Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

PEDAGOGIKA II

Zajęcia z Pedagogiki II przeznaczone są dla studentów studiów II stopnia, którzy wybrali specjalizację nauczycielską.


Literatura

wg informacji podanych na zajęciach

SP Podatki i prawo podatkowe

Studia adresowane są do wszystkich osób legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim na dowolnym kierunku, którzy mają zamiar skoncentrować swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej –  dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji. wsród materiałów znajdują się, według wyboru wykładowców prezentacje, orzeczenia, pozycje literatury uzupełniającej, pytnai kontrolne uznane przez nich za istotne


Literatura

Podatki. Ujednolicone przepisy, Wydawnictwo Legis- Prawo i Ekonomia, stan prawny na październik 2018

Studia Doktoranckie w zakresie Pedagogiki i Nauk o Polityce WNSPortal informacyjny i e-learningowy dla doktorantów Wydziału Nauk Społecznych UG (pedagogika i politologia)
Literatura
Literatura podawana jest w opisach poszczególnych kursów
Auditor ISO 9001 ćwiczenia gr 314... 
Literatura
. 
Jakość usług

Pojęcie usługi, jakości usługi. Zarządzanie jakością usług. Rola klienta wewnętrznego i zewnętrznego w zarządzaniu jakością usług. Pomiar satysfakcji klienta - metody.


Literatura

x

WDW Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w praktyce

.


Literatura

.

Zarządzanie jakością

Ćwiczenia


Literatura

Obowiązuje literatura podana w poszczególnych konspektach ćwiczeń.

Zarządzanie jakością i środowiskiem w usługach

.


Literatura

.

Zarządzanie jakością II - studia stacjonarne

.


Literatura

.

Business Process Modelling

BPM


Literatura

H. Volmuth

Kontroling w systemach logistycznych
 
Przedmiot jest nauczany w systemie nauczania na odległość, a w tym przypadku przez internet na platformie edukacyjnej UG. To oznacza, że nie ma tradycyjnego nauczania w klasie, tylko że każdy student uczy się sam w domu lub innego miejsca mającego dostęp do internetu, indywidualnie poznając
materiał kursu w dowolnym czasie, bez spotkań z nauczycielem. Warunkiem wstępnym zaliczenia przedmiotu jest zalogowanie się do kursu przez każdego studenta i przeczytanie wszystkich jego treści . W celu uzyskania hasła do kursu, należy napisać do profesora maila na adres ekocm@univ.gda.pl.
Kurs ten zawiera wszystko, co jest potrzebne do zaliczenia przedmiotu, tj. warunki zaliczenia, treści, bibliografię oraz pytania zaliczeniowe albo WebQuest. Samo zaliczenie również odbywa się drogą e-mailową poprzez przesłanie odpowiedzi na pytania testowe albo WebQuest na ten sam adres mailowy.
Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, a nie egzaminem, a więc zgodnie z organizacją roku akad. na WE, termin zaliczenia tego przedmiotu upływa ostatniego dnia zajęć, a nie sesji, tj. do 27 stycznia 2019 roku (g. 24.00).  Nie udziela się hasła do kursu podczas sesji egzaminacyjnej.
Bardziej szczególowe informacje znajdują się na forum aktualności wewnątrz kursu.

Cel kształcenia: nabycie wiedzy z zakresu kontrolingu systemów logistycznych

Cel kształcenia: nabycie wiedzy z zakresu kontrolingu systemów logistycznych
Po zrealizowaniu przedmiotu studenci powinni:
Znać:
a) rolę kontrolingu w systemach logistycznych
b) komponenty zarządzania kontrolingowego systemami logistycznymi,
c) metody i narzędzia kontrolingowe (rachunek GKL, ABC, wskaźniki),
Umieć:
a) zastosować metody i narzędzia kontrolingowe w logistyce
b) zaprojektować system wskaźników logistycznych,
c) rozwiązywać problemy decyzyjne w logistyce


Literatura
 

1. Pfohl H.Ch.: Zarządzanie logistyką. Biblioteka Logistyka. ILiM. Poznań 1998

2. Vollmuth H. J: Controlling. Planowanie, kontrola, zarządzanie. Wyd. Placet. Warszawa 1993

3. Goliszewski J.: Controlling. Koncepcja, zastosowania, wdrożenie. Wyd. Kluwer, Warszawa 2015

4. Chaberek M.: Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa. Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001

5. Beier F., Rutkowski K.: Logistyka. Wydaw. SGH. Warszawa 2001

6. Chaberek M. Komponenty kontrolingowego systemu zarządzania procesami logistycznymi. [W:] Logistyka ponad granicami. Red. S. Abt. ILiM, Poznań 2000

7. Mańkowski C.: Wybrane metody i narzędzia rachunku zarządczego i analizy odchyleń. [W:] Logistyka ponad granicami. Red. S. Abt. ILiM, Poznań 2000

8. B. Śliwczyński: Controlling w zarządzaniu logistyką. Wyższa Szkoła Logistyki. Poznań 2007

9. Mańkowski C.: Kontroling i logistyka zaopatrzenia jako czynniki synergiczne gospodarowania. Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2005

10. Czasopismo: „Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie”

Logistyka produkcji

Przedmiot jest nauczany w systemie nauczania na odległość, a w tym przypadku przez internet na platformie edukacyjnej UG. To oznacza, że nie ma tradycyjnego nauczania w klasie, tylko że każdy student uczy się sam w domu lub innego miejsca mającego dostęp do internetu, indywidualnie poznając
materiał kursu w dowolnym czasie, bez spotkań z nauczycielem. Warunkiem wstępnym zaliczenia przedmiotu jest zalogowanie się do kursu przez każdego studenta i przeczytanie wszystkich jego treści . W celu uzyskania hasła do kursu należy napisać do profesora maila na adresekocm@ug.edu.pl.
Kurs ten zawiera wszystko, co jest potrzebne do zaliczenia przedmiotu, tj. warunki zaliczenia, treści, bibliografię oraz pytania zaliczeniowe albo WebQuest. Samo zaliczenie również odbywa się drogą e-mailową poprzez przesłanie odpowiedzi na pytania testowe albo WebQuest na ten sam adres mailowy.
Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, a więc zgodnie z organizacją roku akad. na WE, termin zaliczenia tego przedmiotu upływa ostatniego dnia zajęć, a nie sesji, tj. do 8 czerwca 2018 roku (g. 24.00) Nie udziela się hasła do kursu podczas sesji egzaminacyjnej.
Bardziej szczególowe informacje znajdują się na forum aktualności wewnątrz kursu.


Cel kształcenia: nabycie wiedzy z zakresu logistyki produkcji
Po zrealizowaniu przedmiotu studenci powinni:
Znać:
a) wpływ logistyki produkcji na efektywność ekonomiczną gospodarowania,
b) komponenty systemów logistyki produkcji,
c) rodzaje systemów logistyki produkcji,
d) metody i narzędzia logistyki produkcji,
e) systemy informacji w logistyce produkcji
Umieć:
a) zastosować metody i narzędzia logistyki produkcji,
b) zaprojektować system logistyki produkcji,
c) rozwiązywać problemy decyzyjne w logistyce produkcji.


