Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/2021) Media w krajach nordyckich

 

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z historią i organizacją mediów w krajach nordyckich p(rasy, mediów audiowizualnych i internetu) oraz ukazanie specyfiki nordyckich systemów medialnych na tle innych systemów europejskich i systemu amerykańskiego. 


Literatura

 

Bard A., Söderkqvist J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, Warszawa 2006.

Bastiansen, G., Dahl, H.F., Norsk mediehistorie, 2. Utgave, Universitetsforlaget, Oslo, 2008. 

Carlsson U., Harrie E., (red.), Nordiska public service-medier i den digitala mediekulturen, Författarna och Nordicom, Göteborg 2010.

 Dobek-Ostrowska B., (red.), Media masowe na świecie, Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.

Enli, G., Moe H., et.al., TV – en inføring, Universitetsforlaget, Oslo 2010.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2006,

Hadenius S., Weibull L., Wadbring I., Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern, Ekerskilds förlag, , 2008.

Hallin, D.C., Mancini, P., Systemy medialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.

Johansen, A., Medievitenskap, Medier – kultur og samfunn, Fagbokforlaget, Bergen 2008.

Kelly Mary et al (red), Media in Europe: The Euromedia Research Group, London, 2004;

Larsen P., (red), Medievitenskap. Medier – tekstteori og tekstanalyse, Fagbokforlaget, Bergen 2008.

Liestøl, G., Rasmussen, T., Digitale medier, En innføring, 2.utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2007, 

Lister, M., Dovey, J., Nowe media. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2009.

Noam, E. M., Television in Europe, Cary, NC, USA, 1992.

Nord L., Strömbäck J., (red), Medierna och demokratin, Studentlitteratur, 2007.

Oniszczuk Z., Gierula M., (red.), Mało znane systemy medialne, Sosonowiec, 2007. 

Poulet, B., Śmierc gazet i przyszłośc informacji, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011.

Slaatta, T., Den norske medieorden, Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo, 2003.

Østbye H., Schwebs, Media i samfunnet, Oslo 2002.

ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/2021) Podstawy i metody komunikowania

 

Zapoznanie studentów z historią nauki o komunikowaniu, podstawowymi teoriami komunikowania społecznego oraz stosowanymi metodami komunikowania.


Literatura

 

Literatura wykorzystywana podczas zajęć

 • Cooley, Ch., The Theory of Transportation, American Economic Association,1894.
 • Dimbleby, R., More Than Words: An Introduction to Communication, Routledge, Florence 1998,zasoby internetowe BUG, site.ebrary.com
 • Dobek-Ostrowska, B. (red.), Współczesne systemy komunikowania, Wrocław, 1998.
 • Fiske, J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław, 2008.
 • Goban-Klas, T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2006.
 • Hartley, P., Group Communication, 1997, zasoby internetowe BUG, site.ebrary.com
 • Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa, 2008
 • Hill, A., Rivers, D., Watson, J., Key Themes in Interpersonal Communication : Culture, Identities and Performance, 2008, zasoby internetowe BUG, site.ebrary.com
 • Jowett G, Jarvie I., Fuller K., Children and the Movies. Media Influence and the Payne Fund Controversy, Cambridge University Press 2007.
 • Lasswell, H., The structure and function of communication in society, New York: Institute for Religious and Social Studies,  1948.
 • Mattelart, A., Mattelart M., Teorie komunikacji. Krótkie wprowadzenie, PWN, Warszawa-Kraków, 2001.
 • Nilsson B.,Waldemarson A., Kommunikation: samspel mellan människor, Studentlitteratur AB, 1994.
 • Park R., Burgess E., Introduction to the Science of Sociology, The University of Chicago, 1921.
 • Rayudu, C.S., Communication, 2010, Zasoby internetowe BUG, ebrary.com
 • Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji. PWN. Warszawa 1999.

Filmy:

 • Personal Influence: The Long Road to Decatur.
 • The Century of the Self (fragmenty)
 • Understanding Marshall McLuhan (fragmenty)

 

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta

Bernays E., Propaganda, New York 2005.

