Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Leksyka PNJN

Zajęcia z zakresu Leksyki PNJN przewidziane na drugi semestr I roku studiów stacjonarnych germanistyki UG.

Organizacja projektów teatralnych

Materiały dydaktyczne do kursu dla kierunku "Wiedza o Teatrze", semestr letni, rok II.

ARCHEOLOGIA VIII
KNSA Archeologia współczesności - epidemia projekt

Projekt Koła Naukowego Studentów Archeologii UG 

Projekt z zakresu archeologii współczesności 

obejmuje obserwacje z zakresu 

epidemia 

ekologia 

interpretacja 

Algebra dla BJiOR

Kurs algebry dla I roku BJiOR. Ćwiczenia. 

Algebra liniowa dla FM

Kurs z algebry liniowej dla I roku fizyki medycznej. Ćwiczenia

Algebra liniowa z geometrią

Kurs z algebry liniowej z geometrią dla I roku fizyki. Ćwiczenia

Elementy statystyki

Przedmiot realizowany na II roku fizyki medycznej. Zajęcia laboratoryjne. 

Podstawy teorii procesów stochastycznych. Ćwiczenia

Kurs z Podstaw teorii procesów stochastycznych dla II roku modelowania matematycznego i analizy danych. Ćwiczenia

Historia Wojskowości
U.S. HISTORY

This course revolves around the idea of freedom, deeply ingrained in the American life and culture. This particular scope for an introductory course in American History was inspired by Eric Foner’s “Give Me Liberty! An American History”. The organizing theme of liberty in the American past allows students to look at the basic chronology through different lenses. While exploring facts and events of American history, students will observe how the ever-changing idea of freedom developed from political, religious and economic concepts, underwent changes in its definitions and social application, eventually reaching the sphere of individual’s privacy. This course will help understand where the current American understanding of “liberty and justice for all” comes from. Beginning with the story of a quest for the New World, students will trace the consecutive waves of immigrants often holding nothing but hope for freedom of all kinds in the New World. Throughout two semesters, this course will examine how freedom requires vigilance, how fragile liberty may turn in the face of war or times of national crisis, and, finally, how ambivalent its interpretations may be.

US Foreign Policy
Modele Biznesowe Przedsiębiorstw

W ramach przedmiotu "Modele biznesowe przedsiębiorstw" przedstawione zostaną uniwersalne modele biznesu oparte na zasobach i kompetencjach. W ramach pracy własnej studenci opracują dwa syntetyczne projekty dotyczące oceny modelu biznesowego przedsiębiorstwa.

Podstawy biznesu elektronicznego
Project management - in search of excellence
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

1 E-COMMERCE SS2 – 2019/2020 r


W ramach kursu zapoznają się Państwo z problematyką zarządzania projektami w przedsiębiorstwie.

Opracują Państwo kartę projektu oraz przygotują plan projektu w programie MS project.


Profilaktyka Bezdomności Profilaktyka bezdomności - ćwiczenia dla 3 roku licencjatu w Instytucie Pedagogiki.

Głównym celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką bezdomności zarówno  w jej teoretycznym, jak i praktycznym aspekcie. Wiedza zdobyta na zajęciach ma być wykorzystywana do czynienia obserwacji podczas odbywania wizyt studyjnych w placówkach dla osób bezdomnych oraz podczas spotkań z profesjonalistami praktykami na co dzień pomagającymi osobom bezdomnym. Celem prowadzonych zajęć jest również ukazanie wad i zalet systemu wsparcia osób wykluczonych społecznie w województwie pomorskim jak również ukazanie mechanizmów funkcjonowania organizacji publicznych jak również organizacji pozarządowych w zakresie zwalczania problemu bezdomności w województwie polskim oraz w Polsce. Całość podejmowanej problematyki spięta zostanie trzema najważniejszymi obszarami wsparcia osób bezdomnych: profilaktyką, interwencją oraz integracją 
Literatura
 1. Browarczyk Ł., Dębski M., Forum. O bezdomności bez lęku, Gdańsk 2010
 2. Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2007.
 3. Dębska-Cenian A., Olech P., Od ulicy do samodzielności życiowej. Standardy społecznej i zawodowej (re)integracji w sześciu sferach. Gdańsk 2007
 4. Dębski M., P. Olech, Socjodemograficzny Portret Zbiorowości Ludzi Bezdomnych w województwie pomorskim, Pomost. Pismo Samopomocy, Gdańsk 2005.
 5. Dębski M., Stachura K., Oblicza bezdomności, Gdańsk 2008
 6. Dębski M., Retowski S., Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście, Gdańsk 2008
 7. Duda M., Bezdomność. Trudny problem społeczny. Kielce 2008.
 8. Duracz-Walczak A.(red.) W kręgu problematyki bezdomności polskiej, Warszawa, Gdańsk 2001/2002, s.20-24
 9. Duracz-Walczak A., Bezrobocie jako problem bezdomnych polskich. Warszawa, 2007 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE
 10. Frysztacki K., Socjalna Ameryka. W obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2005.
 11. Frysztacki K., Socjologia problemów społecznych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2009.
 12. Oliwa-Ciesielska M., Piętno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych, Wydawnictwo UAM, Poznań 2004.
 13. Piekut-Brodzka D.M,. Bezdomność. Warszawa 2006,
 14. Przymeński A., Bezdomność – społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zjawiska na przykładzie Poznania, Praca Socjalna 1997 nr 3.
 15. Stankiewicz L., Zrozumieć bezdomność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.
 16. Śledzianowski J., Zdrowie bezdomnych, Kielce 2006.
 
Lektury / teksty źródłowe / literatura uzupełniająca / słowniki itp.:
 1. Czasopisma Pomost
 2. artykuły dostępne on-line
 
Prawo autorskie i czyny nieuczciwej konkurencji

kurs zawiera quiz (test) sprawdzający wiedzę studentów z zakresu prawa autorskiego oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Jego poprawne rozwiązanie stanowi podstawę do zaliczenia przedmiotu(WDW)

prawo gospodarcze publiczne

Kurs zawiera wybrane materiały pomocne przy nauce przedmiotu i  przygotowania do egzaminu.  Mogą służyć do powtórek materiału jak i wstępnego zapoznania się z tematyką zajęć. Uzupełniają one zagadnienia poruszane podczas wykładów.

Prawo ochrony konkurencji

zawartość materiałów jest uzupełnieniem treści przekazywanych na wykładach. Stanowi pomoc przy zdobywaniu wiedzy, powtórkach i przygotowaniu się do  zaliczeń/egzaminów, ale nie jest to zbiór  wystarczający.