Literatura

1) Logistyka produkcji. Red. M. Fertsch. ILiM, Poznań 2003

2) Zarządzanie. Produkcja i usługi. Zespół autorów. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa 1995

3) Witkowski J.: Logistyka firm japońskich. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 1998

4) Jońca A.: Logistyka produkcyjna. Wybór rozwiązań transportowych. Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego. Warszawa 1992

5) Beier F., Rutkowski K.: Logistyka. SGH. Warszawa 1996

6) Skowronek Cz., Sarjusz – Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE. Warszawa 2000

7) Durlik I.: Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Agencja Wydawnicza „Placet”. Warszawa 1998

8) Trzaskalik T. i inni: Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE, Warszawa 2003

9) Pfohl H. Ch.: Systemy logistyczne. ILiM. Poznań 1998

10) Czasopisma: „Przegląd przemysłowy”, „Biuletyn Automatyki – Astor” (www.astor.com.pl)

Zastosowania łańcuchów Markowa do opisu zjawisk przyrodniczych i nie tylko…


W ramach tego kursu zapoznamy Was z podstawowymi pojęciami rachunku prawdopodobieństwa i pokażemy Wam jak można go stosować do opisu różnych zjawisk. Zjawiska te mogą być różnej natury: np. zjawiska pogodowe, ewolucja gatunków, czy też ruchy cząsteczek cieczy. Mało kto jednak wie, że prawdziwą przyczyną powstania rachunku prawdopodobieństwa była chęć stworzenia narzędzi pozwalających wygrywać w gry hazardowe. Raczej też nie dowiecie się w szkole, że Blaise Pascal, autor znanego z lekcji fizyki prawa Pascala, był twórcą ruletki. W ramach naszego kursu dowiecie się jak obliczyć prawdopodobieństwo ruiny gracza i dlaczego jest ono duże, gdy gramy w ruletkę. Ponadto opowiemy o spacerach losowych i jeszcze innych ciekawostkach. Tytułowe łańcuchy Markowa to narzędzie, które pozwala opisywać i wyjaśniać wszystkie te zjawiska.

Kurs obejmuje dziewięć lekcji. Startujemy 17 grudnia 2019 r. Na początku każdego tygodnia aż do marca (z wyłączeniem przerwy świątecznej i ferii zimowych) pojawi się nowa lekcja. 


17 grudnia – 21 grudnia

Co to jest losowość, a co to jest prawdopodobieństwo?

7 stycznia – 11 stycznia

Pojęcia rachunku prawdopodobieństwa

14 stycznia – 18 stycznia

Prawdopodobieństwa warunkowe i niezależność zdarzeń

21 stycznia – 25 stycznia

Wzór na prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa

28 stycznia – 1 lutego

Analiza przykładu: prawdopodobieństwo ruiny gracza w ruletkę

4 lutego – 8 lutego

Co to jest łańcuch Markowa?

25 lutego – 1 marca

Analiza przykładu: spacery losowe

4 marca – 8 marca

Jeszcze o łańcuchach Markowa

11 marca – 15 marca

Łańcuchy Markowa w przyrodzie


Serdecznie zapraszam,

Marcin Marciniak

Inżynieria oprogramowania

Cele przedmiotu

 • zapoznanie studentów ze wsparciem informatycznym w zakresie planowania, harmonogramowania i raportowania prac w projekcie
 • opanowanie umiejętności w zakresie wykorzystywania podstawowych i zaawansowanych funkcjonalności oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami na przykładzie środowiska MS Project
 • wprowadzenie do środowiska narzędziowego w zakresie modelowania procesów biznesowych w oparciu o notację BPMN

Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Dryl M.; Zarządzanie projektami informatycznymi (w:) Wrycza S. (red); Informatyka Ekonomiczna. Podręcznik Akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010
 • Gawin B., Marcinkowski B; Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce, Helion, Gliwice 2013
 • Materiały udostępnione na Portalu Edukacyjnym UG

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Zdalne materiały kursowe Microsoft Project 2013 Essentials

B. Literatura uzupełniająca

 • Wilczewski S.; MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów, Helion, Gliwice 2014
 • Kopczewski M.; Praktyczne lekcje zarządzania projektami, Helion, Gliwice 2013
Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych

Cele przedmiotu

 • opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie zaawansowanych aspektów modelowania struktury, dynamiki oraz aspektów wdrożeniowych systemów informatycznych w oparciu o język UML i jego profile,
 • przygotowanie do certyfikacji Object Management Grup (OMG) Certified UML Professional.

Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. (2006); Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych; Helion

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Object Management Group (2012); ISO/IEC 19505-2: Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML), Superstructure. Version 2.4.1;http://www.omg.org/spec/UML/ISO/19505-2/PDF
 • Materiały multimedialne na Portalu Edukacyjnym Uczelni

B. Literatura uzupełniająca

 • Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. (2012); UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane; Helion
 • Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I. (2004); The UML Reference Manual, 2nd Edition; Addison-Wesley
 • Fowler M. (2004); UML Distilled, 3rd Edition; Addison-Wesley
 • http://www.sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/11/index.html
Projektowanie obiektowe - wykład+laboratoria

Cele przedmiotu

 • opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie zaawansowanych aspektów modelowania struktury, dynamiki oraz aspektów wdrożeniowych systemów informatycznych w oparciu o język UML i jego profile,
 • przygotowanie do certyfikacji Object Management Grup (OMG) Certified UML Professional.

Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. (2006); Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych; Helion

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Object Management Group (2012); ISO/IEC 19505-2: Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML), Superstructure. Version 2.4.1; http://www.omg.org/spec/UML/ISO/19505-2/PDF
 • Materiały multimedialne na Portalu Edukacyjnym Uczelni

B. Literatura uzupełniająca

 • Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. (2012); UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane; Helion
 • Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I. (2004); The UML Reference Manual, 2nd Edition; Addison-Wesley
 • Fowler M. (2004); UML Distilled, 3rd Edition; Addison-Wesley
 • http://www.sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/11/index.html
Projektowanie systemów informatycznych - laboratoria

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • podstaw metodologicznych tworzenia systemów informatycznych,
 • strukturalnych, obiektowych, społecznych i adaptacyjnych metodyk tworzenia systemów informatycznych,
 • klasycznych i nowoczesnych cykli życia systemu,
 • metod i technik projektowania systemów informatycznych,
 • pakietów CASE (Computer Aided Software Engineering).

Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Wrycza S., Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metody, techniki, narzędzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 • Wrycza S., Marcinkowski B., Język inżynierii systemów SysML. Architektura i zastosowania; Helion, Gliwice 2010
 • Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, Gliwice 2006

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa 2010, rozdz. 8-11, 22
 • Materiały multimedialne na Portalu Edukacyjnym Uczelni

B. Literatura uzupełniająca

 • Yourdon E., Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996
 • Wrycza S. (red.), Język UML 2.1. Ćwiczenia, Helion, Gliwice 2007
 • Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. Tablice informatyczne. UML, Helion, Gliwice 2007
Seminarium licencjackie 2018/2019
Standardy XML
Temat 1: Koncepcja i tworzenie dokumentów XML 
Temat 2: Definiowanie prostej struktury dokumentu - DTD
Temat 3: Definiowanie złożonej struktury dokumentu - XML Schema 
Temat 4: Definiowanie arkuszy stylów - XSLT 
Temat 5: Przeszukiwania dokumentów – język XPath 
Temat 6: Tworzenie aplikacji wykorzystujących standard XML

Literatura
 • Goldberg K. H., XML. Szybki start. Wydanie II. Helion 2014
Zastosowanie finansowe arkuszy kalkulacyjnych

Zastosowanie finansowe arkuszy kalkulacyjnych


Literatura

   

CASE SIMULATOR
 1. Czy chcesz w innowacyjny sposób dowiedzieć się, jak prowadzić firmę?
 2. Czy już myślisz, co będziesz robił po zakończeniu studiów?
 3. Czy chcesz uzyskać certyfikat, który zwiększy twoje szanse na rynku pracy?
 4. Czy chcesz zdobywać nową wiedzę i umiejętności wykorzystując nowoczesne narzędzia?
 5. Czy chcesz uczyć się według wzorców stosowanych na najlepszych europejskich i amerykańskich uczelniach?

