Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

edukacyjne zastosowania komputerów (w trakcie przenoszenia do nowej wersji)Kurs zawierający materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń z przedmiotu zastosowania matematyki w ekonomii i zarządzaniu.
Literatura
Brak.
Mathematics Applications in Economics and ManagementMaterials for IB students required for Mathematics Applications in Economics and Management classes

Literatura
 
Reguły badania eksperymentalnego

Reguły badania eksperymentalnego prowadzonego przez dr Elżbietę Babulę w semestrze letnim 2017/18.


Literatura

--

Polityka produktu - studia niestacjonarne 2019/2020

Kurs pt. "Polityka produktu" dedykowany jest studentom studiów niestacjonarnych realizujących ten przedmiot w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Celem przedmiotu jest poznanie przez uczestników kursu strategii produktów, jako  kluczowych kierunków działań podejmowanych w przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju oraz wprowadzenia nowych produktów na rynek.

Literatura przedmiotu:

 • Kotler, Ph., Marketing : wprowadzenie / Gary Armstrong, Philip Kotler ; słowo wstępne do wydania polskiego Lechosław Garbarski ; przełożyła Dorota Wąsik, Wydawnictwo Nieoczywiste - imprint GAB Media, cop. 2016.
 • I. R. Rutkowski, Strategie produktu, PWE, Warszawa 2011
 • I. R. Rutkowski, Rozwój nowego produktu, PWE, Warszawa 2007
 • I. R. Rutkowski, Metody innowacji produktu, UEP, Poznań, 2016
 • Planowanie i rozwój nowych produktów, aspekty startegiczne, techniczne i marketingowe, M. Wirkus, A. Lis (red.), CEDEWU, Warszawa, 2015 

Międzynarodowe Prawo Handlowe

Celem przedmiotu jest uporządkowanie wiedzy studentów z zakresu europejskiego i międzynarodowego prawa handlowego, jak również wykształcenie zdolności publicznego prezentowania treści z ww. przedmiotu. Przedmiot jest prowadzony w formie tradycyjnej oraz e-learningu. Wpółprowadzą zajęcia: prof. dr hab. Ewa Bagińska oraz prof Ug Sylwia Majkowska-Szulc.

Zakres treści:

I. Część ogólna

Źródła międzynarodowego prawa handlowego:

Umowy multilateralne (m. in. WTO Law)

Umowy bilateralne (m. in. CETA, TTIP)

Środki jednostronne

Harmonizacja prawa prywatnego

Międzynarodowe zwyczaje handlowe

Wzory Międzynarodowej Izby Handlowej i innych organizacji

Zakres podmiotowy międzynarodowych transakcji handlowych:

Zakres statutu personalnego spółki

Oddziały zagraniczne przedsiębiorców

Międzynarodowe osoby prawne

Transgraniczne przekształcenia spółek

Upadłość międzynarodowa

•   Kontrakty:

Prawo właściwe dla kontraktu

Sposoby oraz forma zawarcia

Treść kontraktu

Język kontraktu (wyznaczenie, poszukiwanie prawa właściwego dla wykładni umów)

Zabezpieczanie wierzytelności

Wykonanie zobowiązania i jego naruszenie

•   Rozliczenia w międzynarodowych transakcjach handlowych:

Waluta

Akredytywa, inkaso oraz inne sposoby rozliczeń, kredytowanie transakcji, forfaiting, factoring

zmiany podmiotowe w stosunku wynikającym z kontraktu

przedawnienie

rozstrzyganie sporów

II. Część szczegółowa: 

•   Umowa sprzedaży:

Kolizyjnoprawne regulacje umowy sprzedaży

Konwencja wiedeńska

Reguły Incoterms

•   Umowy kompensacyjne i umowa barterowa:

Pojęcie

Struktura

Rodzaje transakcji kompensacyjnych

Umowa offsetowa

•   Przewóz i spedycja

•   Leasing:

Koncepcje

Prawo jednolite

Związek umowy leasingu z umową dostawy

Umowy o współpracy gospodarczej

Prawo cywilne II

Kurs zawiera  materiały pomocnicze do studiowania i pogłębiania wiedzy z zakresu prawa cywilnego II - prawa zobowiązań.

Ponadto kurs zawiera wybrane moduły treści nauczane droga elektroniczną. 

Co do zasady Wykład prawo cywilne prowadzony jest metodą tradycyjną

Proseminarium Prawo cywilne

Proseminarium z prawa cywilnego ma na celu pogłębienie znajomości doktryny i orzecznictwa z zakresu współczesnego prawa cywilnego. Obejmuje refleksję nad współczesnymi instytucjami prawa cywilnego z uwzględnieniem ich porównania z innymi porządkami prawnymi.

Podczas zajęć student zapoznaje się z głównymi metodami pisania prac naukowych: recenzji, artykułów, artykułów recenzyjnych, glos, przeglądów orzecznictwa. Celem proseminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy badawczej, ukierunkowanie zainteresowań, doskonalenie warsztatu naukowego, przygotowanie do napisania pracy magisterskiej.

Seminarium prawo cywilne

Seminarium z prawa cywilnego ma na celu pogłębienie znajomości doktryny i orzecznictwa z zakresu współczesnego prawa cywilnego. Obejmuje refleksję nad współczesnymi instytucjami prawa cywilnego z uwzględnieniem ich porównania z innymi porządkami prawnymi.