 • Cialdini R., Wywieranie wpływu na innych. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 • Goban – Klas T., Public relations czyli promocja reputacji. Pojęcia, definicje, uwarunkowania, Businessman Book, Warszawa 1997.
 • Hall E. T., Proksemika w kontekście krzyżowania się kultur, (w:) Ukryty wymiar, MUZA S.A., Warszawa
 • Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999,
 • 1921.
 • Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, ANTYKWA, Kraków 2000.
 • www.afirstlook.com

 

Literatura uzupełniająca

 

 • Baney, J., Komunikacja interpersonalna, IPS Wydawnictwo, Wrszawa 2009.
 • Baran S.J., Teorie komunikowania masowego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.
 • Baran S.J., Self, symbols and society: an introduction to mass communication, Random House, New York, 1984.
 • Berlo, D.K., The process of communication: an introduction to theory and practice:, Holt, Rinehart and Winston, New York 1961.
 • Michalczyk, S., Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice, 2005.
 • Ociepka, B., Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław, 1999.
 • Dobek-Ostrowska, B., Wiszniowski, R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław 2002.
 • Turner, V., 2005, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, Kraków.
 • Warner T., Umiejętności w komunikowaniu się. Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 1999.

 

ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/2021) Seminarium licencjackie

Przygotowanie do pisania pracy licencjackiej.


Literatura

Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, NexisLexis 2006

Kaczmarek T. T., Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską, Warszawa 2005

ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/2021) Teoria i analiza przekazu medialnego

Główne metody analizy przekazów medialnych.


Literatura

 

Bahador, B., CNN Effect in Action: How the News Media Pushed the West Toward War in Kosovo, Palgrave Macmillan, Gordonsville 2007;

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Tekstologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004;

Bartmiński J., Boniecka B. (red.), Tekst. Problemy teoretyczne, Lublin 1998, Wyd. UMCS;

Berelson B., Content Analysis In Communication Research, New York, 1952, s. 23.

van Dijk, T.A. (red.), Dyskurs jako struktura i proces, PWN, Warszawa 2001;

van Dijk, T. A., News as Discourse,  Lawrence Erlbaum Associates, Publishers
1988 Hillsdale, New Jersey Hove and London;

Dobrzyńska T., (red.), Teoria tekstu. Zbiór studiów, PAN 1996;

Dobrzyńska T., Tekst próba syntezy, Warszawa 1993, Wyd. IBL;

Downie, L., News About the News, Vintage Anchor Publishing, Westminster 2003;

Godzic W., Telewizja i jej gatunki po Wielkim Bracie, Universitas, Kraków 2004;

Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, UJ Kraków, 2006;

Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów,  UJ, Kraków, 2004;

Moran, a., Malbon J., Understanding the Global TV Format; Intellect Books, Bristol 2006;

Piekot T., Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Universitas, Kraków 2006;

Skrypt do analizy zawartości prasy, Warszawa 2007;

Sobczak B, Wywiad telewizyjny na żywo. Charakterystyka gatunku, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2006;

Sokołowski M.(red.), (Kon)teksty kultury medialnej, analizy i interpretacje, Tom I i II, Algraf, Olsztyn 2007,

Wolny-Zmorzyński K, Kaliszewski A, Furman W., Gatunki dziennikarskie, teoria, praktyka, język, Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2006;

www.discourses.org,

ATC-WF-SKAND-MU2DZ-(2020/2021) Przekład tekstów użytkowych

Celem kursu jest przygotowanie studentów do pracy z tekstami użytkowymi poprzez praktykę pisemnego przekładu różnych typów tekstów oraz wykształcenie nawyków właściwych dla rzetelnego tłumacza: dbałości o odpowiednie zrozumienie tekstu oryginalnego, właściwego podejścia do poszukiwań dokumentacyjnych i terminologicznych, spełniania wymogu poprawności gramatycznej i stylistycznej tekstu przekładu.


Literatura
 • Dzierżanowska H., Przekład tekstów nieliterackich: na przykładzie języka angielskiego, PWN, Warszawa 1990.
 • Garcarz, M., Przekład slangu w filmie: telewizyjne przekłady filmów amerykańskich na język, "Tertium", Kraków, 2007.
 • Gilewski W., Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa 1993.
 • Ingo R., Från källspråk till målspråk, Studentlitteratur, Lund 1991.
 • Jopek-Bosiacka, A., Przekład prawny i sądowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 2006.
 • Juridik för tolkar, TÖI, Stockholm 2000.
 • Kielar B. Z., 1991b, Problemy tłumaczenia tekstów specjalistycznych, w: F. Grucza (red.), Teoretyczne podstawy terminologii, Warszawa: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 133-140.
 • Kierzkowska D., Kodeks tłumacza sądowego, Warszawa 1991.
 • Tejże, Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, 2007.
 • Lewandowski J., 1994, Polski dla tłumaczy, “Lingua Legis”, nr 1, 28-30. 
 • Lewandowski J., 1995, Polski dla tłumaczy, “Lingua Legis”, nr 2, 40-43.
 • Lipiński K., Vademecum tłumacza, Kraków, 2004.
 • Pisarska A., Tomaszkiewcicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze: podręcnzik dla studentów neofililogii, Poznań 1996.
 • Poznański J.,(oprac) Kierzkowska D., (red), Dokumnety poslkie: wybór dla tłumaczy sądowych, Warszawa 2007.

