Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

ATC-WOiG-GEOG-L3DZ-(2020/2021) Ekonomia i przedsiębiorczość

Kurs jest wsparciem e-learningowym dla ćwiczeń z zakresu Ekonomii i przedsiębiorczości dla studentów kierunku Geografia.

Celem kursu jes:

Zrozumienie przez studentów postawy przedsiębiorczej, określenie jej atrybutów. Zapoznanie studentów z formami przedsiębiorczości indywidualnej oraz z podstawami gospodarowania w przedsiębiorstwie.

Rozumienie zjawisk makroekonomicznych w gospodarce, zdobycie umiejętności interpretacji gospodarczych i politycznych informacji prasowych i telewizyjnych, zrozumienie przyczyn, efektów oraz szans gospodarczych i społecznych integracji europejskiej.

Tematyka zajęć:

Zajęcia 1: Pojęcie przedsiębiorczości oraz jej atrybuty

Zajęcia 2: Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorczości

Zajęcia 3: Podstawy rachunku ekonomicznego w przedsiębiorstwie

Zajęcia 4: Otoczenie mikro i makroekonomiczne przedsiębiorstw

Zajęcia 5: Kolokwium

Podstawa zaliczenia ćwiczeń:

Test pytań otwartych i zamkniętych

Aktywność na zajęciach (podnosi ocenę z testu o 0,5 stopnia)

 

Kryteria oceny:

Uzyskanie min. 51% punktów na teście zaliczeniowym

Min. 2 plusy za aktywnośćLiteratura
 1. Beg D., Dornbusch R., Fischer S., 2007, Mikroekonomia, PWE, Warszawa
 2. Begg D., Dornbusch R., Fischer S., 2007, Makroekonomia, PWE, Warszawa
 3. Milewski R., Kwiatkowski E., 2005, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa
ATC-WOiG-GEOG-MU2DZ-(2020/2021) Obsługa logistyczna r. i m. ćwiczenia
ATC-WOiG-GP-L3DZ-(2020/2021) Ekonomia i przedsiębiorczość

Kurs stanowi platformę dostepu do materiałów oraz wymany myśli w ramach ćwiczeń do przedmiotu Ekonomia i przedsiębiorczość, dla studentów kierunku gospdoarka przestrzenna stacjonarnych studiów I stopnia.


Literatura

1. Mankiw N.G., Taylor M.P.: Makroekonomia. PWE. Warszawa 2009.

2. Mankiw N.G., Taylor M.P.: Mikroekonomia. PWE. Warszawa 2009.

3. Jakubowski W.J., Maj T., Załęski P.: Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik do liceów i tecników. Zakres podstawowy i rozszerzony., Of . Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2006.

ATC-WOiG-GP-L3DZ-(2020/2021) Seminarium licencjackie

Kurs jest miejscem do przesyłania poszczególnych rozdziałów pracy licencjackiej do sprawdzenia merytorycznego.

ATC-WOiG-GP-MU2-(2020/2021) Analiza systemowa w zarządzaniu przestrzennym
ATC-WOiG-GP-MU2DZ-(2020/2021) Seminarium magisterskie_Chaberek

Kurs stanowi platformę do przesyłania pszczególnych rozdizałów pracy magosterskiej po technicznym sprawdzeniu przez Panią Julię Ziółkowską.

Marketing terytorialny
ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/2021) Podstawy i metody komunikowania

 

Zapoznanie studentów z historią nauki o komunikowaniu, podstawowymi teoriami komunikowania społecznego oraz stosowanymi metodami komunikowania.


Literatura

 

Literatura wykorzystywana podczas zajęć

 • Cooley, Ch., The Theory of Transportation, American Economic Association,1894.
 • Dimbleby, R., More Than Words: An Introduction to Communication, Routledge, Florence 1998,zasoby internetowe BUG, site.ebrary.com
 • Dobek-Ostrowska, B. (red.), Współczesne systemy komunikowania, Wrocław, 1998.
 • Fiske, J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław, 2008.
 • Goban-Klas, T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2006.
 • Hartley, P., Group Communication, 1997, zasoby internetowe BUG, site.ebrary.com
 • Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa, 2008
 • Hill, A., Rivers, D., Watson, J., Key Themes in Interpersonal Communication : Culture, Identities and Performance, 2008, zasoby internetowe BUG, site.ebrary.com
 • Jowett G, Jarvie I., Fuller K., Children and the Movies. Media Influence and the Payne Fund Controversy, Cambridge University Press 2007.
 • Lasswell, H., The structure and function of communication in society, New York: Institute for Religious and Social Studies,  1948.
 • Mattelart, A., Mattelart M., Teorie komunikacji. Krótkie wprowadzenie, PWN, Warszawa-Kraków, 2001.
 • Nilsson B.,Waldemarson A., Kommunikation: samspel mellan människor, Studentlitteratur AB, 1994.
 • Park R., Burgess E., Introduction to the Science of Sociology, The University of Chicago, 1921.
 • Rayudu, C.S., Communication, 2010, Zasoby internetowe BUG, ebrary.com
 • Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji. PWN. Warszawa 1999.

Filmy:

 • Personal Influence: The Long Road to Decatur.
 • The Century of the Self (fragmenty)
 • Understanding Marshall McLuhan (fragmenty)

 

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta

Bernays E., Propaganda, New York 2005.

 • Cialdini R., Wywieranie wpływu na innych. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 • Goban – Klas T., Public relations czyli promocja reputacji. Pojęcia, definicje, uwarunkowania, Businessman Book, Warszawa 1997.
 • Hall E. T., Proksemika w kontekście krzyżowania się kultur, (w:) Ukryty wymiar, MUZA S.A., Warszawa
 • Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999,
 • 1921.
 • Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, ANTYKWA, Kraków 2000.
 • www.afirstlook.com

 

Literatura uzupełniająca

 

 • Baney, J., Komunikacja interpersonalna, IPS Wydawnictwo, Wrszawa 2009.
 • Baran S.J., Teorie komunikowania masowego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.
 • Baran S.J., Self, symbols and society: an introduction to mass communication, Random House, New York, 1984.
 • Berlo, D.K., The process of communication: an introduction to theory and practice:, Holt, Rinehart and Winston, New York 1961.
 • Michalczyk, S., Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice, 2005.
 • Ociepka, B., Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław, 1999.
 • Dobek-Ostrowska, B., Wiszniowski, R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław 2002.
 • Turner, V., 2005, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, Kraków.
 • Warner T., Umiejętności w komunikowaniu się. Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 1999.

 

ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/2021) Seminarium licencjackie

Przygotowanie do pisania pracy licencjackiej.


Literatura

Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, NexisLexis 2006

Kaczmarek T. T., Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską, Warszawa 2005

ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/2021) Teoria i analiza przekazu medialnego

Główne metody analizy przekazów medialnych.