Podczas zajęć student zapoznaje się i doskonali metodologię pisania prac naukowych: recenzji, artykułów, artykułów recenzyjnych, glos, przeglądów orzecznictwa. Celem seminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy badawczej, ukierunkowanie zainteresowań, doskonalenie warsztatu naukowego, przygotowanie do napisania pracy magisterskiej. Celem seminarium jest także pomoc w samodzielnym opracowaniu pracy magisterskiej i przygotowanie do jej obrony.


Seminarium Prawo Medyczne
Bankowość

Kurs dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych


Literatura

ok

Rynek kapitałowy + AiWAO

Kurs wspomagający ćwiczenia z rynku kapitałowego oraz analizy i wyceny akcji i obligacji.


Rynki finansowe

Kurs dla studentów studiów niestacjonarnych oraz stacjonarnych.


Literatura

Brak.

Techniki sprzedaży dla pośredników

.


Literatura

.

Technologie informacyjne-kurs uzupełniający

Uzupełnienie kursu z "Technologii informacyjnych" prowadzonego na I roku Biologii, studiów I-go stopnia


Literatura

Literatura zostanie podana przez prowadzącego zajęcia.

Psychologia Konfliktów Międzygrupowych

Kurs wspomagający ćwiczenia


Literatura

Brak.

Psychologia OsobowościKurs wspomagający do ćwiczeń Psychologia Osobowości.
Literatura
Brak.
Psychologia Różnic IndywidualnychKurs wpomagający ćwiczenia
Literatura
Brak.
Seminarium kursowe: Tożsamość społeczna i relacje międzygrupowe

Tożsamość społeczna i relacje międzygrupowe
•    Teoria tożsamości społecznej i teoria autokategoryzacji
•    Motywacyjne podłoże konfliktów międzygrupowych
•    Fuzja tożsamości osobistej i społecznej
•    Radykalizacja postaw w grupie
•    Mechanizmy powstawania i utrzymywania się konfliktów międzygrupowych
•    Sposoby redukcji napięć międzygrupowych

 


Literatura

Spis literatury zostanie podany do wiadomości na zajęciach. 

Seminarium kursoweSeminarium kursowe - Neuropsychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka
Literatura
Brak.
Corpus-based Translation Studies (Translatoryka korpusowa)Kurs w ramach bloku Metodologie analizy tekstu dotyczący zastosowania korpusów w Translatoryce 
Literatura
 Bowker, Lynne and Jennifer Pearsen. 2002. Working with specialized language: a practical guide to using corpora. London & New York: Routledge.
Firth, J. R. 1968. Selected Papers of J.R.Firth 1952-59. F. R. Palmer (ed.) London: Longman.
Johansson, Stig. 2007. Seeing through multilingual corpora. On the use of corpora in contrastive studies. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Kenny, Dorothy. 2001. Lexis and creativity in translation. A corpus-based study. Manchester: St Jerome Publishing.
McEnery, Tony, Richard Xiao and Yukio Tono. 2006. Corpus-Based Language Studies. An advanced resource book. London and New York: Routledge.
Olohan, Maeve. 2004. Introducing corpora in Translation Studies. London & New York: Routledge.
Sue Atkins, B.T. and Michael Rundell. 2008. The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: Oxford University Press.
TerminologiaZajęcia z terminologii
Literatura
Brak.
Cywilizacja nowożytna - ćwiczenia dla II roku studiów licencjackich KiTH, rok akademicki 2018/2019

Kurs skierowany jest do studentów kierunku Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna.


Literatura

Literatura według sylabusa rozdawanego studentom na zajęciach.


Śródziemnomorskie Centra Turystyczne 2018/2019

Kurs dotyczy studentów MSU kierunku KiTH

Śródziemnomorskie Centra Turystyczne, kierunek KiTH, MSU - semestr letni 2017/2018

Kurs skierowany jest do studentów MSU na kierunku Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna. Uzupełnia materiał zajęć oraz pozwala na samodzielne pogłębienie niektórych z omawianych w trakcie semestru zagadnień.


Literatura

Litratura została poadana w sylabusie przedmiotu rozdawanym na początku zajęć.

języki specjalistyczne 
Literatura
 
Komunikacja Międzykulturowa i Protokół Dyplomatyczny

Celem wykładu jest przybliżenie Studentom pojęć związanych w komunikacją międzykulturową i protokołem dyplomatycznym.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

 

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Ager, D. E. (1997). Language, Community and the State: Linguistic Development in European Nations. Bristol: Intellect Books (wybrane rozdziały)

Bartosik-Purgat, M. (2006). Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (wybrane rozdziały)

Cameron, K. S. i Quinn R. E. (2003). Kultura organizacyjna- diagnoza i zmiany. Kraków: Oficyna Ekonomiczna (wybrane rozdziały)

Chiapello E., Fairclough N. (2008). Nowa ideologia zarządzania. Podejście transdyscyplinarne krytycznej analizy dyskursu i nowej socjologii kapitalizmu. W: Duszak A., Fairclough N. (red). Krytyczna Analiza Dyskursu. Kraków: Universitas. 