 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

 

 • Cronholm, R. Hit med trynet snuttegrynet!, Språktidningen, april 2010.
 • Volk M., Warin M., Datorerna råpluggar översättning, Språktidningen, oktober 2009.
 • Sjukvårdstolkning
 • Psykiatri för tolkar

Dokumenty instytucji i organizacji szwedzkich np źródła internetowe:

ATC-WF-SKAND-MU2DZ-(2020/2021) Przekład ustny

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do tłumaczeń ustnych, zarówno konsekutywnych jak i symultanicznychoraz wykształcenie nawyków właściwych dla rzetelnego tłumacza: dbałości o odpowiednie zrozumienie oryginalnej wypowiedzi, właściwego podejścia do poszukiwań dokumentacyjnych i terminologicznych, spełniania wymogu poprawności gramatycznej i stylistycznej przekładu.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zaliczenia): A.1. Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
• Kierzkowska D., Tłumaczenie prawnicze, Warszawa, 2002
• Lipiński K., Vademecum tłumacza, Kraków, 2004
Tolkkunskap, Tolk- och översättarinstitutet, Stockholm, 2009
Fran ett sprak till ett annat. Om oversattning och tolkning. Sprakradet. Stockholm. Norstedts, 2013
Tryuk M., Przekład ustny konferencyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, WArszawa 2016.
artykuły prasowe na przykład:
Cederber A, Kompetenta tolkar en demokratifråga, "Dagens Nyheter", http://www.dn.se/debatt/kompetenta-tolkar-en-demokratifraga/, 02.02.2016. Gillies, A. Conference interpreting: a new students companion. Redaktor tomu Bartosz Waliczek. Kraków: Cracow Tertium Society for the Promotion of Language Studies, 2004
Gillies, A., Sztuka notowania: poradnik dla tłumaczy konferencyjnych ; tł. Anna Wyrwa. Kraków: Tertium, 2007.
Przykładowe źródła internetowe:
• formularze dostępne na stronach internetowych szwedzkich i polskich instytucji, np. : www.skatteetaten.no, www.brreg.no, www.bedin.no, www.zus.pl
• http://nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi
• http://www.sprakradet.no/nb-NO/Tema/Terminologi-og-fagspraak/Lenker
• http://sjp.pwn.pl/
• http://www.sjp.pl/
• http://synonimy.ux.pl/
• http://swo.pwn.pl/

ATC-WF-SKAND-SP2DZ-(2020/2021) Media w krajach skandynawskich

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią, organizacją i ofertą mediów w krajach skandynawskich: prasy, mediów audiowizualnych, Internetu i podstaw produkcji medialnej.  Studenci poznają również specyfikę nordyckich systemów medialnych na tle innych systemów europejskich i systemu amerykańskiego


Literatura
 • Bard A., Söderkqvist J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, Warszawa 2006.
 • Bastiansen, G., Dahl, H.F., Norsk mediehistorie, 2. Utgave, Universitetsforlaget, Oslo, 2008.
 • Carlsson U., (red), Spraket i massmedierna, Nordicom, Göteborgs universitet, Göteborg, 1989.
 • Carlsson U., Gustafsson K. E., (red), Den moderna dagspressen 350 ar, Nordicom, Göteborgs universitet, Göteborg, 1996.
 • Dobek-Ostrowska B., (red.), Media masowe na świecie, Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 • Hadenius S., Weibull L., Wadbring I., Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern, Ekerskilds förlag, 2008.
 • Hallin, D.C., Mancini, P., Systemy medialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Kelly, M., et al (red), Media in Europe: The Euromedia Research Group, London, 2004.
 • Liestøl, G., Rasmussen, T., Digitale medier, En innføring, 2.utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2007.
 • Enli, G., Moe H., et.al., TV – en inføring, Universitetsforlaget, Oslo 2010.
 • Oniszczuk Z., Gierula M., (red.), Mało znane systemy medialne, Sosnowiec, 2007.
 • Peterson T., Siebert F., W. Schramm, Four Theories of the Press, University of Illinois, 1963.
 • Stasiak-Jazukiewicz, Ewa. "Duńskie media", Elipsa, Warszawa, 2009.
 • Østbye H., Schwebs, Media i samfunnet, Oslo 2002.
 • Nordicom Review, Göteborg, roczniki 2000-2010, www.nordicom.gu.se
 • Nordicom Information, Göteborg, roczniki 2000-2010.
 • Norsk Medietidsskrift, Oslo, 2002-2010.

