Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Historia powszechna nowożytna

Kurs kierowany jest do studentów II roku Historii i zawiera uzupełniające materiały źródłowe do zajęć z historii powszechnej nowożytnej.Krajoznawstwo i turystyka historycznaW kursie zamieszczonych zostanie 10 skryptów wspomagających następujące zajęcia: Najdawniejsze dzieje Polski i Europy w świetle odkryć archeologicznych, Cywilizacja świata starożytnego, Cywilizacja czasów średniowiecza, Cywilizacja czasów nowożytnych, Cywilizacja XIX i XX wieku; Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze, Dziedzictwo kulturowe Pomorza, Geografia turystyczna Polski i świata, Zarys historii turystyki, Metodyka prowadzenia imprez turystycznych. Ideą skryptów nie jest zastąpienie zajęć ale uporządkowanie wiedzy przekazywanej na ćwiczeniach, wykładach i konwersatoriach. Mają one ułatwić proces uczenia poprzez zebranie najważniejszych wiadomości w jednym miejscu, usystematyzowanie ich i podanie w przystępny sposób. Każdy skrypt wzbogacony jest mapami, ilustracjami, tabelami oraz bibliografią.
Praktyczna nauka j. szwedzkiego - III rok Ćwiczenia poszerzające podstawowy zasób słownictwa- wprowadzanie słownictwa specjalistycznego z wybranych dziedzin
Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu -      głównie w oparciu o:Testa, läs och hör /red. Studio J. Karlsson oraz sr.se
Ćwiczenia w rozumieniu tekstu pisanego                   
Ćwiczenia pogłębiające znajomość szwedzkiej gramatyki
Lektura szwedzkich książek z listy na Historię literatury Szwecji z ustnym indywidualnym zaliczeniem
Obejrzenie filmu  "Ronja rövardotter"  z ćwiczeniami ze słownictwa
i inne.
Literatura
Risérus H., Sandahl Å., Stjärnlöf S., Mål 3 
Hallström A.,Övningsbok i ordbildning med regler
Lundh D., Lite av varje
Watcyn- Jones P., Bygg upp ditt ordförråd [Bd 2], [Bd 3]
Fizyka z elementami biofizyki

 

Eksperymentalne zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami fizycznymi (fluorescencja, spektroskopia absorpcyjna, kalorymetria, entalpia,
refraktometria, sedymentacja). Poznanie i wykorzystanie technik biofizycznych w biologii.

 


Literatura

ćw. 6

Kłyszejko-Stefanowicz L. Ćwiczenia z biochemii. PWN, 2005

Jóźwiak Z, Bartosz G. Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami. PWN, 2008.

Praca zbiorowa, Chemia fizyczna, PWN, 2009.

Licencjat i magisterium

Materiały pomocnicze dla lic. & mgr.


Literatura

1.  Biochemistry Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer


Pracownia dyplomowa lic. & mgr.

Materiały pomocnicze dla lic. & mgr.