Prawo w biznesie
Prawo zamówień publicznych

Kurs obejmuje materiały do  pracy własnej studenta w  kazusów, jako formy zaliczenia przedmiotu

SP Podatki i prawo podatkowe

Studia adresowane są do wszystkich osób legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim na dowolnym kierunku, którzy mają zamiar skoncentrować swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej –  dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji. wsród materiałów znajdują się, według wyboru wykładowców prezentacje, orzeczenia, pozycje literatury uzupełniającej, pytnai kontrolne uznane przez nich za istotne


Literatura

Podatki. Ujednolicone przepisy, Wydawnictwo Legis- Prawo i Ekonomia, stan prawny na październik 2018

Finanse ćwiczenia studia niestacjonarne

Test wyboru z jedną poprawną odpowiedzią

Finanse ćwiczenia studia stacjonarne
Rozliczenia Międzynarodowe ćwiczenia ŁD

Rozliczenia Międzynarodowe dla grup ćwiczeniowych Łukasza Dopierały

Kultura cyfrowa 2019/2020 sem. 1

Pomocniczy kurs e-learningowy z przedmiotu "Kultura cyfrowa" z materiałami dla studentów I roku studiów licencjackich na kierunku kulturoznawstwo w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Współczesne problemy prawne i etyczne w Internecie

Kurs e-learningowy dla studentów III roku kulturoznawstwa na specjalności Kultura mediów elektronicznych i redakcja stron internetowych z przedmiotu Współczesne problemy prawne i etyczne w internecie.

Wstęp do kulturoznawstwa 2019/20 sem. 1, gr. 1, 2

Kurs e-learningowy dla studentów I roku kulturoznawstwa - grupy 1 i 2 - w semestrze 1 roku akademickiego 2019/2020.

Wstęp do kulturoznawstwa sem. 2, 2019/2020
Wstęp do kulturoznawstwa wykład 2020

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w teoretyczne podstawy założeń i głównych problemów współczesnego kulturoznawstwa, poczynając od pojęć kultury poprzez najważniejsze tematy będące przedmiotem współczesnych dyskusji kulturoznawców i antropologów kultury. Wykład uzupełnia ćwiczenia, kierując uwagę słuchaczy na zagadnienia teoretyczne: treści omawiane na wykładzie rozszerzane są o szczegółowe lektury i umiejętności pracy z tekstem naukowym na ćwiczeniach.

Koło tłumaczy ustnych języka norweskiego

Kurs wspomaga zajęcia w sali lekcyjnej


Literatura

Literatura będzie podawana na bieżąco

Metodologia badań literackich - profil skandynawski

Kurs wspomaga zajęcia w salo wykładowej

Praktyczna nauka języka norweskiego II rok studiów podyplomowych

Kurs służy wsparciu zajęć w ramach Studiów Podyplomowych Skandynawistycznych


Literatura

Lista lektur zostanie podana w czasie zajęć

Przekład tekstów użytkowych norweskich

Kurs wspomagający zajęcia na II roku MSU


Literatura

Lista lektur zostanie podana w czasie zajęć

Przekład ustny norweski Kurs wspomagający zajęcia Przekład ustny norweski na II roku MSU Skandynawistyki
Literatura
Zgodnie z sylabusem
Rynek wydawniczy w Skandynawii

Kurs służy wspomaganiu zajęć stacjonarnych dla III roku studiów I stopnia


Literatura

Lista lektur zostanie podana w czasie zajęć

Seminarium magisterskie

Kurs służy wspomaganiu zajęć stacjonarnych

Seminarium magisterskie IV rok
Słownictwo specjalistyczne norweskie

Kurs wspomagający zajęcia dla I roku MSU


Literatura

Lista lektur zostanie podana na zajęciach

Współczesne życie literackie Norwegii

Kurs wspomagający zajęcia w sali ćwiczeniowej

Wstęp do translatoryki

Kurs wspomagający zajęcia na III roku studiów I stopnia


Literatura

Lista lektur zostanie podana w czasie zajęć

Budżetowanie i audyt marketingowy
Marketing - stacjonarne WZR wykłady 
Literatura
podana na wykładzie 
marketing dóbr luksusowych materiały z marketingu 
Literatura
podana w treści wykładu 
marketing przemysłowy - niestacjonarne na egzamin
Literatura
Brak.
Marketing Społeczny
Marketing w usługach - 2013/2014

informacje 


Literatura

jest w pliku 

Metodyka Pisania Pracy Dyplomowej 20
polityka marki 2012 stacjonarne polityka marki
Literatura
Brak.
polityka marki 2013 wyklady do wykladow 
Literatura
w tresci wykladu 
Polityka marki 2013/2014

info 


Literatura

lit 

seminarium licencjackie
smdl 2016

Strategie Marketingowe Dóbr Luksusowych 2016


Literatura

w pliku wykladu 1

Strategie Konkurencji 20
Strategie Konkurencji 2011/2012 kurs prezentujący marketingowe ujęcie strategii kokurencji
Literatura
podana w pliku lit
Strategie konkurencji 2013/2014

infor


Literatura

 w pliku 

strategie marketigowe 2013 Kurs Strategie Marketingowe
Literatura
<div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—Strategie marketingowe, red. W. Wrzosek, PWE 2004</span></div><div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—I. Penc – Pietrzak, Strategie biznesu i marketingu</span></div><div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—R. Kłeczek, Strategiczne planowanie i zarządzanie marketingowe</span></div><div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—J. Rybicki, Wielowymiarowy model analizy portfelowej, UG 2000</span></div><div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—A. Pomykalski, Zarządzanie i planowanie marketingowe, 2005</span></div><div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—G. Giereszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiebiorstwa, </span></div><div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—M. Strzyżewska,M. Rószkiewicz, Analizy marketingowe</span></div><div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—Decyzje marketingowe w przedsiebiorstwie, red. J. Mazur</span></div>
Strategie Marketingowe 2013/2014

wykład prowadzony w formie e-learningu, tylko dla studentów zapisanych 


Literatura

w pliku 

strategie marketingowe 2015  
Literatura
 
Strategie Marketingowe 2016 15h

wykład stacjonarne 15h 


Literatura

podana w treści w1

Strategie Marketingowe 2016 30h

strategie marketingowe 30h stacjonarne 


Literatura

podana na 1 w

Strategie Marketingowe 2019 30h

Strategie Marketingowe 


Literatura

w kursie 

Strategie marketingowe dóbr luksusowych 2013/2014

info 


Literatura

w pliku 

wyniki egzaminu z 5 czerwca wyniki różnych przedmiotów z 5 czerwca&nbsp;
Literatura
Brak.
ZAchowania Konsumenckie 20
Zachowania konsumenckie 2013/2014

informacje 


Literatura

w pliku 

Zarządzanie Marką 20
Zarządzanie Marketingowe 20

Najlepszy Kurs z Zarządzania Marketingowego dla Najlepszych Studentów WZ UG


Literatura

Podano w prezentacji 1 Tematu i sylabusie 

Zarządzanie marketingowe 2013/2014

info 


Literatura

w pliku 

ABC IT

aaa

Algorytmy, które rządzą światem - nowe techniki matematyczne

Kurs ogólnouczelniany

Metody numeryczne i programowanie 2018/2019

Metody numeryczne i programowanie dla GWIOZW

Metody numeryczne i programowanie 2019/2020
Pracownia projektowa I 2018/2019

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

Pracownia projektowa I 2019/2020

pracownia projektowa

Programowanie 2018/2019 lato

Programowanie dla oceanografów

Programowanie 2019/2020 lato

programowanie dla oceanografów

Technologia informacyjna

Celem realizacji przedmiotu jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji opisanych w treściach programowych, niezbędnych w dalszym
procesie kształcenia.