Hofstede, G. i Hofstede, G. J. (2007). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (wybrane rozdziały)

Kusio, U. (2007). Polifonia, dialog i zderzenie kultur. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (wybrane rozdziały)

Mikułowski-Pomorski, J. (2007). Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym. Kraków, Universitas (wybrane rozdziały)

Solomon, Ch. i Schell, M. S. (2009). Managing cross cultures. The Seven Keys to Doing Business with a Global Mindset, Nowy Jork: Mc Graw Hill (wybrane rozdziały)

Szaban, J. (2007). Zachowania Organizacyjne. Aspekt międzykulturowy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (wybrane rozdziały)

 

Orłowski, T. (2010). Protokół Dyplomatyczny. Ceremoniał i Etykieta. Warszawa: PISM

 

Proseminarium kopiuj 2
seminarium dyplomowe kopiuj 1
Tłumaczenia ekonomiczne 1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią ekonomiczną oraz dokumentami stosowanymi w obrocie gospodarczym. Tłumaczone teksty obejmować będą oferty handlowe, dokumenty finansowe, biznes plany i plany marketingowe oraz inne teksty najczęściej zlecane przez firmy do tłumaczenia (m.in. dot. zarządzania zasobami ludzkimi i rynku nieruchomości). W dalszej części kursu studenci będą tłumaczyć sprawozdania finansowe (bilanse, rachunki zysków i strat, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych), raporty roczne, raporty i opinie biegłego rewidenta, a także informacje prasowe.
Literatura
 
tłumaczenia ekonomiczne 2

 Celem kursu jest zapoznanie studentów z terminologią występującą w dokumentach bankowych. Tłumaczone teksty będą obejmowały m.in oferty kredytowe i depozytowe, gwarancje bankowe, regulaminy i formularze bankowe. Dalsza część kursu będzie poświęcona dokumentom związanym z giełdą i rynkiem finansowym. Studenci będą tłumaczyć prospekty emisyjne akcji i funduszy inwestycyjnych, dokumenty związane z venture capital, funduszami hedgingowymi, faktoringiem oraz bankowością inwestycyjną.


Literatura

Dokłady wykaz literatury znajduje się w szczegółowym opisie kursu

Tłumaczenia ekonomiczne MA
Tłumaczenia Ekonomiczne Zaawansowane II

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zaawansowaną terminologią ekonomiczną i bardziej skomplikowanymi dokumentami używanymi w obrocie gospodarczym, z uwzględnieniem najnowszych zmian zachodzących w bankowości, finansach i polityce monetarnej. W czasie zajęć studenci będą zajmowali się taki tematami jak podatki, fuzje i przejęcia, instrumenty finansowe oraz unia walutowa. Tłumaczone teksty będą dotyczyć  wybranych dokumentów i tekstów z bankowości inwestycyjnej, ekonomii behawioralnej oraz polityki monetarnej w strefie Euro.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Mamet P.2004. Język negocjacji handlowych. Katowice: „Śląsk” Sp. z o.o Wydawnictwo Naukowe (wybrane rozdziały)

Wasiołka A., Żechowska S. (1999). Business Climate in Poland. Business English dla menedżerów, przedsiębiorców i studentów. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu (wybrane rozdziały)

Teksty do tłumaczenia udostępniane przez prowadzącego oraz oodawane przez prowadzącego strony internetowe poświęcone tematyce bankowej i finansowej

 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Penguin English Guides Test Your Professional English Finance

Penguin English Guides Test Your Professional English Marketing (wybrane rozdziały)

Penguin English Guides Test Your Professional English Management (wybrane rozdziały)

Terminologia Marketing. Warszawa: Wilga seria-sprawdź swój angielski (wybrane rozdziały)

Terminologia Biznes. Warszawa: Wilga seria-sprawdź swój angielski (wybrane rozdziały)

Archutowska, J. 2004. English for Finance. Warszawa: Poltext (wybrane rozdziały)

Brett, M. 1999. Świat Finansów u progu XXI wieku. Warszawa (wybrane rozdziały)

 

 1. Literatura uzupełniająca

France S.C., Mann P., Kolossa B.1998. Angielsko-polski słownik tematyczny. Ekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hoszowska, B. 2001. Angielsko-polski słownik potocznego języka biznesu. Warszawa: Harald G.

Jaślan J., Jaślan H. 1991. Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej. Angielsko-polski. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kienzler I. 2004. Angielsko-polski Słownik Terminologii Gospodarczej. Warszawa: C.H. Beck.

Koch R.1997. Słownik Zarządzania i Finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Kozierkiewicz R.2005. Dictionary of Business Terms. Warszawa: C.H.Beck.

Kozierkiewicz R.2003. Słownik Terminologii Finansowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.

Law J.2006. Dictionary of business and management. Oxford: Oxford University Press.

Woytowicz-Neymann M., Kozierkiewicz R., Puławski M.1991. English-Polish business dictionary. Słownik handlowy angielsko-polski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Zespół Reuters Limited.1992. Słownik Reutera. Międzynarodowe terminy ekonomiczne i finansowe. Warszawa: Reuters.

Gazety i czasopisma ekonomiczne:

Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, The Economist, Harvard Business Review, Financial Times, Business Week

CASE SIMULATOR
 1. Czy chcesz w innowacyjny sposób dowiedzieć się, jak prowadzić firmę?
 2. Czy już myślisz, co będziesz robił po zakończeniu studiów?
 3. Czy chcesz uzyskać certyfikat, który zwiększy twoje szanse na rynku pracy?
 4. Czy chcesz zdobywać nową wiedzę i umiejętności wykorzystując nowoczesne narzędzia?
 5. Czy chcesz uczyć się według wzorców stosowanych na najlepszych europejskich i amerykańskich uczelniach?

Ten kurs zawiera stosowną wiedzę!

Studium przypadku prezentuje szereg problemów związanych z planowaniem działalności przedsiębiorstwa. Jakkolwiek realia studium dotyczą klubu fitness, problemy, przed jakimi stoją założyciele klubu mają charakter uniwersalny. 


Literatura

.

