Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Bioróżnorodność i ewolucja - ćwiczenia laboratoryjne

Zajęcia zdalne w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych.

Diagnostyka molekularna - wykład
Podstawy genetyki konserwatorskiej - ćwiczenia

Zajęcia zdalne w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych.


Celem ćwiczeń jest:

 1. Zapoznanie studentów z zagadnieniami genetyki populacyjnej i konserwatorskiej.
 2. Wskazanie studentom znaczenia różnorodności genetycznej dla kondycji populacji i gatunków.
 3. Zaznajomienie z metodami analizy zmienności genetycznej i określania struktury genetycznej.
 4. Wskazanie celów genetycznych w zarządzaniu populacjami naturalnymi i w działaniach ochronnych.
Podstawy genetyki konserwatorskiej - wykład

Kurs realizowany podczas zajęć zdalnych.

W ramach kursu zostanie przeprowadzone zaliczenie przedmiotu.

Terroryzm (część prowadzona przez WB, studia stacjonarne)

Kurs w formie wykładów oraz ćwiczeń adresowany do studentów II roku MSU kierunku "KRYMINOLOGIA" - studia STACJONARNE


Literatura

Literatura źródłowa będzie podana podczas zajęć.

Terroryzm - Kryminologia - tryb ZAOCZNY (część prowadzona przez WB)

Kurs dla studentów Kryminologii , tryb zaoczny


Literatura

Podana w trakcie zajęć

Zagrożenia związane z bioterroryzmem

 Kurs obejmuje wykłady oraz zajęcia laboratoryjne poświecone zagrożeniom związanym z bioterroryzmem oraz metodom przeciwidziałania jego skutkom.


Literatura

 Podana podczas wykładu

ATC-WF-DZ-(2020-2021)-Rozwój komunikacji językowej w normie i patologii

Celem wykładu jest poznanie przez studentów czynników sprzyjających prawidłowemu rozwojowi mowy, działających w okresie pre-, peri- i postnatalnym. Słuchacze zdobędą podstawową wiedzę na temat praktycznych aspektów opieki nad dzieckiem, np. właściwego przebiegu karmienia, pozycjonowania niemowlęcia, rozwoju układu stomatognatycznego i narządów artykulacyjnych. Poznają objawy alarmujące, mogące wskazywać na problemy rozwojowe dziecka. Istotną częścią wykładu będzie omówienie prawidłowego przebiegu rozwoju mowy, możliwych opóźnień oraz problematyki profilaktyki logopedycznej. Wśród omawianych zagadnień znajdą się także zaburzenia notowane u dzieci z różnego typu niepełnosprawnością, m.in. sensoryczną, ruchową czy intelektualną. Po zakończonym cyklu wykładów studenci będą wiedzieć, które z obserwowanych w rozwoju dziecka zjawisk mieszczą się w granicach różnic indywidualnych, a które wymagają natychmiastowych konsultacji u specjalisty. Wykład kierowany jest do studentów, mających dzieci, planujących bycie rodzicem bądź zainteresowanych pracą z dziećmi.

ATC-WF-LOGOP-L3DZ-(2020/2021) Oligofrenologopedia wykład

elem wykładu  jest zapoznanie studentów z problematyką diagnozy oraz terapii zaburzeń rozwoju mowy i języka, zaburzeń artykulacji oraz zaburzeń mowy towarzyszących upośledzeniu umysłowemu różnego stopnia. Student powinien poznać specyfikę rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną danego stopnia.
Celem ćwiczeń jest poznanie specyfiki pracy z pacjentem niepełnosprawnym intelektualnie oraz metody wspomagających pracę logopedy.

Problematyka wykładu:

 1. Definicje upośledzenia umysłowego, niedorozwoju umysłowego i otępienia.
 2. Definicja upośledzenia zgodna z klasyfikacją DSM-IV i DSM-V oraz ICD-10.
 3. Przyczyny wywołujące upośledzenie umysłowe (egzo- i endogenne).
 4. Wieloczynnikowe uwarunkowanie upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim.
 5. Stopnie upośledzenia umysłowego - charakterystyka zaburzeń ze szczególnym uwzględnieniem możliwości komunikacyjnych.
 6. Rozwój mowy i jej zaburzenia występujące u osób z niepełnosprawnością  intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń towarzyszących postaciom niepełnosprawności intelektualnej na podłożu chorób genetycznych.
Literatura wskazana w sylabusie. 

ATC-WF-LOGOP-MU2DZ-(2020/2021) Diagnoza i terapia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym konwersatorium

Problematyka konwersatorium

rodzaje mózgowego porażenia dzięcięcego i ich charakterystyka, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń rozwoju mowy i języka; metody wspomagające pracę neurologopedy z dziećmi o zaburzeniach sprzężonych; karmienie dzieci z MPD i specyficzne problemy związane z przebiegiem tej czynności; rodzaje dyzartii i ich charakterystyka.


ATC-WF-LOGOP-MU2DZ-(2020/2021) Diagnoza i terapia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym wykład

Po zakończeniu cyklu wykładów student powinien znać definicje mózgowego porażenia dziecięcego oraz jego etiologię. Powinien umieć scharakteryzować objawy osiowe oraz towarzyszące temu zespołowi zaburzeń, a także znać klasyfikacje objawowe, przyczynowe i objawowo-przyczynowe MPD. Potrafi wskazać właściwą formę terapii logopedycznej, stosowaną we wczesnym wspomaganiu rozwoju mowy dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym, a także wiedzieć, na czym polegają metody wspomagające rozwój dziecka, stosowane przez innych specjalistów zajmujących się rehabilitacją tej grupy dzieci.

Problematyka wykładu
definicje i klasyfikacje mózgowego porażenia dziecięcego; etiologiia MPD z uwzględnieniem dzieci grupy ryzyka; objawy osiowe i towarzyszące, występujące w grupie osób z MPD; zaburzenia mowy typowe dla MPD; diagnoza i terapia dyzartrii; wczesna interwencja logopedyczna – zasady i przebieg diagnozy i wczesnego wspomagania rozwoju mowy u dziecka ze podejrzeniem lub ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością; przebieg i zaburzenia czynności prymarnych w tej grupie.


ATC-WF-LOGOP-MU2DZ-(2020/2021) Dysfagia

Celem wykładu jest przedstawienie definicji, epidemiologii zaburzenia i scharakteryzowanie przyczyn  oraz typów dysfagii u dzieci i dorosłych. W czasie zajęć studenci poznają dokładny przebieg funkcji połykowej w czterech jej fazach,  jej rozwój w ontogenezie, charakterystykę mięśni i nerwów zapewniających prawidłowy jej przebieg.  Przedstawiony zostanie przebieg diagnozy dysfagii. Zagadnieniem poruszanym w czasie wykładu będzie także terapia zaburzeń połykania.

Literatura wykorzystywana podczas zajęć

 • Narożny W., Szmaj M. (2014). Zaburzenia mowy w dysfagii. W: S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray (red.) Biomedyczne podstawy logopedii. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Litwin M., Pietrzyk I. (2013). Diagnoza i terapia dysfagii. Komlogo.

Literatura studiowana samodzielnie przez student

 • Litwin M. (2018). Zaburzenia połykania u osób starszych. W: W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Gerontologopedia. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Literatura uzupełniająca

 • Chęciński P. (2005). Zachłystywanie się. W: G. Janczewski (red.), Otolaryngologia praktyczna. Podręcznik dla studentów i lekarzy (t. 2). Gdańsk: Via Medica.
 • Held-Ziółkowska M. (2005). Zaburzenia połykania. W: G. Janczewski (red.), Otolaryngologia praktyczna. Podręcznik dla studentów i lekarzy (wyd. 1). Gdańsk: Via Medica.

ATC-WF-LOGOP-MU2DZ-(2020/2021) Masaż logopedyczny grupa I

Student po zakończonym cyklu zajęć powinien znać wskazania i przeciwskazania do masażu logopedycznego, a także jego zasady. Celem ćwiczeń jest poznanie przez studenta techniki masażu twarzy i wnętrza jamy ustnej, a także masażu szyi, głowy oraz dłoni dziecka i osoby dorosłej. W trakcie ćwiczeń studenci poznają także zasady i przebieg masażu Shantali dziecka.

Problematyka ćwiczeń
Funkcjonowanie mięśni twarzy i szyi – mięśnie żucia, wyrazowe i narządów głowy. Rodzaje i działanie masażu. Zasady, wskazania i przeciwwskazania do masażu. Techniki masażu klasycznego.  Przebieg logopedycznego masażu twarzy i wnętrza jamy ustnej. Masaż głowy i szyi. Elementy masażu Shantali stosowanego jako metoda wspomagająca w terapii logopedycznej małego dziecka z podejrzeniem niepełnosprawności. Masaż dłoni.


ATC-WF-LOGOP-MU2DZ-(2020/2021) Masaż logopedyczny grupa II

Student po zakończonym cyklu zajęć powinien znać wskazania i przeciwskazania do masażu logopedycznego, a także jego zasady. Celem ćwiczeń jest poznanie przez studenta techniki masażu twarzy i wnętrza jamy ustnej, a także masażu szyi, głowy oraz dłoni dziecka i osoby dorosłej. W trakcie ćwiczeń studenci poznają także zasady i przebieg masażu Shantali dziecka.

Problematyka ćwiczeń
Funkcjonowanie mięśni twarzy i szyi – mięśnie żucia, wyrazowe i narządów głowy. Rodzaje i działanie masażu. Zasady, wskazania i przeciwwskazania do masażu. Techniki masażu klasycznego.  Przebieg logopedycznego masażu twarzy i wnętrza jamy ustnej. Masaż głowy i szyi. Elementy masażu Shantali stosowanego jako metoda wspomagająca w terapii logopedycznej małego dziecka z podejrzeniem niepełnosprawności. Masaż dłoni.


ATC-WF-LOGOP-MU2DZ-(2020/2021) Podstawy gerontologopedii
ATC-WF-LOGOP-MU2DZ-(2020/2021) Seminarium magisterskie
ATC-WF-LOGOP-MU2DZ-(2020/2021) Seminarium magisterskie I rok
ATC-WF-LOGOP-MU2DZ-(2020/2021) Wspomaganie rozwoju mowy przy wczesnym uszkodzenie mózgu

Problematyka konwersatorium obejmuje:

 • Etapy rozwoju układu nerwowego w okresie życia płodowego: cytogeneza; histogeneza – migracja neuronalna; wzrost, różnicowanie komórek nerwowych i synaptogeneza; mielinizacja; rozwój układu naczyniowego mózgu; kształtowanie kory mózgowej;
 • Czynniki powodujące wczesne uszkodzenia mózgu;
 • Najczęściej notowane postaci wczesnych uszkodzeń mózgu: ubytki tkanki mózgowej; zaburzenia struktury tkanki nerwowej; zaburzenia dotyczące dojrzewania mózgu;
 • Zaburzenia rozwoju ruchowego dzieci i objawy alarmujące, mogące świadczyć o nieprawidłowościach rozwojowych;
 • Zadania logopedy w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej: badanie logopedyczne, masaż logopedyczny, właściwe karmienie i pozycja ułożeniowa dziecka.
 • Bibliografia:
  • Borkowska M. (1989). Usprawnianie czynności karmienia. W: M. Borkowska (red.): ABC rehabilitacji dzieci. Mózgowe porażenie dziecięce. Tom II. Warszawa: Wydawnictwo Pelikan. 90-114.
  • Borkowska M. (1997). Usprawnianie czynności związanych z karmieniem i samodzielnym jedzeniem dzieci niepełno-sprawnych. W: M. Borkowska (red.): Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Usprawnianie ruchowe. Warszawa: WSiP. 146-168.
  • Kułakowska Z. (2002). Wczesne uszkodzenie mózgu. W:  E. Helwich (red.): Wcześniak.  Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 126-143.
  • Kułakowska Z. (2003). Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu. Od neurofizjologii do rehabilitacji. Lublin: Wy-dawnictwo Folium.
  • Regner A. (2006). Wczesna interwencja logopedyczna wobec dziecka zagrożonego niepełnosprawnością. W: B. Cytowska, B. Winczura (red): Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. 239-254.
  • Sadowska L., Banaszek G. (2001). Neurokinezjologiczna diagnostyka niemowląt z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. W: L. Sadowska (red.): Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Wrocław: Wydawnictwo AWF. 115-174.
  • Witak–Światłowicz L. (2007). Od jedzenia do mówienia. Problemy związane z karmieniem dziecka chorego. W:  B. Cytowska, B. Winczura (red.): Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. 343-353.

  A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

  • Geilke L., Rogóż–Bogucka B. (2008). Współpraca logopedy z fizjoterapeutą we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie. W:  I. Pirogowicz, A. Steciwko (red.): Dziecko i jego środowisko. Noworodek przedwcześnie urodzony – trudności i satysfakcja. Wrocław: Wydawnictwo Continuo. 108-112.
  • Matyja M. (2005). Wskazania do natychmiastowego rozpoczęcia usprawniania. W: M. Matyja, M. Domagalska (red.): Podstawy usprawniania neurorozwojowego według Berty i Karela Bobathów. Katowice: Akademia wychowania Fizycznego w Katowicach. 128-133.
  • Sadowska L. (2004). Wczesna diagnostyka zaburzeń rozwoju psychomotorycznego niemowląt oraz podstawy ich rehabilitacji. W: L. Sadowska (red.): Diagnostyka i rehabilitacja dzieci ryzyka. Materiały pomocnicze z obowiązkowego kursu dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Wrocław: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich. 5-114.
  • Sadowska L., Zaleski A. (2004). Diagnostyka i terapia psychomotoryczna w rehabilitacji rozwojowej. W: L. Sadowska (red.): Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 9-49.
  • Zawistowski P. (2003). Wczesna stymulacja rozwoju psychoruchowego dzieci urodzonych przedwcześnie. W: M. K. Kornacka (red.): Noworodek urodzony przedwcześnie – pierwsze lata życia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 68-86.

  B. Literatura uzupełniająca

  • Helwich E. (2002). Przyczyny porodów przedwczesnych i podstawowe czynniki ryzyka wynikające z wcześniactwa. W:  E. Helwich (red.): Wcześniak. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 11-20.
  • Kaczan T., Regner A. (2004). Teoretyczne i praktyczne podstawy ustno-twarzowej terapii regulacyjnej według koncepcji Rodolfo Castillo Moralesa. W: L. Sadowska (red.): Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wrocław:  Wydawnictwo AWF. 163-200.
  • Masgutowa S., Regner A. (2009). Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej. Wrocław: Wydawnic-two Continuo.
  • Regner A. (2008). Wczesne usprawnianie rozwoju mowy dzieci z zespołem Downa z zastosowaniem ustno-twarzowej terapii regulacyjnej (uttr). W: B. B. Kaczmarek (red.): Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka. Kraków: Impuls.79-88.ATC-WF-LOGOP-MU2ZAO-(2020/2021) Diagnoza i terapia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym wykład

Po zakończeniu cyklu wykładów student powinien znać definicje mózgowego porażenia dziecięcego oraz jego etiologię. Powinien umieć scharakteryzować objawy osiowe oraz towarzyszące temu zespołowi zaburzeń, a także znać klasyfikacje objawowe, przyczynowe i objawowo-przyczynowe MPD. Potrafi wskazać właściwą formę terapii logopedycznej, stosowaną we wczesnym wspomaganiu rozwoju mowy dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym, a także wiedzieć, na czym polegają metody wspomagające rozwój dziecka, stosowane przez innych specjalistów zajmujących się rehabilitacją tej grupy dzieci.

Problematyka wykładu
definicje i klasyfikacje mózgowego porażenia dziecięcego; etiologiia MPD z uwzględnieniem dzieci grupy ryzyka; objawy osiowe i towarzyszące, występujące w grupie osób z MPD; zaburzenia mowy typowe dla MPD; diagnoza i terapia dyzartrii; wczesna interwencja logopedyczna – zasady i przebieg diagnozy i wczesnego wspomagania rozwoju mowy u dziecka ze podejrzeniem lub ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością; przebieg i zaburzenia czynności prymarnych w tej grupie.


ATC-WF-LOGOP-MU2ZAO-(2020/2021) Seminarium magisterskie
Diagnoza i terapia afazji i dysartrii

Poblematyka wykładów obejmuje:

 • Pojęcie afazji – ujęcie interdyscyplinarne.
 • Klasyfikacje afazji i ich zastosowanie w praktyce kliniczno-neurologopedycznej.
 • Klasyfikacje nietypowych postaci afazji.
 • Rozumienie różnic pomiędzy objawami afazji i dyzartii w świetle teorii mikrogenetycznej.
 • Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w przypadku afazji i dyzartii, ze szczególnym uwzględnieniem działań w fazie ostrej.
 •  Agramatyzm.
 • Odpowiednia struktura sesji terapeutycznej.
 • Bibliografia
 •  Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu)
  A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

  • Panasiuk J., 2012, Diagnoza logopedyczna w przebiegu chorób neurologicznych u osób dorosłych, [w:] Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Sopot, s. 263-324.
  • Panasiuk J., 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadkach afazji, [w:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin, s. 869-916.
  • Pąchalska, M. (2012). Afazjologia. Kraków – Warszawa: PWN.

  A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

  • Panasiuk J., 2012, Afazja a interakcja. Tekst – metaTekst – konTekst, Lublin.
  • Panasiuk J., 2014a, Afazja – typologia zaburzenia. Interpretacja afazji z perspektywy interakcyjnej, [w:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Podręcznik akademicki, red. S. Grabias, M. Kurkowski, s. 569-621, Lublin.

  B. Literatura uzupełniająca

  • Kądzielawa, D. (2003) Neuropsychologiczna charakterystyka afazji i metody jej diagnozowania. W: A. Balejko (red.), Diagnoza i terapia osób z afazją. Białystok: A. Balejko.
  • Łuria ,A.R. (1976). Problemy neuropsychologii i neurolingwistyki. Wybór prac. Warszawa: PWN.
  • MacQueen, B.D. (2005). Podstawy neurolingwistyki dla neurologopedów. W: E. Szeląg, T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Podstawy neurologopedii (s. 930-965). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
  • Pąchalska, M. & MacQueen, B.D. (2002). Heurystyczne podejście do diagnozy i terapii afazji. W: Z. Tarkowski, G. Jastrzębowska (red.), Człowiek wobec ograniczeń (s. 209-238). Lublin: Wydawnictwo Fundacji „ORATOR”.

Metody wspomagające terapię logopedyczną

Program kursu zawiera opis metod wykorzystywanych w terapii logopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami mowy. Przewiduje się omówienie metod:

 1. Programy aktywności Ch. i M. Knillów


Literatura

xxxx

Mowa osób z zaburzeniami psychicznymi

Zdrowie psychiczne i zaburzenia psychiczne. Zaburzenia reaktywne i organiczne. Obraz zaburzeń w chorobach psychicznych – zaburzenia mowy i zaburzenia zachowania. Objawy zaburzeń psychicznych. Zespoły zaburzeń psychicznych łączących się z zaburzeniami mowy. Zaburzenia mowy typowe dla schizofrenii i zespołu Tourette’a. Nerwice mowy.

MPD
Oligofrenologopedia

Celem wykładu  jest zapoznanie studentów z problematyką diagnozy oraz terapii zaburzeń rozwoju mowy i języka, zaburzeń artykulacji oraz zaburzeń mowy towarzyszących upośledzeniu umysłowemu różnego stopnia. Student powinien poznać specyfikę rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną danego stopnia.
Celem ćwiczeń jest poznanie specyfiki pracy z pacjentem niepełnosprawnym intelektualnie oraz metody wspomagających pracę logopedy.

Problematyka wykładu:

 1. Definicje upośledzenia umysłowego, niedorozwoju umysłowego i otępienia.
 2. Definicja upośledzenia zgodna z klasyfikacją DSM-IV i DSM-V oraz ICD-10.
 3. Przyczyny wywołujące upośledzenie umysłowe (egzo- i endogenne).
 4. Wieloczynnikowe uwarunkowanie upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim.
 5. Stopnie upośledzenia umysłowego - charakterystyka zaburzeń ze szczególnym uwzględnieniem możliwości komunikacyjnych.
 6. Rozwój mowy i jej zaburzenia występujące u osób z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń towarzyszących postaciom niepełnosprawności intelektualnej na podłożu chorób genetycznych.
Literatura wskazana w sylabusie.

Seminarium magisterskie

Kurs posłuży przesłaniu materiałów, użytecznych w konstruowaniu pracy magisterskiej.

