Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

ATC-WOiG-GEOG-MSU2DZ-(2020/2021) Konwersatorium

Konwersatorium I rok MSU Geografia fizyczna z geoinformacją

prowadzący: dr hab. Joanna Fac-Beneda prof. UG, dr hab. Piotr Woźniak prof. UG, dr Magdalena Borowiak i dr Janusz FilipiakATC-WOiG-GEOG-MU2DZ-(2020/2021) Mapowanie odpływu

Mapowanie odpływu  II rok MSU Geografia fizyczna z geoinformacją

prowadzący: dr hab. Joanna Fac-Beneda prof. UG

stale współpracujący: zespół Zakładu Hydrologii


ATC-WOiG-GEOG-MU2DZ-(2020/2021) Seminarium

Seminarium magisterskie  II rok MSU Geografia fizyczna z geoinformacją

prowadzący: dr hab. Joanna Fac-Beneda prof. UG i dr hab. Roman Cieśliński prof. UG

stale współpracujący: zespół Zakładu Hydrologii

ATC-WOiG-GWOZW-L3DZ-(2020/2021) Hydrologia ogólna

Hydrologia ogólna I rok Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód

prowadzący wykład: dr hab. Joanna Fac-Beneda prof. UG 

prowadzący ćwiczenia: dr Izabela Chlost i dr Wojciech Maślanka

stale współpracujący: zespół Zakładu Hydrologii


ATC-WOiG-GWOZW-L3DZ-(2020/2021) Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych II rok Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód
prowadzący: dr hab. Joanna Fac-Beneda prof. UG i dr hab. Leszek Łęczyński prof. UG
stale współpracujący: zespół Zakładu Hydrologii

Hydrologia ogólna

Prezentacja podstawowej wiedzy o hydrosferze i obiegu wody w środowisku przyrodniczym. Wyjaśnienie przyczyn i geograficznych
uwarunkowań krążenia wody w przyrodzie. Przekazanie wiedzy teoretycznej na temat obiektów hydrograficznych i występujących między nimi
powiązań i zależności. Zapoznanie z podstawową terminologią z zakresu nauk o wodzie.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. Wykorzystywana podczas zajęć
Bajkiewicz-Grabowska E., 2011, Hydrologia ogólna, PWN, Warszawa.
Kosowska-Cezak U., Bajkiewicz-Grabowska E., 2009, Podstawy hydrometeorologii. PWN, Warszawa.
Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski Z., 2009, Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej, PWN, Warszawa.
Pociask-Karteczka J. (red), 2003, Zlewnia. Właściwości i procesy, UJ IGiGP, Kraków.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Dynowska I., Tlałka A., 1982, Hydrografia, PWN, Warszawa-Poznań.
Choiński A., 2008, Limnologia fizyczna Polski, Wyd. Nauk. UAM, Poznań.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii [GUGK], 1985, Wytyczne techniczne K 3-4. Mapa hydrograficzna w skali
1:50 000, Warszawa.
B. Literatura uzupełniająca
Byczkowski A., 1999, Hydrologia, t. I i II, Wydaw. SGGW, Warszawa.
Choiński A., Kaniecki A., 1996, Wielka Encyklopedia Geografii Świata t. IV: Wody Ziemi, Wydaw. Kurpisz, Poznań
Parde M., 1957, Rzeki, PWN, Warszawa.
Dynowska I., 1971 Typy reżimów rzecznych w Polsce, Prace IG UJ, Kraków.
Lange W. (red.), 1993, Metody badań fizycznolimnologicznych, Wyd. UG, Gdańsk.