Metody studiowania na studiach niestacjonarnych

Kurs przeznaczony dla studentów I roku studiów niestacjonarnych I stopnia - Wydział Ekonomiczny UG.


Literatura

...

Podstawy makroekonomii - studia podyplomowe

Literatura
 
Podstawy mikro- i makroekonomii. Wprowadzenie do ekonomicznych studiów II stopniabrak
Literatura
brak
Przedsiębiorczość akademicka_PDW_niestacjonarne

Kurs dedykowany przedmiotowi do wyboru Przedsiębiorczość akademicka (studia niestacjonarne) 


Literatura

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2006 

Studenckie Inicjatywy Gospodarcze

do uzupełnienia


Literatura

do uzupełnienia

WEZJA 2018/19

Kurs uzupełniający dla studentów II roku Pedagogiki wczesnoszkolnej z językiem angielskim

Analiza i interpretacja tekstów kultury

 

Kształcenie w zakresie przedmiotu: Analiza i interpretacja tekstów kultury

 

 

 

 

Treści kształcenia: Sprawdzenie, ugruntowanie i rozszerzenie umiejętności i wiadomości z zakresu  podstawowych pojęć nauk o kulturze, zwłaszcza dotyczących jej sfery symbolicznej, komunikacyjnej. Poznanie jej wewnętrznego zróżnicowania, przypomnienie i utrwalenie pojęcia znaku i jego typologii, pojęcia i funkcji komunikatów (tekstów) kultury – podstawowe pojęcia semiotyki. Semiotyka kultury – cele i metody badawcze. Poznanie metod analizy tekstów kultury (także w kontekście analizy dzieła sztuki); zapoznanie się z różnymi sposobami „czytania tekstów kultury” w kontekście stosowanych metodologii, prowadzonych badań i metodyki.

 

 

 

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po ukończeniu zajęć powinien posiadać dobrą orientację w zakresie szeroko – także praktycznie – ujętej semiotyki kultury, znać główne jej nurty i metody, potrafić sprawnie posługiwać się kategoriami używanymi w analizach tekstów kultury. Powinien znać praktyczne zagadnienia analizy oraz umieć zastosować je do badań nad kulturą.

 

 

 

Wymagania wstępne: Dobra znajomość problematyki z zakresu podstaw nauk o kulturze (historia, teoria, antropologia, socjologia kultury) i sztuce (sztuki plastyczne, film, teatr, muzyka, literatura), analizy dzieła sztuki oraz podstaw estetyki a także – semiotyki kultury. Wiedza ta i umiejętności będą sprawdzone i zweryfikowane w czasie początkowych zajęć.

 

Uwagi szczegółowe umieszczono w zasobach Platformy Edukacyjnej w pliku: Analiza i interpretacja tekstów kultury .

 

 

 

Sposób prowadzenia zajęć: Konwersatorium. Analiza wybranych tekstów kultury i dyskusja. Zajęcia trwają semestr (30 godzin).

 

 

 

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

 

Warunki zaliczenia: Udział w zajęciach (w wypadku nieobecności – zaliczenie wszystkich); aktywne uczestnictwo w dyskusjach. Zaliczenie w postaci kolokwium ustnego kończy się oceną i obejmuje sprawdzenie znajomości tematyki wszystkich zajęć oraz problematyki 10 lektur wybranych przez zdającego z podanego wykazu.

 

Zadaniem kursu na Platformie Edukacyjnej jest wspieranie zajęć w kwestii formalnej (organizacyjnej) i merytorycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Literatura

Wybór książek na temat analizy i interpretacji tekstów kultury jest umieszczony  w zasobach kursu.

 

Filozofia kultury<p style="text-align:justify;"></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><strong>Kształcenie w zakresie przedmiotu: Filozofia kultury</strong></p><p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Treści kształcenia<span style="mso-bidi-font-style:normal;">:</span></em><span style="font-style:normal;"> Filozoficzne koncepcje kultury w filozofii nowożytnej (ze szczególnym uwzględnieniem tradycji filozofii niemieckiej – od Kanta do Hegla). Filozofia przełomu antypozytywistycznego (autonomiczne podejście do sfery kultury i nauk o kulturze). Wybrane tendencje filozofii drugiej połowy XX wieku.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje</em><em>:</em> Student powinien znać podstawowe koncepcje z zakresu filozofii kultury. Powinien samodzielnie porównywać je ze sobą i posługując się tą wiedzą - wykazać związki między filozofią kultury a konkretnymi koncepcjami antropologii kulturowej czy kulturoznawstwa.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Wymagania wstępne</em>: Dobra znajomość tematyki z zakresu filozoficznych i metodologicznych podstaw nauk o kulturze, teorii, historii, socjologii i antropologii kultury oraz filozofii, logiki i semiotyki.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Uwagi szczegółowe znajdują się w pliku <strong>Filozofia kultury - treści kształcenia, sposoby prowadzenia zajęć, wymagania końcowe</strong></em></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Sposób prowadzenia zajęć</em>: Konwersatorium. Analiza wskazanych tekstów źródłowych. Referaty i dyskusja. Zajęcia trwają dwa semestry (60 godzin).<span style="font-family:arial unicode ms;"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem</em>.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Warunki zaliczenia</em>: Udział w zajęciach (w wypadku nieobecności – zaliczenie wszystkich); przygotowanie i wygłoszenie referatu, aktywne uczestnictwo w dyskusjach. Zaliczenie kończy się oceną.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Egzamin ustny</em> kończy się oceną i obejmuje sprawdzenie znajomości tematyki wszystkich zajęć oraz problematyki 25 lektur wybranych przez zdającego z podanego wykazu.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Zadaniem kursu na Platformie Edukacyjnej</em> jest wspieranie zajęć w kwestii formalnej (organizacyjnej) i merytorycznej.</p>
Literatura
<p class="MsoBodyText2" style="margin:0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family:arial;">Wybór tekstów z filozofii kultury (podzielonych na bloki tematyczne) umieszczono w zasobach kursu.</span></p>&nbsp;
Seminarium doktoranckie, prowadzący: Prof. dr hab. Michał Błażejewski<strong>Kurs ma charakter wspierający seminarium doktoranckie.</strong>
Literatura
<h3><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:black;"></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:black;font-size:x-small;"></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:black;font-size:small;">Wybór książek na temat pisania prac naukowych umieszczono w zasobach kursu.<br />UWAGA: Nie zawiera - poza jednym wyjątkiem - prac o charakterze metodologicznym, związanych z tematyką konkretnych prac, jakie powstają na seminarium.</span></span></h3>
Seminarium licencjackie. Prowadzący: Prof. dr hab. Michał Błażejewski