Wspomaganie rozwoju mowy przy wczesnym uszkodzenie mózgu

Problematyka konwersatorium obejmuje:

 • Etapy rozwoju układu nerwowego w okresie życia płodowego: cytogeneza; histogeneza – migracja neuronalna; wzrost, różnicowanie komórek nerwowych i synaptogeneza; mielinizacja; rozwój układu naczyniowego mózgu; kształtowanie kory mózgowej;
 • Czynniki powodujące wczesne uszkodzenia mózgu;
 • Najczęściej notowane postaci wczesnych uszkodzeń mózgu: ubytki tkanki mózgowej; zaburzenia struktury tkanki nerwowej; zaburzenia dotyczące dojrzewania mózgu;
 • Zaburzenia rozwoju ruchowego dzieci i objawy alarmujące, mogące świadczyć o nieprawidłowościach rozwojowych;
 • Zadania logopedy w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej: badanie logopedyczne, masaż logopedyczny, właściwe karmienie i pozycja ułożeniowa dziecka.
 • Bibliografia:
  • Borkowska M. (1989). Usprawnianie czynności karmienia. W: M. Borkowska (red.): ABC rehabilitacji dzieci. Mózgowe porażenie dziecięce. Tom II. Warszawa: Wydawnictwo Pelikan. 90-114.
  • Borkowska M. (1997). Usprawnianie czynności związanych z karmieniem i samodzielnym jedzeniem dzieci niepełno-sprawnych. W: M. Borkowska (red.): Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Usprawnianie ruchowe. Warszawa: WSiP. 146-168.
  • Kułakowska Z. (2002). Wczesne uszkodzenie mózgu. W:  E. Helwich (red.): Wcześniak.  Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 126-143.
  • Kułakowska Z. (2003). Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu. Od neurofizjologii do rehabilitacji. Lublin: Wy-dawnictwo Folium.
  • Regner A. (2006). Wczesna interwencja logopedyczna wobec dziecka zagrożonego niepełnosprawnością. W: B. Cytowska, B. Winczura (red): Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. 239-254.
  • Sadowska L., Banaszek G. (2001). Neurokinezjologiczna diagnostyka niemowląt z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. W: L. Sadowska (red.): Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Wrocław: Wydawnictwo AWF. 115-174.
  • Witak–Światłowicz L. (2007). Od jedzenia do mówienia. Problemy związane z karmieniem dziecka chorego. W:  B. Cytowska, B. Winczura (red.): Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. 343-353.

  A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

  • Geilke L., Rogóż–Bogucka B. (2008). Współpraca logopedy z fizjoterapeutą we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie. W:  I. Pirogowicz, A. Steciwko (red.): Dziecko i jego środowisko. Noworodek przedwcześnie urodzony – trudności i satysfakcja. Wrocław: Wydawnictwo Continuo. 108-112.
  • Matyja M. (2005). Wskazania do natychmiastowego rozpoczęcia usprawniania. W: M. Matyja, M. Domagalska (red.): Podstawy usprawniania neurorozwojowego według Berty i Karela Bobathów. Katowice: Akademia wychowania Fizycznego w Katowicach. 128-133.
  • Sadowska L. (2004). Wczesna diagnostyka zaburzeń rozwoju psychomotorycznego niemowląt oraz podstawy ich rehabilitacji. W: L. Sadowska (red.): Diagnostyka i rehabilitacja dzieci ryzyka. Materiały pomocnicze z obowiązkowego kursu dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Wrocław: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich. 5-114.
  • Sadowska L., Zaleski A. (2004). Diagnostyka i terapia psychomotoryczna w rehabilitacji rozwojowej. W: L. Sadowska (red.): Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 9-49.
  • Zawistowski P. (2003). Wczesna stymulacja rozwoju psychoruchowego dzieci urodzonych przedwcześnie. W: M. K. Kornacka (red.): Noworodek urodzony przedwcześnie – pierwsze lata życia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 68-86.

  B. Literatura uzupełniająca

  • Helwich E. (2002). Przyczyny porodów przedwczesnych i podstawowe czynniki ryzyka wynikające z wcześniactwa. W:  E. Helwich (red.): Wcześniak. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 11-20.
  • Kaczan T., Regner A. (2004). Teoretyczne i praktyczne podstawy ustno-twarzowej terapii regulacyjnej według koncepcji Rodolfo Castillo Moralesa. W: L. Sadowska (red.): Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wrocław:  Wydawnictwo AWF. 163-200.
  • Masgutowa S., Regner A. (2009). Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej. Wrocław: Wydawnic-two Continuo.
  • Regner A. (2008). Wczesne usprawnianie rozwoju mowy dzieci z zespołem Downa z zastosowaniem ustno-twarzowej terapii regulacyjnej (uttr). W: B. B. Kaczmarek (red.): Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka. Kraków: Impuls.79-88.

wykłady z mikrobiologii

Szanowni Państwo,


wznawiamy wykłady z mikrobiologii w formie zajęć na portalu edukacyjnym UG.

Przesyłam prezentacje wykładu nr 4 wraz z materiałami dodatkowymi.

Bardzo proszę o sygnał czy to co na platformie umieszczam jest dla państwa widoczne.


łącze pozdrowienia i wyrazy uszanownia,


Tadeusz Kaczorowski

Katedra Mikrobiologii UG

ATC-WF-FILGER-L2DZ-(2020/2021)PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO SEM. ZIMOWY

ZAGADNIENIA ZAWARTE W UNITACH 6-12 PODRĘCZNIKA NEW LANGUAGE LEADER INTERMEDIATE

ATC-WF-FILGER-L3DZ(2020/2021)GRAMATYKA DYDAKTYCZNA JĘZYKA ANGIELSKIEGO SEM. ZIM

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU GRAMATYKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ATC-WF-FILGER-L3DZ(2020/2021)METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO SEM.ZIM.

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ATC-WF-FILGER-L3DZ(2020/2021)PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO SEM.ZIMOWY Zagadnienia zawarte w unitach 3-8 podręcznika Language Leader UPPER-INTERMEDIATE
ATC-WF-LING-L1DZ-(2020/2021) PNJA

Praktyczna nauka języka angielskiego - język pisany i słownictwo

ATC-WF-LING-L2DZ-(2020-2021) Wspólczesna literatura brytyjska i amerykańska

Współczesna literatura anglojęzyczna - ostatnie sto lat.

ATC-WF-LING-L3DZ-(2020/2021) Seminarium SEM ZIMOWY

Seminarium licencjackie z dziedziny literaturoznawstwa i przekładu literackiego 

ENERGY FOR THE FUTURE - European studies to challenges in the European Union

Projekt ENERGY FOR THE FUTURE - European studies to challenges in the European Union koncentruje się na dwóch celach właściwych dla Jean Monnet Modules.

Cel pierwszy - o charakterze edukacyjnym - obejmuje opracowanie wykładów fakultatywnych pt. „Lokalny wymiar polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej”, „Komunikowanie społeczne o środowisku” oraz ich realizację w Instytucie Politologii. 

Cel drugi - o charakterze badawczym - odnosi się do przeprowadzenia badań na temat politycznych i społecznych aspektów wdrażania inwestycji energetycznych w województwie pomorskim. Wyniki badań prezentowane będą na konferencjach i seminariach naukowych. Problematyka badań ma charakter interdyscyplinarny (Science-Technology-Society): łączy zagadnienia natury technologicznej, ekonomicznej oraz politycznej (na wszystkich szczeblach władzy) i społecznej.

https://www.youtube.com/watch?v=y6mNJpe60dI&list=PLXMkzlb13FeG8ENPt91caGrETmfnESXHc&index=1

 

 

 Jean Monnet - Modules


Literatura

 

 

 

 

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Zapoznanie studentów z problematyką złożoności relacji międzykulturowych we współczesnym świecie, podstawowymi pojęciami i teoriami oraz obszarem badawczym dyscypliny. Istotnym celem jest kształtowanie umiejętności komunikacji międzykulturowej.

SKANDYNAWIA

wykład


Literatura

własna

WSTĘP DO NAUKI O POLITYCE

Kurs zawiera informacje przydatne dla Studentów II roku studiów stacjonarnych, licencjackich.


Literatura

NOTATKI OD PROWADZĄCEJ

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. M. Żmigrodzki, B. Szmulik, Lublin 2003.

A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006 - wybrane treści, zgodnie z otrzymaną na 1. zajeciach informacją od prowadzącej.

J. Nocoń, A. Laska, Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2005 - wybrane treści, zgodnie z otrzymaną na 1. zajeciach informacją od prowadzącej.

A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak red., Studia z teorii polityki, tom I, tom II, Wrocław 1996 i 1997 - wybrane treści, zgodnie z otrzymaną na 1. zajeciach informacją od prowadzącej.

          do studiowana samodzielnie przez studenta:

R. J. Dalton, H. D. Klingemann red. Zachowania polityczne, T 1, T. 2, Warszawa 2010, wybrane zagadnienia.

K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Poznań 2002, wybrane zagadnienia.

A. Heywood, Klucz do politologii. Najważniejsze ideologie systemy postaci, Poznań 2008.

S. Lipset, Homo politicus, Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1999.

          B. Literatura uzupełniająca:

B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1997.

A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2006.

A. Heywood, Teoria polityki

ATC-WF-AME-L3DZ-(2020/2021) II BA-A PNJ GRAM gr.1

Praktyczna nauka języka angielskiego

Practical grammar


Consultation hours: Wednesdays 9:45 - 11:15


Weronika Kamola-Uberman  

weronika.kamola-uberman@staffms.ug.edu.plATC-WF-AME-L3DZ-(2020/2021) II BA-A PNJ GRAM gr.2

Praktyczna nauka języka angielskiego

Practical grammar


Consultation hours: Wednesdays 9:45 - 11:15


Weronika Kamola-Uberman  

weronika.kamola-uberman@staffms.ug.edu.pl


ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) I BA-N KZ gr.1

Kurs zintegrowany


Consultation hours: Wednesdays 9:45 - 11:15


Weronika Kamola-Uberman  

weronika.kamola-uberman@staffms.ug.edu.pl


ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) I BA-N KZ gr.2

Kurs Zintegrowany


Consultation hours: Wednesdays 9:45 - 11:15


Weronika Kamola-Uberman  

weronika.kamola-uberman@staffms.ug.edu.pl


ATC-WF-FILANG-L3ZAO-(2020/2021) II BA zao KZ gr. 1

Kurs Zintegrowany

Consultation hours: Wednesdays 9:45 - 11:15


Weronika Kamola-Uberman  

weronika.kamola-uberman@staffms.ug.edu.pl


ATC-WF-FILANG-L3ZAO-(2020/2021) II BA zao KZ gr. 2

Kurs Zintegrowany


Consultation hours: Wednesdays 9:45 - 11:15


Weronika Kamola-Uberman  

weronika.kamola-uberman@staffms.ug.edu.pl


Wiedza o sztuce dla wczesnej edukacji

Niniejszy kurs oferuje przypomnienie wiadomości z historii sztuki. Prezentacja związana jest z przypomnieniem dzieł z kolejnych epok i kierunków, ale  również zwraca uwagę na  zróżnicowanie sztuki, jeśli chodzi o wykorzystanie mediów. A wszystko zaczyna się od wyjaśnienia jakim medium jest obraz i jak należy go rozumieć, poczynając od czasów prehistorycznych, gdzie obraz służył komunikacji.

Zaczynamy  od filmu Wernera Herzoga "Jaskinia zapomnianych snów" (2010), który studenci oglądają samodzielnie.

Następnie studenci czytają teorię:

 Teoria i definicje na temat sztuki:

 Istnieje wiele definicji sztuki, zarówno historycznych, socjologicznych, krytycznych, semiotycznych i filozoficznych zmieniających się w zależności od epoki, czasu, ideologii, kontekstu. Jak pisze A. D’Alleva „o tym czy dany przedmiot został zakwalifikowany jako sztuka, czy też nie, decyduje cały szereg ukształtowanych przez kulturę i politykę wartości. Jest to przyczyna, dla której ludziom tak trudno jest dojść do porozumienia w kwestii (tego: MK), czym dokładnie jest sztuka” (D’Alleva, 2013: 13-14). Pierwsze określenia związane z ekwiwalentem sztuki, bo trzeba pamiętać że termin ten wcześniej nie istniał, związane były z mimesis np. u Platona, lub też pracą dla ludu  np. demiourgos w antycznej Grecji (Tamże: 14). Wiele osób definiując współcześnie ten termin zaczyna od, wywodzącej się z Renesansu definicji sztuki jako malarstwa, rzeźby rysunku czy grafiki (Tamże: 14). Takie rozumienie sztuki łączy się z talentem danego twórcy, który wytwarza dany obiekt za sprawą swej pracy i spływającego nań natchnienia. Sztuka, począwszy od XIX wieku, uniezależnia się bowiem od rzemiosła i wiąże ściślej z pojęciem twórczości i oryginalności dzieła. Artystami zaś są osoby motywowane wewnętrznym przymusem tworzenia, czy też potrzebą wyrażenia uczuć, albo rozwiązywania problemów własnych lub ogólnoludzkich (Tatarkiewicz, 2005).

            To „klasyczne” rozumienie sztuki przez wielu ludzi wciąż przyjmowane jest za oczywiste, ale różni się mocno od współczesnych definicji sztuki, w których nie jest istotny formalizm, czyli to jak zostało skonstruowane dane dzieło: jego kompozycja, faktura, kolor, ale to w jaki sposób burzy zastaną rzeczywistość, w jaki sposób komentuje, krytykuje, czy dokumentuje to co się dzieje w danym momencie na świecie. Tego rodzaju dzieła sztuki, powstałe np. w końcu XX wieku, A.C. Danto nazywa sztuką zaburzającą ustalony porządek – disturbatory art. Jak pisze bowiem wspomniany krytyk sztuki: „wykorzystuje (ona: MK) artystyczne znaczenia w celu dokonania zmian socjalnych czy moralnych” (Danto, 1997:300).  Sztuka komentuje zastaną rzeczywistość i przetrawia nowe jakości aby zamienić je w doznania. Nie wszystko jednak zasługuje na miano sztuki. Jak pisze cytowany już A. C. Danto: „aby cokolwiek mogło być sztuką, musi coś reprezentować, to jest musi mieć pewne semantyczne własności”. Musi więc coś znaczyć, musi mieć swoje jestestwo, swój głos, który będzie słyszalny przez społeczeństwo („słuchaczy” sztuki). Co prawda coraz trudniej usłyszeć jest sztukę, bo w dobie „ery płynnej nowoczesności” (Baumann, 2010:11),  zdarzenia artystyczne bywają zbyt kruche i za krótkie. Migoczą chwilą, ulegają zniszczeniu i  jednorazowości.

Innym kontrowersyjnym głosem w tej dyskusji jest teza E. Gombricha, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak „sztuka” – są tylko dzieła i artyści, a reszta to wynik potrzeby człowieka do ciągłego porządkowania świata i wyszukiwania punktów orientacyjnych (Gombrich, 2013:10).

W jeszcze innym sensie definiując sztukę jako nowoczesną, można ją określić jako taką, która ma ambicję wyrażania współczesnej epoki i wydarzeń z nią związanych. „To sztuka aspirująca do tego, żeby być barometrem przemian kulturowo-cywilizacyjnych” (Szkołut, 2002:125).

Z kolei, nowozelandzki estetyk Denis Dutton, wskazuje siedem cech sztuki, które pokazują jak sztuka, szczególnie współczesna, może być urozmaicona. Oto one:

1) wirtuozeria w sztuce, czyli mistrzowskie opanowanie umiejętności, które wymagają talentu, długotrwałych ćwiczeń i wiedzy;

2) bezinteresowna przyjemność w sztuce, czyli działania, które są źródłem

przyjemności, a nie jedynie środkiem do osiągania jakichś celów praktycznych, a także wytwory takich działań, które dostarczają przyjemności, nawet jeśli

niejako przy okazji pełnią funkcje praktyczne. Sztuka to obietnica przyjemności i szczęścia (promesse de bonheur);

3) styl w sztuce, czyli wytwory i działania naznaczone rozpoznawalnym stylem, posiadające własny styl. Styl może być charakterystyczny dla jakiejś kultury, jakiegoś regionu lub epoki, ale może też być całkowicie indywidualny;

4) naśladownictwo w sztuce, która jedynie naśladuje rzeczy realnie istniejące lub wyobrażone, co odróżnia ją od praktycznej, codziennej, poważnej rzeczywistości, w której na co dzień jesteśmy zanurzeni. Sztuka jest przerwą, oddechem od codzienności;

5) sztuka, która skupia uwagę, wzbudza intensywne emocje i poczucie wspólnoty;

6) sztuka, która działa na wyobraźnię, wyprowadza nas z praktycznego, ziemskiego świata i wprowadza w świat wyobrażony, wymyślony, nieprawdziwy;

7) krytyka w sztuce, czyli istnienie mniej lub bardziej wyspecjalizowanego i rozbudowanego języka (dyskursu) pozwalającego oceniać działania i wytwory jako wspaniałe, przeciętne lub nieudane, chybione (Dutton, 2010:210-211).


Kolejny etap to wyszukanie następujących dzieł sztuki (student musi sam wyszukać obraz w przeglądarce internetowej

, np. poprzez stronę:

Google Arts & Culture


Oto kolejne dzieła do samodzielnego odszukania przez studenta:

1. Jaskinia Lascaux we Francji, Rysunek konia, 15-10 tys lat p.n.e.

2. Słynny  posąg młodzieńca Doryphoros, Niosący włócznię.

3. H. Bosh, Ogród ziemskich rozkoszy.

4. H. Memling, Sąd ostateczny.

5. J. van Eyck, Małżeństwo Arnolfinich.

6.  Dowolne dzieło: Leonarda da Vinci, Michała Anioła Buonarroti, Tycjana, Piotra Bruegela.

7. Dowolne dzieło wg: Caravaggia.

8. Peter Paul Rubens, „Trzy gracje”.

9. Dowolne dzieło Diego Velázqueza.

10.Dowolne dzieło Rembrandta van Rijna.

11. Jacques – Luis David, Śmierć Marata.

12. Caspar David Friedrich – romantyzm niemiecki (np. Wędrowiec przed morzem mgły).

13. Francisco  Goya – romantyzm hiszpański (np. Maja ubrana, Maja naga).

14.Eugène Delacroix – romantyzm francuski (np. Śmierć Sardanapala.

15. Aleksander Gierymski, Trumna chłopska.

16. Jean-François Millet, Kobiety zbierające kłosy.

17. Claude Monet, „Impresja, Wschód słońca”.

18. Edgar Degas, „Lekcja tańca”.

19. Auguste Renoir, „Śniadanie wioślarzy”.

20. Leon Wyczółkowski, Ujrzałem raz, scena przy fortepianie.

ATC-WPiA-PIDP-L3DZ-(2020/2021) Źródła i wykładnia prawa podatkowego

blablabla

Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

Kurs realizowanych w ramach studiów podyplomowych

Korporacyjne prawo finansowe

Kurs do przedmiotu "Korporacyjne prawo finansowe" dla specjalizacji gospodarczo-finansowej na kierunku Prawo (4 i 5 rok).


Literatura

A. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania

H. Litwińczuk, Prawo podatkowe przedsiębiorców

Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Kurs dla uczestników studiów podyplomowych "Rachunkowości i Podatków"


Literatura

K. Janczukowicz, W. Kieszkowski, Podatki pośrednie w praktyce, Gdańsk 2015.

Podatki w biznesie

Kurs uzupełniający wykład "Podatki w biznesie" (kierunki: Administracja, Prawo).


Literatura

H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa (ostatnie dostępne wydanie)

Przygotowanie projektów do UE

kurs wspomagający przedmiot


Literatura

rpo.pomorskie.eu

Studia Podyplomowe Doradztwa Finansowego <p><strong><span style="color:black;">Studia Podyplomowe Doradztwa Finansowego</span></strong><span style="color:black;"> dedykowane są osobom planującym swoją karierę zawodową w instytucjach finansowych na stanowiskach związanych z obsługą klienta. </span><span style="">Absolwenci Studiów otrzymują wszechstronnie wykształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu doradcy finansowego jako menadżerowie i opiekuni klienta indywidualnego. Posiadać będą wiedzę i umiejętności przydatne przy rozpoznawaniu potrzeb klienta, tworzeniu indywidualnych planów finansowych oraz doboru produktów finansowych z oferty banków, zakładów ubezpieczeniowych, towarzystw emerytalnych, firm inwestycyjnych i pośrednictwa finansowego.<span style="color:black;"></span></span></p> <p><span style="color:black;">Program Studiów obejmuje zarówno podstawy teoretyczne, jak i praktyczne aspekty wykonywania zawodu doradcy finansowego.<span style="">&nbsp; </span></span></p> <p><span style="color:black;">Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez praktyków – doświadczonych doradców finansowych zatrudnionych w czołowych instytucjach finansowych oraz pracowników dydaktycznych naszego Uniwersytetu specjalizujących się w problematyce rynków finansowych. </span></p> <p><span style="color:black;">Absolwenci otrzymają, oprócz świadectwa ukończenia Studiów, także <strong>Certyfikat Doradcy Finansowego</strong>.</span></p><p><span style=""><br type="_moz" /></span></p>
Literatura
<p>Literatura i inne źródła przydatne w toku procesu edukacyjnego podawane są przez wykładowców i zamieszczane w udostępnianych przez nich na stronie kursu materiałach dydaktycznych. <span style="">&nbsp;</span></p><br />
Źródła i wykładnia prawa podatkowego

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe I i II stopnia, uczęszczających na zajęcia z przedmiotów "Źródła i wykładnia prawa podatkowego" oraz "Wykładnia prawa podatkowego".