Literatura

1.  Biochemistry Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer,

Diagnoza osobowości<p style="margin-left:0.63cm;margin-bottom:0cm;"><span style="color:#1f497d;"><span style="font-size:small;">Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności posługiwania się kwestionariuszami osobowości oraz świadomość ograniczeń i etycznych zagadnień związanych z posługiwaniem się testami osobowości i procesem diagnozy. </span></span> </p>
Literatura
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:small;">Brzozowski, P. , Drwal, R.Ł. (1995) Kwestionariusz Osobowości H. J. Eysencka- polska adaptacja EPQ-R. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP</span></span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:small;">Zawadzki, B. i in. (1998). Inwentarz osobowości Costy i McCrae- adaptacja polska. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP</span></span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-size:small;">Zawadzki, B., Strelau, J. (1997) Formalna Charakterystyka Zachowania- Kwestionariusz Temperamentu. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP</span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-size:small;">Oniszczenko W. (1997) Kwestionariusz Temperamentu EAS Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina - wersje dla dorosłych i dla dzieci. Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.</span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-size:small;">Wrześniewski K., Sosnowski T., Jaworowska A., Fecenec D. (2006) Inwentarz Stanu Cechy Lęku STAI, Polska adaptacja STAI . Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.</span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-size:small;">Dzwonkowska I., Lachowicz –Tabaczek K., Łaguna M. (2008) Samoocena i jej pomiar SES. Polska adaptacja skali Fecenec D. (2008) . Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.</span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:small;">Jaworowska, A., Matczak, A.,(1998). Test Niedokończonych Zdań Rottera RISB. Pracownia Testów Psychologicznych PTP</span></span></p><br />
Miasto jako przestrzeń zagrożeń społecznychCelem kursu jest&nbsp; (a) Zapoznanie studentów ze specyfiką zagrożeń społecznych związanych z życiem w mieście. (b) Zapoznanie studentów z koncepcjami teoretycznymi wiążącymi strukturę miast z występowaniem negatywnych zjawisk społecznych. (c) Przygotowanie studentów do refleksji i analizy współczesnego miasta jako przestrzeni wpływającej na poczucie bezpieczeństwa i jakość życia.
Literatura
Marsella, A. J. (1998). Urbanization, mental health, and social deviancy: A review of issues and research. American Psychologist, 53, 624–634. Black, M. M., &amp; Krishnakumar, A. (1998). Children in low-income, urban settings: Interventions to promote mental health and well-being. American Psychologist, 53, 635–646. Altheide, D. (2003). Mass media, crime and discourse of fear. The Hedgehog Review 5, 9-25. Ellin, N. (2003). Fear and city building. The Hedgehog Review 5, 43-61. Dixon, J., Levine, M., McAuley, R. (2006). Locating impopriety: street drinking, moral order, and the ideological dilem ma of public space. Political Psychology, 27, 187-206. Nawratek, K. (2008). Miasto jako idea polityczna. Kraków: Korporacja Ha!Art, s 159 – 195. Leyden, K. (2003). Social capital and the built environment: The importance of walkable neighbourhoods. American Journal of Public Health, 93, 1546-1551.. Wandersman, A., Nation, M. (1998). Urban neighborhood and mental health. Psychological contributions to understanding toxicity, resilience and interventions. American Psychologist, 6, 647-656. Billig, M., Churchman, A. (2003). Building walls of brick and breaching walls of separation. Environment and behavior. 35, 227-249. Baum, A., Bell, P., T. Greene. (2004). Psychologia środowiskowa. Gdańsk: GWP, s. 415-461. Fine, M.,Freudenberg, N., Payne, Y., Perkins,T., Smith, K., Wanzer, K. (2003). „Anything can happen with police around”: Urban youth evaluate strategies of surveillance in public places. Journal of Social Issues, 59, 141-158.
Psychologia osobowości.Kurs zawiera materiały, informacje i prezentacje przeznaczone dla uczestników ćwiczeń "Psychologia osobowości"
Literatura
Literatura znajduję sie w sylabusie zajęć.
test e-lerning

Kontakt z K.Jereczek - Korzeniewską


Literatura

Jereczek - Korzeniewska

Inteligencja obliczeniowa

Kurs wspiera zajęcia z przedmiotu Inteligencja obliczeniowa dla studentów kierunku Informatyka, studia II stopnia, studia stacjonarne.


Literatura

L. Rutkowski - Metody i techniki sztucznej inteligencji. Inteligencja obliczeniowa, PWN 2005

J. Han, M. Kamber - Data mining. Concepts and techniques, Academic Press 2001

T. Morzy - Eksploracja danych. Metody i algorytmy, PWN 2013

A. P. Engelbrecht - Computational intelligence. An introduction, J. Wiley & Sons, 2007

ANALIZA PODATKOWA I PLANOWANIE PODATKOWE CW SZ [2018/2019]
 1.  

Literatura

sylabus

Analiza podatkowa i planowanie podatkowe SZ

kurs


Literatura

na 1 spotkaniu

EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA [2019/2020]

Ekonomiczna Analiza Prawa

European Banking Law and Financial Regulations [2017/2018]

European Banking Law and Financial Regulations


Literatura

The Law and Practice of International Banking 2nd Edition, by Charles Proctor (Author) Hardcover: 1008 pages Publisher: Oxford University Press; 2 edition (May 5, 2015)

