwórz kursNa platformie znajdują sie linki to materiałów i obowiązkowe zadania do wykonania.
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiemgr Hanna Kryszewska
otwórz kurs<p><span style="font-size:14.0pt;font-family:Arial;">Materiały uzupełniające i informacje dla studentów uczestniczących w lektoratach j. hiszpańskiego prowadzonych przez dr Norę Orłowską</span></p>
Literatura
Brak.<span lang="ES" style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;times new roman":;">Nora Orlowska: "El español es fácil. </span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;times new roman":;">Siglo XXI". Wyd. UG<br /> <br /> </span>
nauczyciele w kursie
otwórz kurs<p><span style="font-size:14.0pt;font-family:Arial;">Materiały uzupełniające i informacje dla studentów uczestniczących w lektoratach j. hiszpańskiego prowadzonych przez dr Norę Orłowską</span></p>
Literatura
<span lang="ES" style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;times new roman":;">Nora Orlowska: "El español es fácil. </span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;times new roman":;">Siglo XXI". Wyd. UG</span><br />
nauczyciele w kursie
otwórz kurs<p><span style="font-size:14.0pt;font-family:Arial;">Materiały uzupełniające i informacje dla studentów uczestniczących w lektoratach j. hiszpańskiego prowadzonych przez dr Norę Orłowską</span></p>
Literatura
<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;"></span></p><p><span lang="ES" style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;">Nora Orlowska: "El español es fácil. </span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;">Siglo XXI". Wyd. UG<br /> <br /> </span></p><br />
nauczyciele w kursie
otwórz kurs<p><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:12pt;">Celem kursu jest:</span></p><p><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:12pt;">- przybliżenie i dyferencjacja podstawowych pojęć z zakresu neologii;</span></p><p><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:12pt;">- przedstawienie najnowszych tendencji zmian, zachodzących w obrębie systemu leksykalnego współczesnego języka rosyjskiego;</span></p>
Literatura
<p><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Валгина</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Н</span><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">.</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">С</span><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">., </span><em><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Активные</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">процессы</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">в</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">современном</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">русском</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">языке</span></em><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">, </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Москва</span><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> 2001; </span></p><p><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Земская Е.А., <em>Словообразование как деятельность, </em>изд. 2, стереотипное,<em> </em>Москва 2005; </span></p><p><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Костомаров</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">В</span><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">.</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Г</span><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">., </span><em><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Языковой</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">вкус</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">эпохи</span><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">. </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. </span></em><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Издание третье испр. и доп., Санкт-Петербург 1999;</span></p><p><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Крысин Л.П., <em>Русское слово, свое и чужое, </em>Москва 2004; </span></p><p><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Намитокова Р.Ю., <em>Авторские неологизмы: словообразовательный аспект</em>, Ростов-на-Дону 1986; </span></span></p><p><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"></span>Попова Т.В., Рацибурская Л.В., Гугунава Д.В., <em>Неология и неография современного русского языка</em>, Москва 2005.</span></p><p><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Сенько Е.В., <em>Инновации в современном русском языке</em>, Владикавказ 1994.</span></p>
nauczyciele w kursiedr Ewa Konefał
otwórz kurs<p><span lang="EN-US">This class will focus on gay and lesbian characters in contemporary American and British fiction. We will discuss the theme of grief in <em>The Single Man </em>by Christopher Isherwood (with the help of a movie by Tom Ford) and <em>Fun Home </em>by Alison Bechdel. We will read excerpts from a gay classic, <em>Giovanni’s Room </em>by James Baldwin, as well as parts of a lesbian classic <em>Zami: A New Spelling of My Name </em>by Audre Lorde, and watch <em>Angels in America </em>by Tony Kushner. We will discuss the purpose of queerifying history (Eve Kosofsky Sedgwick,<br />Lillian Faderman), and Sarah Waters’ presence in contemporary British literature. In the same historical vain, we will watch <em>Ann Lister’s Diaries </em>and read Emma Donoghue’s selected stories (from <em>The Woman Who Gave Birth to Rabbits</em>). We will pair David Sedaris’s <em>Santa Land Diaries </em>with Judith Halberstam’s introduction to <em>The Queer Art of Failure. </em>We will discuss the presence of gay men in progressive and conservative movements (Harvey Milk in <em>Milk</em>, J. Edgar Hoover in <em>J. Edgar </em>and David Fisher in the first season of <em>Six Feet Under</em>). We will glance at Patrick<br />Califia and the politics of transgenderism. Finally, we will discuss some critical possibilities which result from interlinking gender and ethnic studies. This course is NOT a comprehensive survey; it merely delineates a few selected themes, specific but not exclusive, to gender studies. </span></p><br />
Literatura
<p><span lang="EN-US">Heather Love, Feeling Backward: Loss and the Politics of Queer History</span></p><p><span lang="EN-US">Judith Halberstam, The Queer Art of Failure</span></p><p><span lang="EN-US">Patrick Califia,&nbsp;Speaking Sex to Power: The Politics of Queer<span> S</span></span><span lang="EN-US">ex</span></p><p><span lang="EN-US">Eve Kosofsky Sedgwick, The Epistemology of the Closet</span></p><p><span lang="EN-US">Eve Kosofsky Sedgwick, Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire</span></p><p><span lang="EN-US">Lillian Faderman, Odd Girls and Twilight Lovers: A History of Lesbian Life in Twentieth-Century America</span></p><p><span lang="EN-US">Lillian Faderman, Surpassing the Love of Men: Romantic Freindship and Love Between Women from the Renaissance to the Present</span></p><p><span lang="EN-US">Terry Castle: The Apparitional Lesbian: Female Homosexuality and Modern Culture</span></p><p><span lang="EN-US">Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity</span></p><p><span lang="EN-US">Tony Kushner, Angels in America</span></p><p><span lang="EN-US">James Baldwin, Giovannis Room</span></p><p><span lang="EN-US">Christopher Isherwood, A Single Man</span></p><p><span lang="EN-US">Audre Lorde, Zami: A New Spelling of My Name</span></p><p><span lang="EN-US">David Sedaris, Me Talk Pretty One Day</span></p><p><span lang="EN-US">Alison Bechdel, Fun Home: A Family Tragicomic</span></p><p><span lang="EN-US">Leslie Feinberg, Transgender Warriors</span></p><p><span lang="EN-US"></span></p><p><span lang="EN-US"></span></p><p><span lang="EN-US"><em></em></span></p>
nauczyciele w kursiedr izabela filipiak
otwórz kurs<p><strong><span :;"="" lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;times new roman:;">Cele przedmiotu</span></strong><span :;color:#4f81bd;"="" lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;times new roman:;"></span></p><ul><li>Zapoznanie studentów z możliwościami nowej technologii przydatnej w pracy filologa ze szczególnym jej wykorzystaniem w przygotowywaniu publikacji i prezentacji, w ewentualnym nauczaniu oraz tłumaczeniu.</li><li>Praktyczne wykorzystanie zaawansowanych funkcji standardowego pakietu biurowego w przygotowaniu materiałów do publikacji elektronicznych i&nbsp;prezentacji multimedialnych, wykorzystanie narzędzi sieciowych w tworzeniu materiałów edukacyjnych oraz podstawy obsługi narzędzi wspomagających tłumaczenie.</li></ul><p><strong><span :;"="" lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;times new roman:;">Treści programowe</span></strong></p><ul style="margin-top:0cm;" type="disc"><li style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span :;"="" lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">Zaawansowane funkcje pakietu OFFICE 2007 (głównie <strong>MS WORD)</strong>.</span></li><li style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span :;"="" lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">Tworzenie wizualnych narracji z pomocą <strong>Prezi Desktop</strong>.</span></li><li style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span :;"="" lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">Narzędzia sieciowe <strong>Hot Potatoes</strong>w tworzeniu materiałów edukacyjnych oraz ich współpraca z Portalem Edukacyjnym zintegrowanym z platformą Moodle 2.0.</span><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;"> </span></li><li style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span :;"="" lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">Zasady działania aplikacji wspomagających proces tłumaczenia oraz ćwiczenia praktyczne z obsługi: <strong>Wordfast </strong>(tworzenie i zarządzanie pamięcią tłumaczeniową oraz </span><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;">bazami terminologicznymi</span><span :;"="" lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">, współdzielenie pamięci tłumaczeniowej i&nbsp;glosariuszy).</span></li></ul>
Literatura
<ul style="margin-top:0cm;" type="disc"><li style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span lang="EN-GB" style="font-size:x-small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:x-small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">MS Word 2007 [online] dostępny w&nbsp;Internecie: </span><a href="http://office.microsoft.com/pl-pl/training/CR010065456.aspx">http://office.microsoft.com/pl-pl/training/CR010065456.aspx</a><span style="font-size:x-small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">,</span></span></li><li><span lang="FR" style="font-size:x-small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:x-small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Grover Chris: </span><em>Word 2007 PL, Nieoficjalny podręcznik</em><span style="font-size:x-small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">, Gliwice, Helion SA, 2007, ISBN 978-83-246-1027-3</span></span><span style=""></span></li><li><span style="font-size:x-small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Instrukcje obsługi, prezentacje multimedialne dostępne na stronie producenta programu Prezi Desktop [online] dostępny w Internecie </span><a href="http://prezi.com/learn/">http://prezi.com/learn/</a></span></li><li style="margin-bottom:0.0001pt;line-height:normal;"><span lang="EN-GB" style="font-size:x-small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:x-small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Instrukcje obsługi i przykłady zastosowania programu do tworzenia sieciowych materiałów dydaktycznych na stronie twórców Hot Potatoes: [online] dostępny w Internecie &lt;</span><a href="http://hotpot.uvic.ca/">http://hotpot.uvic.ca</a><span style="font-size:x-small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">&gt;</span></span></li><li style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span lang="EN-GB" style="font-size:x-small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:x-small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Instrukcje obsługi dostępne na stronie producenta oprogramowania wspomagającego tłumaczenie Wordfast [online], dostępny w Internecie: &lt;</span><a href="http://www.wordfast.com/">http://www.wordfast.com/</a><span style="font-size:x-small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">&gt;</span></span></li></ul>
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kurs wspomaga zajęcia


Literatura

Zostanie podana w czasie zajęć

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Michniewicz-Veisland
otwórz kursKurs obejmuje zagadnienia związane z analizą i oceną środków językowych stosowanych w polskich i rosyjskich mediach (prasa, radio, telewizja, Internet)
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr Ewa Konefał
otwórz kursEsej francuski od Montaignea po współczesność, ze szczególnym uwzględnieniem drugiej połowy XX wieku
Literatura
<ol start="1" style="margin-top:0cm;" type="1"><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">M. de Montaigne, <em>Próby</em>, przeł. T. Żeleński (Boy), oprac. wstęp i komentarz Z. Gierczyński, Warszawa, PIW, 1985, ks. I, s. 139.</span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">A. Artaud, <em>Teatr i jego sobowtór</em>, przekł. i wstęp J. Błoński, Warszawa, WAiF, 1978, s. 33–116.</span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">M. Leiris, <em>Lustro tauromachii</em>, przeł. M. Ochab, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 1999.</span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">R. Caillois, <em>Siła powieści</em>, przekł. i posłowie T. Swoboda, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2008, s. 7–65.</span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">M. Foucault, <em>Szaleństwo i nierozum. Przedmowa do „Historii szaleństwa w dobie klasycyzmu”</em>, przeł. T. Komendant; <em>Szaleństwo, nieobecność dzieła</em>, przeł. T. Komendant; <em>Nadzór i kara</em>, przeł. T. Komendant; <em>Panoptyzm</em>, przeł. B. Banasiak, „Literatura na Świecie” 1988, nr 6, s. 134–153, 262–307.</span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span :;"="" style="font-family:Segoe Print;ms mincho:;">R. Barthes, <em>Roland Barthes</em>, przeł. T. Swoboda, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2011.</span><span style="font-family:Segoe Print;"></span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">J. Kristeva, <em>Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie</em>, przeł. M. Falski, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2007, s. 7–56.</span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">J. Derrida, <em>Jednojęzyczność innego, czyli proteza oryginalna</em>, przeł. A. Siemek, „Literatura na Świecie” 1998, nr 11–12, s. 24–111.</span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span :;"="" style="font-family:Segoe Print;ms mincho:;">J. Starobinski, <em>Czarodziejki</em>, przeł. M. Ochab, T. Swoboda, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2011, s. 9-58.</span><span style="font-family:Segoe Print;"></span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">P. Quignard, <em>Noc seksualna</em>, przeł. K. Rutkowski, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2008.</span></li></ol>
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Swoboda
otwórz kurs<span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;">&nbsp;Tematem zajęć są przemiany, jakie zaszły w literaturze francuskiej w XIX i XX stuleciu, zwłaszcza przeobrażenia stylistyczne i kompozycyjne. Kurs podsuwa ścieżkę interpretacyjną wiodącą od konstrukcji do dekonstrukcji tych dwóch elementów <em>écriture</em>.<br /></span></span>
Literatura
<p><span style="font-family:georgia,serif;">&nbsp;<strong>1. Teksty</strong>:&nbsp;<br /><br />Idem, <em>Paryski splin</em>, [w:] idem, <em>Sztuczne raje</em>, wstęp i przekład R. Engelking, komentarz i przypisy C. Pichois, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2009 (łącznie ze wstępem).<br />&nbsp;<br /><strong>Komentarze</strong>:<br />&nbsp;<br />G. Bataille, „Baudelaire”, [w:] idem, <em>Literatura a zło</em>, przeł. M. Wodzyńska-Falicka, Kraków, Oficyna Literacka, 1992, s. 33–53.<br />&nbsp;<br />M. Bieńczyk, „Francuz na wyspie Lesbos”, [w:] idem, <em>Oczy Dürera. O melancholii romantycznej</em>, Warszawa, Sic!, 2002, s. 237–269.<br />&nbsp;<br />J.-P. Richard, „Głębia Baudelaire’a”, [w:] idem, <em>Poezja i głębia</em>, przekład i posłowie T. Swoboda, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2008, s. 67–120.<br />&nbsp;<br /></span></p><hr />&nbsp; &nbsp; <br /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><strong>2. Teksty</strong>:&nbsp;<br />G. Flaubert, <em>Pani Bovary. Z obyczajów prowincji</em>, przeł. i posłowiem opatrzył R. Engelking, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2005 (łącznie z posłowiem).<br /><br /><strong>Komentarze </strong></span><span style="font-family:georgia,serif;">(obowiązuje wybór 4 tekstów)</span><span style="font-family:georgia,serif;">:<br /><br /> R. Engelking, <em>Przyjemności i kłopoty tłumacza</em>, „Literatura na Świecie” 2003, nr 1–2, s. 144–151.<br /><br /> V. Nabokov, „G. Flaubert, <em>Pani Bovary</em>”, [w:] idem, <em>Wykłady o literaturze</em>, przeł. Z. Batko, Warszawa, Muza, 2000, s. 184–244.<br /><br /> M. Proust, „W związku ze «stylem» Flauberta”, przeł. M. Bieńczyk, [w:] idem, <em>Pamięć i styl</em>, wybór, opracowanie i wstęp M. P. Markowski, Kraków, Znak, 2000, s. 156–170.<br /><br /> J. Rousset, <em>„Pani Bovary” albo książka o niczym</em>, przeł. M. Żurowski, [w:] <em>Szkoła Genewska w krytyce. Antologia</em>, wybór H. Chudak et alii, przedmowa M. Żurowski, Warszawa, PWN, 1998, s. 244–264.</span></p><p><span style="font-family:georgia,serif;">P. Śniedziewski, <em>O zgubnych skutkach spoglądania przez okno</em>, [w:] idem, <em>Melancholijne spojrzenie</em>, Kraków, Universitas, 2011, s. 175-204.<br /><br /></span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />&nbsp;<strong>3. Teksty</strong>:&nbsp;<br />M. Proust, <em>W stronę Swanna</em>, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa, PIW, 1956 [lub późniejsze].<br />&nbsp;<br />Idem, <em>O czytaniu</em>, przeł. M. P. Markowski, „Literatura na Świecie” 1998, nr 1–2, s. 109–149.<br />&nbsp;<br /><strong>Komentarze </strong>(obowiązuje wybór 4 tekstów):<br />&nbsp;<br />R. Barthes, <em>Proust: nazwy i nazwiska</em>, przeł. M. P. Markowski, „Literatura na Świecie” 1998, nr 1–2, s. 265–275.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>„Przez długi czas kładłem się spać wcześnie”</em>, przeł. M. P. Markowski, „Literatura na Świecie” 1998, nr 1–2, s. 279–290.<br />&nbsp;<br />G. Bataille, „Proust”, [w:] idem, <em>Literatura a zło</em>, przeł. M. Wodzyńska-Falicka, Kraków, Oficyna Literacka, 1992, s. 101–112.<br />&nbsp;<br />S. Beckett, <em>Proust</em>, przeł. A. Libera, [w:] idem, <em>Wierność przegranej</em>, wybór i opracowanie A. Libera, Kraków, Znak, 1999, s. 31–89.<br />&nbsp;<br />M. Blanchot, <em>Doświadczenie Prousta</em>, przeł. J. Błoński, [w:] <em>Proust w oczach krytyki światowej</em>, wybór, redakcja i przedmowa J. Błoński, Warszawa, PIW, s. 251–272.<br />&nbsp;<br />J. Błoński, „Proust a powieść współczesna”, [w:] idem, <em>Widzieć jasno w zachwyceniu</em>, Warszawa, PIW, 1965, s. 149–171.<br />&nbsp;<br />G. Deleuze, „Maszyna literacka”, [w:] idem, <em>Proust i znaki</em>, przeł. M. P. Markowski, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2000, s. 101–158.<br />&nbsp;<br />G. Genette, <em>Proust jako palimpsest</em>, przeł. W. Błońska, [w:] <em>Proust w oczach krytyki światowej</em>, wybór, redakcja i przedmowa J. Błoński, Warszawa, PIW, s. 405–429.<br />&nbsp;<br />P. de Man, „Czytanie (Proust)”, [w:] idem, <em>Alegorie czytania: język figuralny u Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta</em>, przeł. A. Przybysławski, Kraków, Universitas, 2004, s. 74–98.<br />&nbsp;<br />V. Nabokov, „M. Proust, <em>W stronę Swanna</em>”, [w:] idem, <em>Wykłady o literaturze</em>, przeł. Z. Batko, Warszawa, Muza, 2000, s. 279–324.<br />&nbsp;<br />G. Poulet, <em>Czas i przestrzeń Prousta</em>, przeł. J. i W. Błońscy, [w:] <em>Proust w oczach krytyki światowej</em>, wybór, redakcja i przedmowa J. Błoński, Warszawa, PIW, s. 275–321.<br />&nbsp;<br />J. Rousset, <em>Forma i znaczenie powieści Prousta</em>, przeł. P. Taranczewski, [w:] <em>Proust w oczach krytyki światowej</em>, wybór, redakcja i przedmowa J. Błoński, Warszawa, PIW, s. 227–249.<br />&nbsp;<br />L. Spitzer, <em>Stosunek do języka</em>, przeł. Z. Jaremko-Pytowska, [w:] <em>Proust w oczach krytyki światowej</em>, wybór, redakcja i przedmowa J. Błoński, Warszawa, PIW, s. 323–354.<br />&nbsp;<br /></span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />&nbsp;<strong>4. Teksty</strong>:&nbsp;<br />G. Bataille, <em>Historia oka i inne historie</em>, przekład i wstęp T. Komendant, posłowie T. Swoboda, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2010 (łącznie ze wstępem).<br />&nbsp;<br /><strong>Komentarze</strong>:<br />&nbsp;<br />T. Swoboda, <em>Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot</em>, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2010.<br />&nbsp;<br /></span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />&nbsp;<strong>5. Teksty</strong>:&nbsp;<br />M. Blanchot, <em>Tomasz Mroczny; Szaleństwo dnia</em>, przeł. A. Wasilewska, A. Sosnowski, Wrocław, Biuro Literackie, 2009.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>Spojrzenie Orfeusza</em>, „Literatura na Świecie” 1996, nr 10, s. 35–42.<br />&nbsp;<br /><strong>Komentarze</strong>:<br />&nbsp;<br />C. Rowiński, <em>Prolegomena do pism Maurice’a Blanchota</em>, „Literatura na Świecie” 1996, nr 10, s. 107–132.<br />&nbsp;<br />A. Leśniak, <em>Spojrzenie: Blanchot i Balzak</em>, [w:]<em>Maurice Blanchot: literatura ekstremalna</em>, pod red. P. Mościckiego, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2007, s. 85–90.<br />&nbsp;<br />T. Swoboda, <em>Mroczny Blanchot</em>, „Literatura na Świecie” 2010, nr 3–4, s. 372–387.<br />&nbsp;<br /></span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />&nbsp;<strong>6. Teksty</strong>:&nbsp;<br />R. Roussel, <em>Locus Solus</em>, przeł. A. Wolicka, Warszawa, PIW, 1979 [lub późniejsze].<br />&nbsp;<br />F. Ponge, <em>Po stronie rzeczy</em>, przeł. A. Wasilewska, M. Kurek, „Literatura na Świecie” 2006, nr 9–10, s. 5–22.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>Proematy</em>, przeł. A. Kozak et alii, „Literatura na Świecie” 2006, nr 9–10, s. 29–44.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>My creative method</em>, przeł. J. M. Kłoczowski, „Literatura na Świecie” 2006, nr 9–10, s. 107–133.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>Wielki zbiór. Kawałki</em>, przeł. K. Szeżyńska-Maćkowiak et alii, „Literatura na Świecie” 2006, nr 9–10, s. 161–196.<br />&nbsp;<br /><strong>Komentarze</strong>(obowiązuje wybór 4 tekstów):<br />&nbsp;<br />M. Butor, <em>O metodach Raymonda Roussela</em>, przeł. E. Wieleżyńska, „Literatura na Świecie” 2007, nr 9–10, s. 204–217.<br />&nbsp;<br />M. Ford, <em>Samotne miejsce</em>, przeł. A. Zdrodowski, „Literatura na Świecie” 2007, nr 9–10, s. 274–303.<br />&nbsp;<br />M. Leiris, <em>Zmyślenie i rzeczywistość. Według Raymonda Roussela</em>, przeł. T. Swoboda, „Literatura na Świecie” 2007, nr 9–10, s. 11–25.<br />&nbsp;<br />B. Banasiak, <em>Destrukcja przedstawienia w literaturze współczesnej (Mallarmé – Roussel)</em>, „Sztuka i Filozofia” 1993, nr 7, s. 131–148.<br />&nbsp;<br /><em>Rozmowy Francia Ponge’a z Philippe’em Sollersem</em>, przeł. E. Wieleżyńska, „Literatura na Świecie” 2006, nr 9–10, s. 237–285.<br />&nbsp;<br />J.-P. Sartre, <em>Człowiek i rzeczy</em>, przeł. T. Swoboda, „Literatura na Świecie” 2006, nr 9–10, s. 70–105.<br />&nbsp;<br />T. Swoboda, <em>5xP, czyli Przewodnik Po Polskich Przekładach Ponge’a</em>, „Literatura na Świecie” 2006, nr 9–10, s. 319–345.<br />&nbsp;<br /></span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />&nbsp;<strong>7. Teksty</strong>:&nbsp;<br />R. Queneau, <em>Zazi w metrze</em>, spolszczyła M. Ochab, Warszawa, PIW, 2005.<br />&nbsp;<br />R. Queneau, <em>Ćwiczenia stylistyczne</em>, przeł. J. Gondowicz, Izabelin, Świat Literacki, 2005.<br />&nbsp;<br />G. Perec, <em>Życie, instrukcja obsługi: powieść</em>, przeł. W. Brzozowski, Warszawa, Literatura Światowa, 2001.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>Pamiętam…</em>, przeł. K. Zabłocki, „Literatura na Świecie” 1995, nr 11–12, s. 232–246.<br />&nbsp;<br /><strong>Komentarze</strong>(obowiązuje wybór 4 tekstów):<br />&nbsp;<br />I. Calvino, <em>Filozofia Raymonda Queneau</em>, przeł. A. Wasilewska, „Literatura na Świecie” 2000, nr 6, s. 225–242.<br />&nbsp;<br /><em>Dialogi radiowe. Z Raymondem Queneau rozmawia G. Charbonnier</em>, przeł. A. Wasilewska, „Literatura na Świecie” 2000, nr 6, s. 200–224.<br />&nbsp;<br />G. Jankowicz, <em>Odyseja Zazi</em>, „Literatura na Świecie” 2008, nr 3–4, s. 393–407.<br />&nbsp;<br />W. Brzozowski, <em>Maszyna do produkcji arcydzieła</em>, „Literatura na Świecie” 1995, nr 11–12, s. 116–135.<br />&nbsp;<br /><em>Co pobudza moje bajczarstwo?</em>– z Georges’em Perekiem rozmawiają Claudette Oriol-Boyer i Harry Mathews, przeł. A. Wasilewska, „Literatura na Świecie” 1995, nr 11–12, s. 98–115.<br />&nbsp;<br />H. Mathews, <em>„Ta rzecz efemeryczna”</em>, przeł. A. Sosnowski, „Literatura na Świecie” 1995, nr 11–12, s. 136–148.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;</span></p><hr /><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br /><strong>Lektury uzupełniające </strong>(obowiązuje wybór 3 pozycji)<strong>:</strong><br /><br />&nbsp;1. H. Balzac, <em>Eugenia Grandet</em>, przeł. T. Boy-Żeleński, Wrocław, Ossolineum, 1960 [lub inne].&nbsp;<br />H. von Hofmannsthal, <em>Balzak</em>, przeł. P. Hertz, „Zeszyty Literackie” 1995, nr 50, s. 51–61.<br />&nbsp;<br />N. Schor, <em>Eugenia Grandet: lustra i melancholia</em>, przeł. A. Zawiszewska, „Pamiętnik Literacki” 2009, nr 4, s. 99–112.<br />&nbsp;<br /></span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />&nbsp;2. G. de Nerval, <em>Noce październikowe. Paryż, Pantin i Meaux</em>, przeł. T. Swoboda, „Literatura na Świecie” 2008, nr 3–4, s. 217–258.&nbsp;<br />Idem, <em>Bohemy zamki z piasku. Proza i poezja</em>, przeł. J. Giszczak, „Literatura na Świecie” 2008, nr 3–4, s. 267–298.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>Przechadzki i wspomnienia</em>, przeł. H. Tygielska, „Literatura na Świecie” 2008, nr 3–4, s. 299–326.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>Pandora</em>, przeł. R. Engelking, „Konteksty” 2008, nr 3–4, s. 56–59.<br />&nbsp;<br />J. Kristeva, „Nerval, <em>El Desdichado</em>”, [w:] eadem, <em>Czarne słońce. Depresja i melancholia</em>, przeł. M. P. Markowski, R. Ryziński, wstęp M. P. Markowski, Kraków, Universitas, 2007, s. 139–171.<br />&nbsp;<br />T. Swoboda, <em>Noce wrześniowe</em>, „Literatura na Świecie” 2008, nr 3–4, s. 259–266.<br />&nbsp;<br />C. Pichois, M. Brix, <em>Słownik Nervalowski</em>, przeł. J. M. Kłoczowski, W. Kroker, „Literatura na Świecie” 2008, nr 3–4, s. 327–365.<br />&nbsp;<br />&nbsp;</span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />3. A. Rimbaud, <em>Sezon w piekle; Iluminacje</em>, przeł. i posłowiem opatrzył A. Międzyrzecki, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1980.&nbsp;<br />Idem, <em>Statek pijany</em>, przeł. Miriam, A. Ważyk, J. Waczków, „Literatura na Świecie” 1982, nr 7, s. 290–299.<br />&nbsp;<br />A. Olędzka-Frybesowa, <em>Przekład jako interpretacja</em>, „Literatura na Świecie” 1982, nr 7, s. 301–305.<br />&nbsp;<br />P. Brunel, <em>Poetyka opowieści mitycznej w „Iluminacjach” Rimbauda</em>, „Pamiętnik Literacki” 1981, nr 2, s. 227–247.<br />&nbsp;<br />&nbsp;</span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />4. S. Mallarmé, <em>Wybór poezji</em>, red. A. Ważyk, Warszawa, PIW, 1980.&nbsp;<br />Idem, <em>Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku</em>, przeł. T. Różycki, Warszawa, Ha!art, 2005.<br />&nbsp;<br />J.-P. Richard, <em>Wstęp do studium „Świat wyobraźni Mallarmégo”</em>, przeł. W. Błońska, [w:] <em>Współczesna teoria badań literackich za granicą: antologia. T. 1: Metody stylistyki literackiej, kierunki ergocentryczne</em>, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1976, s. 397–425.<br />&nbsp;<br />B. Banasiak, <em>Destrukcja przedstawienia w literaturze współczesnej (Mallarmé – Roussel)</em>, „Sztuka i Filozofia” 1993, nr 7, s. 131–148.<br />&nbsp;<br />&nbsp;</span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />5. A. Gide, <em>Fałszerze; Dziennik „Fałszerzy”</em>, przeł. H. i J. Iwaszkiewiczowie, J. Rogoziński, oprac. K. Jarosz, Wrocław, Ossolineum, 2003 (łącznie ze wstępem).&nbsp;<br />&nbsp;<br /></span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />6. M. Butor, <em>Przemiana</em>, przeł. I. Wieczorkiewicz, Warszawa, PIW, 1960.&nbsp;<br />L. Wiśniewska, <em>Jednostkowość i uniwersalność – dwa bieguny powieści współczesnej</em>, „Pamiętnik Literacki” 1991, nr 2, s. 60–89.<br />&nbsp;<br />&nbsp;</span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />7. J. Echenoz, <em>Park</em>, przeł. A. Wasilewska, Warszawa, PIW, 1997.&nbsp;<br /><em>Dźwięk pozostaje kryterium absolutnym</em>, z Jeanem Echenozem rozmawia Anna Wasilewska, „Literatura na Świecie” 1997, nr 8–9, s. 373–383.<br /></span></p>
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Swoboda
otwórz kurs 
Literatura
 
nauczyciele w kursiedr hab. Magdalena Bielenia-Grajewska
otwórz kurs

Językoznawcze podstawy przekładoznawstwa


Literatura

-

nauczyciele w kursiemgr Katarzyna Kaszorek
dr hab. Olga Kubińska
dr Maciej Kur
prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz
dr Ewa Nawrocka
otwórz kursKurs składa się z trzech części. Dwie pierwsze (fonologia i składnia) skupiają się na strukturze i teorii języka. Cześć trzecia zachęca do spojrzenia diachronicznego. &nbsp;
Literatura
<p><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;">1. </span><span lang="EN-GB" style="">HISTORICAL LINGUISTICS (FROM PROTO-INDO-EUROPEAN TO OLD ENGLISH)</span></p><p style="margin:6pt 0cm 0.0001pt 1cm;text-align:justify;text-indent:-1cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;">&nbsp;Mallory, J.P. and D.Q. Adams. 2006. <em>The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. </em></span><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;">Oxford</span><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;">:<em> </em>Oxford University Press.</span></p><p style="margin:6pt 0cm 0.0001pt 1cm;text-indent:-1cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;">Mitchell, Bruce and Fred C. Robinson. 2007. <em>A Guide to Old English. </em>(<em>7</em><sup>th</sup>edn.). Malden, Oxford: Blackwell Publishing.</span></p><p><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;">&nbsp;</span></p><p><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;">&nbsp;</span></p><p><span lang="EN-GB" style="">2. PHONOLOGY</span></p><p style="margin:6pt 0cm 0.0001pt 1cm;text-indent:-1cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;">Gussmann, Edmund. 2002. <em>Phonology: Analysis and Theory</em>. Cambridge: Cambridge University Press. </span><span lang="EN-US" style=""></span></p><p><span lang="EN-GB" style="">&nbsp;</span></p><p><span lang="EN-GB" style="">3. SYNTAX</span></p><p style="margin:0cm 0cm 6pt 1cm;text-indent:-1cm;line-height:115%;"><span lang="EN-GB" style="">&nbsp;</span><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;line-height:115%;letter-spacing:-0.2pt;">Radford, Andrew. 2009. <em>Analysing English Sentences: A Minimalist Approach.</em> Cambridge:<span style="">&nbsp; </span>Cambridge University Press.</span></p>
nauczyciele w kursiedr mikołaj rychło
otwórz kurs

 

 

Semestralny kurs dla studentów Translatoryki drugiego roku studiów licencjackich. Obejmuje w przybliżeniu okres 1890-1945. Celem kursu jest zapoznanie przyszłych tłumaczy literatury ważkich dzieł angielskiego modernizmu i rozpoznanie ich miejsca w szerokim konkteście kultury świata Zachodu. Istotą kursu jest rozpoznawanie wyznaczników modernizmu, tak zachodniego, jak polskiego (dzieła i nurty literackie, architektura, muzyka, sztuki plastyczne).