Ten kurs zawiera stosowną wiedzę!

Studium przypadku prezentuje szereg problemów związanych z planowaniem działalności przedsiębiorstwa. Jakkolwiek realia studium dotyczą klubu fitness, problemy, przed jakimi stoją założyciele klubu mają charakter uniwersalny. 


Literatura

.

Podstawy audytu wewnętrznego

Kurs zawiera materiały pomocnicze do wykładu z Audytu wewnętrznego.
 


Literatura

Kuc B.R., Audyt wewnętrzny teoria i praktyka, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2002,
Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Educator, Częstochowa 2003,
Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2004,
Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003,
Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (mofnet.gov.pl)
Bela A., Bolesławska E., Oszustwa finansowe. Podręcznik audytora, InfoAudit, Warszawa 2005,
Winiarska K., Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2005,
Banaszkiewicz J., Audyt wewnętrzny. Spojrzenie praktyczne, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa, 2003
Piaszczyk A., Audyt wewnętrzny, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa, 2004
Knedler K., Stasik M., Audyt wewnetrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości, Łódź 2005
J.T.Wells, Nadużycia w firmach – vademecum. Zapobieganie i wykrywanie., Ernst&Young, Warszawa 2006

Rewizja finansowa - ćwiczenia

Materiały pomocniecze do ćwiczeń z rewizji finansowej


Literatura
1.Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
2.Ustawa z dnia 2 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
3.Krajowe standardy rewizji finansowej (szczególnie - KSRF nr 1)
4.Rewizja sprawozdań finansowych, pod red D.Krzywda, SKwP, Warszawa 2012
5.Audyt finansowy, K.Winiarska, PWE, Warszawa, 2008
6.Badanie sprawozdań finansowych, Marzec J., PTE, Warszawa 2002
7.Podręczniki do rachunkowości przedsiębiorstw i rachunkowości finansowej
Sprawozdawczość finansowa

Materiały pomocnicze do wykładu i ćwiczeń ze Sprawozdawczości finansowej.Plan zajęć

 

 

 


 1. Wstępne informacje o sprawozdaniach finansowych

 2. Polityka rachunkowości I

 3. nwentaryzacja

 4. Wycena składników aktywów i pasywów na potrzeby sprawozdań finansowych

 5. Bilans

 6. Rachunek zysków i strat

 7. Wstęp do sprawozdania finansowego i informacje dodatkowe

 8. Zestawienie zmian w kapitale własnym

 9. Rachunek przepływów pieniężnych

 10. Sprawozdanie z działalności jednostki

 11. Wybrane sprawozdania podatkowe i statystyczne

 12.  

 

 

 


Literatura

Komentarz do ustawy o rachunkowości, A.Jarugowa, T.Martyniuk, ODDK Gdańsk 2002
Krajowy Standard Rachunkowości nr 1. Rachunek przepływów pieniężnych
Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa. Vademecum Rachunkowości, Difin, Warszawa 2002
Podręczniki do rachunkowości finansowej i rachunkowości przedsiębiorstw
Rachunkowość - miesięcznik
Sprawozdania finansowe bez tajemnic, praca zbiorowa pod red. G.Świderskiej, Difin, Warszawa 2003
Sprawozdawczość i rewizja finansowa, W.Gos, dodatek do Rzeczpospolitej, Warszawa 2005
Ustawa o rachunkowości
Wzorcowy Plan Kont z komentarzem, J.Gierusz, ODDK, Gdańsk 2002
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Administrowanie bazami danych

Przedmiot dla specjalności Aplikacje informatyczne w biznesie.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Jorgensen A., Ball B., Wort S., LoForte R., Knight B., Professional Microsoft SQL Server 2014 Administration, Wiley, 2014

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Thomas O., Ward P., Taylor B., Egzamin 70-462: Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server 2012. Training Kit, Microsoft, 2012

B. Literatura uzupełniająca

 • Mistry S., Microsoft SQL Server 2012. Management and Adminsitration, Pearson, 2013

Algorytmy i struktury danych, AiB

Dotyczy algorytmów i struktur danych.


Literatura

~~Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Stein C., Introduction to Algorithms, 3rd Edition, MIT, 2009
Materiały z wykładów
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Wirth N., Algorytmy i struktury danych=programy, WNT, 2006
B. Literatura uzupełniająca
Sedgewick R., Bundle of Algorithms in Java, Third Edition, Parts 1-5: Fundamentals, Data Structures, Sorting, Searching, and Graph Algorithms (3rd Edition), Addison-Wesley Professional, 2003
Sedgewick R., Wayne K., Algorithms (4th Edition), Addison Wesley, 2011
Karumanchi N., Data Structures and Algorithms Made Easy in Java: Data Structure and Algorithmic Puzzles, Second Edition.,  CreateSpace Independent Publishing Platform, 2011
Shaffer C.A., Data Structures and Algorithm Analysis in Java, Third Edition, Dover Books on Computer Science, 2011

Analiza danych OLAP

Rodzaje źródeł danych OLAP i ich zastosowanie w MS Excel.
Podłączanie źródła danych OLAP.
Raportowanie OLAP przy wykorzystaniu tabel przestawnych.
Zastosowanie Microsoft PowerPivot.
Microsoft Query.
Importowanie danych zewnętrznych do kostki OLAP.
Wizualizacja danych – tworzenie wykresów oraz interaktywnych tabel.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Alexander M., Decker J., Wehbe B., Microsoft Business Intelligence Tools for Excel Analysts, Wiley, New York, 2014

Materiały zamieszczone na Portalu Edukacyjnym UG: http://pe.ug.edu.pl.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Kimball R., Ross M., The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, Wiley, New York, 2013

B. Literatura uzupełniająca

Tennick A., (2010) Practical PowerPivot & DAX Formulas for Excel 2010, McGraw-Hill Osborne Media

Aplikacje rozproszone w języku Java

Przedmiot dla specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Mehta B., REST. Najlepsze praktyki i wzorce w języku Java, Helion, 2015

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Horstmann C.S., Cornell G., Java. Techniki zaawansowane. Wydanie IX, Helion 2013

B. Literatura uzupełniająca

 • Roman E., Ambler S.W., Jewell T., Enterprise JavaBeans, 2003

Bazy danych, laboratorium- rodzaj zajęć: laboratorium


Literatura
1. Matosek W., Język SQL w bazie danych Oracle 10g, Wydawnictwo UG, Sopot, 2010
2. Yourdon E., Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996
3. Dokumentacja do bazy danych Oracle 11g