Literatura

Introduction to Computing, Explorations in Language, Logic, and Machines. David Evans University of Virginia

Biomolekuły - Blok 2 - ćw. laboratoryjne i audytoryjne
Przemiany kwasów nukleinowych i pozostałe wykłady Blok1

Szanowni Państwo,

z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz zarządzeń Rektora UG ograniczającego działalność uczelni jesteśmy zmuszeni do zawieszenia "zwykłych" wykładów i przejścia na nauczanie zdalne. Jest to sytuacja niecodzienna dla nas wszystkich, ale musimy dalej jakoś funkcjonować.
Poniżej będę sukcesywnie zamieszczał materiały jakie miałby być omówione na wykładach z przemian kwasów nukleinowych w formie slajdów z komentarzem (pokaz slajdów programu PowerPoint), slajdów w formacie PowerPoint oraz slajdów w formacie PDF. Aby uniknąć tworzenia plików o dużych rozmiarach będę wykłady dzielił na fragmenty 15 minutowe.
Jeśli Państwo będą mieć pytania, będę dostępny on-line w godzinach zaplanowanych wykładów w planie zajęć, kiedy to będę odpowiadał na Państwa pytania dotyczące zamieszczonych materiałów. W związku z taką organizacją dalszego toku zajęć, bardzo proszę o "odsłuchanie" pokazu slajdów przed zaplanowanymi wykładami, alby efektywnie wykorzystać czas na odpowiedzi na Państwa pytania. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że komunikacja za pomocą 'chatu' jest wolniejsza niż dyskusja.
Najprawdopodobniej, również w formie "on line" będzie przeprowadzone pierwsze kolokwium śródroczne.
Jeśli Państwo będą mieli sugestie co do formy udostępnianych treści, proszę się nimi ze mną podzielić za pośrednictwem poczty elektronicznej, zrobię co będzie możliwe aby uwzględnić Państwa uwagi.
Życzę owocnego studiowania w zaciszu ogólnokrajowej kwarantanny domowej.
M. Obuchowski


Zaawansowane Algorytmy - 19/20 - studia dzienne

Zaawansowane algorytmy (algorytmy równoległe)

Zaawansowane Algorytmy - 19/20 - studia zaoczne

Zaawansowane algorytmy (algorytmy równoległe)

Gramatyka opisowa języka szwedzkiego 1 (Studia Podyplomowe)

Celem przedmiotu jest zapoznanie z zasadami gramatyki szwedzkiej oraz przećwiczenie umiejętności ich praktycznego wykorzystania w komunikacji.


Literatura

INFORMACJA DOSTĘPNA DLA UCZESTNIKÓW KURSU

Gramatyka opisowa języka szwedzkiego 2 (Studia Podyplomowe)

Celem przedmiotu jest zapoznanie z zasadami gramatyki szwedzkiej oraz przećwiczenie umiejętności ich praktycznego wykorzystania w komunikacji.


Literatura

Brak.

Inledning till översättningen
Koło Tłumaczy Literatur Skandynawskich 2017

Celem kursu jest koordycja prac Naukowego Koła Tłumaczy Literatur Skandynawskich.


Literatura

Dostępna dla członków Koła.

Koło Tłumaczy Literatur Skandynawskich 2020
PNJ 2019 2020
Przekład literacki - szwedzki

W ramach przedmiotu studenci wykonują przekłady z języka szwedzkeigo na polski. Materiał źródłowy stanowią przykłady osadzone poza kontekstem (idiomy, przysłowia, "fałszywi przyjaciele", komizm) oraz urywki tekstów literackich, które reprezentują różne gatunki, style i epoki. Uczestnicy kursu tłumaczą utwory dla dzieci i młodzieży, wiersze, kryminały, a także powieści cenionych szwedzkich stylistów. Ponadto ćwiczenia obejmują teksty w finlandssvenska. Podczas zajęć studenci prowadzą dyskusje na temat dokonanych w tłumaczeniach wyborów, dzielą się spostrzeżeniami, a także uzasadniają zastosowane techniki i strategie.


Literatura

Informacje dostępne dla uczestników kursu.

Seminarium licencjackie Seminarium wspomaga pisanie pracy licencjackiej. Współpraca z promotorem przebiega według harmonogramu: wybór tematu i formułowanie tytułów prac, nauka stawiania tez i doboru metody badań, wybór teorii, tworzenie planu pracy (preliminarny spis treści), prezentowanie opisowych konspektów, omówienie wytycznych redakcyjnych, selekcja i gromadzenie bibliografii. Ponadto, uczestnicy kursu biorą udział w szkoleniu BUG na temat możliwości korzystania z zasobów elektronicznych oraz usługi VPN. Po pracach wstępnych, studenci tworzący rozdziały pracy otoczeni są opieką merytoryczną promotora.
Literatura
Informacje dostępne dla uczestników kursu.
Seminarium magisterskie W ramach kursu studenci otoczeni są opieką promotora, która obejmuje: określenie i zawężnie tematu; akceptację tytułu, tez, planu pracy i bibliografii; pomoc w wyborze metody badań i teorii; konsultacje merytoryczne.
Literatura
Dostępna dla uczestników kursu.
Sveriges litterära liv 1 <p style="line-height:150%;"><span lang="SV" style="">Kursen i modern svensk litteratur behandlar utvalda böcker från både barn- och vuxenlitteratur. Studenterna utvecklar sina läskunskaper genom kontakt med själva texten samt övningar som bl.a innefattar: </span></p><ul><li><span lang="SV" style="">ordövningar</span></li><li><span lang="SV" style="">textförståelseuppgifter</span></li><li><span lang="SV" style="">hörförståelseuppgifter. </span></li></ul><p style="line-height:150%;"><span lang="SV" style=""></span><span lang="SV" style="">Huvudmålen med kursen är:</span></p><ul><li><span lang="SV" style="">att bekanta kursdeltagare med modern svensk litteratur</span></li><li><span lang="SV" style="">att</span><span lang="SV" style=""> utöka deras ordförråd</span></li><li><span lang="SV" style=""></span><span lang="SV" style="">att träna muntlig framställning (recensioner av utvalda böcker inför gruppen, diskussioner runt frågeställningar).</span></li></ul>
Literatura
<p><em><span :;"="" lang="SV" style="font-size:12.0pt;font-family:Times New Roman;times new roman:;">Tolv texter, tusen tankar</span></em><span lang="SV" style="font-size:12pt;font-family:Times New Roman;"> av Eva Bergkvist m. fl</span></p><p>+ En bifogad lista över svenska och finlandssvenska romaner.<span lang="SV" style="font-size:12pt;font-family:Times New Roman;"></span></p>
Sveriges litterära liv 2

1. Scenariusze zajęć. 2. Grupowe projekty wydawniczne 3. Delprov 5


Literatura

Dostępna dla uczestników kursu.