Literatura

WARUNKI ZALICZENIA

 • Aktywne uczestnictwo w zajęciach (możliwość zdobycia dodatkowych punktów)
 • Student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze (każda kolejna oznacza odjęcie 10 pkt. od sumy zdobytych punktów, z których wyprowadzana jest ocena końcowa)
 • Esej (5 tematów do wyboru, długość: 8000-10000 znaków + przypisy i bibliografia, maksymalna liczba pkt.: 75, czyli 75% oceny końcowej)
 • Prezentacje w grupach (grupy złożone z 2-4 osób, czas trwania prezentacji: 30-40 min., maksymalna liczba pkt.: 25, czyli 25% oceny końcowej). Zachęcamy do kreatywności; jeśli ktoś wpadnie na ciekawy pomysł prezentacji, który łączy/wychodzi poza poniższe tematy, proszę się nie krępować i dać znać. Zachęcamy także do wychodzenia poza modernizm brytyjski. W prezentacjach premiujemy pokazywanie materiału ilustrującego omawiane zjawisko - grafika, ilustracje muzyczne, etc. Premiujemy przygotowanie quizów, pytań do słuchaczy, wciąganie słuchaczy w dyskusję itd., tak więc jest spore pole do popisu i dużo możliwości na zwiększenie ilości zdobytych punktów. Sugerowane tematy prezentacji:
  • Visual art (painting, sculpture, architecture)
  • Fashion
  • Philosophy
  • Music
  • Film
  • Młoda Polska vs. British modernism
  • Science/inventions

TEKSTY ŹRÓDŁOWE

 1. Joseph Conrad, Heart of Darkness (1902)
 2. James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man (1916)
 3. Virginia Woolf, Mrs Dalloway (1925)
 4. E.M. Forster, A Room with a View (1908)
 5. D.H. Lawrence, Lady Chatterleys Lover (1928)
 6. E.M. Forster, Howards End (1910)
 7. T.S Eliot, The Love Song of J. Alfred  Prufrock (1915), The Waste Land (1922), The Hollow Men (1925)
 8. [Jack Kerouac, On the Road (1957)]

 

nauczyciele w kursiedr hab. Olga Kubińska
nope Maciej Pawlak
otwórz kurs

Celem kursu jest rozpoznanie (i analiza) najwybitniejszych dzieł literatury angielskiej od Boewulfa do Shakespearea


Literatura

1. Beowulf

2. Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales

3. William Shakespeare, Henry IV, p.1

3. William Shakespeare, Midsummer Nights Dream

4. William Shakespeare, King Lear

5. William Shakespeare, The Tempest

6. William Shakespeare, Hamlet

7. William Shakespeare, The Merchant of Venice

8. William Shakespeare, Measure for Measure

nauczyciele w kursiedr hab. Olga Kubińska
otwórz kurs<div style="padding-top:1px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:-1px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;background-image:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;font-size:0.75em;line-height:1.5;"><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:left;color:#0000ff;"><span style="font-size:small;"><span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;">her skal I arbejde med ekstraøvelser som I&nbsp;</span></span></span><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:left;color:#0000ff;"><span style="font-size:small;"><span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;">godt&nbsp;</span></span></span><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:left;color:#0000ff;"><span style="font-size:small;"><span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;">kan udføre hjemmefra</span></span></span></div><p></p>
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursie
otwórz kursCzłonkowie koła  tłumaczy literatur skandynawskich,  grupa norweska
nauczyciele w kursiedr hab. Maria Sibińska
otwórz kurs

Celem kursu jest koordycja prac Naukowego Koła Tłumaczy Literatur Skandynawskich.


Literatura

Dostępna dla członków Koła.

nauczyciele w kursiedr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska
otwórz kurs

Celem wykładu jest przybliżenie Studentom pojęć związanych w komunikacją międzykulturową i protokołem dyplomatycznym.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

 

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Ager, D. E. (1997). Language, Community and the State: Linguistic Development in European Nations. Bristol: Intellect Books (wybrane rozdziały)

Bartosik-Purgat, M. (2006). Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (wybrane rozdziały)

Cameron, K. S. i Quinn R. E. (2003). Kultura organizacyjna- diagnoza i zmiany. Kraków: Oficyna Ekonomiczna (wybrane rozdziały)

Chiapello E., Fairclough N. (2008). Nowa ideologia zarządzania. Podejście transdyscyplinarne krytycznej analizy dyskursu i nowej socjologii kapitalizmu. W: Duszak A., Fairclough N. (red). Krytyczna Analiza Dyskursu. Kraków: Universitas. 

Hofstede, G. i Hofstede, G. J. (2007). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (wybrane rozdziały)

Kusio, U. (2007). Polifonia, dialog i zderzenie kultur. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (wybrane rozdziały)

Mikułowski-Pomorski, J. (2007). Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym. Kraków, Universitas (wybrane rozdziały)

Solomon, Ch. i Schell, M. S. (2009). Managing cross cultures. The Seven Keys to Doing Business with a Global Mindset, Nowy Jork: Mc Graw Hill (wybrane rozdziały)

Szaban, J. (2007). Zachowania Organizacyjne. Aspekt międzykulturowy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (wybrane rozdziały)

 

Orłowski, T. (2010). Protokół Dyplomatyczny. Ceremoniał i Etykieta. Warszawa: PISM

 

nauczyciele w kursiedr hab. Magdalena Bielenia-Grajewska
otwórz kurs 

Literatura
 Literatura zostanie podana w trakcie semestru
nauczyciele w kursiedr Katarzyna Michniewicz-Veisland
otwórz kurs

W ramach zajęć przedstawione zostaną zagadnienia związane z komunikowaniem społecznym w krajach nordyckich i jego rozwoju w perspektywie historycznej. Omówiona zostanie specyfika państw nordyckich pod względem organizacji społeczeństw i form komunikowania politycznego oraz geneza współczesnych rozwiązań w tej dziedzinie.


Literatura

Brak.

nauczyciele w kursie
otwórz kursKurs zawierający zestaw ćwiczeń oraz materiały pomocnicze do zajęć
Literatura
&nbsp; <p><span lang="RU">Акишина А.А., Формановская Н.И., <em>Этикет русского письма</em>, Москва 2008.</span></p><p><span lang="RU">Басаков М.И., <em>Документы и документооборот коммерческой организации</em>, Ростов-на-Дону 2009.</span></p><p><span lang="RU">Борисова Е., <em>Элементы стиля. Принципы убедительного делового письма</em>, Москва 2009.</span></p><p><span lang="RU">Веселов П.В., <em>Аксиомы делового письма: культура делового общения и официальной переписки</em>, Москва 1993.<em><span>&nbsp; </span></em></span></p><p><span lang="RU">Деева Т.М., Кичатова Е.В., Чхиквишвили Н.А., <em>Деловая переписка</em>, Москва 1992.</span></p><p><span lang="RU">Демидова А.К., Смирнов Э.А., <em>Русская коммерческая корреспонденция</em>, Москва 1985.</span></p><p style="tab-stops:list 27.0pt;"><span lang="RU">Жилина О.А., <em>Деловой документ: специфика языка, стиля и структуры текста</em>, Москва 1999.</span></p><p><span lang="RU">Кирсанова М.В., Анодина Н.Н., Аксенов Ю.М., <em>Деловая переписка</em>, Москва-Новосибирск 2001.</span></p><p><span lang="RU">Колтунова В.М., <em>Деловое письмо</em>, Москва 1999.</span></p><p><span lang="RU">Кушнерук С.П., <em>Документная лингвистика</em>, Москва 2008.</span></p><p><span lang="RU">Мосеев Р.Н., <em>Современное документоведение</em>, Москва 2007.</span></p><p><span lang="RU">Паневчик В.В., <em>Деловое письмо</em>, Москва-Минск 2001.</span></p><p><span lang="RU">Рахманин Л.В., <em>Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов</em>, Москва 1997.</span></p><p><span lang="RU">Рогожин М.Ю., <em>Современное деловое письмо</em>, Москва 2009.</span></p><p><span lang="RU">Соколова О.И., Федюнина С.М., Шабанова Н.А., <em>Культура речевой коммуникации</em>, Москва 2009.</span></p><p><span lang="RU">Сологуб О.П., <em>Делопроизводство. Составление, редактирование и обработка документов</em>, Москва 2009.</span></p><p><span lang="RU">Стенюков М.В., <em>Секретарское дело</em>, Москва 2001.</span></p><p><span lang="RU">Тихонович И., <em>Деловая переписка</em>, Минск, 1992.</span></p><p style="line-height:150%;"><span lang="RU">Трофимова О.В., Купчик Е.В., <em>Основы делового письма</em>, Москва 2010.</span></p><p><span lang="RU">Черняк В.Д., <em>Русский язык и культура речи</em>, Москва 2002.</span></p><p><span lang="RU">Чуковенков А.Ю., Янковая В.Ф., <em>Оформление документов</em>, Москва 2001.</span></p><p><span>Mroczek</span> <span>T</span><span lang="RU">., <em>Русская коммерческая корреспонденция</em>, </span><span>Wroc</span><span lang="RU">ł</span><span>aw</span><span lang="RU"> 2002.</span></p><p><span>Konopielko</span> <span>B</span><span lang="RU">., <em>Русский язык делового общения. Коммерческая корреспонденция</em>, </span><span>Wroc</span><span lang="RU">ł</span><span>aw</span><span lang="RU"> 1996.</span></p><p><span>Świrepo L., <em>Rosyjska korespondencja handlowa</em>, Warszawa 2007.</span></p><p><strong><span style="text-decoration:underline;"><span>Słowniki</span></span></strong><span>:</span></p><p><span></span><span>Jochym-Kuszlikowa L, Kossakowska E., Stawarz S., <em>Polsko-rosyjski</em> <em>słownik handlowy</em>, Warszawa-Kraków 1995.</span></p><p><span>Jochym-Kuszlikowa L, Kossakowska E., <em>Rosyjsko-polski słownik handlowy</em>, Warszawa-Kraków 1996.</span></p>
nauczyciele w kursiedr Ewa Konefał
otwórz kurs<p>Cele kształcenia<br />Zapoznanie studentów z dziejami kultury poprzez chronologię wydarzeń artystycznych i ewolucję sztuki; pozyskanie przez studentów umiejętności<br />odczytywania i interpretowania dzieła sztuki; zapoznanie z kluczowymi momentami dla historii archi-tektury, malarstwa i rzeźby na przestrzeni<br />wieków.</p><p>Treści programowe<br /><br />Inauguracja zajęć (zapoznanie studentów z programem nauczania przedmiotu, warunkami zaliczenia i kryteriami oceny przedmiotu, podanie<br />bibliografii); sztuka starożytnego Egiptu; sztuka starożytnej Grecji (sztuka okresu archaicznego, sztuka okresu klasycznego i sztuka helleńska);<br />sztuka starożytnego Rzymu (złożona geneza sztuki rzymskiej, zdobycze architektury Rzymu, rzeźba); sztuka romańska (zdobycze architektury<br />romańskiej); sztuka gotycka (wybrane zagadnienia sztuki gotyckiej); renesans w sztuce (zdobycze sztuki renesansowej we Włoszech –<br />protorenesans i renesans florencki, zdobycze sztuki renesansowej we Włoszech – renesans dojrzały, renesans w krajach na północ od Alp – kraje<br />niemieckie, renesans w Polsce).<br />sztuka barokowa (architektura, rzeźba i malarstwo baroku włoskiego, sztuka barokowa protestanckiej Europy, sztuka klasycy-styczna, narodziny<br />archeologii, architektura klasycystyczna, malarstwo klasycystyczne); sztuka doby romantyzmu (malarstwo doby romantyzmu we Francji, malarstwo<br />doby romantyzmu w Anglii, Goya – geniusz ponad epoki); sztuka XIX w. (realizm w malarstwie, impresjonizm i postimpresjonizm); awangarda XX wieku (fowizm, ekspresjonizm niemiecki, futuryzm, dadaizm).</p>
Literatura
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):<br />A.1. wykorzystywana podczas zajęć<br />• Sztuka Świata, red. Przemysław Trzeciak, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989, t. 1-13.<br />A.2. studiowana samodzielnie przez studenta<br />• Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie, PWN, Warszawa 1973.<br />• Barbara Osińska, Sztuka i Czas. Podręcznik dla Liceum Sztuk Plastycznych, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, War-szawa 1997.<br />B. Literatura uzupełniająca<br />• Krzysztof Chmielewski, Jarosław Krawczyk, Wiedza o Kulturze. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa<br />2003.
nauczyciele w kursiedr Magdalena Howorus-Czajka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Helena Draganik
otwórz kurs

Kurs wspiera zajęcia na temat kultur arktycznych, prowadzany na skandynawistyce   w roku 2019/2020

nauczyciele w kursiedr hab. Maria Sibińska
otwórz kurs

Przedmiot ma za zadanie przedstawić różnorodność kulturową świata. Podczas zajęć przedstawione zostaną kultury tradycyjne (tubylcze) różnych regionów. Omówione zostaną wydarzenia dotyczące kolonizacji i jej skutków, a także obecna sytuacja ludów tubylczych zarówno pod względem społecznym, jak i ekonomicznym (czyli w kontekście postępującej industrializacji i jej konsekwencji dla małych grup kulturowych).


Literatura

Ruth Benedict, Wzory kultury, Warszawa 1966, ss. 77-84, 371-372.

Kto jest tubylcem [w:] Ameryka indiańska? red. R. Romano, Warszawa 1971.

Claude Levi-Strauss, Smutek tropików, Warszawa 1960, ss. 161-169, 436-447.

Jack Conrad, Człowiek, rasa, kultura, Warszawa 1971, s.19-27.

Alfred Kroeber, Typy regionalne kultury Indian amerykańskich i ich rozwój, [w:] tegoż, Istota kultury, Warszawa 2002, s. 327-331.

Farley Mowat, Ginące plemię, Warszawa 1972, ss. 159-165, 178-188.

Indianie Ameryki Północnej, red. E. Olszewska, Warszawa 1994, s. 204-223.

Donald E. Worcester, Apacze – orły Południowego-Zachodu, Wielichowo 2002.

Don C. Talayesvy, Wódz Słońca. Autobiografia D.C. Talayesvy, Indianina z plemienia Hopi, Warszawa 1964.

Alfred Kroeber, Funkcjonowanie instytucji klanu w plemieniu Zuni, [w:] tegoż, Istota kultury, Warszawa 1973.

Mirosława i Aleksander Posern-Zielińscy, Indiańskie wierzenia i rytuały, Wrocław 1977.

Marvin Harris, Krowy, świnie, wojny i czarownice: zagadki kultury, Warszawa 1985, s. 109-129.

Jared Diamond, Zderzenie cywilizacji w Cajamarca [w:] tegoż, Strzelby, zarazki, maszyny, Warszawa 2000.

Laurette Sejourne, Współcześni Majowie [w:] Ameryka Indiańska? red. R. Romano, Warszawa 1971.

Irena Curyło-Gonzalez, Człowiek i świat wartości w Mezoameryce, Warszawa 2001, ss. 31-35, 38, 43-58, 245-264.

Rudolf H. Nocoń, Kobieta w życiu Indian Ameryki Południowej, Katowice 1964.

Michael D. Willis, Tybet: życie, legendy i sztuka, Warszawa 2002.

Alfred F. Majewicz, Ajnu. Lud, jego język i tradycja ustna, Poznań 1983.

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Wierucka
otwórz kurs

Język i kultura są ze sobą nieodłącznie związane: konkretny język odnosi się do konkretnej grupy ludzi, którzy używają danego języka jako języka ojczystego. Kiedy wchodzimy w interakcję z językiem obcym, oznacza to, że nie tylko się go uczymy, ale wchodzimy także w interakcję z kulturą danego obszaru językowego. Fakultet oferuje dydaktykę i kulturę brytyjską z punktu widzenia języka - między innymi porusza takie zagadnienia jak nauczanie leksyki, rejestrów językowych, gramatyki (w tym gramatyki  języka pisanego i języka mówionego), sposoby używania języka (recepcja, produkcja, interakcja i mediacja), Wszystkie zagadnienia są rozpatrywane z punktu widzenia konkretnych ćwiczeń do przeprowadzenia na lekcji języka obcego oraz zgodnie z zainteresowaniami uczestników fakultetu.

 

Zajęcia adresowane są do studentów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o języku angielskim jako przejawie kultury oraz poszerzeniem zrozumienia jak używać języka angielskiego z uwzględnieniem aspektu kulturowego, oraz jak wprowadzać elementy kultury na lekcji języka angielskiego. Fakultet ma charakter interaktywny, dzięki czemu poza oferowaniem wartości poznawczych tj. zrozumienia natury języka angielskiego, jest także doskonałą okazją podnoszenia biegłości w jego używaniu z uwzględnieniem elementów kultury oraz do planowania autorskich lekcji języka angielskiego.

 


nauczyciele w kursiemgr Hanna Kryszewska
otwórz kurs Informacje dla nauczycieli jezyka norweskiego

Literatura
 
nauczyciele w kursiedr Katarzyna Michniewicz-Veisland
otwórz kurs Lektorat języka norweskiego dla studentów linii szwedzkiej i duńskiej II roku studiów magisterskich 
Literatura
 Zostanie podana w trakcie zajęc
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

podana w zawartości kursu


Literatura

podana w zawartości kursu

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

w zawartości kursu


Literatura

w zawartości kursu

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

w zawartości kursu


Literatura

w zawartości kursu

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA zaprasza osoby zainteresowane metodologią badań i praktyką przekładu specjalistycznego, zwłaszcza prawnego i prawniczego, do wspólnych spotkań i dyskusji nad wybranymi zagadnieniami. Koło działa przy Katedrze Translatoryki w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki, opiekunem Koła jest dr Justyna Giczela-Pastwa.

dane kontaktowe:

e-mail: redakcja.linguana@gmail.com

www: www.tinyurl.com/translatoryka-linguana; www.facebook.com/linguana


Literatura

podana w treści kursu

nauczyciele w kursiedr Justyna Giczela-Pastwa
otwórz kurs

Przedstawienie estetyk literackich w XIX wieku w oparciu o manifesty oraz twórczość wybranych autorek i autorów. Omówienie wybranych aspektów kilku tekstów z listy lektur. Przekrojowe ujęcie (na przestrzeni całej epoki) wybranego zagadnienia (Historia w literaturze XIX wieku).

nauczyciele w kursiedr hab. Ewa Wierzbowska
otwórz kurs

Wprowadzenie do literaturoznawstwa z uwzględnieniem specyfiki literatur iberyjskich. Czytanie literatury. Metody pracy z tekstem literackim. Badania literackie. Gatunki literackie. Narracja. Środki stylistyczne. Wersyfikacja hiszpańska.


Literatura
•J. Domínguez  Caparrós, Teoría de la Literatura, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2002
•P. Aullón de Haro (ed.), Teoría de la crítica literaria, Madrid, Trotta, 1994
•J. A. Hernández Guerrero (coord.), Manual de teoría de la literatura, Sevilla, Algaida, 1996
•J. González Maestro, Introducción a la teoría de la literatura, Universidad de Vigo, Asturgraf, 1997
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Swoboda
otwórz kurs

Zapoznanie uczestników z podstawowymi pisarzami i wybitnymi dziełami skandynawskimi.

Do "degustacji" wybrałem wybrane utwory (albo fragmenty utworów), które zdobyły trwałe miejsce w historii literatury powszechnej. Zwróćmy uwagę na tematy, obecność regionalnych realiów, szczególną aurą emocjonalną i etyczną (pejzaż mentalny), bo to przyczyniło się do rozpropagowania walorów Północy jako specyficznej przestrzeni geograficzno-kulturowej.


Literatura

 

 • ISLANDZKA i FIŃSKA

  SZWEDZKA

  NORWESKA

  DUŃSKA

  Edda poetycka, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk – Łódź 1986.

  Strindberg A., Panna JuliaOjciec.

  Ibsen H., Dom lalki lub Wróg ludu, ( z norw. Anna Marciniakówna),Warszawa  2006

  Andersen H.Ch., Baśnie, Poznań 2005.

  Laxness H. K., Duszpasterstwo koło lodowca,  Poznań 1978.

  Lagerlöf  S., Gösta Berling, Poznań 1974.

  Hamsun K., Głód , (tłum.: Anna Marciniakówna), Warszawa 2008.

  Pontoppidan H., Orli lot,  /w:/ Anegdoty losu, Poznań 1976.

  Gunnarsson G., Czarne ptaki,  Poznań 1974

  Lagerkvist Par, Barabasz, Poznań 1956.

  Undset S., Krystyna córka Lavransa, Warszawa 1997. (tylko I część)

  Gjellerup K., Młyn na wzgórzu, Poznań 1976

  Saga rodu z Laxdalu,  Poznań 1973.

   

  Enquist P.O., Z życia glist. „Dialog” 1983 nr 2 (Tupilak.W: Dialog” 1996 nr 5-6)

  Hoel S., Spotkanie u milowego słupa, Poznań 1979.

  Blixen K., Pożegnanie z Afryką, Poznań 1974.

  Kalevala,  Warszawa 1998.

  Losy  ludzkie.   Antologia   nowel   i   opowiadań szwedzkich, wybór Z. Łanowski, Poznań 1979.

  Vesaas T.,  Ptaki, Poznań 1964

  Dam A., Siedem obrazków, Poznań 1973.

  Waltari W.,  Obcy przyszedł na farmę,   1972

  Jansson T.,  Dolina Muminków w listopadzie,  Warszawa 2006; W Dolinie Muminków,  Warszawa 1997.

  Jo Nesbo, Czerwone gardło (Rødstrupe), Wyd.Dolnośląskie, Wrocław 2012

   

  Hoeg P., Smilla w labiryntach śniegu,  Gdańsk 1996

  L.Lehtolaainen, Kobieta ze śniegu, Słowo obraz/terytoria 2004

   

  Lindgren A., Pippi Pończoszanka . Warszawa 2003.

  Gaarder, J., Vita  brevis. List Florii Emilii do Aureliusza Augustyna, wyd. 2 Jacek Santorski, Warszawa 2008

  Jussi A. Olsen, Kobieta w klatce (+film), Słowo / Obraz Terytoria Wydawnictwo, Gdańsk 2013

  Indriðason A., W bagnie, W.A.B. 2009

   

  M. Sjöwall, P. Wahlöö, Śmiejący się policjant, Amber 2011

  Ørstavik, Hanne, Miłość, Wyd. Smak Słowa 2009

  J.T. Bengtsson, Submarino, wyd. Czarne 2011 (+film)

   

  Laxness H. K., Dzwon Islandii,  Poznań 1978.

  S. Larsson, Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, Czarna Owca 2008

   

  Loe E., Doppler,  Słowo / Obraz Terytoria Wyd. 2006

   

   

  Ch. Jurgensen, Wyjątek (Undtagelsen), W.A.B. 2007

   

  Helgason H., 101 Reykjavík, Świat Literacki  2001

  Mankell H., O krok, W.A.B. 2008

  Ambjornsen, Ingvar, Elling na śmierć i życie, Replika Wydawnictwo 2006

   

  Saalbach, A., Poranek i wieczór, „Dialog” 1998 nr 11, s.7-106

   

  Opracowania

 • Ciesielski, Z. Historia literatury szwedzkiej, Wrocław 1990  
 • Ciesielski, Z., Dzieje kultury skandynawskiej. T. I-II, Gdańsk: Marpress 2016 (przejrzeć całość, przeczytać rozdziały dot. literatury
 • Kaszyński S.H, Krysztofiak, M., Dzieje literatury duńskiej, Poznań 1985
 •  Laitinen K., Saty A., Historia literatury fińskiej. Zarys, przeł. Cecylia Lewandowska, Wrocław-Warszawa_Kraków 1991
 • Literatura staroskandynawska", „Literatura nowoislandzka", Literatura norweska,  w: W. Floryan (red):
  Dzieje literatur Europejskich, t. 2, cz- 2, Warszawa 1982
 • Krysztofiak. M., Przewodnik po literaturach skandynawskich. Poznań 2000. 

 

nauczyciele w kursiedr hab. Hieronim Chojnacki
otwórz kurs

użytkowe


Literatura

...

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Pierwsze spotkanie w dniu 30. 10. 2013 r.

Dla kogo e-lerning?

Jak zacząć?

...

 


Literatura
 • cheekyG. Penkowska, Komputer w edukacji, Wyd. UG, 2011.

 

nauczyciele w kursiedr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk
otwórz kurs

 Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień XX-wiecznej krytyki literackiej.


Literatura

A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku: podręcznik, Kraków, Znak, 2006.

Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa, PWN, 2004.

nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Swoboda
otwórz kurs

Zajęcia mają przygotować studentów do późniejszej pracy badawczej; studenci powinni po zajęciach umieć prowadzić samodzielne badania w terenie posługując się metodami używanymi gł. w antropologii kulturowej.


Literatura

Alan Barnard, Antropologia, Warszawa 2006.

Barbara Miller, Cultural Anthropology in a Globalizing World, Boston 2008.

Martyn Hammersley, Paul Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań 2000.

Ethnographic Fieldwork. An Anthropological Reader, ed. by A. Robben, Oxford 2007.

Steven L. Schensul, Essential Ethnographic Methods, New York 1999.

Monika Kostera, Antropologia organizacji, Warszawa 2003.

Paul Kutsche, Field Ethnography. A Manual for Doing Cultural Anthropology, London 1998.

Margaret D. LeCompte, Designing and Conducting Ethnographic Research, New York 1999.

David Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

Emily A. Schultz, Cultural Anthropology. A Perspective on Human Condition, Oxford 2009

Jan Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Warszawa 1984

Bonnie Stone Sunstein, Fieldworking Reading and Writing Research, New York 2007

The Shadow Side of Fieldwork, ed. Athena Mclean, Oxford 2007

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Wierucka
otwórz kurs

W Polsce ważne jest przełamywanie bariery indywidualizmu, egoizmu, autoafirmacyjnego autocentryzmu. W życiu publicznym niezwykle silna jest potrzeba wiedzy o współpracy długofalowej, długoterminowej oraz umiejętności współdziałania dla dobra wspólnego, opartego o racjonalne i sprawdzone wzorce. Trzeba się uczyć doświadczać w praktyce pozytywnej energii, emanującej z "królewskich" metod integracyjnych i aktywizujących jak największą liczbę członków małych społeczności.
Zapraszam do Skandynawii, gdzie udoskonalono metody pracy i współpracy zespołowej. Mogą się przydać nawet w środowiskach wyjątkowo impregnowanych na współdziałanie w sferze publicznej i nastawionych na roszczenia, czyli będących na najniższym szczeblu drabiny uczestnictwa w życiu społecznym. Rafinowanie wiedzy o współdziałaniu i doskonalenie umiejętności współpracy prowadzi do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, innymi słowy do synergii.