FINANSE OCHRONA ŚRODOWISKA 2018 - 2019

sylabus

Finanse publiczne i prawo finansowe SD AS3

Finanse publiczne


Literatura

Podstawy finansów i prawa finansowego
Andrzej Drwiłło
Warszawa 2014

FINANSE PUBLICZNE I PRAWO FINANSOWE WYK SZ [2017/2018]

kurs


Literatura

sylabus

FINANSOWANIE DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ SZ [2018/2019]

kurs


Literatura

w sylabusie

Finansowanie działalności gospodarczej SD

Finansowanie działalności gospodarczej


Literatura

Finansowanie działalności gospodarczej - zgodnie z sylabusem

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SD [2018/2019]

kurs


Literatura

kurs

International Economics SD

International Economics


Literatura

International Economics - zgodnie z sylabusem

INTERNATIONAL ECONOMICS SD [2017/2018]

kurs


Literatura

kurs

INTERNATIONAL INVESTMENT LAW [2018/2019 WYKLAD]

international investment law


Literatura

z sulabusu

INTERNATIONAL INVESTMENT LAW SD [CWICZENIA 2018/2019]

International Investment Law


Literatura

from syllabus

KURS DLA DOKTORANTÓW [JĘZ. ANGIELSKI] 2018/2019

kurs

Międzynarodowe planowanie podatkowe SD

Międzynarodowe planowanie podatkowe SD


Literatura

International Taxation in a Nutshell 10th Edition, by Richard Doernberg (Author), Series: Nutshell
Paperback: 676 pages
Publisher: West Academic Publishing; 10 edition (December 15, 2015)
Language: English
ISBN-10: 1628105550
ISBN-13: 978-1628105551

Advanced Introduction to International Tax Law (Elgar Advanced Introductions series) 
by Reuven S. Avi-Yonah  (Author)
Series: Elgar Advanced Introductions
Paperback: 136 pages
Publisher: Edward Elgar Pub (April 27, 2015)

Principles of International Tax Planning Hardcover – May 29, 2015
by Rohit Gupta  (Author)
Hardcover: 432 pages
Publisher: Taxmann Publications Pvt. Ltd.; 2015 edition (May 29, 2015)
Language: English
ISBN-10: 9350716720
ISBN-13: 978-9350716724

Międzynarodowe planowanie podatkowe SZ

Miedzynarodowe planowanie podatkowe


Literatura

Principles of International Tax Planning Hardcover – May 29, 2015
by Rohit Gupta  (Author)
Hardcover: 432 pages
Publisher: Taxmann Publications Pvt. Ltd.; 2015 edition (May 29, 2015)
Language: English
ISBN-10: 9350716720
ISBN-13: 978-9350716724

Międzynarodowe prawo inwestycji zagranicznych SD [OLD]

International Investment Law


Literatura

An Introduction to International Investment Law Paperback – October 31, 2016
by David Collins (Author)
Paperback: 352 pages
Publisher: Cambridge University Press (October 31, 2016)
Language: English
ISBN-10: 1316613577
ISBN-13: 978-1316613573

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE SZ [2018/2019]

międzynarodowe prawo podatkowe


Literatura

międzynarodowe prawo podatkowe

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE WDW SD [2017/2018]

podatki


Literatura

w sylabusie

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE WDW SD II [2017/2018]

sylabus


Literatura

sylabus

Międzynarodowe prawo podatkowe WDW SD OLD

międzynarodowe prawo podatkowe


Literatura

międzynarodowe prawo podatkowe - zgodnie z sylabusem

Opodatkowanie dochodu w prawie polskim SZ

Opodatkowanie dochodu


Literatura

Podstawy finansów i prawa finansowego
Andrzej Drwiłło
Warszawa 2014

OPODATKOWANIE DOCHODU W PRAWIE POLSKIM SZ 2018/2019

kurs


Literatura

w sylabusie

PLANOWANIE PODATKOWE I OPTYMALIZACJA PODATKOWA SD [2018/2019]

kurs


Literatura

na 1 spotkaniu

PODATKI BEZPOŚREDNIE SD 2018/2019

materiały


Literatura

syllabus

PODATKI BEZPOŚREDNIE SZ [2018/2019]

podatki bezposrednie


Literatura

zgodnie z sylabusem

PRAWO FINANSOWE CW SD [2017/2018]

