Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

ATC-WF-FILGER-L3DZ-(2020/2021) PNJN B
Leksyka PNJN

Zajęcia z zakresu Leksyki PNJN przewidziane na drugi semestr I roku studiów stacjonarnych germanistyki UG.

Organizacja projektów teatralnych

Materiały dydaktyczne do kursu dla kierunku "Wiedza o Teatrze", semestr letni, rok II.

Archeologia architektury
ARCHEOLOGIA VIII
Archeologia XIX i XX wieku
KNSA Archeologia współczesności - epidemia projekt

Projekt Koła Naukowego Studentów Archeologii UG 

Projekt z zakresu archeologii współczesności 

obejmuje obserwacje z zakresu 

epidemia 

ekologia 

interpretacja 

ACT-WMFI-FIZMED-L3DZ-(2020/2021) Biotermodynamika

Zajęcia z biotermodynamiki dla III roku fizyki medycznej. 

Algebra dla BJiOR

Kurs algebry dla I roku BJiOR. Ćwiczenia. 

Algebra liniowa dla FM

Kurs z algebry liniowej dla I roku fizyki medycznej. Ćwiczenia

Algebra liniowa z geometrią

Kurs z algebry liniowej z geometrią dla I roku fizyki. Ćwiczenia

ATC-WMFI-BIONF-L3DZ-(2020/2021) Rachunek prawdopodobieństwa

Kurs obejmujący wykład oraz ćwiczenia dla II roku bioinformatyki

Elementy statystyki

Przedmiot realizowany na II roku fizyki medycznej. Zajęcia laboratoryjne. 

Podstawy teorii procesów stochastycznych. Ćwiczenia

Kurs z Podstaw teorii procesów stochastycznych dla II roku modelowania matematycznego i analizy danych. Ćwiczenia

Historia Wojskowości
Race and Ethnicity in American History and Culture
U.S. Foreign Policy - Fall Semester

The aim of the course is to familiarize students with basics of US foreign policy. It will provide not only a proper grounding in the different theories of US foreign policy but also historical background, which is crucial in order to understand how a country like the United States has arrived at the destination it has and with what baggage on board. It will also help students to understand how domestic politics shape US choices abroad. Besides that we will examine the US relationships with the Middle East, the EU, Russia, Asia-Pacific region, Latin America and Africa. The course would not be complete without looking at US stand on some of the key issues of contemporary international relations, namely global terrorism, and global environment.

U.S. HISTORY

This course revolves around the idea of freedom, deeply ingrained in the American life and culture. This particular scope for an introductory course in American History was inspired by Eric Foner’s “Give Me Liberty! An American History”. The organizing theme of liberty in the American past allows students to look at the basic chronology through different lenses. While exploring facts and events of American history, students will observe how the ever-changing idea of freedom developed from political, religious and economic concepts, underwent changes in its definitions and social application, eventually reaching the sphere of individual’s privacy. This course will help understand where the current American understanding of “liberty and justice for all” comes from. Beginning with the story of a quest for the New World, students will trace the consecutive waves of immigrants often holding nothing but hope for freedom of all kinds in the New World. Throughout two semesters, this course will examine how freedom requires vigilance, how fragile liberty may turn in the face of war or times of national crisis, and, finally, how ambivalent its interpretations may be.

U.S. History - Fall Semester

This course revolves around the idea of freedom, deeply ingrained in the American life and culture. This particular scope for an introductory course in American History was inspired by Eric Foner’s “Give Me Liberty! An American History”. The organizing theme of liberty in the American past allows students to look at the basic chronology through different lenses. While exploring facts and events of American history, students will observe how the ever-changing idea of freedom developed from political, religious and economic concepts, underwent changes in its definitions and social application, eventually reaching the sphere of individual’s privacy. This course will help understand where the current American understanding of “liberty and justice for all” comes from. Beginning with the story of a quest for the New World, students will trace the consecutive waves of immigrants often holding nothing but hope for freedom of all kinds in the New World. Throughout two semesters, this course will examine how freedom requires vigilance, how fragile liberty may turn in the face of war or times of national crisis, and, finally, how ambivalent its interpretations may be.

US Foreign Policy
Modele Biznesowe Przedsiębiorstw

W ramach przedmiotu "Modele biznesowe przedsiębiorstw" przedstawione zostaną uniwersalne modele biznesu oparte na zasobach i kompetencjach. W ramach pracy własnej studenci opracują dwa syntetyczne projekty dotyczące oceny modelu biznesowego przedsiębiorstwa.