 

"groupware"

 • Podstawy amerykańskiej metodologii  projektowej PMI (Project Management Institute) – na podstawie materiałów dostarczonych przez prowadzącego zajęciahttp://www.pmi.org.pl/
 •  

 


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

K. Adams, G.J. Galanes, Komunikacja w grupach, przekład: D. Kobylińska, P.Kobyliński, Warszawa:Wydawn Nauk. PWN 2008 (podręcznik)

Wybrane zagadnienia i rozdziały:

 • Nölke Matthias (2008), Techniki kreatywności. Jak wpadać na lepsze pomysy (2007), tłum M. Weiner, Warszawa: Flashbook.pl 
 • Tracy B. (2008), Wykreuj swoją przyszłość(2002), tłum. G. Siwek, Warszawa MUZA S.A
 • Chojnacki H. (2007),  Warsztaty przyszłości po polsku– skryt dostępny w pliku pdf. na portalu e-learning
 • Gäde, Ernst-Georg (2005) Skuteczne prowadzenie grupy [Gruppen erfolgreich leiten, 1992], przekł. Krzysztof Janisz,  Kraków: Wydaw. WAM, ss 159
 • Hartley, Peter (1997) Komunikacja w grupie,Poznań: Zysk i Spółka Wydanicza
 • Robson, Milke (2005), Grupowe rozwiązywanie problemów [Problem-solving in groups, 2002], przekł. Andrzej Ehrlich  Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, ss. 185
 • Metody pracy zespołowej, w: Encyklopedia Zarządzania (2007)
 • Proctor Tony, (2002), Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańsk: GWP
 • W.G. Staephan, C.W. Stephen (2007), Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańsk: GWP  (tam: Konlikt międzygrupowy)
 • Kim Barnes (2007), Wywieranie wpływu. Podstawowe techniki, Gdańsk: GWP
 • Agryle, M., Daean, J. (1994). Kontakt wzrokowy, odległość i afiliacjaw: W. Domachowski, M. Aryle (red.), Reguły życia społecznego. Warszawa: PWN s. 9 -20.
 • Proksemika i jej wpływ na komunikowanie Hall – plik pdf

 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Wybrane zagadnienia i rozdziały:

 

 • Domachowski, W.(1984). Syndrom grupowego myślenia [w:] W. Domachowski, S. Kowalik, Z. Miluska ( red.), Z zagadnień psychologii społecznej. Warszawa: PWN (s. 120 -128).
 • Griffin, Em (2003): Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Hesselbein, Frances, Marshall Goldsmith i Richard Beckhard (red.). 1998. Organizacja przyszłości. Warszawa. Business Press.
 • Jamrożek B., Sobczak J. (2000), Komunikacja interpersonalna, Empi, Poznań 
 • Mole J. (2000),  W tyglu Europy. Wzorce i bariery kulturowe w przedsiębiorstwach,   Pruszyński i Spółka, Warszawa
 • Ollivier Bruno, Nauki o komunikacji (2007), Warszawa: Oficyna Naukowa 2010, rozdz. 3 „Ja” nie komunikuje, czyli komunikacja w grupie, s. 127-178;
 • Potocki A., Winkler R., Żbikowska A. (2003), Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Warszawa: Difin  s. 256-319 (rozdz 6-7:Wybrane metody racjonalizacji procesów i systemów komunikowania się; Komunikacja interkulturowa w przedsiębiorstwie)
 • Stankiewicz, Janina (2006): Komunikowanie się w organizacji. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
 • Winkler, Renata (2008): Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. Warszawa: Wolter Kluwer Polska.
 • Szelągowska, Grażyna (2002): Poddany i obywatel: stowarzyszenia społeczne w Danii w dobie transformacji ustrojowej w XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

 

B. Literatura uzupełniająca

Wybrane zagadnienia i rozdziały:

 • Christiansen, Niels Finn et al. (eds.) (2006): The Nordic Model of Welfare. A Historical Reappraisal. Copenhagen: Museum Tusculanum Press.
 • Cook R.A., Cook G.O., Yale J.L. (2009), Etykieta biznesu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
 • Degen U. (2004), Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu, GWP, Gdańsk
 • Derber Ch. (2002), Zaistnieć w społeczeństwie, przeł. M. Gajdzińska, Gdańsk GWP 2002
 • Dobek-Ostrowska, Bogusława (2009): Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym. Warszawa: PWN.
 • Golka M. (red.) (2000), Bariery w komunikowaniu, UAM, Poznań
 • Heideman J.M., McKenzie C.A. (2009) Budowanie zespołu z pasją. Od toksycznych zachowań do zaangażowania, przekład A. Zdziemborska, Poznań: Wydawnictwo: Rebis
 • Herriger C. (2004), Komunikacja bez słów. Rytuały społeczne, (wyd. II),  Astrum, Wrocław
 • Hesselbein, Frances, Marshall Goldsmith i Richard Beckhard (red.). (1997) Lider przyszłości. Nowe wizje, strategie i metody działania  na nadchodzącą erę.Warszawa. Business Press.
 • Kalin K., Muri P. (1996), Kierować sobą i innymi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Knapp, M. L., Hall, J. A. (2000), Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Astrum, Wrocław
 • Kreikenbaum, Hartmunt (1997) Strategiczne planowanie, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN
 • Lundén Björn (2003), SIM. Speed Intuition Management. Nowoczesny sposób zarządzania, przeł. D. Młodzikowska,  Gdańsk: BL Info Polska
 • Mortensen K. (2006), Sztuka wywierania wpływu na ludzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Oppermann K., Webber E. (2007), Style porozumiewania się w pracy, GWP, Gdańsk
 • Sørensen, Øystein; Stråth, Bo (eds.) (1997): The Cultural Construction of Norden. Oslo: Scandinavian University Press.

 

Szwecja

 • Denvall, Verner och Salonen, Tapio. 2000. Att bryta vanans makt: Framtidsverkstäder och det nya Sverige. Lund: Studentlitteratur
 • Aren, Hans. 1994: Allt ar möjligt: Planering utifrån lokala livsformer. Stockholm: Byggforskningsrådet
 • Eklund, Ulrika och Stakston, Brit. 1999. Kreativa möten: En handbok om lyckade möten från landsrådet for Sverges ungdomsorganisationer. Stockholm: Landsrådet for Sveriges ungdomsorganisationer
 • Falk Tinas och Olsson, Igge. 2000. Óverrens: En bok om demokratiska mötesformer. Uppsala: Fria förlaget
 • Folkesson, Berit. 1998. Vand planehngsperspektivet: Gör ett utvecklingsprogram där du bor. Stockholm: Hushållningssallskapets multimedia och Folkrörelseradet Hela Sverige ska leva!

 

            Dania

 • Hoffman, Birgitte och Kofoed, Jens. 1999. Fra tilskuer til deltager!: Metoder til borgerin-dragelse i byokologi og Agenda 21. Kópenhamn: Institutionen for planering, Danmarks tekniska universitet och Danmarks Naturskyddsfórening

 

nauczyciele w kursiedr hab. Hieronim Chojnacki
otwórz kurs

Program kursu zawiera opis metod wykorzystywanych w terapii logopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami mowy. Przewiduje się omówienie metod:

 1. Programy aktywności Ch. i M. Knillów


Literatura

xxxx

nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray
otwórz kurs

Zajęcia dla studentów I roku studiów trzyletnich (licencjackich) w ramach specjalizacji publicystyczno-dziennikarskiej, w semestrze zimowym; obejmujące zakres podstawowej wiedzy o zawodzie, m.in. o najważniejszych gatunkach dziennikarskich i ich zastosowaniu (ćwiczenia, prace pisemne), podstawowych terminach związanych z czasopismem, źródłach informacji dla dziennikarza, roli języka w przekazie medialnym, historii mediów, struktury mediów w Polsce, specyfiki języka przekazu w zależności od rodzaju mediów (prasa, radio, telewizja, internet), najczęstsym błędom językowym, najważniejszych zasadach etyki zawodowej. Zajęcia łączące formę wykładu z ćwiczeniami - prace wykonywane przez studentów, sprawdzające pozyskaną wiedzę.


Literatura

1. Teresa Sasińska-Klas: "Dziennikarstwo zawód czy wyzwanie?" [w:] Dziennikarstwo i świat mediów. Edycja nowa. Kraków 2008, s. 469-479.

2.Jerzy Pilch: "Komentarze do otaczającej doraźności". [w:] Biblia dziennikarstwa. Kraków 2010, s. 632-639.

3. Słownik terminologii medialnej. Red. Walery Pisarek. Kraków 2006.

4. Bieżąca lektura prasy - (wybranych) dzienników, tygodników.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs<span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman":;">Sytuacja społeczno-kulturowa na przełomie XVIII/XIX wieku; miejsce kobiet wedle norm prawnych : Olimpia de Gouges, Kodeks Napoleona. Podejście do kobiet tworzących – kobiece gatunki, tematyka. Już nie oświecone, jeszcze nie romantyczne (Constance de Salm, Adélaïde Dufrénoy, Victoire Babois). </span><span lang="FR" style="font-size:10pt;font-family:Times New Roman,serif;">U progu romantyzmu – Madame de Staël. Rozkwit romantyzmu&nbsp;: Marceline Desbordes-Valmore. Kontrowersyjna George Sand. </span><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman":;">Mme Ancelot</span><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman":;">, Amable Tastu, Delphine Gay. Louise Colet, Anaïs Ségalas, Louise Bertin, Athénaïs Michelet. Twórczość prowincjonalna (Elisa Mercoeur, Louisa Siefert, Marie Daguet, Marie Pape-Carpantier). Modernistki&nbsp;: Malvina Blanchecotte, Louise Ackermann – poezja filozoficzna. Twórczość zaangażowana&nbsp;: Louise Michel. Chińskie fascynacje – Judith Gautier. W salonie Niny de Villard. Marie Krysinska – Hydropaci, Chat noir i wiersz wolny. Le romantisme féminin, czyli Safo fin de siècle’u&nbsp;: Renée Vivien, Anna de Noailles, Lucie Delarue-Mardrus, Gérard d’Houville, Marguerite Burnat-Provins.</span>
Literatura
<ul style="margin-top:0cm;" type="disc"><li style="text-align:justify;"><em><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">Histoire des femmes en Occident. Le XIX siècle</span></em><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">, pod red. G. Fraisse i M. Perrot, Plon 2002<span style="">&nbsp; </span></span></li><li style="text-align:justify;"><em><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">Femmes poètes du XIX siècle, une an</span></em><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">thologie, pod red. Ch. Planté, PUL, Lyon 1998</span></li><li style="text-align:justify;"><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">Bertrand-Jennings Ch., <em>Un autre mal du siècle</em>, PUM, Toulouse 2005</span></li><li style="text-align:justify;"><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">Bertrand M., <em>Une femme à l’écoute de son temps, </em><span style="">&nbsp;</span>Lyon 1997</span></li><li style="text-align:justify;"><em><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">Marie Krysinska. Innovations poétiques et combats littéraire</span></em><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">, pod red. A. M. Paliyenko, G. Schultz, S. Whidenn, PSE, Saint-Etienne 2010</span></li></ul>
nauczyciele w kursiedr hab. Ewa Wierzbowska
otwórz kurs<p>Przedmiot:<span style="">&nbsp; </span><strong><span style="text-transform:uppercase;">Myśl estetyczna w naukach o kulturze</span></strong></p><p>Kierunek: Kulturoznawstwo</p><p>wykład;<span style="">&nbsp; </span>ilość godzin 60; egzamin</p><p>Prowadzący: dr Magdalena Howorus-Czajka</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;border:none;"><tbody><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>Lp.</p></td><td style="border:solid black 1.0pt;border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>temat</p></td><td style="border:solid black 1.0pt;border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>zagadnienia</p></td><td style="border:solid black 1.0pt;border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>uwagi</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li>&nbsp;</li></ol></td><td colspan="2" rowspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p align="center" style="text-align:center;">Inauguracja zajęć</p><p>Zapoznanie studentów z programem nauczania przedmiotu</p><p>Zapoznanie studentów z warunkami zaliczenia i kryteriami oceny przedmiotu</p><p>Podanie bibliografii</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li>&nbsp;</li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li>&nbsp;</li></ol></td><td rowspan="5" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p align="center" style="text-align:center;">Zagadnienie piękna</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>Piękno. Wstęp</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li>&nbsp;</li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>Różne rozumienie piękna.</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li>&nbsp;</li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>Różne rozumienie piękna. </p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li>&nbsp;</li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>Wartości estetyczne</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li>&nbsp;</li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>Wartości estetyczne</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li>&nbsp;</li></ol></td><td rowspan="7" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p align="center" style="text-align:center;">Teoria dzieł sztuki</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>Z dziejów pojęcia „sztuki”</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li>&nbsp;</li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>Różnorodność dzieł sztuki</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;"><span style="">10.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp; </span></span>&nbsp;</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>Różnorodność dzieł sztuki</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;"><span style="">11.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp; </span></span>&nbsp;</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>Istota dzieła sztuki</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;"><span style="">12.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp; </span></span>&nbsp;</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>Istota dzieła sztuki</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;"><span style="">13.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp; </span></span>&nbsp;</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>Sposób istnienia dzieła sztuki</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;"><span style="">14.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp; </span></span>&nbsp;</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>Sposób istnienia dzieła sztuki</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;"><span style="">15.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp; </span></span>&nbsp;</p></td><td rowspan="9" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p align="center" style="text-align:center;">ważniejsze teorie sztuki XX wieku</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>emocjonalistyczne teorie sztuki</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;"><span style="">16.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp; </span></span>&nbsp;</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>emocjonalistyczne teorie sztuki</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;"><span style="">17.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp; </span></span>&nbsp;</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>formalistyczne teorie sztuki</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;"><span style="">18.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp; </span></span>&nbsp;</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>antyesencjalizm</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;"><span style="">19.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp; </span></span>&nbsp;</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>antyesencjalizm</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;"><span style="">20.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp; </span></span>&nbsp;</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>estetyka a sztuka współczesna</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;"><span style="">21.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp; </span></span>&nbsp;</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>estetyka a sztuka współczesna</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;"><span style="">22.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp; </span></span>&nbsp;</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>tradycje antysztuki</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;"><span style="">23.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp; </span></span>&nbsp;</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>tradycje antysztuki</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;"><span style="">24.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp; </span></span>&nbsp;</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p align="center" style="text-align:center;">muzyka a estetyka</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>w kręgu estetyki muzyki</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;"><span style="">25.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp; </span></span>&nbsp;</p></td><td rowspan="3" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p align="center" style="text-align:center;">estetyka życia codziennego</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>Piękno w świecie współczesnym</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;"><span style="">26.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp; </span></span>&nbsp;</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>kicz a sztuka</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;"><span style="">27.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp; </span></span>&nbsp;</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>estetyka murali</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;"><span style="">28.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp; </span></span>&nbsp;</p></td><td rowspan="3" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p align="center" style="text-align:center;">zakończenie zajęć</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p>powtórzenie wiadomości</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;"><span style="">29.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp; </span></span>&nbsp;</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p>test roczny</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;"><span style="">30.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp; </span></span>&nbsp;</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p>omówienie wyników</p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p>&nbsp;</p></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
Literatura
<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span :;times="" new="" roman":;"="" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">Bibliografia do Myśl estetyczna w naukach o kulturze:</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span :;times="" new="" roman":;"="" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">&nbsp;</span></p><ol><li><span :;times="" new="" roman":;"="" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">Dziamski Grzegorz, <em>Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej</em>, WUAM, Poznań 1996.</span></li><li><span :;times="" new="" roman":;"="" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">Gołaszewska Maria, <em>Kultura estetyczna</em>, WSiP, Warszawa, 1976.</span></li><li><span :;times="" new="" roman":;"="" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">Gołaszewska Maria, <em>Człowiek w zwierciadle sztuki. Studium z pogranicza estetyki i natropologii filozoficznej</em>, PWN, Warszawa 1977.</span></li><li><span :;times="" new="" roman":;"="" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">Gołaszewska Maria, <em>Estetyka</em>, PWN, Warszawa 1975.</span></li><li><span :;times="" new="" roman":;"="" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">Gołaszewska Maria, <em>Estetyka i antyestetyka</em>, Wiedza Powszechna, Warszawa 1984.</span></li><li><span :;times="" new="" roman":;"="" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">Gołaszewska Maria, <em>Kim jest artysta</em>, WSiP, Warszawa 1986.</span></li><li><span :;times="" new="" roman":;"="" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">Hauser A., <em>Filozofia historii sztuki</em>, Warszawa 1970.</span></li><li><span :;times="" new="" roman":;"="" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">Ingarden Roman, <em>Studia z estetyki</em>, PWN, Warszawa 1966.</span></li><li><span :;times="" new="" roman":;"="" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">Ingarden Roman, <em>Wykłady i dyskusje z estetyki</em>, PWN, Warszawa 1981.</span></li><li><span :;times="" new="" roman":;"="" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">Ingarden Roman, <em>Wykłady z estetyki</em>, PWN, Warszawa 1989.</span></li><li><span :;times="" new="" roman":;"="" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">Kawiecki Piotr, <em>Zagadnienia z estetyki współczesnej. Sztuka-wartości-poznanie</em>, WUG Gdańsk 1994.</span></li><li><span :;times="" new="" roman":;"="" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">Kiereś Henryk, <em>Spór o sztukę</em>, WKUL, Lublin 1996.</span></li><li><span :;times="" new="" roman":;"="" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">Kiereś Henryk, <em>Człowiek i sztuka</em>, </span></li><li><span :;times="" new="" roman":;"="" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">Kubicki Roman, <em>Zmierzch sztuki; narodziny ponowoczesnej jednostki?,</em>Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1995.</span></li><li><span :;times="" new="" roman":;"="" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">Stępień Antoni B., <em>Propedeutyka estetyki, </em>Wyd. Naukowe KUL, Lublin 1986.</span></li><li><span :;times="" new="" roman":;"="" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">Tatarkiewicz Władysław, <em>Droga przez estetykę</em>, PWN, Warszawa 1972.</span></li><li><span :;times="" new="" roman":;"="" style="font-size:10.0pt;times new roman:;">Tatarkiewicz Władysław, <em>Historia estetyki</em>, T.1-3, Arkady, Warszawa 1985.</span></li></ol>
nauczyciele w kursiedr Magdalena Howorus-Czajka
otwórz kursTematem zajęć są wybrane zagadnienia francuskiej literatury, filozofii i estetyki lat 20. i 30. XX wieku, w szczególności twórczość surrealistów oraz Antonina Artauda, Georges’a Bataille’a, Michela Leirisa i Rogera Caillois. Przedmiotem zajęć są też: czasopismo „Documents” oraz wyprawa etnograficzna Dakar–Dżibuti.

Literatura
 1.        H. Béhar, M. Carassou, „L’exploration du continent intérieur”, [w:] H. Béhar, M. Carassou, Le surréalisme, Paris, LGF, 1992, s. 157–217.
2.        H. Béhar, M. Carassou, „Le réel et le surréel”, [w:] H. Béhar, M. Carassou, Le surréalisme, Paris, LGF, 1992, s. 217–259.
3.        A. Artaud, „À la grande nuit”, [w:] idem, Œuvres, édition établie, présentée et annotée par É. Grossman, Paris, Gallimard, 2004, s. 235–245; P. Thévenin, „Des possibilités relatives d’interpréter un texte automatique à l’obligation de refaire un signe s’il porte trace d’automatisme”, [w:] eadem, Antonin Artaud: fin de l’ère chrétienne, préface de M. Surya, Paris, Lignes–Léo Scheer, 2006, s. 131–168.

4.        G. Bataille, „La valeur d’usage de D.A.F. de Sade”; „La «vieille taupe» et le préfixe sur dans les mots surhomme et surréaliste”, [w:] idem, Œuvres complètes, t. II, Paris, Gallimard, 1970, s. 54–69 i 93–109.

5.        D. Hollier, „La valeur d’usage de l’impossible”, [w:] Documents 1929–1930, reprint, Paris, Jean-Michel Place, 1991, s. VII–XXXIV; N. Barberger, „L’introuvable réel”, [w:] eadem, Le réel de traviole: Artaud, Bataille, Leiris, Michaux et alii, Villeneuve d’Ascq, Septentrion, 2002, s. 9–30.

6.        G. Bataille, Figure humaine; M. Leiris, Civilisation; A. Schaeffner, Les „Lew Leslie’s Black Birds” au Moulin Rouge, „Documents”, 1929, nr 4, s. 194–201 i 221–223; G. Didi-Huberman, „La dérision de l’anthropomorphisme”, [w:] idem, La ressemblance informe ou le Gai Savoir visuel selon Georges Bataille, Paris, Macula, 2000, s. 41–53.

7.        G. Bataille, Le gros orteil, „Documents” 1929, nr 6, s. 297–302; idem, Espace, „Documents”, 1930, nr 1, s. 41–43; idem, Bouche, „Documents”, 1930, nr 5, s. 298–300; G. Didi-Huberman, „La disproportion dans l’anthropomorphisme”; „Le démenti de l’anthropomorphisme”, [w:] idem, La ressemblance informe ou le Gai Savoir visuel selon Georges Bataille, Paris, Macula, 2000, s. 53–67.

8.        G. Bataille, Le cheval académique, „Documents”, 1929, nr 1, s. 27–31; idem, Le langage des fleurs, „Documents”, 1929, nr 3, s. 160–168; idem, Soleil pourri, „Documents”, 1930, nr 3, s. 173–174; idem, La mutilation sacrificielle et l’oreille coupée de Vincent Van Gogh, „Documents”, 1930, nr 8, s. 451–460; G. Didi-Huberman, „La répercussion des formes”, [w:] idem, La ressemblance informe ou le Gai Savoir visuel selon Georges Bataille, Paris, Macula, 2000, s. 183–200.

9.        M. Leiris, L’œil de l’ethnographe, „Documents”, 1930, nr 7, s. 405–414; idem, L’Afrique fantôme (29 juillet – 19 août 1932), [w:] idem, Miroir de l’Afrique, Paris, Gallimard, 1996, s. 567–593.

10.     M. Leiris, L’Afrique fantôme (21–27 septembre 1932), [w:] idem, Miroir de l’Afrique, Paris, Gallimard, 1996, s. 658–682; J. Jamin, „Présentation de L’Afrique fantôme”, [w:] M. Leiris, Miroir de l’Afrique, Paris, Gallimard, 1996, s. 65–85.

11.     M. Leiris, L’Afrique fantôme (17–30 octobre 1932), [w:] idem, Miroir de l’Afrique, Paris, Gallimard, 1996, s. 732–757; C. Maubon, „Une absurde gageure”, [w:] eadem, Michel Leiris, en marge de l’autobiographie, Paris, José Corti, 1994, s. 105–123; L. Himy, „Surréalisme et ethnographie”, Europe, nr 847–848, novembre-décembre 1999, s. 63–74.

12.     R. Caillois, „La mante religieuse”; „Intervention surréaliste”; „Le surréalisme comme univers de signes”, [w:] idem, Œuvres, Paris, Gallimard, 2008, s. 180–234.
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Swoboda
otwórz kurs<p>Kurs zawiera linki do interesujacych stron oraz zadania do wykonania.</p>
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiemgr Hanna Kryszewska
otwórz kurs

PowerPoint-presentasjoner av forelesningene.


Literatura

PDF-filer tillegges fortløpende.

nauczyciele w kursiemgr Helga Brekke Mathisen
otwórz kursHistoria dwudziestowiecznego performansu w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Literatura
<p>M. A. Carlson, <em>Performans</em>, przeł. E. Kubikowska, Warszawa, PWN, 2007.</p><p>E. Fischer-Lichte, <em>Estetyka performatywności</em>, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2008.</p><p>T. Kubikowski, <em>Reguła Nibelunga: teatr w świetle nowych badań świadomości</em>, Warszawa, ATAZ, 2004.</p><p>T. Plata, <em>Być i nie być: kategoria obecności w teatrze i performansie ostatniego półwiecza</em>, Warszawa, Sic!, 2009.</p><p>R. Schechner, <em>Performatyka: wstęp</em>, przeł. T. Kubikowski, Wrocław, OBTJG, 2006.</p><p>J. Wachowski, <em>Performans</em>, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2011.<br /></p>
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Swoboda
otwórz kurs

Analiza Pippi


Literatura

Pippi

nauczyciele w kursiedr hab. Maja Chacińska
otwórz kurs<span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman":;"><span style="font-size:medium;"></span></span><span style="font-size:large;font-family:Times New Roman,serif;">Kurs pt. Zintegrowane Sprawności Językowe ma na celu kompleksowe kształcenie czterech podstawowych umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego: poprawnego stosowania i poszerzania zasobu leksyki oraz frazeologii ( w połączeniu z wybranymi zagadnieniami gramatycznymi), sztuki czytania ze zrozumieniem, słuchania ze zrozumieniem oraz umiejętności mówienia.</span>
Literatura
<p>Przykładowa literatura i źródła:</p><p><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:10.0pt;"><span style="">&nbsp;</span>wykorzystywana podczas zajęć</span></span><span style="font-size:10.0pt;"> <span style="color:#1F497D;"></span></span></p><ol><li><strong><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Ready for CAE<span style="">&nbsp; </span>Coursebook</span></em></strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;"> by Roy Norris and Amanda French <strong>Publisher:</strong> MacMillan 2008</span></li><li><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Here is the News – English for Understanding World Reports </span></em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">by Barbara Otto , Marcin Otto, Polstext 2005</span></li><li><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Reading Explorer 3 </span></em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">by Nancy Douglas, Heinle Cengage Learning 2010.</span></li></ol> <p><span style="text-decoration:underline;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;"><span style="">&nbsp;</span></span></span><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:10.0pt;">studiowana samodzielnie<strong> </strong>przez studenta </span></span></p> <ol><li><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Guy Wellman, <em>The Heinemann ELT English Wordbuilder</em>, Macmillan Publishers 1998</span></li></ol><p style="margin-left:67.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">&nbsp;</span></p><p></p>
nauczyciele w kursiedr Beata Karpińska-Musiał
otwórz kurs

The aim of the course is mastering writing skills in English with the emphasis on essay writing.


Literatura

Evans, V. 2007. Successful Writing: Proficiency. Express Publishing

Macpherson, R. 1994. University English. WSiP

Macpherson, R. 1996. English for Writers and Translators. PWN

nauczyciele w kursie
otwórz kursBrak
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiemgr Hanna Kryszewska
otwórz kurs<p>Kurs zawiera sylabus, informacje wprowadzające, dodatkowe zadania i materiały uzupełniające</p><p></p><p></p>
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiemgr Hanna Kryszewska
otwórz kursZawiera materiały dodatkowe i wspomagające.
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiemgr Hanna Kryszewska
otwórz kursBrak
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Zajęcia zdalne dla studentek 2 roku iberystyki realizowane w czasie zawieszenia zajęć z powodu wirusa Covid-19.

nauczyciele w kursiedr Barbara Brzezicka
otwórz kurs

Zajęcia zdalne dla studentek 2 roku iberystyki niestacjonarnej realizowane w czasie zawieszenia zajęć z powodu wirusa Covid-19.

nauczyciele w kursiedr Barbara Brzezicka
otwórz kurs<p>Kurs stanowi zbiór dodatkowych informacji, opisów zagadnień oraz materiałów przydatnych jako uzupełnienie treści wykładów na temat podstaw dydaktyki ( wg sylabusu przedmiotu). Wykłady obejmują szerokie spektrum zagadnień dotyczących historii teorii dydaktycznych i rozwoju pedagogiki szkolnej, problematyki systemów kształcenia, miejsca i roli ucznia oraz nauczyciela w procesie dydaktycznym, specyfiki i metodologii kształcenia obcojęzycznego, problemów nauczania uczniów z trudnościami w uczeniu się, oraz wielu innych.<br /></p>
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr Beata Karpińska-Musiał
otwórz kurs

W ramach zajęć przedstawione zostaną zagadnienia związane z ideami i ideologiami leżącymi u podstaw społeczeństw nordyckich i ich rozwojem w perspektywie historycznej. Omówiona zostanie specyfika państw nordyckich pod względem organizacji społeczeństw i kształtu polityki oraz geneza współczesnych rozwiązań w tej dziedzinie.

Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć:
Wybrane zagadnienia i rozdziały:

• Anderson, Benedict (1997): Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”.
• Christiansen, Niels Finn et al. (eds.) (2006): The Nordic Model of Welfare. A Historical Reappraisal. Copenhagen: Museum Tusculanum Press.
• Esping-Andersen, Gösta (2010): Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
• Musiał, Kazimierz (2002): Roots of the Scandinavian model: images of progress in era of modernisation. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
• Sørensen, Øystein; Stråth, Bo (eds.) (1997): The Cultural Construction of Norden. Oslo: Scandinavian University Press.
• Smith, Adam D. (2007), Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
• Tägil, Sven (ed.) (1995): Ethnicity and Nation Building in the Nordic World. Southern Illinois University Press.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Wybrane zagadnienia i rozdziały:
• Maciejewski, Witold (ed.) (2002): The Baltic Sea Region: Cultures, Politics, Societies. Poznań: The Baltic University Programme.
• Szelągowska, Grażyna  (1992): Idea zjednoczonej Północy w skandynawskim ruchu studenckim I połowy XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwa UW.
• Szelągowska, Grażyna (2010): Dania. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

B. Literatura uzupełniająca
Wybrane zagadnienia i rozdziały:
• Dobek-Ostrowska, Bogusława (2009): Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym. Warszawa: PWN.

• Fellman, Susanna et al. (eds.) (2008): Creating Nordic capitalism: The business history of a competitive periphery. New York: Palgrave Macmillan.
• Kirby, David (1990): Northern Europe in the early modern period: the Baltic world 1492-1772, London: Longman Group.
• Kirby, David (1999): The Baltic world 1772-1993: Europes northern periphery in an age of change, London: Longman Group.
• Nordstrom, Byron J. (2000): Scandinavia since 1500. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.
• Szelągowska, Grażyna (2002): Poddany i obywatel: stowarzyszenia społeczne w Danii w dobie transformacji ustrojowej w XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
• Szelągowska, Krystyna (2011): My Norwegowie: tożsamość narodowa norweskich elit w czasach nowożytnych. Kraków: Avalon.


nauczyciele w kursie
otwórz kurs

W ramach zajęć przedstawione zostaną zagadnienia związane z ideami i ideologiami leżącymi u podstaw społeczeństw nordyckich i ich rozwojem w perspektywie historycznej. Omówiona zostanie specyfika państw nordyckich pod względem organizacji społeczeństw i kształtu polityki oraz geneza współczesnych rozwiązań w tej dziedzinie.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć:
Wybrane zagadnienia i rozdziały:

• Anderson, Benedict (1997): Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”.
• Christiansen, Niels Finn et al. (eds.) (2006): The Nordic Model of Welfare. A Historical Reappraisal. Copenhagen: Museum Tusculanum Press.
• Esping-Andersen, Gösta (2010): Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
• Musiał, Kazimierz (2002): Roots of the Scandinavian model: images of progress in era of modernisation. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
• Sørensen, Øystein; Stråth, Bo (eds.) (1997): The Cultural Construction of Norden. Oslo: Scandinavian University Press.
• Smith, Adam D. (2007), Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
• Tägil, Sven (ed.) (1995): Ethnicity and Nation Building in the Nordic World. Southern Illinois University Press.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Wybrane zagadnienia i rozdziały:
• Maciejewski, Witold (ed.) (2002): The Baltic Sea Region: Cultures, Politics, Societies. Poznań: The Baltic University Programme.
• Szelągowska, Grażyna  (1992): Idea zjednoczonej Północy w skandynawskim ruchu studenckim I połowy XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwa UW.
• Szelągowska, Grażyna (2010): Dania. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

B. Literatura uzupełniająca
Wybrane zagadnienia i rozdziały:
• Dobek-Ostrowska, Bogusława (2009): Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym. Warszawa: PWN.