Translatoryka - profil skandynawski 1 PIERWSZY SEMESTR. Celem kursu jest pogłębienie wiedzy (w odniesieniu do Wstępu do teorii tłumaczeń na studiach 1. stopnia) w zakresie translatoryki. Pierwsze spotkania obejmują: określenie spektrum badań translatorycznych, krótki rys historyczny, powtórzenie podstawowych pojęć i typologii. Dalej studenci zapoznają się z kolejnymi perspektywami np.: funkcjonalnymi, kulturowymi, systemowymi, hermeneutycznymi, kognitywnymi. Część wykładów problematyzuje wybrane aspekty przekładu (np. komizm, dialekt). Teorie dotyczące tłumaczeń dla dzieci i młodzieży oraz przekładu ikonotekstu bazują na pracach naukowców ze Skandynawii. Przykłady obrazujące dyskutowane w trakcie zajęć problemy pochodzą z tekstów źródłowych w językach skandynawskich i omawiane są w grupach, reprezentowanych przez studentów linii duńskiej, norweskiej i szwedzkiej, stwarzając sposobność wymiany doświadczeń oraz porównania podobieństw i różnic języków nordyckich. Terminologia translatoryczna prezentowana jest również w trzech językach: duńskim, norweskim i szwedzkim.
Literatura
<p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Adamczyk-Garbowska, Monika. 1988. </span><em>Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej. Problemy krytyki przekładu.</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Wrocław: Ossolineum.</span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Baker, Mona (red.). 1998. </span><em>Routledge Encyclopedia of Translation Studies</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. </span></span><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">London &amp; New York: Routledge.</span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Barańczak, Stanisław. 2004. </span><em>Ocalone w tłumaczeniu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Kraków: Riverdeep.</span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Berezowski, Leszek. </span><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">1997. </span><em>Dialect in Translation</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.</span></span></p><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Berman, Antoine. </span><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">2009. Przekład jako doświadczenie obcego. [w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magdalena (red.). </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. s. 249-264.</span></span><p><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Birkeland, Tone. Risa, Gunvor. </span><span lang="DA" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Vold, Karin. 2005. </span><em>Norsk barnelitteraturhistorie.</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"> Oslo: Samlaget.</span></span></p><p><span lang="DE" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"></span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"></span>Borodo, Michał. 2006. Children’s Literature Translation Studies? – Zarys badań nad literaturą dziecięcą w przekładzie. </span><em><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Przekładaniec 16.</span></em><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"> s.12-23.</span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Chamberlain, Lori. „Gender a metaforyka przekładu” [w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magda. </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 385-403.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Chłopicki, Władysław. 1995. </span><em>O humorze poważnie.</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"> Kraków: PAN.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Dollerup, Cay. 1999. </span><em><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Tales and translation</span></em><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. Amsterdam – Philadelpia: John Benjamins.</span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Dollerup, Cay. 2003. Translation for Reading Aloud. </span><em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Meta 48.</span></em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"> s. 81-103.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Dymel-Trzebiatowska, Hanna. 2009. „O ryzyku deptania cukru. Przekład komizmu w </span><em>Pippi Pończoszance</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">”. </span><em>Ryms. Kwartalnik o książkach dla dzieci i młodzieży</em><strong> </strong><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">6. s. 7-8.</span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Dymel-Trzebiatowska, Hanna. 2010a. „Utemperowane urwisy. Puryfikacja i dydaktyzacja w przekładach prozy Astrid Lindgren na język polski” [w:] </span><em>Translation: Theorie – Praxis – Didaktik</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"> (red.) Ewa Małgorzewicz, Neisse Verlag, Dresden-Wrocław, s. 485-494.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Dymel-Trzebiatowska, Hanna. 2010b. „Smålandczyk po polsku. Przekład dialektu w trylogii </span><em>Przygody Emila ze Smalandii</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Astrid Lindgren.” [w:] Nowożenowa, Zoja (red.). </span><em>Tekst jako kultura. Kultura jako tekst</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 307-313.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Dziemidok, Bohdan. 1967. </span><em>O komizmie</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza. </span></span><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Książka i Wiedza.</span></p><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Englund Dimitrowa Birgitta. 2001. En smålänning i engelsk och fransk skepnad – om översättning av dialekt i skönlitteratur. </span><em><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Folkmålsstudier 40</span></em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">,</span><em> </em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">s. 10-27.</span></span><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"></span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Even-Zohar, Basmat. 1992. Translation Policy in Hebrew Children’s Literature: The Case of Astrid Lindgren. </span><em>Poetics Today 13:1. </em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">s. 231-244.</span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Even-Zohar, Itamar. 2000. The Position of </span><span style="">&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Translated Literature within the Literary Polysystem. [w:] Venuti, Lawrence (red.) </span><em>The Translation Studies Reader</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">, New York: Routledge, pp. 192-197.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Filipowicz-Rudek, Maria. 2008. </span><em>Poczucie humoru a przekład&nbsp; </em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">[Między oryginałem a przekładem 13], Kraków: Księgarnia Akademicka.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Fast, Piotr (red.). 1997. </span><em>Komizm a przekład</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"> [Studia o przekładzie nr 5]. </span></span><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Katowice: Śląsk.</span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Hejwowski, Krzysztof. 2004. </span><em>Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. </span></span><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.</span></p><p><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Heldner, Christina. 1992. I gränslandet mellan lingvistik och litteraturvetenskap. En analys av några språkliga drag i böckerna om Pippi Långstrump. [w:]</span><em> Modern litteraturteori och metod i barnlitteraturforskning</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Sztokholm: Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet. s. 191-241</span></span></p><p><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Heldner, Christina. 2004. Hur Pippi Långstrump slapp ur sin franska tvångströja. </span><em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Barnboken 1 (27)</span></em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. s. 11-23.</span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Hermans, Theo. Przekład, zadrażenienie i rezonans [w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magda. </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. s. 297-315.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Hygrell, Dorothea. </span><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">1997. </span><em>Att översätta komik. En undersökning av funktionsförändringar i tyska översättningar av svensk prosa. </em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Uppsala: Almqvist &amp; Wiksell International.</span></span></p><p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Ingo, Rune. 1991. Fran kallsprak till malsprak. Lund: Studentlitteratur.</span><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"></span></span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Jakobson, Robert. 2004. On linguistic aspects of translation. [w: ] Venuti, Lawrence. </span><em>The Translation Studies Reader. </em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">London, New York: Routledge. s. 113-118.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Kalaga, Wojciech. 1997. Komizm a przekładalność. [w:] Fast, Piotr (red.). </span><em>Komizm a przekład</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Katowice: Śląsk. s. 9-17.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Kleberg, Lars. 1998. </span><em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Med andra ord</span></em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. Natur och kultur.</span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Kleberg, Lars. 2007. </span><em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Konst att översätta</span></em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. Södertörns högskola.</span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Kleberg, Lars. 2001. </span><em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Översättare som skapare</span></em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. Dialoger.</span></p><p style=""><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Klingberg, Göte. </span><span lang="EN-US" style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Ørvig, Mary. Stuart, Amor (red.). 1978. </span><em>Childrens Books in Translation. The Situation and the Problems. </em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Sztokholm: Almqvist &amp; Wiksell International.</span></span></p><p style="tab-stops:13.5pt;"><span lang="EN-GB" style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Klingberg, Göte. 1986. </span><em>Childrens Fiction in the Hands of the Translators</em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. </span></span><span lang="SV" style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Lund: Gleerup.</span></p><p style="tab-stops:13.5pt;"><span lang="SV" style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Klingberg, Göte. 2004. Trohet och otrohet. En kommentar om barnboksöversättningsteori. </span><em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Barnboken 2 (27)</span></em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. s. 10-13.</span></p><p style="tab-stops:13.5pt;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Koller, Werner. 2009. Przekład literacki z perspektywy językoznawstwa. [w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magda. </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. s. 145-172.</span></span></p><p style="tab-stops:13.5pt;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Kozak, Jolanta. 2009. </span><em>Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis.</em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.</span></span></p><p style="tab-stops:13.5pt;"><span lang="EN-US" style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Lathey, Gillian (red.). 2006. </span><em>The Translation of Children’s Literature: a Reader, </em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">[Topics in Translation 31] Clevedon: Multilingual Matters.