Podstawy biznesu elektronicznego
Project management - in search of excellence
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

1 E-COMMERCE SS2 – 2019/2020 r


W ramach kursu zapoznają się Państwo z problematyką zarządzania projektami w przedsiębiorstwie.

Opracują Państwo kartę projektu oraz przygotują plan projektu w programie MS project.


Profilaktyka Bezdomności Profilaktyka bezdomności - ćwiczenia dla 3 roku licencjatu w Instytucie Pedagogiki.

Głównym celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką bezdomności zarówno  w jej teoretycznym, jak i praktycznym aspekcie. Wiedza zdobyta na zajęciach ma być wykorzystywana do czynienia obserwacji podczas odbywania wizyt studyjnych w placówkach dla osób bezdomnych oraz podczas spotkań z profesjonalistami praktykami na co dzień pomagającymi osobom bezdomnym. Celem prowadzonych zajęć jest również ukazanie wad i zalet systemu wsparcia osób wykluczonych społecznie w województwie pomorskim jak również ukazanie mechanizmów funkcjonowania organizacji publicznych jak również organizacji pozarządowych w zakresie zwalczania problemu bezdomności w województwie polskim oraz w Polsce. Całość podejmowanej problematyki spięta zostanie trzema najważniejszymi obszarami wsparcia osób bezdomnych: profilaktyką, interwencją oraz integracją 
Literatura
 1. Browarczyk Ł., Dębski M., Forum. O bezdomności bez lęku, Gdańsk 2010
 2. Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2007.
 3. Dębska-Cenian A., Olech P., Od ulicy do samodzielności życiowej. Standardy społecznej i zawodowej (re)integracji w sześciu sferach. Gdańsk 2007
 4. Dębski M., P. Olech, Socjodemograficzny Portret Zbiorowości Ludzi Bezdomnych w województwie pomorskim, Pomost. Pismo Samopomocy, Gdańsk 2005.
 5. Dębski M., Stachura K., Oblicza bezdomności, Gdańsk 2008
 6. Dębski M., Retowski S., Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście, Gdańsk 2008
 7. Duda M., Bezdomność. Trudny problem społeczny. Kielce 2008.
 8. Duracz-Walczak A.(red.) W kręgu problematyki bezdomności polskiej, Warszawa, Gdańsk 2001/2002, s.20-24
 9. Duracz-Walczak A., Bezrobocie jako problem bezdomnych polskich. Warszawa, 2007 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE
 10. Frysztacki K., Socjalna Ameryka. W obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2005.
 11. Frysztacki K., Socjologia problemów społecznych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2009.
 12. Oliwa-Ciesielska M., Piętno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych, Wydawnictwo UAM, Poznań 2004.
 13. Piekut-Brodzka D.M,. Bezdomność. Warszawa 2006,
 14. Przymeński A., Bezdomność – społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zjawiska na przykładzie Poznania, Praca Socjalna 1997 nr 3.
 15. Stankiewicz L., Zrozumieć bezdomność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.
 16. Śledzianowski J., Zdrowie bezdomnych, Kielce 2006.
 
Lektury / teksty źródłowe / literatura uzupełniająca / słowniki itp.:
 1. Czasopisma Pomost
 2. artykuły dostępne on-line
 
ATC-WPiA-ADM-L3DZ-(2020/2021)

Kurs zawiera wybrane materiały pomocne przy nauce przedmiotu i  przygotowania do egzaminu.  Mogą służyć do powtórek materiału jak i wstępnego zapoznania się z tematyką zajęć. Uzupełniają one zagadnienia poruszane podczas wykładów.

Prawo autorskie i czyny nieuczciwej konkurencji

kurs zawiera quiz (test) sprawdzający wiedzę studentów z zakresu prawa autorskiego oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Jego poprawne rozwiązanie stanowi podstawę do zaliczenia przedmiotu(WDW)

Prawo ochrony konkurencji

zawartość materiałów jest uzupełnieniem treści przekazywanych na wykładach. Stanowi pomoc przy zdobywaniu wiedzy, powtórkach i przygotowaniu się do  zaliczeń/egzaminów, ale nie jest to zbiór  wystarczający.