czwiczenia


Literatura

sylabus

Prawo finansowe ĆWICZENIA SD

Prawo finansowe


Literatura

Prawo finansowe

PRAWO FINANSOWE WYKLAD SZ [2017/2018]

sylabus


Literatura

sylabus

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SD [2018/2019]
 • sylabus

Literatura
 • literatura sylabus
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SZ [2018/2019]

sylabus


Literatura

sylabus

PROSEMINARIUM PRAWO SD [2018/2019]

seminarium


Literatura

seminarium

SEMINARIUM PiDP SZ [2018/2019]

kurs

SEMINARIUM PRAWO SD [2019/2020]
 • sylabus

Literatura
 • sylabus
SEMINARIUM PRAWO SZ [2018/2019]

seminarium


Literatura

seminarium

SEMINARUM EBA [2017/2018]

seminarium


Literatura

eee

SP Podatki i prawo podatkowe

Studia adresowane są do wszystkich osób legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim na dowolnym kierunku, którzy mają zamiar skoncentrować swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej –  dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji. wsród materiałów znajdują się, według wyboru wykładowców prezentacje, orzeczenia, pozycje literatury uzupełniającej, pytnai kontrolne uznane przez nich za istotne


Literatura

Podatki. Ujednolicone przepisy, Wydawnictwo Legis- Prawo i Ekonomia, stan prawny na październik 2018

SYSTEM UNIJNEJ BANKOWOŚCI CENTRALNEJ WDW SD [2018/2019]

prawo bankowe publiczne


Literatura

The Law and Practice of International Banking 2nd Edition, by Charles Proctor (Author) Hardcover: 1008 pages Publisher: Oxford University Press; 2 edition (May 5, 2015)

ZAMOWIENIA PUBLICZNE SD [2017/2018]

kurs


Literatura

kurs

ZAMOWIENIA PUBLICZNE SZ [2018/2019]
 • sylabus

Literatura
 • sylabus
Zamówienia publiczne SD

zamówienia publiczne


Literatura

zamówienia publiczne - zgodnie z sylabusem

Zamówienia publiczne SZ

zamówienia publiczne


Literatura

zostanie podana na wykładzie

Źródła prawa i legislacja podatkowa SZ

Źródła prawa i legislacja podatkowa SZ


Literatura

Wstęp do prawoznawstwanowosc
Wydanie: 10
Rok wydania: 2016
Ilość stron: 318
ISBN: 978-83-255-7740-7
Seria: Skrypty Becka
Autorzy: dr hab. Tatiana Chauvin, prof. dr hab. Tomasz Stawecki, prof. zw. dr hab. Piotr Winczorek

ŹRÓDŁA PRAWA I LEGISLACJA PODATKOWA SZ [2018/2019]

wyklad


Literatura

w sylabusie

Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

Kurs realizowanych w ramach studiów podyplomowych

POLSKO-CZESKIE FORUM AKADEMICKIE: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa

Kurs E-learningu oraz Forum dyskusyjne jest elementem międzynarodowego projektu Polsko-Czeskie Forum Akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa. Partnerem czeskim jest Uniwersytet Masaryka. 

"Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko- Czeskie 2019". 

Celem projektu jest aktywizacja młodzieży akademickiej w obszarze polsko-czeskiej transgranicznej współpracy biznesowej i partnerskiej. W ramach dwóch międzynarodowych Seminariów naukowych - w Uniwersytecie Gdańskim i w Uniwersytecie Masaryka polska i czeska młodzież akademicka pozna prawne i ekonomiczne ramy transgranicznej współpracy biznesowej na polskim i czeskim rynku, regulacje na temat podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania i opodatkowania rynku.

EUROPEAN BANKING AND INVESTMENT LAW.ERASMUS.2019.2020

This course will introduce students to the European Banking Law and Investment Law and enable them to analyze the relevant legal issues. This course will provide an introduction to the Financial Market Law in the European Union: banking regulation, supervision, resolution, deposit guarantee and framework for investment . This course is designed to familiarize the student with the key principles relating to the European Banking Law,
legal provisions concerning the access to the banking activity, rules of prudential supervision of credit institutions andprudential requirements for credit institutions, EU objectives and policy of investments. The classes will put theoretical concepts into action through case studies. Students who wish to obtain a basic knowledge of the new European Regulatory and Supervisory Architecture in the EU financial market after the global crisis will also benefit from this course. Moreover it is recommended that those who wish to explore the current regulatory status, the questions raised by the new rules and the evolution of this essential move towards a more integrated European Financial Market.