 

 

Seminarium – założenia ogólne
Seminarium to prowadzone na uczelni wyższej zajęcia w grupie 8-12 osób. Tematyka zajęć jest już wyraźnie określona, przygotowują one uczestników do samodzielnej pracy naukowej, kończącej się napisaniem pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej.
Tematyka prowadzonego seminarium: Historia, teoria i filozofia kultury - z uwzględnieniem problemów kultury i literatury masowej, animacja kultury, lektura tekstów kultury nie tylko tzw. wysokiej.
Przykłady – monografie twórców, badaczy, zjawisk i instytucji kultury z kręgu kultury mniejszości, subkultur, kontrkultury czy kultury alternatywnej.
Na takie opracowania czekają np. twórcy nieprofesjonalni i profesjonalni z naszego regionu i nie tylko, badacze kultury, którzy wywodzili się z naszego terenu lub ten teren badali – np. Forsterowie, Mrongowiusz.
Na badanie i opracowanie czekają wszelkie przejawy aktywności artystycznej czy szerzej: kulturalnej, nie tylko współczesnej. Np. festiwale teatralne, muzyczne, plastyczne; grupy artystyczne z terenu nie tylko Trójmiasta: np. Gdańska Szkoła Butoh, Teatr Amareya, Polski Teatr Instrumentalny, performans polski, muzea, domy kultury, kluby i teatry studenckie, szkolne, zespoły ludowe, redakcje i ośrodki prasowe, radiowe i telewizyjne etc.

Najlepiej tematykę seminarium charakteryzują tytuły dotychczas zrealizowanych prac magisterskich i licencjackich - patrz strona: http://www.kulturoznawstwo.fil.ug.edu.pl/?id_cat=236&id_art=341&lang=pl#blaz


Literatura

Wybór książek na temat pisania prac naukowych umieszczono w zasobach kursu.

Seminarium magisterskie utworzone 1 października 2014. Prowadzący: Prof. dr hab. Michał Błażejewski

 

Seminarium – założenia ogólne
Seminarium to prowadzone na uczelni wyższej zajęcia w grupie 8-12 osób. Tematyka zajęć jest już wyraźnie określona, przygotowują one uczestników do samodzielnej pracy naukowej, kończącej się napisaniem pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej.
Tematyka prowadzonego seminarium: Historia, teoria i filozofia kultury - z uwzględnieniem problemów kultury i literatury masowej, animacja kultury, lektura tekstów kultury nie tylko tzw. wysokiej.
Przykłady – monografie twórców, badaczy, zjawisk i instytucji kultury z kręgu kultury mniejszości, subkultur, kontrkultury czy kultury alternatywnej.
Na takie opracowania czekają np. twórcy nieprofesjonalni i profesjonalni z naszego regionu i nie tylko, badacze kultury, którzy wywodzili się z naszego terenu lub ten teren badali – np. Forsterowie, Mrongowiusz.
Na badanie i opracowanie czekają wszelkie przejawy aktywności artystycznej czy szerzej: kulturalnej, nie tylko współczesnej. Np. festiwale teatralne, muzyczne, plastyczne; grupy artystyczne z terenu nie tylko Trójmiasta: np. Gdańska Szkoła Butoh, Teatr Amareya, Polski Teatr Instrumentalny, performans polski, muzea, domy kultury, kluby i teatry studenckie, szkolne, zespoły ludowe, redakcje i ośrodki prasowe, radiowe i telewizyjne etc.

Najlepiej tematykę seminarium charakteryzują tytuły dotychczas zrealizowanych prac magisterskich i licencjackich - patrz strona: http://www.kulturoznawstwo.fil.ug.edu.pl/?id_cat=236&id_art=341&lang=pl#blaz

 


Literatura

Wybór książek na temat pisania prac naukowych umieszczono w zasobach kursu.

