Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

ATC-WCH-MIX-L3DZ-(2020/2021) Matematyka - egzaminy Chemia/Biznes chemiczny

Egzaminy w nauczaniu zdalnym z przedmiotu matematyka, matematyka I i matematyka II dla chemii i biznesu chemicznego

ReLeCo

Erasmus Plus Research and Development Projects

ReLeCo - innovative blended learning concept for resource efficiency” ( 2014-1-RO01-KA203-002737)

University of Gdansk as a consortium partner contributed to planning  and implementation of Food Waste Treatment and Prevention  course. This course is one part of a module consisting of two other courses related to the resource efficiency theme. The objective of the ReLeCo project is to develop interactive virtual Resource Efficiency Module which is based on innovation pedagogy, blended learning concept, the use of ICT and real life application of knowledge constructed in collaboration and problem solving (student-company co-operation).

The students of UG, including our Erasmus students, may take the entire module as elective courses. The module content is available at releco.org

The Food Waste/Spill course is available spory.gumed.edu.pl/32871.html

For instructional and validation information please contact: Adam Jagiello-Rusilowski, PhD, e-mail: arusil@ug.edu.pl

For quality curriculum creation  a sample of University of Gdansk students were consulted regarding their needs related to resource efficiency and methods. UG conducted a research study concerning students’ attitudes towards resource efficiency and waste recycling at the beginning of the year 2015. The aim of the research study was to collect information necessary for developing a curriculum and implementation for the Waste Treatment–Bio gasification and composting course. The main objective of the study was to explore the following question: Why and how university students want to develop their competency on resource efficiency and waste treatment?

In the first three items of the questionnaire the students were requested to assess the significance of food waste and selected strategies of its prevention. According to 96% of respondents, food waste is a challenge for the community and  risk to the environment. (60%  agreed strongly and 36% agreed with the statement). Their sentiment was even stronger about the ways of its prevention by better need assessment, rational buying, storage and use of feed. (86% strongly agreed). Their opinion were more divided on the role of the media in raising general awareness of the problem. They were either highly (36%) or just skeptical (39%) about the media’s impact on the society in this respect. Only 9% declared their belief in media campaigns role in raising consumers’ awareness.

working on actual challenges and engagement in research and development projects, especially in international teams will be more effective than traditional forms of ready knowledge transfer. They understand that academic instructors may not be the most competent people to assess and give feedback to students learning about food waste treatment. They are most emotional about that issue and logically prefer multi-stakeholder involvement in the assessment.

Students of Biotechnology ( at Intercollegiate Faculty) appear as more knowledgeable but also more engaged in the food waste educational matters than students of other faculties at University of Gdansk. They will be also the potential target group of the pilot course as the most responsive to the expertise offered by TUAS as part of Innovation Pedagogy (research hatcheries).


Literatura

Bagherzadeh, Morvarid, Mitsuhiro Inamura, and Hyunchul Jeong. "Food waste along the food chain." (2014).

Ole Jørgen Hanssen, Asa Stenmarck, Polina Dekhtyar, Clementine O’Connor and Karin Östergren. "Review of EUROSTATs reporting method and statistics." (2013).

WNS-PEDSP-L3Z-(2020/2021 zdolni Praca z uczniem wybitnie zdolnym
ATC-Choroby genetyczne człowieka - BIOLOGIA
ATC-Choroby genetyczne człowieka - GIBE
ATC-Genetyka człowieka z elementami chorób genetycznych-Biol_med
ATC-Medyczne zastosowania genetyki populacyjnej
ATC-Podstawy genetyki człowieka - Bioinformatyka
ATC-Seminarium I
ATC-Seminarium II
Genetyka człowieka

Genetyka człowieka to kurs w oparciu o wykład pod tym tytułem dla I roku MSU kierunku Biologia. Zawiera prezentację z poszczególnymi zagadnieniami oraz materiały dodatkowe (suplementy), które zawierają wiadomości uzupełniające do poszczególnych slajdów. 

Genetyka człowieka z elementami chorób genetycznych

Kurs jest kontynuacją wykładu dla II roku MSU kierunku Biologia medyczna. W ramach kursu będą prezentowane poszczególne tematy, które student będzie samodzielnie zgłębiał na podstawie załączonej prezentacji oraz materiałów dodatkowych, które uzupełnią wiedzę na tematy poruszane w wykładzie. 

Podstawy genetyki człowieka

Kurs jest skierowany do studentów III roku studiów licencjackich z zakresu podstawowej wiedzy na temat genetyki człowieka.

ATC-Ochrona środowiska wykład humanizujący

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku Wydziału Chemicznego. Jest to wykład humanizujący na temat "Człowiek, środowisko, higiena w rozwoju dziejowym".

Historia nowożytna Polski

W kursie zamieszczane będą teksty źródłowe do tematów realizowanych na ćwiczeniach historii nowożytnej Polski oraz fragmenty książek, artykułów, ikonografia i inne materiały, które są szczególnie polecane studentom.

Historia powszechna nowożytna

Kurs kierowany jest do studentów II roku Historii i zawiera uzupełniające materiały źródłowe do zajęć z historii powszechnej nowożytnej.Krajoznawstwo i turystyka historyczna W kursie zamieszczonych zostanie 10 skryptów wspomagających następujące zajęcia: Najdawniejsze dzieje Polski i Europy w świetle odkryć archeologicznych, Cywilizacja świata starożytnego, Cywilizacja czasów średniowiecza, Cywilizacja czasów nowożytnych, Cywilizacja XIX i XX wieku; Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze, Dziedzictwo kulturowe Pomorza, Geografia turystyczna Polski i świata, Zarys historii turystyki, Metodyka prowadzenia imprez turystycznych. Ideą skryptów nie jest zastąpienie zajęć ale uporządkowanie wiedzy przekazywanej na ćwiczeniach, wykładach i konwersatoriach. Mają one ułatwić proces uczenia poprzez zebranie najważniejszych wiadomości w jednym miejscu, usystematyzowanie ich i podanie w przystępny sposób. Każdy skrypt wzbogacony jest mapami, ilustracjami, tabelami oraz bibliografią.
Techniki pisania prac akademickich

Celem kursu jest dostarczenie studentom wiedzy oraz wyrobienie umiejętności umożliwiających poprawne konstruowanie wypowiedzi ustnych oraz pisemnych, zwłaszcza prac dyplomowych. W kursie zamieszczane będą materiały dla studentów zawierające zadania, prezentacje, artykuły i inne pomoce niezbędne do opanowania założonych treści kursu.

Wykład humanistyczny - człowiek, środowisko, higiena w rozwoju dziejowym
Wykład monograficzny "Kresy 1795-1914". Historia, ludzie, życie codzienne

W kursie zamieszczane będą materiały uzupełniające do wykładów - artykuły, fragmenty książek, wykłady autorskie, a także prezentacje. Z kursu mogą korzystać zainteresowani studenci wszystkich kierunków Wydziału Historycznego.

Historia Gospodarcza - I rok - studia niesacjonarne

Wykład ma na celu zapoznanie studenta z najważniejszymi osiągnięciami ludzkości w dziedzinie rozwoju gospodarczego od średniowiecza do XX wieku, w tym z uwarunkowaniami politycznymi i społecznymi różnych zjawisk gospodarczych zachodzących w poszczególnych epokach historycznych.

ATC-WH-NZ-3LDZ-(2020/2021) - Seminarium licencjackie: Niemcoznawstwo
ATC-WZ-DW-3LZAO-(2020/2021) - Historia gospodarcza - studia zaoczne
ATC-WZ-DW-L3DZ-(2020/2021)-Historia gospodarcza

Historia gospodarcza - wykład do wyboru dla studentów Wydziału Zarządzania - kierunków: 1/ Informatyka i ekonometria - 3 lic. dzienne; 2/ Zarządzanie - 3 lic. dzienne; 3/ Finanse i rachunkowość - 3 lic. dzienne

Historia Europy Wschodniej

Wykłady zostały podzielone na dwie główne części.