Literatura

 

Bahador, B., CNN Effect in Action: How the News Media Pushed the West Toward War in Kosovo, Palgrave Macmillan, Gordonsville 2007;

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Tekstologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004;

Bartmiński J., Boniecka B. (red.), Tekst. Problemy teoretyczne, Lublin 1998, Wyd. UMCS;

Berelson B., Content Analysis In Communication Research, New York, 1952, s. 23.

van Dijk, T.A. (red.), Dyskurs jako struktura i proces, PWN, Warszawa 2001;

van Dijk, T. A., News as Discourse,  Lawrence Erlbaum Associates, Publishers
1988 Hillsdale, New Jersey Hove and London;

Dobrzyńska T., (red.), Teoria tekstu. Zbiór studiów, PAN 1996;

Dobrzyńska T., Tekst próba syntezy, Warszawa 1993, Wyd. IBL;

Downie, L., News About the News, Vintage Anchor Publishing, Westminster 2003;

Godzic W., Telewizja i jej gatunki po Wielkim Bracie, Universitas, Kraków 2004;

Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, UJ Kraków, 2006;

Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów,  UJ, Kraków, 2004;

Moran, a., Malbon J., Understanding the Global TV Format; Intellect Books, Bristol 2006;

Piekot T., Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Universitas, Kraków 2006;

Skrypt do analizy zawartości prasy, Warszawa 2007;

Sobczak B, Wywiad telewizyjny na żywo. Charakterystyka gatunku, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2006;

Sokołowski M.(red.), (Kon)teksty kultury medialnej, analizy i interpretacje, Tom I i II, Algraf, Olsztyn 2007,

Wolny-Zmorzyński K, Kaliszewski A, Furman W., Gatunki dziennikarskie, teoria, praktyka, język, Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2006;

www.discourses.org,

ATC-WF-SKAND-SP2DZ-(2020/2021) Media w krajach skandynawskich

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią, organizacją i ofertą mediów w krajach skandynawskich: prasy, mediów audiowizualnych, Internetu i podstaw produkcji medialnej.  Studenci poznają również specyfikę nordyckich systemów medialnych na tle innych systemów europejskich i systemu amerykańskiego


Literatura
 • Bard A., Söderkqvist J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, Warszawa 2006.
 • Bastiansen, G., Dahl, H.F., Norsk mediehistorie, 2. Utgave, Universitetsforlaget, Oslo, 2008.
 • Carlsson U., (red), Spraket i massmedierna, Nordicom, Göteborgs universitet, Göteborg, 1989.
 • Carlsson U., Gustafsson K. E., (red), Den moderna dagspressen 350 ar, Nordicom, Göteborgs universitet, Göteborg, 1996.
 • Dobek-Ostrowska B., (red.), Media masowe na świecie, Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 • Hadenius S., Weibull L., Wadbring I., Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern, Ekerskilds förlag, 2008.
 • Hallin, D.C., Mancini, P., Systemy medialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Kelly, M., et al (red), Media in Europe: The Euromedia Research Group, London, 2004.
 • Liestøl, G., Rasmussen, T., Digitale medier, En innføring, 2.utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2007.
 • Enli, G., Moe H., et.al., TV – en inføring, Universitetsforlaget, Oslo 2010.
 • Oniszczuk Z., Gierula M., (red.), Mało znane systemy medialne, Sosnowiec, 2007.
 • Peterson T., Siebert F., W. Schramm, Four Theories of the Press, University of Illinois, 1963.
 • Stasiak-Jazukiewicz, Ewa. "Duńskie media", Elipsa, Warszawa, 2009.
 • Østbye H., Schwebs, Media i samfunnet, Oslo 2002.
 • Nordicom Review, Göteborg, roczniki 2000-2010, www.nordicom.gu.se
 • Nordicom Information, Göteborg, roczniki 2000-2010.
 • Norsk Medietidsskrift, Oslo, 2002-2010.

 

Media w krajach nordyckich

 

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z historią i organizacją mediów w krajach nordyckich p(rasy, mediów audiowizualnych i internetu) oraz ukazanie specyfiki nordyckich systemów medialnych na tle innych systemów europejskich i systemu amerykańskiego. 


Literatura

 

Bard A., Söderkqvist J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, Warszawa 2006.

Bastiansen, G., Dahl, H.F., Norsk mediehistorie, 2. Utgave, Universitetsforlaget, Oslo, 2008. 

Carlsson U., Harrie E., (red.), Nordiska public service-medier i den digitala mediekulturen, Författarna och Nordicom, Göteborg 2010.

 Dobek-Ostrowska B., (red.), Media masowe na świecie, Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.

Enli, G., Moe H., et.al., TV – en inføring, Universitetsforlaget, Oslo 2010.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2006,

Hadenius S., Weibull L., Wadbring I., Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern, Ekerskilds förlag, , 2008.

Hallin, D.C., Mancini, P., Systemy medialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.

Johansen, A., Medievitenskap, Medier – kultur og samfunn, Fagbokforlaget, Bergen 2008.

Kelly Mary et al (red), Media in Europe: The Euromedia Research Group, London, 2004;

Larsen P., (red), Medievitenskap. Medier – tekstteori og tekstanalyse, Fagbokforlaget, Bergen 2008.

Liestøl, G., Rasmussen, T., Digitale medier, En innføring, 2.utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2007, 

Lister, M., Dovey, J., Nowe media. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2009.

Noam, E. M., Television in Europe, Cary, NC, USA, 1992.

Nord L., Strömbäck J., (red), Medierna och demokratin, Studentlitteratur, 2007.

Oniszczuk Z., Gierula M., (red.), Mało znane systemy medialne, Sosonowiec, 2007. 

Poulet, B., Śmierc gazet i przyszłośc informacji, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011.

Slaatta, T., Den norske medieorden, Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo, 2003.

Østbye H., Schwebs, Media i samfunnet, Oslo 2002.

Pippi

Analiza Pippi


Literatura

Pippi

Praktyczna nauka języka szwedzkiego

Celem kursu jest przekazanie uporządkowanej wiedzy z zakresu języka szwedzkiego obejmującej szereg zagadnień gramatycznych oraz leksykalnych. Zostają one przedstawione w odpowiedniej kolejności i według rosnącego stopnia trudności, co ma zapewnić przejrzystość realizowanego materiału oraz stopniowe rozwijanie i poszerzanie wiedzy i umiejętności. 


Literatura

Isling, Åke. Cullert, Bengt. 1980. Människan, naturen och samhället, Stockholm: Almqvist & Wiksell 

 

Watcyn-Jones, Peter. 1985. Bygg upp ditt ordförråd 2, Lund: Kursverksamheten 

 

Bergqvist, Ulf, §992. Praktisk Grammatik med övningar, Stockholm: Utbildningsförlaget Brevskolan

Bodegard, Andres. 1993. Tänk efter, partikelverb, Stockholm: Almqvist & Wiksell

Luthman, Hans, 2006, Svenska idiom. Kristianstad: Folkuniversitetets Förlag

Lindgren, Astrid, 2005, Emil lever loppan, płyta CD, Gammafon Barnmedia

Lindström Fredrik, 2002, Jordens smartaste ord, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekład tekstów użytkowych

Celem kursu jest przygotowanie studentów do pracy z tekstami użytkowymi poprzez praktykę pisemnego przekładu różnych typów tekstów oraz wykształcenie nawyków właściwych dla rzetelnego tłumacza: dbałości o odpowiednie zrozumienie tekstu oryginalnego, właściwego podejścia do poszukiwań dokumentacyjnych i terminologicznych, spełniania wymogu poprawności gramatycznej i stylistycznej tekstu przekładu.