EUROPEAN BANKING LAW_EUBA2_2017.2018
 • This course is designed to familiarize the student with the key principles relating to the European Banking Law, legal provisions concerning the access to the banking activity, rules of prudential supervision of credit institutions and prudential requirements for credit institutions.
 • This course will provide an introduction to the banking regulation, supervision, resolution and deposit guarantee in the European Union.

Literatura

Literature required to pass the course

 • Anna Jurkowska-Zeidler, The Architecture of The European Financial Market: Legal Foundations, Gdańsk University Press – Wolters Kluwer, Gdańsk 2016
 • Anna Jurkowska-Zeidler, European banking regulation and supervision, In: Finacial law / ed. by Jolanta Gliniecka Gdańsk, Warszawa : Gdańsk University Press : Wolters Kluwer, 2016, p. 155-180

Extracurricular readings

 • Lastra, R.M. International Financial and Monetary Law, Oxford University Press, Oxford, January 2015 (second edition of Legal Foundations of International Monetary Stability)
 • Financial regulation and supervision : A post-crisis analysis , edited by Guido Ferrarini, Klaus J. Hopt, Eddy Wymeersch: Oxford University Press : 2012
 • Oxford Handbook of Financial Regulation, edited by E. Ferran, N. Moloney, and J. Payne, Oxford: Oxford University Press, 2015
 • E. Ferran, N. Moloney, The Regulatory Aftermath of the Global Financial Crisis (International Corporate Law and Financial Market Regulation), Cambridge University Press, 2012
FINANSE PUBLICZNE I PRAWO FINANSOWE.AZ3.2019.2020
POLSKO-CZESKIE FORUM AKADEMICKIE: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa

Kurs E-learningu oraz Forum dyskusyjne jest elementem międzynarodowego projektu Polsko-Czeskie Forum Akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa. Partnerem czeskim jest Uniwersytet Masaryka. 

"Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko- Czeskie 2019". 

Celem projektu jest aktywizacja młodzieży akademickiej w obszarze polsko-czeskiej transgranicznej współpracy biznesowej i partnerskiej. W ramach dwóch międzynarodowych Seminariów naukowych - w Uniwersytecie Gdańskim i w Uniwersytecie Masaryka polska i czeska młodzież akademicka pozna prawne i ekonomiczne ramy transgranicznej współpracy biznesowej na polskim i czeskim rynku, regulacje na temat podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania i opodatkowania rynku.

PRAWO BANKOWE_AZ_2017.2018

Kurs uzupełnia i częściowo zastępuje wykład z przedmiotu Bankowość i usługi finansowe. Przedstawia podstawowe instytucje prawa bankowego: pojęcie banku, instytucji kredytowej, parabanku oraz czynności bankowe. Zawiera prezentację ram prawnych i struktury instytucjonalnej nadzoru finansowego. Jego treść obejmuje także zagadnienie bankowości centralnej i działalności Narodowego Banku Polskiego.


Literatura

WYKŁAD PRAWA RYNKU FINANSOWEGO red. A. Jurkowska-Zeidler, A. Nadolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017 ANNA JURKOWSKA-ZEIDLER, Rynek bankowy Unii Europejskiej w: System prawnofinansowy Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej Drwiłło, Anna Jurkowska-Zeidler Wolters Kluwer, 2017, s. 220-266 ANNA JURKOWSKA-ZEIDLER, Rynek bankowy w: Podstawy finansów i prawa finansowego / red. nauk. Andrzej Drwiłło, Wolters Kluwer Polska, 2014, s. 110-130

PRAWO BANKOWE_PS_2017.2018

Kurs uzupełnia i częściowo zastępuje wykład z Prawa Bankowego. Przedstawia podstawowe instytucje prawa bankowego: pojęcie banku, instytucji kredytowej, parabanku oraz czynności bankowe. Zawiera prezentację ram prawnych i struktury instytucjonalnej nadzoru finansowego. Jego tresć obejmuje także zagadnienie bankowości centralnej i działalności Narodowego Banku Polskiego.