Pierwsza - teoretyczna, ma na celu przybliżenie różnego definiowania i rozumienia terminów: Europa Środkowo-Wschodnia, Europa Środkowa, Europa Wschodnia; wskazać, jakie rozbieżności na temat granic tego obszaru występują w historiografii; ukazać złożoność procesów prowadzących do ukształtowania się świadomości narodowej (łotewskiej, estońskiej, litewskiej,białoruskiej, ukraińskiej) w tym regionie oraz omówić najważniejsze drogi prowadzące do powstania państw narodowych w tym regionie. Szczególna uwaga zwrócona zostanie również na kwestie związane z pojęciami narodu i nacjonalizmu oraz omówione zostaną cztery najważniejsze paradygmaty nacjonalizmu.

Druga -historyczna, ma na celu omówienie najważniejszych procesów historycznych, zachodzących od IX do XX wieku na terenie dzisiejszych państw: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Estonii.


Historia Gospodarcza - I rok - studia dzienne
Historia Gospodarcza Wydział Ekonomiczny – SNL

Wykład ma na celu zapoznanie studenta z najważniejszymi osiągnięciami ludzkości w dziedzinie rozwoju gospodarczego od średniowiecza do XX wieku, w tym z uwarunkowaniami politycznymi i społecznymi różnych zjawisk gospodarczych zachodzących w poszczególnych epokach historycznych.

Seminarium dyplomowe (licencjackie) NIEMCOZNAWSTWO

Seminarium dyplomowe (licencjackie) przeznaczone dla studentów III roku Niemcoznawstwa SSL. Studenci piszą pod moim kierunkiem pracę licencjacką poświęconą zagadnieniom związanym z historią i kulturą Niemiec oraz krajów niemieckiego obszaru językowego w cezurach czasowych od  XIX do  XXI wieku.

Seminarium dyplomowe (magisterskie) - II rok

Seminarium magisterskie przeznaczone dla studentów II roku Historii SSM. Stanowi kontynuację seminarium dyplomowego z pierwszego roku studiów. Studenci piszą pod moim kierunkiem pracę magisterską poświęconą zagadnieniom historii Polski i powszechnej przede wszystkim z XIX i XX wieku.

abc
Praktyczna nauka j. szwedzkiego - III rok  Ćwiczenia poszerzające podstawowy zasób słownictwa- wprowadzanie słownictwa specjalistycznego z wybranych dziedzin
Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu -      głównie w oparciu o:Testa, läs och hör /red. Studio J. Karlsson oraz sr.se
Ćwiczenia w rozumieniu tekstu pisanego                   
Ćwiczenia pogłębiające znajomość szwedzkiej gramatyki
Lektura szwedzkich książek z listy na Historię literatury Szwecji z ustnym indywidualnym zaliczeniem
Obejrzenie filmu  "Ronja rövardotter"  z ćwiczeniami ze słownictwa
i inne.
Literatura
Risérus H., Sandahl Å., Stjärnlöf S., Mål 3 
Hallström A.,Övningsbok i ordbildning med regler
Lundh D., Lite av varje
Watcyn- Jones P., Bygg upp ditt ordförråd [Bd 2], [Bd 3]
Przekład tekstów użytkowych szwedzkich
Wybrane zagadnienia z literatury Szwecji
xyz
Słowotwórstwo języka niemieckiego

Kurs ze słowotwórstwa obejmuje wiadomości z zakresu analizy morfologicznej wyrazów (morfemy i ich rodzaje) oraz procesów słowotwórczych (Komposition, explizite Derivation, Kontamination, Reduplikation, implizite Derivation, Konversion, retrograde Derivation, Kurzwortbildung).

Literatura:

Lohde, Michael (2006): Wortbildung des modernen Deutschen. Ein Lehr- und Übungsbuch. Tübingen.


Kontakt do nauczyciela:

Dominika Janus

dominika.janus@ug.edu.pl / domijanus@wp.pl

2019/20, Ekonometria [ćw], N11

Ekonometria


Cele kształcenia:

Poznanie zależności pomiędzy odwzorowywanym systemem ekonomicznym a jego modelem oraz prostych narzędzi pomiaru zależności miedzy występującymi w modelu zmiennymi ekonomicznymi. Wypracowanie umiejętności analizowania sytuacji decyzyjnych w organizacjach gospodarczych, ich formalizacji i rozwiązywania.


LIteratura:

 1. Kozubski J., Wprowadzenie do badań operacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.

 2. Kufel T., Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

 3. Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

 4. Madalla G.S., Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

 5. Trzaskalik T. (red.), Wprowadzenie do badań operacyjnyjnych z komputerem. PWE, Warszawa 2008.

2019/20, Ekonometria I [ćw], ETiL (SS1)
2019/20, Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa [ćw], S12
Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa


Cele kształcenia:

Poznanie zasad obliczania wartości kapitału w czasie. Wykorzystanie poznanych zasad do: wyznaczania wartości kapitału w dowolnym momencie, aktualizacji ciągu płatności na dowolny moment, sporządzania planu spłaty długów, oceny projektów inwestycyjnych, wyceny instrumentów dłużnych oraz podstawowych kalkulacji aktuarialnych.


LIteratura:

 1. Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2005
 2. Adamczak A., Majerowska M., Matematyka finansowa w przykładach, WSFiR, Sopot 2003
 3. Dobija M., Smaga E., Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN 1995
 4. Jaworski P., Micał J., Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa 2005 
 5. Kellison S. G., The Theory of Interest, Homewood-Boston Irwin 1991
 6. Kozubski J., Matematyczne modelowanie wybranych procesów finansowychWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2002
 7. Sobczyk M., Matematyka finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000

2019/20, Zastosowania ekonometrii [ćw], DEiFP, ETiL (SS2)
2019/20, Zastosowania ekonometrii [ćw], ETiL (SN2)
2020/21, Badania operacyjne [ćw], S32-41
2020/21, Ekonometria [ćw], N11

Ekonometria


Cele kształcenia:

Poznanie zależności pomiędzy odwzorowywanym systemem ekonomicznym a jego modelem oraz prostych narzędzi pomiaru zależności miedzy występującymi w modelu zmiennymi ekonomicznymi. Wypracowanie umiejętności analizowania sytuacji decyzyjnych w organizacjach gospodarczych, ich formalizacji i rozwiązywania.


LIteratura:

 1. Kozubski J., Wprowadzenie do badań operacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.

 2. Kufel T., Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

 3. Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

 4. Madalla G.S., Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

 5. Trzaskalik T. (red.), Wprowadzenie do badań operacyjnyjnych z komputerem. PWE, Warszawa 2008.


2020/21, Ekonometria [ćw], S53

Ekonometria


Cele kształcenia:

Przedstawienie modelu ekonometrycznego jako narzędzia pomiaru w naukach o zarządzaniu oraz ekonomii. Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie budowania, szacowania, interpretacji oraz oceny modeli ekonometrycznych.

Treści programowe:

Ekonometria jako dyscyplina naukowa. Cele i metody ekonometrii. Model ekonomiczny a model ekonometryczny. Postać, struktura i klasyfikacje modeli ekonometrycznych. Interpretacja parametrów strukturalnych modelu. Parametry przeciętne, parametry krańcowe, elastyczności cząstkowe. Założenia numeryczne i stochastyczne oraz konsekwencje ich (nie)spełnienia. Estymacja parametrów modelu metodą najmniejszych kwadratów (MNK). Własności estymatora MNK, twierdzenia Gaussa-Markowa. Weryfikacja ekonomiczna i statystyczna modelu.  Testowanie istotności parametrów strukturalnych modelu, dołączanie i odłączanie zmiennych objaśniających, testowanie restrykcji nakładanych na parametry strukturalne. Testy diagnostyczne dotyczące normalności rozkładu składników losowych, stałości wariancji składników losowych, braku autokorelacji składników losowych. Testowanie poprawności postaci funkcyjnej modelu. Miary dopasowania modelu do danych empirycznych. Przykłady empiryczne wybranych modeli ekonometrycznych. Model dynamiczny: postać ogólna i postacie szczegółowe, klasyfikacje modeli dynamicznych, interpretacja parametrów, mnożniki krótko- i długookresowe, indywidualne i skumulowane. Wykorzystanie zmiennych zerojedynkowych do modelowania zjawisk jakościowych i cyklicznych. Elementy prognozowania ekonometrycznego. Wyznaczanie prognoz na podstawie modelu ekonometrycznego, szacowanie średnich błędów prognozy, wyznaczanie przedziałów ufności dla zmiennej prognozowanej.