Literatura
 1. J. Jabłońska-Bonca „Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko”
 2. L. Morawski, „Zasady wykładni prawa”
 3. B. Brzeziński, „Wykładnia prawa podatkowego"
COGNITIVE LINGUISTICS <ol><li><span style="font-size:10.0pt;">Problematyka ćwiczeń audytoryjnych</span></li></ol><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">I semestr:</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">Kategorie naturalne w językowym opisie świata, przykłady leksykalne. Percepcja ludzka w teorii psychologii postaci (gestaltów). Pojęcie kontekstu i jego wpływ na percepcję, przykłady zmiany prototypu. Kontekst kultury. Poziomy kategoryzacji, przykłady kategorii poziomu podstawowego, geneza kategorii nadrzędnych i podrzędnych; schematyczność/szczegółowość pojęć</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">II semestr</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">Strategie kognitywne: Porządkowanie poznawanej rzeczywistości: narzucanie struktury (przykłady językowe). Metafora i metonimia: analiza próbek językowych; typologia metafor i metonimii. </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">III semestr</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">Percepcja figury i tła: reprezentacja językowa. Różnice struktury a różnice znaczenia. Obrazowanie odzwierciedlone w języku - przykłady</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;"><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p>
Literatura
<div style="text-align:left;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></div><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:10.0pt;">Wykaz literatury </span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:17.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:left;">&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Johnson, M. and G. Lakoff. 1980. <em>Metaphors We Live by</em>. Chicago: Chicago University Press.</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Langacker, R.W. 1988b. “A View of Linguistic Semantics”. In: B. Rudzka-Ostyn (ed).: <span style="mso-tab-count:1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><em>Topics in Cognitive </em></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Turner, M. and G. Fauconnier. 1995. “Conceptual Integration and Formal Expression.” <span style="mso-tab-count:1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Available from:</span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;"><span style="mso-spacerun:yes;"></span>http://www.uoregon.edu/~uophil/metaphor/turner.htm </span> </p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Ungerer, F. and H.-J. Schmid. 1996. <em>An Introduction to Cognitive Linguistics</em>. London and New York: </span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:left;text-indent:35.4pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;"><span style="mso-spacerun:yes;">&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:31.95pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;"><strong>A.2. studiowana samodzielnie</strong><strong> </strong><strong>przez studenta</strong></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:31.95pt;text-align:left;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Lakoff, G. 1987. <em>Women, Fire and Dangerous Things, </em>Chicago: The University of Chicago Press.</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Lakoff, G. 1982. <em>Categories and Cognitive Models</em>. Linguistic Department and Cognitive<span style="mso-spacerun:yes;">&nbsp;&nbsp; </span>Science Program: University of</span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;"><span style="mso-spacerun:yes;"></span></span><span lang="DA" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:DA;">California at Berkeley.</span> </p><p class="MsoNormal"><span lang="DA" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:DA;">Langacker, R.W. 1987b. </span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">“Nouns and Verbs”. <em>Language 63,</em> 53-94.</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Langacker, R.W. 1988a. “An Overview of Cognitive Grammar”. </span><span style="font-size:10.0pt;">In: B. Rudzka-Ostyn<span style="mso-tab-count:1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>(ed).:</span><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Topics in Cognitive Linguistics. </span></em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 3-43.</span> </p><p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:200%;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;mso-ansi-language:EN-US;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:28.7pt;text-indent:-18pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;"><span style="mso-list:Ignore;">A.<span style="font:7.0pt "Times New Roman";">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong><strong><span style="font-size:10.0pt;">Literatura uzupełniająca</span></strong></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Comrie, Bernard, Stephen Matthews i Maria Polinsky (red.) 1996. <em>Atlas języków. </em></span><em><span style="font-size:10.0pt;">Pochodzenie i rozwój języków świata.</span></em><span style="font-size:10.0pt;"> Poznań:</span><span style="font-size:10.0pt;"><span style="mso-spacerun:yes;"></span>Oficyna Wydawnicza Atena.</span> </p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;">De Wulf, M. "Nominalism, Realism, Conceptualism." </span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">The Catholic Encyclopedia. Vol.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:35.4pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">11. New York: Robert Appleton Company, 1911. 16 Sept. 2008 </span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:35.4pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">&lt;http://www.newadvent.org/cathen/11090c.htm&gt;. </span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;">Grzegorczykowa, R. 1996. „Filozoficzne aspekty kategoryzacji.” In: R. Grzegorczykowa<span style="mso-spacerun:yes;">&nbsp; </span>and A. Pajdzińska (eds). <em>Językowa</em></span><em><span style="font-size:10.0pt;"><span style="mso-spacerun:yes;"></span>kategoryzacja świata.</span></em><span style="font-size:10.0pt;"> Lublin: Wydawnictwo<span style="mso-tab-count:1;"> </span>Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 11-26.</span> </p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;">Krzeszowski, T.P. 1990. </span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">“The axiological aspect of idealized cognitive models. ”In:</span></p><span style="font-size:10.0pt;">Tomaszczyk J. and B. Lewandowska-Tomaszczyk. </span><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Meaning and Lexicography</span></em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">.<span style="mso-spacerun:yes;">&nbsp; </span>Amsterdam/Philadelphia: John</span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;"> Benjamins. 135-165 </span> <p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Palmer, F.R. 1976. <em>Semantics. A New Outline</em>, Cambridge: Cambridge University Press.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;">Wierzbicka,A. 1999. „Mówienie o emocjach. Semantyka, kultura i poznanie.”, translated by</span></p><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;mso-fareast-font-family:Times New Roman;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:AR-SA;mso-bidi-language:AR-SA;"><span style="mso-spacerun:yes;"></span><span style="mso-tab-count:1;"></span>P. Kornacki. In: J. Bartmiński, (ed.). <em>Język. Umysł. Kultura,</em>Warszawa: PWN. 138-162.<span style="mso-spacerun:yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span>
Elective course: “SUSTAINABLE LEADERSHIP IN A TEACHER’S PROFESSION”

“SUSTAINABLE LEADERSHIP IN A TEACHER’S PROFESSION” 

The elective course is addressed at the students of English Philology (teaching specialization). I invite you to take part in this innovative and hopefully interesting educational experiment. If you are a student truly determined to become a good and passionate teacher of a foreign language, this course will give you a chance to: - learn some basic pedagogical knowledge needed to solve the potential difficulties at work and to appreciate the successes( e.g. teacher burn-out, dyslexia, talented students, cooperation with parents, discipline issues, values, assessment); - learn a lot of methods of active teaching through hands-on experience ( you will learn with the use of these methods directly: case study, jigsaw, open café, writing a case study, PBL etc.); - develop specific and generic competencies (such as team-work, self-study, problem solving, active participation, self – presentation, leadership in a classroom); - learn to assess others, evaluate your own work (self-reflection) - learn to use a lot of technological tools in lg didactics (Wiki, Socrative, Powtoon, and many other); - learn about good communication and relation- building in a classroom ( elements of tutoring, non-verbal communication, moderation and rhetoric). The course will consist of three thematic modules (ca. 10 hours for each): 1) Values for teachers 2) Competencies to manage a FL classroom 3) Active learning by active teaching (included: 2 hours of ACTION LEARNIG: event/project outside of the teaching room) Summing up, within 30 hrs of this course you will most probably have: 20 contact hours with a teacher (regular meetings online) 10 hours of self-study and self-preparation in teams or individually plus outside event with a teacher.

Fakultet kierunkowy1: Nauczanie – język – kultura: pedagogika krytyczna w klasie językowej. <p style="text-align:justify;"><span style="font-size:medium;font-family:Times New Roman,serif;"><span style="font-size:medium;">Fakultet przewiduje realizację 30 godzin lekcyjnych o tematyce metodycznej, osadzonej w kontekście </span><strong>językoznawstwa kognitywnego i interkulturowego</strong><span style="font-size:medium;">. Świadomość językoznawcza i meta-językoznawcza jest istotnym elementem przygotowania metodycznego glottodydaktyków. Na proponowanych zajęciach będziemy jednak odkrywać inne oblicze językoznawstwa: nie tylko jako dyscypliny naukowej niezależnej od samej dydaktyki, ale właśnie jako klucza do skutecznej dydaktyki językowej prowadzonej w coraz bardziej wielokulturowej rzeczywistości. Zarazem przyjrzymy się </span><strong>krytycznej analizie dyskursu</strong><span style="font-size:medium;">, zjawisku </span><strong>językowego obrazu świata</strong><span style="font-size:medium;">, przeanalizujemy rolę </span><strong>pragmatyki językowej w kontaktach międzykulturowych</strong><span style="font-size:medium;"> i w końcu zastanowimy się na czym polega – jeśli istnieje? -</span><span style="">&nbsp; </span><span style="font-size:medium;">związek lingwistyki i metodyki języków obcych z pedagogiką krytyczną oraz teorią postmodernizmu. Świadomość tego związku może być pomocnym narzędziem przyszłych dydaktyków operujących w zróżnicowanych środowiskach kulturowych.</span></span></p>
Literatura
<ol><li><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (obowiązkowa):</span></strong></li></ol><p style="margin-left:35.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:10.0pt;">A.1. wykorzystywana podczas zajęć</span></span><span style="font-size:10.0pt;"> (stanowi podstawę wykładów Prowadzącego oraz prezentacji studentów) :</span></p><p style="tab-stops:125.4pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><ol><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Anusiewicz J. (1991), <strong>Kulturowa teoria języka. Zarys problematyki</strong>. (w): J. Anusiewicz, J. Bartmiński (red.), <em>Język a kultura. Tom 1 Podstawowe pojęcia i problemy</em>, Wrocław: Wyd. Wiedza o kulturze. s. 17-30.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Bandura E. (2007), <em>Nauczyciel jako mediator kulturowy</em>. Kraków: Wyd. Tertium. rozdziały I i VI.</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;"></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Bartmiński, J. (2006). <em>Językowe podstawy obrazu świata.</em>Lublin: Wyd. UMCS. S.131-148.</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;"></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Błaszczyk, Klaudia (2008), <strong>Relacje i interakcje nauczyciel-uczeń a modele komunikacji społecznej</strong>. W: <em>Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń</em>, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 321-331.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Gajda, J (2009), (red.). <em>Humanistyczno-antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury. Konsekwencje dla teorii </em></span></li></ol><p style="margin-bottom:12.0pt;line-height:115%;text-autospace:none;"><em><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">i praktyki.</span></em><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;"> Kraków: Impuls. (wybrane rozdziały).</span></p><ol><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Lubecka Anna (2008). <strong>New Multiculturalism – a<span style="">&nbsp; </span>Challenge for Cross-Cultural Communicators</strong>. W: Bogacki K., Głowacka B., Potocka D. (red.) (2008), <em>Interdisciplinary Perspectives in Foreign Language Teacher Education</em>, Białystok: Wydawnictwo UwB. 201-210.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Karpińska-Musiał B. (2005), <strong>Intercultural Speaker jako odpowiedź na współczesne wyzwania globalnego społeczeństwa wiedzy. Analiza procesu nabywania kompetencji między­kultu­ro­wej przez ucznia i nauczyciela języków obcych</strong>, (w:) J. Krieger-Knieja, U. Paprocka-Piotrowska (red.), <em>Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym</em>. Lublin: Tow. Naukowe KUL, s. 261-272.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Karpińska-Musiał, Beata.<strong>(</strong>2005)<strong> Współczesny nauczyciel języka obcego – trudne do podjęcia ryzyko czy fascynujące wyzwanie? Analiza transformacji roli nauczyciela języka obcego w obliczu zmian kulturowo-społecznych zachodzących w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce i Europie. </strong>2005, publikacja w formie elektronicznej, ISBN 83-922213-0-3</span><ol><li><span style="color:black;">Karpińska-Musiał, Beata </span><span style="color:black;">(2008a), <strong>Nauczyciel i jego kompetencja interkulturowa w obliczu globalizacji języka angielskiego jako obcego</strong>, (w:) A. M. Harbig (red.), <em>Nauczanie języków obcych w szkole wyższej</em>. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 137-149. </span></li></ol></li><li><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Karpińska-Musiał, Beata </span><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">(2008b), <strong>The Place of Intercultural Competence in the Academic Curriculum of Foreign Language Teacher Education</strong>, (w:) K. Bogacki, B. Głowacka, D. Potocka (red.), <em>Interdisciplinary Perspectives in Foreign Language Teacher Education.</em> </span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Białystok: Wydawnictwo UwB, s. 191-200.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Komorowska H. (2007), <em>Metodyka Nauczania Języków obcych w Polsce (1957-2007</em>), Warszawa: CODN.</span></li></ol><p style="margin-bottom:12.0pt;text-indent:-18.0pt;line-height:115%;"><span style="font-family:Times New Roman,serif;color:black;"><span style="">11.<span style="font:7.0pt "Times New Roman";">&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Kurtyka A. (2005), <strong>Rozwijanie kompetencji międzykulturowej nauczycieli języków obcych,</strong> (w:) M. Mackiewicz (red.), <em>Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa</em>. Poznań: Wyd. WSB, s. 83-96.</span><span style="font-family:Times New Roman,serif;color:black;"></span></p><ol><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Myczko K. (2005), <strong>Kompetencja interkulturowa jako cel kształcenia językowego</strong>, (w): M. Mackiewicz (red.), <em>Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa</em>. Poznań: Wyd. WSB, s.27-36.</span><ol><li><span style="color:black;">Nikitorowicz J. (2005), <em>Kreowanie tożsamości dziecka</em>. <em>Wyzwania edukacji międzykulturowej</em>. Gdańsk: GWP. </span></li></ol></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Pfeiffer W. (2001), <em>Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki</em>, Poznań: Wagros. </span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Phipps A., Guilherme M. (2004), <em>Critical Pedagogy. Political Approaches to Language and Intercultural Communication</em>, Multilingual Matters Ltd.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Piaget J. (2005), <em>Mowa i myślenie dziecka.</em>Warszawa: PWN.<span style="color:black;"></span></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Speck O. (2005), <em>Być nauczycielem</em>, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Thomas J. (1983), <strong>Cross-cultural pragmatic failure</strong>, (w:) <em>Applied Linguistics</em>4(2), 91-109.</span></li><li><cite><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;">Zalewska-Bujak, Małgorzata (2008), <strong>Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w nowych realiach cywilizacyjnych. </strong>W: </span></cite><em><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń</span></em><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 286-297.</span></li></ol><p style="text-indent:-10.55pt;line-height:115%;"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;">&nbsp;</span></p><p style="margin-left:49.95pt;text-indent:-10.55pt;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:24.85pt;"><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:10.0pt;">A.2. studiowana samodzielnie<strong> </strong>przez studenta ( także propozycje do przygotowywania prezentacji)</span></span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:-10.55pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><ol><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Anisimowicz B. (2000), <em>Alternatywne Nauczanie Języków Obcych w XX wieku. Sugesto­pedia.</em>Warszawa: DiG.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Burszta, W. (1998). <em>Antropologia Kultury</em>. Poznań: Zysk i S-ka., r. 1-3. </span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Gardner H. (2002) <em>Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce</em>. Media Rodzina.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Kozielecki J. (2001), <em>Psychotgransgresjonizm</em>. (wybrane fragmenty), Warszawa: ŻAK.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Wąsiński, Arkadiusz (2008), <strong>Nowe strategie myślenia jako alternatywne spojrzenie na asymetryczną interakcję komunikacyjną nauczyciel-uczeń w procesie edukacyjnym</strong>. W: <em>Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń</em>, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 347-361. </span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Wendland M. (2007), <strong>Relatywizm komunikacyjny a problem międzykulturowego porozumienia</strong>, (w:)<em> Homo Communicativus</em>, Poznań: Wyd. UA</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">M.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">————</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">(2003), <strong>Pedagogika międzykulturowa</strong>. [w:] Z. Kwieciński i B. Śliwerski (red.) <em>Pedagogika. Podręcznik akademicki</em>. Warszawa: PWN, s. 415-424</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">.</span></li></ol><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><h1 style="margin-left:35.8pt;tab-stops:35.4pt;"><span style="">B.<span style="font:7.0pt "Times New Roman";">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Literatura uzupełniająca <span style="text-decoration:underline;">do wyboru dwie pozycje.</span></h1><p>&nbsp;</p><ol><li><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Nęcka E. <em>Inteligencja. Geneza- struktura – funkcje</em>, GWP: Gdańsk, 2003.</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Volkmann. L. <strong>On the Nature and Function of Stereotypes in Intercultural Learning</strong>. In: Gabrielle Linke (ed.) <em>Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models</em>. Winter: Heidelberg, 2011. p. 15</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Voigts-Virchow, E. <strong>Teaching Web 2.0 and Cultural Studies: The Critical Media Literacy Approach to and with Social Media(Facebook, Wikipedia, YouTube et.al), </strong>in:<strong> </strong>Gabrielle Linke (ed.) <em>Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models</em>. Winter: Heidelberg, 2011. p. 61</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Rossow, H.<strong> How to Teach Identity: ‘Britishness” at the Beginning of the 21st Century. </strong>In:<strong> </strong>Gabrielle Linke (ed.) <em>Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models</em>. Winter: Heidelberg, 2011. p. 251.</span></li><li><strong><span style="text-decoration:underline;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Wybrany rozdział z pozycji</span></span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">: </span></strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Creese, A<strong>. </strong><em>Teacher Collaboration and Talk in Multilingual Classrooms, </em>Multilingual Matters: Clevedon, Buffalo, Toronto, 2005.</span></li><li><strong><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Wybrany rozdział z pozycji</span></span></strong><em><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">: </span></em><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Hawkins, Margaret. </span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">R<em>. </em>(ed.)<em> Language Learning and Teacher Education. A socio-cultural Approach. , </em>Multilingual Matters: Clevedon, Buffalo, Toronto, 2004..</span></li></ol><p style="margin-left:39.05pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p>
Gramatyka kontrastywna <p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">Cykl wykładów obejmuje analizę teoretyczną podstawowych zagadnień językoznawstwa strukturalnego oraz kognitywnego z perspektywy <strong>społeczno-kulturowej</strong>oraz <strong>kontrastywnej</strong>. <span style="">&nbsp;</span>Celem nie jest analityczna dyskusja nad poszczególnymi gałęziami językoznawstwa, tylko raczej przegląd podejść do języka i jego zjawisk jako fenomenów kulturowych, ugruntowanych w określonych okolicznościach użytkowania oraz przekazu, w formie porównawczej. Jako że analiza kontrastywna może<span style="">&nbsp; </span>obejmować wszystkie gałęzie analizy językoznawczej: fonetyki, fonologii, składni, pragmatyki, semantyki, potraktowane one będą jako strukturalne narzędzia służące lepszemu zrozumieniu <strong>dynamiki komunikacji</strong>, zwłaszcza międzykulturowej. W tym celu jednak potrzebny jest także filtr historyczno-kulturowy oraz socjolingwistyczny, zatem omawiane będą także <strong>komponenty socjolingwistyki, pragmatyki, psycholingwistyki, zagadnień związanych z kulturą płci</strong>w języku. Analiza ta będzie oparta na języku angielskim jako wyjściowym, jednak czynione będą referencje do innych jego odmian lub innych języków w celu pokazania elementów wspólnych oraz różnicujących poszczególne kody komunikacyjne.</span></p>
Literatura
<ol><li><span style="font-size:11.0pt;">T. Milewski, <em>Językoznawstwo</em>, W-wa: PWN, 2006.</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;">Marie-Anne Paveau, Georges - Elia Safrati, <em>Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki</em>, Kraków: Wyd. FLAIR, 2008.</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;">S. Grabias, <em>Język<span style="">&nbsp; </span>w zachowaniach społecznych</em>, Lublin: Wyd. UMCS, 1997.</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;color:#262424;">Boxer D. (2002), <em>Applying Sociolinguistics. Domains and face-to-face interaction</em>. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;">Bredella L. (2003), For a Flexible Model of Intercultural Understanding, (w:) G. Alred, M. Byram, M. Fleming (red.), <em>Intercultural Experience and Education</em>. Clevedon: Multilingual Matters, s. 31-49.</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;">Goffman E. (1967), ‘On facework: an analysis of ritual elements in social interaction’, In: Jaworski A., Coupland, N. (red.), <em>The Discourse Reader</em>, London, Routledge, 306-321.</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;">Grzegorczykowa R. (2002), <em>Wprowadzenie do semantyki językoznawczej</em>, Warszawa: PWN</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;">Korżyk K. (1999), Język i gramatyka w perspektywie “komunikatywizmu” (w: ) red. </span><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;line-height:115%;">A. Awdiejew, <em>Gramatyka komunikacyjna</em>, Warszawa – Kraków: PWN</span></li></ol><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:Arial,sans-serif;times new roman":;times new roman":;">9. Langacker R. (1987), <em>Foundations of Cognitive Grammar</em>, vol. 1, Stanford</span>
PNJA - Zintegrowane Sprawności Językowe (Integrated skills) <span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman":;"><span style="font-size:medium;"></span></span><span style="font-size:large;font-family:Times New Roman,serif;">Kurs pt. Zintegrowane Sprawności Językowe ma na celu kompleksowe kształcenie czterech podstawowych umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego: poprawnego stosowania i poszerzania zasobu leksyki oraz frazeologii ( w połączeniu z wybranymi zagadnieniami gramatycznymi), sztuki czytania ze zrozumieniem, słuchania ze zrozumieniem oraz umiejętności mówienia.</span>
Literatura
<p>Przykładowa literatura i źródła:</p><p><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:10.0pt;"><span style="">&nbsp;</span>wykorzystywana podczas zajęć</span></span><span style="font-size:10.0pt;"> <span style="color:#1F497D;"></span></span></p><ol><li><strong><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Ready for CAE<span style="">&nbsp; </span>Coursebook</span></em></strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;"> by Roy Norris and Amanda French <strong>Publisher:</strong> MacMillan 2008</span></li><li><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Here is the News – English for Understanding World Reports </span></em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">by Barbara Otto , Marcin Otto, Polstext 2005</span></li><li><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Reading Explorer 3 </span></em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">by Nancy Douglas, Heinle Cengage Learning 2010.</span></li></ol> <p><span style="text-decoration:underline;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;"><span style="">&nbsp;</span></span></span><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:10.0pt;">studiowana samodzielnie<strong> </strong>przez studenta </span></span></p> <ol><li><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Guy Wellman, <em>The Heinemann ELT English Wordbuilder</em>, Macmillan Publishers 1998</span></li></ol><p style="margin-left:67.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">&nbsp;</span></p><p></p>
Podstawy dydaktyki - wykład <p>Kurs stanowi zbiór dodatkowych informacji, opisów zagadnień oraz materiałów przydatnych jako uzupełnienie treści wykładów na temat podstaw dydaktyki ( wg sylabusu przedmiotu). Wykłady obejmują szerokie spektrum zagadnień dotyczących historii teorii dydaktycznych i rozwoju pedagogiki szkolnej, problematyki systemów kształcenia, miejsca i roli ucznia oraz nauczyciela w procesie dydaktycznym, specyfiki i metodologii kształcenia obcojęzycznego, problemów nauczania uczniów z trudnościami w uczeniu się, oraz wielu innych.<br /></p>
Literatura
Brak.
Seminarium licencjackie: Kompetentny nauczyciel języka obcego w wielokulturowym świecie. <p style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;page-break-after:avoid;"><span style="font-size:10.0pt;">Seminarium dyplomowe podejmuje tematykę kształcenia kompetencji nauczycieli języka angielskiego we współczesnej rzeczywistości zdeterminowanej przez globalizację, wielokulturowość, fragmentaryczność i tempo zjawisk kulturowych oraz edukacyjnych.<span style="">&nbsp; </span>Od glottodydaktyków wymaga się już nie tylko kompetencji językowych oraz komunikacyjnych, nawet wspartych rozległą wiedzą pedagogiczną i metodyczną. Dzisiejszy nauczyciel języka obcego powinien wykazywać się coraz szerszym spektrum kompetencji kluczowych, psychologicznych i międzykulturowych. Planowany jest przegląd teoretyczny oraz praktyczne aplikacje tychże kompetencji, próba zarysowania metodologii ich nabywania, przy jednoczesnej charakterystyce tła społeczno-kulturowego i rzeczywistości, w jakiej zanurzeni są zarówno praktykujący już, jak i dopiero uczący się nauczyciele. Poruszona będzie tematyka teorii akwizycji języka obcego, filozofii języka, podstawowych zagadnień metodycznych, ale też zagadnień z zakresu nauk społecznych oraz lingwistyki i pedagogiki kulturowej. Prace licencjackie dotyczyć mogą zarówno akwizycji języka, metodyki nauczania, tematyki językoznawczej, kulturoznawczej lub społecznych aspektów glottodydaktyki.</span></p>
Literatura
<ol><li><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (obowiązkowa):</span></strong></li></ol><p style="margin-left:35.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:10.0pt;">A.1. wykorzystywana podczas zajęć</span></span><span style="font-size:10.0pt;"> (stanowi podstawę wykładów Prowadzącego oraz prezentacji studentów) </span></p><p style="tab-stops:125.4pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><ol><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Anusiewicz J. (1991), <strong>Kulturowa teoria języka. Zarys problematyki</strong>. (w): J. Anusiewicz, J. Bartmiński (red.), <em>Język a kultura. Tom 1 Podstawowe pojęcia i problemy</em>, Wrocław: Wyd. Wiedza o kulturze. s. 17-30.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Bandura E. (2007), <em>Nauczyciel jako mediator kulturowy</em>. Kraków: Wyd. Tertium. (wybrane rozdziały)</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Błaszczyk K. (2008), <strong>Relacje i interakcje nauczyciel-uczeń a modele komunikacji społecznej</strong>. W: <em>Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń</em>, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 321-331.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;background:yellow;">Do metodologii badań…..</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;"></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Jagiełło- Rusiłowski, A. (2010), <em>Drama w STOP-KLATCE. W kierunku pozytywnej zmiany społecznej.</em>Warszawa : Stow. Prakyków Dramy STOP-KLATKA.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Kacprzak, L. (2005) <em>Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w przezwyciężaniu agresji i przemocy środowiska szkolnego.</em>Piła : PWSZ.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Kacprzak, L. (2006), <em>Pedeutologiczne rozważania o nauczycielu</em>. Piła: PWSZ.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Karpińska-Musiał B. (2005), <strong>Intercultural Speaker jako odpowiedź na współczesne wyzwania globalnego społeczeństwa wiedzy. Analiza procesu nabywania kompetencji między­kultu­ro­wej przez ucznia i nauczyciela języków obcych</strong>, (w:) J. Krieger-Knieja, U. Paprocka-Piotrowska (red.), <em>Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym</em>. Lublin: Tow. Naukowe KUL, s. 261-272.</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Karpińska-Musiał, B.</span><span lang="EN-US" style="color:black;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;"><span style="">&nbsp;</span></span><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">(2008b), <strong>The Place of Intercultural Competence in the Academic Curriculum of Foreign Language Teacher Education</strong>, (w:) K. Bogacki, B. Głowacka, D. Potocka (red.), <em>Interdisciplinary Perspectives in Foreign Language Teacher Education.</em> </span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Białystok: Wydawnictwo UwB, s. 191-200.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Komorowska H. (2007), <em>Metodyka Nauczania Języków obcych w Polsce (1957-2007</em>), Warszawa: CODN (wybrane fragmenty)<span style="background:yellow;"></span></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Kurtyka A. (2005), <strong>Rozwijanie kompetencji międzykulturowej nauczycieli języków obcych,</strong>(w:) M. Mackiewicz (red.), <em>Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa</em>. Poznań: Wyd. WSB, s. 83-96.</span><span style="font-family:Times New Roman,serif;color:black;"></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Mead. M. (2000) <em>Kultura I tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego</em>. Warszawa: PWN. </span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Mikułowski-Pomorski, J.<span style="">&nbsp; </span>(1999) <em>Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie</em>. Kraków: Wyd. AE.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Myczko K. (2005), <strong>Kompetencja interkulturowa jako cel kształcenia językowego</strong>, (w): M. Mackiewicz (red.), <em>Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa</em>. Poznań: Wyd. WSB, s.27-36.</span><ol><li><span style="color:black;">Nikitorowicz J. (2005), <em>Kreowanie tożsamości dziecka</em>. <em>Wyzwania edukacji międzykulturowej</em>. Gdańsk: GWP. (wybrane rozdziały)</span></li></ol></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Pfeiffer W. (2001), <em>Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki</em>, Poznań: Wagros. </span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Phipps A., Guilherme M. (2004), <em>Critical Pedagogy. Political Approaches to Language and Intercultural Communication</em>, Multilingual Matters Ltd.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Speck O. (2005), <em>Być nauczycielem</em>, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Thomas J. (1983), <strong>Cross-cultural pragmatic failure</strong>, (w:) <em>Applied Linguistics</em>4(2), 91-109.</span></li><li><cite><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;">Zalewska-Bujak, Małgorzata (2008), <strong>Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w nowych realiach cywilizacyjnych. </strong>W: </span></cite><em><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń</span></em><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">, red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 286-297.</span></li></ol><p style="text-indent:-10.55pt;line-height:115%;"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;">&nbsp;</span></p><p style="margin-left:49.95pt;text-indent:-10.55pt;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:24.85pt;"><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:10.0pt;">A.2. studiowana samodzielnie<strong> </strong>przez studenta ( także propozycje do przygotowywania prezentacji)</span></span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:-10.55pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><ol><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Anisimowicz B. (2000), <em>Alternatywne Nauczanie Języków Obcych w XX wieku. Sugesto­pedia.</em>Warszawa: DiG.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Gardner H. (2002) <em>Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce</em>. Media Rodzina.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Karpińska-Musiał, B. <strong>(</strong>2005)<strong> Współczesny nauczyciel języka obcego – trudne do podjęcia ryzyko czy fascynujące wyzwanie? Analiza transformacji roli nauczyciela języka obcego w obliczu zmian kulturowo-społecznych zachodzących w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce i Europie. </strong>2005, publikacja w formie elektronicznej, ISBN 83-922213-0-3</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Klus-Stańska. D. (2004) <em>Światy dziecięcych znaczeń</em>.<span style="">&nbsp; </span>Wyd. Akad. „Żak”.(wybrane rozdziały)</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Piaget J. (2005), <em>Mowa i myślenie dziecka.</em>Warszawa: PWN.<span style="color:black;"></span></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Szkudlarek T.</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">(2003), <strong>Pedagogika międzykulturowa</strong>. [w:] Z. Kwieciński i B. Śliwerski (red.) <em>Pedagogika. Podręcznik akademicki</em>. Warszawa: PWN, s. 415-424</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Wąsiński, Arkadiusz (2008), <strong>Nowe strategie myślenia jako alternatywne spojrzenie na asymetryczną interakcję komunikacyjną nauczyciel-uczeń w procesie edukacyjnym</strong>. W: <em>Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń</em>, red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 347-361. </span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Wendland M. (2007), <strong>Relatywizm komunikacyjny a problem międzykulturowego porozumienia</strong>, (w:)<em> Homo Communicativus</em>, Poznań: Wyd. UA</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">M.</span></li></ol><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><h1 style="margin-left:35.8pt;tab-stops:35.4pt;"><span style="">B.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Literatura uzupełniająca <span style="text-decoration:underline;">do wyboru dwie pozycje.</span></h1><p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size:8.0pt;">W semestrze 1 oraz 2: </span></strong></p><ol><li><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Nęcka E. <em>Inteligencja. Geneza- struktura – funkcje</em>, GWP: Gdańsk, 2003.</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Volkmann. L. <strong>On the Nature and Function of Stereotypes in Intercultural Learning</strong>. In: Gabrielle Linke (ed.) <em>Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models</em>. Winter: Heidelberg, 2011. p. 15</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Voigts-Virchow, E. <strong>Teaching Web 2.0 and Cultural Studies: The Critical Media Literacy Approach to and with Social Media(Facebook, Wikipedia, YouTube et.al), </strong>in:<strong> </strong>Gabrielle Linke (ed.) <em>Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models</em>. Winter: Heidelberg, 2011. p. 61</span></li><li><strong><span style="text-decoration:underline;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">One chosen chapter from</span></span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">: </span></strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Creese, A<strong>. </strong><em>Teacher Collaboration and Talk in Multilingual Classrooms, </em>Multilingual Matters: Clevedon, Buffalo, Toronto, 2005.</span></li><li><strong><span style="text-decoration:underline;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">One chosen chapter from</span></span></strong><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">: </span></em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Hawkins, Margaret. R<em>. </em>(ed.)<em> Language Learning and Teacher Education. A sociocultural Approach. , </em>Multilingual Matters: Clevedon, Buffalo, Toronto, 2004..</span></li></ol><p style="margin-left:49.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p>
Seminarium magisterskie: Dyskurs edukacyjny we współczesnej akademii - perspektywa glottodydaktyczna