Literatura

WYKŁAD PRAWA RYNKU FINANSOWEGO red. A. Jurkowska-Zeidler, A. Nadolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017

ANNA JURKOWSKA-ZEIDLER, Rynek bankowy Unii Europejskiej w: System prawnofinansowy Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej Drwiłło, Anna Jurkowska-Zeidler Wolters Kluwer, 2017, s. 220-266

ANNA JURKOWSKA-ZEIDLER, Rynek bankowy w: Podstawy finansów i prawa finansowego / red. nauk. Andrzej Drwiłło Wolters Kluwer Polska, 2014, s. 110-130

PRAWO FINANSOWE_AZ_2017.2018

W ramach kursu przedstawiono podstawowe definicje w zakresie finansów publicznych i prawa finansowego oraz zakres ich konstytucyjnej regulacji. Tematyka kursu obejmuje ponadto pojęcie sektora finansów publicznych oraz zagadnienie budżetu i jego charakteru prawnego. Ujęto w nim także prawo finansowe samorządu terytorialnego.


Literatura

Elżbieta Chojna-Duch, Prawo Finansowe. Finanse publiczne, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2017; Podstawy finansów i prawa finansowego, red. Andrzej Drwiłło, Wolters Kluwer, Warszawa 2014 (Wydanie: 2); Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, red. Andrzej Drwiłło, Dorota Maśniak, Wydawnictwo: CH Beck, Wydanie: 2 Rok publikacji 2015

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH_2017.2018.I sem.

Kurs zawiera tematykę uzupełniającą i cześciowo zastaepującą treść wykładów. Dokonuje także sprawdzania wiedzy studenta w zakresie tematyki: pojęcia i konstrukcji podatku, podmiotów czynnych i biernych stosunku prawnopodatkowego (podatnika, płatnika, inkasenta i organów podatkowych), oraz powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych.


Literatura

Dowgier Rafał, Sieńko Robert. Prawo podatkowe. Minirepetytorium [online]. Wolters Kluwer 2017. https://sip.lex.pl/#/monograph/369420039/2 Gomułowicz Andrzej, Mączyński Dominik. Podatki i prawo podatkowe [online]. Wolters Kluwer 2016. https://sip.lex.pl/#/monograph/369397528/421 Etel Leonard, Dowgier Rafał, Pietrasz Piotr, Popławski Mariusz, Presnarowicz Sławomir, Stachurski Wojciech, Teszner Krzysztof. Ordynacja podatkowa. Komentarz [online]. Wolters Kluwer 2017. https://sip.lex.pl/#/commentary/587733977/531417 Łoboda Marcin, Strzelec Dariusz. Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego [online]. Wolters Kluwer 2017. https://sip.lex.pl/#/monograph/369422902/29 Borszowski Paweł. Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym [online]. Wolters Kluwer 2017. https://sip.lex.pl/#/monograph/369416799/42

Edukacyjne zastosowania komputerów - RES gr. B - sem zimowy 2012/13&nbsp; <ul><li><strong>przygotowanie do stosowania narzędzi technologii informacyjnej w edukacji: zaawansowana obsługa sprzętu komputerowego, internetu, oprogramowania; namysł pedagogiczny nad mediami,</strong></li><li><strong>podstawy komunikowania się przez internet, praca na platformie edukacyjnej,</strong></li><li><strong>przygotowanie do pracy zespołowej,</strong></li><li><strong><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">rozwijanie kreatywności i technik ekspresji w prezentacjach edukacyjnych.</span></strong></li></ul>
Literatura
<p><strong>Grzenia J. Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007</strong></p><p><strong>Hopfinger M. (red), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005 </strong></p><p><strong>Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007</strong></p><p><strong></strong><strong>Penkowska G., Człowiek i komputer, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.</strong></p><p><strong>Siemieniecki B. (red) Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki 1,2. PWN, Warszawa 2007.</strong></p><p><strong>Szymański M. S., O metodzie projektów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000.</strong></p><strong><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">Wallace P., Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001</span></strong>
Rada Wydziału Nauk Społecznych - czerwiec 2015

Rada Wydziału Nauk Społecznych - czerwiec 2015


Literatura

Rada Wydziału Nauk Społecznych - czerwiec 2015


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.