 

Pippi

Analiza Pippi


Literatura

Pippi

Praktyczna nauka języka szwedzkiego

Celem kursu jest przekazanie uporządkowanej wiedzy z zakresu języka szwedzkiego obejmującej szereg zagadnień gramatycznych oraz leksykalnych. Zostają one przedstawione w odpowiedniej kolejności i według rosnącego stopnia trudności, co ma zapewnić przejrzystość realizowanego materiału oraz stopniowe rozwijanie i poszerzanie wiedzy i umiejętności. 


Literatura

Isling, Åke. Cullert, Bengt. 1980. Människan, naturen och samhället, Stockholm: Almqvist & Wiksell 

 

Watcyn-Jones, Peter. 1985. Bygg upp ditt ordförråd 2, Lund: Kursverksamheten 

 

Bergqvist, Ulf, §992. Praktisk Grammatik med övningar, Stockholm: Utbildningsförlaget Brevskolan

Bodegard, Andres. 1993. Tänk efter, partikelverb, Stockholm: Almqvist & Wiksell

Luthman, Hans, 2006, Svenska idiom. Kristianstad: Folkuniversitetets Förlag

Lindgren, Astrid, 2005, Emil lever loppan, płyta CD, Gammafon Barnmedia

Lindström Fredrik, 2002, Jordens smartaste ord, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium magisterskie

 

Celem kursu jest:

• Zapoznanie ze specyfiką subdziedziny, której dotyczy seminarium, i zdobycie uszczegółowionej wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej. 
• Przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, właściwych dla kierunku skandynawistyka.
• Pogłębienie znajomości metodologii i warsztatu badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, właściwych dla kierunku skandynawistyka, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji.
• Rozwijanie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, m.in. zbierania i selekcji materiałów, porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu.
• Rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi.
• Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.