Celem zajęć seminaryjnych jest poszerzenie wiedzy studentów na temat zjawisk zachodzących w dyskursie edukacyjnym na studiach wyższych. Przyjęta perspektywa dotyczy przede wszystkim analizy językoznawczej dyskursu jako zjawiska determinującego wszelki dialog edukacyjny niezależnie od obszaru poznawanej wiedzy. Uświadomiona wiedza meta językoznawcza pozwala na dostrzeganie w dyskursie zjawisk władzy symbolicznej, manipulacji, upodmiotowienia lub uprzedmiotowienia. Świadomość takiej sprawczej mocy języka jest istotna dla rozumienia i postrzegania roli i obowiązków nauczyciela oraz ucznia/studenta. Analiza dyskursu dotyczy w sposób szczególny glottodydaktyki, jednak pozwala na przyjęcie szerszej perspektywy i obserwację związku nauczania języka obcego z elementami psychologicznych i filozoficznych kompetencji nauczyciela.

Celem zajęć jest także rozwinięcie u studenta warsztatu pracy badawczej i umiejętności analizy naukowej wybranego zagadnienia teoretycznego z ww. poruszanego zakresu.

<span :;"="" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman:;">Prace magisterskie mogą dotyczyć krytycznej analizy dyskursu, teorii akwizycji języka, metodyki nauczania języka obcego, zagadnień z zakresu językoznawstwa kognitywnego, pedagogiki międzykulturowej oraz społecznych aspektów glottodydaktyki


Literatura
 1. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć po 4 semestrze (obowiązkowa):

 

A.1. wykorzystywana podczas zajęć (stanowi podstawę wykładów Prowadzącego oraz prezentacji studentów) :

Zestaw lektur w semestrze 1:

 1. Kuźniak, Marek (2004), W aspekcie dyskursu meta teoretycznego: „nienaukowość” językoznawstwa kognitywnego w perspektywie metodologii badań lingwistycznych w XX w. Krótka charakterystyka.” W: Aspekty współczesnych dyskursów. Język a komunikacja 5 tom 1. Red. P. Chruszczewski, Tertium: Kraków, s. 183-189.
 2. Leonowicz, Rafał ( 2004), Zarys francuskiej teorii dyskursu. W: Aspekty współczesnych dyskursów. Język a komunikacja 5 tom 1. Red. P. Chruszczewski, Tertium: Kraków, s. 191-202.
 3. Donesch-Jeżo, Ewa (2010), Nauczanie konwencji akademickiego dyskursu na lektoratach języka specjalistycznego w szkołach wyższych.W: Edukacja dla przyszłości tom VIII,red. J. Zaniewski, A. Serwicka-Kapała, Białystok: Wyd. WSFiZ, s. 23-35.
 4. Błaszczyk, Klaudia (2008), Relacje i interakcje nauczyciel-uczeń a modele komunikacji społecznej. W: Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 321-331.
 5. Gorczyńska, Zofia (2010), Dialog sokratejski: geneza, charakterystyka, nawiązania. W: Rzeczywistość dialogu, dialog w filozofii, filozofia dialogu.Red. L. Grudziński, Gdańsk: Wyd. UG, s.47-57.
 6. Kunicka, Małgorzata (2008), Konformizm jako predykator dużego dystansu władzy w szkole. W: Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 229-238.
 7. Żuk, Mariusz (2009), Komunikowanie interpersonalne w kontekście kształtowania tożsamości podmiotowej. W: Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy, działania.Red. M. Nowak-Dziemianowicz, K. Czerwiński, W.J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek. s.28-38.
 8. Phipps, A., Guilherme, M.(eds.) (2004), Critical Pedagogy. Political Approaches to language and Intercultural Communication. Multilingual Matters Ltd.
 9. Witkowski, L. (2007), Radykalne wizje podmiotu w dramacie współczesności. W: Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. T. 1. Warszawa: IBE &Lech Witkowski, s. 99-126.
 10. Folkierska A. (2005), Sergiusz Hessen – pedagog odpowiedzialny. Warszawa: WUW.
 11. Metoda Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera. http://www.akademiapce.edu.pl/akademia1.php
 12. Edwards, Clifford (2006) Dyscyplina i kierowanie klasą. Warszawa: PWN
 13. Gasiul, Henryk (2002) Teorie emocji i motywacji. W-wa: Wyd. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 14.  Karpińska-Musiał, Beata (2009), Treść, rola i pozycja wiedzy meta-językoznawczej w kształceniu kompetencji międzykulturowej glottodydaktyków.W: Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy, działania. Red. M. Nowak-Dziemianowicz, K. Czerwiński, W.J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek. S. 263-279.
 15. Zalewska-Bujak, Małgorzata (2008), Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w nowych realiach cywilizacyjnych. W: Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 286-297.
 16. Ułaszewska-Żuk M., M. Żuk (2008), Kompetencja meta-poznawcza jako wyznacznik kompetencji komunikacyjnej – refleksje w kontekście komunikacyjnych zdolności i postaw nauczyciela, (w:) Błachnio A., Drzewowski M., Schneider M. i W.J Maliszewski (red.) Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s.263-285.
 17. Lewicka, Grażyna (2008), Motywacja do kreatywnych wykonań kognitywnych uczących się z perspektywy konstruktywistycznej teorii poznania. W: Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwared. K. Myczko, B. Skowronek, W. Zabrocki, Poznań: Wyd. UAM., s. 243-253.
 18. Karpińska-Musiał, Beata (2005), Współczesny nauczyciel języka obcego – trudne do podjęcia ryzyko czy fascynujące wyzwanie? Analiza transformacji roli nauczyciela języka obcego w obliczu zmian kulturowo-społecznych zachodzących w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce i Europie. 2005, publikacja w formie elektronicznej, ISBN 83-922213-0-3
 19. Karpińska-Musiał, Beata (2006), Postać Intercultural Speaker jako odpowiedź na współczesne wyzwania globalnego społeczeństwa wiedzy. Analiza procesu nabywania kompetencji międzykulturowej przez ucznia i nauczyciela języków obcych. W: J. Krieger-Knieja i u. Paprocka-Piotrowska (red.) Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym, Tow. Naukowe KUL, Lublin 2006, s. 261-272
 20. Karpińska-Musiał, Beata (2007)‘Transformation and Change – two key-words in postmodern philosophy of successful foreign language didactics’, publikacja w formie elektronicznej i online ISBN 978-83-922213-1-9, dostępna na: http://www.pdfdownload.org/pdf2html/view_online.php?url=http%3A%2F%2Fspnjo.polsl.pl%2Fkonferencja%2Fmaterialy%2Freferaty%2Fkarpinska-musial.pdf
 21. Karpińska-Musiał, Beata (2008)‘ ‘Nauczyciel i jego kompetencja interkulturowa w obliczu globalizacji języka angielskiego jako obcego’, w: A. M. Harbig (red.) Nauczanie  języków obcych w szkole wyższej, Wyd. UwB, Białystok, s. 137-149.

 

 

Zestaw lektur w semestrze 2: ( w tym do metodologii)

 

 

 

 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta ( także propozycje do przygotowywania prezentacji)

 

Semestr  1.

 1. Nijałkowski, L. M. Hermeneutyka i teoria dyskursu– Wstęp. W: Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.2 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006.s. 995-1000.
 2. Ricoeur, P. Model tekstu. Znaczące działanie rozważane jako tekst. W: Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.2 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006.s. 1001-1019.
 3. Van Dijk, Teun a. Badania nad dyskursem. W: Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.2 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006.s. 1020-1046..
 4. Fairclough, N. Wodak, R. Krytyczna analiza dyskursu. W: Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.2 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006.s. 1047-1056.
 5. Wąsiński, Arkadiusz (2008), Nowe strategie myślenia jako alternatywne spojrzenie na asymetryczną interakcję komunikacyjną nauczyciel-uczeń w procesie edukacyjnym. W: Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 347-361.
 6. Bochnia, Beata (2008), Komunikacja jako proces wzajemnego porozumiewania się – uczenie przez dyskusję. W: Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 453-464.
 7. Karpińska-Musiał, Beata (2011), Czy można przezwyciężyć sokratejską aporię w postmodernistycznej wizji dialogu międzykulturowego?W: Dialog. Idea i Doświadczenie. Gdańsk: Wyd. UG., s. 44-55.
 8. Błesznowski B., Bujalski, M. (2010), Polityka edukacyjna jako polityka prawdy w społeczeństwie ponowoczesnym. W: Szkolnictwo wyższe – masowość i jakość. Nauka i szkolnictwo wyższe, 1-2/35-36/2010. s.160-171.
 9. Henriksen, B.E. (2011), Language and politics. In: Language, Society and Power. An introduction. Third Edition. Routlege: London and New York. pp. 47-68.
 10. Dylak S. (2000) Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa w kształceniu nauczycieli, w: H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.) Współczesność a kształcenie nauczycieli, WSP ZNP.
 11. Dylak, S. Nauczyciel konstruktywista w klasie szkolnej. http://www.wse.amu.edu.pl
 12. Skibińska Ewa, Trening jako forma kształcenia dorosłych. nierozpoznany przez andragogikę obszar www.pedagogika.umk.pl
 13. Witkowski, L. (2007) Podmiot jako humanistyczne wyzwanie dla pedagogiki. Przeciw skrajnym „podmiotowcom”. W: Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. T. 1. Warszawa: IBE &Lech Witkowski, s. 127-140.
 14. Gardner H. (2002) Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Media Rodzina,
 15. Suświłło M. Inteligencje wielorakie w nowoczesnym kształceniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego w Olsztynie.
 16. Kłos Arkadiusz (2008) Autorytet nauczyciela akademickiego. W: Wspólnota akademicka na pograniczach nauk humanistycznych. Analizy interdyscyplinarne.Red. A. Kobylarek. Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 77-88.
 17. Barnett, Ronald, Learning for an unknown future,in: Higher Education Research and Development, Vol.23. No3, London 2004
 18.  Gidley, Jennifer, Education For All or Education For  Wisdom? In: ‘Unfolding Learning Socieities: Challenges and Opportunities, www.learndev.org
 19. Standards for Foreign Language Learning: The Five C’s Approach
 20. Pastephanou M. Globalization, Globalism and Cosmopolitanism as an Educational Ideal.Educational Philosophy and Theory, Vol. 37,No.4, 2005
 21. Pennycook A. The Cultural Politics of English as an International Language. Longman
 22. Szul, Roman. „Wskrzeszanie” języków jako symboli tożsamości, pamięci i przestrzeni narodów,W: Kapralski, S. (red.) Pamięć, Przestrzeń, Tożsamość. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

 

 

Semestr 2

 

A.     Literatura uzupełniająca do wyboru dwie pozycje.

 

W semestrze 1 oraz 2:

 1. Witkowski L.  Decentracyjne dylematy w edukacji. W: Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. IBE, W-wa 2007, s. 56-73.
 2. Witkowski L. W stronę edukacji (dla) pogranicza. W: Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. IBE, W-wa 2007, s. 74-98..
 3. Nęcka E. Inteligencja. Geneza- struktura – funkcje, GWP: Gdańsk, 2003.
 4. Volkmann. L. On the Nature and Function of Stereotypes in Intercultural Learning. In: Gabrielle Linke (ed.) Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models. Winter: Heidelberg, 2011. p. 15
 5. Voigts-Virchow, E. Teaching Web 2.0 and Cultural Studies: The Critical Media Literacy Approach to and with Social Media(Facebook, Wikipedia, YouTube et.al), in: Gabrielle Linke (ed.) Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models. Winter: Heidelberg, 2011. p. 61
 6. Rossow, H. How to Teach Identity: ‘Britishness” at the Beginning of the 21st Century. In: Gabrielle Linke (ed.) Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models. Winter: Heidelberg, 2011. p. 251.
 7. One chosen chapter from: Creese, A. Teacher Collaboration and Talk in Multilingual Classrooms, Multilingual Matters: Clevedon, Buffalo, Toronto, 2005.
 8. One chosen chapter from: Hawkins, Margaret. R. (ed.) Language Learning and Teacher Education. A sociocultural Approach. , Multilingual Matters: Clevedon, Buffalo, Toronto, 2004..
 9. Goffman, E. Porządek interakcyjny. W: Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.1 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006. s.293-315.
 10. Goffman, E. Pierwotne ramy interpretacji. W: W: Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.1 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006. s.336-347.
 11. Touraine, A. Rola podmiotu w społeczeństwach nowoczesnych. W:Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.2 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006. s.769-788.
 12. Habermas, Jurgen. Typy działania komunikacyjnego. W: Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.2 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006. s.985-991.
Dydaktyka Informatyki
Dydaktyka Informatyki 2020/2021
Kolokwium Dydaktyka Informatyki 20/21
Kolokwium z wybranych zastosowań równań różniczkowych
Liczby i wyrażenia algebraiczne –dowody

Szanowni Nauczyciele Matematyki, Serdecznie Was witam na kursie e-learnignowym pt.