Bezpieczeństwo serwisów internetowych

Laboratorium: 15h


Literatura

Literatura podstawowa
Prasad P., Testy penetracyjne nowoczesnych serwisów. Kompendium inżynierów bezpieczeństwa, Helion 2017


Literatura uzupełniająca
Ross J., Bezpieczne programowanie. Aplikacje hakeroodporne., Helion 2012
Weidman G., Bezpieczny system w praktyce. Wyższa szkoła hackingu i testy penetracyjne, Helion 015

Big Data w Biznesie

Big Data w Biznesie, AiB, MSU


Literatura

Bibliografia

Mayer-Schonberger, V., Cukier, K., (2013) Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think, Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourt

Glass,  R., Callahan, S., (2015) The Big Data-Driven Business: How to Use Big Data to Win Customers, Beat Competitors, and Boost Profits, John Wiley & Sons

Dokumentacja Apache Hadoop oraz Spark: http://hadoop.apache.org, http://spark.apache.org; Python: http://python.org

 

Business Outcomes of Big Data Analysis

Overview of Big Data Analytics

Types of data in Big Data Analytics

Internet Marketing – finding value in data and the quality of Big Data

Data Mining, Text Mining, Web Mining and Machine Learning Tools

Big Data ecosystem

Practical aspects of Big Data implementation

Case studies

 


Literatura

Mandatory

Mayer-Schonberger, V., Cukier, K., (2013) Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think, Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourt

Additional

Glass,  R., Callahan, S., (2015) The Big Data-Driven Business: How to Use Big Data to Win Customers, Beat Competitors, and Boost Profits, John Wiley & Sons
Documentation of Apache Hadoop: http://hadoop.apache.org
Big Data University courses: http://bigdatauniversity.com/

E-xpertKurs podnoszenie umiejętności zawodowych studentów kierunku Informatyka i Ekonometria z zakresu technologi: <br />- Systemów operacyjnych <br />- Programowania<br />- Baz danych
Literatura
Materiały e-learningowe IT Academy.
Hurtownie danych, AiB

Kurs dla studentów specjalności Aplikacje informatyczne w biznesie.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Kimball R., Ross M., The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, John Wiley & Sons, 2013

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Inmon W., Building the Data Warehouse. Fourth edition., John Wiley & Sons, New York 2005

B. Literatura uzupełniająca

 • Todman C., Projektowanie hurtowni danych, zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), WNT, Warszawa 2003
Hurtownie danych, specj. AD
 • Miejsce hurtowni danych w systemach klasy Business Intelligence. Podstawy teoretyczne i zdefiniowanie problemu.
 • Tworzenie wielowymiarowych kostek danych. Technologia przechowywania i analiz danych typu MOLAP, ROLAP i HOLAP.
 • Projektowanie procesu ETL - ekstrakcja, transformacja, ładowanie. Zasilanie kostek wielowymiarowych danymi oraz przeglądanie danych.
 • Narzędzia informatyczne do tworzenia, przetwarzania oraz zarządzania zbiorami danych (rodzaje dostępnego oprogramowania, koszty. Narzędzia ekosystemu Apache Hadoop. Narzędzia analityczne wspierające Apache Spark: Jupyter Notebooks, Zeppelin Notebooks, RStudio IDE.
 • Bazy NoSQL i hurtownia danych Apache Hive. Struktura zbiorów danych HDFS. Algorytmy MapReduce oraz wyrażenia regularne.
 • Wymagania techniczne i sprzętowe do gromadzenia dużych zbiorów danych (sprzęt, serwery, łącza, systemy backup, planowanie i kosztorysy).
 • Rynek usług informatycznych związanych z Big Data (rodzaje świadczonych usług oraz koszty).

Literatura

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Kimball R., Ross M., The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, John Wiley & Sons, 2013

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Inmon W., Building the Data Warehouse. Fourth edition., John Wiley & Sons, New York 2005
 • Glass, R., Callahan, S., (2015) The Big Data-Driven Business: How to Use Big Data to Win Customers, Beat Competitors, and Boost Profits, John Wiley & Sons

B. Literatura uzupełniająca

 • Todman C., Projektowanie hurtowni danych, zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), WNT, Warszawa 2003
 • Dokumentacja Apache Hadoop: http://hadoop.apache.org

Kursy Big Data University: http://bigdatauniversity.com/

Information Technologies

Zapoznanie studentów z metodami informatycznego przetwarzania i analizy danych.

Przygotowanie studentów do tworzenia skryptów w pakietach biurowych w celu przetwarzania danych.

Zaznajomienie studentów z nowoczesnymi metodami gromadzenia i analizy danych.


Introduction to Linux in Business, WDW

Open source as an alternative for business applications

Security in Linux filesystem

Securing the business files and databases in Linux

VPN - teleworking issues and safety

Business packages - Linux office applications

Linux management in business
 


Literatura

Documentation of Linux Debian systems https://www.debian.org/doc
Petersen R., Linux: The Complete Reference, Sixth Edition, 2007
Nemeth E., Snyder G., Hein T.R., Whaley B., Unix and Linux System Administration Handbook, 2010
Shotts W.E., The Linux Command Line: A Complete Introduction 1st Edition, 2013

Język SQL

Tematyka przedmiotu
Język T-SQL: typy danych, deklaracja zmiennych, operatory, instrukcje warunkowe, pętle, tworzenie własnych procedur i funkcji.
Baza MS SQL Server: przegląd wbudowanych funkcji – numeryczne, tekstowe, formatowania daty oraz transponowania tabel.
Zarządzanie serwerem MS SQL Server – zarządzanie użytkownikami, zakładanie baz danych, nadawanie uprawnień.
Wyzwalacze oraz usługi Reporting Services – tworzenie raportów i zestawień zbiorczych na danych.
Optymalizacja zapytań i harmonogramowanie pracy w MS SQL Server – skrypty automatyzujące pracę systemu.
Pobieranie metadanych oraz poprawa wydajności MS SQL Server.


Literatura

A. Literatura podstawowa
A.1. wykorzystywana podczas zajęć:
Brust A., Lobel L.G., Programming Microsoft SQL Server 2012 (Developer Reference), OReilly, 2012
Materiały zamieszczone na Portalu Edukacyjnym UG: http://pe.ug.edu.pl.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:
Dokumentacja Transact-SQL Reference (Transact-SQL), http://msdn.microsoft.com
Ben-Gan I., Microsoft SQL Server 2008 od środka: Zapytania w języku T-SQL, Microsoft Press, 2010
B. Literatura uzupełniająca
Mendrala D., Potasiński P., Szeliga M., Widera D., Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie, Helion, Gliwice 2009

Programowanie aplikacji bazodanowych

Zastosowanie JDBC.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
• Horstmann C.S., Cornell G., Java. Techniki zaawansowane. Wydanie IX, Helion 2013
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
• Lis M., Java. Ćwiczenia zaawansowane. Wydanie II, Helion, 2012
B. Literatura uzupełniająca
• Roman E., Ambler S.W., Jewell T., Enterprise JavaBeans, 2003
 

Programowanie w języku Python

Kierunek: Informatyka i Ekonometria

Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Rok studiów: II


Literatura

Literatura

A. Podstawowa

Kurs języka Python: https://docs.python.org

B. Uzupełniająca

Dawson M., Python dla każdego. Podstawy programowania. Wydanie III, Helion, 2014

Kierzkowski A., Gawryszewski M., Python. Ćwiczenia praktyczne, Helion 2017

Seminarium magisterskie, AiB, 2015-2016

Tematyka podejmowana w czasie trwania seminarium.