Literatura
 • Dzierżanowska H., Przekład tekstów nieliterackich: na przykładzie języka angielskiego, PWN, Warszawa 1990.
 • Garcarz, M., Przekład slangu w filmie: telewizyjne przekłady filmów amerykańskich na język, "Tertium", Kraków, 2007.
 • Gilewski W., Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa 1993.
 • Ingo R., Från källspråk till målspråk, Studentlitteratur, Lund 1991.
 • Jopek-Bosiacka, A., Przekład prawny i sądowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 2006.
 • Juridik för tolkar, TÖI, Stockholm 2000.
 • Kielar B. Z., 1991b, Problemy tłumaczenia tekstów specjalistycznych, w: F. Grucza (red.), Teoretyczne podstawy terminologii, Warszawa: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 133-140.
 • Kierzkowska D., Kodeks tłumacza sądowego, Warszawa 1991.
 • Tejże, Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, 2007.
 • Lewandowski J., 1994, Polski dla tłumaczy, “Lingua Legis”, nr 1, 28-30. 
 • Lewandowski J., 1995, Polski dla tłumaczy, “Lingua Legis”, nr 2, 40-43.
 • Lipiński K., Vademecum tłumacza, Kraków, 2004.
 • Pisarska A., Tomaszkiewcicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze: podręcnzik dla studentów neofililogii, Poznań 1996.
 • Poznański J.,(oprac) Kierzkowska D., (red), Dokumnety poslkie: wybór dla tłumaczy sądowych, Warszawa 2007.

 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

 

 • Cronholm, R. Hit med trynet snuttegrynet!, Språktidningen, april 2010.
 • Volk M., Warin M., Datorerna råpluggar översättning, Språktidningen, oktober 2009.
 • Sjukvårdstolkning
 • Psykiatri för tolkar

Dokumenty instytucji i organizacji szwedzkich np źródła internetowe:

Przekład ustny

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do tłumaczeń ustnych, zarówno konsekutywnych jak i symultanicznychoraz wykształcenie nawyków właściwych dla rzetelnego tłumacza: dbałości o odpowiednie zrozumienie oryginalnej wypowiedzi, właściwego podejścia do poszukiwań dokumentacyjnych i terminologicznych, spełniania wymogu poprawności gramatycznej i stylistycznej przekładu.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zaliczenia): A.1. Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
• Kierzkowska D., Tłumaczenie prawnicze, Warszawa, 2002
• Lipiński K., Vademecum tłumacza, Kraków, 2004
Tolkkunskap, Tolk- och översättarinstitutet, Stockholm, 2009
Fran ett sprak till ett annat. Om oversattning och tolkning. Sprakradet. Stockholm. Norstedts, 2013
Tryuk M., Przekład ustny konferencyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, WArszawa 2016.
artykuły prasowe na przykład:
Cederber A, Kompetenta tolkar en demokratifråga, "Dagens Nyheter", http://www.dn.se/debatt/kompetenta-tolkar-en-demokratifraga/, 02.02.2016. Gillies, A. Conference interpreting: a new students companion. Redaktor tomu Bartosz Waliczek. Kraków: Cracow Tertium Society for the Promotion of Language Studies, 2004
Gillies, A., Sztuka notowania: poradnik dla tłumaczy konferencyjnych ; tł. Anna Wyrwa. Kraków: Tertium, 2007.
Przykładowe źródła internetowe:
• formularze dostępne na stronach internetowych szwedzkich i polskich instytucji, np. : www.skatteetaten.no, www.brreg.no, www.bedin.no, www.zus.pl
• http://nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi
• http://www.sprakradet.no/nb-NO/Tema/Terminologi-og-fagspraak/Lenker
• http://sjp.pwn.pl/
• http://www.sjp.pl/
• http://synonimy.ux.pl/
• http://swo.pwn.pl/

Seminarium magisterskie

 

Celem kursu jest:

• Zapoznanie ze specyfiką subdziedziny, której dotyczy seminarium, i zdobycie uszczegółowionej wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej. 
• Przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, właściwych dla kierunku skandynawistyka.
• Pogłębienie znajomości metodologii i warsztatu badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, właściwych dla kierunku skandynawistyka, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji.
• Rozwijanie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, m.in. zbierania i selekcji materiałów, porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu.
• Rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi.
• Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.


Literatura

Do wyboru przez prowadzących.
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Język polski:
• Babbie E. (2006): Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN.
• Billingham, Jo. (2006): Redagowanie tekstów, tłum. Agnieszka Dąbrowska, Warszawa: PWN.
• Bodnar A., Szczepański W. J. (1983): Stosunki międzynarodowe. Problemy badań i teorii, Warszawa: PWN.
• Chodubski Andrzej (2006): Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk: Wydawnictwo UG.
• Czarny, Ryszard M. (2009): Kraje regionu nordyckiego wobec globalizacji, [w:] Kamińska, Katarzyna; Mrozowska, Sylwia; Piwnicki Grzegorz (red.), Państwa - regiony - świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej. Gdańsk: Wy-dawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
• Di Maggio, Paul J.; Powell, Walter W. (2006): Nowe spojrzenie na „żelazną klatkę”: Instytucjonalny izomorfizm i ra-cjonalność zbiorowa w polach organizacyjnych, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.I. Warszawa: Scholar, s.600-612.
• Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001): Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań: Zysk i S-ka.
• Grzegorz Gołebiowski, Piotr Szczepankowski (2008): Czynniki atrakcyjności północnoeuropejskiego modelu kapitali-zmu. Implikacje dla Polski, [w:] Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej, Warszawa: CeDe-Wu.PL Wydawnictwa Fachowe.
• Jasińska-Kania, Aleksandra (2006): Neoinstytucjonalizm [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.I. Warszawa: Scho-lar, s.549-552.
• Knöbl, Wolfgang (2006): Teorie, które nie przeminą, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.II. Warszawa: Scholar, s.734-746.
• Marsh, David; Stoker Gerry (2006): Teorie i metody w naukach politycznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-giellońskiego.
• Meyer, John W.; Rowan, Brian (2006): Organizacje zinstytucjonalizowane [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.I. Warszawa: Scholar, s.583-599.
• Nijakowski, Lech M. (2006): Hermeneutyka i teoria dyskursu [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.II. Warszawa: Scholar, s.995-1000
• Touraine, Alain (2006): Rola podmiotu w społeczeństwach nowoczesnych, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.II. Warszawa: Scholar, s.769-788.
• van Dijk, Teun A. (2006): Badania nad dyskursem [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t.II. Warszawa: Scholar, s.1020-1046.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Każdy student studiuje indywidualnie pozycje bibliograficzne wybrane do napisania pracy magisterskiej, jak również zgodnie z wybraną linią językową:
w języku szwedzkim:
• Jarrick, Arne; Josephson, Olle (1996): Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter, Lund: Studentlitteratur.
• Johannesson, Eric (1985): Lathund för doktorander och uppsatsförfattare, współpraca Marie-Christine Skuncke, Uppsala: Litteraturvetenskapliga inst.
• Lindblad, Inga-Britt. 1998. Uppsatsarbete. En kreativ process, Lund: Studentlitteratur.
• Strömquist, Siv (1999): Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser, Uppsala: Hallgren & Fallgren.
• Trost, Jan (2002): Att skriva uppsats med akribi, Lund: Studentlitteratur.
w języku norweskim:
• Rienecker, Lotte (2006): Den gode oppgaven. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, współpraca Peter Stray Jørgensen, Bergen: Fagbokforlaget.
• Helness, Anne m.fl. 2005. Gode råd for skrivning av akademiske oppgaver, Oslo: Universitetet, http://www.hf.uio.no/sitat/kompendium.pdf
w języku duńskim:
• Rienecker, Lotte. 2005. Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, współpraca Peter Stray Jørgensen, Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.
B. Literatura uzupełniająca
• Billingham, Jo. (2006): Redagowanie tekstów, tłum. Agnieszka Dąbrowska, Warszawa: PWN.
• Björk, Lennart A.; Räisänen, Christine (1999): Academic writing. A university writing course, Lund: Studentlitteratur.
• Cottrell, Stella (2007): Podręcznik umiejętności studiowania, tłum. Tomasz Piwowarczyk, Jacek Spólny, Poznań: Zysk i s-ka.
• Gambarelli, Gianfranco (1998): Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków: Universitas.
• Hallin D.C, Mancini, P. (2004): Systemy medialne, Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Kraków: Wydawnictwo UJ.
• Pilch, Tadeusz; Teresa Bauman (2001): Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Źródła
Literatura Skandynawii - wybrane zagadnienia SP