Liczby i wyrażenia algebraiczne - dowody - kurs będzie dotyczył działów związanych z liczbami i wyrażeniami algebraicznymi na poziomie podstawowej matury z matematyki. Poruszymy takie tematy, jak: działania na liczbach rzeczywistych w tym pierwiastkach, potęgach i logarytmach, własności liczb całkowitych, tożsamości algebraiczne i nierówności, wzory skróconego mnożenia.

Technologie Informacyjne grupa 1 MMAD
Technologie Informacyjne grupa 2 MMAD
Technologie Informatycyjne grupa 3 MMAD
Teoria liczb i algebra - dowody
Wybrane zastosowania równań różniczkowych 2020/2021 - ćwiczenia
Archiwizacja prac zaliczeniowych

Dla pracowników Katedry Translatoryki


Literatura

.

ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) Proseminar gr 1
ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) Proseminar gr 2
ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) Tłum. prakt. gr 1 (med)
ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) Tłum. prakt. gr 2 (med)
ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) WARSZTAT TŁUMACZA LITERATURY - KUBIŃSKA
ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) Warsztat tłumacza literatury gr. 1
ATC-WF-FILANG-M2UDZ-(2020/2021) MA Specjalistyczne - MED
ATC-WF-SPT-SPEC-200-2021

Studia Podyplomowe Translatoryka - przekład specjalistyczny. Materiały od koordynatorki kursu.

Prosemiarium

Proseminarium

Przekład wydawniczy i audiowizualny - tłumaczenie literatury popularnej i dla dzieci

Przekład wydawniczy i audiowizualny - tłumaczenie literatury popularnej i dla dzieci


Literatura

Margolin, Proof Positive

Seminarium BA

Seminarium BA

Seminarium MGR 2019-2021

Materiały, wskazówki, ustalenia.


Literatura

W zawartości kursu

Studia Podyplomowe Translatoryka - przekład medyczny

Materiały do nauki dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Translatoryka - przekład medyczny


Literatura

Informacja na temat źródeł w zawartościu kursu

Algebra liniowa (INF)

Treści programowe

 1. Ciało liczb zespolonych. Działania na liczbach zespolonych. Postać algebraiczna, sprzężenie, moduł liczby zespolonej. Postać trygonometryczna i wykładnicza liczby zespolonej. Potęgowanie i pierwiastkowanie liczb zespolonych.
 2. Wielomiany i ich podzielność. Pierwiastki wielomianu. Twierdzenie Bezouta. Podstawowe twierdzenie algebry. Rozkład wielomianów na czynniki nierozkładalne. Schemat Hornera i jego zastosowania.
 3. Macierze i działania na macierzach. Macierz odwrotna.
 4. Układy równań liniowych i ich rozwiązywanie metodą Gaussa-Jordana. Równania macierzowe i ich rozwiązywanie. Wyznaczanie macierzy odwrotnej metodą Gaussa-Jordana.
 5. Wyznacznik macierzy i jego własności. Macierze odwracalne i nieosobliwe. Układy i wzory Cramera.
 6. Przestrzeń wektorowa i jej podprzestrzenie. Liniowa zależność i niezależność wektorów. Baza i wymiar przestrzeni wektorowej. Rząd macierzy i twierdzenie Kroneckera-Capellego.
 7. Przekształcenie liniowe. Obraz i jądro przekształcenia liniowego. Reprezentacja macierzowa przekształcenia liniowego.
 8. Iloczyn skalarny. Kąt pomiędzy wektorami, ortogonalność wektorów, ortogonalizacja bazy. Rzut ortogonalny. Metoda najmniejszych kwadratów. Najlepsze rozwiązanie sprzecznego układu równań.
 9. Wartości własne i wektory własne macierzy i przekształcenia liniowego. Wielomian charakterystyczny. Diagonalizacja macierzy i przekształcenia liniowego. Diagonalizacja macierzy symetrycznej. Potęga i granica ciągu macierzy. Podprzestrzenie niezmiennicze przekształcenia liniowego. Twierdzenie Cayleya-Hamiltona.
 10. Przestrzeń R3 i układ współrzędnych w R3. Iloczyn wektorowy, iloczyn mieszany i jego geometryczna interpretacja. Równania płaszczyzny: ogólne, normalne, parametryczne, odcinkowe. Równania prostej: kierunkowe, krawędziowe, parametryczne. Wzajemne położenia punktów, prostych i płaszczyzn.
 11. Rzeczywista forma kwadratowa. Postać kanoniczna formy kwadratowej. Określoność macierzy i formy kwadratowej.
ATC-WMFI-INF-L3ZAO-(2020/2021) Algebra Liniowa
ATC-WMFI-INF-L3ZAO-(2020/2021) Analiza Matematyczna

A

ATC-WMFI-INF-L3ZAO-(2020/2021) Matematyka dyskretna

Kurs przeznaczony dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Informatyka - semestr pierwszy, nabór 2020/2021.

ATC-WMFI-INF-L3ZAO-(2020/2021) Matematyka Dyskretna

A

ATC-WMFI-MMAD-L3DZ-(2020/2021) Statystyka Opisowa

A

ATC-WMFI-MMAD-L3DZ-(2020/2021) Wnioskowanie statystyczne I (wykład)
Matematyka grupa A (Biotechnologia)

A


Literatura

A

Matematyka grupa II (Ochrona Środowiska)

Analiza Matematyczna

Algebra Liniowa


Literatura

A

Statystyka

Statystyka


Literatura

Statystyka

Statystyka II

A

Wnioskowanie Statystyczne

1. Wybrane statystyki i ich rozkłady - estymatory średniej, wariancji.
2. Estymacja parametrów rozkładu. Metody uzyskiwania estymatorów (momentów, najwiękjszej wiarygodności). Własności estymatorów (zgodność,
nieobciążoność, asymptotyczna normalność).
3. Estymacja przedziałowa. Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej i wariancji.
4. Weryfikacja hipotez statystycznych: błąd I i II rodzaju, moc testu, lemat Neymana-Pearsona.
5. Testowanie normalności rozkładu – testy Shapiro-Wilka, Andersona-Darlinga,
Jarquera-Berry. Analiza błędu II rodzaju metodami Monte Carlo.
6. Wybrane testy parametryczne (testy istotności dla średniej i wariancji, testy istotności różnic dla średnich w dwóch populacjach, testy
jednorodności wariancji).
7. Wybrane testy nieparametryczne (test Manna-Whitneya, test Kołmogorowa-Smirnowa , test Wilcoxona, test χ2-Pearsona).
8. Podstawy analizy regresji w tym regresja liniowa.
9. Wybrane kryteria informacyjne, w tym kryterim AIC.
10. Wstęp do bootstrapu w tym wykorzystanie do tworzenia przedziałów ufności.
11. Praktyczne przećwiczenie powyższych zagadnień przy użyciu pakietów R i Statistica.

ATC-WPiA-(2020/2021) Wykład Zrozumieć zło - kryminalistyka w praktyce
ATC-WPiA-ADM-L3DZ-(2020/2021) Wykład Kryminalistyczna identyfikacja kłamstwa
ATC-WPiA-ADM-L3ZAO-(2020/2021) Wykład Kryminalistyczna identyfikacja kłamstwa
ATC-WPiA-KRYM-L3DZ-(2020/2021) Seminarium Kryminalistyka bez tajemnic

Seminarium

Kryminalistyka bez tajemnic

ATC-WPiA-KRYM-L3DZ-2020/2021 Wykład Kryminalistyka
ATC-WPiA-KRYM-L3ZAO-(2020/2021) Seminarium Kryminalistyka bez tajemnic

Seminarium

Kryminalistyka bez tajemnic

ATC-WPiA-KRYM-L3ZAO-2020/2021 Ćwiczenia Kryminalistyka gr 203
ATC-WPiA-KRYM-L3ZAO-2020/2021 Ćwiczenia Kryminalistyka gr 204
ATC-WPiA-KRYM-L3ZAO-2020/2021 Ćwiczenia Kryminalistyka gr 205
ATC-WPiA-KRYM-MU2DZ-(2020/2021) Wykład Fałszerstwo (zagadnienia prawne i kryminalistyczne) - część kryminalistyczna

Fałszerstwo - część kryminalistyczna WYKŁAD

ATC-WPiA-KRYM-MU2DZ-(2020/2021) Wykład Kryminalistyka część ogólna

Kryminalistyka - część ogólna WYKŁAD

ATC-WPiA-KRYM-MU2DZ-2020/2021 Wykład Nowe tendencje w kryminalistyce
ATC-WPiA-KRYM-MU2ZAO-(2020/2021) Ćwiczenia (gr 101) Kryminalistyka część ogólna

Kryminalistyka - część ogólna

Ćwiczenia gr. 101

ATC-WPiA-KRYM-MU2ZAO-(2020/2021) Ćwiczenia (gr 102) Kryminalistyka część ogólna

Kryminalistyka - część ogólna

Ćwiczenia gr 102

ATC-WPiA-KRYM-MU2ZAO-(2020/2021) Ćwiczenia (gr 103) Kryminalistyka część ogólna
ATC-WPiA-KRYM-MU2ZAO-(2020/2021) Ćwiczenia (gr 104) Kryminalistyka część ogólna

Kryminalistyka - część ogólna

Ćwiczenia gr. 104

ATC-WPiA-KRYM-MU2ZAO-(2020/2021) Kryminalistyka część ogólna Wykład

Kryminalistyka - część ogólna

Wykład

ATC-WPiA-KRYM-MU2ZAO-(2020/2021) Wykład Fałszerstwo (zagadnienia prawne i kryminalistyczne) część kryminalistyczna

Fałszerstwo (zagadnienia prawne i kryminalistyczne) - część kryminalistyczna

Wykład

ATC-WPiA-KRYM-MU2ZAO-2020/2021 Wykład Nowe tendencje w kryminalistyce
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-2020/2021 Wykład Kryminalistyka
ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-2020/2021 Wykład Kryminalistyka
Podstawy polityki gospodarczej i społecznej (game) 1B SS1 EK 2020/2021
Analiza finansowa Kolokwium
Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Kurs on -line dla studentów studiów stacjonarnych.

Analiza rynków nieruchomości ćwiczenia 2020/2021 studia niestacjonarne
Analiza rynków nieruchomości wykład 2020/2021 studia niestacjonarne
Dotacje dla firm z UE (studia niestacjonarne)

Kurs dotyczy poznania systemu wdrażania funduszy strukturalnych, zagadnień problemowych z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, przygotowania wniosku aplikacyjnego do oceny formalnej i merytorycznej. Student będzie musiał wykazać na podstawie zadanych pytań opłacalność zaproponowanego przedsięwzięcia biznesowego, które będzie starało się o wsparcie ze środków UE. Student samodzielnie przygotuje projekt, ale oparty o ścieżkę aplikacyjną. Podczas oceny projektu analizowana będzie wykonalność planowanych w projekcie przedsięwzięć, umiejętność doboru środków koniecznych do osiągnięcia zaplanowanych celów, przejrzystość, racjonalność oraz zupełność projektu.

 Literatura

Literatura podstawowa:

 A.Filipek, W drodze do dofinansowania: jak napisać dobry wniosek Agnieszka (fundusze strukturalne), wydawnictwo Placet, Warszawa 2016.

 M.Kleinowski, M.Piechowicz, M.Sikora-Gaca i inni, Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020, Difin, Warszawa 2016

 R. Kasprzek, Fundusze unijne : szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,budżet na lata 2014-2020 ,Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016

Literatura uzupełniająca:

 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne : perspektywa finansowa 2014-2020 : komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. / Agnieszka Filipek. Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2015.

 M. Sikora-Gaca, U. Urszula Kosowska, Fundusze europejskie w teorii i praktyce : edukacja, gospodarka, kultura, społeczeństwo, Difin,Warszawa 2014.


Dotacje dla firm z UE.

Kurs dotyczy poznania systemu wdrażania funduszy strukturalnych, zagadnień problemowych z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, przygotowania wniosku aplikacyjnego do oceny formalnej i merytorycznej. Student będzie musiał wykazać na podstawie zadanych pytań opłacalność zaproponowanego przedsięwzięcia biznesowego, które będzie starało się o wsparcie ze środków UE. Student samodzielnie przygotuje projekt, ale oparty o ścieżkę aplikacyjną. Podczas oceny projektu analizowana będzie wykonalność planowanych w projekcie przedsięwzięć, umiejętność doboru środków koniecznych do osiągnięcia zaplanowanych celów, przejrzystość, racjonalność oraz zupełność projektu.


Literatura

Literatura podstawowa:

 A.Filipek, W drodze do dofinansowania: jak napisać dobry wniosek Agnieszka (fundusze strukturalne), wydawnictwo Placet, Warszawa 2016.

 M.Kleinowski, M.Piechowicz, M.Sikora-Gaca i inni, Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020, Difin, Warszawa 2016

 R. Kasprzek, Fundusze unijne : szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,budżet na lata 2014-2020 ,Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016

Literatura uzupełniająca:

 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne : perspektywa finansowa 2014-2020 : komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. / Agnieszka Filipek. Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2015.

 M. Sikora-Gaca, U. Urszula Kosowska, Fundusze europejskie w teorii i praktyce : edukacja, gospodarka, kultura, społeczeństwo, Difin,Warszawa 2014.

 

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

Kurs z przedmiotu Podstawy mikroprzedsiębiorczosci.

Podstawy polityki gospodarczej i Polityka gospodarcza 1B SS1 EK 2019/2020

Przedmiot Podstawy polityki gospodarczej i społecznej oraz Polityka gospodarcza i społeczna 1 B SS1 EK

Podstawy polityki gospodarczej i społecznej (game) 1A SS1 EK 2020/2021
Podstawy polityki gospodarczej i społecznej 1 A SS1 MSG 2019/2020
Podstawy polityki gospodarczej i społecznej 1 A SS1 MSG 2020/2021
Podstawy polityki gospodarczej i społecznej 1 B SS1 MSG
Podstawy polityki gospodarczej i społecznej 2021 Test
Polityka gospodarcza i społeczna 2021 test
Polityka lokalna i regionalna
Polityka regionalna - Test 2021
Pośrednik na rynku nieruchomości w Polsce

Pośrednik na rynku nieruchomości w Polsce on - line. Wykład PDW dla studentów studiów stacjonarnych.

Pośrednik na rynku nieruchomości w Polsce 2020/2021
Rynek nieruchomości Rynek nieruchomosci jako system. i charakterystyka nieruchomości. Podstawowe definicje rynku, mechanizm rynkowy i zakłócenia w funkcjonowaniu rynku. Definicja nieruchomosci, cechy, rodzaje, funkcje, znaczenie nieruchomości w gospodarce.
Zdefinowanie i funkcjonowanie podsystemów obrotu nieruchomościami, inwestycyjnego, zarządzania nieruchomościami oraz finansowania nieruchomościami. Środki publiczne na rynku nieruchomości. Marketing na rynku nieruchomości.
Literatura
M. Bryx: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Wyd. Poltex, Warszawa 2007
E. Bończak-Kucharczyk: Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008
R. Niemczyk: Gospodarka i obrót nieruchomościami, Wyd. Dyfin, Warszawa 2009
M. Dębińska, M. Tkaczuk: Zarządzanie finansami nierucomosci. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Olsztyn 2002
H. Gawron: Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
E. Stachura: Marketing na rynku nieruchomości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
Rynek nieruchomości (studia niestacjonarne) .
Literatura
Brak.
Samorząd terytorialny

Identyfikacja uwarunkowań rozwoju miasta. Analiza silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT). Opracowanie scenariuszy rozwoju wybranego miasta. Określenie misji i wizji oraz głównych celów rozwoju. Określenie celów szczegółowych oraz zadań jakie należy przedsięwziąć aby strategia byłą realizowana. Określenie źródeł finansowania strategii rozwoju miasta w tym środków z UE, jak np. Regionalne Programy Operacyjne. Identyfikacja partnerów realizacji strategii. Opracowanie systemu monitoringu wdrażania strategii z systemem wskaźników.


Literatura

Tadeusz Kudłacz, Programowanie rozwoju regionalnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999,
Alojzy Zalewski, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH w Warszawie 2007,
Ryszard Brol, Ekonomika i zarządzanie miastem, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wyd. II, Wrocław 2004,
Tadeusz Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Samorząd terytorialny (studia niestacjonarne)

Identyfikacja uwarunkowań rozwoju miasta.Analiza słabych i silnch stron oraz szans i zagrożeń (SWOT). Opracowanie scenariuszy rozwoju wybranego miasta.Określenie misji i wizji oraz głównych celów rozwoju, a takze zadań jakie należy przedsięwziąć aby strategia była realizowana. Określenie źródeł finansowania strategii miasta. Identyfikacja partnerów realizacji strategii.


Literatura

Tadeusz Kudłacz, Programowanie rozwoju regionalnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999

Alojzy Zalewski, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH w Warszawie 2007

Ryszard Brol, Ekonomika i zarządzanie miastem, Wyd. AE we Wrocławiu, Wyd. II, Wrocław 2004

Tadeusz Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999

Seminarium licencjackie 3 AG NS1 EK
Start - up. Laboratorium sukcesu.
Start-up, pierwsza własna firma (studia niestacjonarne)

Student rozpoczyna w tym kursie drogę do budowy koncepcji swojej własnej firmy. Celem kursu jest nabycie przez studenta umiejętności zadawania pytań, szukania odpowiedzi, oceny ryzyka i autoprezentacji pomysłu, przedsięwzięcia. Student powinien nabyć umiejętność myślenia w kategoriach biznesowych. W tym celu kurs zostanie podzielony na 5 bloków tematycznych oraz 6 dodatkowy punkt w którym dokona prezentacji pomysłu. W każdym bloku student powinien odpowiadać na zadane pytania. Odpowiedzi powinny mieścić się na 3 kartkach A4. W pracy mile widziane są pomysły z zakresu nowych technologii, ale nie jest to konieczne do zaliczenia przedmiotu,. Ważne jest innowacyjność pomysłu.

Zasady oceniania:
1. Student zaliczy przedmiot, jeśli w czasie jego trwania zdobędzie nie mniej niż 50% punktów, czyli 13 pkt.
2. Za blok tematyczny zdobyć można 5 pkt, czyli łącznie 25 pkt.za 5 zadań. Przy zadaniu nr 3 zostanie uruchomione forum dyskusyjne, za które można uzyskać max. 10 pkt. Uczestnictwo w foru ma zwiększyć szanse studenta na podwyższenie oceny.
3. Przy omawianym temacie określić mogę jedno lub kilka zadań. Nadesłane zadanie powinno być wykonane w wordzie lub ppt. Przy zadaniach wpisać należy źródła z jakich się korzystało.
4. Wpisy na forum mają mieć charakter autorski - a nie kopiuj wklej - zawierać własne opinie, można jak najbardziej oczywiście podłączać linki do ciekawych stron. Linki (lub ich zawartość) też postaram się wrzucić do zasobu.
5. Po ukończeniu 5 bloków tematycznych przedstawią państwo krótką prezentację reklamującą Państwa Start-up.
Student rozpoczyna w tym kursie drogę do budowy koncepcji swojej własnej firmy. Celem kursu jest nabycie przez studenta umiejętności zadawania pytań, szukania odpowiedzi, oceny ryzyka i autoprezentacji pomysłu, przedsięwzięcia. Student powinien nabyć umiejętność myślenia w kategoriach biznesowych. W tym celu kurs zostanie podzielony na 5 bloków tematycznych oraz 6 dodatkowy punkt w którym dokona prezentacji pomysłu. W każdym bloku student powinien odpowiadać na zadane pytania. Odpowiedzi powinny mieścić się na 3 kartkach A4. W pracy mile widziane są pomysły z zakresu nowych technologii, ale nie jest to konieczne do zaliczenia przedmiotu. Ważne jest innowacyjność pomysłu.