Prawo w biznesie
Prawo zamówień publicznych

Kurs obejmuje materiały do  pracy własnej studenta w  kazusów, jako formy zaliczenia przedmiotu

SP Podatki i prawo podatkowe

Studia adresowane są do wszystkich osób legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim na dowolnym kierunku, którzy mają zamiar skoncentrować swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej –  dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji. Wśród materiałów znajdują się, według wyboru wykładowców prezentacje, orzeczenia, pozycje literatury uzupełniającej, pytania kontrolne uznane przez nich za istotne.Finanse ćwiczenia studia niestacjonarne

Test wyboru z jedną poprawną odpowiedzią

Finanse ćwiczenia studia stacjonarne
Rozliczenia Międzynarodowe ćwiczenia ŁD

Rozliczenia Międzynarodowe dla grup ćwiczeniowych Łukasza Dopierały

ATC-WF-KULT-L3DZ-(2020/2021) Kultura cyfrowa 2020-2021 sem.1 H. Draganik

Kurs e-learningowy "Kultura cyfrowa" dla studentów I roku stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo w semestrze I roku akademickiego 2020/2021.

ATC-WF-KULT-L3DZ-(2020/2021) Wstęp do kulturoznawstwa 2020-2021 sem.1 H. Draganik

Kurs e-learningowy z przedmiotu "Wstęp do kulturoznawstwa"
dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku kulturoznawstwo w semestrze 1 roku akademickiego 2020/2021.

Współczesne problemy prawne i etyczne w Internecie

Kurs e-learningowy dla studentów III roku kulturoznawstwa na specjalności Kultura mediów elektronicznych i redakcja stron internetowych z przedmiotu Współczesne problemy prawne i etyczne w internecie.

Wstęp do kulturoznawstwa 2019/20 sem. 1, gr. 1, 2

Kurs e-learningowy dla studentów I roku kulturoznawstwa - grupy 1 i 2 - w semestrze 1 roku akademickiego 2019/2020.

Wstęp do kulturoznawstwa sem. 2, 2019/2020
ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/2021) Rynek wydawniczy w Skandynawii

Kurs służy wspomaganiu zajęć stacjonarnych dla III roku studiów I stopnia


Literatura

Lista lektur zostanie podana w czasie zajęć

ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/2021) Wstęp do translatoryki języka norweskiego

Kurs wspomagający zajęcia na III roku studiów I stopnia


Literatura

Lista lektur zostanie podana w czasie zajęć

ATC-WF-SKAND-MU2DZ-(2020/2021) Metodologia badań literackich

Kurs wspomaga zajęcia w sali wykładowej

ATC-WF-SKAND-MU2DZ-(2020/2021) Seminarium magisterskie V rok
Słownictwo specjalistyczne norweskie

Kurs wspomagający zajęcia dla I roku MSU


Literatura

Lista lektur zostanie podana na zajęciach

Budżetowanie i audyt marketingowy
Marketing - stacjonarne WZR wykłady 
Literatura
podana na wykładzie 
marketing dóbr luksusowych materiały z marketingu 
Literatura
podana w treści wykładu 
marketing przemysłowy - niestacjonarne na egzamin
Literatura
Brak.
Marketing Społeczny
Marketing w usługach - 2013/2014

informacje 


Literatura

jest w pliku 

Metodyka Pisania Pracy Dyplomowej 20
polityka marki 2012 stacjonarne polityka marki
Literatura
Brak.
polityka marki 2013 wyklady do wykladow 
Literatura
w tresci wykladu 
Polityka marki 2013/2014

info 


Literatura

lit 

seminarium licencjackie
smdl 2016

Strategie Marketingowe Dóbr Luksusowych 2016


Literatura

w pliku wykladu 1

Strategie Konkurencji 20
Strategie Konkurencji 2011/2012 kurs prezentujący marketingowe ujęcie strategii kokurencji
Literatura
podana w pliku lit
Strategie konkurencji 2013/2014

infor


Literatura

 w pliku 

strategie marketigowe 2013 Kurs Strategie Marketingowe
Literatura
<div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—Strategie marketingowe, red. W. Wrzosek, PWE 2004</span></div><div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—I. Penc – Pietrzak, Strategie biznesu i marketingu</span></div><div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—R. Kłeczek, Strategiczne planowanie i zarządzanie marketingowe</span></div><div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—J. Rybicki, Wielowymiarowy model analizy portfelowej, UG 2000</span></div><div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—A. Pomykalski, Zarządzanie i planowanie marketingowe, 2005</span></div><div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—G. Giereszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiebiorstwa, </span></div><div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—M. Strzyżewska,M. Rószkiewicz, Analizy marketingowe</span></div><div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—Decyzje marketingowe w przedsiebiorstwie, red. J. Mazur</span></div>
Strategie Marketingowe 2013/2014

