Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Akademia Refinitiv 2020/2021
Certyfikat Akademia Refinitiv

Certyfikat przeprowadzany po zakończeniu przedmiotu Akademia Refinitiv


Literatura

Materiały udostępniane do zajęć

Corporate finance
Corporate finance 2020-21: J. Adamska
Finance - classes

On-line teaching materials for International Business students

Finance classes 2020/2021
Finanse międzynarodowe

Materiały dodatkowe z Finansów międzynarodowych dla studentów Wydziału Ekonomicznego UG

Finanse międzynarodowe - ćwiczenia

Materiały do pracy zdalnej z ćwiczeń do przedmiotu Finanse międzynarodowe 

Finanse międzynarodowe - ćwiczenia 2020/2021
Finanse międzynarodowe - niestacjonarne - 2020/21
International finance 2020/2021 - classes
Refinitiv Academy - online
Rynek pieniężny i kapitałowy - ćwiczenia

Materiały do zajęć online z ćwiczeń do przedmiotu Rynek pieniężny i kapitałowy

Rynek pieniężny i kapitałowy 2020-21: J. Adamska
Ryzyko kredytowe przedsiębiorstw

Zajęcia online z przedmiotu Ryzyko kredytowe przedsiębiorstw dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Ryzyko kredytowe przedsiębiorstw 20/21
Strukturyzacja transakcji w działalności banku

-


Literatura

-

Tajniki praktycznej bankowości

Materiały na zajęcia zdalne z przedmiotu do wyboru "Tajniki praktycznej bankowości" prowadzonego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość

Kurs na kierunku KRYMINOLOGIA (studia magisterskie).  Przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych (15 godzin) i niestacjonarnych (7 godz.). Tematyka kursu obejmuje aspekty kryminologiczne i prawnokarne przestępczości komputerowej i cyberprzestępczości. W szczegolności:

- definicje i typologie (1 godz.)

- ewolucja i aktualne tendencje  zjawiska (2 godz.)

- międzynarodowe instrumenty prawne przeciwdziałania cyberprzestępczości (Rada Europy  i Unia Europejska) - 2 godz.

- zakres regulacji prawnokarnej  zjawiska cyberprzestępczości  w Polsce, w tym:

             - przestępstwa przeciwko ochronie informacji (2 godz.)

            - przestępstwa przeciwko mieniu (2 godz.)

            - przestępstwa seksualne na szkodę małoletnich (3 godz.)

           - przestępstwa przeciwko własności intelektualnej (3 godz.)

        

 

 


Literatura

Andrzej Adamski, Prawo karne komputerowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000

Andrzej Adamski, Karnoprawna ochrona dziecka w sieci Internet, Prokuratura i Prawo nr 9, 2003

Andrzej Adamski, Cyberprzestępczość - aspekty prawne i kryminologiczne, Studia Prawnicze 2005 nr 4 (167)

Andrzej Admski, Harmonizacja prawa karnego państw Unii Europejskiej w dziedzinie przestępstw związanych z kartami płatniczymi, Studia Prawnicze 2006 nr 4

Andrzej Adamski, Oszustwa internetowe w ocenie polskich i amerykańskich policjantów, Archiwum Kryminologii t. XXVIII (2005-2006), Warszawa 2007 (współautor - J.Kosiński)

Andrzej Adamski, Botnety jako zagadnienie prawno-kryminologiczne na tle doświadczeń amerykańskich, Prokuratura i Prawo 2013, nr 11

Jerzy Kosiński, Paradygmty cyberprzestępczości, wyd. Difin, Warzawa 2015

Filip Radoniewicz, Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i sysyemom inforatycznym, Wolters Kluwer. Warszawa 2016.

 

Farmaceutyki w środowisku wodnym - Bioinformatyka 2019-2020

Kurs stanowi integralną część ćwiczeń audytoryjnych  "Farmaceutyki w środowisku wodnym - pochodzenie, przemiany, zagrożenia", prowadzonego dla studentów kierunku Bioinformatyka.

Zamieszczone tutaj materiały pomogą Państwu usystematyzować i uzupełnić wiedzę zdobywaną podczas zajęć. Na stronie kursu zamieszczane będą także zadania, których wykonanie niezbędne będzie do zaliczenia całości przedmiotu. 


Literatura

Kümmerer, K. (Ed.). (2008). Pharmaceuticals in the environment: sources, fate, effects and risks. Springer Science & Business Media.
Aga, D. S. (Ed.). (2007). Fate of pharmaceuticals in the environment and in water treatment systems. CRC Press.

Artykuły z czasopism naukowych podawane na bieżąco przez prowadzącego zajęcia.  


Farmaceutyki w środowisku wodnym - Biologia, Biologia medyczna 2019-2020

Kurs stanowi integralną część ćwiczeń audytoryjnych "Farmaceutyki w środowisku wodnym - pochodzenie, przemiany, zagrożenia", prowadzonego dla studentów kierunków Biologia i Biologia medyczna.

Zamieszczone tutaj materiały pomogą Państwu usystematyzować i uzupełnić wiedzę zdobywaną podczas zajęć. Na stronie kursu zamieszczane będą także zadania, których wykonanie niezbędne będzie do zaliczenia całości przedmiotu. 


Literatura

Kümmerer, K. (Ed.). (2008). Pharmaceuticals in the environment: sources, fate, effects and risks. Springer Science & Business Media.
Aga, D. S. (Ed.). (2007). Fate of pharmaceuticals in the environment and in water treatment systems. CRC Press.

Artykuły z czasopism naukowych podawane na bieżąco przez prowadzącego zajęcia.  