LIteratura:

 1. Koop G., Wprowadzenie do ekonometrii. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

 2. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl. PWN, Warszawa 2013.

 3. Maddala G.S., Ekonometria. PWN, Warszawa 2006.

 4. Gruszczyński M. (red.), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

 5. Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red.), Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich. PWN, Warszawa 2009.

 6. Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. PWN, Warszawa 2004.

2020/21, Ekonometria I [ćw], PGiSP, TP (SS1)
2020/21, Elementy Matematyki Finansowej [ćw], S44, N44
2020/21, Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa [ćw], S12

Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa


Cele kształcenia:

Poznanie zasad obliczania wartości kapitału w czasie. Wykorzystanie poznanych zasad do: wyznaczania wartości kapitału w dowolnym momencie, aktualizacji ciągu płatności na dowolny moment, sporządzania planu spłaty długów, oceny projektów inwestycyjnych, wyceny instrumentów dłużnych oraz podstawowych kalkulacji aktuarialnych.


LIteratura:

 1. Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2005
 2. Adamczak A., Majerowska M., Matematyka finansowa w przykładach, WSFiR, Sopot 2003
 3. Dobija M., Smaga E., Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN 1995
 4. Jaworski P., Micał J., Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa 2005 
 5. Kellison S. G., The Theory of Interest, Homewood-Boston Irwin 1991
 6. Kozubski J., Matematyczne modelowanie wybranych procesów finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2002
 7. Sobczyk M., Matematyka finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000

2020/21, Zastosowania ekonometrii [ćw], IwG, KRT, PGiSP (SS2)
2020/21, Zastosowania matematyki w ekonomii


Cele kształcenia:

Wyrównanie poziomu wiedzy studentów, a następnie rozwinięcie znajomości metod matematycznych niezbędnych w dalszym kształceniu. Poznanie możliwości zastosowań metod matematycznych w ekonomii.


Treści programowe:

Elementy algebry liniowej
1. Macierze: pojęcie macierzy, rodzaje macierzy, działania na macierzach i ich własności, wyznacznik macierzy kwadratowej i jego własności, operacje elementarne na macierzy, wyznaczanie macierzy odwrotnej. Przykłady zastosowań macierzy w zagadnieniach ekonomicznych.
2. Układy równań liniowych: postać macierzowa układu równań liniowych, rozwiązywanie układów równań liniowych (oznaczonych, nieoznaczonych, sprzecznych). Przykłady układów równań liniowych w zagadnieniach ekonomicznych.

Elementy analizy matematycznej

3. Ciągi liczbowe: monotoniczność ciągów, ciągi arytmetyczne i geometryczne, granice ciągów, ciągi zbieżne i rozbieżne, ciągi zbieżne do liczby e. Ciągi płatności w matematyce finansowej.

4. Funkcje jednej zmiennej: pojęcie funkcji, granica funkcji (definicja według Heinego i Cauchy’ego), ciągłość funkcji. Przykłady zależności funkcyjnych w ekonomii.

5. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej: iloraz różnicowy, pochodna funkcji w punkcie, interpretacja geometryczna pochodnej, własności pochodnej, twierdzenie Lagrange’a, pochodne wyższych rzędów, reguła de L’Hospitala.

6. Zastosowanie pochodnych do badania własności funkcji: monotoniczność funkcji a znak pochodnej, warunek konieczny i dostateczny na istnienie ekstremum lokalnego funkcji, największa i najmniejsza wartość funkcji. Przykłady wykorzystania rachunku różniczkowego w ekonomii.

7. Funkcje wielu zmiennych: określenie funkcji wielu zmiennych, granica funkcji, ciągłość funkcji, pochodne cząstkowe, ekstrema lokalne, ekstrema warunkowe, największa i najmniejsza wartość funkcji. Przykłady wykorzystania rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych w ekonomii.

8. Rachunek całkowy: pojęcie całki nieoznaczonej, własności całki nieoznaczonej, metody całkowania: całkowanie przez części i całkowanie przez podstawienie, pojęcie całki oznaczonej, interpretacja geometryczna całki oznaczonej, własności całki oznaczonej, obliczanie pól ograniczonych krzywymi, całki niewłaściwe. Przykłady wykorzystania rachunku całkowego w ekonomii.


Wykaz literatury:

 1. Bażańska T., M. Nykowska, Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych, Wydawnictwo Branta 2003
 2. Bednarski T., Elementy matematyki w naukach ekonomicznych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
 3. Chiang A. C., Podstawy ekonomii matematycznej, PWN, Warszawa 1994
 4. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II, PWN, Warszawa 2003
 5. Matłoka M. (red), Matematyka dla ekonomistów, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000
 6. Piszczała J., Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1998
 7. Piszczała J., Piszczała M., Wojcieszyn B., Matematyka z zadaniami, PWN, Warszawa 1981
 8. Sadowski M, Spanily T., Matematyka w zadaniach dla studentów kierunków ekonomicznych, Wydawnictwo UG, Gdańsk, 1999

Diagnoza osobowości <p style="margin-left:0.63cm;margin-bottom:0cm;"><span style="color:#1f497d;"><span style="font-size:small;">Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności posługiwania się kwestionariuszami osobowości oraz świadomość ograniczeń i etycznych zagadnień związanych z posługiwaniem się testami osobowości i procesem diagnozy. </span></span> </p>
Literatura
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:small;">Brzozowski, P. , Drwal, R.Ł. (1995) Kwestionariusz Osobowości H. J. Eysencka- polska adaptacja EPQ-R. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP</span></span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:small;">Zawadzki, B. i in. (1998). Inwentarz osobowości Costy i McCrae- adaptacja polska. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP</span></span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-size:small;">Zawadzki, B., Strelau, J. (1997) Formalna Charakterystyka Zachowania- Kwestionariusz Temperamentu. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP</span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-size:small;">Oniszczenko W. (1997) Kwestionariusz Temperamentu EAS Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina - wersje dla dorosłych i dla dzieci. Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.</span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-size:small;">Wrześniewski K., Sosnowski T., Jaworowska A., Fecenec D. (2006) Inwentarz Stanu Cechy Lęku STAI, Polska adaptacja STAI . Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.</span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-size:small;">Dzwonkowska I., Lachowicz –Tabaczek K., Łaguna M. (2008) Samoocena i jej pomiar SES. Polska adaptacja skali Fecenec D. (2008) . Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.</span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:small;">Jaworowska, A., Matczak, A.,(1998). Test Niedokończonych Zdań Rottera RISB. Pracownia Testów Psychologicznych PTP</span></span></p><br />
Miasto jako przestrzeń zagrożeń społecznych Celem kursu jest&nbsp; (a) Zapoznanie studentów ze specyfiką zagrożeń społecznych związanych z życiem w mieście. (b) Zapoznanie studentów z koncepcjami teoretycznymi wiążącymi strukturę miast z występowaniem negatywnych zjawisk społecznych. (c) Przygotowanie studentów do refleksji i analizy współczesnego miasta jako przestrzeni wpływającej na poczucie bezpieczeństwa i jakość życia.
Literatura
Marsella, A. J. (1998). Urbanization, mental health, and social deviancy: A review of issues and research. American Psychologist, 53, 624–634. Black, M. M., &amp; Krishnakumar, A. (1998). Children in low-income, urban settings: Interventions to promote mental health and well-being. American Psychologist, 53, 635–646. Altheide, D. (2003). Mass media, crime and discourse of fear. The Hedgehog Review 5, 9-25. Ellin, N. (2003). Fear and city building. The Hedgehog Review 5, 43-61. Dixon, J., Levine, M., McAuley, R. (2006). Locating impopriety: street drinking, moral order, and the ideological dilem ma of public space. Political Psychology, 27, 187-206. Nawratek, K. (2008). Miasto jako idea polityczna. Kraków: Korporacja Ha!Art, s 159 – 195. Leyden, K. (2003). Social capital and the built environment: The importance of walkable neighbourhoods. American Journal of Public Health, 93, 1546-1551.. Wandersman, A., Nation, M. (1998). Urban neighborhood and mental health. Psychological contributions to understanding toxicity, resilience and interventions. American Psychologist, 6, 647-656. Billig, M., Churchman, A. (2003). Building walls of brick and breaching walls of separation. Environment and behavior. 35, 227-249. Baum, A., Bell, P., T. Greene. (2004). Psychologia środowiskowa. Gdańsk: GWP, s. 415-461. Fine, M.,Freudenberg, N., Payne, Y., Perkins,T., Smith, K., Wanzer, K. (2003). „Anything can happen with police around”: Urban youth evaluate strategies of surveillance in public places. Journal of Social Issues, 59, 141-158.
Psychologia osobowości. Kurs zawiera materiały, informacje i prezentacje przeznaczone dla uczestników ćwiczeń "Psychologia osobowości"
Literatura
Literatura znajduję sie w sylabusie zajęć.
ATC-Elementy psychologii społecznej, rozwojowej i klinicznej dla pracy socjalnej WYKŁAD
ATC-Metodyka pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo

Cele kształcenia

1. zapoznanie studentów psychologicznymi i społecznymi, a także zdrowotnymi konsekwencjami migracji osób i grup 

2. omówienie migracji jako sytuacji stresowej i traumatycznej

3. omówienie dynamiki konfliktów na tle rasowym, etnicznym, religijnym itp. 