</span></span></p><p style="tab-stops:13.5pt;"><span lang="EN-US" style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Lefevere, Andre. 2009. Ogórki matki Courage. </span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">[w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magdalena. </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. s. 223-246.</span></span></p><p style="tab-stops:13.5pt;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Levý, Jiři. 2009. Przekład jako proces podejmowania decyzji. [w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magdalena (red.). </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. s. 72-85.</span></span></p><p style="tab-stops:13.5pt;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Lewicki, Roman. 1993. </span><em>Konotacja obcości w przekładzie</em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. </span></span></p><p style="tab-stops:13.5pt;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Lindgren, Charlotte. </span><span lang="SV" style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">2004. Översättning av bilderböcker – studie av bilderböcker. </span><em>Barnboken 1 (27)</em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. s. 40-46.</span></span><span style="font-family:Times New Roman;"></span></p><p style="tab-stops:13.5pt;"><span lang="SV" style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Liseling-Nilsson, Sylvia. 2004. Svenska helger och fester i översättning. Bullerby-böckerna på polska. </span><em>Barnboken 1 (27).</em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">s. 33-39.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Majkiewicz, Anna. 2008. </span><em>Intertekstualność – implikacje dla teorii przekładu</em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Malmgren, Sven-Göran (red.). </span><em>Prismas svenska ordbok</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. 2003. Sztokholm: Prisma.</span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Munday, Jeremy. 2004. </span><em>Introducing Translation Studies. Theories and Applications</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Londyn, Nowy York: Routledge. </span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Nida, Eugene. 1964. </span><em>Towards the Science of Translating</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. </span></span><span lang="DE" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Leiden: E J. Brill.</span></p><p><span lang="DE" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Nida, Eugene. </span><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">2009. Zasady odpowiedniości. [w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magdalena. </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. s. 53-69.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Nikolowski-Bogomoloff, Angelika. 2011. Fattigdomen hjälplöshet – too hot to handle? </span><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Hur Astrid Lindgrens böcker om Madicken översatts i USA och Storbrittanien. [w:] </span><em>Aktuell nordisk litteraturforskning</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Sztokholm: Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 110. s. 191-203.</span></span></p><p><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Nikolajeva, Maria. 2004. Till trohetens försvar. Om att svika texten till förmån för barnläsaren. </span><em><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Barnboken 1 (27)</span></em><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. s. 23-32.</span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Nord, Christiane.1991. Scopos, Loyalty and Translational Conventions. </span><em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Target 3.</span></em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"> s. 91-109.</span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Nord, Christiane. 2009. Wprowadzenie do tłumaczenia funkcjonalnego. [w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magdalena (red.). </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. s. 175-191.</span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Oittinen, Riitta. 2000. </span><em>Translating for Children</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. </span></span><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Nowy Jork: Garland.</span></p><p><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Oittinen, Riitta (red.) 2003. </span><em><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Meta</span></em><em><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">48:1-2. Translation for Children. </span></em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;"></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Oittinen, Riitta. Gonzaléz Davies, Maria (red.). 2008. </span><em>Whose Story?</em><em>Translating the Verbal and the Visual in Literature for Young Readers</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. </span></span><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.</span></p><p><span lang="DE" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">O’Sullivan, Emer. 2005. </span><em><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Comparative Children’s Literature</span></em><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">.Abindon, New York: Routledge.</span></p><p><span lang="DA" style=""></span><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Paprocka, Natalia. </span><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Wesoła, Justyna. 2009. Przypisy w przekładach literatury dla dzieci i młodzieży na przykładzie książek wydawnictwa Nasza Księgarnia. [w:] Skibińska, Elżbieta (red.). </span><em>Przypisy tłumacza</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Księgarnia Akademicka.</span></span><span lang="DA" style=""> </span><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"></span></span></p><p><span lang="DA" style=""></span><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Pinsent, Pat. 2006. </span><em>No Child is an Island: The Case for Children’s Literature in Translation</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. </span></span><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Pied Piper Publishing Ltd.</span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Pisarska, Alicja. Tomaszkiewicz, Teresa. 1996. </span><em>Współczesne tendencje przekładoznawcze.</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"> Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Popovič, Anton. 2009. Teoria przekładu w systemie nauki o przekładzie [w:] Bukowski, Piotr. Heydel, Magda. </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. s. 87-107.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Puurtinen, Tiina. </span><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">1998. Syntax, Readability and Ideology in Children’s Literature. </span><em>Meta</em><em> 43.</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"> s. 524-533.</span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Pym, Anthony. 1998. </span><em>Method in Translation History</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Manchester: St. Jerome Publishing.</span></span></p><p><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Rhedin, Ulla. 2004. </span><em>Bilderbokens hemligheter</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Sztokholm: AlfabetaAnamma.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Riceur, Paul. Torop, Peeter. 2008. </span><em>O tłumaczeniu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Riceur, Paul. 2009.</span><span style=""> </span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Paradygmat przekładu [w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magda. </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. s. 357-373.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Rosenblatt, Louise. </span><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">1978.</span><em> The Reader, the Text, the Poem: The Transactional Theory of the Literary Work</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. </span></span><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Carbondale: Southern Illinois Universitty Press.</span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Skibińska, Elżbieta. 2008. </span><em>Kuchnia tłumacza. Studia o polsko-francuskich studiach przekładowych</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Universitas.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Skibińska, Elżbieta. 2009. </span><em>Przypisy tłumacza</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Księgarnia Akademicka.</span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Snell-Hornby, Mary. 1988. </span><em>Translation Studies: An Integrated Approach</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Steiner, Georg. 2009. Ruch hermeneutyczny [w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magda. </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. </span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Tabakowska, Elżbieta. 2001. </span><em>Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Universitas s. 327-335.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Stolze, Radegundis. 2009. Tłumaczenie jako proces ewolucyjny [w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magda. </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. s. 347-357.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Stolt, Birgit. </span><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">1978. How Emil becomes Michel – On the Translation of Children’s Books. [w:] Klingberg, Göte. Ørvig, Mary. Stuart, Amor (red.). </span><em>Childrens Books in Translation. The Situation and the Problems. </em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Sztokholm: Almqvist &amp; Wiksell International. s. 130-146.</span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Stephens, John. 1992. </span><em>Language and Ideology in Children’s Fiction</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. London &amp; New York: Longman.</span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Tabakowska, Elżbieta. 1993. </span><em>Cognitive lingustics and poetics of translation.</em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Tübingen: Gunter Narr.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Tabakowska, Elżbieta. 2001. </span><em>Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Kraków: Universitas</span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Tabbert, Reinbert. 2002. Approaches to the Translation of Children’s Literature. </span><em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Target 14:2. </span></em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">s. 303-351</span><em>.</em></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Teodorowicz-Hellman, Ewa. 1998. Nazwy barw jako sposób kreowania świata w książce Astrid Lindgren </span><em>Mio, mój Mio</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. [w: ] </span><em>Barwy świata dzieciństwa. Materiały z sesji literackiej</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury. s. 189-197.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Teodorowicz-Hellman, Ewa. 1997. Komizm w przekładzie prozy dziecięcej (</span><em>Pippi Pończoszanka </em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Astrid Lindgren po polsku) Fast, Piotr (red.) [w:] </span><em>Komizm a przekład</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Katowice: Śląsk. s. 197-212.</span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Thomson-Wohlgemuth, Gabriel. 2003. Children’s Literature in Translation Under the East German Regime. </span><em><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Meta 48</span></em><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. s. 241-248.</span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Toury, Gideon. 1995. </span><em>Descriptive Translation Studies – And Beyond</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Wojtasiewicz, Olgierd. 1996. </span><em>Wstęp do teorii tłumaczenia</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Venuti, Lawrence. 2009. Przekład, wspólnota, utopia. [w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magdalena. </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. s. 267-293.</span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Øster Steffensen, Anette. 2003. Two versions of the same narrative – Astrid Lindgren’s </span><em>Mio min Mio</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"> in Swedish and Danish. </span></span><em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Meta 48</span></em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. s. 104-114.</span></p>