wykład prowadzony w formie e-learningu, tylko dla studentów zapisanych 


Literatura

w pliku 

strategie marketingowe 2015  
Literatura
 
Strategie Marketingowe 2016 15h

wykład stacjonarne 15h 


Literatura

podana w treści w1

Strategie Marketingowe 2016 30h

strategie marketingowe 30h stacjonarne 


Literatura

podana na 1 w

Strategie Marketingowe 2019 30h

Strategie Marketingowe 


Literatura

w kursie 

Strategie marketingowe dóbr luksusowych 2013/2014

info 


Literatura

w pliku 

wyniki egzaminu z 5 czerwca wyniki różnych przedmiotów z 5 czerwca&nbsp;
Literatura
Brak.
ZAchowania Konsumenckie 20
Zachowania konsumenckie 2013/2014

informacje 


Literatura

w pliku 

Zarządzanie Marką 20
Zarządzanie Marketingowe 20

Najlepszy Kurs z Zarządzania Marketingowego dla Najlepszych Studentów WZ UG


Literatura

Podano w prezentacji 1 Tematu i sylabusie 

Zarządzanie marketingowe 2013/2014

info 


Literatura

w pliku 

ABC IT

aaa

Algorytmy, które rządzą światem - nowe techniki matematyczne

Kurs ogólnouczelniany

Metody numeryczne i programowanie 2018/2019

Metody numeryczne i programowanie dla GWIOZW

Metody numeryczne i programowanie 2019/2020
Pracownia projektowa I 2018/2019

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

Pracownia projektowa I 2019/2020

pracownia projektowa

Programowanie 2018/2019 lato

Programowanie dla oceanografów

Programowanie 2019/2020 lato

programowanie dla oceanografów

Technologia informacyjna

Celem realizacji przedmiotu jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji opisanych w treściach programowych, niezbędnych w dalszym
procesie kształcenia.


Literatura

Introduction to Computing, Explorations in Language, Logic, and Machines. David Evans University of Virginia

ATC-Metabolizm żelaza (Iron Metabolism)
Biomolekuły - Blok 2 - ćw. laboratoryjne i audytoryjne
Przemiany kwasów nukleinowych i pozostałe wykłady Blok1

Szanowni Państwo,

z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz zarządzeń Rektora UG ograniczającego działalność uczelni jesteśmy zmuszeni do zawieszenia "zwykłych" wykładów i przejścia na nauczanie zdalne. Jest to sytuacja niecodzienna dla nas wszystkich, ale musimy dalej jakoś funkcjonować.
Poniżej będę sukcesywnie zamieszczał materiały jakie miałby być omówione na wykładach z przemian kwasów nukleinowych w formie slajdów z komentarzem (pokaz slajdów programu PowerPoint), slajdów w formacie PowerPoint oraz slajdów w formacie PDF. Aby uniknąć tworzenia plików o dużych rozmiarach będę wykłady dzielił na fragmenty 15 minutowe.
Jeśli Państwo będą mieć pytania, będę dostępny on-line w godzinach zaplanowanych wykładów w planie zajęć, kiedy to będę odpowiadał na Państwa pytania dotyczące zamieszczonych materiałów. W związku z taką organizacją dalszego toku zajęć, bardzo proszę o "odsłuchanie" pokazu slajdów przed zaplanowanymi wykładami, alby efektywnie wykorzystać czas na odpowiedzi na Państwa pytania. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że komunikacja za pomocą 'chatu' jest wolniejsza niż dyskusja.
Najprawdopodobniej, również w formie "on line" będzie przeprowadzone pierwsze kolokwium śródroczne.
Jeśli Państwo będą mieli sugestie co do formy udostępnianych treści, proszę się nimi ze mną podzielić za pośrednictwem poczty elektronicznej, zrobię co będzie możliwe aby uwzględnić Państwa uwagi.
Życzę owocnego studiowania w zaciszu ogólnokrajowej kwarantanny domowej.
M. Obuchowski


Zaawansowane Algorytmy - 19/20 - studia dzienne

Zaawansowane algorytmy (algorytmy równoległe)

Zaawansowane Algorytmy - 19/20 - studia zaoczne

Zaawansowane algorytmy (algorytmy równoległe)

ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/21) seminarium licencjackie Seminarium wspomaga pisanie pracy licencjackiej. Współpraca z promotorem przebiega według harmonogramu: wybór tematu i formułowanie tytułów prac, nauka stawiania tez i doboru metody badań, wybór teorii, tworzenie planu pracy (preliminarny spis treści), prezentowanie opisowych konspektów, omówienie wytycznych redakcyjnych, selekcja i gromadzenie bibliografii. Ponadto, uczestnicy kursu biorą udział w szkoleniu BUG na temat możliwości korzystania z zasobów elektronicznych oraz usługi VPN. Po pracach wstępnych, studenci tworzący rozdziały pracy otoczeni są opieką merytoryczną promotora.
Literatura
Informacje dostępne dla uczestników kursu.
ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/21) Sveriges litterära liv 1
ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/21) Wybrane zagadnienia z literatury Finlandii

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą o najważniejszych zjawiskach literatury fińskiej, podkreślenie wielokulturowości tego kraju oraz
doskonalenie umiejętności interpretacji utworów literackich różnych epok. Kurs zorientowany jest na działalność w sferze kultury, a także
komunikację międzykulturową. Jednym z celów kursu jest podkreślenie faktu, że Finlandia posiada literaturę szwedzko- oraz fińskojęzyczną.


Literatura

• Canth Minna, 2007. „Dziewczyna do dziecka” [w:] (red.) Ewa Mrozek-Sadowska, Hanna Dymel-Trzebiatowska, Kobiety przełomu nowoczesnego w Skandynawii, Gdańsk: Nordicum, s.185-195.

• Jansson Tove. 1977. Dolina Muminków w listopadzie. Warszawa: Nasza Księgarnia.

• Kivi, Aleksis. 1977. Siedmiu braci. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

• Kirkkopelto Esa. 1998. „Jutro o czwartej”. Dialog 10.

• Krohn Leena. 2008. Pelikan. Opowieść z miasta. Warszawa: Wydawnictwo Dwie Siostry.

• Lander Leena. 2006. Rozkaz. Warszawa: Wydawnictwo Kojro.

• Lehtolainen Leena. 2004. Kobieta ze śniegu Gdańsk: Słowo/obraz, terytoria

• Leino Eino. 1984. Kantyczki. Warszawa: PIW.

• Linna Väinö. 1986. Żołnierz nieznany. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

• Lönnrot Elias. 1998. Kalevala. Warszawa: PIW.

• Meri Vejo. 1967. Historia sznura z manili. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

• Mukka Timo. 1988. Ziemia jest grzeszną pieśnią. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

•Paasilinna Arto. 2007. Fantastyczne samobójstwo zbiorowe. Warszawa: Wydawnictwo Kojro.

• Sillanpää Frans. 1980. Nabożna nędza. Warszawa: PIW.

• Sinisalo Johanna. 2005. „Do pracy potrzebna doświadczona dziewica”. Czas Kultury 5.

• Sinisalo Johanna. 2005. Nie przed zachodem słońca. Gdańsk: Słowo/obraz, terytoria.

• Södergran Edith. 1999. Podaj mi obie dłonie. Antologia poezji fińskiej. Warszawa: Wydawnictwo książkowe IBIS.

• Waltari Mika. 1987. Egipcjanin Sinuhe. (tom 1) Warszawa: Czytelnik. 

ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2021/21) Gramatyka opisowa języka szwedzkiego 2 (Studia Podyplomowe)

Celem przedmiotu jest zapoznanie z zasadami gramatyki szwedzkiej oraz przećwiczenie umiejętności ich praktycznego wykorzystania w komunikacji.


Literatura

Brak.

ATC-WF-SKAND-MU2DZ-(2020/21) Przekład literacki - szwedzki

W ramach przedmiotu studenci wykonują przekłady z języka szwedzkeigo na polski. Materiał źródłowy stanowią przykłady osadzone poza kontekstem (idiomy, przysłowia, "fałszywi przyjaciele", komizm) oraz urywki tekstów literackich, które reprezentują różne gatunki, style i epoki. Uczestnicy kursu tłumaczą utwory dla dzieci i młodzieży, wiersze, kryminały, a także powieści cenionych szwedzkich stylistów. Ponadto ćwiczenia obejmują teksty w finlandssvenska. Podczas zajęć studenci prowadzą dyskusje na temat dokonanych w tłumaczeniach wyborów, dzielą się spostrzeżeniami, a także uzasadniają zastosowane techniki i strategie.


Literatura

Informacje dostępne dla uczestników kursu.