Zapoznanie uczestników z podstawowymi pisarzami i wybitnymi dziełami skandynawskimi.

Do "degustacji" wybrałem wybrane utwory (albo fragmenty utworów), które zdobyły trwałe miejsce w historii literatury powszechnej. Zwróćmy uwagę na tematy, obecność regionalnych realiów, szczególną aurą emocjonalną i etyczną (pejzaż mentalny), bo to przyczyniło się do rozpropagowania walorów Północy jako specyficznej przestrzeni geograficzno-kulturowej.


Literatura

 

 • ISLANDZKA i FIŃSKA

  SZWEDZKA

  NORWESKA

  DUŃSKA

  Edda poetycka, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk – Łódź 1986.

  Strindberg A., Panna JuliaOjciec.

  Ibsen H., Dom lalki lub Wróg ludu, ( z norw. Anna Marciniakówna),Warszawa  2006

  Andersen H.Ch., Baśnie, Poznań 2005.

  Laxness H. K., Duszpasterstwo koło lodowca,  Poznań 1978.

  Lagerlöf  S., Gösta Berling, Poznań 1974.

  Hamsun K., Głód , (tłum.: Anna Marciniakówna), Warszawa 2008.

  Pontoppidan H., Orli lot,  /w:/ Anegdoty losu, Poznań 1976.

  Gunnarsson G., Czarne ptaki,  Poznań 1974

  Lagerkvist Par, Barabasz, Poznań 1956.

  Undset S., Krystyna córka Lavransa, Warszawa 1997. (tylko I część)

  Gjellerup K., Młyn na wzgórzu, Poznań 1976

  Saga rodu z Laxdalu,  Poznań 1973.

   

  Enquist P.O., Z życia glist. „Dialog” 1983 nr 2 (Tupilak.W: Dialog” 1996 nr 5-6)

  Hoel S., Spotkanie u milowego słupa, Poznań 1979.

  Blixen K., Pożegnanie z Afryką, Poznań 1974.

  Kalevala,  Warszawa 1998.

  Losy  ludzkie.   Antologia   nowel   i   opowiadań szwedzkich, wybór Z. Łanowski, Poznań 1979.

  Vesaas T.,  Ptaki, Poznań 1964

  Dam A., Siedem obrazków, Poznań 1973.

  Waltari W.,  Obcy przyszedł na farmę,   1972

  Jansson T.,  Dolina Muminków w listopadzie,  Warszawa 2006; W Dolinie Muminków,  Warszawa 1997.

  Jo Nesbo, Czerwone gardło (Rødstrupe), Wyd.Dolnośląskie, Wrocław 2012

   

  Hoeg P., Smilla w labiryntach śniegu,  Gdańsk 1996

  L.Lehtolaainen, Kobieta ze śniegu, Słowo obraz/terytoria 2004

   

  Lindgren A., Pippi Pończoszanka . Warszawa 2003.

  Gaarder, J., Vita  brevis. List Florii Emilii do Aureliusza Augustyna, wyd. 2 Jacek Santorski, Warszawa 2008

  Jussi A. Olsen, Kobieta w klatce (+film), Słowo / Obraz Terytoria Wydawnictwo, Gdańsk 2013

  Indriðason A., W bagnie, W.A.B. 2009

   

  M. Sjöwall, P. Wahlöö, Śmiejący się policjant, Amber 2011

  Ørstavik, Hanne, Miłość, Wyd. Smak Słowa 2009

  J.T. Bengtsson, Submarino, wyd. Czarne 2011 (+film)

   

  Laxness H. K., Dzwon Islandii,  Poznań 1978.

  S. Larsson, Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, Czarna Owca 2008

   

  Loe E., Doppler,  Słowo / Obraz Terytoria Wyd. 2006

   

   

  Ch. Jurgensen, Wyjątek (Undtagelsen), W.A.B. 2007

   

  Helgason H., 101 Reykjavík, Świat Literacki  2001

  Mankell H., O krok, W.A.B. 2008

  Ambjornsen, Ingvar, Elling na śmierć i życie, Replika Wydawnictwo 2006

   

  Saalbach, A., Poranek i wieczór, „Dialog” 1998 nr 11, s.7-106

   

  Opracowania

 • Ciesielski, Z. Historia literatury szwedzkiej, Wrocław 1990  
 • Ciesielski, Z., Dzieje kultury skandynawskiej. T. I-II, Gdańsk: Marpress 2016 (przejrzeć całość, przeczytać rozdziały dot. literatury
 • Kaszyński S.H, Krysztofiak, M., Dzieje literatury duńskiej, Poznań 1985
 •  Laitinen K., Saty A., Historia literatury fińskiej. Zarys, przeł. Cecylia Lewandowska, Wrocław-Warszawa_Kraków 1991
 • Literatura staroskandynawska", „Literatura nowoislandzka", Literatura norweska,  w: W. Floryan (red):
  Dzieje literatur Europejskich, t. 2, cz- 2, Warszawa 1982
 • Krysztofiak. M., Przewodnik po literaturach skandynawskich. Poznań 2000. 