1. Miejsce informatyki ekonomicznej w gronie subdyscyplin nauk ekonomicznych.

2. Paradygmaty, teorie i metody badawcze umożliwiające prowadzenie badań w obszarze informatyki ekonomicznej.

3. Podejście projektowe jako szczególna kategoria metod badawczych informatyki ekonomicznej.

4. Wymagania merytoryczne, formalne i edytorskie prac magisterskich.

5. Obszary tematów badawczych z kategorii badań według podejścia projektowego:

 • rozwój innowacyjnych systemów informatycznych funkcjonujących w obszarze gospodarki elektronicznej.
 • planowanie nowych form wykorzystania zintegorwanych systemów zarządzania klasy ERP w organizacjach gospodarczych.
 • kształtowanie systemów bezpieczeństwa informacji w organizacjach.
 • kształtowanie systemów zarządzania własnością intelektualną.
 • projektowanie nowych modeli biznesu wykorzystujących technologie informacyjne.

6. Obszary tematów badawczych z kategorii badań opisowych i wyjaśniających w obszarze zjawisk społeczno-gospdoarcze

 • miejsce i rola informatyki w gospodarce narodowej.
 • badanie zjawisk społeczno-gospdoarczych zachodzących w przestrzeni administarcji elektronicznej.
 • badanie struktury, odziaływania i skuteczności systemów marketingu elektronicznego.

Literatura

1. Brycz B., Dudycz T., Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania,  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

2. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000.

3. Informatyka ekonomiczna, pod red. Stanisława Wryczy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

4. Pozycje literatury z obszaru informatyki ekonomicznej, informatyki technicznej, informatyki teoretycznej i zarządzania odpowiadające tematowi pracy magisterskiej. 

Seminarium magisterskie, AiB, 2016/2017

Tematyka podejmowana w czasie trwania seminarium.

1. Miejsce informatyki ekonomicznej w gronie subdyscyplin nauk ekonomicznych.

2. Paradygmaty, teorie i metody badawcze umożliwiające prowadzenie badań w obszarze informatyki ekonomicznej.

3. Podejście projektowe jako szczególna kategoria metod badawczych informatyki ekonomicznej.

4. Wymagania merytoryczne, formalne i edytorskie prac magisterskich.

5. Obszary tematów badawczych z kategorii badań według podejścia projektowego:

 • rozwój innowacyjnych systemów informatycznych funkcjonujących w obszarze gospodarki elektronicznej.
 • planowanie nowych form wykorzystania zintegorwanych systemów zarządzania klasy ERP w organizacjach gospodarczych.
 • kształtowanie systemów bezpieczeństwa informacji w organizacjach.
 • kształtowanie systemów zarządzania własnością intelektualną.
 • projektowanie nowych modeli biznesu wykorzystujących technologie informacyjne.

6. Obszary tematów badawczych z kategorii badań opisowych i wyjaśniających w obszarze zjawisk społeczno-gospdoarcze

 • miejsce i rola informatyki w gospodarce narodowej.
 • badanie zjawisk społeczno-gospdoarczych zachodzących w przestrzeni administarcji elektronicznej.
 • badanie struktury, odziaływania i skuteczności systemów marketingu elektronicznego.

Literatura

1. Brycz B., Dudycz T., Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania,  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

2. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000.

3. Informatyka ekonomiczna, pod red. Stanisława Wryczy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

4. Pozycje literatury z obszaru informatyki ekonomicznej, informatyki technicznej, informatyki teoretycznej i zarządzania odpowiadające tematowi pracy magisterskiej. 

Serwery aplikacyjne

Zaznajomienie studentów z problematyką tworzenia aplikacji rozproszonych z wykorzystaniem serwerów aplikacyjnych.

Przygotowanie studentów do obsługi serwerów aplikacyjnych w celu ich wykorzystania w biznesowych systemach informatycznych.
 


Standardy XML, MSUPojęcia wstępne: dokument strukturalny, dokument sformatowany, formatowanie wizualne i logiczne, znakowanie szczególne i ogólne. Standard XML: pojęcie typu dokumentu (DTD), elementy i atrybuty, encje, sekcje CDATA i inne elementy adiustacji. Opis wybranych typów dokumentów: XHTML , Docbook. Formatowanie z wykorzystaniem arkuszy stylów CSS. XML Schema i standard Relax NG. Projektowanie schematów XML. Przetwarzanie dokumentów XML. Wprowadzenie do standardu XSLT: struktura arkusza XSLT, podstawowe polecenia języka XSLT, standard Xpath. XQuery. FO/SVG i inne aplikacje XML. RDF i metadane, OWL/SKOS, SparQL. XML w wymianie danych: Web services, Rest, SOAP/WSDL.
Literatura
Ray Eric T., Nauka języka XML, RM, Warszawa 2001<br />Przemysław Kazienko ; Krzysztof Gwiazda, XML na poważnie, Helion 2003<br />Bob Stayton, DocBook XSL: The Complete Guide, Sagehill Enterprises, 2007<br />http://www.sagehill.net/docbookxsl/<br />Przechlewski Tomasz: Wprowadzenie do XSL:FO, Biuletyn GUST 18/2002. http://gnu.univ.gda.pl/~tomasz/sgml/pmla/<br />Wykaz literatury uzupełniającej:<br />Clark J., XSL Transformations (XSLT) version 1.0, 1999. http://www.w3.org/TR/xslt<br />Bray T., Paoli J., Sperberg-McQueen C.M., Maler E.: Extensible Markup Language (XML) 1.0, 2006, http://www.w3.org/TR/REC-xml/
System operacyjny Linux

...


Literatura

Shotts W.E., Linux. Wprowadzenie do wiersza poleceń, Helion 2015
Love R., Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II, Helion 2014

Systemy baz danych kopiuj 1
Systemy baz danych, AiB

Język T-SQL: typy danych, deklaracja zmiennych, operatory, instrukcje warunkowe, pętle, tworzenie własnych procedur i funkcji.
Baza MS SQL Server: przegląd wbudowanych funkcji – numeryczne, tekstowe, formatowania daty oraz transponowania tabel.
Zarządzanie serwerem MS SQL Server – zarządzanie użytkownikami, zakładanie baz danych, nadawanie uprawnień.
Wyzwalacze oraz usługi Reporting Services – tworzenie raportów i zestawień zbiorczych na danych.
Optymalizacja zapytań i harmonogramowanie pracy w MS SQL Server – skrypty automatyzujące pracę systemu.
Pobieranie metadanych oraz poprawa wydajności MS SQL Server.
Instrukcje CLR oraz Cloud Computing w MS SQL Server 2012.