4. zapoznanie z metodą interwencji kryzysowej w pracy z migrantami 

5. inne metody indywidualne w pracy z osobami i grupami ze środowiska zróżnicowanego kulturowo 

6. metody grupowe podejemowane w pracy w środwsiku zróżnicowanym kultuwowo 

7. metodyczne ochrona własnego dziedzictwa kultutowego (kultura mniejszościowa) i jednoczesnego uczenia się kultury większościowej - konflikt

ATC-Praca z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym
ATC-Psychologiczna koncepcje rozwoju dzieci GRUPA A
ATC-Trening umiejętności interpersonalnych GRUPA A
ATC-Trening umiejętności interpersonalnych GRUPA B
ATC-WNS--PRSOC-L3DZ-SUPERWIZJA W PRACY SOCJALNEJ
ATC-WNS--PRSOC-MU1DZ-SUPERWIZJA W PRACY SOCJALNEJ
ATC-WNS--PRSOC-MU2DZ-PSYCHOLOGIA STARZENIA SIĘ I PRZEMIJANIA
ATC-Wprowadzenie do praktyk. Instytucjonalna opieka i pomoc socjalna GRUPA A
ATC-Wprowadzenie do praktyk. Instytucjonalna opieka i pomoc socjalna GRUPA B
Doktoratorium/Dydaktyka akademicka (SDNHiS/ SDNPiŚ)

Kurs adresowany jest do doktorantów wszystkich trzech szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego. 

Głównym celem „Doktoratorium” jest kompleksowe przygotowanie doktorantów do realizacji zajęć dydaktycznych ze studentami w zakresie planowania, przeprowadzania oraz ewaluacji i oceniania, a także stworzenie okazji do debaty nad sensem i możliwymi odczytaniami kształcenia akademickiego. Przedmiot realizowany jest zgodnie z najnowszymi standardami stosowanymi na świecie zarówno w zakresie formy (strategie „blended learning” oraz „flipped classroom”)  jak i treści (zindywidualizowane moduły realizacyjne). 

Formuła blended learning wykorzystuje w równych proporcjach zasoby on-line umieszczane na Portalu Edukacyjnym (PE) UG (30 godzin = 1 ECTS) oraz warsztaty stacjonarne lub on-line(30 godzin = 1 ECTS). 

Odwołanie do strategii flipped classroom oznacza odwrócenie zwyczajowego porządku realizacji treści. W tej formule zajęć studenci nabywają wiedzę pomiędzy zajęciami stacjonarnymi pracując samodzielnie z materiałami, zaś w trakcie spotkań stacjonarnych rozwijają  związane z nią umiejętności praktyczne.


Organizacja treści kształcenia 

Przedmiot podzielony jest na trzy moduły:

I Moduł:Sens edukacji akademickiej i projektowanie zajęć dydaktycznych: 6h zajęć stacjonarnych lub online + 9h pracy własnej  w środowisku on-line (PE)

II Moduł: „Metody dydaktyczne”: 15 h zajęć stacjonarnych lub online  + 6h pracy własnej 
w środowisku on-line (PE)

III Moduł: „Ocenianie i ewaluacja: 9h zajęć stacjonarnych lub online  + 12h pracy własnej  w środowisku on-line (PE)

 

Język wykładowy: polski


Zarys treści kształcenia dla poszczególnych modułów

I moduł:

 • sens kształcenia akademickiego, ideologie edukacyjne
 • umiejętności intelektualne studentów a organizacja pracy nauczyciela;
 • studiowanie jako tworzenie i/lub nabywanie znaczeń;
 • formułowanie celów kształcenia;  
 • budowa i rola sylabusa w planowaniu zajęć.

II moduł:

 • komunikacja, konflikt, władza, atmosfera  w realizacji zajęć;
 • dynamika i specyfika pracy grupowej (w tym negocjowanie protokołu grupowego);  
 • nowoczesne techniki, metody i strategie kształcenia (w tym np: flipped classroom, gamyfikacja, tutoring, metaplan, jig-saw, debata, kula śniegowa, eksperyment, metoda laboratoryjna, seminarium, wykład, warsztat, student w płaszczu eksperta, PBL, TBL, Research based education, video-assisted lecturing); 
 • metody wspomagania studentów w pracy z tekstem naukowym (w tym np: graficzne formy prezentacji treści; notatki metodą Cornella; przekłady na inne kody). 

III moduł: 

 • podejścia i strategie oceniania (w tym zwłaszcza: ocenianie sumatywne, ocenianie kształtujące); 
 • narzędzia diagnozy wiedzy uprzedniej studentów (w tym np. pre-testy i post-testy; metody projekcyjne, mapy skojarzeń, inne);
 • narzędzia i metody dostarczania informacji zwrotnej (feed-back; feed-forward; peer assessment, superwizja grupowa, kolektywna superwizja akademicka, ewaluacja DELPHI
 • narzędzia oceny pracy studentów (testy, portfolio, e-portfolio, dziennik uczenia się, rubrics, formy alternatywne); 
 • typy efektów kształcenia a narzędzia weryfikacji (w zakresie: wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych, change-maker skills). 


test e-lerning

Kontakt z K.Jereczek - Korzeniewską


Literatura

Jereczek - Korzeniewska

ATC-WCH-BCH-INZ35DZ-(2020/2021) Procesy biotechnologiczne w przemyśle chemicznym

Wykład "Procesy biotechnologiczne w przemyśle chemicznym", 15 godzin, egzamin, ECTS 3.

Formy kształcenia: on-line, e-learning. Prowadząca: dr inż. J. Jeżewska-Frąckowiak

ATC-WCH-CH-L3DZ-(2020/2021) Biotechnologia żywności

Biotechnologia żywności, wykład, 15 h, 2 ECTS.

Formy kształcenia: on-line, e-learning, zaliczenie z egzaminem. Prowadząca: dr inż. J. Jeżewska-Frąckowiak

ATC-WCH-CHEM-MU2-(2020/2021) Genetyka molekularna cz. 1

Genetyka molekularna, cz. 1 (1 połowa semestru), wykład specjalizacyjny i fakultatywny, 30 h.

Zaliczenie na ocenę. Formy kształcenia: on-line, e-learning. Prowadząca: dr inż. J. Jeżewska-Frąckowiak

ATC-WCH-CHEM-MU2DZ-(2020/2021) LZCH MIKROBIOLOGIA - odrabianie Odrabianie zajęć laboratoryjnych LZCH MIKROBIOLOGIA dla studiów stacjonarnych  w formie on-line
ATC-WCH-CHEM-MU2DZ-(2020/2021) LZCH MIKROBIOLOGIA GR 1

laboratorium zdalne

ATC-WCH-CHEM-MU2DZ-(2020/2021) LZCH MIKROBIOLOGIA GR 2

laboratorium zdalne

ATC-WCH-CHEM-MU2ZAO-(2020/2021) Genetyka molekularna

Genetyka molekularna, wykład specjalizacyjny i fakultatywny, 18 h.