• Fellman, Susanna et al. (eds.) (2008): Creating Nordic capitalism: The business history of a competitive periphery. New York: Palgrave Macmillan.
• Kirby, David (1990): Northern Europe in the early modern period: the Baltic world 1492-1772, London: Longman Group.
• Kirby, David (1999): The Baltic world 1772-1993: Europes northern periphery in an age of change, London: Longman Group.
• Nordstrom, Byron J. (2000): Scandinavia since 1500. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.
• Szelągowska, Grażyna (2002): Poddany i obywatel: stowarzyszenia społeczne w Danii w dobie transformacji ustrojowej w XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
• Szelągowska, Krystyna (2011): My Norwegowie: tożsamość narodowa norweskich elit w czasach nowożytnych. Kraków: Avalon.

nauczyciele w kursiedr Marta Grzechnik
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Urszula Patocka-Sigłowy
otwórz kurs

Konwersatorium dla 1. i 2. roku skandynawistycznych studiów podyplomowych UG

 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi systemów gospodarczych krajów nordyckich na europejskim tle porównawczym. Po ukończeniu kursu słuchacz  będzie zaznajomiony między innymi z:

* Ogólną charakterystyka systemów gospodarczych krajów skandynawskich (welfare economies, równość społeczna, struktura PKB, kraje skandynawskie na tle innych państw świata etc.)

* Historią gospodarczą krajów skandynawskich  (industrializacja, rozwój ewolucyjny, gospodarka post­industrialna, rozwój sektora usług etc.)

* Relacjami na rynku pracy w krajach skandynawskich (gospodarki negocjujące, znaczenie rynku pracy, siła robocza, struktura zatrudnienia etc.)


Literatura

 wykorzystywana podczas zajęć

 • Anioł, Włodzimierz (2013): Szlak Norden, Warszawa: Elipsa (wybrane rozdziały)
 • Castells, Manuel; Himanen (2009 [2002]): Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Warszawa: Wydwanictwo Krytyki Politycznej.
 • Czech, Sławomir (2013): Gospodarka w służbie idei. Rzecz o modelu szwedzkim. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (wybrane rozdziały)
 • Gołebiowski, Grzegorz; Szczepankowski, Piotr (2008): Czynniki atrakcyjności północnoeuropejskiego modelu kapitalizmu. Implikacje dla Polski, w: Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej, red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuscinska, Warszawa: CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, s. 111-132.
 • Gylfason, Thorvaldur et al. (2010): NORDICS IN GLOBAL CRISIS. Vulnerability and resilience, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA).
 • DANIA - Poradnik dla polskiego przedsiębiorcy. Wydanie zaktualizowane, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kopenhadze, Styczeń 2009.

 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Göran B. Nilsson (2003): The harmony liberal era, 1845–1880: the case of Norway and Sweden, [w:] Alice Teichova, Herbert Matis (eds.): Nation, State and the Economy in History, Cambridge: Cambridge University Press,  80-95.
 • Nordic Statistical Yearbook – bieżące wydanie.
 • Szelągowska, Grażyna (2010): Dania. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 • Tronstad, Kristian Rose (2013), Migration and mobility, [in:] Rusten G., Potthoff K. and Sangolt L. (eds), Norway: Nature, Industry and Society. Bergen: Fagbokforlaget, 223-233.
nauczyciele w kursiedr hab. Kazimierz Musiał
otwórz kurs

Kurs wpomaga zajęcia


Literatura

Zostanie podana podczas zajęć

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Michniewicz-Veisland
otwórz kurs Wybrane zagadnienia francuskiej poezji XX-wiecznej. Twórczośc poetycka następujących autorów: Paul Valéry, Jean Cocteau, Philippe Soupault, Michel Leiris, Antonin Artaud, Georges Bataille, Roger Caillois, Henri Michaux, André Pieyre de Mandiargues, Jean Tardieu, Francis Ponge, Yves Bonnefoy, Michel Houellebecq.
Literatura
 1. P. Valéry, Charmes, Paris, Larousse, 1968.
 2. J. Cocteau, Poésies, Paris, Livre de Poche, 2003.
 3. Ph. Soupault, Poèmes et poésies, Paris, Grasset, 1973.
 4. M. Leiris, Mots sans mémoire, Paris, Gallimard, 1998.
 5. A. Artaud, Œuvres, Paris, Gallimard, 2004.
 6. G. Bataille, Œuvres complètes, t. III, Paris, Gallimard, 1971.
 7. R. Caillois, Pierres, Paris, Gallimard, 2005.
 8. H. Michaux, Œuvres complètes, t. I, Paris, Gallimard, 1998.
 9. A. P. de Mandiargues, Le point où j’en suis, Paris, Gallimard, 1979.
 10. J. Tardieu, Œuvres, Paris, Gallimard, 2005.
 11. F. Ponge, Œuvres complètes, t. I, Paris, Gallimard, 1999.
 12. Y. Bonnefoy, Poèmes, Paris, Gallimard, 1998.
 13. M. Houellebecq, La poursuite du bonheur, Paris, Librio, 1997.
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Swoboda
otwórz kurs

Kurs wprowadza podstawowe pojęcia z teorii postkolonialnej, poszerza horyzonty poznawcze przyszłych tłumaczy, prezentuje przegląd współczesnej prozy postkolonialnej w jezyku angielskim.


Literatura

...

nauczyciele w kursiedr hab. Olga Kubińska
otwórz kursThe aim of the course is to develop studentswriting skills, analysing main differences between writing in Polish and English.&nbsp;
Literatura
<br />
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

kurs pragmalingwistyki


Literatura

Wagner, Klaus (2001): Pragmatik der deutschen Sprache. Frankfurt a.M.

Polenz, Peter von (1988): Deutsche Satzsemantik. Berlin New York.

Harras, Gisela et al. (2004): Handbuch deutscher Kommunikationsverben: Wörterbuch. Berlin, New York.

Kalisz Ryszard (1993): Pragmatyka językowa, Gdańsk.

 

Podlańska, Ilona (2007): Indirekte Sprechakte. In: Studia Niemcoznawcze, Bd. XXXIV. Warszawa, 533-542.

 

 

 

 

 

 

nauczyciele w kursiedr hab. Jan Sikora
otwórz kursBrak opisu.
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursie
otwórz kurs<div style="padding-top:1px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:-1px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;background-image:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;font-size:0.75em;line-height:1.5;"><p><span style="font-size:medium;font-family:Georgia, serif;color:#3f48cc;">nauka języka </span><span style="font-family:Georgia, serif;font-size:medium;color:#3f48cc;">duńskiego </span><span style="font-size:medium;font-family:Georgia, serif;color:#3f48cc;">w praktyce&nbsp;</span><br /></p><p><span style="font-size:medium;font-family:Georgia, serif;color:#3f48cc;">ćwiczenia uzupełniające</span></p><p style="text-align:left;"><span style="font-size:medium;font-family:Georgia, serif;color:#3f48cc;">ćwiczenia powtórkowe</span><br /><br /><img alt="" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:YIL-H9c7FcpdbM:http://rlv.zcache.com/danish_viking_denmark_flag_axe_sticker-p217477290892478606q0ou_400.jpg" /><br /><br /></p></div>
Literatura
<div style="padding-top:1px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:-1px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;background-image:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;font-size:0.75em;line-height:1.5;"><p><span style="font-family:Georgia, serif;font-size:medium;color:#3f48cc;">Lisbet Thorborg &amp; Mayanna J. Riis, "På vej til dansk", Forlaget Synope 2010</span></p><p><span style="font-family:Georgia, serif;font-size:medium;color:#3f48cc;">Fanny Slotorub &amp; Neel Jersild Moreira, "Puls", Alfabeta, København 2009</span></p><p><span class="Apple-style-span" style="line-height:13px;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;color:#3f48cc;">Lisbet Thorborg</span><span style="font-family:Georgia, serif;font-size:medium;color:#3f48cc;">, "Dansk talesprog i praksis", Akademisk Forlag A/S 1996</span></p></div>
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Information om och material till kursen Praktisk Svenska med Sven-Göran Karlsson.


Literatura

Gul & Blå

Avancera Ord

 

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Information om och material till kursen Praktisk Svenska med Sven-Göran Karlsson


Literatura

Språkporten

Avancera Ord

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Information om och material till kursen Praktisk Svenska med Sven-Göran Karlsson.


Literatura

Litteratur anges senare

nauczyciele w kursie
otwórz kursPraktyczna nauka j. norweskiego
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursie
otwórz kurs Ćwiczenia poszerzające podstawowy zasób słownictwa- wprowadzanie słownictwa specjalistycznego z wybranych dziedzin
Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu -      głównie w oparciu o:Testa, läs och hör /red. Studio J. Karlsson oraz sr.se
Ćwiczenia w rozumieniu tekstu pisanego                   
Ćwiczenia pogłębiające znajomość szwedzkiej gramatyki
Lektura szwedzkich książek z listy na Historię literatury Szwecji z ustnym indywidualnym zaliczeniem
Obejrzenie filmu  "Ronja rövardotter"  z ćwiczeniami ze słownictwa
i inne.
Literatura
Risérus H., Sandahl Å., Stjärnlöf S., Mål 3 
Hallström A.,Övningsbok i ordbildning med regler
Lundh D., Lite av varje
Watcyn- Jones P., Bygg upp ditt ordförråd [Bd 2], [Bd 3]
nauczyciele w kursiedr Dorota Janukowicz
otwórz kursKurs wpomaga zajecia
Literatura
Zostanie podana w trakcie zajec
nauczyciele w kursiedr Katarzyna Michniewicz-Veisland
otwórz kursKurs wspomaga zajecia
Literatura
Zostanie podana w trakcie zajec
nauczyciele w kursie Joanna Englander-Brzozowska
dr Katarzyna Michniewicz-Veisland
otwórz kursKurs wpomaga zajecia
Literatura
Zostanie podana w trakcie zajec
nauczyciele w kursiedr Katarzyna Michniewicz-Veisland
otwórz kursKurs online dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich Slawistyki i Studiów bałkańskich - od 12 marca 2020 r.
nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Bielińska
otwórz kurs

Celem kursu jest przekazanie uporządkowanej wiedzy z zakresu języka szwedzkiego obejmującej szereg zagadnień gramatycznych oraz leksykalnych. Zostają one przedstawione w odpowiedniej kolejności i według rosnącego stopnia trudności, co ma zapewnić przejrzystość realizowanego materiału oraz stopniowe rozwijanie i poszerzanie wiedzy i umiejętności. 


Literatura

Isling, Åke. Cullert, Bengt. 1980. Människan, naturen och samhället, Stockholm: Almqvist & Wiksell 

 

Watcyn-Jones, Peter. 1985. Bygg upp ditt ordförråd 2, Lund: Kursverksamheten 

 

Bergqvist, Ulf, §992. Praktisk Grammatik med övningar, Stockholm: Utbildningsförlaget Brevskolan

Bodegard, Andres. 1993. Tänk efter, partikelverb, Stockholm: Almqvist & Wiksell

Luthman, Hans, 2006, Svenska idiom. Kristianstad: Folkuniversitetets Förlag

Lindgren, Astrid, 2005, Emil lever loppan, płyta CD, Gammafon Barnmedia

Lindström Fredrik, 2002, Jordens smartaste ord, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele w kursiedr hab. Maja Chacińska
otwórz kurs<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="font-family:Times New Roman;">Przedmiot:<span style="">&nbsp; </span><strong>Propedeutyka wiedzy o sztuce</strong></span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="font-family:Times New Roman;">Kierunek: Kulturoznawstwo</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="font-family:Times New Roman;">Rok: 2012/2013; Semestr zimowy; wykład;<span style="">&nbsp; </span>ilość godzin 30; </span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="font-family:Times New Roman;">Prowadzący<strong>: dr Magdalena Howorus-Czajka</strong></span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:Times New Roman;">&nbsp;</span></strong></p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;border:none;"><tbody><tr><td style="border:solid black .5pt;background:#D9D9D9;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;">Lp.</p></td><td style="border:solid black .5pt;border-left:none;background:#D9D9D9;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;">temat</p></td><td style="width:212.6pt;border:solid black .5pt;border-left:none;background:#D9D9D9;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top" width="354"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;">zagadnienia</p></td></tr><tr><td style="border:solid black .5pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li>&nbsp;</li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">Inauguracja zajęć</p></td><td style="width:212.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="354"><ul><li>Zapoznanie studentów z programem nauczania przedmiotu</li><li>Zapoznanie studentów z warunkami zaliczenia i kryteriami oceny przedmiotu</li><li>Podanie bibliografii</li></ul></td></tr><tr><td style="border:solid black .5pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li>&nbsp;</li></ol></td><td rowspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">wykład uzupełniający do zajęć w terenie </p></td><td rowspan="2" style="width:212.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="354"><p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">wykład porządkujący i utrwalający wiadomości z zajęć w terenie</p></td></tr><tr><td style="border:solid black .5pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li>&nbsp;</li></ol></td></tr><tr><td style="border:solid black .5pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li>&nbsp;</li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">zajęcia w terenie – katedra Oliwska w Gdańsku</p></td><td style="width:212.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="354"><ul><li>praktyczna nauka rozróżniania stylów w sztuce (gotyk, renesans, manieryzm niderlandzki, barok)</li><li>poszerzenie terminologii z zakresu historii sztuki (świątynia chrześcijańska i jej części , ołtarz i jego składowe, ambona, epitafium, baptysterium, chrzcielnica)</li><li>zajęcia praktyczne z ikonografii</li></ul></td></tr><tr><td style="border:solid black .5pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li>&nbsp;</li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">Techniki malarskie, rzeźbiarskie, graficzne</p></td><td style="width:212.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="354"><p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">wykład</p></td></tr><tr><td style="border:solid black .5pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li>&nbsp;</li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">wizyta w Muzeum Narodowym w Gdańsku</p></td><td style="width:212.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="354"><p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">utrwalenie w praktyce wiadomości zdobytych przez studentów podczas bloku zajęć o technikach artystycznych</p></td></tr><tr><td style="border:solid black .5pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li>&nbsp;</li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">sztuka prawosławna</p></td><td style="width:212.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top" width="354"><p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">wykład</p></td></tr><tr><td style="border:solid black .5pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li>&nbsp;</li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">wizyta w cerkwi gdańskiej</p></td><td style="width:212.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top" width="354"><p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">utrwalenie w praktyce wiadomości zdobytych przez studentów podczas bloku zajęć o sztuce różnych wyznań</p></td></tr><tr><td style="border:solid black .5pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li>&nbsp;</li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">sztuka muzułmańska</p></td><td style="width:212.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top" width="354"><p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">wykład</p></td></tr><tr><td style="border:solid black .5pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li>&nbsp;</li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">wizyta w meczecie gdańskim (ul. Abrahama 17a)</p></td><td style="width:212.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top" width="354"><p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">utrwalenie w praktyce wiadomości zdobytych przez studentów podczas bloku zajęć o sztuce różnych wyznań</p></td></tr><tr><td style="border:solid black .5pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li>&nbsp;</li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">sztuka żydowska</p></td><td style="width:212.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top" width="354"><p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">wykład</p></td></tr><tr><td style="border:solid black .5pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li>&nbsp;</li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">wizyta w synagodze gdańskiej</p></td><td style="width:212.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="354"><p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">utrwalenie w praktyce wiadomości zdobytych przez studentów podczas bloku zajęć o sztuce różnych wyznań</p></td></tr><tr><td style="border:solid black .5pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li>&nbsp;</li></ol></td><td colspan="2" style="width:377.35pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top" width="629"><p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">powtórzenie wiadomości</p></td></tr><tr><td style="border:solid black .5pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li>&nbsp;</li></ol></td><td colspan="2" style="width:377.35pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black .5pt;border-right:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top" width="629"><p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">test</p></td></tr></tbody></table><p style="line-height:normal;"><span style="font-family:Times New Roman;">&nbsp;</span></p><p style="line-height:normal;"><span style="font-family:Times New Roman;">&nbsp;</span></p><span :;"="" style="font-size:11.0pt;font-family:Times New Roman;times new roman:;"><br clear="all" style="page-break-before:always;" /></span> <p>&nbsp;<span style="font-family:Times New Roman;"></span></p><p style="line-height:normal;"><span style="font-family:Times New Roman;">&nbsp;</span></p>
Literatura
<p style="margin-left:18.0pt;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:Times New Roman;text-transform:uppercase;">Bibliografia podstawowa:</span></strong><span style="font-family:Times New Roman;"></span></p><ol><li><span style="font-family:Times New Roman;">Krzysztof Chmielewski, Jarosław Krawczyk, Wiedza o Kulturze. <em>Podręcznik</em>.<em> Szkoły ponadgimnazjalne, </em>Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2003.</span></li><li><em><span style="font-family:Times New Roman;">Sztuka Świata, </span></em><span style="font-family:Times New Roman;">red. Przemysław Trzeciak, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989, t. 1-13.</span></li><li><span style="font-family:Times New Roman;">Barbara Osińska, <em>Sztuka i Czas. Podręcznik dla Liceum Sztuk Plastycznych, </em>Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.</span></li><li><span style="font-family:Times New Roman;color:black;">Sztuka Świata, red. Przemysław Trzeciak, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989, t. 1-13.</span></li><li><span style="font-family:Times New Roman;color:black;">Techniki wielkich mistrzów, Arkady, Warszawa 2004.</span></li><li><span style="font-family:Times New Roman;color:black;">Słownik terminologiczny sztuk pięknych, pod red. S. Kozakiewicza, Warszawa 1969; Wydanie nowe [zmienione] Warszawa 1996</span></li><li><span style="font-family:Times New Roman;color:black;">M. Gradowski, Dawne złotnictwo. Technika i terminologia, Warszawa 1980</span><span style="font-family:Times New Roman;color:white;">ylabusy - Ośrodek </span><span style="font-family:Times New Roman;color:black;"></span></li><li><span style="font-family:Times New Roman;color:black;">J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki (różne wydania).</span></li><li><span style="font-family:Times New Roman;color:black;">W. Ślesiński, Techniki malarskie. Spoiwa mineralne, Warszawa 1983.</span></li><li><span style="font-family:Times New Roman;color:black;">W. Ślesiński, Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, Warszawa 1984.</span></li><li><span style="font-family:Times New Roman;color:black;">J. Białostocki, W pracowniach dawnych grafików, Warszawa 1957.</span></li><li><span style="font-family:Times New Roman;color:black;">Jurkiewicz, Podręcznik metod grafiki artystycznej, oprac. R. Artymowski, Warszawa 1975.</span></li></ol><p><span style="font-family:Times New Roman;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-family:Times New Roman;">&nbsp;</span></p>
nauczyciele w kursiedr Magdalena Howorus-Czajka
otwórz kurs

• Zapoznanie studenta z przykładami myśli teoretycznej z wybranej dziedziny  (odpowiednio z dziedziny literatury, mediów, nauk społecznych, historycznych, kultury).
• Przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego.
• Zdobycie uszczegółowionej wiedzy związanej z tematem planowanej pracy dyplomowej.
• Przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań w języku skandynawskim.
• Zapoznanie z podstawami metodologii i warsztatu badań literatury źródłowej i docelowej, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji.
• Kształcenie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych w języku skandynawskim, m.in. zbierania i selekcji materiałów, porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu.
• Rozwijanie umiejętności krytycznej analizy i formułowania wniosków na podstawie materiałów źródłowych.
• Rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi.
• Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Język polski:
• Billingham, Jo. 2006. Redagowanie tekstów, tłum. Agnieszka Dąbrowska, Warszawa: PWN.
• Cottrell, Stella. 2007. Podręcznik umiejętności studiowania, tłum. Tomasz Piwowarczyk, Jacek Spólny, Poznań: Zysk i s-ka.
• Gambarelli, Gianfranco. 1998. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków: Universitas.
• Osuchowska, Barbara. 2005. Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa: Inicjał.
Język szwedzki:
• Jarrick, Arne; Josephson, Olle. 1996. Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter, Lund: Studentlitteratur.
• Johannesson, Eric. 1985. Lathund för doktorander och uppsatsförfattare, współpraca Marie-Christine Skuncke, Uppsala: Litteraturvetenskapliga inst.
• Lindblad, Inga-Britt. 1998. Uppsatsarbete. En kreativ process, Lund: Studentlitteratur.
• Strömquist, Siv. 1999. Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser, Uppsala: Hallgren & Fallgren.
• Trost, Jan. 2002. Att skriva uppsats med akribi, Lund: Studentlitteratur.
Język norweski:
• Rienecker, Lotte. 2006. Den gode oppgaven. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, współpraca Peter Stray Jørgensen, Bergen: Fagbokforlaget.
• Helness, Anne m.fl. 2005. Gode råd for skrivning av akademiske oppgaver, Oslo: Universitetet, http://www.hf.uio.no/sitat/kompendium.pdf
Język duński:
• Rienecker, Lotte. 2005. Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, współpraca Peter Stray Jørgensen, Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Każdy student studiuje indywidualnie pozycje bibliograficzne zamieszczone w swojej pracy licencjackiej
B. Literatura uzupełniająca
• Björk, Lennart A.; Räisänen, Christine. 1999. Academic writing. A university writing course, Lund: Studentlitteratur.
• Wskazana literatura dotycząca wybranych przykładów myśli teoretycznej  (odpowiednio z dziedziny literatury, mediów, nauk społecznych, historycznych, kultury). Lista aktualizowana w każdym roku akademickim.

nauczyciele w kursiedr Marta Grzechnik
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Magdalena Bielenia-Grajewska
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami tłumaczenia literackiego oraz ze specyfiką zawodu tłumacza, a także wykształcenie umiejętności poprawnego tłumaczenia tekstów literackich.


Literatura
 • U. Dąmbska-Prokop, Tłumaczenie sposobów nawiązania w „Małym Księciu”, [w:] Przekład, jego tworzenie się i wpływ, pod red. M. Filipowicz-Rudek i J. Koniecznej-Twardzikowej, Kraków, Universitas, 1996, s. 105–11.
 • M. Nowotna, Niepewność i możliwość jako zasady organizacji tekstu w powieści P. Modiano „Dimanche d’août” (formy temporalne – „conditionnel i ich transpozycje na język polski), [w:] ibidem, s. 269–283.
 • Cieślikowa, Jak „ocalić w tłumaczeniu” nazwy własne?, [w:] ibidem, s. 311–320.
 • J. Brzozowski, Dlaczego zawód tłumacza jest w pogardzie?, [w:] Czy zawód tłumacza jest w pogardzie?, pod red. M. Filipowicz-Rudek et al., Kraków, Universitas, 1997, s. 45–51.
 • U. Dąmbska-Prokop, Tłumacz – kanibal?, [w:] ibidem, s. 71–77.
 • M. Nowotna, Jak tłumaczyć nieokreślone?, [w:] ibidem, s. 291–304.
 • E. Skibińska, „L’Amant” po polsku, czyli niedole „on”, [w:] ibidem, s. 315–327.
 • G. Steiner, Po wieży Babel: problemy języka i przekładu, przeł. O. i W. Kubińscy, Kraków, Universitas, 2000, rozdz. 1: „Rozumienie jako przekład”, s. 27–88.
 • G. Steiner, Przekład jako „conditio humana”, przeł. O. i W. Kubińscy, [w:] Przekładając nieprzekładalne III: o wierności, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2007, s. 19–39.
 • T. Bałuk-Ulewiczowa, W oczach i uszach, w sercu i na sumieniu tłumacza. Kilka uwag o etyce zawodowej w pracy tłumacza, [w:] ibidem, s. 67–75.
 • E. Skibińska, Ten trzeci, ta trzecia w przekładzie. Smaki Prowansji Anglikom opisane, Polakom wytłumaczone, [w:] ibidem, s. 195–215.
 • P. Ricœur, O tłumaczeniu, przeł. T. Swoboda, [w:] P. Ricœur, P. Torop, O tłumaczeniu, wstępem poprzedził E. Balcerzan, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2008, s. 31–59.
 • U. Dąmbska-Prokop, Jak tłumaczyć kolokwializmy w „Zazie w metro” Raymonda Queneau?, [w:] Głos i dźwięk w przekładzie, pod red. J. Brzozowskiego et al., Kraków, Księgarnia Akademicka, 2006, s. 23–32.
 • M. Kurek, Niemądre to czy głupie? Kolokwializmy i elementy obrazoburcze w przekładach „Les premières communions” Arthura Rimbauda, [w:] ibidem, s. 33–42.
 • Adamczyk, „Słychane” we francuskim przekładzie „Wojny polsko-ruskiej” Doroty Masłowskiej, [w:] ibidem, s. 109–117.
 • J. Brzozowski, „Wciąż ten sam głos”. Trzy polskie przekłady wiersza Yves’a Bonnefoy, [w:] ibidem, s. 209–220.
 • J. Górnikiewicz, Humor – strategie tłumaczeniowe (na przykładzie gier słów w filmie Alaina Chabata „Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre”), [w:] Poczucie humoru a przekład, pod red. J. Koniecznej-Twardzikowej i M. Filipowicz-Rudek, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2008, s. 91–111.
 • U. Paprocka-Piotrowska, Z czego śmieją się Francuzi? Z czego śmieją się Polacy? O polskim przekładzie albumu „Asteriks na Korsyce” (Goscinny, Uderzo), [:] ibidem, s. 159–166.
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Swoboda
otwórz kurs

Kurs kształcący przyszłych tłumaczy literatury pięknej.


Literatura

Teksty:

Bruce Robinson, The Peculiar Memories of Thomas Penman

nauczyciele w kursiedr hab. Olga Kubińska
otwórz kurs

Analiza tekstów literackich przeznaczonych do tłumaczenia, wybranych przez prowadzącego; modyfikowanie tekstu przekładu – usuwanie elementów oryginału, dodawanie elementów, przebudowa zdań, rozbijanie długich zdań, bądź też łączenie zdań krótkich; porównanie przekładu z oryginałem; praca ze słownikami internetowymi, zarówno jednojęzycznymi, jak i dwujęzycznymi; praca ze źródłami internetowymi umożliwiającymi wszechstronne zrozumienie przekładanego tekstu.


Literatura

1. Kubińska, O., W. Kubiński, (red.), Przekładając nieprzekładalne I, II i III, Gdańsk 2000, 2004, 2007

2. Hejwowski, K., Translation: A Cognitive-Communicative Approach, Olecko 2004

3. K. Lipiński ,,Mity przekładoznawstwa”, EGIS 2004

nauczyciele w kursiedr Krzysztof Rudolf
otwórz kurs<p>Kurs, obejmujący teksty różnych stylów i epok, ma dać studentom praktyczną znajomość warsztatu tłumacza poezji. Jeśli chodzi o „treść” wierszy, celem kursu jest zwrócenie uwagi na takie problemy, jak logika i spójność utworu, jego wieloznaczność, a także zawarte w nim odwołania kulturowe. Kurs ma również uwrażliwić przyszłych tłumaczy na to, że „w języku poezji (…) każde słowo się waży”. Co do „formy”, studenci zmierzą się w praktyce z ograniczeniami narzucanymi przez językową nadorganizację wierszy, z rymami i rytmami na czele; będą się też uczyli rozpoznawać nietypowe zasady organizacyjne poszczególnych utworów. Kurs ma wreszcie pokazać, że w poezji nierzadko „forma” jest nieodłączna od „treści”. Istotnym elementem zajęć będzie też analiza istniejących tłumaczeń omawianych wierszy.</p>
Literatura
S. Barańczak "Ocalone w tłumaczeniu" (wyd. 3 lub późniejsze), M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński "Zarys teorii literatury", rozdz. IV: "Organizacja brzmieniowa wypowiedzi literackiej. Elementy polskiej wersyfikacji" (w wydaniu z roku 1962 odpowiada mu rozdział II, podrozdział B).
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Zajęcia typu warsztatowego, podczas których tłumaczone będą wybrane teksty ze współczesnej prasy brytyjskiej i amerykańskiej. Fragmenty tekstów są tłumaczone przez studentów w domu, a podczas zajęć odbywa się ich drobiazgowa analiza, a cała grupa próbuje ustalić najlepszą i definitywną wersję tłumaczenia. W trakcie pracy omawiane są takie zagadnienia jak: 1) określenie i uchwycenie rejestru językowego, 2) naturalność brzmienia tekstu przełożonego i zjawisko nieizomorficzności struktur, 3) swoboda tłumacza i pojęcie wierności w przekładzie, 4) granice przekładalności, 5) osadzenie przekładu w dotychczasowej tradycji translartorskiej języka docelowego.


Literatura

Kubińska, O., W.Kubiński, (red.), Przekładając nieprzekładalne I, II i III, Gdańsk 2000, 2004, 2007

Hejwowski, K., Translation: A Cognitive-Communicative Approach, Olecko 2004

 K. Lipiński ,,Mity przekładoznawstwa”, EGIS 2004

E. Tabakowska ,,O przekładzie na przykładzie”, ZNAK 1999

nauczyciele w kursiedr Krzysztof Rudolf
otwórz kursTłumaczenia ustne – konferencyjne (symultaniczne, czyli równoczesne – wykonywane w kabinie lub szeptane,&nbsp; konsekutywne, czyli następcze – wykonywane „na przemian” z mówcą (liaison) lub „po mówcy”, a vista (tzw. „z kartki”)), środowiskowe (dla służb publicznych), towarzyszące, fokusowe (marketingowe) i inne na stałe wpisały się w komunikację z wykorzystaniem języków obcych. Potrzebne są podczas rozmaitych spotkań o różnym stopniu oficjalności, w tym podczas wizyt gości zagranicznych, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, negocjacji, w sądzie, na posterunku policji czy gabinecie lekarskim.<br />Kurs stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowanych tłumaczy konferencyjnych, rozwijając u słuchaczy nie tylko umiejętności warsztatowe, lecz także potrzebę poznawania świata, znajomośćjęzyków przekładu, umiejętność swobodnego budowania wypowiedzi przed dużymi grupami odbiorców, skrupulatność, wytrwałość, opanowanie, odporność na stres, odwagę czy dyplomację.<br />
Literatura
Bibliografia stanowi część materiałów wspomagających kurs dostępnych dla jego uczestników.<br />
nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kurs

Wypracowanie i opanowanie przez studentów praktycznych strategii przekładu pisemnego w czterech dziedzinach przekładu wydawniczego i audiowizualnego (przekład literatury pięknej, przekład literatury popularnej i dla dzieci, przekład eseju, non-fiction (tekstów historycznych, etc), przeklad audiowizualny; zarządzanie jakością przekładu; zapoznanie studentów ze standardami etycznymi zawodu tłumacza; poszerzenie znajomości jezyka angielskiego i polskiego w konkteście gatunków i tesktów tłumaczonych na zajęciach;  przybliżenie realiów wykonywania zawodu tłumacza wydawniczego i audiowizualnego.