Literatura

Literatura podstawowa

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

Brust A., Lobel L.G., Programming Microsoft SQL Server 2012 (Developer Reference), OReilly, 2012
Materiały zamieszczone na Portalu Edukacyjnym UG: http://pe.ug.edu.pl.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

Dokumentacja Transact-SQL Reference (Transact-SQL), http://msdn.microsoft.com
Ben-Gan I., Microsoft SQL Server 2008 od środka: Zapytania w języku T-SQL, Microsoft Press, 2010

B. Literatura uzupełniająca

Mendrala D., Potasiński P., Szeliga M., Widera D., Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie, Helion, Gliwice 2009
Systemy baz danych, AiB, lic.

Lp.

Tematyka

Liczba godzin

1

Wstęp do baz danych: Koncepcja tworzenia tabel, klucze główne, klucze obce, relacje jeden-jeden, jeden-wielu i wiele-wielu, łączenie tabel. Projektowanie tabel na podstawie otrzymanych atrybutów danych. Wstęp do ERD: rodzaje diagramów i ich składniki.

2h

2

Tworzenie diagramów na podstawie otrzymanych opisów przypadków firm. Wstęp do normalizacji danych.

2h

3

Normalizacja danych. Różnice pomiędzy 0NF, 1NF, 2NF i 3NF. Przejście do trzeciej postaci normalnej. Normalizowanie danych na podstawie otrzymanych opisów przypadków firm. Koncepcja normalizacji do 4NF i 5NF.

Wstęp do narzędzia MS SQL Server Management Studio.

2h

4

Podstawy języka SQL: instrukcja CREATE, INSERT, SELECT oraz sekwencje. Tworzenie tabel. Wstawianie danych do tabel. Klucze główne i klucze obce. Wykorzystanie wyrażenia CONSTRAINT w celu definiowania ograniczeń dotyczących wprowadzanych danych. Instrukcja SELECT. Wyświetlanie danych z tabel.

2h

5

Język SQL: instrukcja SELECT - warunki, wyrażenia i operatory. Operatory arytmetyczne i łączenia łańcucha znaków. Warunek WHERE. Synonimy tabel i kolumn.

2h

6

Język SQL: instrukcja SELECT z wyrażeniami warunkowymi BETWEEN oraz CASE WHEN. Instrukcja SOME, ANY oraz IN. Tworzenie perspektyw - instrukcja CREATE VIEW.

2h

7

Instrukcja SELECT - funkcje agregujące. Instrukcja GROUP BY z wyrażeniami HAVING, ON, USING.

2h

8

Instrukcja SELECT - tworzenie zaawansowanych raportów z wykorzystaniem instrukcji grupujących. Sortowanie danych z wykorzystaniem instrukcji ORDER BY.


Literatura

Literatura
1. Brust A., Lobel L., Microsoft SQL Server 2012. Podstawy języka T-SQL, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2010
2. Beynon-Davies P., Systemy baz danych, WNT, Warszawa, 1998
3. Yourdon E., Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996
4. Dokumentacja do bazy danych MS SQL Server

Systemy Big Data

Przegląd analityki Big Data (cele, metody, rodzaje analiz, stosowane klasyfikacje).

Typy danych w analityce Big Data.

Jakość danych Big Data.

Metody uczenia się, zastosowanie Data Mining oraz Text Mining w Big Data.

Ekosystem Big Data.

Praktyczne aspekty wdrożeń systemów Big Data.

Studia przypadków.


Literatura

Obligatoryjna:

Mayer-Schonberger, V., Cukier, K., (2013) Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think, Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourt

Uzupełniająca:

Glass, R., Callahan, S., (2015) The Big Data-Driven Business: How to Use Big Data to Win Customers, Beat Competitors, and Boost Profits, John Wiley & Sons

Dokumentacja do Apache Hadoop: http://hadoop.apache.org

Kursy Big Data University: http://bigdatauniversity.com/

Systemy Business Intelligence

Kurs wspomagający przedmiot Systemy Business Intelligence.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Misner S., Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services, Tomy 1 i 2, APN Promise 2013

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 2. Systemy Business Intelligence, PWN 2013

B. Literatura uzupełniająca

Collier K.W., Agile Analytics: A Value-Driven Approach to Business Intelligence and Data Warehousing, Addison Wesley, 2012

Technologia baz danych kopiuj 1
Technologia baz danych, laboratorium, NS&nbsp;Kurs uzupełniający ćwiczenia z przedmiotu Technologia baz danych.
Literatura
1. Materiały z wykładu.<br />2. Vieira R., SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw, Helion, Gliwice 2007<br />3. Szeliga M., Transact-SQL. Czarna księga, Helion, Gliwice 2003
Technologia informacyjna, gr. 166

Forma zajęć: laboratorium


Literatura

Wykaz literatury:

 • wykorzystywanej podczas zajęć:
  • D. Etheridge, Excel 2007 PL. Analiza danych, wykresy, tabele przestawne. Niebieski podręcznik, Helion, Gliwice 2009
  • Materiały zamieszczone na Portalu Edukacyjnym
 • do samodzielnego studiowania:
  • S. Wrycza (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE Warszawa 2010
  • P. Wróblewski, MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko, Helion, Gliwice 2010
 • Uzupełniająca:
  • C. Carlberg, Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwiązania w biznesie. Wydanie III, Helion, Gliwice 2009
  • B. Jelen, Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwiązania w biznesie, Helion, Gliwice 2008.
Insurer on the Single Financial Market

1. Sectoral distribution of insurance in the EU.
Insurance market as an element of the single financial market
2. The meaning of technical and insurance concepts - risk and its factors, insurance accident - for the harmonization of insurance law.
3. Legal forms of  insurance companies in the EU. Commercial and mutual forms of insurance business.
4. Conditions for taking up insurance activity. The principle of a single license and its consequences.
5. Bancassurance-types of links between the insurance and banking markets, based on examples. Barriers and legal restrictions
6. The characteristics, parties and entities of the insurance relationship in the light of the PEICL.
7. Crisis in the insurance market and the financial crisis - causes and effects
8. The role of states in the security guarantee in the insurance market
9. The new architecture of the EU financial market and the specificity of the insurance market
10. The specificity of compulsory motor insurance - Fourth Directive System and the Green Card System.
11. Distribution of insurance (intermediaries and insurers). Legal conditions of the activity of intermediaries in the EU.


Literatura

J.Birds, The modern insurance law, Sweet & Maxwell; edition 2016

International and European Insurance Law

istota i charakter prawny ubezpieczenia, rodzaje ubezpieczeń, zagadnienia prawne, cel ubezpieczeń, istota umowy ubezpieczeniowej, stosunek prawny pomiędzy ubezpieczonym a zakładem ubezpieczeń, odpowiedzialność pośredników ubezpieczenowych, prawa i praktyka w zakresie ubezpieczeń, charakter prawny ryzyka, ryzyko i zakłady ubezpieczeń, regulacje międzynarodowe, regulacje UE, ubezpieczenia społeczne


Literatura

M. Lustig, Legal Concepts of Insurance, Publisher: Real Estate License Services, Inc. [ostatnie wydanie] John Lowry, Philip Rawlings, Robert Merkin, Insurance Law: Doctrines and Principles, Hart Publishing [ostatnie wydanie] Tom Baker, Insurance Law and Policy: Cases and Materials, Aspen Publishers, Inc. [ostatnie wydanie] Emeric Fischer, Peter Nash Swisher, Jeffrey Stempel, Principles of Insurance Law, LEXISNEXIS [ostatnie wydanie] Robert Merkin, Johanna Hjalmarsson, Compendium of Insurance Law (Insurance Law Library), Informa Law from Routledge [ostatnie wydanie] Public Services and the European Union: Healthcare, Health Insurance and Education Services (Legal Issues of Services of General Interest), Springer [ostatnie wydanie]

Helga/kurs/5

Et forum der foreleser deler informasjon og materiale om kurset i praktisk norsk, 5. år.