Zaliczenie na ocenę. Formy kształcenia: on-line, e-learning. Prowadząca: dr inż. J. Jeżewska-Frąckowiak

ATC-WCH-CHEM-MU2ZAO-(2020/2021) LZCH MIKROBIOLOGIA - odrabianie

Odrabianie zajęć laboratoryjnych LZCH MIKROBIOLOGIA dla studiów niestacjonarnych  w formie on-line

ATC-WCH-CHEM-MU2ZAO-(2020/2021) LZCH MIKROBIOLOGIA GR 1 laboratorium zdalne
ATC-WCH-CHEM-MU2ZAO-(2020/2021) LZCH MIKROBIOLOGIA GR 2

laboratorium zdalne

ATC-WCH-CHEM-MU2ZAO-(2020/2021) LZCH MIKROBIOLOGIA GR 3

laboratorium zdalne

ATC-WCH-CHEM-MU2ZAO-(2020/2021) LZCH MIKROBIOLOGIA GR 4 laboratorium zdalne
ATC-WCH-CHEM-MU2ZAO-(2020/2021) SEMINARIUM MAGISTERSKIE
ATC-WE-BiTE-MU2DZ-(2020/2021) Biotechnologia w ochronie środowiska

Wykład  "Biotechnologia w ochronie środowiska", 8 godzin, zaliczenie na ocenę, ECTS 2. Formy kształcenia: e-learning, on-line. Prowadząca: dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak

ATC-WE-BiTE-MU2DZ-(2020/2021) Biotechnologia w ochronie środowiska laboratorium - odrabianie

Laboratorium  "Biotechnologia w ochronie środowiska", 7 godzin, zaliczenie, ECTS 1. Formy kształcenia: e-learning, on-line. Prowadząca: dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak

ODRABIANIE ZALEGŁOŚCI

ATC-WE-BiTE-MU2DZ-(2020/2021) Biotechnologia w ochronie środowiska laboratorium gr. 1

Laboratorium  "Biotechnologia w ochronie środowiska", 7 godzin, zaliczenie, ECTS 1. Formy kształcenia: e-learning, on-line. Prowadząca: dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak

ATC-WE-BiTE-MU2DZ-(2020/2021) Biotechnologia w ochronie środowiska laboratorium gr. 2

Laboratorium  "Biotechnologia w ochronie środowiska", 7 godzin, zaliczenie, ECTS 1. Formy kształcenia: e-learning, on-line. Prowadząca: dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak

ATC-WE-BiTE-MU2DZ-(2020/2021) Biotechnologia w ochronie środowiska laboratorium gr. 3

Laboratorium  "Biotechnologia w ochronie środowiska", 7 godzin, zaliczenie, ECTS 1. Formy kształcenia: e-learning, on-line. Prowadząca: dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak

BIOPUZZLE gr 1 on-line 2019/2020

kurs BIOPUZZLE 19/20 w formie e-learning z zaliczeniem

BIOPUZZLE gr 2 on-line 2019/2020

kurs BIOPUZZLE 19/20 w formie e-learning z zaliczeniem

BIOPUZZLE gr 3 on-line 2019/2020

kurs BIOPUZZLE 19/20 w formie e-learning z zaliczeniem

Biotechnologia żywności - laboratorium 2019/2020 BIOTECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI - laboratorium 2019/2020 w formie e-learning z zaliczeniem
Biotechnologia żywności - wykład 2019/2020

BIOTECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI - wykład 2019/2020 w formie e-learning z egzaminem

Genetyka molekularna cz. 1 2019/2020

GENETYKA MOLEKULARNA cz.1  2019/2020 - zaliczenie wykładu w formie e-learning

KONSULTACJE ON-LINE 2019/2020 J. Jeżewska-Frąckowiak

Semestr letni 2019/2020. Zapraszam do konsultacji on-line na czacie.


LZCH MIKROBIOLOGIA GR 4 2020/2021

laboratorium zdalne

Mikroorganizmy w biotechnologii WO 2020/2021

Wykład ogólnouczelniany "Mikroorganizmy w biotechnologii", 30 godzin, zaliczenie na ocenę, ECTS 2. Formy kształcenia: e-learning, on-line. Prowadząca: dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak

Procesy biotechnologiczne w przemyśle chemicznym 2019/2020 PROCESY BIOTECHNOLOGICZNE W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM 2019/2020 - egzamin w formie e-learning
TEST
ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) Komputerowe przetwarzanie dokumentów
ATC-WFMI-INF-MU2DZ-(2020/2021)Inteligencja obliczeniowa

Kurs wspiera zajęcia z przedmiotu Inteligencja obliczeniowa dla studentów kierunku Informatyka, studia II stopnia, studia stacjonarne.


Literatura
J. Grus - Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie, Helion 2020
F. Chollet - Deep learning. Praca z językiem Python i biblioteką Keras, Helion 2019

L. Rutkowski - Metody i techniki sztucznej inteligencji. Inteligencja obliczeniowa, PWN 2005

J. Han, M. Kamber - Data mining. Concepts and techniques, Academic Press 2001

T. Morzy - Eksploracja danych. Metody i algorytmy, PWN 2013

A. P. Engelbrecht - Computational intelligence. An introduction, J. Wiley & Sons, 2007

ATC-WFMI-INF-MU2ZAO-(2020/2021)Inteligencja obliczeniowa- studia niestacjonarne

Kurs wspiera zajecia na studiach niestacjonarnych.


Literatura

J. Grus - Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie, Helion 2020
F. Chollet - Deep learning. Praca z językiem Python i biblioteką Keras, Helion 2019

L. Rutkowski - Metody i techniki sztucznej inteligencji. Inteligencja obliczeniowa, PWN 2005
J. Han, M. Kamber - Data mining. Concepts and techniques, Academic Press 2001
T. Morzy - Eksploracja danych. Metody i algorytmy, PWN 2013
A. P. Engelbrecht - Computational intelligence. An introduction, J. Wiley & Sons, 2007
biblioteki dla sieci neuronowych
zbiory danych, np UCI Repository

ATC-WMFI-INF-L2DZ-(2020-2021)-AUT
ATC-WMFI-INF-L3DZ-(2020/2021)Fakultet PJN
ATC-WMFI-INF-MU2DZ-(2020/2021)Seminarium

Na stronie kursu będą zamieszczane artykuły do zreferownia a także prezentacje przygotowane przez studentów.

ATC-WMFI-INF-MU2ZAO-(2020/2021)Obliczalnosc

Kurs zawiera materiały do przedmiotu Obliczalność i złożoność obliczeniowa,  Informatyka 2 rok  MSU

Literatura:

J. Jędrzejowicz, A. Szepietowski- Języki, automaty, złożoność obliczeniowa, Wyd. UG 2008
C. Papadimitriou - Złożoność obliczeniowa,  WNT 2002
D. Harel - Rzecz o istocie informatyki, WNT 1992


ATC-WPiA-PIDP-SZ-2020/2021 (ZAMÓWIENIA PUBLICZNE)

zamówienia publiczne


Literatura

zamówienia publiczne - zgodnie z sylabusem

ANALIZA PODATKOWA I PLANOWANIE PODATKOWE CW SZ [2018/2019]
 1.  

Literatura

sylabus

Analiza podatkowa i planowanie podatkowe SZ

kurs


Literatura

na 1 spotkaniu

ATC-WPiA-AS-SD-2020/2021 (Finansowanie dzialalnosci gospodarczej)

kurs


Literatura

w sylabusie

ATC-WPiA-AS-SD-2020/2021 (ZAMOWIENIA PUBLICZNE)

kurs


Literatura

kurs

ATC-WPiA-AZ-SZ-2020/2021 (ZAMÓWIENIA PUBLICZNE)

zamówienia publiczne


Literatura

zostanie podana na wykładzie

ATC-WPIA-PIDP-MU2ZAO-(2020/2021) WYKŁAD OPODATKOWANIE DOCHODU W PRAWIE POLSKIM

kurs


Literatura

w sylabusie

ATC-WPIA-PIDPL-SN-2020/2021 (Podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego)

międzynarodowe prawo podatkowe


Literatura

międzynarodowe prawo podatkowe

ATC-WPIA-PIDZLZ3-SN-2020/2021-WDW PLANOWANIE PODATKOWE I OPTYMALIZACJA PODATKOWA SZ [2019/2020]

Miedzynarodowe planowanie podatkowe


Literatura

Principles of International Tax Planning Hardcover – May 29, 2015
by Rohit Gupta  (Author)
Hardcover: 432 pages
Publisher: Taxmann Publications Pvt. Ltd.; 2015 edition (May 29, 2015)
Language: English
ISBN-10: 9350716720
ISBN-13: 978-9350716724