Literatura

Hatim, Basil and Jeremy Munday, Tranlation: An Advanced Resource Book, Routledge, Abingdon, Oxon 2004

Lefevere, Andre, Translating Literature: Practice and Theory in a Comparative Literature Context, MLA, New York 1992

Santaemilia, Jose, Gender, Sex and Translation, The Manipulation of Identities, St. Jerome Publishing, Manchester 2005

Halliday, M.A.K., Ruqaia Hasan, Language, context, and text: aspects of language in a social-semiotic perspective, OUP 1990

House, J., Translation Quality Assessment. A Model Revisited, Gunther Narr Verlag 1997.

Steiner, G., After Babel, OUP 2000, wybrane zagadnienia

nauczyciele w kursiedr hab. Olga Kubińska
otwórz kurs

Przekład wydawniczy i audiowizualny - tłumaczenie literatury popularnej i dla dzieci


Literatura

Margolin, Proof Positive

nauczyciele w kursiedr Wioleta Karwacka
dr hab. Olga Kubińska
Magdalena Łutek
dr Krzysztof Rudolf
otwórz kursZawiera materiały dodatkowe
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiemgr Hanna Kryszewska
otwórz kurs

Wprowadzenie do komunikacji ustnej w sferze biznesu: rosyjska etykieta językowa; biznesowa rozmowa telefoniczna; wstęp do prowadzenia negocjacji handlowych z partnerami rosyjskimi; wystąpienie (prezentacje) publiczne.

nauczyciele w kursiedr Ewa Konefał
otwórz kursSeminarium doktoranckie Tomasza Swobody.
Literatura
Uzgadniana na bieżąco z uczestnikami seminarium.
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Swoboda
otwórz kurs<strong>Kurs ma charakter wspierający seminarium doktoranckie.</strong>
Literatura
<h3><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:black;"></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:black;font-size:x-small;"></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:black;font-size:small;">Wybór książek na temat pisania prac naukowych umieszczono w zasobach kursu.<br />UWAGA: Nie zawiera - poza jednym wyjątkiem - prac o charakterze metodologicznym, związanych z tematyką konkretnych prac, jakie powstają na seminarium.</span></span></h3>
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Michał Błażejewski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Magdalena Bielenia-Grajewska
otwórz kurs

Kurs wpomaga zajęcia


Literatura

Zostanie podana w trakcie zajęć

nauczyciele w kursiedr hab. Jorgen Veisland
otwórz kurs

kurs wspomagający seminarium licencjackie, Helena Garczynska, skandynawistyka

nauczyciele w kursiedr Helena Garczyńska
otwórz kursKurs wspiera seminarium
Literatura
1
2
3
nauczyciele w kursiedr Katarzyna Michniewicz-Veisland
otwórz kurs<p style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;page-break-after:avoid;"><span style="font-size:10.0pt;">Seminarium dyplomowe podejmuje tematykę kształcenia kompetencji nauczycieli języka angielskiego we współczesnej rzeczywistości zdeterminowanej przez globalizację, wielokulturowość, fragmentaryczność i tempo zjawisk kulturowych oraz edukacyjnych.<span style="">&nbsp; </span>Od glottodydaktyków wymaga się już nie tylko kompetencji językowych oraz komunikacyjnych, nawet wspartych rozległą wiedzą pedagogiczną i metodyczną. Dzisiejszy nauczyciel języka obcego powinien wykazywać się coraz szerszym spektrum kompetencji kluczowych, psychologicznych i międzykulturowych. Planowany jest przegląd teoretyczny oraz praktyczne aplikacje tychże kompetencji, próba zarysowania metodologii ich nabywania, przy jednoczesnej charakterystyce tła społeczno-kulturowego i rzeczywistości, w jakiej zanurzeni są zarówno praktykujący już, jak i dopiero uczący się nauczyciele. Poruszona będzie tematyka teorii akwizycji języka obcego, filozofii języka, podstawowych zagadnień metodycznych, ale też zagadnień z zakresu nauk społecznych oraz lingwistyki i pedagogiki kulturowej. Prace licencjackie dotyczyć mogą zarówno akwizycji języka, metodyki nauczania, tematyki językoznawczej, kulturoznawczej lub społecznych aspektów glottodydaktyki.</span></p>
Literatura
<ol><li><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (obowiązkowa):</span></strong></li></ol><p style="margin-left:35.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:10.0pt;">A.1. wykorzystywana podczas zajęć</span></span><span style="font-size:10.0pt;"> (stanowi podstawę wykładów Prowadzącego oraz prezentacji studentów) </span></p><p style="tab-stops:125.4pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><ol><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Anusiewicz J. (1991), <strong>Kulturowa teoria języka. Zarys problematyki</strong>. (w): J. Anusiewicz, J. Bartmiński (red.), <em>Język a kultura. Tom 1 Podstawowe pojęcia i problemy</em>, Wrocław: Wyd. Wiedza o kulturze. s. 17-30.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Bandura E. (2007), <em>Nauczyciel jako mediator kulturowy</em>. Kraków: Wyd. Tertium. (wybrane rozdziały)</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Błaszczyk K. (2008), <strong>Relacje i interakcje nauczyciel-uczeń a modele komunikacji społecznej</strong>. W: <em>Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń</em>, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 321-331.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;background:yellow;">Do metodologii badań…..</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;"></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Jagiełło- Rusiłowski, A. (2010), <em>Drama w STOP-KLATCE. W kierunku pozytywnej zmiany społecznej.</em>Warszawa : Stow. Prakyków Dramy STOP-KLATKA.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Kacprzak, L. (2005) <em>Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w przezwyciężaniu agresji i przemocy środowiska szkolnego.</em>Piła : PWSZ.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Kacprzak, L. (2006), <em>Pedeutologiczne rozważania o nauczycielu</em>. Piła: PWSZ.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Karpińska-Musiał B. (2005), <strong>Intercultural Speaker jako odpowiedź na współczesne wyzwania globalnego społeczeństwa wiedzy. Analiza procesu nabywania kompetencji między­kultu­ro­wej przez ucznia i nauczyciela języków obcych</strong>, (w:) J. Krieger-Knieja, U. Paprocka-Piotrowska (red.), <em>Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym</em>. Lublin: Tow. Naukowe KUL, s. 261-272.</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Karpińska-Musiał, B.</span><span lang="EN-US" style="color:black;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;"><span style="">&nbsp;</span></span><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">(2008b), <strong>The Place of Intercultural Competence in the Academic Curriculum of Foreign Language Teacher Education</strong>, (w:) K. Bogacki, B. Głowacka, D. Potocka (red.), <em>Interdisciplinary Perspectives in Foreign Language Teacher Education.</em> </span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Białystok: Wydawnictwo UwB, s. 191-200.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Komorowska H. (2007), <em>Metodyka Nauczania Języków obcych w Polsce (1957-2007</em>), Warszawa: CODN (wybrane fragmenty)<span style="background:yellow;"></span></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Kurtyka A. (2005), <strong>Rozwijanie kompetencji międzykulturowej nauczycieli języków obcych,</strong>(w:) M. Mackiewicz (red.), <em>Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa</em>. Poznań: Wyd. WSB, s. 83-96.</span><span style="font-family:Times New Roman,serif;color:black;"></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Mead. M. (2000) <em>Kultura I tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego</em>. Warszawa: PWN. </span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Mikułowski-Pomorski, J.<span style="">&nbsp; </span>(1999) <em>Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie</em>. Kraków: Wyd. AE.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Myczko K. (2005), <strong>Kompetencja interkulturowa jako cel kształcenia językowego</strong>, (w): M. Mackiewicz (red.), <em>Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa</em>. Poznań: Wyd. WSB, s.27-36.</span><ol><li><span style="color:black;">Nikitorowicz J. (2005), <em>Kreowanie tożsamości dziecka</em>. <em>Wyzwania edukacji międzykulturowej</em>. Gdańsk: GWP. (wybrane rozdziały)</span></li></ol></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Pfeiffer W. (2001), <em>Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki</em>, Poznań: Wagros. </span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Phipps A., Guilherme M. (2004), <em>Critical Pedagogy. Political Approaches to Language and Intercultural Communication</em>, Multilingual Matters Ltd.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Speck O. (2005), <em>Być nauczycielem</em>, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Thomas J. (1983), <strong>Cross-cultural pragmatic failure</strong>, (w:) <em>Applied Linguistics</em>4(2), 91-109.</span></li><li><cite><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;">Zalewska-Bujak, Małgorzata (2008), <strong>Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w nowych realiach cywilizacyjnych. </strong>W: </span></cite><em><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń</span></em><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">, red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 286-297.</span></li></ol><p style="text-indent:-10.55pt;line-height:115%;"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;">&nbsp;</span></p><p style="margin-left:49.95pt;text-indent:-10.55pt;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:24.85pt;"><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:10.0pt;">A.2. studiowana samodzielnie<strong> </strong>przez studenta ( także propozycje do przygotowywania prezentacji)</span></span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:-10.55pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><ol><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Anisimowicz B. (2000), <em>Alternatywne Nauczanie Języków Obcych w XX wieku. Sugesto­pedia.</em>Warszawa: DiG.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Gardner H. (2002) <em>Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce</em>. Media Rodzina.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Karpińska-Musiał, B. <strong>(</strong>2005)<strong> Współczesny nauczyciel języka obcego – trudne do podjęcia ryzyko czy fascynujące wyzwanie? Analiza transformacji roli nauczyciela języka obcego w obliczu zmian kulturowo-społecznych zachodzących w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce i Europie. </strong>2005, publikacja w formie elektronicznej, ISBN 83-922213-0-3</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Klus-Stańska. D. (2004) <em>Światy dziecięcych znaczeń</em>.<span style="">&nbsp; </span>Wyd. Akad. „Żak”.(wybrane rozdziały)</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Piaget J. (2005), <em>Mowa i myślenie dziecka.</em>Warszawa: PWN.<span style="color:black;"></span></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Szkudlarek T.</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">(2003), <strong>Pedagogika międzykulturowa</strong>. [w:] Z. Kwieciński i B. Śliwerski (red.) <em>Pedagogika. Podręcznik akademicki</em>. Warszawa: PWN, s. 415-424</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Wąsiński, Arkadiusz (2008), <strong>Nowe strategie myślenia jako alternatywne spojrzenie na asymetryczną interakcję komunikacyjną nauczyciel-uczeń w procesie edukacyjnym</strong>. W: <em>Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń</em>, red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 347-361. </span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Wendland M. (2007), <strong>Relatywizm komunikacyjny a problem międzykulturowego porozumienia</strong>, (w:)<em> Homo Communicativus</em>, Poznań: Wyd. UA</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">M.</span></li></ol><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><h1 style="margin-left:35.8pt;tab-stops:35.4pt;"><span style="">B.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Literatura uzupełniająca <span style="text-decoration:underline;">do wyboru dwie pozycje.</span></h1><p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size:8.0pt;">W semestrze 1 oraz 2: </span></strong></p><ol><li><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Nęcka E. <em>Inteligencja. Geneza- struktura – funkcje</em>, GWP: Gdańsk, 2003.</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Volkmann. L. <strong>On the Nature and Function of Stereotypes in Intercultural Learning</strong>. In: Gabrielle Linke (ed.) <em>Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models</em>. Winter: Heidelberg, 2011. p. 15</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Voigts-Virchow, E. <strong>Teaching Web 2.0 and Cultural Studies: The Critical Media Literacy Approach to and with Social Media(Facebook, Wikipedia, YouTube et.al), </strong>in:<strong> </strong>Gabrielle Linke (ed.) <em>Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models</em>. Winter: Heidelberg, 2011. p. 61</span></li><li><strong><span style="text-decoration:underline;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">One chosen chapter from</span></span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">: </span></strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Creese, A<strong>. </strong><em>Teacher Collaboration and Talk in Multilingual Classrooms, </em>Multilingual Matters: Clevedon, Buffalo, Toronto, 2005.</span></li><li><strong><span style="text-decoration:underline;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">One chosen chapter from</span></span></strong><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">: </span></em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Hawkins, Margaret. R<em>. </em>(ed.)<em> Language Learning and Teacher Education. A sociocultural Approach. , </em>Multilingual Matters: Clevedon, Buffalo, Toronto, 2004..</span></li></ol><p style="margin-left:49.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p>
nauczyciele w kursiedr Beata Karpińska-Musiał
otwórz kurs

 

 

Seminarium – założenia ogólne
Seminarium to prowadzone na uczelni wyższej zajęcia w grupie 8-12 osób. Tematyka zajęć jest już wyraźnie określona, przygotowują one uczestników do samodzielnej pracy naukowej, kończącej się napisaniem pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej.
Tematyka prowadzonego seminarium: Historia, teoria i filozofia kultury - z uwzględnieniem problemów kultury i literatury masowej, animacja kultury, lektura tekstów kultury nie tylko tzw. wysokiej.
Przykłady – monografie twórców, badaczy, zjawisk i instytucji kultury z kręgu kultury mniejszości, subkultur, kontrkultury czy kultury alternatywnej.
Na takie opracowania czekają np. twórcy nieprofesjonalni i profesjonalni z naszego regionu i nie tylko, badacze kultury, którzy wywodzili się z naszego terenu lub ten teren badali – np. Forsterowie, Mrongowiusz.
Na badanie i opracowanie czekają wszelkie przejawy aktywności artystycznej czy szerzej: kulturalnej, nie tylko współczesnej. Np. festiwale teatralne, muzyczne, plastyczne; grupy artystyczne z terenu nie tylko Trójmiasta: np. Gdańska Szkoła Butoh, Teatr Amareya, Polski Teatr Instrumentalny, performans polski, muzea, domy kultury, kluby i teatry studenckie, szkolne, zespoły ludowe, redakcje i ośrodki prasowe, radiowe i telewizyjne etc.

Najlepiej tematykę seminarium charakteryzują tytuły dotychczas zrealizowanych prac magisterskich i licencjackich - patrz strona: http://www.kulturoznawstwo.fil.ug.edu.pl/?id_cat=236&id_art=341&lang=pl#blaz


Literatura

Wybór książek na temat pisania prac naukowych umieszczono w zasobach kursu.

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Michał Błażejewski
otwórz kursW ramach kursu studenci otoczeni są opieką promotora, która obejmuje: określenie i zawężnie tematu; akceptację tytułu, tez, planu pracy i bibliografii; pomoc w wyborze metody badań i teorii; konsultacje merytoryczne.
Literatura
Dostępna dla uczestników kursu.
nauczyciele w kursiedr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska
otwórz kurs

 

Celem kursu jest:

• Zapoznanie ze specyfiką subdziedziny, której dotyczy seminarium, i zdobycie uszczegółowionej wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej. 
• Przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, właściwych dla kierunku skandynawistyka.
• Pogłębienie znajomości metodologii i warsztatu badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, właściwych dla kierunku skandynawistyka, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji.
• Rozwijanie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, m.in. zbierania i selekcji materiałów, porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu.
• Rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi.
• Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.


Literatura

Do wyboru przez prowadzących.
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Język polski:
• Babbie E. (2006): Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN.
• Billingham, Jo. (2006): Redagowanie tekstów, tłum. Agnieszka Dąbrowska, Warszawa: PWN.
• Bodnar A., Szczepański W. J. (1983): Stosunki międzynarodowe. Problemy badań i teorii, Warszawa: PWN.
• Chodubski Andrzej (2006): Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk: Wydawnictwo UG.
• Czarny, Ryszard M. (2009): Kraje regionu nordyckiego wobec globalizacji, [w:] Kamińska, Katarzyna; Mrozowska, Sylwia; Piwnicki Grzegorz (red.), Państwa - regiony - świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej. Gdańsk: Wy-dawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
• Di Maggio, Paul J.; Powell, Walter W. (2006): Nowe spojrzenie na „żelazną klatkę”: Instytucjonalny izomorfizm i ra-cjonalność zbiorowa w polach organizacyjnych, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.I. Warszawa: Scholar, s.600-612.
• Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001): Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań: Zysk i S-ka.
• Grzegorz Gołebiowski, Piotr Szczepankowski (2008): Czynniki atrakcyjności północnoeuropejskiego modelu kapitali-zmu. Implikacje dla Polski, [w:] Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej, Warszawa: CeDe-Wu.PL Wydawnictwa Fachowe.
• Jasińska-Kania, Aleksandra (2006): Neoinstytucjonalizm [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.I. Warszawa: Scho-lar, s.549-552.
• Knöbl, Wolfgang (2006): Teorie, które nie przeminą, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.II. Warszawa: Scholar, s.734-746.
• Marsh, David; Stoker Gerry (2006): Teorie i metody w naukach politycznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-giellońskiego.
• Meyer, John W.; Rowan, Brian (2006): Organizacje zinstytucjonalizowane [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.I. Warszawa: Scholar, s.583-599.
• Nijakowski, Lech M. (2006): Hermeneutyka i teoria dyskursu [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.II. Warszawa: Scholar, s.995-1000
• Touraine, Alain (2006): Rola podmiotu w społeczeństwach nowoczesnych, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.II. Warszawa: Scholar, s.769-788.
• van Dijk, Teun A. (2006): Badania nad dyskursem [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.II. Warszawa: Scholar, s.1020-1046.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Każdy student studiuje indywidualnie pozycje bibliograficzne wybrane do napisania pracy magisterskiej, jak również zgodnie z wybraną linią językową:
w języku szwedzkim:
• Jarrick, Arne; Josephson, Olle (1996): Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter, Lund: Studentlitteratur.
• Johannesson, Eric (1985): Lathund för doktorander och uppsatsförfattare, współpraca Marie-Christine Skuncke, Uppsala: Litteraturvetenskapliga inst.
• Lindblad, Inga-Britt. 1998. Uppsatsarbete. En kreativ process, Lund: Studentlitteratur.
• Strömquist, Siv (1999): Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser, Uppsala: Hallgren & Fallgren.
• Trost, Jan (2002): Att skriva uppsats med akribi, Lund: Studentlitteratur.
w języku norweskim:
• Rienecker, Lotte (2006): Den gode oppgaven. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, współpraca Peter Stray Jørgensen, Bergen: Fagbokforlaget.
• Helness, Anne m.fl. 2005. Gode råd for skrivning av akademiske oppgaver, Oslo: Universitetet, http://www.hf.uio.no/sitat/kompendium.pdf
w języku duńskim:
• Rienecker, Lotte. 2005. Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, współpraca Peter Stray Jørgensen, Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.
B. Literatura uzupełniająca
• Billingham, Jo. (2006): Redagowanie tekstów, tłum. Agnieszka Dąbrowska, Warszawa: PWN.
• Björk, Lennart A.; Räisänen, Christine (1999): Academic writing. A university writing course, Lund: Studentlitteratur.
• Cottrell, Stella (2007): Podręcznik umiejętności studiowania, tłum. Tomasz Piwowarczyk, Jacek Spólny, Poznań: Zysk i s-ka.
• Gambarelli, Gianfranco (1998): Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków: Universitas.
• Hallin D.C, Mancini, P. (2004): Systemy medialne, Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Kraków: Wydawnictwo UJ.
• Pilch, Tadeusz; Teresa Bauman (2001): Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

nauczyciele w kursiedr hab. Maja Chacińska
otwórz kurs

MA seminar (literary translation, non-fiction translation, audiodescription, literature for children, popular literature translation)


Literatura

Hatim, B., Teaching and Researching Translation, Routledge 2013.

Saldanha, G., OBrien, S., Research Methodologies in Translation Studies, Routledge 2013.

nauczyciele w kursiedr hab. Olga Kubińska
otwórz kurs

.


Literatura

Wykaz literatury przedstawiony na zajęciach

nauczyciele w kursiedr hab. Maria Sibińska
otwórz kurs

Tematyka seminarium dotyczy:

Polityki zagranicznej krajów nordyckich,

Integracji regionalnej Europy Północnej i Arktyki,

Dyplomacji publicznej i budowania marki narodowej.


Literatura

do wiadomości uczestników

nauczyciele w kursiedr hab. Kazimierz Musiał
otwórz kurs

Zapoznanie studenta ze specyfiką badań w subdziedzinie, której dotyczy seminarium (przekład ustny konferencyjny, przekład audiowizualny, w tym audiodeskrypcja) i zdobycie uszczegółowionej wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej.  Przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań przekładoznawczych. Pogłębienie znajomości metodologii i warsztatu badań przekładoznawczych, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji. Rozwijanie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, przede wszystkim zbierania i selekcji materiałów, porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu, umiejętności operowania metajęzykiem właściwym dla dziedziny badań, jak również wyboru adekwatnej metodologii badań.. Rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Rozwijanie umiejętności zarządzania projektem tłumaczeniowym, tłumaczenia w zespole, ewentualnego wykonywania pracy na zlecenie jednostek samorządowych, administracji, instytucji kultury i innych zleceniodawców.


Literatura

Udostępniona studentom po zapisaniu się na kurs.

nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kurs

• Zapoznanie ze specyfiką subdziedziny, której dotyczy seminarium, i zdobycie uszczegółowionej wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej. 
• Przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, właściwych dla kierunku skandynawistyka.
• Pogłębienie znajomości metodologii i warsztatu badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, właściwych dla kierunku skandynawistyka, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji.
• Rozwijanie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, m.in. zbierania i selekcji materiałów, porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu.
• Rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi.
• Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.


Literatura

Do wyboru przez prowadzących.
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Język polski:
• Babbie E. (2006): Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN.
• Billingham, Jo. (2006): Redagowanie tekstów, tłum. Agnieszka Dąbrowska, Warszawa: PWN.
• Bodnar A., Szczepański W. J. (1983): Stosunki międzynarodowe. Problemy badań i teorii, Warszawa: PWN.
• Chodubski Andrzej (2006): Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk: Wydawnictwo UG.
• Czarny, Ryszard M. (2009): Kraje regionu nordyckiego wobec globalizacji, [w:] Kamińska, Katarzyna; Mrozowska, Sylwia; Piwnicki Grzegorz (red.), Państwa - regiony - świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej. Gdańsk: Wy-dawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
• Di Maggio, Paul J.; Powell, Walter W. (2006): Nowe spojrzenie na „żelazną klatkę”: Instytucjonalny izomorfizm i ra-cjonalność zbiorowa w polach organizacyjnych, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.I. Warszawa: Scholar, s.600-612.
• Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001): Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań: Zysk i S-ka.
• Grzegorz Gołebiowski, Piotr Szczepankowski (2008): Czynniki atrakcyjności północnoeuropejskiego modelu kapitali-zmu. Implikacje dla Polski, [w:] Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej, Warszawa: CeDe-Wu.PL Wydawnictwa Fachowe.
• Jasińska-Kania, Aleksandra (2006): Neoinstytucjonalizm [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.I. Warszawa: Scho-lar, s.549-552.
• Knöbl, Wolfgang (2006): Teorie, które nie przeminą, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.II. Warszawa: Scholar, s.734-746.
• Marsh, David; Stoker Gerry (2006): Teorie i metody w naukach politycznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-giellońskiego.
• Meyer, John W.; Rowan, Brian (2006): Organizacje zinstytucjonalizowane [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.I. Warszawa: Scholar, s.583-599.
• Nijakowski, Lech M. (2006): Hermeneutyka i teoria dyskursu [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.II. Warszawa: Scholar, s.995-1000
• Touraine, Alain (2006): Rola podmiotu w społeczeństwach nowoczesnych, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.II. Warszawa: Scholar, s.769-788.
• van Dijk, Teun A. (2006): Badania nad dyskursem [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.II. Warszawa: Scholar, s.1020-1046.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Każdy student studiuje indywidualnie pozycje bibliograficzne wybrane do napisania pracy magisterskiej, jak również zgodnie z wybraną linią językową:
w języku szwedzkim:
• Jarrick, Arne; Josephson, Olle (1996): Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter, Lund: Studentlitteratur.
• Johannesson, Eric (1985): Lathund för doktorander och uppsatsförfattare, współpraca Marie-Christine Skuncke, Uppsala: Litteraturvetenskapliga inst.
• Lindblad, Inga-Britt. 1998. Uppsatsarbete. En kreativ process, Lund: Studentlitteratur.
• Strömquist, Siv (1999): Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser, Uppsala: Hallgren & Fallgren.
• Trost, Jan (2002): Att skriva uppsats med akribi, Lund: Studentlitteratur.
w języku norweskim:
• Rienecker, Lotte (2006): Den gode oppgaven. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, współpraca Peter Stray Jørgensen, Bergen: Fagbokforlaget.
• Helness, Anne m.fl. 2005. Gode råd for skrivning av akademiske oppgaver, Oslo: Universitetet, http://www.hf.uio.no/sitat/kompendium.pdf
w języku duńskim:
• Rienecker, Lotte. 2005. Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, współpraca Peter Stray Jørgensen, Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.
B. Literatura uzupełniająca
• Billingham, Jo. (2006): Redagowanie tekstów, tłum. Agnieszka Dąbrowska, Warszawa: PWN.
• Björk, Lennart A.; Räisänen, Christine (1999): Academic writing. A university writing course, Lund: Studentlitteratur.
• Cottrell, Stella (2007): Podręcznik umiejętności studiowania, tłum. Tomasz Piwowarczyk, Jacek Spólny, Poznań: Zysk i s-ka.
• Gambarelli, Gianfranco (1998): Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków: Universitas.
• Hallin D.C, Mancini, P. (2004): Systemy medialne, Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Kraków: Wydawnictwo UJ.
• Pilch, Tadeusz; Teresa Bauman (2001): Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

nauczyciele w kursiedr Marta Grzechnik
otwórz kurs

Celem seminarium magisterskiego dla studentów translatoryki anglistycznej jest zapoznanie studenta ze specyfiką badań przekładoznawczych, głównie w dziedzinie przekładu ustnego i audiodeskrypcji, i zdobycie uszczegółowionej wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej. Cele szczegółowe obejmują przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań przekładoznawczych, pogłębienie znajomości metodologii i warsztatu badań przekładoznawczych, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji, rozwijanie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, przede wszystkim zbierania i selekcji materiałów, porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu, umiejętności operowania metajęzykiem właściwym dla dziedziny badań, jak również wyboru adekwatnej metodologii badań, rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi, a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Podczas zajęć seminaryjnych będą stosowane elementy tutoringu akademickiego i pracy projektowej.


nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kurs<span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;">&nbsp;Zajęcia mają służyć wzbogaceniu wiedzy oraz umiejętności studenta, aby umożliwić mu sprawne zredagowanie pracy magisterskiej. Elementy programu:<br />Praca nad redagowaniem pracy magisterskiej w zakresie literaturoznawstwa romańskiego. Wybór tematu. Kwerenda biblioteczna. Przygotowanie planu pracy. Założenia metodologiczne. Redakcja i formatowanie tekstu.</span></span><br />
Literatura
<span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;">FRAGNIERE, Jean-Pierre, <em>Comment réussir un mémoire, </em>Bordas, Paris, 1986, 142 p.<br />GRISELIN, Madeleine et al., <em>Guide de la communication écrite</em>, Dunod, Paris, 1999,<br />325 p.<br />LE BRAS, Florence, <em>Les règles dor pour rédiger un rapport, un mémoire, une thèse,</em><br />Marabout, Alleur, 1993, 181 p.<br />LEFORT, Geneviève, <em>Savoir se documenter, </em>Les éditions dorganisation, 1990, 190 p.<br />MACCIO, Charles, <em>Savoir écrire un livre </em>... <em>un rapport .</em>.. <em>un mémoire : De la pensée </em>à<br /><em>lécriture, </em>Chronique Sociale, Lyon, 1992, 170 p., (Coll. : Lessentiel).<br />ROUVEYRAN, Jean-Claude, <em>Mémoires et thèses : Lart et les méthodes, </em>Maisonneuve et Larose, Paris, 1989, 197 p.<br />VAIREL, Hélène, <em>La présentation dun manuscrit dactylographié, </em>Nathan, Paris, 1989,<br />159 p. (Coll. : Nathan-Université, série Etudes linguistiques et littéraires).</span></span>
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Swoboda
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Hieronim Chojnacki
otwórz kurs

 

Seminarium – założenia ogólne
Seminarium to prowadzone na uczelni wyższej zajęcia w grupie 8-12 osób. Tematyka zajęć jest już wyraźnie określona, przygotowują one uczestników do samodzielnej pracy naukowej, kończącej się napisaniem pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej.
Tematyka prowadzonego seminarium: Historia, teoria i filozofia kultury - z uwzględnieniem problemów kultury i literatury masowej, animacja kultury, lektura tekstów kultury nie tylko tzw. wysokiej.
Przykłady – monografie twórców, badaczy, zjawisk i instytucji kultury z kręgu kultury mniejszości, subkultur, kontrkultury czy kultury alternatywnej.
Na takie opracowania czekają np. twórcy nieprofesjonalni i profesjonalni z naszego regionu i nie tylko, badacze kultury, którzy wywodzili się z naszego terenu lub ten teren badali – np. Forsterowie, Mrongowiusz.
Na badanie i opracowanie czekają wszelkie przejawy aktywności artystycznej czy szerzej: kulturalnej, nie tylko współczesnej. Np. festiwale teatralne, muzyczne, plastyczne; grupy artystyczne z terenu nie tylko Trójmiasta: np. Gdańska Szkoła Butoh, Teatr Amareya, Polski Teatr Instrumentalny, performans polski, muzea, domy kultury, kluby i teatry studenckie, szkolne, zespoły ludowe, redakcje i ośrodki prasowe, radiowe i telewizyjne etc.

Najlepiej tematykę seminarium charakteryzują tytuły dotychczas zrealizowanych prac magisterskich i licencjackich - patrz strona: http://www.kulturoznawstwo.fil.ug.edu.pl/?id_cat=236&id_art=341&lang=pl#blaz

 


Literatura

Wybór książek na temat pisania prac naukowych umieszczono w zasobach kursu.