 


Literatura

Student rozpoczyna w tym kursie drogę do budowy koncepcji swojej własnej firmy. Celem kursu jest nabycie przez studenta umiejętności zadawania pytań, szukania odpowiedzi, oceny ryzyka i autoprezentacji pomysłu, przedsięwzięcia. Student powinien nabyć umiejętność myślenia w kategoriach biznesowych. W tym celu kurs zostanie podzielony na 5 bloków tematycznych oraz 6 dodatkowy punkt w którym dokona prezentacji pomysłu. W każdym bloku student powinien odpowiadać na zadane pytania. Odpowiedzi powinny mieścić się na 3 kartkach A4. W pracy mile widziane są pomysły z zakresu nowych technologii, ale nie jest to konieczne do zaliczenia przedmiotu,. Ważne jest innowacyjność pomysłu.
Zasady oceniania:
1. Student zaliczy przedmiot, jeśli w czasie jego trwania zdobędzie nie mniej niż 50% punktów, czyli 13 pkt.
2. Za blok tematyczny zdobyć można 5 pkt, czyli łącznie 25 pkt.za 5 zadań. Przy zadaniu nr 3 zostanie uruchomione forum dyskusyjne, za które można uzyskać max. 10 pkt. Uczestnictwo w foru ma zwiększyć szanse studenta na podwyższenie oceny.
3. Przy omawianym temacie określić mogę jedno lub kilka zadań. Nadesłane zadanie powinno być wykonane w wordzie lub ppt. Przy zadaniach wpisać należy źródła z jakich się korzystało.
4. Wpisy na forum mają mieć charakter autorski - a nie kopiuj wklej - zawierać własne opinie, można jak najbardziej oczywiście podłączać linki do ciekawych stron. Linki (lub ich zawartość) też postaram się wrzucić do zasobu.
5. Po ukończeniu 5 bloków tematycznych przedstawią państwo krótką prezentację reklamującą Państwa Start-up.
 

Start-up, pierwsza własna firma.

Student rozpoczyna w tym kursie drogę do budowy koncepcji swojej własnej firmy. Celem kursu jest nabycie przez studenta umiejętności zadawania pytań, szukania odpowiedzi, oceny ryzyka i autoprezentacji pomysłu, przedsięwzięcia. Student powinien nabyć umiejętność myślenia w kategoriach biznesowych. W tym celu kurs zostanie podzielony na 5 bloków tematycznych oraz 6 dodatkowy punkt w którym dokona prezentacji pomysłu. W każdym bloku student powinien odpowiadać na zadane pytania. Odpowiedzi powinny mieścić się na 3 kartkach A4. W pracy mile widziane są pomysły z zakresu nowych technologii, ale nie jest to konieczne do zaliczenia przedmiotu,. Ważne jest innowacyjność pomysłu.

Zasady oceniania:
1. Student zaliczy przedmiot, jeśli w czasie jego trwania zdobędzie nie mniej niż 50% punktów, czyli 16 pkt.
2. Za blok tematyczny zdobyć można 5 pkt, czyli łącznie 30 pkt.za 5 zadań. 
3. Przy omawianym temacie określić mogę jedno lub kilka zadań. Nadesłane zadanie powinno być wykonane w pliku word lub pdf. Przy zadaniach wpisać należy źródła z jakich się korzystało.
4. Wpisy na forum mają mieć charakter autorski - a nie kopiuj wklej - zawierać własne opinie, można jak najbardziej oczywiście podłączać linki do ciekawych stron. Linki (lub ich zawartość) też postaram się wrzucić do zasobu.
5. Po ukończeniu 5 bloków tematycznych przedstawią Państwo krótką prezentację reklamującą Państwa Start-up, czyli zadanie nr 6
 

 


Literatura

 

Literatura podstawowa:

 A.Łopuszewicz, Start-up : od pomysłu do sukcesu , Edgard, Warszawa 2013

 D. Kander/ przekład Dorota Piotrowska., Start up : postaw wszystko na jedną firmę,  Wydawnictwo Studio Emka, cop. Warszawa 2015.

 M.Matejun, Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach,, Difin, Warszawa 2012

 Literatura uzupełniająca:

 P. Szczypa, Indywidualna działalność gospodarcza, CeDeWu 2017

 K.Sławik, Działalność gospodarcza: kluczowe problemy, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007

 E.Niemiec, J.Szpona, Start-up z dotacji : wybrane zagadnienia zarządzania małą firmą , Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, Szczecin 2013

 J.Skrzypek, Biznesplan w 10 krokach : przewodnik od pomysłu do wdrożenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014

 A.Kamińska, Działalność gospodarcza : 542 pytania i odpowiedzi, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013

  

 

Enterprise Architecture

to be updated


Literatura

to be updated

Enterprise Architecture

This course continues Requirements Engineering with more sophisticated methods and tools.

Enterprise Architecture

This course continues Requirements Engineering with more sophisticated methods and tools.

Enterprise Architecture

e-course

Fundamentals of Requirements Engineering

Place description here.


Literatura

Place literature here.

Fundamentals of Requirements Engineering

The course concerns the basic issues of requirements engineering


Literatura

The literature sources are given inside the course

Fundamentals of Requirements Engineering
Fundamentals of Requirements Engineering

The course introduces the basic concepts of requirements engineering

Fundamentals of Requirements Engineering

The course concerns the basic issues of requirements engineering

Analiza oddziaływań między- i wewnątrzcząsteczkowych biomolekuł
ATC-2020/21-Biomolekuły_Blok1-ćw. laboratoryjne
ATC-2020/21-Biomolekuły-B2-Ćw.laboratoryjne
ATC-MWB-MU1DZ (2020/2021) SYGNALIZACJA KOMÓRKOWA ćwiczenia

Ćwiczenia z SYGNALIZACJI KOMÓRKOWEJ odbywają się w Instytucie Biotechologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej (ul.Dębinki 1, sala 77).

Na zajęciach każdy student zobowiązany jest do posiadania fartucha, maski i skryptu w formie WYDRUKOWANEJ.


Biomolekuły - Blok 2 - ćw. laboratoryjne i audytoryjne
Biomolekuły - Fundamenty Blok 2
Biomolekuły Blok 1 - ćw. laboratoryjne
Chemia związków naturalnych - aspekty toksyczności

Celem przedmiotu jest poznanie określonych grup związków organicznych obecnych w przyrodzie, ich budowy chemicznej, właściwości oraz funkcji. Studenci mają możliwość uzyskania informacji o aktywności biologicznej wybranych związków, ich znaczenia dla organizmu  oraz zastosowania w biotechnologii. Studenci poznają również możliwości wykorzystania związków naturalnych w celach terapeutycznych.

Pracowania rotacyjna
Occupational health and safety training for students beginning their education at the University of Gdańsk

 COURSE DESCRIPTION


Occupational Health and Safety Training for students beginning their education at the University of Gdańsk

This course is obligatory for first-year students of the following Faculties:

    Economics
    Languages
    History
    Social Sciences
    Law and Administration
    Management
    Mathematics, Physics and Informatics (only for Mathematics and Informatics students)
 


Literatura

 READING LIST


Course materials.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia dla studentów lub doktorantów I roku (wersja podstawowa)
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia dla studentów lub doktorantów I roku (wersja rozszerzona)
Szkolenie z zakresu BHP dla nauczycieli akademickich

BHP


Literatura

materiały w kursie

Szkolenie z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami

Szkolenie z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami.

Szkolenie z zakresu BHP dla pracowników biurowo-administracyjnych

szkolenie BHP


Literatura

materiały kursu

Matematyka dyskretna (MMiAD)

Notatki z Matematyki dyskretnej dla Modelowania matematycznego i analizy danych, semestr letni roku 2019/2020.

Numeryczne modelowanie układów dynamicznych
Teoria liczb - od podstaw do numerów kont bankowych

Drodzy uczniowie szkół podstawowych,

W ramach programu Zdolni z Pomorza organizujemy dla Was kurs e-learningowy pt.

Teoria liczb – od podstaw do numerów kont bankowych

 

W ramach kursu omówimy wiele zagadnień dotyczących teorii liczb. Zaczniemy oczywiście od podstaw, omawiając kwestie podzielności, czy pierwszości liczb naturalnych. Przedstawimy m.in. dowód nieskończoności zbioru liczb pierwszych, który sięga czasów starożytnych. Powiemy także o liczbach Fermata i Mersenne’a oraz postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak gęsto liczby pierwsze rozłożone są na osi liczbowej.

Na szczęście nie zatrzymamy się na starożytności. Zdefiniujemy relację kongruencji, która jest jednym z podstawowych narzędzi w kryptografii. Doprowadzi nas to do bardzo współczesnej tematyki, opisującej generowanie numerów kont bankowych, kart kredytowych, czy numerów PESEL. Nie omieszkamy wspomnieć o słynnych problemach popularno-naukowych, dotyczących tzw. równań diofantycznych.

 

Odbędzie się 9 lekcji. Pierwsza z nich pojawi się w Portalu Edukacyjnym UG w środę, 19 lutego i każda kolejna dostępna będzie co tydzień. Rejestracja odbywać się będzie mailowo – chętni proszeni są o wysłanie zgłoszenia na adres mailowy pawel.klinga@ug.edu.pl. Dołączać można także w trakcie trwania kursu, choć oczywiście im wcześniej, tym lepiej.

 

Przy okazji zachęcamy uczestników kursu do udziału w spotkaniu akademickim 25 kwietnia, poświęconemu tej samej tematyce.


Ramowy plan kursu:


Data Temat lekcji
19.02.2020. Podzielność, liczby pierwsze
26.02.2020. Liczby Fermata, Mersenne'a i gęstość zbioru P
4.03.2020. NWD, algorytm Euklidesa i liczby doskonałe
11.03.2020. Kongruencja, kryteria podzielności
18.03.2020. Dwumian Newtona i trójkąt Pascala
25.03.2020. Równania diofantyczne i różne problemy popularno-naukowe
1.04.2020. Szybkie potęgowanie i inne obliczenia na dużych liczbach
8.04.2020. Szyfrowanie
15.04.2020. Konta bankowe, numery PESEL i inneWstęp do matematyki
ATC-WB-BMED-L3DZ-(2020/2021) Genetyka człowieka [lab] _BMed

Kurs e-learningowy do ćwiczeń z Genetyki człowieka dla kierunku Biologia medyczna, licencjat, rok 3.

ATC-WB-GIBE-L3DZ-(2020/2021) Podstawy genetyki człowieka _GIBE

Kurs e-learningowy - ćwiczenia z Podstaw genetyki człowieka dla kierunku Genetyka i biologia eksperymentala, licencjat, rok 2. 

ATC-WMFI-BIONF-L3DZ-(2020/2021) Podstawy genetyki człowieka [lab] _Bioinfo

Kurs e-learningowy do ćwiczeń z Podstaw genetyki człowieka dla kierunku Bioinformatyka, licencjat, rok 2.

Hodowle komórek zwierzęcych [wykład]

Kurs zawiera materiały e-learningowe z wykładu pt. Hodowle komórek zwierzęcych.

Obliczenia laboratoryjne

Kurs ma na celu zapoznanie z różnego rodzaju obliczeniami z biochemii i biologii molekularnej, niezbędnymi do praktycznego ich zastosowania w laboratorium.

Ponadto umożliwia poznanie i zrozumienie zasad dokładności i rzetelności prowadzenia oznaczeń oraz szacowania błędów pomiarowych, wyznaczania i zastosowania krzywych standardowych. Nabycie umiejętności sporządzania buforów i roztworów o określonych stężeniach. Nabycie umiejętności wykonywania obliczeń związanych ze stosowaniem radioizotopów w biologii molekularnej.


zakład dydaktyki historii ug dydaktyka historii
Literatura
Kowalski, Dydaktyka szkoły podstawowej
Podstawy Farmakognozji

test zaliczeniowy z przedmiotu "Podstawy Farmakognozji" dla studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego (Morfologia) - Wykład

Сelem kursu jest systemetyzacja i ugruntowanie wiedzy z zakresu morfologii współczesnego języka rosyjskiego.


Literatura

Гвоздев А.Н., Современный русский литературный язык: Ч. 1: Фонетика и морфология, Москва 2009;

Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А., Современный русский язык, Москва 2001;

Lachur Cz., Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), Opole 1998;

Панова Г.И., Морфология русского языка. Энциклопедический словарь-справочник, Москва 2010.

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego (skladnia) - Wykład <p>Kurs zawiera cykl wykładów ze składni współczesnego języka rosyjskiego.</p>
Literatura
Brak.
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego (Składnia) Kurs zawiera zetaw ćwiczeń ze składni współczesnego języka rosyjskiego.
Literatura
Brak.
Innowacje w leksyce współczesnego języka rosyjskiego <p><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:12pt;">Celem kursu jest:</span></p><p><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:12pt;">- przybliżenie i dyferencjacja podstawowych pojęć z zakresu neologii;</span></p><p><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:12pt;">- przedstawienie najnowszych tendencji zmian, zachodzących w obrębie systemu leksykalnego współczesnego języka rosyjskiego;</span></p>
Literatura
<p><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Валгина</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Н</span><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">.</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">С</span><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">., </span><em><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Активные</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">процессы</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">в</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">современном</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">русском</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">языке</span></em><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">, </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Москва</span><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> 2001; </span></p><p><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Земская Е.А., <em>Словообразование как деятельность, </em>изд. 2, стереотипное,<em> </em>Москва 2005; </span></p><p><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Костомаров</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">В</span><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">.</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Г</span><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">., </span><em><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Языковой</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">вкус</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">эпохи</span><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">. </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. </span></em><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Издание третье испр. и доп., Санкт-Петербург 1999;</span></p><p><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Крысин Л.П., <em>Русское слово, свое и чужое, </em>Москва 2004; </span></p><p><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Намитокова Р.Ю., <em>Авторские неологизмы: словообразовательный аспект</em>, Ростов-на-Дону 1986; </span></span></p><p><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"></span>Попова Т.В., Рацибурская Л.В., Гугунава Д.В., <em>Неология и неография современного русского языка</em>, Москва 2005.</span></p><p><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Сенько Е.В., <em>Инновации в современном русском языке</em>, Владикавказ 1994.</span></p>
Język środków masowego przekazu Kurs obejmuje zagadnienia związane z analizą i oceną środków językowych stosowanych w polskich i rosyjskich mediach (prasa, radio, telewizja, Internet)
Literatura
Brak.
Korespondencja handlowa Kurs zawierający zestaw ćwiczeń oraz materiały pomocnicze do zajęć
Literatura
&nbsp; <p><span lang="RU">Акишина А.А., Формановская Н.И., <em>Этикет русского письма</em>, Москва 2008.</span></p><p><span lang="RU">Басаков М.И., <em>Документы и документооборот коммерческой организации</em>, Ростов-на-Дону 2009.</span></p><p><span lang="RU">Борисова Е., <em>Элементы стиля. Принципы убедительного делового письма</em>, Москва 2009.</span></p><p><span lang="RU">Веселов П.В., <em>Аксиомы делового письма: культура делового общения и официальной переписки</em>, Москва 1993.<em><span>&nbsp; </span></em></span></p><p><span lang="RU">Деева Т.М., Кичатова Е.В., Чхиквишвили Н.А., <em>Деловая переписка</em>, Москва 1992.</span></p><p><span lang="RU">Демидова А.К., Смирнов Э.А., <em>Русская коммерческая корреспонденция</em>, Москва 1985.</span></p><p style="tab-stops:list 27.0pt;"><span lang="RU">Жилина О.А., <em>Деловой документ: специфика языка, стиля и структуры текста</em>, Москва 1999.</span></p><p><span lang="RU">Кирсанова М.В., Анодина Н.Н., Аксенов Ю.М., <em>Деловая переписка</em>, Москва-Новосибирск 2001.</span></p><p><span lang="RU">Колтунова В.М., <em>Деловое письмо</em>, Москва 1999.</span></p><p><span lang="RU">Кушнерук С.П., <em>Документная лингвистика</em>, Москва 2008.</span></p><p><span lang="RU">Мосеев Р.Н., <em>Современное документоведение</em>, Москва 2007.</span></p><p><span lang="RU">Паневчик В.В., <em>Деловое письмо</em>, Москва-Минск 2001.</span></p><p><span lang="RU">Рахманин Л.В., <em>Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов</em>, Москва 1997.</span></p><p><span lang="RU">Рогожин М.Ю., <em>Современное деловое письмо</em>, Москва 2009.</span></p><p><span lang="RU">Соколова О.И., Федюнина С.М., Шабанова Н.А., <em>Культура речевой коммуникации</em>, Москва 2009.</span></p><p><span lang="RU">Сологуб О.П., <em>Делопроизводство. Составление, редактирование и обработка документов</em>, Москва 2009.</span></p><p><span lang="RU">Стенюков М.В., <em>Секретарское дело</em>, Москва 2001.</span></p><p><span lang="RU">Тихонович И., <em>Деловая переписка</em>, Минск, 1992.</span></p><p style="line-height:150%;"><span lang="RU">Трофимова О.В., Купчик Е.В., <em>Основы делового письма</em>, Москва 2010.</span></p><p><span lang="RU">Черняк В.Д., <em>Русский язык и культура речи</em>, Москва 2002.</span></p><p><span lang="RU">Чуковенков А.Ю., Янковая В.Ф., <em>Оформление документов</em>, Москва 2001.</span></p><p><span>Mroczek</span> <span>T</span><span lang="RU">., <em>Русская коммерческая корреспонденция</em>, </span><span>Wroc</span><span lang="RU">ł</span><span>aw</span><span lang="RU"> 2002.</span></p><p><span>Konopielko</span> <span>B</span><span lang="RU">., <em>Русский язык делового общения. Коммерческая корреспонденция</em>, </span><span>Wroc</span><span lang="RU">ł</span><span>aw</span><span lang="RU"> 1996.</span></p><p><span>Świrepo L., <em>Rosyjska korespondencja handlowa</em>, Warszawa 2007.</span></p><p><strong><span style="text-decoration:underline;"><span>Słowniki</span></span></strong><span>:</span></p><p><span></span><span>Jochym-Kuszlikowa L, Kossakowska E., Stawarz S., <em>Polsko-rosyjski</em> <em>słownik handlowy</em>, Warszawa-Kraków 1995.</span></p><p><span>Jochym-Kuszlikowa L, Kossakowska E., <em>Rosyjsko-polski słownik handlowy</em>, Warszawa-Kraków 1996.</span></p>
Rosyjski język biznesu

Wprowadzenie do komunikacji ustnej w sferze biznesu: rosyjska etykieta językowa; biznesowa rozmowa telefoniczna; wstęp do prowadzenia negocjacji handlowych z partnerami rosyjskimi; wystąpienie (prezentacje) publiczne.

ATC-WZ- ZARZ-L3ZAO-(2020/2021) Analiza finansowa W8h, gr. N23-XX, LATO
ATC-WZ-FIR-L3DZ-(2020/2021) Analiza finansowa ĆW30h, gr. S21-51, LATO
ATC-WZ-FIR-L3DZ-(2020/2021) Corporate Finance (FA), gr. S21-61, SUMMER
ATC-WZ-FIR-L3DZ-(2020/2021) Finanse przedsiębiorstw ĆW30h, gr. S21-51, LATO
ATC-WZ-FIR-MU2DZ-(2020/2021) Finanse przedsiębiorstw II W15h, gr. S41-01, S41-05, S41-15, sem. zimowyATC-WZ-FIR-MU2DZ-(2020/2021) Seminarium magisterskie gr. S41-05, LATO 2020/21 – LATO 2021/22
ATC-WZ-FIR-MU2ZAO-(2020/2021) Seminarium magisterskie gr. N41-05, LATO 2020/21 – LATO 2021/22
ATC-WZ-FIR-MU2ZAO-(2020/2021) Seminarium magisterskie gr. N51-05 sem. zimowy 2019/20 – sem. letni 2020/21
ATC-WZ-IIE-L3ZAO-(2020/2021) Analiza finansowa W8h, gr. N32-41, sem. zimowy
ATC-WZ-MIX-MIXDZ-(2020/2021) Corporate failures. Reasons, prediction and prevention - enrolled, winter semester
ATC-WZ-ZARZ-L3DZ-(2020/2021) Analiza finansowa W15h, gr. S23-XX, LATO
ATC-WZ-ZARZ-L3ZAO-(2020/2021) Finanse przedsiębiorstw ĆW18h, gr. N23-01, N23-02 sem. zimowyATC-WZ-ZARZ-L3ZAO-(2020/2021) Finanse przedsiębiorstw W30h, gr. N23-01, N23-02, sem. zimowy
Corporate Finance (Financial Analyst), gr. S21-61, summer semester 2019/20
Ocena standingu przedsiębiorstwa (Prognozowanie upadłości) - wykład, sem. zim. 2020/21
Seminarium licencjackie

Seminarium licencjackie


Literatura

Literatura

Seminarium magisterskie

seminarium mgr


Literatura
 1. Apanowicz J. Metodologia nauk,  Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2003
 2. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wyd. Kolonia, Wrocław 2003
 3. Budzeń H., Przygotowanie pracy magisterskiej: przewodnik metodyczny, Politechnika Radomska, Radom 2000
 4. Burek J., Poradnik dyplomanta,  Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2001
 5. Gambarelli G., Łucki Z.,  Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Universitas, Kraków 1998
 6. Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 1998
 7. Jura J., Roszczypała J., Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich  i magisterskich, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2000
 8. Knecht Z., Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych : poradnik jak się uczyć, jak pisać pracę dyplomową, Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA, Wrocław 1999
 9. Koch M., Przewodnik do pisania pracy magisterskiej, Wydaw. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 1994
 10. Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, przeł. [z ang.],  Politechnika Wrocławska, Wrocław 1995
 11. Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe? , Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2001
 12. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1996
 13. Niedzielska E., Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej,  Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1993
 14. Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, przekł. [z ang.], Wydaw. Literackie, Kraków 1999
 15. Pabian A., Gworys W., Pisanie i redagowanie prac dyplomowych: poradnik dla studentów, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1997
 16. Pioterek P., Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych, Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004
 17. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Wydaw. Prawnicze PWN, Warszawa 2000
 18. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej: skrypt dla studentów, Wydaw. Poznańskie, Poznań 2005
 19. Urban S, Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydaw. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003
 20. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską?, Oficyna wydawnicza "IMPULS", Kraków 2005
 21. Wojciechowski T., Doktór G., Jak pisać prace dyplomowe - licencjackie i magisterskie : poradnik, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa 1999
 22. Wojcik K., Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych licencjackich, magisterskich, doktorskich, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000
 23. Zaczyński P., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wydaw. "ŻAK", Warszawa 1995
 24. Zenderowski R., Praca magisterska: jak pisać i obronić?Wskazówki metodologiczne, CeDeWu, Warszawa 2004
 25. Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1997
ATC-WZ-FAA-L3DZ-(2020/2021) Derivatives and alternative investments - tutorials

This course provides basic information on how to navigate the alternative investment market and derivatives.