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

A. Problematyka wykładu
A.1. Skład chemiczny wód powierzchniowych i podziemnych i ich zanieczyszczenie.
A.2. Ogniska zanieczyszczeń: punktowe, obszarowe, liniowe.
A.3. Monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
A.4. Systemy i metody oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
A.5. Klasyfikacja czynników i warunków degradacji jakości wód podziemnych.
A.6. Rodzaje i sposoby ochrony wód podziemnych
A.7. Podstawowe obiekty hydrotechniczne i ich wpływ na środowisko wodne.
A.8. System gospodarki wodnej i ochrona przeciwpowodziowa.
A.9. Elementy prawa wodnego. Ramowa Dyrektywa Wodna oraz kierunki polityki wodnej w Unii Europejskiej.


Literatura

Allen J.D., 1998, Ekologia wód płynących, PWN, Warszawa

Ciepielowski A., 1999, Podstawy gospodarowania wodą. Wyd. SGGW, Warszawa.

Chełmicki W., 1997, Degradacja i ochrona wód, cz.1, Jakość, Inst. Geogr., UJ, Kraków.

Dojlido J., 1995, Chemia wód powierzchniowych, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa.

Eagleson P.S., 1978, Hydrologia dynamiczna, PWN, Warszawa.

Ginsbert-Gebert (red.), 1991, Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska,

Ossolineum, Warszawa.

Häfner M., 1993, Ochrona środowiska, Polski Klub Ekologiczny, Kraków.

Hendrich Z., oman J., Tabernacki J., 1990, Ochrona wód przed zanieczyszczeniami. Uzdatnianie wody, CODK, Dębe.

Kajak Z., 1998, Hydrobiologia – Limnologia, PWN, Warszawa.

Kajak Z., 1979, Eutrofizacja wód, PWN, Warszawa.

Kleczkowski, A. S., (red.), 1984, Ochrona wód podziemnych, Wyd. Geol., Warszawa .

Kowal A., Świderska-Bróż M., 1998, Oczyszczanie wody, PWN, Wrocław

Lambor J., 1971, Hydrologia inżynierska, Arkady, Warszawa.

Macioszczyk, 1987, Hydrogeochemia, Wyd. Geol., Warszawa.

Mason C. F., 1991, Biology of freshwater pollution, Longman, London.

Mikołajczyk, 1991, Regulacje prawne wybranych zagadnień ochrony środowiska, CODK, Dębe.

Namieśnik J., Górecki T., Wardencki W., Zygmunt B., Torres L., 1993, Secondary effects and pollutants of the environment. PG, Gdańsk.

Prandecka (red.), 1993, Interdyscyplinarne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego, Ossolineum, Warszawa.

Soczyńska U. (red.), 1989, Procesy hydrologiczne, PWN, Warszawa.

Soczyńska U. (red.), 1990, Podstawy hydrologii dynamicznej, WUW, Warszawa.

Środowisko Europy 2010 – Stan i prognozy. Synteza, EEA, Kopenhaga, http://www.eea.europa.eu

Tomiałojć L., Drabiński A. (red), 2005, Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej, KOP PAN.

Towards efficent use of water resources in Europe, EEA Report No 1/2012, Kopenhaga, http://www.eea.europa.eu

Żbikowski J., Żelazo, 1993, Ochrona środowiska w budownictwie wodnym, Falstaff, warszawa.

 

Woda - środowisko - człowiek

Przedmiot fakultatywny

Zapoznanie z filozofią wody oraz miejscem i obrazem wody w literaturze i sztuce. Poznanie przyczyn i geograficznych uwarunkowań krążenia wody w przyrodzie oraz wykształcenia i organizacji sieci rzecznych. Ocena wielkości, rozmieszczenia zagrożeń wód i ich zasobów oraz efektów zanieczyszczenia wód w szczególności chorób odwodnych. Zdobycie wiedzy w zakresie fraktalnego wymiaru przyrody. Przybliżenie globalnych problemów związanych z gospodarką wodą w szczególności wojen o wodę. Zdobycie wiedzy w zakresie wody wirtualnej i wody strukturalnej. Przybliżenie pojęcia hierofanii akwatycznych.