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Michał Błażejewski
otwórz kurs

 

Seminarium – założenia ogólne
Seminarium to prowadzone na uczelni wyższej zajęcia w grupie 8-12 osób. Tematyka zajęć jest już wyraźnie określona, przygotowują one uczestników do samodzielnej pracy naukowej, kończącej się napisaniem pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej.
Tematyka prowadzonego seminarium: Historia, teoria i filozofia kultury - z uwzględnieniem problemów kultury i literatury masowej, animacja kultury, lektura tekstów kultury nie tylko tzw. wysokiej.
Przykłady – monografie twórców, badaczy, zjawisk i instytucji kultury z kręgu kultury mniejszości, subkultur, kontrkultury czy kultury alternatywnej.
Na takie opracowania czekają np. twórcy nieprofesjonalni i profesjonalni z naszego regionu i nie tylko, badacze kultury, którzy wywodzili się z naszego terenu lub ten teren badali – np. Forsterowie, Mrongowiusz.
Na badanie i opracowanie czekają wszelkie przejawy aktywności artystycznej czy szerzej: kulturalnej, nie tylko współczesnej. Np. festiwale teatralne, muzyczne, plastyczne; grupy artystyczne z terenu nie tylko Trójmiasta: np. Gdańska Szkoła Butoh, Teatr Amareya, Polski Teatr Instrumentalny, performans polski, muzea, domy kultury, kluby i teatry studenckie, szkolne, zespoły ludowe, redakcje i ośrodki prasowe, radiowe i telewizyjne etc.

Najlepiej tematykę seminarium charakteryzują tytuły dotychczas zrealizowanych prac magisterskich i licencjackich - patrz strona: http://www.kulturoznawstwo.fil.ug.edu.pl/?id_cat=236&id_art=341&lang=pl#blaz


Literatura

Wybór książek na temat pisania prac naukowych umieszczono w zasobach kursu.

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Michał Błażejewski
otwórz kurs

Celem zajęć seminaryjnych jest poszerzenie wiedzy studentów na temat zjawisk zachodzących w dyskursie edukacyjnym na studiach wyższych. Przyjęta perspektywa dotyczy przede wszystkim analizy językoznawczej dyskursu jako zjawiska determinującego wszelki dialog edukacyjny niezależnie od obszaru poznawanej wiedzy. Uświadomiona wiedza meta językoznawcza pozwala na dostrzeganie w dyskursie zjawisk władzy symbolicznej, manipulacji, upodmiotowienia lub uprzedmiotowienia. Świadomość takiej sprawczej mocy języka jest istotna dla rozumienia i postrzegania roli i obowiązków nauczyciela oraz ucznia/studenta. Analiza dyskursu dotyczy w sposób szczególny glottodydaktyki, jednak pozwala na przyjęcie szerszej perspektywy i obserwację związku nauczania języka obcego z elementami psychologicznych i filozoficznych kompetencji nauczyciela.

Celem zajęć jest także rozwinięcie u studenta warsztatu pracy badawczej i umiejętności analizy naukowej wybranego zagadnienia teoretycznego z ww. poruszanego zakresu.

<span :;"="" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman:;">Prace magisterskie mogą dotyczyć krytycznej analizy dyskursu, teorii akwizycji języka, metodyki nauczania języka obcego, zagadnień z zakresu językoznawstwa kognitywnego, pedagogiki międzykulturowej oraz społecznych aspektów glottodydaktyki


Literatura
 1. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć po 4 semestrze (obowiązkowa):

 

A.1. wykorzystywana podczas zajęć (stanowi podstawę wykładów Prowadzącego oraz prezentacji studentów) :

Zestaw lektur w semestrze 1:

 1. Kuźniak, Marek (2004), W aspekcie dyskursu meta teoretycznego: „nienaukowość” językoznawstwa kognitywnego w perspektywie metodologii badań lingwistycznych w XX w. Krótka charakterystyka.” W: Aspekty współczesnych dyskursów. Język a komunikacja 5 tom 1. Red. P. Chruszczewski, Tertium: Kraków, s. 183-189.
 2. Leonowicz, Rafał ( 2004), Zarys francuskiej teorii dyskursu. W: Aspekty współczesnych dyskursów. Język a komunikacja 5 tom 1. Red. P. Chruszczewski, Tertium: Kraków, s. 191-202.
 3. Donesch-Jeżo, Ewa (2010), Nauczanie konwencji akademickiego dyskursu na lektoratach języka specjalistycznego w szkołach wyższych.W: Edukacja dla przyszłości tom VIII,red. J. Zaniewski, A. Serwicka-Kapała, Białystok: Wyd. WSFiZ, s. 23-35.
 4. Błaszczyk, Klaudia (2008), Relacje i interakcje nauczyciel-uczeń a modele komunikacji społecznej. W: Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 321-331.
 5. Gorczyńska, Zofia (2010), Dialog sokratejski: geneza, charakterystyka, nawiązania. W: Rzeczywistość dialogu, dialog w filozofii, filozofia dialogu.Red. L. Grudziński, Gdańsk: Wyd. UG, s.47-57.
 6. Kunicka, Małgorzata (2008), Konformizm jako predykator dużego dystansu władzy w szkole. W: Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 229-238.
 7. Żuk, Mariusz (2009), Komunikowanie interpersonalne w kontekście kształtowania tożsamości podmiotowej. W: Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy, działania.Red. M. Nowak-Dziemianowicz, K. Czerwiński, W.J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek. s.28-38.
 8. Phipps, A., Guilherme, M.(eds.) (2004), Critical Pedagogy. Political Approaches to language and Intercultural Communication. Multilingual Matters Ltd.
 9. Witkowski, L. (2007), Radykalne wizje podmiotu w dramacie współczesności. W: Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. T. 1. Warszawa: IBE &Lech Witkowski, s. 99-126.
 10. Folkierska A. (2005), Sergiusz Hessen – pedagog odpowiedzialny. Warszawa: WUW.
 11. Metoda Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera. http://www.akademiapce.edu.pl/akademia1.php
 12. Edwards, Clifford (2006) Dyscyplina i kierowanie klasą. Warszawa: PWN
 13. Gasiul, Henryk (2002) Teorie emocji i motywacji. W-wa: Wyd. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 14.  Karpińska-Musiał, Beata (2009), Treść, rola i pozycja wiedzy meta-językoznawczej w kształceniu kompetencji międzykulturowej glottodydaktyków.W: Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy, działania. Red. M. Nowak-Dziemianowicz, K. Czerwiński, W.J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek. S. 263-279.
 15. Zalewska-Bujak, Małgorzata (2008), Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w nowych realiach cywilizacyjnych. W: Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 286-297.
 16. Ułaszewska-Żuk M., M. Żuk (2008), Kompetencja meta-poznawcza jako wyznacznik kompetencji komunikacyjnej – refleksje w kontekście komunikacyjnych zdolności i postaw nauczyciela, (w:) Błachnio A., Drzewowski M., Schneider M. i W.J Maliszewski (red.) Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s.263-285.
 17. Lewicka, Grażyna (2008), Motywacja do kreatywnych wykonań kognitywnych uczących się z perspektywy konstruktywistycznej teorii poznania. W: Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwared. K. Myczko, B. Skowronek, W. Zabrocki, Poznań: Wyd. UAM., s. 243-253.
 18. Karpińska-Musiał, Beata (2005), Współczesny nauczyciel języka obcego – trudne do podjęcia ryzyko czy fascynujące wyzwanie? Analiza transformacji roli nauczyciela języka obcego w obliczu zmian kulturowo-społecznych zachodzących w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce i Europie. 2005, publikacja w formie elektronicznej, ISBN 83-922213-0-3
 19. Karpińska-Musiał, Beata (2006), Postać Intercultural Speaker jako odpowiedź na współczesne wyzwania globalnego społeczeństwa wiedzy. Analiza procesu nabywania kompetencji międzykulturowej przez ucznia i nauczyciela języków obcych. W: J. Krieger-Knieja i u. Paprocka-Piotrowska (red.) Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym, Tow. Naukowe KUL, Lublin 2006, s. 261-272
 20. Karpińska-Musiał, Beata (2007)‘Transformation and Change – two key-words in postmodern philosophy of successful foreign language didactics’, publikacja w formie elektronicznej i online ISBN 978-83-922213-1-9, dostępna na: http://www.pdfdownload.org/pdf2html/view_online.php?url=http%3A%2F%2Fspnjo.polsl.pl%2Fkonferencja%2Fmaterialy%2Freferaty%2Fkarpinska-musial.pdf
 21. Karpińska-Musiał, Beata (2008)‘ ‘Nauczyciel i jego kompetencja interkulturowa w obliczu globalizacji języka angielskiego jako obcego’, w: A. M. Harbig (red.) Nauczanie  języków obcych w szkole wyższej, Wyd. UwB, Białystok, s. 137-149.

 

 

Zestaw lektur w semestrze 2: ( w tym do metodologii)

 

 

 

 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta ( także propozycje do przygotowywania prezentacji)

 

Semestr  1.

 1. Nijałkowski, L. M. Hermeneutyka i teoria dyskursu– Wstęp. W: Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.2 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006.s. 995-1000.
 2. Ricoeur, P. Model tekstu. Znaczące działanie rozważane jako tekst. W: Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.2 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006.s. 1001-1019.
 3. Van Dijk, Teun a. Badania nad dyskursem. W: Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.2 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006.s. 1020-1046..
 4. Fairclough, N. Wodak, R. Krytyczna analiza dyskursu. W: Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.2 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006.s. 1047-1056.
 5. Wąsiński, Arkadiusz (2008), Nowe strategie myślenia jako alternatywne spojrzenie na asymetryczną interakcję komunikacyjną nauczyciel-uczeń w procesie edukacyjnym. W: Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 347-361.
 6. Bochnia, Beata (2008), Komunikacja jako proces wzajemnego porozumiewania się – uczenie przez dyskusję. W: Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 453-464.
 7. Karpińska-Musiał, Beata (2011), Czy można przezwyciężyć sokratejską aporię w postmodernistycznej wizji dialogu międzykulturowego?W: Dialog. Idea i Doświadczenie. Gdańsk: Wyd. UG., s. 44-55.
 8. Błesznowski B., Bujalski, M. (2010), Polityka edukacyjna jako polityka prawdy w społeczeństwie ponowoczesnym. W: Szkolnictwo wyższe – masowość i jakość. Nauka i szkolnictwo wyższe, 1-2/35-36/2010. s.160-171.
 9. Henriksen, B.E. (2011), Language and politics. In: Language, Society and Power. An introduction. Third Edition. Routlege: London and New York. pp. 47-68.
 10. Dylak S. (2000) Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa w kształceniu nauczycieli, w: H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.) Współczesność a kształcenie nauczycieli, WSP ZNP.
 11. Dylak, S. Nauczyciel konstruktywista w klasie szkolnej. http://www.wse.amu.edu.pl
 12. Skibińska Ewa, Trening jako forma kształcenia dorosłych. nierozpoznany przez andragogikę obszar www.pedagogika.umk.pl
 13. Witkowski, L. (2007) Podmiot jako humanistyczne wyzwanie dla pedagogiki. Przeciw skrajnym „podmiotowcom”. W: Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. T. 1. Warszawa: IBE &Lech Witkowski, s. 127-140.
 14. Gardner H. (2002) Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Media Rodzina,
 15. Suświłło M. Inteligencje wielorakie w nowoczesnym kształceniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego w Olsztynie.
 16. Kłos Arkadiusz (2008) Autorytet nauczyciela akademickiego. W: Wspólnota akademicka na pograniczach nauk humanistycznych. Analizy interdyscyplinarne.Red. A. Kobylarek. Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 77-88.
 17. Barnett, Ronald, Learning for an unknown future,in: Higher Education Research and Development, Vol.23. No3, London 2004
 18.  Gidley, Jennifer, Education For All or Education For  Wisdom? In: ‘Unfolding Learning Socieities: Challenges and Opportunities, www.learndev.org
 19. Standards for Foreign Language Learning: The Five C’s Approach
 20. Pastephanou M. Globalization, Globalism and Cosmopolitanism as an Educational Ideal.Educational Philosophy and Theory, Vol. 37,No.4, 2005
 21. Pennycook A. The Cultural Politics of English as an International Language. Longman
 22. Szul, Roman. „Wskrzeszanie” języków jako symboli tożsamości, pamięci i przestrzeni narodów,W: Kapralski, S. (red.) Pamięć, Przestrzeń, Tożsamość. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

 

 

Semestr 2

 

A.     Literatura uzupełniająca do wyboru dwie pozycje.

 

W semestrze 1 oraz 2:

 1. Witkowski L.  Decentracyjne dylematy w edukacji. W: Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. IBE, W-wa 2007, s. 56-73.
 2. Witkowski L. W stronę edukacji (dla) pogranicza. W: Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. IBE, W-wa 2007, s. 74-98..
 3. Nęcka E. Inteligencja. Geneza- struktura – funkcje, GWP: Gdańsk, 2003.
 4. Volkmann. L. On the Nature and Function of Stereotypes in Intercultural Learning. In: Gabrielle Linke (ed.) Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models. Winter: Heidelberg, 2011. p. 15
 5. Voigts-Virchow, E. Teaching Web 2.0 and Cultural Studies: The Critical Media Literacy Approach to and with Social Media(Facebook, Wikipedia, YouTube et.al), in: Gabrielle Linke (ed.) Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models. Winter: Heidelberg, 2011. p. 61
 6. Rossow, H. How to Teach Identity: ‘Britishness” at the Beginning of the 21st Century. In: Gabrielle Linke (ed.) Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models. Winter: Heidelberg, 2011. p. 251.
 7. One chosen chapter from: Creese, A. Teacher Collaboration and Talk in Multilingual Classrooms, Multilingual Matters: Clevedon, Buffalo, Toronto, 2005.
 8. One chosen chapter from: Hawkins, Margaret. R. (ed.) Language Learning and Teacher Education. A sociocultural Approach. , Multilingual Matters: Clevedon, Buffalo, Toronto, 2004..
 9. Goffman, E. Porządek interakcyjny. W: Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.1 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006. s.293-315.
 10. Goffman, E. Pierwotne ramy interpretacji. W: W: Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.1 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006. s.336-347.
 11. Touraine, A. Rola podmiotu w społeczeństwach nowoczesnych. W:Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.2 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006. s.769-788.
 12. Habermas, Jurgen. Typy działania komunikacyjnego. W: Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.2 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006. s.985-991.
nauczyciele w kursiedr Beata Karpińska-Musiał
otwórz kurs

Materiały, wskazówki, ustalenia.


Literatura

W zawartości kursu

nauczyciele w kursiedr Wioleta Karwacka
otwórz kurs

Kurs dla studentów III r. studiów licencjackich na kierunku Skandynawistyka - specjalizacja Media i społeczeństwo w krajach nordyckich


Literatura

dostępna dla uczestników kursu

nauczyciele w kursiedr hab. Kazimierz Musiał
otwórz kurs

Kurs ze słowotwórstwa obejmuje wiadomości z zakresu analizy morfologicznej wyrazów (morfemy i ich rodzaje) oraz procesów słowotwórczych (Komposition, explizite Derivation, Kontamination, Reduplikation, implizite Derivation, Konversion, retrograde Derivation, Kurzwortbildung).

Literatura:

Lohde, Michael (2006): Wortbildung des modernen Deutschen. Ein Lehr- und Übungsbuch. Tübingen.


Kontakt do nauczyciela:

Dominika Janus

dominika.janus@ug.edu.pl / domijanus@wp.pl

nauczyciele w kursiedr Dominika Janus
otwórz kurs

 

Kształcenie umiejętności przekładu zróznicowanych gatunkowo tekstów literackich z różnych anglojęzycznych kręgów kulturowych. Szlifowaniu umiejetności przekładu prozy towarzyszyć będzie nauka przekładu tekstu poetyckiego (na polski i angielski, dzięki obecności tłumacza-poety z Wielkiej Brytanii, specjalizującego się we współ-przekładzie). Ważką rolę podczas studiów odgrywają zajęcia z twórczego pisania.
Dodatkowym walorem zajęć jest współpraca z redaktorami z prestizowego wydawnictwa gdańskiego, którzy będą prowadzić zajęcia z redakcji tekstu tłumaczonego. Kolejną umiejętnością, niezwykle praktyczną, nabytą podczas będzie znajmość profesjonalnego programu do składu książek, zarówno drukowanych, jak i elektronicznych.


Literatura

...

nauczyciele w kursiedr hab. Olga Kubińska
otwórz kurs

Materiały do nauki dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Translatoryka - przekład medyczny


Literatura

Informacja na temat źródeł w zawartościu kursu

nauczyciele w kursiedr Wioleta Karwacka
otwórz kurs

Kurs z zakresu historii regionu nordyckiego na studiach podyplomowych


Literatura

1.Ogólna

 

1.1.W języku polskim:

 

 • Bereza-Jarociński, Andrzej (1991): Zarys dziejów Norwegii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cieślak,Tadeusz (1983): Historia Finlandii, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Chymkowski, Roman; Pessel, Włodzimierz (2009): Islandia. Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze, Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 • Czapliński, Władysław (1982): Dzieje Danii nowożytnej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Czapliński, Władysław; Górski, Karol (1965): Historia Danii, Wrocław: Ossolineum.
 • Jusilla, Osmo; Hentilä, Seppo; Nevakivi, Jukka (2001): Historia polityczna Finlandii: 1809-1999, Kraków: Universitas.
 • Kersten, Adam (1973): Historia Szwecji, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Klinge, Matti (1997): Krótka historia Finlandii, Helsinki: Otava.
 • Klinge, Matti (1998): Bałtycki świat, Helsinki: Otava.
 • Szelągowska, Grażyna (2010): Dania, Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 • Szordykowska, Barbara (2011): Historia Finlandii, Warszawa: Wydawnictwo Trio.

 

1.2.W języku angielskim:

 

 • Kirby, David (1990): Northern Europe in the early modern period: the Baltic world 1492-1772, London: Longman Group.
 • Kirby, David (1999): The Baltic world 1772-1993: Europes northern periphery in an age of change, London: Longman Group.

 

2.Zagadnienia szczegółowe

 

2.1.W języku polskim:

 

 • Beckman, Margareta (2011): Jean Baptiste Bernadotte: o tym, jak żołnierz armii Napoleona został następcą tronu szwedzkiego. Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Finna.
 • Christiansen, Eric (2009): Krucjaty północne, Poznań: Rebis.
 • Czapliński, Władysław (1973): Ruch oporu w Danii 1940–1945, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Englund, Peter (2003): Lata wojen, Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Finna.
 • Englund, Peter (2004): Niezwyciężony, Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Finna.
 • Ericson Wolke, Lars (2010): Jan III Waza: władca renesansowy, Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Finna.
 • Haavio, Martti (1979): Mitologia fińska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Larsson, Lars Olof (2009): Gustaw Waza – ojciec państwa szwedzkiego czy tyran?, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Majewska, Gabriela (2004): Szwecja: kraj, ludzie, rządy w polskiej opinii II połowy XVIII wieku, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Piekarczyk, Stanisław (1979): Mitologia germańska, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
 • Roesdahl, Else (1996): Historia wikingów, Gdańsk: Marabut. Skworoda, Paweł (2007): Wojny Rzeczpospolitej Obojga Narodów ze Szwecją, Warszawa: Wydawnictwo Trio.

 

 • Zapiski historyczne – wybrane artykuły

 

2.2.W języku angielskim:

 

 • Frost, Robert I. (2000): The Northern Wars 1558–1721, Harlow: Longman Group.
 • Scandinavian Journal of History – wybrane artykuły
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kurs jest przezanczony dla studentów Instytutu Skandynawistyki i Fennistykiwybierających się na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus Plus i zawiera szereg informacji przygotowawczych do wyjazdu


Literatura

wg załącznika

nauczyciele w kursiedr Helena Garczyńska
otwórz kurs

1. Scenariusze zajęć. 2. Grupowe projekty wydawniczne 3. Delprov 5


Literatura

Dostępna dla uczestników kursu.

nauczyciele w kursiedr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska
otwórz kurs

protokół dyplomatyczny

zarządzanie czasem

zarządzanie stresem

 


Literatura

udostępniona uczestnikom kursu

nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kurs

<span :;"="" style="font-size:12.0pt;font-family:Times New Roman;times new roman:;">Dramat francuskojęzyczny.


Literatura

1. J.-P. Sartre, Muchy

2. E. Ionesco, Lekcja

3. N. Sarraute, Z byle powodu

4. J. Genet, Parawany

5. Molier, Don Juan (w przekładzie J. Radziwiłłowicza)

6. M. Vinaver, Zajęcie poszukiwane

7. S. Beckett, Ostatnia taśma, Nie ja, Wtedy gdy, Kroki, Impromptu "Ohio", Katastrofa

8. R. Roussel, Słoneczny pył

9. B.-M. Koltès, Powrót na pustynię

10. J. Racine, Berenika (w przekładzie J. Arnold)

11. M. Duras, Całe dni na drzewach

12. Y. Reza, Przypadkowy człowiek

13. R. Badinter, C.3.3.

nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Swoboda
otwórz kurs

Źródło informacji i forum dla członków teatru norweskojęzycznego działającego przy Katedrze Skandynawistyki UG


Literatura

Teksty sztuk będą zamieszczane na stronie kursu.  

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Michniewicz-Veisland
otwórz kurs

TI dla Oceanografów

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

The course will contain Hot Potatoes materials developed my the studenst on teh course.


Literatura

To be added

nauczyciele w kursiemgr Hanna Kryszewska
otwórz kurs

supports IT  moodle session


Literatura

online resources

nauczyciele w kursiemgr Hanna Kryszewska
otwórz kurs
W ramach e-learningu związanego z wprowadzeniem do programu Microsoft Excel zapoznają się państwo z podstawowymi formułami zawartymi w arkuszu kalkulacyjnym. Zadania będą dotyczyć 5 podstawowych formuł oraz sposobu ich zastosowania w kontekście formatowania danych.

Instrukcje dotyczące sposobu zastosowania oraz wykonania obliczeń za pomocą przedstawionych formuł, a także treść zadań znajdują się w pliku o nazwie " elearning 1 ex".

Baza danych w której powinni państwo wykonać wszystkie zadania  znajduje się w pliku " elearning 1 ex"

Rozwiązania zadań proszę wysłać do 10.12.2018
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego


nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego


nauczyciele w kursie
otwórz kurs

kurs wspomaga wyklady


Literatura

Moderne litteraturteori

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Michniewicz-Veisland
otwórz kurs
nauczyciele w kursie Ewelina Bator
otwórz kurs
 • Pierwsze przekłady (na przykładzie Biblii), okres filologiczny
 • Współczesne teorie przekładoznawcze
 • Proces tłumaczenia
nauczyciele w kursiedr Mirosław Trybisz
otwórz kurs

- Historia de la traducción (traduciones de la Biblia)

- Teorías contemporáneas de la traducción

- Etapas de la traducción

nauczyciele w kursiedr Mirosław Trybisz
otwórz kurs

W początkowej części kursu omówimy postulowane przez językoznawców argumenty za koniecznością rozpoznania sylaby jako jednostki organizacji prozodycznej. Następnie skoncentrujemy się na formalnych podejściach do sylabifikacji, charakterystycznych dla fonologii generatywnej i postgeneratywnej. Przeanalizujemy również szereg nietypowych przypadków struktury sylabicznej, np. język polski lub język Bella Coola. W końcowej części kursu omówimy pokrótce alternatywne modele organizacji sylabicznej, które nie uznają sylaby jako odrębnej jednostki.


Literatura

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 

Bagemihl, Bruce. 1991. Syllable structure in Bella Coola. Linguistic Inquiry 22: 589-646.

Blevins, Juliette. 1995. The syllable in phonological theory. In John A. Goldsmith (ed.), The Handbook of Phonological Theory. Cambridge, MA: Blackwell. 206-244.

Broselow, Ellen. 1995. Skeletal positions and moras. In John A. Goldsmith (ed.), The Handbook of Phonological Theory. Cambridge, MA: Blackwell, 175-205.

Cairns, Charles E. & Raimy, Eric (eds.) 2011. Handbook of the Syllable. Leiden and Boston: Brill

         Fudge, Eric C. 1969. Syllables. Journal of Linguistics 5: 253-285.

         Hooper, Joan B. 1972. The syllable in phonological theory. Language 48: 525-540.

Restle, David & Vennemann, Theo. 2001. Silbenstruktur. In Martin Haspelmath, E. König, W Oesterreicher, W Raible (eds.), Language Typology and Language Universals. Volume 2. Berlin: , 1310-1336.

Szigetvári, Péter. 2001. Dismantling syllable structure. Acta Linguistica Hungarica 48: 155-181.

Van der Hulst, Harry & Nancy Ritter (eds.). 2001. The Syllable. Views and facts. Berlin & New York: De Gruyter.

Vennemann, Theo. 1988. Preference Laws for Syllable Structure. Berlin: De Gruyter.

 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 

Clements, George N. & Samuel Jay Keyser. 1983. CV Phonology: A Generative Theory of the Syllable. Cambridge: MIT Press.

Duanmu, San. 2008. Syllable structure. Limits of variation. Oxford: OUP.

Féry, Caroline & Ruben van de Vijver. 2003. The Syllable in Optimality Theory. Cambridge: CUP.

Harris, John. 1994. English Sound Structure. London: Blackwell.

Harris, John & Edmund Gussmann. 2002. Word-final onsets. UCL Working Papers in Linguistics 14: 1-42.

Hayes, Bruce. 1989. Compensatory lengthening in moraic phonology. Linguistic Inquiry 20(2):253-306.

Kahn, Daniel. 1976. Syllable-based generalizations in English phonology. Doctoral dissertation, MIT.

Kaye, Jonathan. 1990. ‘Coda’ Licensing. Phonology 7, 301-330.

Lowenstamm, Jean. 1996. CV as the Only Syllable Type. In Jacques Durand & Bernard Laks (eds.), Current Trends in Phonology: Models and Methods, 419–442. Salford: European Studies Research Institute.

Rubach, Jerzy, and Geert Booij. 1990. Syllable structure assignment in Polish. Phonology 7(1):121-158.

Scheer, Tobias. 2004. A Lateral Theory of Phonology. Volume I: What Is CVCV, and Why Should It Be? Berlin: Mouton de Gruyter.

Ségéral, Philippe & Tobias Scheer 2008a. Positional factors in lenition and fortition. In Joaquim Brandão de Carvalho, Tobias Scheer & Philippe Ségéral (eds.), Lenition and Fortition, 131-172. Berlin: Mouton de Gruyter.

Ségéral, Philippe & Tobias Scheer 2008b. The Coda Mirror, stress and positional parameters. In Joaquim Brandão de Carvalho, Tobias Scheer & Philippe Ségéral (eds.), Lenition and Fortition, 483-518. Berlin: Mouton de Gruyter.

Steriade, Donca. 1999. Phonetics in phonology: The case of laryngeal neutralization. UCLA Working Papers in Linguistics 2: 25-146.

nauczyciele w kursiedr Marcin Fortuna
otwórz kurs

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką przekładu literackiego – jego specyfiką, stosowanymi w tej pracy narzędziami oraz wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do podjęcia prób w tym kierunku.


Literatura
 1. T. Swoboda, Powtórzenie i różnica, Gdańsk, W Podwórku, 2014.
 2. E. Balcerzan, „Trudna rzecz jest jeden język drugim językiem dostatecznie wyrznąć”, „Teksty” 1975 nr 6, s. 1–7 i 23–43.
 3. R. Engelking, Przyjemności i kłopoty tłumacza, „Literatura na Świecie” 2003 nr 1/2, s. 144–151; M. Bieńczyk, Liny na burcie, „Literatura na Świecie” 2007 nr 5/6, s. 376–386.
 4. R. Zimand, Tłumacz-zdrajca i tłumaczenie-zdrada, „Teksty” 1975 nr 6, s. 56–71.
 5. A. Olędzka-Frybesowa, Głód świata i głód sensu, „Literatura na Świecie” 1997 nr 8/9, s. 387–395.
 6. Trzy głosy o sztuce przekładu, „Literatura na Świecie” 1985 nr 2, s. 293–305.
 7. A. Olędzka-Frybesowa, Przekład jako interpretacja, „Literatura na Świecie” 1982 nr 7, s. 301–305; Th. Savory, Zasady przekładu, „Pamiętnik Literacki” 1981 nr 1, s. 315–322.
 8. M. P. Markowski, Nici z chiazmu, „Literatura na Świecie” 1996 nr 10, s. 240–249; T. Swoboda, Mroczny Blanchot, „Literatura na Świecie” 2010, nr 3–4, ISSN 0324–8305, s. 372–387.
 9.  I. Kania, Gdyby Apollinaire pisał po polsku, „Literatura na Świecie” 1996 nr 10, s. 231–239.
 10. M. P. Markowski, „Przy ryzyku, że będzie to zaskoczeniem”, „Literatura na Świecie” 1998 nr 11/12, s. 248–261.
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Swoboda
otwórz kursZajęcia z terminologii
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr łucja biel
otwórz kurs

mama

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Welizarowicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Anna Miklaszewska
otwórz kurstest RR
Literatura
Brak, ale będzie
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

......


Literatura

.....

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z najnowszą literaturą anglojęzyczną, nietłumaczoną na język polski.


Literatura

TBA

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w zagadnienie przekładu w kontekście uwarunkowań rynkowych i próba pogodzenie wymogów rynkowych z wysokimi walorami artystycznymi tłumaczonego tekstu. Student w efekcie powinien umieć zaproponować wstępną ofertę wydawniczą wybranemu wydawnictwu, a także aktywnie tworzyć zespół oferujący swoje usługi na rynku wydawniczym.


Literatura

Coillie, Jan Van, Walter P. Verschueren, Children’s Literature for translation. Challenges and Strategies, St. Jerome  Publishers, Manchester 2006

Tymoczko, Maria, “Literatura postkolonialna i przekład literacki”, w: Piotr Bukowski, Magda Heydel (red.), Współczesne teorie przekładu, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2009, s. 430-447.

 

nauczyciele w kursiedr hab. Olga Kubińska
otwórz kurs Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią ekonomiczną oraz dokumentami stosowanymi w obrocie gospodarczym. Tłumaczone teksty obejmować będą oferty handlowe, dokumenty finansowe, biznes plany i plany marketingowe oraz inne teksty najczęściej zlecane przez firmy do tłumaczenia (m.in. dot. zarządzania zasobami ludzkimi i rynku nieruchomości). W dalszej części kursu studenci będą tłumaczyć sprawozdania finansowe (bilanse, rachunki zysków i strat, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych), raporty roczne, raporty i opinie biegłego rewidenta, a także informacje prasowe.
Literatura
 
nauczyciele w kursiedr hab. Magdalena Bielenia-Grajewska
otwórz kurs

 Celem kursu jest zapoznanie studentów z terminologią występującą w dokumentach bankowych. Tłumaczone teksty będą obejmowały m.in oferty kredytowe i depozytowe, gwarancje bankowe, regulaminy i formularze bankowe. Dalsza część kursu będzie poświęcona dokumentom związanym z giełdą i rynkiem finansowym. Studenci będą tłumaczyć prospekty emisyjne akcji i funduszy inwestycyjnych, dokumenty związane z venture capital, funduszami hedgingowymi, faktoringiem oraz bankowością inwestycyjną.