 

Metody komunikacji w grupie, 3 rok studiów I stopnia

W Polsce ważne jest przełamywanie bariery indywidualizmu, egoizmu, autoafirmacyjnego autocentryzmu. W życiu publicznym niezwykle silna jest potrzeba wiedzy o współpracy długofalowej, długoterminowej oraz umiejętności współdziałania dla dobra wspólnego, opartego o racjonalne i sprawdzone wzorce. Trzeba się uczyć doświadczać w praktyce pozytywnej energii, emanującej z "królewskich" metod integracyjnych i aktywizujących jak największą liczbę członków małych społeczności.
Zapraszam do Skandynawii, gdzie udoskonalono metody pracy i współpracy zespołowej. Mogą się przydać nawet w środowiskach wyjątkowo impregnowanych na współdziałanie w sferze publicznej i nastawionych na roszczenia, czyli będących na najniższym szczeblu drabiny uczestnictwa w życiu społecznym. Rafinowanie wiedzy o współdziałaniu i doskonalenie umiejętności współpracy prowadzi do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, innymi słowy do synergii.

 

"groupware"

 • Podstawy amerykańskiej metodologii  projektowej PMI (Project Management Institute) – na podstawie materiałów dostarczonych przez prowadzącego zajęciahttp://www.pmi.org.pl/
 •  

 


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

K. Adams, G.J. Galanes, Komunikacja w grupach, przekład: D. Kobylińska, P.Kobyliński, Warszawa:Wydawn Nauk. PWN 2008 (podręcznik)

Wybrane zagadnienia i rozdziały:

 • Nölke Matthias (2008), Techniki kreatywności. Jak wpadać na lepsze pomysy (2007), tłum M. Weiner, Warszawa: Flashbook.pl 
 • Tracy B. (2008), Wykreuj swoją przyszłość(2002), tłum. G. Siwek, Warszawa MUZA S.A
 • Chojnacki H. (2007),  Warsztaty przyszłości po polsku– skryt dostępny w pliku pdf. na portalu e-learning
 • Gäde, Ernst-Georg (2005) Skuteczne prowadzenie grupy [Gruppen erfolgreich leiten, 1992], przekł. Krzysztof Janisz,  Kraków: Wydaw. WAM, ss 159
 • Hartley, Peter (1997) Komunikacja w grupie,Poznań: Zysk i Spółka Wydanicza
 • Robson, Milke (2005), Grupowe rozwiązywanie problemów [Problem-solving in groups, 2002], przekł. Andrzej Ehrlich  Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, ss. 185
 • Metody pracy zespołowej, w: Encyklopedia Zarządzania (2007)
 • Proctor Tony, (2002), Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańsk: GWP
 • W.G. Staephan, C.W. Stephen (2007), Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańsk: GWP  (tam: Konlikt międzygrupowy)
 • Kim Barnes (2007), Wywieranie wpływu. Podstawowe techniki, Gdańsk: GWP
 • Agryle, M., Daean, J. (1994). Kontakt wzrokowy, odległość i afiliacjaw: W. Domachowski, M. Aryle (red.), Reguły życia społecznego. Warszawa: PWN s. 9 -20.
 • Proksemika i jej wpływ na komunikowanie Hall – plik pdf

 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Wybrane zagadnienia i rozdziały:

 

 • Domachowski, W.(1984). Syndrom grupowego myślenia [w:] W. Domachowski, S. Kowalik, Z. Miluska ( red.), Z zagadnień psychologii społecznej. Warszawa: PWN (s. 120 -128).
 • Griffin, Em (2003): Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Hesselbein, Frances, Marshall Goldsmith i Richard Beckhard (red.). 1998. Organizacja przyszłości. Warszawa. Business Press.
 • Jamrożek B., Sobczak J. (2000), Komunikacja interpersonalna, Empi, Poznań 
 • Mole J. (2000),  W tyglu Europy. Wzorce i bariery kulturowe w przedsiębiorstwach,   Pruszyński i Spółka, Warszawa
 • Ollivier Bruno, Nauki o komunikacji (2007), Warszawa: Oficyna Naukowa 2010, rozdz. 3 „Ja” nie komunikuje, czyli komunikacja w grupie, s. 127-178;
 • Potocki A., Winkler R., Żbikowska A. (2003), Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Warszawa: Difin  s. 256-319 (rozdz 6-7:Wybrane metody racjonalizacji procesów i systemów komunikowania się; Komunikacja interkulturowa w przedsiębiorstwie)
 • Stankiewicz, Janina (2006): Komunikowanie się w organizacji. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
 • Winkler, Renata (2008): Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. Warszawa: Wolter Kluwer Polska.
 • Szelągowska, Grażyna (2002): Poddany i obywatel: stowarzyszenia społeczne w Danii w dobie transformacji ustrojowej w XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

 

B. Literatura uzupełniająca

Wybrane zagadnienia i rozdziały:

 • Christiansen, Niels Finn et al. (eds.) (2006): The Nordic Model of Welfare. A Historical Reappraisal. Copenhagen: Museum Tusculanum Press.
 • Cook R.A., Cook G.O., Yale J.L. (2009), Etykieta biznesu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
 • Degen U. (2004), Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu, GWP, Gdańsk
 • Derber Ch. (2002), Zaistnieć w społeczeństwie, przeł. M. Gajdzińska, Gdańsk GWP 2002
 • Dobek-Ostrowska, Bogusława (2009): Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym. Warszawa: PWN.
 • Golka M. (red.) (2000), Bariery w komunikowaniu, UAM, Poznań
 • Heideman J.M., McKenzie C.A. (2009) Budowanie zespołu z pasją. Od toksycznych zachowań do zaangażowania, przekład A. Zdziemborska, Poznań: Wydawnictwo: Rebis
 • Herriger C. (2004), Komunikacja bez słów. Rytuały społeczne, (wyd. II),  Astrum, Wrocław
 • Hesselbein, Frances, Marshall Goldsmith i Richard Beckhard (red.). (1997) Lider przyszłości. Nowe wizje, strategie i metody działania  na nadchodzącą erę.Warszawa. Business Press.
 • Kalin K., Muri P. (1996), Kierować sobą i innymi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Knapp, M. L., Hall, J. A. (2000), Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Astrum, Wrocław
 • Kreikenbaum, Hartmunt (1997) Strategiczne planowanie, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN
 • Lundén Björn (2003), SIM. Speed Intuition Management. Nowoczesny sposób zarządzania, przeł. D. Młodzikowska,  Gdańsk: BL Info Polska
 • Mortensen K. (2006), Sztuka wywierania wpływu na ludzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Oppermann K., Webber E. (2007), Style porozumiewania się w pracy, GWP, Gdańsk
 • Sørensen, Øystein; Stråth, Bo (eds.) (1997): The Cultural Construction of Norden. Oslo: Scandinavian University Press.