Literature required to pass the course

Derivatives and alternative investments, CFA Program Curriculum, Level I, Volume 6, 2019

Extracurricular readings

Chambers D.R., Black K.H., Lacey N.J.: Alternative investments: a primer for investment professionals, CAIA Association, 2018.

Hull J.C.: Fundamentals of Futures and Options Markets, Pearson, 2013.


Contact:

e-mail: pawel.korcz@ug.edu.plATC-WZ-FAA-L3DZ-(2020/2021) Technical Analysis - tutorials

This course deals with practical issues related to technical analysis in the financial market.


Literature required to pass the course

Ethical and professional standards and quantitative methods, CFA Program Curriculum, Level I, Volume 1, 2019

Extracurricular readings

Pring M.J.: Technical Analysis Explained: The Successful Investor's Guide to Spotting Investment Trends and Turning Points, McGraw-Hill, 2002.

Murphy J.J.: Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications, New York Institute of Finance S., 1998.

Nison S. Japanese Candlestick Charting Techniques, Prentice Hall, 2011.


Contact:

e-mail: pawel.korcz@ug.edu.pl


ATC-WNS-SOCJO-MU2-(2020/2021) Seminarium magisterskie

Seminarium magisterskie pod kierunkiem dr hab. Radosława Kossakowskiego, prof. UG

Aspekty Medyczne Biologii Komórki 2020

Fakultet sla studentów II roku MWB UG-GUMed

ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) Aspekty Medyczne Biologii Komórki
ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) Biotechnologia Medyczna

Wykłady z Biotechnologii Medycznej dla studentów III roku MWB UG-GUMed


ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) Histologia Szczegółowa dla studentów III roku studiów licencjackich

Przedmiot dla studentów III roku studiów licencjackich powtarzających/uzupełniających Podstawy Histologii Człowieka


ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) M04_B2 FUNDAMENTY Organizacja budowy i fizjologia człowieka
ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) M04_B2 METODOLOGIA Organizacja budowy i fizjologia człowieka
ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) Podstawy Histologii Człowieka dla studentów III roku studiów licencjackich

Przedmiot dla studentów III roku studiów licencjackich powtarzających/uzupełniających Podstawy Histologii Człowieka

ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) Pracownia rotacyjna IBMiOD

Pracownia rotacyjna Instytutu Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej

ATC-MWB-MU2DZ-(2020/2021) Podstawy Transgenezy Zwierząt (proseminarium) 2020

Fakultatywne proseminaria do przedmiotu Podstawy Transgenezy Zwierząt

ATC-MWB-MU2DZ-(2020/2021) Podstawy Transgenezy Zwierząt 2020

Celem przedmiotu jest przekazanie współczesnej wiedzy dotyczącej podstaw podłoża teoretycznego i metodyki związanej z uzyskiwaniem zwierząt transgenicznych, analizy wprowadzonych zmian, a także zastosowania takich zwierząt.

Biotechnologia Medyczna i Zwierząt 2020

Wykłady z Biotechnologii Medycznej i Zwierząt dla studentów III roku MWB UG-GUMed

Histologia szczegółowa 2020

Histologia szczegółowa

Wersja zdalna kursu - ze względu na wprowadzony stan epidemiczny.

ATC-WNS-FILOZ-L3DZ-(2020/2021) HFSTC1

Zajęcia z historii filozofii starożytnej - ćwiczenia gr 1

ATC-WNS-FILOZ-L3DZ-(2020/2021) HFSTC2

Historia filozofii starożytnej ćw gr 2 

ATC-WNS-FILOZ-L3DZ-(2020/2021) HFSTC3

Historia filozofii starożytnej ćw gr 3

ATC-WNS-FILOZ-L3DZ-(2020/2021) HFSTW

Wykład z historii filozofii starożytnej

HFIL średniowiecznej cwiczenia
Historia filozofii średniowiecznej w
Historia Filozofii Średniowiecznej wykład

Kurs zawiera informacje z zakresu wykładu Historii Filozofii Średniowiecznej.

ontologia ćwiczenia

analiza i dyskusja wybranych tekstów z ontologii

ontologia wykład
ATC-WH-HIS-L2DZ-(2020/2021) Historia nowożytna Polski ćwiczenia

Prof. UG, dr hab. Sławomir Kościelak  

Zakład Historii Nowożytnej

Instytut Historii

Uniwersytet Gdański

HISTORIA NOWOŻYTNA POLSKI (XVI-XVIII w.)

Rok II, studia stacjonarne

Liczba godzin: 30 godzin

Forma: Ćwiczenia

Zalecane podręczniki:

T. Jurek, E. Kizik, Historia Polski do 1572, Warszawa 2013, s. 499-703

U. Augustyniak, Historia Polski 1572 – 1795, Warszawa 2008.

Dodatkowo:

M. Markiewicz, Historia Polski 1492-1795, Kraków 2002.

J. Topolski, Polska w czasach nowożytnych (1501-1795), [w:] Polska, dzieje narodu, państwa i kultury, pod. red. J. Topolskiego, t. II, Poznań 1999.

Zawsze warte uwagi:

W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa 1999 (i ew. wydania wcześniejsze)

 


ATC-WH-HIS-L2DZ-(2020/2021) Historia nowożytna Polski ćwiczenia 2

Prof. UG, dr hab. Sławomir Kościelak           

Zakład Historii Nowożytnej

Instytut Historii

Uniwersytet Gdański

HISTORIA NOWOŻYTNA POLSKI (XVI-XVIII w.)

Rok II, studia stacjonarne

Liczba godzin: 30 godzin

Forma: Ćwiczenia

Wykaz realizowanych tematów oraz wymagana literatura

Zalecane podręczniki:

T. Jurek, E. Kizik, Historia Polski do 1572, Warszawa 2013, s. 499-703

U. Augustyniak, Historia Polski 1572 – 1795, Warszawa 2008.

Dodatkowo:

M. Markiewicz, Historia Polski 1492-1795, Kraków 2002.

J. Topolski, Polska w czasach nowożytnych (1501-1795), [w:] Polska, dzieje narodu, państwa i kultury, pod. red. J. Topolskiego, t. II, Poznań 1999.

Zawsze warte uwagi:

W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa 1999 (i ew. wydania wcześniejsze)

 


ATC-WH-HIS-L3NS-(2020/2021)-Wstęp do badań historycznych - wykład
ATC-WH-HIS-M2NS-(2020/2021)-Historia Gdańska i Pomorza

Pierwszy wykład: Historia Gdańska i Pomorza, epoka nowożytna: stosunki wyznaniowe, oświata, nauka; historia szeroko pojętego XIX wieku od rozbiorów do zakończenia I wojny światowej;

Drugi wykład - Wybrane zagadnienia z dziejów stosunków wyznaniowych w Gdańsku od schyłku średniowiecza do początków XX wieku

Cywilizacje nowożytne - dla Religioznawstwa Podstawowe informacje dotyczące przedmiotu Cywilizacje nowożytne - "kadłubowe" wersje prezentacji przedstawianych podczas wykładów
Literatura
&nbsp; <p style="text-indent:31.95pt;"><span style="color:#1f497d;font-size:10pt;">Z. Wójcik, <em>Historia powszechna. Wiek XVI – XVII, </em>Warszawa 2002</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="color:#1f497d;font-size:10pt;">E. Rostworowski, <em>Historia powszechna. Wiek XVIII, </em>Warszawa 200</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="color:#1f497d;font-size:10pt;"></span><strong><span style="font-size:10pt;">&nbsp;<a></a>Literatura uzupełniająca</span></strong></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">J. Topolski, <em>Narodziny kapitalizmu w Europie XIV – XVII w., </em>Warszawa 2003</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">F. Braudel, <em>Kultura materialna. Gospodarka i kapitalizm, XV – XVIII w., </em>t. 1 -2, Warszawa 2002</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">Z. Długosz, <em>Historia odkryć geograficznych i poznania ziemi, </em>Warszawa 2001</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">N. J. Kuenstler, <em>Dzieje kultury chińskiej, </em>Warszawa 2007</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">J. Delameau, <em>Strach w kulturze Zachodu, </em>przekł. A. Szymanowski, Warszawa 1986</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">P. Chaunu, <em>Cywilizacja wieku oświecenia, </em>przekł. E. Bąkowska, Warszawa 1993</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><em><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">Historia życia prywatnego, </span></em><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">t. 3, <em>Od renesansu do oświecenia, </em>red. R. Chartier, red.polska A. Łoś, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">J. Berenger, <em>Tolerancja religijna w Europie w czasach nowożytnych (XV – XVIII w.)</em>, przekł. M. Forycki, Poznań 2002</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">N. Elias, <em>Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, </em>Warszawa 1980</span></p><span style="font-family:Times New Roman,serif;letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">B. P. Levack, <em>Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, </em>przekł. E. Rutkowski, Wrocław – Warszawa – Kraków 1991</span>
Konflikty międzywyznaniowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI-XVIII wieku

Środowisko religijne Polski i Litwy na przełomie XV i XVI w., różnorodność wyznań, nacji, form koegzystencji, wczesnych form konfliktów. Reformacja, kontrreformacja i reforma Kościoła, sukcesy i porażki obozu protestanckiego, antyprotestanckie kontrakcje i działania naprawcze w strukturach diecezjalnych, zakonnych i w życiu wiernych; biała i czarna legenda zakonu jezuitów; religijność katolicka okresu potrydenckiego, protestanccy radykałowie w życiu Rzeczypospolitej, Unia Brzeska i dyzunia, kościoły wschodnie; Żydzi, Tatarzy i Karaimi. Źródła, formy i przebieg konfliktów, wzajemne oddziaływanie i wpływy, zakres kompromisu i „pokoju religijnego”; religijne przemiany wieku oświecenia – sekularyzacja elit, modernizacja struktur, nowa wrażliwość religijna wiernych; studium przypadku – wielowyznaniowy Gdańsk na tle dziejów wyznaniowych Prus Królewskich.

ATC-TEST Zdalne nauczanie z wykorzystaniem Microsoft Teams


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym pt.: Zdalne nauczanie z wykorzystaniem Microsoft Teams, adresowanym do nauczycieli szkół z województwa pomorskiego. W ciągu trzech  miesięcy od 7 grudnia 2020 roku do 26 lutego 2021 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub podczas telekonferencji zagadnień dotyczących prowadzenia zdalnych lekcji i wykorzystania platformy edukacyjnej MS Teams. Szczegółowa problematyka kursu obejmuje:

nr

Termin

Temat

1.       

7 – 11 grudnia 2020

Podstawy pracy z aplikację MS Teams

2.       

14 – 18 grudnia 2020

Praca w zespołach i kanałach

3.       

21 – 24 grudnia 2020

Spotkania – planowanie, dołączanie, nagrywanie

4.       

18-22 stycznia 2021

Aplikacja OneNote

5.       

25 – 29 stycznia 2021

Powiadomienia, czaty i konwersacje w MS Teams

6.       

1- 5 lutego 2021

Przygotowanie i konfigurowanie notesu zajęć

7.       

8 – 12 lutego 2021

Zadania, testy i formularze (Office Forms)

8.       

15 – 19 lutego 2021

Praca z plikami

9.       

22 – 26 lutego 2021

Obsługa kalendarza

 

Osoby chętne do udziału w kursie uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do 18 stycznia 2021 na adres: ankoug@gmail.com. W mailu należy podać imię i nazwisko, proszę też o zgłaszanie własnych propozycji zagadnień, które chcieliby Państwo omówić w trakcie zajęć.

Kurs ma formę e-learningową co oznacza, że wszystkie materiały umieszczone są na Platformie Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami kursu możliwy jest za pośrednictwem: platformy edukacyjnej, forum, czatu, MS Teams lub ZOOMa oraz e-maila. Stwarza to możliwość poszerzenia swojej wiedzy w dowolnym dla siebie czasie. Ukończenie kursu dokumentowane jest certyfikatem. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy.

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot


Bionic Man – technologiczne możliwości modyfikacji ludzkiego ciałaSzanowni Uczniowie klas 7 - 8 szkół podstawowych z województwa pomorskiego,

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym pt.: Bionic Man – technologiczne możliwości modyfikacji ludzkiego ciała

W ciągu trzech miesięcy od 2 marca do 22 maja 2020 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub podczas telekonferencji zagadnień dotyczących możliwości i zagrożeń związanych z bionicznymi modyfikacjami ludzkiego ciała.

 

Szczegółowa problematyka kursu obejmuje:

Termin

Temat

2 – 6 marca

Bionika – historia rozwoju i przedmiot badań

9 – 13 marca

Protezy kończyn wczoraj i dziś

16 – 20 marca

Bioniczna proteza kończyny dolnej i górnej

23 – 27 marca

HAL i HULC – przykłady egzoszkieletów

30 marca – 3 kwietnia

Argus II – bioniczne oko. Brain port – „widzenie” językiem

27 kwietnia – 1 maja

Bioniczne ucho – implanty ślimakowe i BAHA

4 – 8 maja

Bioniczne serce

11 – 15 maja

Właściwości materiałów wykorzystywanych przy produkcji sztucznych kończyn, narządów i organów

18 – 22 maja

Od leczenia do udoskonalania i wzmacniania – etyczne problemy technologicznej modyfikacji ludzkiego ciała

 

Osoby chętne do udziału w kursie e-learningowym uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 13 marca 2019 na adres: ankoug@gmail.com. W mailu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail uczestnika kursu oraz tytuł kursu, w którym chce się uczestniczyć.

Kurs ma formę e-learningową co oznacza, że wszystkie materiały umieszczone są na Platformie Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami kursu możliwy jest za pośrednictwem: platformy edukacyjnej, forum, czatu, Skype oraz e-maila. Stwarza to możliwość poszerzenia swojej wiedzy w dowolnym dla siebie czasie, bez konieczności przyjazdu na zajęcia. Ukończenie kursu dokumentowane jest certyfikatem.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny +48-58-523-60-06 (w godz. 7.00 – 14.00).

 

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot


Dziekanat Wydziału Biologii

Informacje dla studentów  Wydziału Biologii. Komórki macierzyste w leczeniu ludzi – medyczne i etyczne aspekty terapiiSzanowni Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z województwa pomorskiego,

            Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym pt.: Komórki macierzyste w leczeniu ludzi – medyczne i etyczne aspekty terapii. W ciągu czterech miesięcy od 22 marca do 11 czerwca 2021 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub podczas telekonferencji zagadnień związanych z transplantacją komórek, tkanek i narządów. Szczegółowa problematyka kursu obejmuje:

nr

Termin

Temat

1.       

22 – 26 marca

Podstawowe informacje o komórkach macierzystych.

2.       

5 – 9 kwietnia

Embrionale komórki macierzyste – właściwości, korzyści i zagrożenia.

3.       

12 – 16 kwietnia

Płodowe komórki macierzyste – właściwości, korzyści i zagrożenia.

4.       

19 – 23 kwietnia

Dorosłe komórki macierzyste – właściwości, korzyści i zagrożenia.

5.       

26 – 30 kwietnia

Indukowane komórki macierzyste – właściwości, korzyści i zagrożenia.

6.       

3 – 7 maja

Przykłady wykorzystanie komórek macierzystych w leczeniu – choroby dziedziczne oraz związane z zaburzeniem szlaków metabolicznych.

7.       

10 – 14 maja

Przykłady wykorzystanie komórek macierzystych w leczeniu – choroby nawrotowe oraz inne.

8.       

17 – 21 maja

Zagrożenia zdrowia a terapia komórkami macierzystymi.

9.       

24 – 28 maja

Prawne aspekty związane z wykorzystaniem komórek macierzystych w terapii.

10.   

7 – 11 czerwca

Etyczne aspekty związane z wykorzystaniem komórek macierzystych w terapii.

Osoby chętne do udziału w kursie uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 16 kwietnia 2021 roku na adres: ankoug@gmail.com. W mailu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail uczestnika kursu oraz tytuł kursu, w którym chce się uczestniczyć. Proszę też o informację o udziale w poprzednich kursach.

Kurs ma formę e-learningową co oznacza, że wszystkie materiały umieszczone są na Platformie Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami kursu możliwy jest za pośrednictwem: platformy edukacyjnej, forum, czatu, ZOOMa oraz e-maila. Stwarza to możliwość poszerzenia swojej wiedzy w dowolnym dla siebie czasie, bez konieczności przyjazdu na zajęcia. Ukończenie kursu dokumentowane jest certyfikatem. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy.

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie, Anna Kot


Medycyna molekularna – osiągnięcia i perspektywy


Szanowni Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z województwa pomorskiego,

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym pt.: Medycyna molekularna –osiągniecia i perspektywy. W ciągu trzech miesięcy od 2 marca do 22 maja 2020 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub podczas telekonferencji zagadnień dotyczących możliwości i zagrożeń związanych z bionicznymi modyfikacjami ludzkiego ciała.

 

Szczegółowa problematyka kursu obejmuje:

Termin

Temat

2 – 6 marca

Choroby uwarukowane genetycznie (chromosomalne, jednogenowe, złożone)

9 – 13 marca

Choroby mitochondrialne (mutacje mtDNA, współzależność mtDNA-DNA jądrowy, diagnostyka)

16 – 20 marca

Metody badania kwasów nukleinowych – cz. 1 (np. enzymy restrykcyjne, klonowanie DNA, hybrydyzacja, powielanie fragmentu DNA, sekwencjonowanie DNA, identyfikacja mutacji)

23 – 27 marca

Metody badania kwasów nukleinowych – cz. 2 (np. enzymy restrykcyjne, klonowanie DNA, hybrydyzacja, powielanie fragmentu DNA, sekwencjonowanie DNA, identyfikacja mutacji)

30 marca – 3 kwietnia

Metody badań cytogenetycznych (np. hodowle komórkowe, analiza chromosomów)

27 kwietnia – 1 maja

Farmakogenetyka – znaczenie i rola w medycynie

4 – 8 maja

Diagnostyka preimplantacyjna i prenatalna

11 – 15 maja

Diagnostyka molekularna chorób nowotworowych, infekcyjnych i inwazyjnych

18 – 22 maja

Etyczne aspekty wykorzystania biologii molekularnej w medycynie

 

Osoby chętne do udziału w kursie e-learningowym uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 13 marca 2019 na adres: ankoug@gmail.com. W mailu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail uczestnika kursu oraz tytuł kursu, w którym chce się uczestniczyć.

Kurs ma formę e-learningową co oznacza, że wszystkie materiały umieszczone są na Platformie Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami kursu możliwy jest za pośrednictwem: platformy edukacyjnej, forum, czatu, Skype oraz e-maila. Stwarza to możliwość poszerzenia swojej wiedzy w dowolnym dla siebie czasie, bez konieczności przyjazdu na zajęcia. Ukończenie kursu dokumentowane jest certyfikatem.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny +48-58-523-60-06 (w godz. 7.00 – 14.00).

 

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot


Moralność i mózg – o biologicznych podstawach zachowań moralnychSzanowni Uczniowie klas 7 - 8 szkół podstawowych z województwa pomorskiego,

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym pt.: Moralność i mózg – o biologicznych podstawach zachowań moralnych.

W ciągu trzech miesięcy od 2 grudnia 2019 do 28 lutego 2020 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub podczas telekonferencji zagadnień dotyczących neurobiologicznych podstaw moralności oraz praktycznych zastosowań wyników badań neurobiologicznych.

Szczegółowa problematyka kursu obejmuje:

 

Termin

Temat

2 – 6 grudnia 2019

Przedmiot badań neuroetyki

9 – 13 grudnia 2019

Budowa i funkcje tkanki nerwowej oraz układu nerwowego (ze szczególnym uwzględnieniem układu limbicznego)

16 – 20 grudnia 2019

Nieinwazyjne metody badania aktywności mózgu

6 -10 stycznia 2020

Rozumowanie i emocje moralne

27 – 31 stycznia 2020

Mózgowe układy nagrody i kary

3 – 7 lutego 2020

Neurony lustrzane i neurobiologiczne podstawy empatii

10 – 14 lutego 2020

Wolna wola w perspektywie neurobiologa

17 – 21 lutego 2020

Przykłady wykorzystania osiągnięć neuronauk w systemie prawnym, edukacyjnym, marketingu i wojskowości

24 – 28 lutego 2020

Etyczne aspekty zastosowania osiągnięć neuronauk

 

Osoby chętne do udziału w kursie e-learningowym uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 16 grudnia 2019 na adres: ankoug@gmail.com

Kurs ma formę e-learningową, co oznacza, że wszystkie materiały umieszczone są na Platformie Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami kursu możliwy jest za pośrednictwem: platformy edukacyjnej, forum, czatu, Skype oraz e-maila. Stwarza to możliwość poszerzenia swojej wiedzy w dowolnym dla siebie czasie, bez konieczności przyjazdu na zajęcia. Ukończenie kursu dokumentowane jest certyfikatem.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny +48-58-523-60-06 (w godz. 7.00 – 14.00).