Literatura

Dokłady wykaz literatury znajduje się w szczegółowym opisie kursu

nauczyciele w kursiedr hab. Magdalena Bielenia-Grajewska
otwórz kurs

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zaawansowaną terminologią ekonomiczną i bardziej skomplikowanymi dokumentami używanymi w obrocie gospodarczym, z uwzględnieniem najnowszych zmian zachodzących w bankowości, finansach i polityce monetarnej. W czasie zajęć studenci będą zajmowali się taki tematami jak podatki, fuzje i przejęcia, instrumenty finansowe oraz unia walutowa. Tłumaczone teksty będą dotyczyć  wybranych dokumentów i tekstów z bankowości inwestycyjnej, ekonomii behawioralnej oraz polityki monetarnej w strefie Euro.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Mamet P.2004. Język negocjacji handlowych. Katowice: „Śląsk” Sp. z o.o Wydawnictwo Naukowe (wybrane rozdziały)

Wasiołka A., Żechowska S. (1999). Business Climate in Poland. Business English dla menedżerów, przedsiębiorców i studentów. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu (wybrane rozdziały)

Teksty do tłumaczenia udostępniane przez prowadzącego oraz oodawane przez prowadzącego strony internetowe poświęcone tematyce bankowej i finansowej

 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Penguin English Guides Test Your Professional English Finance

Penguin English Guides Test Your Professional English Marketing (wybrane rozdziały)

Penguin English Guides Test Your Professional English Management (wybrane rozdziały)

Terminologia Marketing. Warszawa: Wilga seria-sprawdź swój angielski (wybrane rozdziały)

Terminologia Biznes. Warszawa: Wilga seria-sprawdź swój angielski (wybrane rozdziały)

Archutowska, J. 2004. English for Finance. Warszawa: Poltext (wybrane rozdziały)

Brett, M. 1999. Świat Finansów u progu XXI wieku. Warszawa (wybrane rozdziały)

 

 1. Literatura uzupełniająca

France S.C., Mann P., Kolossa B.1998. Angielsko-polski słownik tematyczny. Ekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hoszowska, B. 2001. Angielsko-polski słownik potocznego języka biznesu. Warszawa: Harald G.

Jaślan J., Jaślan H. 1991. Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej. Angielsko-polski. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kienzler I. 2004. Angielsko-polski Słownik Terminologii Gospodarczej. Warszawa: C.H. Beck.

Koch R.1997. Słownik Zarządzania i Finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Kozierkiewicz R.2005. Dictionary of Business Terms. Warszawa: C.H.Beck.

Kozierkiewicz R.2003. Słownik Terminologii Finansowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.

Law J.2006. Dictionary of business and management. Oxford: Oxford University Press.

Woytowicz-Neymann M., Kozierkiewicz R., Puławski M.1991. English-Polish business dictionary. Słownik handlowy angielsko-polski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Zespół Reuters Limited.1992. Słownik Reutera. Międzynarodowe terminy ekonomiczne i finansowe. Warszawa: Reuters.

Gazety i czasopisma ekonomiczne:

Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, The Economist, Harvard Business Review, Financial Times, Business Week

nauczyciele w kursiedr hab. Magdalena Bielenia-Grajewska
otwórz kurs Tłumaczenia Informatyczne
Literatura
 
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Celem kursu jest opanowanie podstawowych technik translatorycznych stosowanych przy szerokiej gamie tekstów literackich.


Literatura

Lista będzie uzupełniana na bieżąco.

Wstępna lista: Heller, McKillip, Wodehouse, McCarthy, Nabokov, Erikson...

 

nauczyciele w kursienope Maciej Pawlak
mgr Patricia Sorensen
otwórz kurs

Studenci pracują nad przekładami tekstów literackich z różnych epok – zarówno współczesnych, jak i XIX-wiecznych. Wybrane teksty lub ich fragmenty są przez nich tłumaczone w domu, a podczas zajęć odbywa się drobiazgowa analiza przełożonych fragmentów, a cała grupa próbuje ustalić najlepszą i definitywną wersję tłumaczenia.

W trakcie pracy omawiane są takie zagadnienia jak: 1) określenie i uchwycenie rejestru językowego, 2) naturalność brzmienia tekstu przełożonego i zjawisko nieizomorficzności struktur, 3) swoboda tłumacza i pojęcie wierności w przekładzie.

Szczególna uwaga zwracana jest na zharmonizowanie trzech kluczowych kodów stanowiących o wartości tłumaczonego dzieła: 1) leksykalno-semantycznego, 2) kulturowego, 3) estetycznego.

Przy omawianiu i tłumaczeniu kwestii kulturowych omawiany jest ściśle z nimi związany problem nieprzekładalności (częściowej lub całkowitej).

Studenci uczą się identyfikować poszczególne rejestry językowe oraz znajdować dla nich najbardziej adekwatne odpowiedniki w języku docelowym. Co więcej, uczą się konsekwencji w stosowaniu ustalonego rejestru, czyli unikania zjawiska łączenia rejestrów (poza przypadkami, gdy łączenie takie jest zamierzone przez autora).

Drugą istotną umiejętnością ćwiczoną podczas zajęć jest ,,uwolnienie się od tyranii oryginału”, czyli uświadomienie sobie, że – w związku ze specyfiką każdego języka – odchodzenie od kształtu oryginału stanowi element wierności tłumacza wobec przekładanego tekstu. Mieści się tutaj zarówno problem podstawowy, jakim jest nie kopiowanie całych struktur języka oryginału, jak również to, że wierność wobec całości przekładanego tekstu wymaga usuwania elementów oryginału, dodawania elementów koniecznych, a także daleko nieraz idących modyfikacji.

Kolejnym istotnym punktem jest zrozumienie, że odpowiedniki zawarte w słownikach dwujęzycznych stanowią jedynie punkt wyjścia do własnej pracy nad odczytywaniem tekstu i jego rekonstrukcją. 


Literatura

M. Krysztofiak ,,Przekład literacki"

K. Hejwowski ,,Iluzja przekładu"

K. Lipiński ,,Mity przekładoznawstwa"

nauczyciele w kursiedr Krzysztof Rudolf
otwórz kursFilozoficzne, stylistyczne, techniczne aspekty przekładu.<br />
Literatura
&nbsp;<strong>Refleksja nad przekładem:</strong><br /><ol><li>J. Lisowski, <em>Dwujęzyczność</em>, [w:] <em>Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia: księga druga</em>, pod red. S. Pollaka, s. 175–176; A. Kamieńska, <em>Pochwała niemożliwości</em>, [w:] ibidem, s. 133–138.</li><li>R. Ingarden, <em>O tłumaczeniach</em>, [w:] <em>O sztuce tłumaczenia</em>, pod red. M. Rusinka, Wrocław, Ossolineum, 1955, s. 127–190.</li><li>R. Jakobson, <em>Językowe aspekty tłumaczenia</em>, przeł. Z. Sroczyńska, [w:] <em>Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia: księga druga</em>, pod red. S. Pollaka, s. 109–115; H. Krzeczkowski, <em>Kilka uwag o odpowiedzialności tłumacza</em>, [w:] ibidem, s. 139–147; W. Natanson, <em>O tłumaczeniu sztuk teatralnych</em>, [w:] ibidem, s. 211–217; J. Parandowski, <em>Autor i tłumacz</em>, [w:] ibidem, s. 253–260; A. Ważyk, <em>Przygody i doświadczenia</em>, [w:] ibidem, s. 323–346.</li><li>E. Szary-Matywiecka, <em>O czytaniu i przekładzie</em>, [w:] <em>Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego</em>, pod red. E. Balcerzana, Wrocław, Ossolineum, 1984, s. 9–28.</li><li>E. Balcerzan, <em>Przekład jako cytat</em>, [w:] <em>Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej</em>, Warszawa, PWN, 1985, s. 136–159; A. Legeżyńska, <em>Tłumacz czyli „drugi autor”</em>, [w:] ibidem, s. 160–181.</li><li>A. Drzewicka, <em>François Villon i dwóch Franciszków Wilonów</em>, [w:] <em>Przekład, jego tworzenie się i wpływ</em>, pod red. M. Filipowicz-Rudek i J. Koniecznej-Twardzikowej, Kraków, Universitas, 1996, s. 47–58; T. Stróżyński, <em>Rabelais spolszczony. Rzecz o przekładzie Boya</em>, [w:] ibidem, s. 59–74; M. Falska, <em>Kilka uwag na temat polskich przekładów utworów teatralnych Paula Claudela</em>, [w:] ibidem, s. 85–92.</li><li>U. Dąmbska-Prokop, <em>Tłumaczenie sposobów nawiązania w „Małym Księciu”</em>, [w:] <em>Przekład, jego tworzenie się i wpływ</em>, pod red. M. Filipowicz-Rudek i J. Koniecznej-Twardzikowej, Kraków, Universitas, 1996, s. 105–114; M. Nowotna, <em>Niepewność i możliwość jako zasady organizacji tekstu w powieści P. Modiano „Dimanche d’août” (formy temporalne – „conditionnel i ich transpozycje na język polski)</em>, [w:] ibidem, s. 269–283; A. Cieślikowa, <em>Jak „ocalić w tłumaczeniu” nazwy własne?</em>, [w:] ibidem, s. 311–320.</li><li>J. Brzozowski, <em>Dlaczego zawód tłumacza jest w pogardzie?</em>, [w:] <em>Czy zawód tłumacza jest w pogardzie?</em>, pod red. M. Filipowicz-Rudek et al., Kraków, Universitas, 1997, s. 45–51; U. Dąmbska-Prokop, <em>Tłumacz – kanibal?</em>, [w:] ibidem, s. 71–77; M. Nowotna, <em>Jak tłumaczyć nieokreślone?</em>, [w:] ibidem, s. 291–304; E. Skibińska, <em>„L’Amant” po polsku, czyli niedole „on”</em>, [w:] ibidem, s. 315–327.</li><li>G. Steiner, <em>Po wieży Babel: problemy języka i przekładu</em>, przeł. O. i W. Kubińscy, Kraków, Universitas, 2000, rozdz. 1: „Rozumienie jako przekład”, s. 27–88.</li><li>G. Steiner, <em>Przekład jako „conditio humana”</em>, przeł. O. i W. Kubińscy, [w:] <em>Przekładając nieprzekładalne III: o wierności</em>, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2007, s. 19–39; T. Bałuk-Ulewiczowa, <em>W oczach i uszach, w sercu i na sumieniu tłumacza. Kilka uwag o etyce zawodowej w pracy tłumacza</em>, [w:] ibidem, s. 67–75; E. Skibińska, <em>Ten trzeci, ta trzecia w przekładzie. Smaki Prowansji Anglikom opisane, Polakom wytłumaczone</em>, [w:] ibidem, s. 195–215.</li><li>P. Ricœur, <em>O tłumaczeniu</em>, przeł. T. Swoboda, [w:] P. Ricœur, P. Torop, <em>O tłumaczeniu</em>, wstępem poprzedził E. Balcerzan, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2008, s. 31–59.</li><li>U. Dąmbska-Prokop, <em>Jak tłumaczyć kolokwializmy w „Zazie w metro” Raymonda Queneau?</em>, [w:] <em>Głos i dźwięk w przekładzie</em>, pod red. J. Brzozowskiego et al., Kraków, Księgarnia Akademicka, 2006, s. 23–32; M. Kurek, <em>Niemądre to czy głupie? Kolokwializmy i elementy obrazoburcze w przekładach „Les premières communions” Arthura Rimbauda</em>, [w:] ibidem, s. 33–42; A. Adamczyk, <em>„Słychane” we francuskim przekładzie „Wojny polsko-ruskiej” Doroty Masłowskiej</em>, [w:] ibidem, s. 109–117; J. Brzozowski, <em>„Wciąż ten sam głos”. Trzy polskie przekłady wiersza Yves’a Bonnefoy</em>, [w:] ibidem, s. 209–220.</li><li>J. Górnikiewicz, <em>Humor – strategie tłumaczeniowe</em> <em>(na przykładzie gier słów w filmie Alaina Chabata „Astérix &amp; Obélix: Mission Cléopâtre”)</em>, [w:] <em>Poczucie humoru a przekład</em>, pod red. J. Koniecznej-Twardzikowej i M. Filipowicz-Rudek, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2008, s. 91–111; U. Paprocka-Piotrowska, <em>Z czego śmieją się Francuzi? Z czego śmieją się Polacy? O polskim przekładzie albumu „Asteriks na Korsyce” (Goscinny, Uderzo)</em>, [:] ibidem, s. 159–166.</li></ol>&nbsp;<br /><strong>Oryginał a przekład </strong>(fragmenty tekstów)<br /><strong>Przekład</strong> (fragmenty tekstów)<br /><br />Podawane na bieżąco na zajęciach.<br />
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Swoboda
otwórz kurs

Kurs ma na celu opanowanie reguł wykonywania tłumaczeń unijnych zgodnie z zaleceniami Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń przy Komisji Europejskiej, opanowanie podstawowej terminologii unijnej, korzystanie z baz terminologicznych i baz aktów prawnych UE oraz doskonalenie kompetencji zawodowych.


Literatura

Vademecum Tłumacza - wskazówki redakcyjne dla tłumaczy 

 
nauczyciele w kursie Magdalena Łutek
otwórz kurs

Celem kursu jest ugruntowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów w zakresie podstawowych typów tłumaczeń specjalistycznych technicznych. Studenci tłumaczą różnorodne teksty specjalistyczne z języka angielskiego na polski i z języka polskiego na angielski zgodnie z wymogami rynkowymi. W toku kursu studenci wypracowuję i doskonalą techniki tłumaczenia specjalistycznego, w tym metody wyszukiwania odpowiednich ekwiwalentów terminologicznych i frazeologicznych oraz tworzenia funkcjonalnego tekstu docelowego, respektującego zasady języka docelowego i uwzględniającego specyfikę kulturową odbiorcy. Studenci przygotowują się do zadania translatorskiego poprzez przygotowanie prezetnacji i zestawień słownictwa z danej dziedziny, zgodnej z bieżącym i prognozowanym zapotrzebowaniem rynkowym, zwracając przy tym szczególną uwagę na różnice między przeglądanymi na etapie przygotowań tekstami oryginalnymi w języku polskim i angielskim oraz ucząc się skutecznie planować czas i zasoby potrzebne do terminowego wykonania tłumaczenia. Studenci tłumaczą teksty z dziedzin takich jak współczesna energetyka niekonwencjonalna czy obronność. Rozwiązania translatorskie są omawiane z zastosowaniem terminologii przekładoznawczej.


Literatura

Voellnagel, A. (1998) Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, Wydawnictwo TEPIS

Byrne, J. (2006) Technical Translation. Usability Strategies for Translating Technical Documentation. Springer

Brieger N., Pohl A. 2002. Technical English. Vocabulary and Grammar. Summertown Publishing (wybrane zagadnienia)

nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kurs

do uzupełnienia


Literatura

do uzupełnienia

nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kurs

Kurs ma na celu rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji różnych form tlumaczenia ustnego. Student poznaje i stosuje zaawansowane strategie przekładu ustnego konsekutywnego i symultanicznego, dzięki licznym ćwiczeniom praktycznym wykonywanym samodzielnie i w grupach z wykrzystaniem dłuższych wypowiedzi. Student przygotowuje i tłumaczy dłuższe wypowiedzi indywidualne oraz dialogi przedstawiane w formule wystąpień, konferencji, konferencji prasowych, negocjacji czy pracy grup fokusowych, wdrażając techniki pamięciowe i warsztat wystąpień publicznych. W procesie przygotowania student wyszukuje i gromadzi informacje z danego obszaru tematycznego z róźnych źródeł. W trakcie zajęć wykorzystywane są materiały audiowizualne, w tym wypowiedzi rodowitych użytkowników języka i obcokrajowców. Student krytycznie ocenia jakość tłumaczeń wykonanych podczas zajęć, stosując terminologię badań nad przekładem ustnym oraz odwołując się do poznanych reguł komunikacji językowej i interpersonalnej, a także swojej na bieżąco poszerzanej wiedzy o świecie. Korzystając z zaawansowanego sprzętu do nauki tłumaczeń ustnych, student ugruntowuje prawidłowe reakcje na wyzwania, przed jakimi stają profesjonalni tłumacze.


Literatura

Wskazana w sylabusie.

nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kursZajęcia składające się na kurs tłumaczenia ustne II mają na celu zapoznanie studentów z wymaganiami, jakie przed tłumaczem stawia tłumaczenie symultaniczne (kabinowe i szeptane), takimi jak np. podzielność uwagi przy jednoczesnym słuchaniu i mówieniu, tłumaczenie pod presją czasu czy współpraca z partnerem w kabinie. Kolejno wprowadzanie taktyki ćwiczone są na podstawie materiałów stanowiących część kursu oraz przemówień przygotowywanych przez studentów. Poszczególne tłumaczenia omawiane są na bieżąco i w oparciu o nagrane wystąpienia studentów. Ponadto kurs wyrabia nawyk ciągłego poszerzania wiedzy ogólnej i słownictwa z wielu dziedzin.
Literatura
Jones, R. (2002) Conference Interpreting Explained. St. Jerome Publishing
nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kursKurs obejmuje tłumaczenia w technikach konsekutywnych i symultanicznych, także w ramach zaaranżowanych sytuacji konferencji prasowej, konferencji, spotkań warsztatowych itp. Kurs, stanowiąc alternatywę dla kursu tłumaczenia ustne 3, jest okazją do ugruntowania i poszerzenia zakresu umiejętności zdobytych na kursach tłumaczenia ustne 1 i tłumaczenia ustne 2. Wyróżniający się studenci będą zapraszani są do obserwowania rzeczywistej pracy tłumacza. Dodatkowo kurs porusza wybrane zagadnienia z zakresu protokołu dyplomatycznego i dykcji.
Literatura
Nolan, J. (2005) Interpretation: Techniques and Exercises. Multilingual Matters Ltd, Clevedon, Buffalo, Toronto
Toczyńska, B. (2007) Elementarne ćwiczenia dykcji. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk
źródła wskazane przez prowadzącą w trakcie trwania kursu
nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kurs

Celem kursu jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do doboru materiału audio-wizualnego do audiodeskrypcji, stworzenia scenariusza audiodeskrypcji, nagrania ścieżki audio deskrypcyjnej, jej montażu oraz zaprezentowania gotowego produktu w formie rzeczywistej projekcji z udziałem osób niewidomych. Poza opanowaniem narzędzi zwiększających szanse na zatrudnienie studenci mają okazję do przećwiczenia autoprezentacji i prezentacji pracy własnej w konfrontacji z wymagającym odbiorcą. Kształtuje się ich wrażliwość społeczna na osoby wykluczone z głównego nurtu kultury.


Literatura

A.1. Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

Chmiel, A., Mazur, I. 2014. Audiodeksrypcja. Poznań: Wydział Anglistyki UAM.

Künstler, I., Butkiewicz, U., Więckowski, R. 2012. Audiodeskrypcja – zasady tworzenia, Warszawa: Fundacja Kultury Bez Barier.

Trzeciakiewicz, M. (ed.) 2014 Audiodeskrypcja w teorii i praktyce, czyli jak mówić o tym, czego nie można zobaczyć. Podręcznik do nauki audiodeskrypcji. [Online] Available from: http://www.culturamentis.org/wp-content/uploads/2014/05/PWP-Do-Przodu-Podr%C4%99cznik-do-audiodeskrypcji.pdf [Accessed 07.04.2016].

B. Literatura uzupełniająca:

Szarkowska, A., Jankowska, A. 2015. ‘Audio describing foreign films’. The Journal of Specialized Translation, 23, [Online] Available from: http://www.jostrans.org/issue23/art_szarkowska.php [Accessed 07.04.2016].

The Polish Media Broadcasting Act, amended on 25 March 2011 (Ustawa o radiofonii i telewizji, Journal of Laws of 2011 no. 85 item 459).

nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kurs

Celem kursu jest opanowanie przez studentów zasad przekładu dialogicznego (w tym środowiskowego i biznesowego) oraz wyćwiczenie technik jego wykonywania w oparciu o metody takie jak odtwarzanie scen odzwierciedlających rzeczywiste sytuacje wymagające tej formy przekładu czy krytyczna analiza wykonanych tłumaczeń. Kurs zwraca uwagę na istotne podobieństwa i różnice pomiędzy przekładem ustnym dialogicznym a konferencyjnym, w tym aspekty etyczne, warunki pracy czy wymagania stawiane tłumaczowi przez odbiorców tłumaczenia. Jak w przypadku pozostałych kursów przekładu ustnego, także ten kurs rozwija słownictwo w j. polskim i angielskim w zakresie dziedzin  wymagających wsparcia ze strony tłumacza - w tym wypadku środowiskowego czy biznesowego - np. słownictwo spotykane w dyskursie organów egzekucji prawa, instytucji pomocowych, przedsiębiorstw czy środowisk medycznych. Zajęcia realizowane są w specjalistycznym laboratorium nauczania przekładu ustnego wyposażonym w niezbędne rozwiązania audiowizualne.


Literatura

A.1. Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

Tipton, R., Furmanek, O. 2016. Dialogue Interpreting A Guide to Interpreting in Public Services and the Community. London and New York: Routledge.

Tryuk, M. 2006. Przekład ustny środowiskowy. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

B. Literatura uzupełniająca:

Mason, I. (red.) 2014. Triadic Exchanges: Studies in Dialogue Interpreting. London and New York: Routledge.

Tryuk, M. 2010. O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach – teoria i praktyka tłumaczenia środowiskowego w Polsce. Warszawa: BEL Studio.

nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kurs

Kurs ma na celu przybliżenie uczestnikom podstawowych informacji, zagadnień i terminologii z zakresu przekładu prawniczego dla tłumaczy wydawniczych. Podczas pracy nad tłumaczeniem artykułów prawniczych z elementami kryminalistyki, studenci poznają metody i techniki przydatne przy przekładzie specjalistycznym z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski oraz nauczą się w jaki sposób stworzyć wysokiej jakości tekst docelowy przy jednoczesnym spełnieniu wymogów funkcjonalnych, językowych i stylistycznych obowiązujących na rynku. Cele te będą realizowane poprzez praktyczne zadania translatorskie, podczas których uczestnicy będą tworzyć własne bazy terminologiczne, wykorzystywać dostępne zasoby i oceniać jakość zastosowanych rozwiązań.


Literatura

http://dictionary.law.com/

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780192807021.001.0001/acref-9780192807021

http://www.forensicbasics.org/?page_id=41

nauczyciele w kursie Magdalena Łutek
otwórz kurs

Eseje historyczne - przekład na język polski

dr Krzysztof Rudolf

Zajęcia typu warsztatowego koncentrujące się nad przekładami tekstów humanistycznych z różnych dziedzin historii: historii sensu stricto oraz historii religii, sztuki, literatury, filozofii, architektury, języka, obyczajów itp. Wybrane teksty lub ich fragmenty są tłumaczone przez studentów w domu, a podczas zajęć odbywa się drobiazgowa analiza przełożonych fragmentów, a cała grupa próbuje ustalić najlepszą i definitywną wersję tłumaczenia. W trakcie pracy omawiane są takie zagadnienia jak: 1) określenie i uchwycenie rejestru językowego, 2) naturalność brzmienia tekstu przełożonego i zjawisko nieizomorficzności struktur, 3) swoboda tłumacza i pojęcie wierności w przekładzie, 4) granice przekładalności, 5) osadzenie przekładu w dotychczasowej tradycji translartorskiej języka docelowego.


Literatura

K. Hejwowski Translation: Cognitive-Communicative Approach

K. Hejwowski ,,Iluzja przekładu"

 

nauczyciele w kursiedr Krzysztof Rudolf
otwórz kurs

Kurs stanowi wprowadzenie do tłumaczenia jednoczesnego (kabinowego i szeptanego). Student poznaje i stosuje strategie przekładu symultanicznego dzięki licznym ćwiczeniom praktycznym wykonywanym samodzielnie, w parach i w grupach. Student przygotowuje i tłumaczy wypowiedzi indywidualne oraz dyskusje w formie negocjacji, konferencji czy konferencji prasowych. W procesie przygotowania student wyszukuje i gromadzi informacje z danego obszaru tematycznego z wykorzystaniem opracowań książkowych i elektronicznych. W trakcie zajęć wykorzystywane są również gotowe materiały audiowizualne. Student krytycznie ocenia jakość tłumaczeń wykonanych podczas zajęć, stosując terminologię badań nad przekładem ustnym oraz odwołując się do poznanych reguł komunikacji językowej i interpersonalnej, a także swojej wiedzy o świecie. Korzystając z zaawansowanego sprzętu do nauki tłumaczeń symultanicznych, student uczy się prawidłowych reakcji na wyzwania, przed jakimi stają profesjonalni tłumacze na rynku.


Literatura

Nolan, J. (2005) Interpretation. Techniques and Exercises. Multilingual Matters, Clevedon, Buffalo, Toronto
Gillies, A., Waliczek, B. (2004) Conference Interpreting. A New Student’s Companion, Tertium, Kraków

nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kurs

Podczas tego kursu studenci będą pracowali nad zestawem tekstów fantasy, które zostały wybrane pod kątem współczesnych trendów wydawniczych, jak i z uwzględnieniem klasyki gatunku. Jednocześnie teksty zostały dobrane tak, by przez czas trwania semestru studenci zmierzyli się ze scenami i problemami powszechnymi w tego typu literaturze (obejmującymi między innymi problemy z tłumaczeniem scen walki, nazw własnych, neologizmów, humoru itd.). Teksty będą tłumaczone w domu i następnie omawiane na wybranych (anonimowych) przykładach w trakcie zajęć, w niektórych przypadkach dołączając do porównania już istniejące polskie przekłady. Poza samym tłumaczeniem, na zajęciach poruszane będą kwestie literackie, dotyczące omawianego gatunku, jak i zagadnienia redakcyjne.


Literatura

Lista podstawowa:

1) The Cambridge Companion to Fantasy Literature – ed. Edward James, Farah Mendlesohn

2) The Cambridge Companion to Science Fiction – ed. Edward James, Farah Mendlesohn

3) Fantasy. Ewolucja gatunki – Grzegorz Trębicki

nauczyciele w kursiemgr Patricia Sorensen
otwórz kurs

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych tłumaczeniem tekstów z dziedziny humanistyki. Na zajęciach przedstawione zostaną różne rodzaje esejów w tradycji anglosaskiej, pochodzące z różnych okresów historycznych – od Sir Thomasa Browne’a (wiek XVII) po autorów współczesnych, takich jak Zadie Smith, Ann Fadiman, Ali Smith, czy Jonathan Franzen. Teksty tego typu niosą za sobą szczególne problemy translatorskie w postaci odniesień kulturowych i intertekstualnych, czy humoru oraz erudycyjnego stylu, i to właśnie na te elementy położony będzie nacisk. Poza pracą nad stylem i rozszerzeniem wiedzy o kulturze zajęcia będą miały na celu kształtowanie samoświadomości tłumacza. Wymogi zaliczeniowe to uczestnictwo w zajęciach, systematyczne przygotowywanie tłumaczeń wyznaczonych fragmentów tekstów oraz napisanie krótkiego komentarza do jednego z własnych przekładów.


Literatura

Gross, John. Ed. Introduction. The Oxford Book of Essays. Oxford, New York: OUP, 1991/2008. ix-xxiii. 

Browne, Sir Thomas. “On Dreams.” The Oxford Book of Essays. Oxford, New York: OUP, 1991/2008. 17-20. 

Addison, Joseph. “Thoughts in Westminster Abbey.” The Oxford Book of Essays. Oxford, New York: OUP, 1991/2008. 41-43. 

Goldsmith, Oliver. “On Dress.” The Oxford Book of Essays. Oxford, New York: OUP, 1991/2008. 87-91. 

Ayres, Harry Morgan. Preface. Modern Essays. Project Gutenberg.  

Orwell, George. “Bookshop Memories (1936).” Fifty Orwell Essays. Project Gutenberg Australia.

Woolf,Virginia. “The Death of the Moth.” The Death of the Moth, and Other Essays. Project Gutenberg Australia.  

Orwell, George. “Decline of the English Murder.” Fifty Orwell Essays. Project Gutenberg Australia.  

James, Clive. “A Blizzard of Tiny Kisses.” The Oxford Book of Essays. Oxford, New York: OUP, 1991/2008. 673-680. 

Fadiman, Anne. “Marrying Libraries.” Ex Libris. Confessions of a Common Reader. London: Penguin Books, 2000. 3-9.

Franzen, Jonathan. “Books in Bed.” How to be alone. London: Fourth Estate, 2002/2010. 270-285.

Smith, Zadie. “Generation Why?” The Best American Essays. Ed. David Foster Wallace.Boston, New York: Houghton Mifflin Company, 2007. 185-199.

Smith, Ali. “The art of elsewhere.” Elsewhere: New Writing Commissions. Edinburgh International Book Festival.  

Mina, Denise. “We are all waiting.” Elsewhere: New Writing Commissions. Edinburgh International Book Festival.  

Jamie, Kathleen. “Magpie Moth.” Sightlines. London: Sort Of Books, 2012. 173-177.

Tracy, Andrew. “The Essay Film.” Sight and Sound 23.8 (Aug. 2013): 44-52.

 

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

 

<span :;"="" style="font-size: 11pt; line-height: 16.8666667938232px; font-family: Calibri, sans-serif;">Kurs realizowany jest na poziomie zaawansowanym.


Literatura

Leszek Berezowski Jak czytać i rozumieć umowy angielskie? Warszawa: CH Beck.

<span :;"="" style="font-size: 11pt; line-height: 16.8666667938232px; font-family: Calibri, sans-serif;">Ewa Myrczek The art of drafting contracts - o podobieństwach i różnicach polskich umów i angielskich kontraktów. Edukacja Prawnicza 02 (95) luty 2008. 

nauczyciele w kursiemgr paweł szczepański
otwórz kursDRUGI SEMESTR. Kontynuacja planu wykładów i ćwiczeń, zaprezentowanego na początku semestru 1.

nauczyciele w kursiedr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska
otwórz kursPlatforma informacyjna dla Translatoryki MA 
Literatura
nie dotyczy 
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Uzupełnienie kursu "Technologia informacyjna w dydaktyce" dla III roku filologii romańskiej, specjalność nauczycielska.

nauczyciele w kursiedr Barbara Brzezicka
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Mazurkiewicz
otwórz kurs

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami literaturoznawczymi niezbędnymi w procesie analizy dziela literackiego, jak również wyposażenie studentów translatoryki w narzędzia niezbędne do analizy przekładu literackiego.