 

Szwecja

 • Denvall, Verner och Salonen, Tapio. 2000. Att bryta vanans makt: Framtidsverkstäder och det nya Sverige. Lund: Studentlitteratur
 • Aren, Hans. 1994: Allt ar möjligt: Planering utifrån lokala livsformer. Stockholm: Byggforskningsrådet
 • Eklund, Ulrika och Stakston, Brit. 1999. Kreativa möten: En handbok om lyckade möten från landsrådet for Sverges ungdomsorganisationer. Stockholm: Landsrådet for Sveriges ungdomsorganisationer
 • Falk Tinas och Olsson, Igge. 2000. Óverrens: En bok om demokratiska mötesformer. Uppsala: Fria förlaget
 • Folkesson, Berit. 1998. Vand planehngsperspektivet: Gör ett utvecklingsprogram där du bor. Stockholm: Hushållningssallskapets multimedia och Folkrörelseradet Hela Sverige ska leva!

 

            Dania

 • Hoffman, Birgitte och Kofoed, Jens. 1999. Fra tilskuer til deltager!: Metoder til borgerin-dragelse i byokologi og Agenda 21. Kópenhamn: Institutionen for planering, Danmarks tekniska universitet och Danmarks Naturskyddsfórening

 

Seminarium magisterskie nowe
Wstęp do literaturoznawstwa_profil skand_New

Od doświadczenia pustyni do wysokiej kompetencji eksperckiej

2019/20 tłumaczenia praktyczne – non-fiction dla III BA-T

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami tłumaczenia różnorodnych tematycznie oraz gatunkowo-stylistycznie tekstów należących do szeroko rozumianej literatury faktu.


2019/20 tłumaczenia praktyczne – poezja i proza dla III BA-T

W ramach kursu studenci zapoznają się ze specyfiką przekładu poezji, z zagadnieniami wersyfikacji oraz ze szczególnymi przypadkami przekładu prozy, kiedy przekład literacki łączy się z elementami przekładu specjalistycznego.


ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/21) PNJA-Kurs zintegrowany
ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) Tłumaczenia wydawnicze i audiowizualne NON-FICTION

Moduł "non-fiction" kursu "Tłumaczenia wydawnicze i audiowizualne" obejmuje tłumaczenia katalogów sztuki, biogramów, eseju oraz tekstów popularnonaukowych. Nacisk kładziony jest zarówno na merytoryczną poprawność przekładu, stosowanie poprawnej terminologii, jak i na adekwatność stylistyczną, czyli umiejętność doboru właściwego rejestru językowego do danego typu tekstu.

ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/21) KZ/tłumaczenia A-B
Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji

Kurs wspomagający laboratorium "Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji".

Zazwartość merytoryczna kursu znajduje się w załączonym pliku PowerPoint.


Literatura
Literuta wymagana:
•Norma ISO/IEC 27005, Information technology – Security techniques – Information security risk management, International Organization for Standardization)
•Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, Internetowy System Aktów Prawnych  http://isip.sejm.gov.pl/,
 
Literatura uzupełniająca:
•Normy serii ISO 27000 - Information technology – Security techniques, International Organization for Standardization
•Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, Internetowy System Aktów Prawnych  http://isip.sejm.gov.pl
•Strona internetowa Generalnego Inspektora Danych Osobowych, http://www.giodo.gov.pl/
Kurs testowy2

opuis kursu


Literatura

autorski kurs

Badania w działaniu

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy na temat paradygmatu badań w działaniu (action research – AR) w naukach społecznych, jego założeń teoretycznych oraz sposobów użycia i typów. Studenci zdobędą umiejętności krytycznego podejścia do tego typu działań badawczych (w tym ich efektów, potencjałów i barier), a także przygotowania i wstępnego zaprojektowania tego typu badań. 


Badania w działaniu

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy na temat paradygmatu badań w działaniu (action research – AR) w naukach społecznych, jego założeń teoretycznych oraz sposobów użycia i typów. Studenci zdobędą umiejętności krytycznego podejścia do tego typu działań badawczych (w tym ich efektów, potencjałów i barier), a także przygotowania i wstępnego zaprojektowania tego typu badań. 


Bazy danych i informacja prawna 2020
Informatyka prawnicza 2020
Technologia informacyjna 2020

Kurs stanowi odpowiednik wykładu pod tym samym tytułem dla studentów administracji I stopnia.

Technologia informacyjna

Celem realizacji przedmiotu jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji opisanych w treściach programowych, niezbędnych w dalszym
procesie kształcenia.


Literatura

Introduction to Computing, Explorations in Language, Logic, and Machines. David Evans University of Virginia

Analiza podatkowa

E-learning opracowany w ramach przedmiotu "Analiza podatkowa"- ćwiczenia

Analiza podatkowa Z

Materiały uzupełniające na przedmiot analiza podatkowa. 

ATC-WPiA-PiDP-(2020/2021)-cwiczenia podatki bezposrednie
Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

Kurs realizowanych w ramach studiów podyplomowych

Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe

Wprowadzenie do zagadnień instytucjonalnych i prawa UE,dyskusja na temat postanowień dyrektyw podatkowych, spraw TS w zakresie swobody przepływu towarów, usług i płatności oraz postanowień TFUE w zakresie niedyskryminacji, Kodeksu postępowania w zakresie szkodliwej konkurencji podatkowej oraz perspektywy podatkowej OECD.


Literatura

B. J.M. Terra, P. J. Wattel, European Tax Law, Kluwer Law International 2012K.

A.M.Kelder, The National Treatment Principle in EC Law and Wto law: Similarities and Differences [in:] The Relevance of WTO Law for Tax Matters ed. by J. Herdin -Winter, I.

Hofbauer.C. Thierrichter, The MOst Favoured Nation Principle in WTO and EC Law- Similarities and Differences [in:] The Relevance of WTO Law for Tax Matters ed. by J. Herdin - Winter, I.Hofbauer.

Ochrona Konsumenta na rynku usług bankowych

Kurs dotyczący ochrony konsumenta rynku finansowego. 


Literatura

A. Jurkowska- Zeidler, Wykład prawa finansowego, Gdańsk 2017

Opodatkowanie dochodu w prawie polskiem

Kurs poświęcony opodatkowaniu dochodu w prawie polskim

Opodatkowanie dochodu- grupa 202
Opodatkowanie dochodu- grupa 203
Opodatkowanie spółek

Zapoznanie z zasadami opodatkowania działalności gospodarczej spółek oraz operacji gospodarczych związanych ze spółkami.


Literatura

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

ustawy:

- ordynacja podatkowa

- o podatku dochodowym od osób fizycznych

- o podatku dochodowym od osób prawnych

- o podatku od czynności cywilnoprawnych

- o podatku od towarów i usług


Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
H. Litwińczuk (red.) - Prawo podatkowe przedsiębiorców

POLSKO-CZESKIE FORUM AKADEMICKIE: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa

Kurs E-learningu oraz Forum dyskusyjne jest elementem międzynarodowego projektu Polsko-Czeskie Forum Akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa. Partnerem czeskim jest Uniwersytet Masaryka. 

"Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko- Czeskie 2019". 

Celem projektu jest aktywizacja młodzieży akademickiej w obszarze polsko-czeskiej transgranicznej współpracy biznesowej i partnerskiej. W ramach dwóch międzynarodowych Seminariów naukowych - w Uniwersytecie Gdańskim i w Uniwersytecie Masaryka polska i czeska młodzież akademicka pozna prawne i ekonomiczne ramy transgranicznej współpracy biznesowej na polskim i czeskim rynku, regulacje na temat podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania i opodatkowania rynku.

Postępowanie podatkowe

Celem kursu jest jest uzupełnienie wiedzy z zakresu administracji podatkowej i skarbowej oraz procedur podatkowych. Przedstawiane są praktyczne aspekty związane z wykładnią i subsumcją przepisów podatkowych z wykorzystaniem dorobku doktryny i orzecznictwa. Podstawowym założeniem kursu jest stworzenie warunków do samodzielnej (indywidualnej i grupowej) pracy z wykorzystaniem materiałów źródłowych, którego bezpośrednim efektem powinno być dogłębne zrozumienie podstawowych instytucji administracji podatkowej i skarbowej oraz procedur podatkowych, zaś pośrednim - nabycie praktycznych umiejętności: wykładni przepisów prawa oraz prowadzenia dyskursu prawniczego. Każdy moduł odpowiada dwóm godzinom zajęć lekcyjnych. 


Literatura

Ordynacja podatkowa. Komentarz. Redakcja prof. Leonard Etel. Wolter Kluwer 2017

A.Drwiłło, Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2014 r. 

H. Dzwonkowski (red.), Prawo podatkowe, Warszawa [ostatnie wydanie]

L. Etel (red.), System prawa finansowego. TOM III. Prawo daninowe, Warszawa [ostatnie wydanie]

Postępowanie podatkowe

Część e-learningowa dotycząca postępowania podatkowego.

Prawo finansowe

Ćwiczenia prawo finansowe odbywające się w ramach e-learningu. 

Rada Wydziału Chemii

Rada Wydziału Chemii


Literatura

Brak

Rada Wydziału Chemii - sprawy nauki

Rada Wydziału Chemii - sprawy nauki


Literatura

brak

Wydział Chemii - kierownicy jednostek

Wydział Chemii - kierownicy jednostek


Literatura

brak

Edukacyjne zastosowanie komputerów

Przygotowanie do stosowania narzędzi technologii informacyjnej w projektowaniu pracy pedagoga. Zaawansowana obsługa sprzętu komputerowego w kontekście zastosowań edukacyjnych i społecznych. Rozwijanie kreatywności i sposobów twórczej ekspresji za pomocą technik audiowizualnych.


Literatura

Proponowane materiały i artykuły dostępne w sieci i na platformie edukacyjnej; Siemieniecki B., Pedagogika medialna T. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 (wybrane fragmenty); Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007; Levinson P., Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Warszawa 2010; literatura uzupełniająca: Jenkins H., Kultura konwergencji, Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwo Akadmickie i Profesjonalne, Warszawa 2007; Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

 

ReLeCo

Erasmus Plus Research and Development Projects

ReLeCo - innovative blended learning concept for resource efficiency” ( 2014-1-RO01-KA203-002737)

University of Gdansk as a consortium partner contributed to planning  and implementation of Food Waste Treatment and Prevention  course. This course is one part of a module consisting of two other courses related to the resource efficiency theme. The objective of the ReLeCo project is to develop interactive virtual Resource Efficiency Module which is based on innovation pedagogy, blended learning concept, the use of ICT and real life application of knowledge constructed in collaboration and problem solving (student-company co-operation).

The students of UG, including our Erasmus students, may take the entire module as elective courses. The module content is available at releco.org

The Food Waste/Spill course is available spory.gumed.edu.pl/32871.html

For instructional and validation information please contact: Adam Jagiello-Rusilowski, PhD, e-mail: arusil@ug.edu.pl

For quality curriculum creation  a sample of University of Gdansk students were consulted regarding their needs related to resource efficiency and methods. UG conducted a research study concerning students’ attitudes towards resource efficiency and waste recycling at the beginning of the year 2015. The aim of the research study was to collect information necessary for developing a curriculum and implementation for the Waste Treatment–Bio gasification and composting course. The main objective of the study was to explore the following question: Why and how university students want to develop their competency on resource efficiency and waste treatment?

In the first three items of the questionnaire the students were requested to assess the significance of food waste and selected strategies of its prevention. According to 96% of respondents, food waste is a challenge for the community and  risk to the environment. (60%  agreed strongly and 36% agreed with the statement). Their sentiment was even stronger about the ways of its prevention by better need assessment, rational buying, storage and use of feed. (86% strongly agreed). Their opinion were more divided on the role of the media in raising general awareness of the problem. They were either highly (36%) or just skeptical (39%) about the media’s impact on the society in this respect. Only 9% declared their belief in media campaigns role in raising consumers’ awareness.

working on actual challenges and engagement in research and development projects, especially in international teams will be more effective than traditional forms of ready knowledge transfer. They understand that academic instructors may not be the most competent people to assess and give feedback to students learning about food waste treatment. They are most emotional about that issue and logically prefer multi-stakeholder involvement in the assessment.

Students of Biotechnology ( at Intercollegiate Faculty) appear as more knowledgeable but also more engaged in the food waste educational matters than students of other faculties at University of Gdansk. They will be also the potential target group of the pilot course as the most responsive to the expertise offered by TUAS as part of Innovation Pedagogy (research hatcheries).


Literatura

Bagherzadeh, Morvarid, Mitsuhiro Inamura, and Hyunchul Jeong. "Food waste along the food chain." (2014).

Ole Jørgen Hanssen, Asa Stenmarck, Polina Dekhtyar, Clementine O’Connor and Karin Östergren. "Review of EUROSTATs reporting method and statistics." (2013).

ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) M01_B3 METODOLOGIA- komórka prokariotyczna i eukariotyczna
ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) M03_B1_FUNDAMENTY Budowa, różnorodność i środowisko życia
ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) Mikrobiologia przemysłowa_ćwiczenia laboratoryjne
Publikacje doświadczelne w biologii molekularnej i biotechnologii

The course is design to help students to discuss and analyze original experimental publications selected by the lecturer. Each week one selected publication is discussed and analyzed. The publications have been selected to cover a broad range of topics, methods and assays in order to introduce students to different (and interesting), up-to-date research methods. The course contains general discussion forum as well as specific forums for each and every analyzed publication to facilitate the student-student and student-lecturer interactions online.  