TI - UZUPEŁNIENIE - 2017/2018

Kurs zawiera materiały uzupełniające dla Studentów uczestniczących w zajęciach z przedmiotu "Technologie Informacyjne" oraz zadania do samodzielnego wykonania przrez Studentów.


Literatura

Literatura zostanie podana podczas zajęć prowadzonych w sali komputerowej.

BE ZIA year 2 sem. 1

Business English Course for Students of Management of Artistic Institutions


Literatura

...

ELT sem1 2019

ELT course

English language teaching II MA 2017

...


Literatura

...

ICT in ELT 2019

...


Literatura

...

Seminarium magisterskie ELT

......

FINANSE niestacjonarne
FINANSE stacjonarne
Finanse stacjonarne 2021

Tu będzie egzamin 25.05.2021 o godz. 16.05. 

Kolejność obowiązkowa. Do rozwiązywanego pytania nie będzie można później wrócić.

Osoby z brakiem zaliczenia mają zakaz podchodzenia do egzaminu.


Fundusze inwestycyjne na rynku międzynarodowym

Witam, 

Oto kurs, gdzie zamieszczę zaliczenie na dzień 28.05.2020,

S.Antkiewicz

Fundusze inwestycyjne na rynku_2021

Tu będzie egzamin z Funduszy .  Kolejność odpowiadania jest obowiązkowa.

Innowacyjne instrumenty finansowe

Tu będzie zal i egzamin

Przestępstwa finansowe 2021

Tu będą pytania na egzamin. Kolejność obowiązkowa.

Przestępstwa finansowe PDW

W tym kursie będzie zaliczenie dnia 28.05.2020

Rynek akcji
Rynek dłużnych instrumentów finans.2021

Tu będzie egzamin z Rynku dłużnych .  Kolejność odpowiadania jest obowiązkowa.

Rynek dłużnych instrumentów finansowych

W tym kursie będziemy pisać zaliczenie dnia 3.06.2020.

Rynek papierów wartościowych PDW
Rynek pieniężny i kapitałowy
Rynek pieniężny i kapitałowy NIESTACJONARNE
Rynek pieniężny i kapitałowy STACJONARNE
Zamówienia publiczne w teorii i praktyce PDW
Rachunkowość - 15h - ćwiczenia, semestr letni 0.Rachunkowość jako system ewidencji gospodarczej
1.Zasoby majątkowe – aktywa i źródła ich pochodzenia – pasywa
2.Bilans księgowy. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu. Konto księgowe
3. Zapis operacji gospodarczych na kontach bilansowych
4. Podzielność pozioma kont – zasady funkcjonowania kont analitycznych. Łączenie kont. 

5. Podzielność pionowa kont – zasady funkcjonowania kont korygujących oraz niebilansowych kont wynikowych
6. Przychody , koszty, zapis przychodów i kosztów na kontach wynikowych
7. Ewidencyjny i pozaewidencyjny sposób ustalania wyniku finansowego.  Prezentacja wyniku w kalkulacyjnym rachunku zysków i strat

Literatura
1. A. Zysnarska, T. Moss, Rachunkowość finansowa od podstaw, ODDK, Gdańsk 2004
2. B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2017,
3. Z. Messner, J. Pfaf, Rachunkowość finansowa. Cz. 1, Podstawy rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.

Rachunkowość - 30h - ćwiczenia, semestr letni, dr Nelli Artienwicz Podstawy rachunkowości, takie jak:
* pojęcie rachunkowości, uregulowania prawne, metody i zasady rachunkowości, funkcje rachunkowości;
* klasyfikacja zasobów majątkowych i źródeł ich finansowania;
* bilans – pojęcie, układ, zasady sporządzania; operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu;
* dokumentacja operacji gospodarczych;
* konta księgowe jako urządzenia służące do ewidencji operacji gospodarczych: istota konta i jego elementy, funkcjonowanie kont bilansowych, zasada podwójnego zapisu, zestawienie obrotów i sald,
* poprawianie błędów księgowych;
* podzielność i łączenie kont;
* kategorie kształtujące wynik finansowy: podział przychodów i kosztów, rachunek zysków i strat w działalności handlowej, usługowej i produkcyjnej.
Literatura
1. B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk.
2. Z. Messner, J. Pfaf, Rachunkowość finansowa. Cz. 1, (Podstawy rachunkowości), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
3. A. Zysnarska, T.Moss, Rachunkowość od podstaw, ODDK, Gdańsk.

Seminarium magisterskie - dr Nelli Artienwicz
Programowanie komputerów (wykład)

Opanowanie umiejętności programowania komputerów, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych konstrukcji występujących w językach programowania i związanych z nimi technik tworzenia programów

Zarządzanie własnością intelektualną (Wykład)

Charakterystyka podejmowanych tematów.

  • Pojęcie i klasyfikacja własności intelektualnej.

  • Miejsce i rola własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstwa.
  • Elementy składowe własności intelektualnej:

przedmiot prawa autorskie: utwór,


podmiot i obrót cywilno-prawny utworów,


prawo własności przemysłowej: wynalazki i patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topologia układów scalonych, procedury oceny czystości patentowej, procedury rejestracji,


bazy danych jako składnik własności intelekatualnej,


tajemnica przedsiębiorstwa.

  • Klasyfikacja przedsiębiorstw ze względu na sposób wykorzystania własności intelektualnej:

Literatura

Adamski A., Prawko karne komputerowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2000. 


Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 1998. 


Karpowicz A., Autor - Wydawca. Poradnik prawa autorskiego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999. 


Prawo własności intelektualnej - Repetorium, pod red. Mariusza Załuckiego, Difin SA, Warszawa 2010. 


Stanisławska-Kloc S., Ochrona baz danych, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002. Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.