Literatura

Do wyboru przez prowadzących.
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Język polski:
• Babbie E. (2006): Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN.
• Billingham, Jo. (2006): Redagowanie tekstów, tłum. Agnieszka Dąbrowska, Warszawa: PWN.
• Bodnar A., Szczepański W. J. (1983): Stosunki międzynarodowe. Problemy badań i teorii, Warszawa: PWN.
• Chodubski Andrzej (2006): Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk: Wydawnictwo UG.
• Czarny, Ryszard M. (2009): Kraje regionu nordyckiego wobec globalizacji, [w:] Kamińska, Katarzyna; Mrozowska, Sylwia; Piwnicki Grzegorz (red.), Państwa - regiony - świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej. Gdańsk: Wy-dawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
• Di Maggio, Paul J.; Powell, Walter W. (2006): Nowe spojrzenie na „żelazną klatkę”: Instytucjonalny izomorfizm i ra-cjonalność zbiorowa w polach organizacyjnych, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.I. Warszawa: Scholar, s.600-612.
• Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001): Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań: Zysk i S-ka.
• Grzegorz Gołebiowski, Piotr Szczepankowski (2008): Czynniki atrakcyjności północnoeuropejskiego modelu kapitali-zmu. Implikacje dla Polski, [w:] Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej, Warszawa: CeDe-Wu.PL Wydawnictwa Fachowe.
• Jasińska-Kania, Aleksandra (2006): Neoinstytucjonalizm [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.I. Warszawa: Scho-lar, s.549-552.
• Knöbl, Wolfgang (2006): Teorie, które nie przeminą, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.II. Warszawa: Scholar, s.734-746.
• Marsh, David; Stoker Gerry (2006): Teorie i metody w naukach politycznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-giellońskiego.
• Meyer, John W.; Rowan, Brian (2006): Organizacje zinstytucjonalizowane [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.I. Warszawa: Scholar, s.583-599.
• Nijakowski, Lech M. (2006): Hermeneutyka i teoria dyskursu [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.II. Warszawa: Scholar, s.995-1000
• Touraine, Alain (2006): Rola podmiotu w społeczeństwach nowoczesnych, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.II. Warszawa: Scholar, s.769-788.
• van Dijk, Teun A. (2006): Badania nad dyskursem [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.II. Warszawa: Scholar, s.1020-1046.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Każdy student studiuje indywidualnie pozycje bibliograficzne wybrane do napisania pracy magisterskiej, jak również zgodnie z wybraną linią językową:
w języku szwedzkim:
• Jarrick, Arne; Josephson, Olle (1996): Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter, Lund: Studentlitteratur.
• Johannesson, Eric (1985): Lathund för doktorander och uppsatsförfattare, współpraca Marie-Christine Skuncke, Uppsala: Litteraturvetenskapliga inst.
• Lindblad, Inga-Britt. 1998. Uppsatsarbete. En kreativ process, Lund: Studentlitteratur.
• Strömquist, Siv (1999): Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser, Uppsala: Hallgren & Fallgren.
• Trost, Jan (2002): Att skriva uppsats med akribi, Lund: Studentlitteratur.
w języku norweskim:
• Rienecker, Lotte (2006): Den gode oppgaven. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, współpraca Peter Stray Jørgensen, Bergen: Fagbokforlaget.
• Helness, Anne m.fl. 2005. Gode råd for skrivning av akademiske oppgaver, Oslo: Universitetet, http://www.hf.uio.no/sitat/kompendium.pdf
w języku duńskim:
• Rienecker, Lotte. 2005. Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, współpraca Peter Stray Jørgensen, Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.
B. Literatura uzupełniająca
• Billingham, Jo. (2006): Redagowanie tekstów, tłum. Agnieszka Dąbrowska, Warszawa: PWN.
• Björk, Lennart A.; Räisänen, Christine (1999): Academic writing. A university writing course, Lund: Studentlitteratur.
• Cottrell, Stella (2007): Podręcznik umiejętności studiowania, tłum. Tomasz Piwowarczyk, Jacek Spólny, Poznań: Zysk i s-ka.
• Gambarelli, Gianfranco (1998): Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków: Universitas.
• Hallin D.C, Mancini, P. (2004): Systemy medialne, Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Kraków: Wydawnictwo UJ.
• Pilch, Tadeusz; Teresa Bauman (2001): Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Źródła
ATC-MWB-BTCH-MU2DZ-(2020/2021)Zastosowanie wirusów w biotechnologii

Wykład (do wyboru) dla II roku magisterskich studiów uzupełniających na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii, poświęcony modyfikacjom wirusów na potrzeby biotechnologii, wektorom wirusowym i opracowywaniu leków przeciwwirusowych.

2019/20 tłumaczenia praktyczne – non-fiction dla III BA-T

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami tłumaczenia różnorodnych tematycznie oraz gatunkowo-stylistycznie tekstów należących do szeroko rozumianej literatury faktu.


2019/20 tłumaczenia praktyczne – poezja i proza dla III BA-T

W ramach kursu studenci zapoznają się ze specyfiką przekładu poezji, z zagadnieniami wersyfikacji oraz ze szczególnymi przypadkami przekładu prozy, kiedy przekład literacki łączy się z elementami przekładu specjalistycznego.


ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/21) PNJA-Kurs zintegrowany
ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) Tłumaczenia wydawnicze i audiowizualne NON-FICTION

Moduł "non-fiction" kursu "Tłumaczenia wydawnicze i audiowizualne" obejmuje tłumaczenia katalogów sztuki, biogramów, eseju oraz tekstów popularnonaukowych. Nacisk kładziony jest zarówno na merytoryczną poprawność przekładu, stosowanie poprawnej terminologii, jak i na adekwatność stylistyczną, czyli umiejętność doboru właściwego rejestru językowego do danego typu tekstu.

ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) Tłumaczenia wydawnicze i AV - NON-FICTION - semestr letni

Moduł "non-fiction" kursu "Tłumaczenia wydawnicze i audiowizualne" obejmuje tłumaczenia katalogów sztuki, biogramów, eseju oraz tekstów popularnonaukowych. Nacisk kładziony jest zarówno na merytoryczną poprawność przekładu, stosowanie poprawnej terminologii, jak i na adekwatność stylistyczną, czyli umiejętność doboru właściwego rejestru językowego do danego typu tekstu.

ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/21) KZ/tłumaczenia A-B
Badania w działaniu

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy na temat paradygmatu badań w działaniu (action research – AR) w naukach społecznych, jego założeń teoretycznych oraz sposobów użycia i typów. Studenci zdobędą umiejętności krytycznego podejścia do tego typu działań badawczych (w tym ich efektów, potencjałów i barier), a także przygotowania i wstępnego zaprojektowania tego typu badań. 