Woda w środowisku człowieka

fghdtsh


Literatura

dsgyessgry

IRK szkolenie 2019

szkolenie IRK


Literatura

Materiały kursu

Academic Writing for NLP (Fortuna)

Jest to kurs pomocniczy stacjonarnego kursu pisania akademickiego dla specjalności "Przetwarzanie Języka Naturalnego", wprowadzony na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia koronawirusem.

ATC-Academic Writing PJN 2020/21
ATC-Fonologia PJN 2020/21
ATC-Gr. opisowa j. angielskiego 1BA 2020/21
ATC-Web Development 2020/21
ATC-Zajęcia wyrównawcze z językoznawstwa PJN 2020/21
Gramatyka Opisowa - Fonetyka, Fonologia i Morfologia

Jest to kurs pomocniczy stacjonarnego kursu gramatyki opisowej, wprowadzony na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia koronawirusem.

Seminarium Licencjackie (Fortuna)

Jest to kurs pomocniczy stacjonarnego seminarium licencjackiego z fonologii, wprowadzony na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia koronawirusem.

Seminarium Magisterskie (Fortuna)

Jest to kurs pomocniczy stacjonarnego seminarium magisterskiego dla studiów zaocznych, wprowadzony na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia koronawirusem.

Web Development for NLP

Jest to kurs pomocniczy stacjonarnego kursu programowania aplikacji webowych dla specjalności "Przetwarzanie Języka Naturalnego", wprowadzony na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia koronawirusem.

Zajęcia wyrównawcze z językoznawstwa - e-learning

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami językoznawstwa. Rozbudzenie zainteresowania studentów językiem i językoznawstwem, niezbędnego w studiach filologicznych. Rozwijanie umiejętności samodzielnego czytania literatury specjalistycznej w języku angielskim. Ćwiczenie umiejętności rozwiązywania problemów językoznawczych.

Treści programowe:

Definicja pojęcia język naturalny. Podsystemy języka. Pojęcie znaku językowego, arbitralność i konwencjonalność w języku. Sposoby
komunikowania się zwierząt. Fonetyka i fonologia: narządy mowy, klasyfikacja i opis spółgłosek i samogłosek, pojęcie fonemu, cechy dystynktywne.
Składnia: klasy, kategorie i funkcje gramatyczne, rodzaje zdań, przykłady reguł frazowych i transformacji. Morfologia i słowotwórstwo: fleksja i
derywacja, pojęcie morfemu, formanty słowotwórcze języka angielskiego, wybrane procesy słowotwórcze. Leksykografia: rodzaje słowników,
najważniejsze osiągnięcia leksykografii angielskiej. Semantyka: różnica między sensem i znaczeniem, pojęcie leksemu, relacje leksykalne
(synonimia, antonimia, homonimia i polisemia). Pragmatyka językowa: kontekst, maksymy konwersacji, akty mowy, wyrażenia deiktyczne.
Socjolingwistyka: dialekty, pidżyny i kreole, tabu językowe, eufemizmy, seksizm w języku. Podstawowe wiadomości z historii języka angielskiego:
okresy w rozwoju angielszczyzny, zmiany fonologiczne, składniowe i leksykalne. Genetyczna klasyfikacja języków świata. Psycholingwistyka: teorie
akwizycji języka, etapy rozwoju wiedzy językowej u dzieci. Neurolingwistyka: zarys budowy mózgu, różnice funkcjonalne między półkulami mózgu,
ośrodki mowy, uszkodzenia mózgu, rodzaje afazji i ich objawy. Praktyczne zastosowania osiągnięć nauki o języku.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć
(a) Podręcznik (do wyboru przez prowadzącego zajęcia):

Yule, George (1996 lub wydania późniejsze) The Study of Language. Cambridge University Press. (Rekomendowane wydanie: Wydanie 4, r. 2010).

(b) Materiały opracowane przez prowadzącego zajęcia.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta (wybrane fragmenty)

Fromkin, Victoria & Robert Rodman (1993 lub wydania późniejsze) An Introduction to Language. Harcourt Brace Jovanovich.