Seminarium magisterskie utworzone 1 października 2015. Prowadzący: Prof. dr hab. Michał Błażejewski

 

Seminarium – założenia ogólne
Seminarium to prowadzone na uczelni wyższej zajęcia w grupie 8-12 osób. Tematyka zajęć jest już wyraźnie określona, przygotowują one uczestników do samodzielnej pracy naukowej, kończącej się napisaniem pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej.
Tematyka prowadzonego seminarium: Historia, teoria i filozofia kultury - z uwzględnieniem problemów kultury i literatury masowej, animacja kultury, lektura tekstów kultury nie tylko tzw. wysokiej.
Przykłady – monografie twórców, badaczy, zjawisk i instytucji kultury z kręgu kultury mniejszości, subkultur, kontrkultury czy kultury alternatywnej.
Na takie opracowania czekają np. twórcy nieprofesjonalni i profesjonalni z naszego regionu i nie tylko, badacze kultury, którzy wywodzili się z naszego terenu lub ten teren badali – np. Forsterowie, Mrongowiusz.
Na badanie i opracowanie czekają wszelkie przejawy aktywności artystycznej czy szerzej: kulturalnej, nie tylko współczesnej. Np. festiwale teatralne, muzyczne, plastyczne; grupy artystyczne z terenu nie tylko Trójmiasta: np. Gdańska Szkoła Butoh, Teatr Amareya, Polski Teatr Instrumentalny, performans polski, muzea, domy kultury, kluby i teatry studenckie, szkolne, zespoły ludowe, redakcje i ośrodki prasowe, radiowe i telewizyjne etc.

Najlepiej tematykę seminarium charakteryzują tytuły dotychczas zrealizowanych prac magisterskich i licencjackich - patrz strona: http://www.kulturoznawstwo.fil.ug.edu.pl/?id_cat=236&id_art=341&lang=pl#blaz


Literatura

Wybór książek na temat pisania prac naukowych umieszczono w zasobach kursu.

Dzienne i wieczorowe 2016/17, lato: Poradnictwo psychologiczno-seksuologiczne

Elektroniczne uzupełnienie kursu dla osób, które uczęszczają na zajęcia z Poradnictwa psychologiczno-seksuologicznego w poniedziałki.


Literatura

.

Kryminologia zaoczna lato 2016/2017: Diagnostyka psychologiczna

Materiały z zajęć.


Literatura

.

Kryminologia zaoczna lato 2016/2017: Podstawy seksuologii klinicznej

Materiały z zajęć.


Literatura

.

Zaoczne 2016/17, lato: Poradnictwo psychologiczno-seksuologiczne

Uzupełnienie zajęć z Poradnictwa psychologiczno-seksuologicznego.


Literatura

.

Komunikacja Marketingowa w Internecie r.a. 2018/2019

Materiały do zajęć z Komunikacji Marketingowej w Internecie r.a. 2017/2018.

Studia stacjonarne, niestacjonarne.Podstawy biznesu elektronicznego BE WE UG

Materiały do zajęć z Podstaw Biznesu Elektronicznego.


Literatura

Materiały do zajęć z Podstaw Biznesu Elektronicznego.

Podstawy Marketingu MSG 2

Kurs wspomagający zajęcia z Podstaw Marketingu dla studentów studiów dziennych 2 rok MSG.

Wydział Ekonomiczny, Uniwersytetu Gdańskiego.

Technologie Informacyjne Ćwiczenia NSL 2017/2018 r.

Kurs wspomagający ćwieczeina z 1 rokiem NSL Ekonomia - Technologie Informacyjne.


Literatura

Kurs wspomagający ćwieczeina z 1 rokiem NSL Ekonomia - Technologie Informacyjne.

Technologie Informacyjne w E-Biznesie r.a. 2019/2018

Kurs wspomagający zajęcia z TI w E-Biznesie dla specjalności Biznes Elektroniczny studia stacjonarne oraz niestacjonarne.


Literatura

Kurs wspomagający zajęcia z TI w E-Biznesie dla specjalności Biznes Elektroniczny studia stacjonarne oraz niestacjonarne.

Zaliczenie semestrane Technologie Informacyjne 2019

Zaliczenie semestralne z Technologii Informacyjnych (ćwiczenia) w formie testu jednokrotnego.


Literatura

Brak

Bazy Danych studia podyplomowe

Bazy Danych

Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych

Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych


Literatura

Andrzej Białas, Bezpieczeństwo informacji i usług WNT 2007

Logika dla informatyków

Logika dla informatyków


Literatura
 • M. Huth, M. Ryan, Logic in Computer Science, Cambridge, 2004
 • D. Jackson, Software Abstractions – Logic, Language and Analysis, Revised edition, MIT Press, 2012
 • G. J. Holzmann, The SPIN Model Checker: Primer and Reference Manual, Addison-Wesley, 2004
Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość

Kurs na kierunku KRYMINOLOGIA (studia magisterskie).  Przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych (15 godzin) i niestacjonarnych (7 godz.). Tematyka kursu obejmuje aspekty kryminologiczne i prawnokarne przestępczości komputerowej i cyberprzestępczości. W szczegolności:

- definicje i typologie (1 godz.)

- ewolucja i aktualne tendencje  zjawiska (2 godz.)

- międzynarodowe instrumenty prawne przeciwdziałania cyberprzestępczości (Rada Europy  i Unia Europejska) - 2 godz.

- zakres regulacji prawnokarnej  zjawiska cyberprzestępczości  w Polsce, w tym:

             - przestępstwa przeciwko ochronie informacji (2 godz.)

            - przestępstwa przeciwko mieniu (2 godz.)

            - przestępstwa seksualne na szkodę małoletnich (3 godz.)

           - przestępstwa przeciwko własności intelektualnej (3 godz.)