Literatura

Oppdateres fortløpende.

Norsk/3/AS

PowerPoint-presentasjoner av forelesningene.


Literatura

PDF-filer tillegges fortløpende.

Fitopatologia - medycyna roślin

Kurs jest uzupełnieniem ćwiczeń "Fitopatologia - medycyna roślin" prowadzonych na III roku I stopnia Biologii i Przyrody, w semestrze letnim. Kurs obejmuje dodatkowe materiały oraz wskazanie najistotniejszych zagadnień w omawianej na zajęciach tematyce.


Literatura

Kryczyński S., Weber Z. (red.). 2010. Fitopatologia. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Mańka K. 2005. Fitopatologia leśna. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Forced Migrations in Historical Perspective

Appearing in the historical accounts of Ancient Egypt and the Middle East forced migration occurred in a variety of forms, manifold cultures, on all continents, in all historical periods – naturally with a different degree of intensity. Its exponential growth was brought about in the 20th century. Throughout human history the instances of forced abandonment of the native community by individuals or groups caused repercussions in the intertribal, transnational and international relations. Therefore, the attempt at comparing the influence that the individuals or groups excluded from the life of the state exert on the mutual relations between the country of origin and the country of settlement is of significant value. Furthermore, an analysis of the consequences of the exclusion of certain social groups from political, economic and cultural life of a given country or region combined with a characteristic of the dramatic fate of many of the excluded can function as a springboard for a debate referring to contemporary forced migration (both internal and external), as well as immigration policy of the countries that provide asylum for refugees.


Literatura

see Syllabus

HISTORIA POWSZ. PO 1945 R. (2018)

.


Literatura

.

US Economic history 2018

.


Literatura

.

US Social History, MA II, 2018

.


Literatura

.

FONETYKA JEZYKA NORWESKIEGOCelem kursu jest udostepnienie studentom materialow sluzacych do cwiczenia wymowy norweskiej
Literatura

Ase-Berit Strandskogen Hva sier du?

Anne Bjoernebekk Troll i ord

GRAMATYKA OPISOWA JEZYKA NORWESKIEGOKurs wspomaga zajecia
Literatura
Zostanie podana w trakcie zajec
JĘZYK ISLANDZKI

Kurs wspomaga zajęcia


Literatura

Zostanie podana w czasie zajęć

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W SKANDYNAWII 

Literatura
 Literatura zostanie podana w trakcie semestru
LÆRERROM Informacje dla nauczycieli jezyka norweskiego

Literatura
 
PODYPLOMOWE I rok Praktyczna nauka języka norweskiego

Kurs wpomaga zajęcia


Literatura

Zostanie podana podczas zajęć

PRAKTYCZNA NAUKA JEZYKA NORWESKIEGO DRUGI ROKKurs wpomaga zajecia
Literatura
Zostanie podana w trakcie zajec
PRAKTYCZNA NAUKA JEZYKA NORWESKIEGO PIERWSZY ROKKurs wspomaga zajecia
Literatura
Zostanie podana w trakcie zajec
PRAKTYCZNA NAUKA JEZYKA NORWESKIEGO TRZECI ROKKurs wpomaga zajecia
Literatura
Zostanie podana w trakcie zajec
Seminarium licencjackie kopiuj 1Kurs wspiera seminarium
Literatura
1
2
3
TEATR NORWESKI

Źródło informacji i forum dla członków teatru norweskojęzycznego działającego przy Katedrze Skandynawistyki UG


Literatura

Teksty sztuk będą zamieszczane na stronie kursu.  

Teoria literatury - profil skandynawski

kurs wspomaga wyklady


Literatura

Moderne litteraturteori

Technologie informacyjne - uzupełnienie ćwiczeń

Kurs stanowi uzupełnienie zajęć w sali komputerowej. Zawiera materiały do samodzielnej pracy studentów, w tym instrukcje, ćwiczenia oraz zadania do wykonania.


Literatura

Jak bez problemów przesiąść się z menu w Excel 2003 na wstążki w Excel 2010?  - Interakcyjny podręcznik online

„Komputerowa edycja dokumentów dla inteligentnych” autorstwa prof. Andrzeja Bliklego: Plik

 

Technologie informacyjne e-learning

Kurs jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu Technologie Informacyjne. Zawiera materiały do samodzielnej pracy studenta.


Literatura

Literatura zostanie podana na zajęciach.

Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

Kurs realizowanych w ramach studiów podyplomowych

Bazy danych

Bazy danych dla 3-ciego roku matematyki ekonomicznej.