Badania w działaniu

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy na temat paradygmatu badań w działaniu (action research – AR) w naukach społecznych, jego założeń teoretycznych oraz sposobów użycia i typów. Studenci zdobędą umiejętności krytycznego podejścia do tego typu działań badawczych (w tym ich efektów, potencjałów i barier), a także przygotowania i wstępnego zaprojektowania tego typu badań. 


Analiza podatkowa

E-learning opracowany w ramach przedmiotu "Analiza podatkowa"- ćwiczenia

Analiza podatkowa Z

Materiały uzupełniające na przedmiot analiza podatkowa. 

ATC-WPiA-PiDP-(2020/2021)-cwiczenia podatki bezposrednie
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Prawo finansowe ćw.

Kurs prawa finansowego

Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

Kurs realizowanych w ramach studiów podyplomowych

Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe

Wprowadzenie do zagadnień instytucjonalnych i prawa UE,dyskusja na temat postanowień dyrektyw podatkowych, spraw TS w zakresie swobody przepływu towarów, usług i płatności oraz postanowień TFUE w zakresie niedyskryminacji, Kodeksu postępowania w zakresie szkodliwej konkurencji podatkowej oraz perspektywy podatkowej OECD.


Literatura

B. J.M. Terra, P. J. Wattel, European Tax Law, Kluwer Law International 2012K.

A.M.Kelder, The National Treatment Principle in EC Law and Wto law: Similarities and Differences [in:] The Relevance of WTO Law for Tax Matters ed. by J. Herdin -Winter, I.

Hofbauer.C. Thierrichter, The MOst Favoured Nation Principle in WTO and EC Law- Similarities and Differences [in:] The Relevance of WTO Law for Tax Matters ed. by J. Herdin - Winter, I.Hofbauer.

Ochrona Konsumenta na rynku usług bankowych

Kurs dotyczący ochrony konsumenta rynku finansowego. 


Literatura

A. Jurkowska- Zeidler, Wykład prawa finansowego, Gdańsk 2017

Opodatkowanie dochodu w prawie polskim

Kurs poświęcony opodatkowaniu dochodu w prawie polskim

Opodatkowanie dochodu- grupa 202
Opodatkowanie dochodu- grupa 203
Opodatkowanie spółek

Zapoznanie z zasadami opodatkowania działalności gospodarczej spółek oraz operacji gospodarczych związanych ze spółkami.


Literatura

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

ustawy:

- ordynacja podatkowa

- o podatku dochodowym od osób fizycznych

- o podatku dochodowym od osób prawnych

- o podatku od czynności cywilnoprawnych

- o podatku od towarów i usług


Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
H. Litwińczuk (red.) - Prawo podatkowe przedsiębiorców

Opodatkowanie spółek- materiały i egzamin
PiOS PiDPLZ201/2020

Test zaliczenie ćwiczeń

Podatki bezpośrednie 301
Podatki bezpośrednie 302
Podatki pośrednie- ćwiczenia
POLSKO-CZESKIE FORUM AKADEMICKIE: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa

Kurs E-learningu oraz Forum dyskusyjne jest elementem międzynarodowego projektu Polsko-Czeskie Forum Akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa. Partnerem czeskim jest Uniwersytet Masaryka. 

"Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko- Czeskie 2019". 

Celem projektu jest aktywizacja młodzieży akademickiej w obszarze polsko-czeskiej transgranicznej współpracy biznesowej i partnerskiej. W ramach dwóch międzynarodowych Seminariów naukowych - w Uniwersytecie Gdańskim i w Uniwersytecie Masaryka polska i czeska młodzież akademicka pozna prawne i ekonomiczne ramy transgranicznej współpracy biznesowej na polskim i czeskim rynku, regulacje na temat podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania i opodatkowania rynku.

Postępowanie podatkowe

Celem kursu jest jest uzupełnienie wiedzy z zakresu administracji podatkowej i skarbowej oraz procedur podatkowych. Przedstawiane są praktyczne aspekty związane z wykładnią i subsumcją przepisów podatkowych z wykorzystaniem dorobku doktryny i orzecznictwa. Podstawowym założeniem kursu jest stworzenie warunków do samodzielnej (indywidualnej i grupowej) pracy z wykorzystaniem materiałów źródłowych, którego bezpośrednim efektem powinno być dogłębne zrozumienie podstawowych instytucji administracji podatkowej i skarbowej oraz procedur podatkowych, zaś pośrednim - nabycie praktycznych umiejętności: wykładni przepisów prawa oraz prowadzenia dyskursu prawniczego. Każdy moduł odpowiada dwóm godzinom zajęć lekcyjnych. 