        

 

 


Literatura

Andrzej Adamski, Prawo karne komputerowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000

Andrzej Adamski, Karnoprawna ochrona dziecka w sieci Internet, Prokuratura i Prawo nr 9, 2003

Andrzej Adamski, Cyberprzestępczość - aspekty prawne i kryminologiczne, Studia Prawnicze 2005 nr 4 (167)

Andrzej Admski, Harmonizacja prawa karnego państw Unii Europejskiej w dziedzinie przestępstw związanych z kartami płatniczymi, Studia Prawnicze 2006 nr 4

Andrzej Adamski, Oszustwa internetowe w ocenie polskich i amerykańskich policjantów, Archiwum Kryminologii t. XXVIII (2005-2006), Warszawa 2007 (współautor - J.Kosiński)

Andrzej Adamski, Botnety jako zagadnienie prawno-kryminologiczne na tle doświadczeń amerykańskich, Prokuratura i Prawo 2013, nr 11

Jerzy Kosiński, Paradygmty cyberprzestępczości, wyd. Difin, Warzawa 2015

Filip Radoniewicz, Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i sysyemom inforatycznym, Wolters Kluwer. Warszawa 2016.

 

seminarium magisterskie "Bezpieczeństwo systemów informatycznych" studia niestacjonarne

seminarium magisterskie "Bezpieczeństwo systemów informatycznych" studia niestacjonarne


Literatura

Kryptografia

Podstawy programowania w PythonieW ramach kursu student nauczy się podstaw języka Python, podstawowych modułów języka, oraz podstaw programowania obiektowego.
Literatura
1. Guido van Rossum, Python Tutorial, http://docs.python.org/tut/.
2. Mark Pilgrim, Dive into Python. http://diveintopython.org/.
3. Bruce Eckel, Thinking in Python, http://www.mindview.net/Books/TIPython.
4. Pythons official documentation, http://docs.python.org/.
Programowanie obiektowe - Java

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów podstawowych koncepcji
programowania obiektowego na przykładzie języka Java.


Literatura

1. C. S. Horstmann, G. Cornell. Core Java 2 - Podstawy. Helion, 2003.
2. C. S. Horstmann, G. Cornell. Core Java 2 - Techniki zaawansowane. Helion, 2005.
3. B. Eckel. Thinking in Java - edycja polska. Helion, 2001.
4. M. Campione, K. Walrath. Java Tutorial. Addison-Wesley, 2000.
5. Materiały dostępne na stronie java.sun.com .

Systemy operacyjneJest to kurs podstaw systemów operacyjnych Linux i Windows
Literatura
Zostanie podana wkrótce
Technologie .NETW ramach kursu prezentowane będą materiały związane z technologią .NET. Głównym językiem programowania jest język C#. Kurs oparty jest na kursach ITA-103 (Aplikacje Internetowe), ITA-104 (Wprowadzenie do Programowania), ITA-105 (Programowanie Obiektowe) oraz materiałach przygotowujących do egzaminów 70-536 oraz 70-562.
Literatura
1. Materiały dostępne w ramach ITA: ITA-103, ITA-104, ITA-105.
2. MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-536): Microsoft.Net Framework Application Development Foundation by Tony Northrup
3. Programming Microsoft ASP.NET 3.5 by Dino Esposito
4. Exam 70-562: TS: Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET Application Development
5. Materiały dostępne na: .NET Framework Developer Center (http://msdn.microsoft.com/en-gb/netframework/default.aspx)
6. Kursy e-learningowe dostępne na platformie firmy Microsoft.
Statystyka dla oceanografów - wykłady

Materiały pomocnicze do wykładu ze statystyki dla studentów II roku oceanografii (rok akademicki 2019/2020)


Statystyka dla oceanografów 2019/2020 - ćwiczenia
Wprowadzenie do teledetekcji satelitarnej i analizy obrazu - ćwiczenia 2019/20

Materiały do ćwiczeń Wprowadzenie do Teledetekcji Satelitarnej i Analizy Obrazu dla studentów III roku oceanografii fizycznej (studia licencjackie)

Wprowadzenie do teledetekcji satelitarnej i analizy obrazu - wykłady

Materiały uzupełniające do wykładów kursu Wprowadzenie do Teledetekcji i Analizy Orazu dla studentów III roku oceanografii fizycznej (licencjat)

Descobrir Sintra

W ramach zajęć online będziemy pracować z elementami Unidade 7 z książki "Português XXI", a także z dodatkowymi materiałami internetowymi.

Celem kursu jest ćwiczenie form trybu rozkazującego oraz zastosowanie ich do wskazywania drogi w mieście. Dodatkowo, poznacie najpiękniejsze (moim zdaniem, ale nie tylko moim) miasto w Portugalii.

Presentes em Portugal

Słownictwo i tradycje związane z dawaniem prezentów w Portugalii.

Types de personnalité en classe de FLE
ABC IT - Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Kurs dla studentów specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie

ABC IT - Zarządzanie w Służbie Zdrowia
Customer Knowledge Management 2019/20
Ekonomika przedsięwzięć informatycznych (AiB)

Kurs dla studentów specjalności AiB


Literatura

Lech P. (2007) Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych, WUG, Gdańsk 2007
Dudycz H, Dyczkowski M., Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006

ERP w zarządzaniu zasobami ludzkimi

ćwiczenia z modułu HCM w systemie SAP ERP


Literatura

materiały SAP

Informatyka ekonomiczna - AiB

Kurs dla studentów I roku specjalności AiB studiów magisterskich


Literatura

1.Wrycza S. (red.), Informatyka Ekonomiczna, PWE, Warszawa 2010

Informatyka w administracji

kurs dla studentów specjalności AiB - II stopień, II rok


Literatura

Kaczorowska A. (red.), E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.