Seminarium "Projekt Badawczy" MWB 3-lic 2020

Kurs stanowi uzupełnienie programu "Seminarium dyplomowego - Projekt badawczy" dla studentów 3 roku studiów licencjackich na kierunku Biotechnologia MWB UG i GUMed - umożliwia interakcję studentów między sobą i prowadzącym zajęcia (forum pytań i odpowiedzi)

Analiza danych w ubezpieczeniach na życie
Data Science Group

Data Science Group


Literatura

QRM

Matematyka Elementarna
Modelowanie zdarzeń ekstremalnych w R - st. stacjonarne
Przetwarzanie danych w języku Java

Głównym celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z językiem programowania Java przy wykorzystaniu zasad projektowania obiektowego w stopniu umożliwiającym pozyskiwanie danych z bazy relacyjnej oraz ich przetwarzanie przy użyciu zewnętrznych bibliotek. Cele drugorzędne obejmują zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi narzędziami wytwarzania oraz automatycznego testowania oprogramowania.


Literatura

 

1. Dokumentacja techniczna oraz tutoriale dostępne z witryny: http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html

2. Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV, Wydawnictwo: Helion , ISBN: 83-246-0111-2 

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
WMFI-INFP-L2DZ-(2020/21)-Modelowanie matematyczne

Kurs do wykładu modelowanie matematyczne dla Informatyki Praktycznej.

Kulturoznawstwo

Zasadniczym założeniem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze współczesnymi studiami nad kulturą. Celem wykładów jest zdobycie ogólnych podstaw wiedzy o szeroko definiowanej kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem jej oddziaływaniu na przestrzenne zachowania jednostek i społeczności. Celem jest zdobycie  ogólnej wiedzy dotyczącej zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla refleksji o kulturze, rozumienie i analizowanie zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej i lokalnej.

Problematyka wykładu

Definicje kultury, metodologie badawcze i prądy intelektualne w studiach kulturowych.

Zwrot lingwistycznych w studiach kulturowych, znaczenie, semiotyka i symbole w kulturze

Biologia, ewolucja i kultura, redukcjonizm kulturowy

Podmiotowość i tożsamość, etniczność, naród, płeć, wiek, subkultury

Reprezentacja i mediów

Przestrzeń i krajobraz kulturowy, miejsce i miasto

Czas w kulturze, dziedzictwo i przyszłość.

 


Literatura

 Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. Baker, Ch., 2005. Studia kulturowe. Teoria i praktyka. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Jencks, Ch., 1999. Kultura. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Inglis, F., 2007. Kultura. Sic!, Warszawa

Kmita J., 1985. Kultura i poznanie, PWN, Warszawa

B. Literatura uzupełniająca

During, S. (red.) 2001. The Cultural Studies Reader. Routledge, London – New York

Harrison, L. E., Huntington, S. P. (red.), 2003. Kultura ma znaczenie. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.

Matematyka dla oceanografów

Kurs ma wspomagać nauczyciela w zadawaniu i sprawdzaniu prac domowych. W obecnej formie jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych offline, pod tą samą nazwą, dla I semestru studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek: oceanografia.

Matematyka dla oceanografów - indywidualnie

Sprawdziany alternatywne.

Zapisy indywidualne.

Prawo Handlowe

Kurs e-learningowy, wspomagający ćwiczenia z prawa handlowego obejmuje zestaw testów porządkujących i utrwalających wiedzę na temat zagadnień omówionych podczas ćwiczeń.

 


Literatura

1. Ciszewski J. (red.), Polskie prawo handlowe, Warszawa 2013,

2. Gliniecki B. (red.), Leksykon spółek handlowych, Warszawa 2012.

Ankieta na temat nowej strony internetowej UG


Ankieta na temat nowej strony internetowej UG. Ankieta dostępna jest dla doktorantów UG.


Literatura

brak

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w UG

Materiały wspomagające pracowników Uniwersytet Gdańskiego w zakresie wdrożenia i obsługi systemu EZD w UG


Literatura

Ustawa o informatyzacji podmiotów publicznych

Instrukcja kancelaryjna UG

Instrukcja archiwalna UG

 

Forum Centrum Informatycznego UG

Forum OI UG


Literatura

Brak.

Forum dla administratorów

Forum dla administratorów


Literatura

brak

General principles for processing personal data
IRK szkolenie 2019

szkolenie IRK


Literatura

Materiały kursu

kurs testowy
Kurs testowy film

test


Literatura

Brak.

Occupational health and safety training for students beginning their education at the University of Gdańsk

 COURSE DESCRIPTION


Occupational Health and Safety Training for students beginning their education at the University of Gdańsk

This course is obligatory for first-year students of the following Faculties:

    Economics
    Languages
    History
    Social Sciences
    Law and Administration
    Management
    Mathematics, Physics and Informatics (only for Mathematics and Informatics students)
 


Literatura

 READING LIST


Course materials.

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

 


Literatura

https://uodo.gov.pl/

https://uodo.gov.pl/pl/p/edukacja


materiały szkoleniowe otrzymane na warsztatach dla ABI organizowanych przez KSOIN
Janusz Barta, Paweł Fajgielski, Ryszard Markiewicz – "Ochrona Danych Osobowych". Komentarz

Prezentacja Portalu Edukacyjnego oraz Moodle

Prezentacja możliwości Portalu Edukacyjnego oraz systemu Moodle.

logo prezentacji

Rada Wydziału Chemii

Rada Wydziału Chemii


Literatura

Brak

Rada Wydziału Chemii - sprawy nauki

Rada Wydziału Chemii - sprawy nauki


Literatura

brak

Szkolenie z zakresu BHP dla nauczycieli akademickich

BHP


Literatura

materiały w kursie

Szkolenie z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami

Szkolenie z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami.

Szkolenie z zakresu BHP dla pracowników biurowo-administracyjnych

szkolenie BHP


Literatura

materiały kursu

Szkolenie z zakresu BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie z zakresu BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – warunkowo – na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii”

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta dla osób rozpoczynających studia na Uniwersytecie Gdańskim

szkolenie przygotowane przez Parlament Studentów UG


Literatura

brak

The library training on-line 2020/2021

The Library Online Training is an obligatory course for foreign students of the University of Gdańsk.

The Library Training online is available on the Educational Portal of the University of Gdańsk on: https://pe.ug.edu.pl/
Foreign students log in Educational Portal via logging in:
in the field " kim jesteś" - What are you? select the field: Student Erasmus.
Remember: Your User Name: Your ID Students Card which you receive at your Deanss Office, Password - PESEL number which you also receive at Deans Office.

After logging in to the main page of Educational Portal in section" Twoje kursy" (your courses) click on the link "otwórz zawartość kursu" (open the course) by the title "Library training online".


Literatura

None

Wydział Chemii - kierownicy jednostek

Wydział Chemii - kierownicy jednostek


Literatura

brak

Polityka bezpieczeństwa informacji Uniwersytetu Gdańskiego  Polityka bezpieczeństwa informacji Uniwersytetu Gdańskiego
Literatura
 
Forum dla administratorów

Forum dla administratorów


Literatura

brak

Fundamentals of Requirements Engineering

The course concerns the basic issues of requirements engineering


Literatura

The literature sources are given inside the course

TestCourseConditionalActivities

Kurs testowy - Conditional activities v4


Literatura

v4


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.