ATC-WPIA-PRAWO-PILSP202-TAX LAW SD (2020/2021)

Tax law 

ATC-WPiA-PRAWO-PS5+PW5-SEMINARIUM PRAWO SD (2020/2021)
 • sylabus

Literatura
 • sylabus
ATC-WPiA-PS-SD-2020/2021 (Miedzynarodowe prawo podatkowe)

podatki


Literatura

w sylabusie

ATC-WPiA-PS-SD-2020/2021 (PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)
 • sylabus

Literatura
 • literatura sylabus
ATC-WPiA-PS-SZ-2020/2021 (PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)

sylabus


Literatura

sylabus

ATC-WZ-FA-SD-2020/2021 (Financial Market Regulations)

ATC-WZ-FA-SD-2020/2021 (Financial Market Regulations)


Literatura

The Law and Practice of International Banking 2nd Edition, by Charles Proctor (Author) Hardcover: 1008 pages Publisher: Oxford University Press; 2 edition (May 5, 2015)

EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA [2019/2020]

Ekonomiczna Analiza Prawa

FINANSE OCHRONA ŚRODOWISKA 2018 - 2019

sylabus

Finanse publiczne i prawo finansowe SD AS3

Finanse publiczne


Literatura

Podstawy finansów i prawa finansowego
Andrzej Drwiłło
Warszawa 2014

FINANSE PUBLICZNE I PRAWO FINANSOWE WYK SZ [2017/2018]

kurs


Literatura

sylabus

Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

Kurs realizowanych w ramach studiów podyplomowych

Finansowanie działalności gospodarczej SD

Finansowanie działalności gospodarczej


Literatura

Finansowanie działalności gospodarczej - zgodnie z sylabusem

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SD [2018/2019]

kurs


Literatura

kurs

FUZJE I PRZEJECIA: STRUKTURA I PODSTAWY VAT [2019/2020]

Fuzje i przejecia: struktura i podstawy VAT

International Economics SD

International Economics


Literatura

International Economics - zgodnie z sylabusem

INTERNATIONAL ECONOMICS SD [2017/2018]

kurs


Literatura

kurs

INTERNATIONAL INVESTMENT LAW [2019/2020 WYKLAD]

international investment law


Literatura

z sulabusu

INTERNATIONAL INVESTMENT LAW SD [CWICZENIA 2019/2020]

International Investment Law


Literatura

from syllabus

KURS DLA DOKTORANTÓW [JĘZ. ANGIELSKI] 2018/2019

kurs

Międzynarodowe planowanie podatkowe SD

Międzynarodowe planowanie podatkowe SD


Literatura

International Taxation in a Nutshell 10th Edition, by Richard Doernberg (Author), Series: Nutshell
Paperback: 676 pages
Publisher: West Academic Publishing; 10 edition (December 15, 2015)
Language: English
ISBN-10: 1628105550
ISBN-13: 978-1628105551

Advanced Introduction to International Tax Law (Elgar Advanced Introductions series) 
by Reuven S. Avi-Yonah  (Author)
Series: Elgar Advanced Introductions
Paperback: 136 pages
Publisher: Edward Elgar Pub (April 27, 2015)

Principles of International Tax Planning Hardcover – May 29, 2015
by Rohit Gupta  (Author)
Hardcover: 432 pages
Publisher: Taxmann Publications Pvt. Ltd.; 2015 edition (May 29, 2015)
Language: English
ISBN-10: 9350716720
ISBN-13: 978-9350716724

Międzynarodowe prawo inwestycji zagranicznych SD [OLD]

International Investment Law


Literatura

An Introduction to International Investment Law Paperback – October 31, 2016
by David Collins (Author)
Paperback: 352 pages
Publisher: Cambridge University Press (October 31, 2016)
Language: English
ISBN-10: 1316613577
ISBN-13: 978-1316613573

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE WDW SD II [2017/2018]

sylabus


Literatura

sylabus

Międzynarodowe prawo podatkowe WDW SD OLD

międzynarodowe prawo podatkowe


Literatura

międzynarodowe prawo podatkowe - zgodnie z sylabusem

Opodatkowanie dochodu w prawie polskim SZ

Opodatkowanie dochodu


Literatura

Podstawy finansów i prawa finansowego
Andrzej Drwiłło
Warszawa 2014

PLANOWANIE PODATKOWE I OPTYMALIZACJA PODATKOWA SD [2019/2020]

kurs


Literatura

na 1 spotkaniu

PODATKI BEZPOŚREDNIE SD 2019/2020

materiały


Literatura

syllabus

PODATKI BEZPOŚREDNIE SZ [2018/2019]

podatki bezposrednie


Literatura

zgodnie z sylabusem

POLSKO-CZESKIE FORUM AKADEMICKIE: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa

Kurs E-learningu oraz Forum dyskusyjne jest elementem międzynarodowego projektu Polsko-Czeskie Forum Akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa. Partnerem czeskim jest Uniwersytet Masaryka. 

"Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko- Czeskie 2019". 

Celem projektu jest aktywizacja młodzieży akademickiej w obszarze polsko-czeskiej transgranicznej współpracy biznesowej i partnerskiej. W ramach dwóch międzynarodowych Seminariów naukowych - w Uniwersytecie Gdańskim i w Uniwersytecie Masaryka polska i czeska młodzież akademicka pozna prawne i ekonomiczne ramy transgranicznej współpracy biznesowej na polskim i czeskim rynku, regulacje na temat podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania i opodatkowania rynku.

PRAWO CELNE I DEWIZOWE SZ [2019/2020]

kurs

PRAWO FINANSOWE CW SD [2017/2018]

czwiczenia


Literatura

sylabus

Prawo finansowe ĆWICZENIA SD

Prawo finansowe


Literatura

Prawo finansowe

PRAWO FINANSOWE WYKLAD SZ [2017/2018]

sylabus


Literatura

sylabus

PROSEMINARIUM PRAWO SD [2018/2019]

seminarium


Literatura

seminarium

SEMINARIUM PiDP SZ [2019/2020]

kurs

SEMINARIUM PRAWO SZ [2019/2020]

seminarium


Literatura

seminarium

SEMINARUM EBA [2019/2020]

seminarium


Literatura

eee

SP Podatki i prawo podatkowe

Studia adresowane są do wszystkich osób legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim na dowolnym kierunku, którzy mają zamiar skoncentrować swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej –  dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji. Wśród materiałów znajdują się, według wyboru wykładowców prezentacje, orzeczenia, pozycje literatury uzupełniającej, pytania kontrolne uznane przez nich za istotne.SYSTEM UNIJNEJ BANKOWOŚCI CENTRALNEJ WDW SD [2018/2019]

prawo bankowe publiczne


Literatura

The Law and Practice of International Banking 2nd Edition, by Charles Proctor (Author) Hardcover: 1008 pages Publisher: Oxford University Press; 2 edition (May 5, 2015)

SZKOŁA DOKTORSKA [2019/2020]
ZAMOWIENIA PUBLICZNE SZ [2018/2019]
 • sylabus

Literatura
 • sylabus
Źródła prawa i legislacja podatkowa SZ

Źródła prawa i legislacja podatkowa SZ


Literatura

Wstęp do prawoznawstwanowosc
Wydanie: 10
Rok wydania: 2016
Ilość stron: 318
ISBN: 978-83-255-7740-7
Seria: Skrypty Becka
Autorzy: dr hab. Tatiana Chauvin, prof. dr hab. Tomasz Stawecki, prof. zw. dr hab. Piotr Winczorek

ŹRÓDŁA PRAWA I LEGISLACJA PODATKOWA SZ [2018/2019]

wyklad


Literatura

w sylabusie

ATC-WPiA-ADM-L3ZAO-(2020/2021) PRAWO FINANSOWE

Kurs z prawa finansowego. W jego ramach zostaną wyjaśnione podstawowe instytucje i regulacje prawne, lecz także przedstawiona będzie ocena ich funkcjonowania w praktyce. Kurs obejmuje zagadnienia dotyczące:

 • prawa finansów publicznych, z uwzględnieniem problematyki budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i finansów publicznych Unii Europejskiej,
 • zasad, źródeł i wykładni prawa podatkowego,
 • ogólnego materialnego prawa podatkowego 
 • prawa rynku finansowego, z uwzględnieniem m.in. zagadnień dotyczących NBP, działalności bankowej, nadzoru bankowego oraz podstawowych kwestii Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.