Translatoryka - profil skandynawski 2 DRUGI SEMESTR. Kontynuacja planu wykładów i ćwiczeń, zaprezentowanego na początku semestru 1.
Literatura
<p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Adamczyk-Garbowska, Monika. 1988. </span><em>Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej. Problemy krytyki przekładu.</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Wrocław: Ossolineum.</span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Baker, Mona (red.). 1998. </span><em>Routledge Encyclopedia of Translation Studies</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. </span></span><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">London &amp; New York: Routledge.</span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Barańczak, Stanisław. 2004. </span><em>Ocalone w tłumaczeniu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Kraków: Riverdeep.</span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Berezowski, Leszek. </span><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">1997. </span><em>Dialect in Translation</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.</span></span></p><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Berman, Antoine. </span><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">2009. Przekład jako doświadczenie obcego. [w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magdalena (red.). </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. s. 249-264.</span></span><p><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Birkeland, Tone. Risa, Gunvor. </span><span lang="DA" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Vold, Karin. 2005. </span><em>Norsk barnelitteraturhistorie.</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"> Oslo: Samlaget.</span></span></p><p><span lang="DE" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"></span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"></span>Borodo, Michał. 2006. Children’s Literature Translation Studies? – Zarys badań nad literaturą dziecięcą w przekładzie. </span><em><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Przekładaniec 16.</span></em><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"> s.12-23.</span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Chamberlain, Lori. „Gender a metaforyka przekładu” [w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magda. </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 385-403.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Chłopicki, Władysław. 1995. </span><em>O humorze poważnie.</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"> Kraków: PAN.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Dollerup, Cay. 1999. </span><em><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Tales and translation</span></em><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. Amsterdam – Philadelpia: John Benjamins.</span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Dollerup, Cay. 2003. Translation for Reading Aloud. </span><em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Meta 48.</span></em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"> s. 81-103.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Dymel-Trzebiatowska, Hanna. 2009. „O ryzyku deptania cukru. Przekład komizmu w </span><em>Pippi Pończoszance</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">”. </span><em>Ryms. Kwartalnik o książkach dla dzieci i młodzieży</em><strong> </strong><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">6. s. 7-8.</span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Dymel-Trzebiatowska, Hanna. 2010a. „Utemperowane urwisy. Puryfikacja i dydaktyzacja w przekładach prozy Astrid Lindgren na język polski” [w:] </span><em>Translation: Theorie – Praxis – Didaktik</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"> (red.) Ewa Małgorzewicz, Neisse Verlag, Dresden-Wrocław, s. 485-494.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Dymel-Trzebiatowska, Hanna. 2010b. „Smålandczyk po polsku. Przekład dialektu w trylogii </span><em>Przygody Emila ze Smalandii</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Astrid Lindgren.” [w:] Nowożenowa, Zoja (red.). </span><em>Tekst jako kultura. Kultura jako tekst</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 307-313.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Dziemidok, Bohdan. 1967. </span><em>O komizmie</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza. </span></span><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Książka i Wiedza.</span></p><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Englund Dimitrowa Birgitta. 2001. En smålänning i engelsk och fransk skepnad – om översättning av dialekt i skönlitteratur. </span><em><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Folkmålsstudier 40</span></em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">,</span><em> </em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">s. 10-27.</span></span><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"></span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Even-Zohar, Basmat. 1992. Translation Policy in Hebrew Children’s Literature: The Case of Astrid Lindgren. </span><em>Poetics Today 13:1. </em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">s. 231-244.</span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Even-Zohar, Itamar. 2000. The Position of </span><span style="">&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Translated Literature within the Literary Polysystem. [w:] Venuti, Lawrence (red.) </span><em>The Translation Studies Reader</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">, New York: Routledge, pp. 192-197.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Filipowicz-Rudek, Maria. 2008. </span><em>Poczucie humoru a przekład&nbsp; </em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">[Między oryginałem a przekładem 13], Kraków: Księgarnia Akademicka.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Fast, Piotr (red.). 1997. </span><em>Komizm a przekład</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"> [Studia o przekładzie nr 5]. </span></span><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Katowice: Śląsk.</span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Hejwowski, Krzysztof. 2004. </span><em>Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. </span></span><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.</span></p><p><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Heldner, Christina. 1992. I gränslandet mellan lingvistik och litteraturvetenskap. En analys av några språkliga drag i böckerna om Pippi Långstrump. [w:]</span><em> Modern litteraturteori och metod i barnlitteraturforskning</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Sztokholm: Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet. s. 191-241</span></span></p><p><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Heldner, Christina. 2004. Hur Pippi Långstrump slapp ur sin franska tvångströja. </span><em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Barnboken 1 (27)</span></em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. s. 11-23.</span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Hermans, Theo. Przekład, zadrażenienie i rezonans [w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magda. </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. s. 297-315.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Hygrell, Dorothea. </span><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">1997. </span><em>Att översätta komik. En undersökning av funktionsförändringar i tyska översättningar av svensk prosa. </em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Uppsala: Almqvist &amp; Wiksell International.</span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Jakobson, Robert. 2004. On linguistic aspects of translation. [w: ] Venuti, Lawrence. </span><em>The Translation Studies Reader. </em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">London, New York: Routledge. s. 113-118.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Kalaga, Wojciech. 1997. Komizm a przekładalność. [w:] Fast, Piotr (red.). </span><em>Komizm a przekład</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Katowice: Śląsk. s. 9-17.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Kleberg, Lars. 1998. </span><em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Med andra ord</span></em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. Natur och kultur.</span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Kleberg, Lars. 2007. </span><em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Konst att översätta</span></em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. Södertörns högskola.</span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Kleberg, Lars. 2001. </span><em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Översättare som skapare</span></em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. Dialoger.</span></p><p style=""><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Klingberg, Göte. </span><span lang="EN-US" style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Ørvig, Mary. Stuart, Amor (red.). 1978. </span><em>Childrens Books in Translation. The Situation and the Problems. </em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Sztokholm: Almqvist &amp; Wiksell International.</span></span></p><p style="tab-stops:13.5pt;"><span lang="EN-GB" style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Klingberg, Göte. 1986. </span><em>Childrens Fiction in the Hands of the Translators</em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. </span></span><span lang="SV" style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Lund: Gleerup.</span></p><p style="tab-stops:13.5pt;"><span lang="SV" style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Klingberg, Göte. 2004. Trohet och otrohet. En kommentar om barnboksöversättningsteori. </span><em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Barnboken 2 (27)</span></em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. s. 10-13.</span></p><p style="tab-stops:13.5pt;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Koller, Werner. 2009. Przekład literacki z perspektywy językoznawstwa. [w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magda. </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. s. 145-172.</span></span></p><p style="tab-stops:13.5pt;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Kozak, Jolanta. 2009. </span><em>Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis.</em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.</span></span></p><p style="tab-stops:13.5pt;"><span lang="EN-US" style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Lathey, Gillian (red.). 2006. </span><em>The Translation of Children’s Literature: a Reader, </em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">[Topics in Translation 31] Clevedon: Multilingual Matters.</span></span></p><p style="tab-stops:13.5pt;"><span lang="EN-US" style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Lefevere, Andre. 2009. Ogórki matki Courage. </span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">[w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magdalena. </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. s. 223-246.</span></span></p><p style="tab-stops:13.5pt;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Levý, Jiři. 2009. Przekład jako proces podejmowania decyzji. [w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magdalena (red.). </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. s. 72-85.