ATC-WF-SKAND-MU2DZ-(2020/21) Translatoryka - profil nordycki 1 PIERWSZY SEMESTR. Celem kursu jest pogłębienie wiedzy (w odniesieniu do Wstępu do teorii tłumaczeń na studiach 1. stopnia) w zakresie translatoryki. Pierwsze spotkania obejmują: określenie spektrum badań translatorycznych, krótki rys historyczny, powtórzenie podstawowych pojęć i typologii. Dalej studenci zapoznają się z kolejnymi perspektywami np.: funkcjonalnymi, kulturowymi, systemowymi, hermeneutycznymi, kognitywnymi. Część wykładów problematyzuje wybrane aspekty przekładu (np. komizm, dialekt). Teorie dotyczące tłumaczeń dla dzieci i młodzieży oraz przekładu ikonotekstu bazują na pracach naukowców ze Skandynawii. Przykłady obrazujące dyskutowane w trakcie zajęć problemy pochodzą z tekstów źródłowych w językach skandynawskich i omawiane są w grupach, reprezentowanych przez studentów linii duńskiej, norweskiej i szwedzkiej, stwarzając sposobność wymiany doświadczeń oraz porównania podobieństw i różnic języków nordyckich. Terminologia translatoryczna prezentowana jest również w trzech językach: duńskim, norweskim i szwedzkim.

ATC-WF-SKAND-SP-(2020/21) Gramatyka opisowa języka szwedzkiego 1 (Studia Podyplomowe)

Celem przedmiotu jest zapoznanie z zasadami gramatyki szwedzkiej oraz przećwiczenie umiejętności ich praktycznego wykorzystania w komunikacji.


Literatura

INFORMACJA DOSTĘPNA DLA UCZESTNIKÓW KURSU

Inledning till översättningen
Koło Tłumaczy Literatur Skandynawskich 2017

Celem kursu jest koordycja prac Naukowego Koła Tłumaczy Literatur Skandynawskich.


Literatura

Dostępna dla członków Koła.

Koło Tłumaczy Literatur Skandynawskich 2020
PNJ 2019 2020
Seminarium magisterskie W ramach kursu studenci otoczeni są opieką promotora, która obejmuje: określenie i zawężnie tematu; akceptację tytułu, tez, planu pracy i bibliografii; pomoc w wyborze metody badań i teorii; konsultacje merytoryczne.
Literatura
Dostępna dla uczestników kursu.
Sveriges litterära liv 2

1. Scenariusze zajęć. 2. Grupowe projekty wydawniczne 3. Delprov 5


Literatura

Dostępna dla uczestników kursu.

Translatoryka - profil skandynawski 2 DRUGI SEMESTR. Kontynuacja planu wykładów i ćwiczeń, zaprezentowanego na początku semestru 1.

ATC-WMFI-MAT-L3DZ-(2020/2021)-Matematyka Elementarna grupa M3 Ćwiczenia Matematyki Elementarnej dla grupy 3 na Matematyce
ATC-WMFI-L3DZ-(2020/2021)-3I_IO-Algorytmy Numeryczne lab

Laboratorium dla grupy 3I IO

ATC-WMFI-L3DZ-(2020/2021)-3IAP3-Algorytmy Numeryczne lab

Kurs utworzony dla konkretnej grupy laboratoryjnej. Główny kurs dla całego roku prowadzi wykładowca.

ATC-WMFI-MMAD-L3DZ-(2020/2021)-Matematyka Elementarna grupa 3

Matematyka Elementarna - Grupa ćwiczeniowa 

ATC-WMFI-MMAD-L3DZ-(2020/2021)-Oprogramowanie matematyczne grupa 1

Zajęcia z oprogramowania matematycznego dla grupy 1.

Algorytmiczna teoria grafów

Algorytmiczna teoria grafów


Literatura

Podana na wykładzie.

Algorytmy kombinatoryczne

Materiały do wykładów i ćwiczeń.


Literatura

Podana na wykładzie 1.

Inteligencja obliczeniowa - wykład
Serwery baz danych - laboratorium (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Administracja i konfiguracja Postgresql.


Literatura

Głównie dokumentacja i forum użytkowników serwera.

Serwery baz danych - wykład (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Slajdy do wykładu.


Literatura

Dokumentacje i fora serwerów baz danych.

Podstawy anatomii i fizjologii - egzamin

Egzamin końcowy dla studentów kierunków:

Chemia biomedyczna

Chemia kosmetyków

Wybrane zagadnienia z neuroanatomii, neurofizjologii oraz neuropatologii mowy

Zaliczenie końcowe dla studentów Logopedii


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.