Guidelines for Equal Treatment of the Sexes in McGraw-Hill Book Company Publications (1974). In: The Norton Reader. W.W. Norton & Company.
Hughes, Arthur & Peter Trudgill (1979) English Accents and Dialects. Edward Arnold. (wybrane nagrania audio)
Kaznowski, Andrzej (1980) Essentials of English Transformational Syntax. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Palmer, Frank (1979) Semantics. Cambridge University Press.
Random House Webster’s College Dictionary (1991): Avoiding Sexist Language.


B. Literatura uzupełniająca
Crystal, David (1995) The Cambridge Encyclopedia of English. Cambridge University Press.
Crystal, David (1987) The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge University Press.
Dinneen, Francis P. (1967) An Introduction to General Linguistics. Holt, Rinehart and Winston, Inc.
Kuckenburg, Martin (2006) Pierwsze słowo. Narodziny mowy i pisma. Państwowy Instytut Wydawniczy.
Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (2002) Ways to Language. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Łuczyński, Edward & Jolanta Maćkiewicz (2005) Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

ATC-WOiG-Hydro-L3DZ-(2020/2021) Matematyka-Algebra
ATC-WOiG-Hydro-L3DZ-(2020/2021) Matematyka-Analiza
MMAD-Matematyka-Dyskretna

Matematyka dyskretna dla studentów drugiego semestru studiów licencjackich kierunku MMAD na Wydziale MFiI

Algorytmiczna teoria grafów - 2020/21 EGZAMIN
ATC- WMFI - INF - ZAO - Teoretyczne Podstawy Informatyki (2020/2021)

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Informatyka (tryb niestacjonarny). Nabór 2020/2021.

ATC-WMFI-INF-L2DZ-(2020-2021)-AUT
ATC-WMFI-INF-L3DZ-(2020/2021) Bazy danych (P)
ATC-WMFI-INF-L3DZ-(2020/2021) Projekt zespołowy

Kurs przeznaczony dla studentów III roku Informatyki 1. stopnia do przedmiotu Projekt zespołowy.

Wymiar zajęć: 45h laboratorium

ATC-WMFI-INF-L3ZAO-(2020/2021) Matematyka dyskretna

Kurs przeznaczony dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Informatyka - semestr pierwszy, nabór 2020/2021.

Automaty, języki i złożoność obliczeniowa
Automaty, języki, złożoność obliczeniowa - egzamin
Konsultacje

Drodzy Studenci,

ten kurs służy do kontaktu on-line ze mną w godzinach konsultacji, czyli w środy w godzinach 12-13.

Projektowanie baz danych. Język SQL

Kurs przeznaczony dla studentów studiów podyplomowych Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach - z programowaniem i analizą danych


Literatura

R. Stones, N. Matthew, Bazy danych i PostgreSQL, Seria Od podstaw, Wyd. Helion.

Seminarium licencjackie
Seminarium mgr - ZAO
Szeregowanie zadań - fakultet
Zagadki logiczne Kurs przygotowany na potrzeby spotkań akademickich w ramach projektu Zdolni z Pomorza
Literatura
<p style="margin-bottom:0cm;"><a href="http://mozgowiec.pl/">http://mozgowiec.pl/</a></p><p style="margin-bottom:0cm;"><a href="http://www.zagadki.spw.pl/">http://www.zagadki.spw.pl/</a> </p><p style="margin-bottom:0cm;"><a href="http://odkrywcy.pl/">http://odkrywcy.pl</a></p><p style="margin-bottom:0cm;"><a href="http://wydawnictwologi.pl/">http://wydawnictwologi.pl</a></p><p align="CENTER" style="margin-bottom:0cm;font-weight:normal;text-align:left;"><em>Norman D. Willis, zagadki logiczne, Wydawnictwo KDC 1998.</em></p><p align="CENTER" style="margin-bottom:0cm;font-weight:normal;"><br /></p>

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.