Literatura

Ordynacja podatkowa. Komentarz. Redakcja prof. Leonard Etel. Wolter Kluwer 2017

A.Drwiłło, Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2014 r. 

H. Dzwonkowski (red.), Prawo podatkowe, Warszawa [ostatnie wydanie]

L. Etel (red.), System prawa finansowego. TOM III. Prawo daninowe, Warszawa [ostatnie wydanie]

Postępowanie podatkowe

Część e-learningowa dotycząca postępowania podatkowego.

Prawo finansowe

Ćwiczenia prawo finansowe odbywające się w ramach e-learningu. 

Testy postępowanie podatkowe

Test administracja podatkowa i skarbowa oraz procedury administracyjne

Rada Wydziału Chemii

Rada Wydziału Chemii


Literatura

Brak

Rada Wydziału Chemii - sprawy nauki

Rada Wydziału Chemii - sprawy nauki


Literatura

brak

Wydział Chemii - kierownicy jednostek

Wydział Chemii - kierownicy jednostek


Literatura

brak

ATC-Biomolekuły – Metodyka I (M02_B1)
ATC-MWB-Bioinformatyka - Biologia komórki i metabolizm

Kurs Biologia komórki i metabolizm dla kierunku Bioinformatyka

ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) M01_B3 METODOLOGIA- komórka prokariotyczna i eukariotyczna
ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) M03_B1_FUNDAMENTY Budowa, różnorodność i środowisko życia
ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) Mikrobiologia przemysłowa_ćwiczenia laboratoryjne
ATC-MWB-BTCH-L3DZ-Seminarium dyplomowe - Projekt badawczy - grupa 5

Kurs stanowi uzupełnienie programu "Seminarium dyplomowego - Projekt badawczy" dla studentów 3 roku studiów licencjackich na kierunku Biotechnologia MWB UG i GUMed - umożliwia interakcję studentów między sobą i prowadzącym zajęcia (forum pytań i odpowiedzi)

ATC-Podstawy Biotechnologii – Wprowadzenie (M01_B1) - Metodologia - Bakteryjne organizmy modelowe (E. coli i B. subtilis)
Publikacje doświadczelne w biologii molekularnej i biotechnologii

The course is design to help students to discuss and analyze original experimental publications selected by the lecturer. Each week one selected publication is discussed and analyzed. The publications have been selected to cover a broad range of topics, methods and assays in order to introduce students to different (and interesting), up-to-date research methods. The course contains general discussion forum as well as specific forums for each and every analyzed publication to facilitate the student-student and student-lecturer interactions online.  

Seminarium "Projekt Badawczy" MWB 3-lic 2020

Kurs stanowi uzupełnienie programu "Seminarium dyplomowego - Projekt badawczy" dla studentów 3 roku studiów licencjackich na kierunku Biotechnologia MWB UG i GUMed - umożliwia interakcję studentów między sobą i prowadzącym zajęcia (forum pytań i odpowiedzi)

Analiza danych w ubezpieczeniach na życie
Data Science Group

Data Science Group


Literatura

QRM

Matematyka Elementarna
Modelowanie zdarzeń ekstremalnych w R
Przetwarzanie danych w języku Java

Głównym celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z językiem programowania Java przy wykorzystaniu zasad projektowania obiektowego w stopniu umożliwiającym pozyskiwanie danych z bazy relacyjnej oraz ich przetwarzanie przy użyciu zewnętrznych bibliotek. Cele drugorzędne obejmują zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi narzędziami wytwarzania oraz automatycznego testowania oprogramowania.


Literatura

 

1. Dokumentacja techniczna oraz tutoriale dostępne z witryny: http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html

2. Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV, Wydawnictwo: Helion , ISBN: 83-246-0111-2 

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
WMFI-INFP-L2DZ-(2020/21)-Modelowanie matematyczne

Kurs do wykładu modelowanie matematyczne dla Informatyki Praktycznej.

Kulturoznawstwo

Zasadniczym założeniem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze współczesnymi studiami nad kulturą. Celem wykładów jest zdobycie ogólnych podstaw wiedzy o szeroko definiowanej kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem jej oddziaływaniu na przestrzenne zachowania jednostek i społeczności. Celem jest zdobycie  ogólnej wiedzy dotyczącej zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla refleksji o kulturze, rozumienie i analizowanie zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej i lokalnej.