ATC-WPiA-DW-M5-(2020/2021) BANKING LAW


 • This course will introduce students to the European Union Financial Market Regulation and Supervision after the crisis and enable them to analyze the relevant legal issues.
 • This course is designed to familiarize the student with the key principles relating to the contemporary law of EU single financial market. The classes will put theoretical concepts into action through case studies. Students who wish to obtain a basic knowledge of European Banking Law and European Financial Market Law will also benefit from this course. Moreover it is recommended that those who wish to specialize in domestic banking/financial market law take this course as a foundational course, prior to studying the more advanced law courses.
 • Main objectives are as follows
-good understanding of forms of economic and financial integration and the notion of the EU internal market, its evolution as a legal construct;

- good understanding of model of transnational legal harmonisation and implementation of EU financial market regulation; detailed knowledge of institutional changes of the EU Financial Regulation and Supervision as a response to the 2008 global financial crisis;
- detailed knowledge of the new European Supervisory Architecture; detailed knowledge of constructive items of Banking Union;

- to analyze impact of the EU financial market regulation and supervision on the domestic law;

- to use knowledge to be able to resolve a case studies from the domestic/European financial market law.

Syllabus

 1. Introduction to EU Financial Market Law - The history of the sceculative bubbles and crisises
 2. The 2008 Global Financial Crisis
 3. The fundamental reform of financial regulation and supervision after the crisis 
 4. EU Financial Supervisory Architecture
 5. Core Principles of the Law of the Single European Financial Market
 6. The structure and the of European Single Financial Market
 7. EU Financial Supervisory Architecture
 8. The role of soft law in the financial market regulation.
 9. Law of the Banking UnionATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PRAWO FINANSOWE

Kurs z prawa finansowego. W jego ramach zostaną wyjaśnione podstawowe instytucje i regulacje prawne, lecz także przedstawiona będzie ocena ich funkcjonowania w praktyce. Kurs obejmuje zagadnienia dotyczące:

 • prawa finansów publicznych, z uwzględnieniem problematyki budżetu państwa, prawnych mechanizmów ochrony i przywracania stabilnosci fiskalnej, finansów jednostek samorządu terytorialnego i finansów publicznych Unii Europejskiej
 • zasad, źródeł i wykładni prawa podatkowego, unikania i uchylania się od opodatkowania, międzynarodowego i unijnego systemu podatkowego, oraz ogólnego materialnego prawa podatkowego 
 • prawa rynku finansowego, z uwzględnieniem m.in. zagadnień dotyczących NBP, działalności bankowej, nadzoru finnasowego oraz podstawowych kwestii ochrony klienta na rynku finansowym.

ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) PRAWO FINANSOWE

Kurs z prawa finansowego. W jego ramach zostaną wyjaśnione podstawowe instytucje i regulacje prawne, lecz także przedstawiona będzie ocena ich funkcjonowania w praktyce. Kurs obejmuje zagadnienia dotyczące:

 • prawa finansów publicznych, z uwzględnieniem problematyki budżetu państwa, prawnych mechanizmów ochrony i przywracania stabilnosci fiskalnej, finansów jednostek samorządu terytorialnego i finansów publicznych Unii Europejskiej
 • zasad, źródeł, wykładni i podstawowych instytucji prawa podatkowego oraz ogólnego materialnego prawa podatkowego 
 • prawa rynku finansowego, z uwzględnieniem m.in. zagadnień dotyczących NBP, działalności bankowej, nadzoru finnasowego oraz podstawowych kwestii ochrony klienta na rynku finansowym.

EUROPEAN BANKING AND INVESTMENT LAW.ERASMUS.2019.2020

This course will introduce students to the European Banking Law and Investment Law and enable them to analyze the relevant legal issues. This course will provide an introduction to the Financial Market Law in the European Union: banking regulation, supervision, resolution, deposit guarantee and framework for investment . This course is designed to familiarize the student with the key principles relating to the European Banking Law,
legal provisions concerning the access to the banking activity, rules of prudential supervision of credit institutions andprudential requirements for credit institutions, EU objectives and policy of investments. The classes will put theoretical concepts into action through case studies. Students who wish to obtain a basic knowledge of the new European Regulatory and Supervisory Architecture in the EU financial market after the global crisis will also benefit from this course. Moreover it is recommended that those who wish to explore the current regulatory status, the questions raised by the new rules and the evolution of this essential move towards a more integrated European Financial Market.


EUROPEAN BANKING LAW_EUBA2_2017.2018
 • This course is designed to familiarize the student with the key principles relating to the European Banking Law, legal provisions concerning the access to the banking activity, rules of prudential supervision of credit institutions and prudential requirements for credit institutions.
 • This course will provide an introduction to the banking regulation, supervision, resolution and deposit guarantee in the European Union.

Literatura

Literature required to pass the course

 • Anna Jurkowska-Zeidler, The Architecture of The European Financial Market: Legal Foundations, Gdańsk University Press – Wolters Kluwer, Gdańsk 2016
 • Anna Jurkowska-Zeidler, European banking regulation and supervision, In: Finacial law / ed. by Jolanta Gliniecka Gdańsk, Warszawa : Gdańsk University Press : Wolters Kluwer, 2016, p. 155-180

Extracurricular readings

 • Lastra, R.M. International Financial and Monetary Law, Oxford University Press, Oxford, January 2015 (second edition of Legal Foundations of International Monetary Stability)
 • Financial regulation and supervision : A post-crisis analysis , edited by Guido Ferrarini, Klaus J. Hopt, Eddy Wymeersch: Oxford University Press : 2012
 • Oxford Handbook of Financial Regulation, edited by E. Ferran, N. Moloney, and J. Payne, Oxford: Oxford University Press, 2015
 • E. Ferran, N. Moloney, The Regulatory Aftermath of the Global Financial Crisis (International Corporate Law and Financial Market Regulation), Cambridge University Press, 2012
FINANCIAL MARKET LAW_2020

Main objectives are as follows: - to understand and explain general principles of financial regulation and supervision from international, European and national perspective and present main challenges of financial market law.

Learning outcomes

At the end of the course, student should be able: - to understand key phases in the evolution of Financial Market Law and and explain main institutions of financial market law; also can recognize and explain the role of financial market law in the system of law; to analyze institutional architecture of financial safety net. After the course, students will be skilled in analyzing of legal problems related to financial market law; After the course, students will be skilled to find appropriate legal sources of International, European and domestic Financial Market Law.

Syllabus

Fundamental Principles and content of financial market law 

Evolution of financial market law

The process of Europeanization domestic market regulation  

Regulatory responses to the global financial crisis: from “rules on the books” to “rules in action”

the ‘Soft Law’ Regulation and Supervision of Financial Markets

Financial Safety Net: the location of regulatory and supervisory authorities over financial markets

Legal research – challenges for Financial Market Law 

 

Literature

JURKOWSKA-ZEIDLER Anna, The Architecture of The European Financial Market: Legal Foundations, Gdańsk University Press – Wolters Kluwer, Gdańsk 2016

JURKOWSKA-ZEIDLER, Anna, EU financial market law : from minimal harmonization to federalization, In: Radvan, M., Gliniecka, J., Sowiński, T., Mrkývka, P. (eds.): The financial law towards challenges of the XXI century : (conference proceedings)Brno : Masaryk University, 2017; Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, file no. 580, p. 379-393, Web of Sciencehttps://www.law.muni.cz/sborniky/Radvan_Financial_challenges.pdf

JURKOWSKA-ZEIDLER, Anna, Banking union: European Union's impact on system of financial law in: System of financial law : financial markets : conference proceedings, ed. Jiří Blažek, Brno : Masaryk University, 2015, Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, file no. 516, pp. 130-147, Web of Science:  https://www.law.muni.cz/sborniky/system-of-financial-law/financial-markets.pdf


FINANSE PUBLICZNE I PRAWO FINANSOWE.AZ3.2019.2020
POLSKO-CZESKIE FORUM AKADEMICKIE: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa

Kurs E-learningu oraz Forum dyskusyjne jest elementem międzynarodowego projektu Polsko-Czeskie Forum Akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa. Partnerem czeskim jest Uniwersytet Masaryka. 

"Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko- Czeskie 2019". 

Celem projektu jest aktywizacja młodzieży akademickiej w obszarze polsko-czeskiej transgranicznej współpracy biznesowej i partnerskiej. W ramach dwóch międzynarodowych Seminariów naukowych - w Uniwersytecie Gdańskim i w Uniwersytecie Masaryka polska i czeska młodzież akademicka pozna prawne i ekonomiczne ramy transgranicznej współpracy biznesowej na polskim i czeskim rynku, regulacje na temat podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania i opodatkowania rynku.

PRAWO BANKOWE_AZ_2017.2018

Kurs uzupełnia i częściowo zastępuje wykład z przedmiotu Bankowość i usługi finansowe. Przedstawia podstawowe instytucje prawa bankowego: pojęcie banku, instytucji kredytowej, parabanku oraz czynności bankowe. Zawiera prezentację ram prawnych i struktury instytucjonalnej nadzoru finansowego. Jego treść obejmuje także zagadnienie bankowości centralnej i działalności Narodowego Banku Polskiego.


Literatura

WYKŁAD PRAWA RYNKU FINANSOWEGO red. A. Jurkowska-Zeidler, A. Nadolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017 ANNA JURKOWSKA-ZEIDLER, Rynek bankowy Unii Europejskiej w: System prawnofinansowy Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej Drwiłło, Anna Jurkowska-Zeidler Wolters Kluwer, 2017, s. 220-266 ANNA JURKOWSKA-ZEIDLER, Rynek bankowy w: Podstawy finansów i prawa finansowego / red. nauk. Andrzej Drwiłło, Wolters Kluwer Polska, 2014, s. 110-130

PRAWO BANKOWE_PS_2017.2018

Kurs uzupełnia i częściowo zastępuje wykład z Prawa Bankowego. Przedstawia podstawowe instytucje prawa bankowego: pojęcie banku, instytucji kredytowej, parabanku oraz czynności bankowe. Zawiera prezentację ram prawnych i struktury instytucjonalnej nadzoru finansowego. Jego tresć obejmuje także zagadnienie bankowości centralnej i działalności Narodowego Banku Polskiego.


Literatura

WYKŁAD PRAWA RYNKU FINANSOWEGO red. A. Jurkowska-Zeidler, A. Nadolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017

ANNA JURKOWSKA-ZEIDLER, Rynek bankowy Unii Europejskiej w: System prawnofinansowy Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej Drwiłło, Anna Jurkowska-Zeidler Wolters Kluwer, 2017, s. 220-266

ANNA JURKOWSKA-ZEIDLER, Rynek bankowy w: Podstawy finansów i prawa finansowego / red. nauk. Andrzej Drwiłło Wolters Kluwer Polska, 2014, s. 110-130

PRAWO FINANSOWE_AZ_2017.2018

W ramach kursu przedstawiono podstawowe definicje w zakresie finansów publicznych i prawa finansowego oraz zakres ich konstytucyjnej regulacji. Tematyka kursu obejmuje ponadto pojęcie sektora finansów publicznych oraz zagadnienie budżetu i jego charakteru prawnego. Ujęto w nim także prawo finansowe samorządu terytorialnego.


Literatura

Elżbieta Chojna-Duch, Prawo Finansowe. Finanse publiczne, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2017; Podstawy finansów i prawa finansowego, red. Andrzej Drwiłło, Wolters Kluwer, Warszawa 2014 (Wydanie: 2); Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, red. Andrzej Drwiłło, Dorota Maśniak, Wydawnictwo: CH Beck, Wydanie: 2 Rok publikacji 2015

PRAWO FINANSOWE.PS.2020

Kurs uzupełnia i częściowo zastępuje wykład z Prawa Finansowego. Przedstawia podstawowe instytucje prawa finansowego. Zawiera prezentację ram prawnych i struktury instytucjonalnej sektora finansów publicznych oraz rynku finansowego. Jego treść obejmuje także zagadnienie bankowości centralnej i działalności Narodowego Banku Polskiego.

Literatura

Podstawy finansów i prawa finansowego / red. nauk. Andrzej Drwiłło Wolters Kluwer Polska, 2018

System prawnofinansowy Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej Drwiłło, Anna Jurkowska-Zeidler Wolters Kluwer, 2017.

WYKŁAD PRAWA RYNKU FINANSOWEGO red. A. Jurkowska-Zeidler, A. Nadolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017
PRAWO FINANSOWE.PZ.2020

KURS uzupełniający do wykładu.

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH_2017.2018.I sem.

Kurs zawiera tematykę uzupełniającą i cześciowo zastaepującą treść wykładów. Dokonuje także sprawdzania wiedzy studenta w zakresie tematyki: pojęcia i konstrukcji podatku, podmiotów czynnych i biernych stosunku prawnopodatkowego (podatnika, płatnika, inkasenta i organów podatkowych), oraz powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych.


Literatura

Dowgier Rafał, Sieńko Robert. Prawo podatkowe. Minirepetytorium [online]. Wolters Kluwer 2017. https://sip.lex.pl/#/monograph/369420039/2 Gomułowicz Andrzej, Mączyński Dominik. Podatki i prawo podatkowe [online]. Wolters Kluwer 2016. https://sip.lex.pl/#/monograph/369397528/421 Etel Leonard, Dowgier Rafał, Pietrasz Piotr, Popławski Mariusz, Presnarowicz Sławomir, Stachurski Wojciech, Teszner Krzysztof. Ordynacja podatkowa. Komentarz [online]. Wolters Kluwer 2017. https://sip.lex.pl/#/commentary/587733977/531417 Łoboda Marcin, Strzelec Dariusz. Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego [online]. Wolters Kluwer 2017. https://sip.lex.pl/#/monograph/369422902/29 Borszowski Paweł. Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym [online]. Wolters Kluwer 2017. https://sip.lex.pl/#/monograph/369416799/42

SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW

‘SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW’ E-learning course as Part of NAWA ‘Promotion Abroad’ 

As part of the SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW: In a promotion project launched by the University of Gdańsk Faculty of Law and Administration, we introduced an e-learning course in English, enabling foreign students to study in Gdańsk if they want to explore crucial legal issues from the vantage of a modern seaside city. The presentation of current research topics is shall encourage the study of law in the English language, on the Polish coast and by the Baltic Sea. 

The e-learning’s keystone is legal safety & security, which is of particular importance in process of teaching legal subjects.  Issues covered by the publication are definitely up-to-date, and their scope includes theory and philosophy of law, oceanic law, maritime law, constitutional law, criminal law, environmental protection law, insurance law and financial market law. 

An integral part of the project is the E-book "SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW" used during lectures in English for foreign students learning at the Faculty of Law in Gdańsk. 

https://en.prawo.ug.edu.pl/internationalisation/study-in-gdansk-sea-see_perspective_law/e-book

Edukacyjne zastosowania komputerów - RES gr. B - sem zimowy 2012/13 &nbsp; <ul><li><strong>przygotowanie do stosowania narzędzi technologii informacyjnej w edukacji: zaawansowana obsługa sprzętu komputerowego, internetu, oprogramowania; namysł pedagogiczny nad mediami,</strong></li><li><strong>podstawy komunikowania się przez internet, praca na platformie edukacyjnej,</strong></li><li><strong>przygotowanie do pracy zespołowej,</strong></li><li><strong><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">rozwijanie kreatywności i technik ekspresji w prezentacjach edukacyjnych.</span></strong></li></ul>
Literatura
<p><strong>Grzenia J. Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007</strong></p><p><strong>Hopfinger M. (red), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005 </strong></p><p><strong>Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007</strong></p><p><strong></strong><strong>Penkowska G., Człowiek i komputer, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.</strong></p><p><strong>Siemieniecki B. (red) Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki 1,2. PWN, Warszawa 2007.</strong></p><p><strong>Szymański M. S., O metodzie projektów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000.</strong></p><strong><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">Wallace P., Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001</span></strong>
Rada Wydziału Nauk Społecznych - czerwiec 2015

Rada Wydziału Nauk Społecznych - czerwiec 2015


Literatura

Rada Wydziału Nauk Społecznych - czerwiec 2015


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.