Szewczyk A. (red.), Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007

Bal-Domańska B., Salus A. (red.), Wstęp do e-administracji. E-obieg dokumentów w administracji publicznej z wykorzystaniem el-Dok-Systemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010

Mikulski K., Technoliogia informacyjna w i dla administracji, Wydawnicwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2008

Gałach A., Krajowe ramy interoperacyjności. Systemy informatyczne w administracji publicznej, Beck InfoBiznes, Warszawa 2015

 

Metodyka pisania prac dyplomowych

kurs z materiałami do przedmiotu Metodyka pisania prac dyplomowych


Literatura
 1.        Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2006
 2.        Brdulak J., Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008
 3.        Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007
 4.        Frankowski R., Jak napisać pracę dyplomową? Poradnik dla studiujących kierunki humanistyczne na Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009
 5.        Jura J., Praca dyplomowa – techniki pisania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2007
 6.        Lelusz H., Kowalewski M., Lasmanowicz R., Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000
 7.        Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004
 8.        Polańska A., Jak studiować, by osiągnąć dobre wyniki i zadowolenie, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1981
 9.        Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006
 10.    Salomon A., Poradnik pisania prac dyplomowych stopnia magisterskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
 11.    Urban S., Ładoński Wiesław, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006
 12.    Wojcik K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2002
 13.    Wrycza-Bekier J., Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy, Wyd. Helion, Gliwice 2011
 14.    Zenderowski R., Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007
 15.    Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007
 16.    Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Krótki przewodnik po metodologii pisania prac dyplomowych, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007
 17.    Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich. Zagadnienia wybrane, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Wydanie II, Olsztyn 2008
 18.    Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich. Zagadnienia wybrane, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2006
Procesy informacyjne w zarządzaniuMateriały do wykładu Procesy informacyjne w zarządzaniu
Literatura
Wrycza S., Maślankowski J. (red.), Informatyka ekonomiczna, PWN, Gdańsk 2019 
Oleński J., Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa 2001
Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003
Kisielnicki J., MIS Systemy informatyczne zarządzania, Placet Warszawa 2008
Kisielnicki J, Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Placet Warszawa 2005
Borowiecki R., Czekaj J., Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin 2010
Rozwiązania IT dla firm sektora MŚP - WDW

Kurs do WDW


Literatura

Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2010,

Seminarium licencjackie

Kurs dla studentów III roku specjalności informatyka


Literatura

Wrycza S., Informatyka Ekonomiczna, PWE, Warszawa 2010

Serwisy społecznościowe w biznesie

Kurs dla studentów II roku MSU ze specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB).


Literatura
´Królewski J., Sala P., E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016 (Kaznowski D., Social media – społeczny wymiar Internetu, rozdz. 5; Roszkowski J. Monitoring mediów społecznościowych, rozdz. 19)
´Bonek T., Smaga M., Biznes na Facebooku i nie tylko. Praktyczny poradnik o promocji w mediach społecznościowych, Oficyna Wolters Kluwer Business, 2013
´Lovett J., Sekrety pomiarów w mediach społecznościowych, Helion, Gliwice 2012
´Podlaski A., Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media, Helion, Gliwice 2011
´Chaffey D., Digital Business i E-Commerce Management, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016
Strategia informatyzacji _IE
System SAP ERP

Kurs dla studentów I roku MSU


Literatura
wykorzystywanej podczas zajęć:
1. GBI Intro Training, SAP University Alliances, August 2013
2. Lenart A., Systemy ERP, [w:] Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa 2010
 
do samodzielnego studiowania:
1. Auksztol J., BalwierzB., Chomuszko M., SAP : zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa 2012
 
 
uzupełniającej:
1. Lenart A., Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Teoria i praktyka na przykładzie systemu BAAN IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
Systemy CRM (AiB)

Kurs dla studentów specjalności Aplikacje w Biznesie


Systemy IT w małych przedsiębiortswach

Kurs dla studentów specjalności AiB magisterskich studiów uzupełniających


Literatura

http://www.computerworld.pl/aplikacje

Technologia informacyjna - kierunek Finanse i Rachunkowość
Technologia informacyjna - kierunek Informatyka i Ekonometria

Kurs dla studentów I stopnia I roku kierunki Informatyka i Ekonometria


Literatura
 1. wykorzystywanej podczas zajęć:
  1. D. Etheridge, Excel 2007 PL. Analiza danych, wykresy, tabele przestawne. Niebieski podręcznik, Helion, Gliwice 2009
  2. Materiały zamieszczone na Portalu Edukacyjnym
 2. do samodzielnego studiowania:
  1. S. Wrycza (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE Warszawa 2010
  2. P. Wróblewski, MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko, Helion, Gliwice 2010
 3. Uzupełniająca:
  1. C. Carlberg, Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwiązania w biznesie. Wydanie III, Helion, Gliwice 2009
  2. B. Jelen, Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwiązania w biznesie, Helion, Gliwice 2008.
Wizualizacja danych

a


Literatura

a

Zarządzanie wiedzą o klientach z wykorzystaniem IT

Cele kurusu:

 • Zapoznanie studentów ze znaczeniem i rodzajami wiedzy o klientach;
 • wskazanie źródeł wiedzy o klientach;
 • zapoznanie studentów z modelami i procesami zarządzania wiedzą o klientach;
 • zapoznanie studentów z rozwiązaniami ICT wspierającymi procesy zarzadzania wiedzą o klientach.

Literatura
 1. Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2010,
 2. Gołuchowski J., Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007
 3. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą: koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 4. Buchnowska D. 2006: CRM strategia i technologia, Wyd. UG, Gdańsk;

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.