Problematyka wykładu

Definicje kultury, metodologie badawcze i prądy intelektualne w studiach kulturowych.

Zwrot lingwistycznych w studiach kulturowych, znaczenie, semiotyka i symbole w kulturze

Biologia, ewolucja i kultura, redukcjonizm kulturowy

Podmiotowość i tożsamość, etniczność, naród, płeć, wiek, subkultury

Reprezentacja i mediów

Przestrzeń i krajobraz kulturowy, miejsce i miasto

Czas w kulturze, dziedzictwo i przyszłość.

 


Literatura

 Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. Baker, Ch., 2005. Studia kulturowe. Teoria i praktyka. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Jencks, Ch., 1999. Kultura. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Inglis, F., 2007. Kultura. Sic!, Warszawa

Kmita J., 1985. Kultura i poznanie, PWN, Warszawa

B. Literatura uzupełniająca

During, S. (red.) 2001. The Cultural Studies Reader. Routledge, London – New York

Harrison, L. E., Huntington, S. P. (red.), 2003. Kultura ma znaczenie. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.

Ekonomika transportu morskiego i polityka żeglugowa Egzamin r.a. 2020/2021
Ekonomika transportu morskiego MTiHM r.a. 2020/2021

Kurs dla studentów 1SS2 MTiHM z przedmiotu "Ekonomika transportu morskiego"

Transport Multimodalny 2 MSG MTiHM SS2

Egzamin z przedmiotu Transport Multimodalny dla 2 roku studiów magisterskich. 

Katedra Międzynarodowego Transportu i Handlu Morskiego

Prowadzący: dr hab. Ernest Czermański profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Dostosowanie materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w UG

Materiały wspomagające pracowników Uniwersytet Gdańskiego w zakresie wdrożenia i obsługi systemu EZD w UG


Literatura

Ustawa o informatyzacji podmiotów publicznych

Instrukcja kancelaryjna UG

Instrukcja archiwalna UG

 

Ewakuacja z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami. Sytuacje zagrożenia.
Forum Centrum Informatycznego UG

Forum OI UG


Literatura

Brak.

Forum dla administratorów

Forum dla administratorów


Literatura

brak

General principles for processing personal data
IRK szkolenie 2019

szkolenie IRK


Literatura

Materiały kursu

Komunikacja z osobami z niepełnosprawnościami
Kurs świadomościowy
kurs testowy
Occupational health and safety training for students beginning their education at the University of Gdańsk

 COURSE DESCRIPTION


Occupational Health and Safety Training for students beginning their education at the University of Gdańsk

This course is obligatory for first-year students of the following Faculties:

    Economics
    Languages
    History
    Social Sciences
    Law and Administration
    Management
    Mathematics, Physics and Informatics (only for Mathematics and Informatics students)
 


Literatura

 READING LIST


Course materials.

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

 


Literatura

https://uodo.gov.pl/

https://uodo.gov.pl/pl/p/edukacja


materiały szkoleniowe otrzymane na warsztatach dla ABI organizowanych przez KSOIN
Janusz Barta, Paweł Fajgielski, Ryszard Markiewicz – "Ochrona Danych Osobowych". Komentarz

Prezentacja Portalu Edukacyjnego oraz Moodle

Prezentacja możliwości Portalu Edukacyjnego oraz systemu Moodle.

logo prezentacji

Rada Wydziału Chemii

Rada Wydziału Chemii


Literatura

Brak

Rada Wydziału Chemii - sprawy nauki

Rada Wydziału Chemii - sprawy nauki


Literatura

brak

Szkolenie z zakresu BHP dla nauczycieli akademickich

BHP


Literatura

materiały w kursie

Szkolenie z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami

Szkolenie z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami.

Szkolenie z zakresu BHP dla pracowników biurowo-administracyjnych

szkolenie BHP


Literatura

materiały kursu

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta

szkolenie przygotowane przez Parlament Studentów UG


Literatura

brak

Wydział Chemii - kierownicy jednostek

Wydział Chemii - kierownicy jednostek


Literatura

brak

Forum dla administratorów

Forum dla administratorów


Literatura

brak

Fundamentals of Requirements Engineering

The course concerns the basic issues of requirements engineering


Literatura

The literature sources are given inside the course

Test kurs 2021-03-15

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.