Literatura

Date - Bazy Danych

Bazy danych 2018

Laboratoria - bazy danych

Semestr letni 2018


Literatura

Postgres

Podstawy programowania

Programowanie w C


Literatura

Ritchie C

Seminarium z prawa finansowego dla administracji stacjonarnej I stopnia<span style="font-size:11.0pt;font-family:Book Antiqua,serif;times new roman":;times new roman":;">Celem seminarium licencjackiego jest pomoc w samodzielnym poszukiwaniu i analizowaniu materiałów badawczych oraz w opracowaniu pracy licencjackiej, zapoznanie z </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT,serif;times new roman":;">metodyką pracy naukowej oraz ze źródłami prawa, literaturą i orzecznictwem, a </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Book Antiqua,serif;times new roman":;times new roman":;">także przygotowanie Studenta do egzaminu </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT,serif;times new roman":;">licencjackiego, w tym do wystąpienia będącego elementem tego egzaminu. </span>
Literatura
<p style="text-align:justify;layout-grid-mode:char;"><span style="courier new":;">Eco U., <em>Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów,</em>Warszawa 2007.</span></p><p style="text-align:justify;layout-grid-mode:char;"><span style="">Gambarelli G.,<span style="">&nbsp; </span>Łucki Z., <em>Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, </em>Kraków 1995.</span></p><p style="text-align:justify;layout-grid-mode:char;"><span style="courier new":;">Kaczmarek T., Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub<span style="">&nbsp; </span>magisterską, Warszawa 2005.</span></p><p style="text-autospace:ideograph-numeric;"><span style="">Kolman R., <em>Poradnik dla doktorantów i habilitantów,</em>Bydgoszcz1996.</span></p><p style="text-autospace:ideograph-numeric;"><span style="">Kolman R., <em>Zdobywanie wiedzy – poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty,</em></span></p><p style="text-autospace:ideograph-numeric;"><span style="">Lindsay D., <em>Dobre rady dla piszących teksty naukowe,</em>Wrocław 1995.</span></p><p style="text-autospace:ideograph-numeric;"><span style="">Maćkiewicz J.,<span style="">&nbsp; </span><em>Jak pisać teksty naukowe?</em>, Gdańsk 1996.</span></p><p style="text-autospace:ideograph-numeric;"><span style="">Mendel T., <em>Metodyka pisania prac doktorskich, </em>Poznań 1995.</span></p><p style="text-autospace:ideograph-numeric;"><span style="">Narojczyk K.,<span style="">&nbsp; </span><em>Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych</em>, Olsztyn 2005.</span></p><p style="text-autospace:ideograph-numeric;"><span style="">Wojcik K.,<span style="">&nbsp; </span><em>Piszę pracę magisterską – poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich),</em>Warszawa 2002.</span></p>
Studia Podyplomowe Doradztwa Finansowego<p><strong><span style="color:black;">Studia Podyplomowe Doradztwa Finansowego</span></strong><span style="color:black;"> dedykowane są osobom planującym swoją karierę zawodową w instytucjach finansowych na stanowiskach związanych z obsługą klienta. </span><span style="">Absolwenci Studiów otrzymują wszechstronnie wykształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu doradcy finansowego jako menadżerowie i opiekuni klienta indywidualnego. Posiadać będą wiedzę i umiejętności przydatne przy rozpoznawaniu potrzeb klienta, tworzeniu indywidualnych planów finansowych oraz doboru produktów finansowych z oferty banków, zakładów ubezpieczeniowych, towarzystw emerytalnych, firm inwestycyjnych i pośrednictwa finansowego.<span style="color:black;"></span></span></p> <p><span style="color:black;">Program Studiów obejmuje zarówno podstawy teoretyczne, jak i praktyczne aspekty wykonywania zawodu doradcy finansowego.<span style="">&nbsp; </span></span></p> <p><span style="color:black;">Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez praktyków – doświadczonych doradców finansowych zatrudnionych w czołowych instytucjach finansowych oraz pracowników dydaktycznych naszego Uniwersytetu specjalizujących się w problematyce rynków finansowych. </span></p> <p><span style="color:black;">Absolwenci otrzymają, oprócz świadectwa ukończenia Studiów, także <strong>Certyfikat Doradcy Finansowego</strong>.</span></p><p><span style=""><br type="_moz" /></span></p>
Literatura
<p>Literatura i inne źródła przydatne w toku procesu edukacyjnego podawane są przez wykładowców i zamieszczane w udostępnianych przez nich na stronie kursu materiałach dydaktycznych. <span style="">&nbsp;</span></p><br />
SP Podatki i prawo podatkowe

Studia adresowane są do wszystkich osób legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim na dowolnym kierunku, którzy mają zamiar skoncentrować swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej –  dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji. wsród materiałów znajdują się, według wyboru wykładowców prezentacje, orzeczenia, pozycje literatury uzupełniającej, pytnai kontrolne uznane przez nich za istotne


Literatura

Podatki. Ujednolicone przepisy, Wydawnictwo Legis- Prawo i Ekonomia, stan prawny na październik 2018

LISMIDOS

Lektorat języka angielskiego dla doktorantów Interdyscyplinarnych Przyrodniczo-Matematycznych Studiów Doktoranckich  - LISMIDOS - Wydz. Biotechnologii


Literatura

A.Literatura podstawowa:
Flieger Piotr, Medical Files, Lublin 2005, Wyd. Czalej

Glendinning Eric, H., Howard Ron, Professional English in Use- Medicine, CUP, 2007 - wybrane fragmenty
Hewings Martin, Cambridge Academic English, Cambridge Univ. Press, 2012 - wybrane fragmenty
Kelly Keith, Science, Macmillan Publishers Ltd, 2008
McCarty M., ODell F., Academic Vocabulary in Use, CUP, 2008
Tamzen Armer, Cambridge English for Scientists, CUP, 2011

www.the-scientist.com
www.ted.com
www.sciencedaily.com
www.uefap.com
B. Literatura uzupełniająca
publikacje naukowe z różnych źródeł, np: Science, Nature, New England Journal of Medicine
 

SD Chemii i Biochemii

Lektorat języka angielskiego dla doktorantów SD Chemii i Biochemii - Wydziały Chemii i Biotechnologii


Literatura

A.Literatura podstawowa:
Glendinning Eric, H., Howard Ron, Professional English in Use- Medicine, CUP, 2007 - wybrane fragmenty
Hewings Martin, Cambridge Academic English, Cambridge Univ. Press, 2012 - wybrane fragmenty
Kelly Keith, Science, Macmillan Publishers Ltd, 2008
McCarty M., ODell F., Academic Vocabulary in Use, CUP, 2008
Tamzen Armer, Cambridge English for Scientists, CUP, 2011

Velebna Bozena, ENGLISH-FOR-CHEMISTS, www.upjs.sk/public/media/3499/English-for-Chemists.pdf

www.the-scientist.com
www.ted.com
www.sciencedaily.com
www.uefap.com
B. Literatura uzupełniająca
publikacje naukowe z różnych źródeł, np: Science, Nature
 

Elementy genetyki bakterii

Materiały wspomagające wykłady i ćwicznia laboratoryjne z Elementow genetyki bakterii. 


Literatura

.

Polityka w regionie bałtyckim 2018

Kurs traktuje o zagadnieniach dotyczących rozwoju społecznego i politycznego w regionie bałtyckim po roku 1989. Celem wykładów jest dokonanie przeglądu zmieniających się realiów społeczno-politycznych i ekonomicznych poszczególnych krajów regionu oraz opis ich udziału i zaangażowania w procesy integracji regionalnej. Kurs składa się z dwóch części - jednej zorientowanej bardziej teoretycznej i drugiej empirycznej.  
Pierwsza część dotyczy kwestii integracji i regionalizmu w północnej części Europy w ujęciu teoretycznym. Jej zadaniem jest wskazanie na teorie studiów regionalnych i stosunków międzynarodowych, co wprowadza aparat pojęciowy umożliwiający bardziej zaawansowaną analizę i rozumienie procesów zachodzących w regionie bałtyckim. 
Druga część kursu zajmuje się zmianami i wyzwaniami, które stanęły przed regionem bałtyckim po roku 1989. Przedstawienie punktów widzenia i interesów poszczególnych krajów pozwala na zrozumienie zróżnicowanej dynamiki integracji bałtyckiej w czasie i przestrzeni.   
Literatura
dostępna na zajęciach i w wersji elektronicznej dla uczastników kursu

SEMINARIUM MAGISTERSKIE - Prof. UG, dr hab. Kazimierz Musiał

Tematyka seminarium dotyczy:

Polityki zagranicznej krajów nordyckich,

Integracji regionalnej Europy Północnej i Arktyki,

Dyplomacji publicznej i budowania marki narodowej.


Literatura

do wiadomości uczestników

SKANDYNAWSKA MYŚL I POLITYKA SPOŁECZNA

Kurs dla studentów III r. studiów licencjackich na kierunku Skandynawistyka - specjalizacja Media i społeczeństwo w krajach nordyckich


Literatura

dostępna dla uczestników kursu

Wybrane zaganienia polityczno-społeczne krajów nordyckich

Kurs oparty jest o projekt autorski wsparty z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UG pt. Zwiększenie autonomii studentów Skandynawistyki poprzez wprowadzenie sylabusu negocjowanego.

Zajęcia prowadzone są w ramach kilku uzgodnionych ze studentami grup zagadnień dotyczących różnych wymiarów życia politycznego i społecznego w krajach nordyckich.


Literatura

dostępne dla uczestników zajęć


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.