Studenci zapoznają się z podstawowymi teoriami literatury i podstawowymi zagadnieniami teorii przekładu. Poznają podstawowe narzędzia analizy i interpretacji tekstu literackiego, rozpoznają pojęcie literackości, dominanty organizacyjnej, zasady konstrukcji tekstu poetyckiego różnych gatunków, tropy stylistyczne i zabiegi retoryczne. Poznają podstawowe funkcje języka (Jakobson), definicję funkcji poetyckiej, instancje nadawcze i odbiorcze tekstu literackiego, odmiany narratora, punktu widzenia i pojęcie fokalizacji  (Genette). Poznają postawowe strategie i procedury przekładu. Uczą się analizy funkcjonalnej i literaturoznawczej na konkretnych tekstach literackich (a również innych tekstach kultury) strategii przekładu pozwalających świadomie konstruować przekład literacki. Poznają zaproponowane przez językoznawstwo funkcjonalne narzędzi aopisu tekstu jako próby rozpoznania rzeczywistości i zrozumienia sposobu funcjonowania języka w zróżnicowanych kontekstach społecznych. Zyskują świadomość, iż dodatkowym wymiarem komplikującym analizę tekstu literackiego w przekłądzie jest fakt, iż tłumaczenie funkcjonuje  w odmiennym kontekście społecznym niż oryginał. Opanowują podstawowe pojęcia przydatne w opisie i analizie przekładu, sformułowane przez funkcjonalne ujęcie oceny jakości przekłądu (TQA) Juliane House, jak również funkcjonalne ujęcie kwestii „przesunięć” w spójności przełożonego tekstu zaproponowane przez Shoshanę Blum-Kulka.


Literatura

Cuddon, J.A., Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Penguin 1991, wybrane pojęcia

Sławiński, J. et al. (red.), Słownik terminów literackich, Ossolineum 1988, wybrane pojęcia

Steiner, G., After Babel, OUP 2000, wybrane zagadnienia

Rimmon-Kennan, S., Narrative Fiction: Contemporary Poetics, Routledge 2002

nauczyciele w kursiedr hab. Olga Kubińska
mgr Patricia Sorensen
otwórz kurs

Kurs wspiera wykład "Wybrane zagadnienia z literatury Norwegii" przeznaczony dla studentów skandynawistyki


Literatura

Lista lektur udostępniona po zapisaniu się na zajęcia

nauczyciele w kursiedr hab. Maria Sibińska
otwórz kurs<p>Przedmiot:<span style="">&nbsp; </span><strong><span style="font-size:11.0pt;">Wiedza o sztuce- wybrane zagadnienia </span></strong><span style="font-size:11.0pt;"></span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;">Kierunek: <strong>Kulturoznawstwo</strong></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;">Prowadzący<strong>: dr Magdalena Howorus-Czajka</strong></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;">rok akademicki 2012/2013;</p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;">wykłady; forma zaliczenia - egzamin w formie pisemnej<br /></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">&nbsp;</span>ilość godzin 60; </p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;border:none;"><tbody><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;background:#BFBFBF;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">Lp.</span></p></td><td style="border:solid black 1.0pt;border-left:none;background:#BFBFBF;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">termin</span></p></td><td style="border:solid black 1.0pt;border-left:none;background:#BFBFBF;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">grupa tematyczna</span></p></td><td style="border:solid black 1.0pt;border-left:none;background:#BFBFBF;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">temat</span></p></td><td style="border:solid black 1.0pt;border-left:none;background:#BFBFBF;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">zagadnienia</span></p></td><td style="border:solid black 1.0pt;border-left:none;background:#BFBFBF;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">uwagi</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">&nbsp;</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">Inauguracja zajęć</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ul><li><span style="">Zapoznanie studentów z programem nauczania przedmiotu</span></li><li><span style="">Zapoznanie studentów z warunkami zaliczenia i kryteriami oceny przedmiotu</span></li><li><span style="">Podanie bibliografii</span></li><li><span style="">Podział studentów na stałe zespoły 5 lub 4 osobowe</span></li></ul></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">&nbsp;</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td rowspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">ogólne</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">perspektywa</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">wykład</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">kompozycja</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">wykład</span></p></td></tr><tr style="page-break-inside:avoid;height:2.0cm;"><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">sztuka dawna,</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">terminologia</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">zajęcia w terenie – Katedra w Oliwie<br /></span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm;" valign="top"><ul><li><span style="">praktyczna nauka rozróżniania stylów w sztuce (gotyk, renesans, manieryzm niderlandzki, barok)</span></li><li><span style="">poszerzenie terminologii z zakresu historii sztuki (świątynia chrześcijańska i jej części , ołtarz i jego składowe, ambona, epitafium, baptysterium, chrzcielnica)</span></li><li><span style="">zajęcia praktyczne z ikonografii </span></li></ul></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm;" valign="top"><p style="margin-top:0cm;margin-right:5.65pt;margin-bottom:0cm;margin-left:5.65pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">praca studentów<span style="">&nbsp; </span>w grupach i indywidualna</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">sztuka dawna,</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">terminologia</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">wykład uzupełniający do zajęć w terenie (katedra w Oliwie)</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">uporządkowanie i utrwaleni wiadomości z zajęć w terenie</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">wykład</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">sztuka dawna,</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">terminologia</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">Techniki malarskie</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">Referaty studentów</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td rowspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">sztuka współczesna</span></p></td><td rowspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">wybrane formy wypowiedzi artystyczne w sztuce XX wieku</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">happening, performance</span></p></td><td rowspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">Referaty studentów</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">praca nad scenariuszem happeningu</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td rowspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">sztuka dawna,</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">terminologia</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">Techniki rzeźbiarskie</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">Referaty studentów</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">Techniki graficzne</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">Referaty studentów</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">sztuka współczesna</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">rzeźba polska po II wojnie światowej</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">studenci otrzymują zadanie sfotografowania trzech<span style="">&nbsp; </span>gdańskich pomników i przyniesienie tych zdjęć w formie cyfrowej lub tradycyjnej na kolejne zajęcia</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">wykład</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">sztuka dawna i współczesna,</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">terminologia</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">gdańskie pomniki</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">dokonują ich analizy formalnej i treściowej</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">&nbsp;</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td rowspan="3" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">sztuka współczesna</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">&nbsp;</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">wybrane formy wypowiedzi artystycznej w sztuce XX wieku</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">pokaz happeningów studentów</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">&nbsp;</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td rowspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">wybrane formy wypowiedzi artystycznej w sztuce XX wieku</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">video-art</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">Referaty studentów</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">rozpoczęcie przez studentów pracy nad realizacją filmu w konwencji video-artu (podział na grupy):</span></p><ul><li><span style="">praca nad koncepcją i obranie tematu</span></li><li><span style="">pisanie scenariusza</span></li><li><span style="">stworzenie harmonogramu prac</span></li></ul></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">&nbsp;</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">&nbsp;</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">Temat wolny</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">Zasugerowany przez studentów</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">&nbsp;</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">sztuka dawna i współczesna,</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">terminologia</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">gdańskie pomniki</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">zajęcia warsztatowe w terenie – studenci fotografują pomniki i dokonują ich analizy formalnej i treściowej</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">&nbsp;</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">&nbsp;</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">Krótka lekcja rysunku</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">ćwiczenia</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">&nbsp;</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">sztuka dawna,</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">terminologia</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">Niektóre tajniki techniczne malarstwa dawnego i nowoczesnego</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">wykład</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">&nbsp;</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td rowspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">sztuka współczesna</span></p></td><td colspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">wizyta w Muzeum Narodowym w Gdańsku oddział Sztuki Współczesnej w Pałacu Opatów w Oliwie</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">recenzja z wystawy</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">recenzja wystawy widzianej w Oddziale Sztuki Współczesnej</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">studenci prezentują swoje recenzje</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">&nbsp;</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">&nbsp;</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">Temat wolny</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">Zasugerowany przez studentów</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">&nbsp;</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">sztuka dawna,</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">terminologia</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">Wielcy scenografowie Trójmiasta </span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">Referaty studentów</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td rowspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">sztuka współczesna</span></p></td><td rowspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">wybrane formy wypowiedzi artystycznej w sztuce XX wieku</span></p></td><td rowspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">projekcja filmów zrealizowanych przez studentów w konwencji video-artu</span></p></td><td rowspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">&nbsp;</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">&nbsp;</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">Temat wolny</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">Zasugerowany przez studentów</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">&nbsp;</span></p></td></tr><tr style=""><td style="border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><ol><li><span style="">&nbsp;</span></li></ol></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"><br /></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">&nbsp;</span></p></td><td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span style="">Krótka lekcja rysunku</span></p></td><td style="b
Literatura
<p style="margin-left:17.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">A.1. wykorzystywana podczas zajęć </span></p><ol><li><em><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Sztuka Świata, </span></em><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">red. Przemysław Trzeciak, <em><span style="">&nbsp;</span></em>Arkady, Warszawa 1989, t. 10, 12-13.</span></li><li><em><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Słownik sztuki XX wieku</span></em><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">, red. Gerard Durozoi, Arkady, Warszawa1998.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Piotr Krakowski, <em>O sztuce<span style="">&nbsp; </span>nowej i najnowszej</em>, PWN, Warszawa 1984.</span></li></ol><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">A.2. studiowana samodzielnie<strong> </strong>przez studenta</span></p><ol><li><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Piotr Krakowski, <em>O sztuce<span style="">&nbsp; </span>nowej i najnowszej</em>, PWN, Warszawa 1984.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Barbara Osińska, <em>Sztuka i Czas. Podręcznik dla Liceum Sztuk Plastycznych, </em>Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.</span></li></ol><p style="text-indent:17.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">B. Literatura uzupełniająca</span></strong></p><em><span :;"="" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman:;">Sztuka Świata, </span></em><span :;"="" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman:;">red. Przemysław Trzeciak, <em><span style="">&nbsp;</span></em>Arkady, Warszawa 1989, t. 10, 12-13.</span>
nauczyciele w kursiedr Magdalena Howorus-Czajka
otwórz kurs This course will examine the presence of "fatal women" in American movies of the late 20th and 21st centuries.

Literatura
 
nauczyciele w kursiedr izabela filipiak
otwórz kurs

sadf


Literatura

sdf

nauczyciele w kursiedr Magdalena Howorus-Czajka
otwórz kurs

Inauguracja zajęć (zapoznanie studentów z programem nauczania przedmiotu, warunkami zaliczenia i kryteriami oceny przedmiotu, podanie
bibliografii); sztuka starożytnego Egiptu; sztuka starożytnej Grecji (sztuka okresu archaicznego, sztuka okresu klasycznego i sztuka helleńska);
sztuka starożytnego Rzymu (złożona geneza sztuki rzymskiej, zdobycze architektury Rzymu, rzeźba); sztuka romańska (zdobycze architektury
romańskiej); sztuka gotycka (wybrane zagadnienia sztuki gotyckiej); renesans w sztuce (zdobycze sztuki renesansowej we Włoszech –
protorenesans i renesans florencki, zdobycze sztuki renesansowej we Włoszech – renesans dojrzały, renesans w krajach na północ od Alp – kraje
niemieckie, renesans w Polsce).
sztuka barokowa (architektura, rzeźba i malarstwo baroku włoskiego, sztuka barokowa protestanckiej Europy, sztuka klasycy-styczna, narodziny
archeologii, architektura klasycystyczna, malarstwo klasycystyczne); sztuka doby romantyzmu (malarstwo doby romantyzmu we Francji, malarstwo
doby romantyzmu w Anglii, Goya – geniusz ponad epoki); sztuka XIX w. (realizm w malarstwie, impresjonizm i postimpresjonizm); awangarda XX wieku (fowizm, ekspresjonizm niemiecki, futuryzm, dadaizm).
Chyba że prowadzący postanowi o innym podziale materiału na semestry.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
• Sztuka Świata, red. Przemysław Trzeciak, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989, t. 1-13.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
• Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie, PWN, Warszawa 1973.
• Barbara Osińska, Sztuka i Czas. Podręcznik dla Liceum Sztuk Plastycznych, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, War-szawa 1997.
B. Literatura uzupełniająca
• Krzysztof Chmielewski, Jarosław Krawczyk, Wiedza o Kulturze. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa
2003.

nauczyciele w kursiedr Magdalena Howorus-Czajka
otwórz kurs

Problematyka konwersatorium obejmuje:

 • Etapy rozwoju układu nerwowego w okresie życia płodowego: cytogeneza; histogeneza – migracja neuronalna; wzrost, różnicowanie komórek nerwowych i synaptogeneza; mielinizacja; rozwój układu naczyniowego mózgu; kształtowanie kory mózgowej;
 • Czynniki powodujące wczesne uszkodzenia mózgu;
 • Najczęściej notowane postaci wczesnych uszkodzeń mózgu: ubytki tkanki mózgowej; zaburzenia struktury tkanki nerwowej; zaburzenia dotyczące dojrzewania mózgu;
 • Zaburzenia rozwoju ruchowego dzieci i objawy alarmujące, mogące świadczyć o nieprawidłowościach rozwojowych;
 • Zadania logopedy w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej: badanie logopedyczne, masaż logopedyczny, właściwe karmienie i pozycja ułożeniowa dziecka.
 • Bibliografia:
  • Borkowska M. (1989). Usprawnianie czynności karmienia. W: M. Borkowska (red.): ABC rehabilitacji dzieci. Mózgowe porażenie dziecięce. Tom II. Warszawa: Wydawnictwo Pelikan. 90-114.
  • Borkowska M. (1997). Usprawnianie czynności związanych z karmieniem i samodzielnym jedzeniem dzieci niepełno-sprawnych. W: M. Borkowska (red.): Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Usprawnianie ruchowe. Warszawa: WSiP. 146-168.
  • Kułakowska Z. (2002). Wczesne uszkodzenie mózgu. W:  E. Helwich (red.): Wcześniak.  Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 126-143.
  • Kułakowska Z. (2003). Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu. Od neurofizjologii do rehabilitacji. Lublin: Wy-dawnictwo Folium.
  • Regner A. (2006). Wczesna interwencja logopedyczna wobec dziecka zagrożonego niepełnosprawnością. W: B. Cytowska, B. Winczura (red): Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. 239-254.
  • Sadowska L., Banaszek G. (2001). Neurokinezjologiczna diagnostyka niemowląt z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. W: L. Sadowska (red.): Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Wrocław: Wydawnictwo AWF. 115-174.
  • Witak–Światłowicz L. (2007). Od jedzenia do mówienia. Problemy związane z karmieniem dziecka chorego. W:  B. Cytowska, B. Winczura (red.): Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. 343-353.

  A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

  • Geilke L., Rogóż–Bogucka B. (2008). Współpraca logopedy z fizjoterapeutą we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie. W:  I. Pirogowicz, A. Steciwko (red.): Dziecko i jego środowisko. Noworodek przedwcześnie urodzony – trudności i satysfakcja. Wrocław: Wydawnictwo Continuo. 108-112.
  • Matyja M. (2005). Wskazania do natychmiastowego rozpoczęcia usprawniania. W: M. Matyja, M. Domagalska (red.): Podstawy usprawniania neurorozwojowego według Berty i Karela Bobathów. Katowice: Akademia wychowania Fizycznego w Katowicach. 128-133.
  • Sadowska L. (2004). Wczesna diagnostyka zaburzeń rozwoju psychomotorycznego niemowląt oraz podstawy ich rehabilitacji. W: L. Sadowska (red.): Diagnostyka i rehabilitacja dzieci ryzyka. Materiały pomocnicze z obowiązkowego kursu dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Wrocław: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich. 5-114.
  • Sadowska L., Zaleski A. (2004). Diagnostyka i terapia psychomotoryczna w rehabilitacji rozwojowej. W: L. Sadowska (red.): Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 9-49.
  • Zawistowski P. (2003). Wczesna stymulacja rozwoju psychoruchowego dzieci urodzonych przedwcześnie. W: M. K. Kornacka (red.): Noworodek urodzony przedwcześnie – pierwsze lata życia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 68-86.

  B. Literatura uzupełniająca

  • Helwich E. (2002). Przyczyny porodów przedwczesnych i podstawowe czynniki ryzyka wynikające z wcześniactwa. W:  E. Helwich (red.): Wcześniak. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 11-20.
  • Kaczan T., Regner A. (2004). Teoretyczne i praktyczne podstawy ustno-twarzowej terapii regulacyjnej według koncepcji Rodolfo Castillo Moralesa. W: L. Sadowska (red.): Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wrocław:  Wydawnictwo AWF. 163-200.
  • Masgutowa S., Regner A. (2009). Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej. Wrocław: Wydawnic-two Continuo.
  • Regner A. (2008). Wczesne usprawnianie rozwoju mowy dzieci z zespołem Downa z zastosowaniem ustno-twarzowej terapii regulacyjnej (uttr). W: B. B. Kaczmarek (red.): Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka. Kraków: Impuls.79-88.

nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Olga Nowak
otwórz kurs<span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;">&nbsp;Tematem zajęć są główne nurty XX-wiecznej krytyki literackiej.</span></span>
Literatura
<span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;">&nbsp;</span></span> <ol><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;">S. Doubrovsky, „Introduction aux problèmes de la critique actuelle”; „Vérité ou validité?” [w:] idem, <em>Pourquoi la nouvelle critique. Critique et objectivité</em>, Paris, Denoël/Gonthier, 1972.</span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Critique de la conscience</strong>: J.-P. Richard, „Rimbaud ou la poésie du devenir”, [w:] idem, <em>Poésie et profondeur</em>, Paris, Seuil, 1955.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Sémiotique</strong>: R. Barthes, „Le mythe, aujourd’hui”; „Le vin et le lait”; „Le cerveau d’Einstein”; „L’homme-jet”, [w:] idem, <em>Mythologies</em>, Paris, Seuil, 1957.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Structuralisme</strong>: J. Rousset, „Une forme littéraire: le roman par lettres”, [w:] idem, <em>Forme et signification</em>, Paris, Corti, 1962.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Post-structuralisme</strong>: R. Barthes, „La mort de l’auteur”; „De l’œuvre au texte”, [w:] idem, <em>Œuvres complètes</em>, t. III (1968–1971), Paris, Seuil, 2002.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Féminisme</strong>: L. Irigaray, „L’ inconnue de la science”; „La petite fille (n’) est (qu’) un petit garçon”, [w:] eadem, <em>Speculum de l’autre femme</em>, Paris, Minuit, 1974.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Littérature comparée</strong>: D.-H. Pageaux, „Littérature et arts”, [w:] idem, <em>La littérature générale et comparée</em>, Paris, Armand Colin, 1994.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Esthétique de la réception</strong>: A. Compagnon, „Le lecteur”, [w:] idem, <em>Le démon de la théorie. Littérature et sens commun</em>, Paris, Seuil, 1998.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Psychanalyse</strong>: Ch. Chelebourg, „Du registre de l’Imaginaire à la poétique du sujet”, [w:] idem, <em>L’imaginaire littéraire</em>, Paris, Nathan, 2000.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Anthropologie littéraire</strong>: Ch. Wulf, „L’anthropologie historique et les paradigmes d’anthropologie. Perspectives pour la littérature générale et comparée”, [w:] <em>Littérature et anthropologie</em>, sous la direction d’A. Montandon, Paris, SFLGC, 2006.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Études culturelles</strong>: A. Dominguez Leiva, „Heur et malheur des études culturelles: pour un nouveau culturalisme littéraire”, [w:] <em>Littérature et anthropologie</em>, sous la direction d’A. Montandon, Paris, SFLGC, 2006.</span></span></span></span></li></ol>
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Swoboda
otwórz kurs

Kurs e-learningowy dla studentów III roku kulturoznawstwa na specjalności Kultura mediów elektronicznych i redakcja stron internetowych z przedmiotu Współczesne problemy prawne i etyczne w internecie.

nauczyciele w kursiedr Helena Draganik
otwórz kurs

Wprowadzenie do współczesnych teorii przekładu. Wykład ma charakter interaktywny i konwersacyjny. Treść wykładu obejmuje wczesne refleksje na temat przekładoznawsta oraz jego zasięgu jako dyscypliny naukowej, pierwsze teorie naukowe, podejścia oparte na językoznawstwie i literaturoznawstwie, podejścia strukturalistyczne, post-strukturalistyczne, opisowe, funkcjonalistyczne, post-kolonialne, systemowe i kognitywne oraz hipotezę uniwersaliów translatorycznych. 


Literatura

Bukowski, P., M. Heydel (eds). 2009. Współczesne teorie przekładu. Antologia. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Bukowski de Bończa, P., M. Heydel (eds). 2013. Polska myśl przekładoznawcza. Antologia. Kraków: WUJ.

Mauranen, A., P. Kujamäki (eds). 2004. Translation Universals: Do They Exist? Amsterdam: Benjamins.

Venuti, Lavrence (ed). 2004. The Translation Studies Reader. London and New York: Routledge.
 

nauczyciele w kursiedr hab. Olga Kubińska
otwórz kurs

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami współczesnego dramatu francuskojęzyzcznego. Nauka analizy i interpretacji utworu dramatycznego.


Literatura
 1. N. Sarraute, Pour un oui, pour un non (1982)
 2. B.-M. Koltès, Dans la solitude des champs de coton (1985)
 3. V. Novarina, Vous qui habitez le temps (1989)
 4. X. Durringer, Ex-voto (1990)
 5. Y. Reza, „Art” (1994)
 6. J.-L. Lagarce, J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne (1997)
 7. E. Cormann, Toujours l’orage (1997)
 8. M. Ndiaye, Papa doit manger (2002)
 9. P. Charras, Figure (2003)
 10. W. Mouawad, Incendies (2003)
 11. C. Pellet, Erich von Stroheim (2005)
 12. M. Henry, Moi, Michèle Mercier, 52 ans, morte (2007)
 13. J. Fabre, Requiem pour une métamorphose (2008)
 14. L. Parisse, Les Devenants (2014)
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Swoboda
otwórz kurs

Kurs e-learningowy dla studentów I roku kulturoznawstwa - grupy 1 i 2 - w semestrze 1 roku akademickiego 2019/2020.

nauczyciele w kursiedr Helena Draganik
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Ewa Wierzbowska
otwórz kurs Kurs jest wprowadzeniem do zagadnień związanych z teoretyczną stroną przekładu ustnego. Obejmuje m.in. pojęcia, teorie, modele, paradygmaty i kierunki badań związanych z tłumaczeniem ustnym.

Literatura
Pochhacker, F., Introducing Interpreting Studies, Routledge, 2004.
Franz Pochhacker, Miriam Shlesinger (eds.), The Interpreting Studies Reader, Routledge, 2002.
Articles selected by the teacher.

nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Kazimierz Musiał
mgr Paulina Siegień
otwórz kurs

Zaliczenie końcowe dla studentów Logopedii

nauczyciele w kursiedr n. med. Jerzy Dziewiątkowski
otwórz kurs

Wykłady w I semestrze podejmują tematykę współczesnej kultury Skandynawii, oscylując wokół zagadnień:  Istota kultury dziecięcej, zagadnienia mentalności nordyckiej, moda nordycka, współczesne wzornictwo nordyckie,  współczesna architektura nordycka, współczesna sztuka nordycka i jej podstawy instytucjonalne. Ponadto, w II semestrze problematyka zajęć poszerzana jest o propozycje studentów. 

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Zajęcia prowadzone są w ramach kilku grup zagadnień dotyczących polityki w społeczeństwach skandynawskich. Odbywa sie to poprzez pokazanie funkcjonowania systemu politycznego i dokonującej się zmiany społecznej na tle megatrednów cywilizacyjnych wywołujących nową dynamikę w rozwoju społecznym.
Omawiane są zagadnienia takie jak: 
 a) charakterystyka systemów politycznych krajów skandynwskich (i kategoria "system
polityczny"),
b) specyfika państw skandynawskich (i państwo jako kategoria)
c) systemy partyjne krajów skandynwskich jako główny podsystem syst. polit.
d) przemiany ideologiczne w systemach politycznych,
e) logika i zasadność podziałów administracyjnych i regionalnych,
f) zmiany zachowań politycznych wynikających z migracji,
g) polityka zagraniczna krajów skandynawskich
h) integracja nordycka.
 


Literatura

dostępne dla uczestników

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kurs oparty jest o projekt autorski wsparty z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UG pt. Zwiększenie autonomii studentów Skandynawistyki poprzez wprowadzenie sylabusu negocjowanego.

Zajęcia prowadzone są w ramach kilku uzgodnionych ze studentami grup zagadnień dotyczących różnych wymiarów życia politycznego i społecznego w krajach nordyckich.


Literatura

dostępne dla uczestników zajęć

nauczyciele w kursiedr hab. Kazimierz Musiał
otwórz kurs

Dostęp do kursu mają studenci, uczestnicy Skandynawistycznych Studiów Podyplomowych, którzy uczestniczą w zajęciach Wybrane zagadnienia społeczne Skandynawii.


Literatura

dostępna dla uczestników po zapisaniu sie na kurs. Hasło dostępu otrzymasz od prowadzącego.

nauczyciele w kursiedr hab. Kazimierz Musiał
otwórz kurs

...


Literatura

...

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami językoznawstwa. Rozbudzenie zainteresowania studentów językiem i językoznawstwem, niezbędnego w studiach filologicznych. Rozwijanie umiejętności samodzielnego czytania literatury specjalistycznej w języku angielskim. Ćwiczenie umiejętności rozwiązywania problemów językoznawczych.

Treści programowe:

Definicja pojęcia język naturalny. Podsystemy języka. Pojęcie znaku językowego, arbitralność i konwencjonalność w języku. Sposoby
komunikowania się zwierząt. Fonetyka i fonologia: narządy mowy, klasyfikacja i opis spółgłosek i samogłosek, pojęcie fonemu, cechy dystynktywne.
Składnia: klasy, kategorie i funkcje gramatyczne, rodzaje zdań, przykłady reguł frazowych i transformacji. Morfologia i słowotwórstwo: fleksja i
derywacja, pojęcie morfemu, formanty słowotwórcze języka angielskiego, wybrane procesy słowotwórcze. Leksykografia: rodzaje słowników,
najważniejsze osiągnięcia leksykografii angielskiej. Semantyka: różnica między sensem i znaczeniem, pojęcie leksemu, relacje leksykalne
(synonimia, antonimia, homonimia i polisemia). Pragmatyka językowa: kontekst, maksymy konwersacji, akty mowy, wyrażenia deiktyczne.
Socjolingwistyka: dialekty, pidżyny i kreole, tabu językowe, eufemizmy, seksizm w języku. Podstawowe wiadomości z historii języka angielskiego:
okresy w rozwoju angielszczyzny, zmiany fonologiczne, składniowe i leksykalne. Genetyczna klasyfikacja języków świata. Psycholingwistyka: teorie
akwizycji języka, etapy rozwoju wiedzy językowej u dzieci. Neurolingwistyka: zarys budowy mózgu, różnice funkcjonalne między półkulami mózgu,
ośrodki mowy, uszkodzenia mózgu, rodzaje afazji i ich objawy. Praktyczne zastosowania osiągnięć nauki o języku.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć
(a) Podręcznik (do wyboru przez prowadzącego zajęcia):

Yule, George (1996 lub wydania późniejsze) The Study of Language. Cambridge University Press. (Rekomendowane wydanie: Wydanie 4, r. 2010).

(b) Materiały opracowane przez prowadzącego zajęcia.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta (wybrane fragmenty)

Fromkin, Victoria & Robert Rodman (1993 lub wydania późniejsze) An Introduction to Language. Harcourt Brace Jovanovich.

Guidelines for Equal Treatment of the Sexes in McGraw-Hill Book Company Publications (1974). In: The Norton Reader. W.W. Norton & Company.
Hughes, Arthur & Peter Trudgill (1979) English Accents and Dialects. Edward Arnold. (wybrane nagrania audio)
Kaznowski, Andrzej (1980) Essentials of English Transformational Syntax. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Palmer, Frank (1979) Semantics. Cambridge University Press.
Random House Webster’s College Dictionary (1991): Avoiding Sexist Language.


B. Literatura uzupełniająca
Crystal, David (1995) The Cambridge Encyclopedia of English. Cambridge University Press.
Crystal, David (1987) The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge University Press.
Dinneen, Francis P. (1967) An Introduction to General Linguistics. Holt, Rinehart and Winston, Inc.
Kuckenburg, Martin (2006) Pierwsze słowo. Narodziny mowy i pisma. Państwowy Instytut Wydawniczy.
Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (2002) Ways to Language. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Łuczyński, Edward & Jolanta Maćkiewicz (2005) Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

nauczyciele w kursiedr Marcin Fortuna
otwórz kurs

 

Cornelsen studio d für Moodle A1

 


Literatura

www.cornelsen.de

 

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

studio d A2 Cornelsen für moodle


Literatura

www.cornelsen.de

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Celem kursu jest uzyskanie przez studenta kompetencji w zakresie inicjowania, definiowania, planowania i zarządzania realizacją projektu tłumaczeniowego, pozwalającą mu w przyszłości świadomie i kompetentnie podejmować różne role w zespole tłumaczy w wydawnictwie. W efekcie studenci mają na celu przygotowanie faktycznego projektu tłumaczeniowego. 

Zdefiniowanie zakresu zadania; podział ról (harmonogram pracy nad przekładem; manager projektu, zespoły tłumaczy; etap redakcji i korekty, uzgodnienie terminologii);  praca w grupach; dyskusja; rozwiązywanie zadań.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
Bogusz, W.,  K. Pruszyński, „Zarządzanie Projektami”, http://www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Pliki_III_KKMU/Zbiory_referatow/395-402_NE_Bogusz.pdf
Munday, H. and J. Munday, Translation. An advanced resource book, Routledge, London and New York 2004.
               Project Management Institute, Inc.: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Third
Edition, 2004.
Praca na oryginalnych materiałach 
B. Literatura uzupełniająca
              Słowniki dwujęzyczne, słowniki języka polskiego
              Słowniki terminologiczne

nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kurs

Materiały do przedmiotu.


Literatura

M. Jerzemowska (red.) Analiza ekonomczna w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa 2013

nauczyciele w kursie

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.