</span></span></p><p style="tab-stops:13.5pt;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Lewicki, Roman. 1993. </span><em>Konotacja obcości w przekładzie</em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. </span></span></p><p style="tab-stops:13.5pt;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Lindgren, Charlotte. </span><span lang="SV" style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">2004. Översättning av bilderböcker – studie av bilderböcker. </span><em>Barnboken 1 (27)</em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. s. 40-46.</span></span><span style="font-family:Times New Roman;"></span></p><p style="tab-stops:13.5pt;"><span lang="SV" style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Liseling-Nilsson, Sylvia. 2004. Svenska helger och fester i översättning. Bullerby-böckerna på polska. </span><em>Barnboken 1 (27).</em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">s. 33-39.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Majkiewicz, Anna. 2008. </span><em>Intertekstualność – implikacje dla teorii przekładu</em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Malmgren, Sven-Göran (red.). </span><em>Prismas svenska ordbok</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. 2003. Sztokholm: Prisma.</span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Munday, Jeremy. 2004. </span><em>Introducing Translation Studies. Theories and Applications</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Londyn, Nowy York: Routledge. </span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Nida, Eugene. 1964. </span><em>Towards the Science of Translating</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. </span></span><span lang="DE" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Leiden: E J. Brill.</span></p><p><span lang="DE" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Nida, Eugene. </span><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">2009. Zasady odpowiedniości. [w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magdalena. </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. s. 53-69.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Nikolowski-Bogomoloff, Angelika. 2011. Fattigdomen hjälplöshet – too hot to handle? </span><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Hur Astrid Lindgrens böcker om Madicken översatts i USA och Storbrittanien. [w:] </span><em>Aktuell nordisk litteraturforskning</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Sztokholm: Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 110. s. 191-203.</span></span></p><p><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Nikolajeva, Maria. 2004. Till trohetens försvar. Om att svika texten till förmån för barnläsaren. </span><em><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Barnboken 1 (27)</span></em><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. s. 23-32.</span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Nord, Christiane.1991. Scopos, Loyalty and Translational Conventions. </span><em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Target 3.</span></em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"> s. 91-109.</span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Nord, Christiane. 2009. Wprowadzenie do tłumaczenia funkcjonalnego. [w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magdalena (red.). </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. s. 175-191.</span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Oittinen, Riitta. 2000. </span><em>Translating for Children</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. </span></span><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Nowy Jork: Garland.</span></p><p><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Oittinen, Riitta (red.) 2003. </span><em><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Meta</span></em><em><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">48:1-2. Translation for Children. </span></em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;"></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Oittinen, Riitta. Gonzaléz Davies, Maria (red.). 2008. </span><em>Whose Story?</em><em>Translating the Verbal and the Visual in Literature for Young Readers</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. </span></span><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.</span></p><p><span lang="DE" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">O’Sullivan, Emer. 2005. </span><em><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Comparative Children’s Literature</span></em><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. Abindon, New York: Routledge.</span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Paprocka, Natalia. </span><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Wesoła, Justyna. 2009. Przypisy w przekładach literatury dla dzieci i młodzieży na przykładzie książek wydawnictwa Nasza Księgarnia. [w:] Skibińska, Elżbieta (red.). </span><em>Przypisy tłumacza</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Księgarnia Akademicka.</span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Pinsent, Pat. 2006. </span><em>No Child is an Island: The Case for Children’s Literature in Translation</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. </span></span><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Pied Piper Publishing Ltd.</span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Pisarska, Alicja. Tomaszkiewicz, Teresa. 1996. </span><em>Współczesne tendencje przekładoznawcze.</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"> Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Popovič, Anton. 2009. Teoria przekładu w systemie nauki o przekładzie [w:] Bukowski, Piotr. Heydel, Magda. </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. s. 87-107.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Puurtinen, Tiina. </span><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">1998. Syntax, Readability and Ideology in Children’s Literature. </span><em>Meta</em><em> 43.</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"> s. 524-533.</span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Pym, Anthony. 1998. </span><em>Method in Translation History</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Manchester: St. Jerome Publishing.</span></span></p><p><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Rhedin, Ulla. 2004. </span><em>Bilderbokens hemligheter</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Sztokholm: AlfabetaAnamma.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Riceur, Paul. Torop, Peeter. 2008. </span><em>O tłumaczeniu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Riceur, Paul. 2009.</span><span style=""> </span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Paradygmat przekładu [w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magda. </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. s. 357-373.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Rosenblatt, Louise. </span><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">1978.</span><em> The Reader, the Text, the Poem: The Transactional Theory of the Literary Work</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. </span></span><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Carbondale: Southern Illinois Universitty Press.</span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Skibińska, Elżbieta. 2008. </span><em>Kuchnia tłumacza. Studia o polsko-francuskich studiach przekładowych</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Universitas.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Skibińska, Elżbieta. 2009. </span><em>Przypisy tłumacza</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Księgarnia Akademicka.</span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Snell-Hornby, Mary. 1988. </span><em>Translation Studies: An Integrated Approach</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Steiner, Georg. 2009. Ruch hermeneutyczny [w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magda. </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. </span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Tabakowska, Elżbieta. 2001. </span><em>Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Universitas s. 327-335.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Stolze, Radegundis. 2009. Tłumaczenie jako proces ewolucyjny [w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magda. </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. s. 347-357.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Stolt, Birgit. </span><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">1978. How Emil becomes Michel – On the Translation of Children’s Books. [w:] Klingberg, Göte. Ørvig, Mary. Stuart, Amor (red.). </span><em>Childrens Books in Translation. The Situation and the Problems. </em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Sztokholm: Almqvist &amp; Wiksell International. s. 130-146.</span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Stephens, John. 1992. </span><em>Language and Ideology in Children’s Fiction</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. London &amp; New York: Longman.</span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Tabakowska, Elżbieta. 1993. </span><em>Cognitive lingustics and poetics of translation.</em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Tübingen: Gunter Narr.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Tabakowska, Elżbieta. 2001. </span><em>Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Kraków: Universitas</span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Tabbert, Reinbert. 2002. Approaches to the Translation of Children’s Literature. </span><em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Target 14:2. </span></em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">s. 303-351</span><em>.</em></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Teodorowicz-Hellman, Ewa. 1998. Nazwy barw jako sposób kreowania świata w książce Astrid Lindgren </span><em>Mio, mój Mio</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. [w: ] </span><em>Barwy świata dzieciństwa. Materiały z sesji literackiej</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury. s. 189-197.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Teodorowicz-Hellman, Ewa. 1997. Komizm w przekładzie prozy dziecięcej (</span><em>Pippi Pończoszanka </em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Astrid Lindgren po polsku) Fast, Piotr (red.) [w:] </span><em>Komizm a przekład</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Katowice: Śląsk. s. 197-212.</span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Thomson-Wohlgemuth, Gabriel. 2003. Children’s Literature in Translation Under the East German Regime. </span><em><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Meta 48</span></em><span lang="SV" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. s. 241-248.</span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Toury, Gideon. 1995. </span><em>Descriptive Translation Studies – And Beyond</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Wojtasiewicz, Olgierd. 1996. </span><em>Wstęp do teorii tłumaczenia</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.</span></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Venuti, Lawrence. 2009. Przekład, wspólnota, utopia. [w:] Bukowski, Potr. Heydel, Magdalena. </span><em>Współczesne teorie przekładu</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">. Kraków: Wydawnictwo Znak. s. 267-293.</span></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;">Øster Steffensen, Anette. 2003. Two versions of the same narrative – Astrid Lindgren’s </span><em>Mio min Mio</em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:small;"> in Swedish and Danish. </span></span><em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Meta 48</span></em><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,Times,serif;">. s. 104-114.</span></p>
Wybrane zagadnienia z literatury Finlandii

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą o najważniejszych zjawiskach literatury fińskiej, podkreślenie wielokulturowości tego kraju oraz
doskonalenie umiejętności interpretacji utworów literackich różnych epok. Kurs zorientowany jest na działalność w sferze kultury, a także
komunikację międzykulturową. Jednym z celów kursu jest podkreślenie faktu, że Finlandia posiada literaturę szwedzko- oraz fińskojęzyczną.


Literatura

• Canth Minna, 2007. „Dziewczyna do dziecka” [w:] (red.) Ewa Mrozek-Sadowska, Hanna Dymel-Trzebiatowska, Kobiety przełomu nowoczesnego w Skandynawii, Gdańsk: Nordicum, s.185-195.

• Jansson Tove. 1977. Dolina Muminków w listopadzie. Warszawa: Nasza Księgarnia.

• Kivi, Aleksis. 1977. Siedmiu braci. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

• Kirkkopelto Esa. 1998. „Jutro o czwartej”. Dialog 10.

• Krohn Leena. 2008. Pelikan. Opowieść z miasta. Warszawa: Wydawnictwo Dwie Siostry.

• Krohn Leena. 2008. Tainaron. Warszawa: Świat Książki.

• Lander Leena. 2006. Rozkaz. Warszawa: Wydawnictwo Kojro.

• Lehtolainen Leena. 2004. Kobieta ze śniegu Gdańsk: Słowo/obraz, terytoria

• Lehtonen Joel. 1981. Putkinotko. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

• Leino Eino. 1984. Kantyczki. Warszawa: PIW.

• Linna Väinö. 1986. Żołnierz nieznany. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

• Lönnrot Elias. 1998. Kalevala. Warszawa: PIW.

• Meri Vejo. 1967. Historia sznura z manili. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

• Mukka Timo. 1988. Ziemia jest grzeszną pieśnią. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Mukka Timo K. 1979.Tabu (Tabu), tłum. Kazimiera Manowska, Poznań Wydawnictwo Poznańskie.

 Paasilinna Arto. 2007. Fantastyczne samobójstwo zbiorowe. Warszawa: Wydawnictwo Kojro.

• Sillanpää Frans. 1980. Nabożna nędza. Warszawa: PIW.

• Sinisalo Johanna. 2005. „Do pracy potrzebna doświadczona dziewica”. Czas Kultury 5.

• Sinisalo Johanna. 2005. Nie przed zachodem słońca. Gdańsk: Słowo/obraz, terytoria.

• Snellman Anja. 2011. Dziewczynki ze świata maskotek. Warszawa: Świat Książki.

• Södergran Edith. 1999. Podaj mi obie dłonie. Antologia poezji fińskiej. Warszawa: Wydawnictwo książkowe IBIS.

• Waltari Mika. 1987. Egipcjanin Sinuhe. (tom 1) Warszawa: Czytelnik.

Waltari Mika. 1972.  Obcy przyszedł na farmę (Vieras mies tuli taloon) , tłum. B. Iwicka, Poznań Wyd. Poznańskie.  

Algorytmiczna teoria grafów

Algorytmiczna teoria grafów


Literatura

Podana na wykładzie.

Algorytmy kombinatoryczne

Materiały do wykładów i ćwiczeń.


Literatura

Podana na wykładzie 1.

Inteligencja obliczeniowa - wykład
Serwery baz danych - laboratorium (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Administracja i konfiguracja Postgresql.


Literatura

Głównie dokumentacja i forum użytkowników serwera.

Serwery baz danych - wykład (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Slajdy do wykładu.


Literatura

Dokumentacje i fora serwerów baz danych.

Podstawy anatomii i fizjologii - egzamin

Egzamin końcowy dla studentów kierunków:

Chemia biomedyczna

Chemia kosmetyków

Wybrane zagadnienia z neuroanatomii, neurofizjologii oraz neuropatologii mowy

Zaliczenie końcowe dla studentów Logopedii


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.