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot


Naprawić ludzkie ciało - medyczne i etyczne wyzwania transplantacji

logo kursu

Szanowni Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z województwa pomorskiego,

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym pt.: Naprawić ludzkie ciało - medyczne i etyczne wyzwania transplantacji. W ciągu czterech miesięcy od 16 listopada 2020 roku do 26 lutego 2021 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub podczas telekonferencji zagadnień związanych z transplantacją komórek, tkanek i narządów. Szczegółowa problematyka kursu obejmuje:

nr

Termin

Temat

1.       

16 – 20  listopada 2020

Pojęcie, geneza i historia rozwoju transplantacji.

2.       

23 – 27 listopada 2020

Rodzaje transplantacji (za względu na przedmiot transplantacji, różnice genetyczne dawca – biorca, pochodzenie transplantu)

3.       

30 listopada – 4 grudnia 2020

HLA – układ zgodności tkankowej

4.       

7 – 11 grudnia 2020

Żywy dawca narządów – system DOMINO, „split”, przeszczepy  łańcuchowe i krzyżowe

5.       

14 – 18 grudnia 2020

Zmarły dawca - problem śmierci mózgowej

6.       

21 – 24 grudnia 2020

Ksenotransplantacje w rozwoju nauk medycznych

7.       

11 – 15 stycznia 2021

Powikłanie i zagrożenia zdrowia wiązane z transplantacją

8.       

18-22 stycznia 2021

Wybrane uwarunkowania prawne transplantacji

9.       

25 – 29 stycznia 2021

Stanowiska wybranych kościołów, wyznań i mniejszości etnicznych wobec przeszczepów

10.    

8 – 12 lutego 2021

Problem komercjalizacji dawstwa organów

11.    

15 – 19 lutego 2021

Transplantacje w liczbach

12.    

22 – 26 lutego 2021

Etyczne aspekty pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

 

Osoby chętne do udziału w kursie uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 20 listopada 2020 roku na adres: ankoug@gmail.com. W mailu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail uczestnika kursu oraz tytuł kursu, w którym chce uczestniczyć.

Kurs ma formę e-learningową co oznacza, że wszystkie materiały umieszczone są na Platformie Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami kursu możliwy jest za pośrednictwem: platformy edukacyjnej, forum, czatu, ZOOMa oraz e-maila. Stwarza to możliwość poszerzenia swojej wiedzy w dowolnym dla siebie czasie, bez konieczności przyjazdu na zajęcia. Ukończenie kursu dokumentowane jest certyfikatem. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy.

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot

Niepokonani? – człowiek a historyczne i współczesne epidemie chorób zakaźnychSzanowni Uczniowie szkół podstawowych z województwa pomorskiego,

            Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym pt.: Niepokonani? – człowiek a historyczne i współczesne epidemie chorób zakaźnych.  W ciągu czterech miesięcy od 22 marca do 11 czerwca 2021 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub podczas telekonferencji zagadnień związanych z transplantacją komórek, tkanek i narządów. Szczegółowa problematyka kursu obejmuje:

Nr

 

Termin

Temat

1.       

22 – 26 marca

Podstawy epidemiologii.

2.       

5 – 9 kwietnia

Działanie układu immunologicznego.

3.       

12 – 16 kwietnia

Epidemie dżumy.

4.       

19 – 23 kwietnia

Epidemie cholery oraz trądu.

5.       

26 – 30 kwietnia

Epidemie ospy prawdziwej.

6.       

3 – 7 maja

Epidemie wywołane wirusem grypy.

7.       

10 – 14 maja

Epidemie wywołane wirusem Ebola.

8.       

17 – 21 maja

Epidemia wywołana wirusem HIV.

9.       

24 – 28 maja

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2.

10.   

7 – 11 czerwca

Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Osoby chętne do udziału w kursie uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 16 kwietnia 2021 roku na adres: ankoug@gmail.com. W mailu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail uczestnika kursu oraz tytuł kursu, w którym chce się uczestniczyć. Proszę też o informację o udziale w poprzednich kursach.

Kurs ma formę e-learningową co oznacza, że wszystkie materiały umieszczone są na Platformie Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami kursu możliwy jest za pośrednictwem: platformy edukacyjnej, forum, czatu, ZOOMa oraz e-maila. Stwarza to możliwość poszerzenia swojej wiedzy w dowolnym dla siebie czasie, bez konieczności przyjazdu na zajęcia. Ukończenie kursu dokumentowane jest certyfikatem. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy.

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie, Anna Kot


Opracować nowy lek – wyzwania współczesnej farmacji

logo kursu

Szanowni Uczniowie klas 7 - 8 szkół podstawowych z województwa pomorskiego,

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym pt.: Opracować nowy lek – wyzwania współczesnej farmacji. W ciągu czterech miesięcy od 16 listopada 2020 roku do 26 lutego 2021 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub podczas telekonferencji zagadnień dotyczących wyzwań związanych z pracami nad wprowadzaniem nowych leków i szczepionek. Szczegółowa problematyka kursu obejmuje:

nr

Termin

Temat

1.       

16 – 20  listopada 2020

Jak powstała i czym się zajmuje farmacja?

2.       

23 – 27 listopada 2020

Jak kiedyś pracowano nad wynalezieniem leku lub szczepionki?

3.       

30 listopada – 4 grudnia 2020

Jak współcześnie wyglądają procedury związane z opracowywaniem nowego leku?

4.       

7 – 11 grudnia 2020

Jakie są konsekwencje łamania  procedur związanych z wprowadzaniem nowych leków i szczepionek do powszechnego użycia?

5.       

14 – 18 grudnia 2020

Co to jest szczepionka i jak działa na nasz organizm?

6.       

21 – 24 grudnia 2020

Dlaczego na niektóre choroby nie można opracować szczepionki?

7.       

11 – 15 stycznia 2021

Jak działają antybiotyki?

8.       

18-22 stycznia 2021

Dlaczego niektóre bakterie stają się oporne na antybiotyki?

9.       

25 – 29 stycznia 2021

Co to są leki odtwórcze?

10.    

8 – 12 lutego 2021

Jakie problemy wiążą się z przygotowaniem leków na choroby sieroce?  

11.    

15 – 19 lutego 2021

Dlaczego w przypadku leków ważna jest sprawiedliwość dystrybutywna?

12.    

22 – 26 lutego 2021

Jakie dylematy moralne związane są opracowywaniem i wprowadzaniem nowych leków i szczepionek?

 

Osoby chętne do udziału w kursie uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 20 listopada 2020 roku na adres: ankoug@gmail.com. W mailu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail uczestnika kursu oraz tytuł kursu, w którym chce uczestniczyć.

Kurs ma formę e-learningową co oznacza, że wszystkie materiały umieszczone są na Platformie Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami kursu możliwy jest za pośrednictwem: platformy edukacyjnej, forum, czatu, ZOOMa oraz e-maila. Stwarza to możliwość poszerzenia swojej wiedzy w dowolnym dla siebie czasie, bez konieczności przyjazdu na zajęcia. Ukończenie kursu dokumentowane jest certyfikatem. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy.

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot


Przygotowanie i obsługa kursów e-learningowych na platformie edukacyjnej od A do Z

Kurs jest otwarty dla całej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Osoby zainteresowane uprzejmie proszę o kontakt e-mailowy (ankoug@gmail.com)

 

Kurs obejmuje praktyczne i teoretyczne zagadnienia związane z:

- techniczną obsługą platformy,

- organizacją kursów e-learningowych,

- trudnościami wynikającymi z pośredniej komunikacji mającej miejsce podczas kursów on-line,

- relacją student-prowadzący,

- przebiegiem procesu uczenia się w trybie on-line,

- specyfiką kursów on-line organizowanych wśród studentów studiów dziennych UG.


Literatura

 

1. Plebańska M., E-learning : tajniki edukacji na odległość, C.H. BECK, Warszawa, 2011

2. Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005

 

 

 

 

 

 

 

Terapia genowa - możliwości i ograniczenia
Szanowni Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z województwa pomorskiego,

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym pt.: Terapia genowa - możliwości i ograniczenia

W ciągu trzech miesięcy od 2 grudnia do 28 lutego 2020 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub pod- czas telekonferencji zagadnień dotyczących terapii genowej.

Szczegółowa problematyka kursu obejmuje:

 

Termin

Temat

2 – 6 grudnia 2019

Istota terapii genowej i historia jej rozwoju

9 – 13 grudnia 2019

Metody transferu DNA do komórki – systemy wirusowe

16 – 20 grudnia 2019

Metody transferu DNA do komórki – systemy nie-wirusowe

6 -10 stycznia 2020

Rodzaje terapii genowych

27 – 31 stycznia 2020

Terapia genowa monogenowych chorób dziedzicznych

3 – 7 lutego 2020

Terapia genowa chorób nabytych – choroby neurodegradacyjne, układu krążenia i

infekcyjne

10 – 14 lutego 2020

Terapia genowa chorób nabytych – choroby nowotworowe

17 – 21 lutego 2020

Zagrożenia i szanse terapii genowej

24 – 28 lutego 2020

Etyczne kontrowersje wokół terapii genowych

 

Osoby chętne do udziału w kursie e-learningowym uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 16 grudnia 2019 na adres: ankoug@gmail.com

Kurs ma formę e-learningową co oznacza, że wszystkie materiały umieszczone są na Platformie Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami kursu możliwy jest za pośrednictwem: platformy edukacyjnej, forum, czatu, Skype oraz e-maila. Stwarza to możliwość poszerzenia swojej wiedzy w dowolnym dla siebie czasie, bez konieczności przyjazdu na zajęcia. Ukończenie kursu dokumentowane jest certyfikatem.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny +48-58-523-60-06 (w godz. 7.00 – 14.00).

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot

 


Wykorzystanie narzędzi biotechnologii w medycynie regeneracyjnej

logotyp kursu


Szanowni Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych Z Województwa Pomorskiego,

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym dotyczącym  Wykorzystania narzędzi biotechnologii w medycynie regeneracyjnej.

W ciągu czterech miesięcy od 17 grudnia 2018 do 15 marca 2019 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub w trackie telekonferencji zagadnień dotyczących m.in.:

Termin

Temat

17 – 21 grudnia

Obszaru badań medycyny regeneracyjnej

7 – 11 stycznia

Inżynierii tkankowej

14 – 18 stycznia

Embrionalnych komórek macierzystych

21 – 25 stycznia

Płodowych i dorosłych komórek macierzystych

28 stycznia – 1 lutego

Sztucznie indukowanych komórek macierzystych

4 – 8 lutego

Przykładowych terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych

25 lutego – 1 marca

Prawnych aspektów wykorzystania narzędzi biotechnologii w medycynie regeneracyjnej

4 – 8 marca

Etycznych aspektów wykorzystania narzędzi biotechnologii w medycynie regeneracyjnej

11 – 15 marca

Debata nad prawnymi i etycznymi aspektami wykorzystania narzędzi biotechnologii w medycynie regeneracyjnej. Podsumowanie kursu.

 

Osoby chętne do udziału w kursie e-learningowym uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 11 stycznia 2019 na adres:  ankoug@gmail.com

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny +48-58-523-60-06 (w godz. 7.00 – 14.00).

Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).


Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot


Zabawa z genami – modyfikacje genetyczne organizmów


Drodzy Uczniowie (szkół ponadgimnazjalnych),

 W ramach programu Zdolni z Pomorza organizujemy kurs e-learningowy pt.  Zabawa z genami – modyfikacje genetyczne organizmów

W ciągu trzech miesięcy od 8 kwietnia do 14 czerwca 2019 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub w trackie telekonferencji niżej wymienionych zagadnień:


Termin

Temat

8 – 12 kwietnia

Metody tworzenia genetycznie zmodyfikowanych organizmów

15 – 19 kwietnia

Modyfikacje genetyczne mikroorganizmów: bakterie, wirusy, grzyby

6 – 10 maja

Modyfikacje genetyczne roślin

13 – 17 maja

Modyfikacje genetyczne zwierząt i człowieka

20 – 24 maja

Organizmy modyfikowane genetycznie wykorzystanie w rolnictwie, biologii i medycynie –  szanse i zagrożenia

27 – 31 maja

Prawne aspekty dokonywania modyfikacji genetycznych

3 – 7 czerwca

Etyczne aspekty dokonywania modyfikacji genetycznych

10 – 14 czerwca

Debata nad prawnymi i etycznymi aspektami modyfikacji genetycznych. Podsumowanie kursu.

 

Osoby chętne do udziału w kursie e-learningowym uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 15 kwietnia 2019 r. na adres: ankoug@gmail.com

 W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy: ankoug@gmail.com lub telefoniczny +48 58 523 60 06 (w godz. 7.00 – 14.00).

 Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

 

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot


Analiza finansowa 2021
Budżetowanie w przedsiębiorstwie N41-16
Finanse korporacyjne ACCA

Egzamin zostanie przeprowadzony w dwóch turach. 

Najpierw części A i B (pytania testowe oraz zadania z odpowiedziami do wyboru). 

Następnie, w oddzielnym bloku, część C (klasyczne zadanie do rozwiązania).

Każda tura ma odrębny czas rozwiązywania.

Rachunkowość
Rachunkowość zarządcza - Beata Kotowska - kolokwium
Working Capital Management
Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych ACCA
ATC-WPiA-ADM-L3DZ-(2020/2021) SEMINARIUM PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Literatura:

 1. Pułło A.: Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów. Warszawa: Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003.

 2. Kwaśniewska K.: Jak pisać prace dyplomowe: (wskazówki praktyczne). Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2005

 3. Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1996,

 4. R. Strzelczyk, Prawo nieruchomości, Warszawa 2019

 5. Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym, red. Stefan Babiarz, Warszawa 2017

Konsultacje:

poniedziałek 12.15-13.45

Kontakt z prowadzącym zajęcia:

beata.kowalczyk@prawo.ug.edu.plATC-WPiA-ADM-L3ZAO-(2020/2021) PRAWO NIERUCHOMOŚCI SEMINARIUM NIESTACJONARNE

Literatura:

Pułło A.: Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów. Warszawa: Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003.

Kwaśniewska K.: Jak pisać prace dyplomowe: (wskazówki praktyczne). Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2005

Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1996,

R. Strzelczyk, Prawo nieruchomości, Warszawa 2019

Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym, red. Stefan Babiarz, Warszawa 2017

Konsultacje:

poniedziałek 12.15-13.45

24.10.2020 sobota - 11.15-12.00

14.11.2020 sobota - 11.15-12.00

12.12.2020 sobota - 11.15-12.00

10.01.2021 sobota - 11.15-12.00


Kontakt z prowadzącym kurs:

beata.kowalczyk@prawo.ug.edu.pl


ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PRAWO CYWILNE III WYKŁAD Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

1. Elżbieta Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie).

2. Tadeusz Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie).

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

1. Elżbieta Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie).

2. Tadeusz Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie).

Literatura uzupełniająca:

1. Bogudar Kordasiewicz (red.), Prawo spadkowe. System Prawa Prywatnego. Tom 10, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie).

2. Elżbieta Skowrońska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Wydawnictwo Lexis Nexis, (aktualne wydanie).

3. Tadeusz Smyczyński (red.), Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Tom 12, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie). 

4. M. Balwicka-Szczyrba, A. Sywlestrzak, M. Glicz, Supporting elderly persons in Polish Family and Succession Law, W: International Survey of Family Law : 2018 Edition / ed. by Margaret Brinig, Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, 2018, S. 425-440

Konsultacje:
poniedziałek 12.15-13.45

Kontakt z prowadzącym kurs:
beata.kowalczyk@prawo.ug.edu.pl
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PRAWO RZYMSKIE ĆWICZENIA PS101
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PRAWO RZYMSKIE ĆWICZENIA PS102
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PRAWO RZYMSKIE ĆWICZENIA PS103
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PRAWO RZYMSKIE ĆWICZENIA PS104
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PRAWO RZYMSKIE ĆWICZENIA PS105
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PRAWO RZYMSKIE ĆWICZENIA PS106
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PRAWO RZYMSKIE ĆWICZENIA PS107
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ(2020/2021) PRAWO RZYMSKIE ĆWICZENIA

Literatura:

T. Giaro, W. Dajczak, F. Longchamps de Berier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 3, Warszawa 2018, s. 

K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, wyd. 5

Konsultacje:

poniedziałek 12.15-13.00

środa 15.00-15.45

Kontakt z prowadzącym kurs:

beata.kowalczyk@prawo.ug.edu.pl

ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) PRAWO CYWILNE III WYKŁAD Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

1. Elżbieta Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie).

2. Tadeusz Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie).

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

1. Elżbieta Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie).

2. Tadeusz Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie).

Literatura uzupełniająca:

1. Bogudar Kordasiewicz (red.), Prawo spadkowe. System Prawa Prywatnego. Tom 10, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie).

2. Elżbieta Skowrońska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Wydawnictwo Lexis Nexis, (aktualne wydanie).

3. Tadeusz Smyczyński (red.), Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Tom 12, Wydawnictwo C.H. Beck, (aktualne wydanie). 

4. M. Balwicka-Szczyrba, A. Sywlestrzak, M. Glicz, Supporting elderly persons in Polish Family and Succession Law, W: International Survey of Family Law : 2018 Edition / ed. by Margaret Brinig, Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, 2018, S. 425-440

Godziny konsultacji:
poniedziałek 12.15-13.45


24.10.2020 sobota - 11.15-12.00

14.11.2020 sobota - 11.15-12.00

12.12.2020 sobota - 11.15-12.00

10.01.2021 sobota - 11.15-12.00Kontakt do prowadzącego kurs:
beata.kowalczyk@prawo.ug.edu.pl

Prawo cywilne

jdkfjhgkjdhkljgkl


Literatura

jhdkfhobjljfgobjf

Prawo cywilne II rok Materiały z prawa cywilnego dla studentów.
Literatura
Brak.
Prawo cywilne III rok <p>Program zajęć w semestrze zimowym.</p><p></p>
Literatura
<p><span style="font-family:Arial Narrow,sans-serif;"></span></p><ol><li><span style="font-family:Arial Narrow,sans-serif;">Z.Radwański, A.Olejniczak, Zobowiązania-część ogólna, wyd &nbsp;10</span></li></ol><br />
2021 NS - Technologie informatyczne w e-biznesie Test zaliczeniowy z przedmiotu Technologie informatyczne w e-biznesie w r.a. 2020/2021 dla studentów studiów niestacjonarnych.
Elektroniczne Systemy Zarządzania - kolokwium zaliczeniowe 2020

Kurs dla grupy 3 roku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych spec. Międzynarodowa Ekonomia Menedżerska.

Obejmuje zakres:
- wprowadzenia do przedmiotu i omówienia funkcji systemów zarządzania, 
- systemy do zarządzania relacjami z klientem,
- obsługę zgłoszeń od klientów oraz działanie zespołu helpdesk i supportu,
- systemy do zarządzania treścią. 

Próg zaliczeniowy to min. 51%, czyli powyżej 16/30 punktów. Wszystkie pytania są jednokrotnego wyboru.

Powodzenia!

Hurtownie danych w zarządzaniu - test zaliczeniowy 2021

Kurs dla grupy 1 roku kierunku Ekonomia (II st.) spec. E-commerce.

Obejmuje zakres:

- pojęcia hurtowni danych i bazy danych, 
- systemy zarządzania bazami danych,
- wprowadzenie do języka SQL,
- zastosowanie hurtowni danych w zarządzaniu.

Próg zaliczeniowy to min. 51%, czyli powyżej 15/30 punktów. Wszystkie pytania są jednokrotnego wyboru.

Powodzenia!

Systemy Informacyjne w Zarządzaniu - test zaliczeniowy

Kurs dla grupy 3 roku kierunku Ekonomia spec. Biznes Elektroniczny.

Obejmuje zakres:
- wprowadzenia do przedmiotu i omówienia funkcji systemów informacyjnych, 
- systemy do zarządzania relacjami z klientem,
- obsługę zgłoszeń od klientów oraz działanie zespołu helpdesk i supportu,
- systemy do zarządzania treścią i dokumentami
- systemy wspomagania decyzji oraz businness intelligence
- systemy wspomagania sprzedaży
- zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa 

Próg zaliczeniowy to min. 51%, czyli powyżej 15/30 punktów. Wszystkie pytania są jednokrotnego wyboru.

Powodzenia!


Technologie informacyjne - kolokwium 2021

Kolokwium dla studentów kursu z Technologii Informacyjnych. 

Technologie informatyczne w e-biznesie - zaliczenie 2021

Zaliczenie z przedmiotu Technologie informatyczne w e-biznesie (2021)

Testowy~JK
Zaliczenie Semestralne Technologie Informacyjne 2021

Zaliczenie semestralne z przedmiotu Technologie Informacyjne r.a. 2020/2021  (ćwiczenia oraz wykład)

Kierunek studiów:

 • Ekonomia SL i NSL
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze SL i NSL

Prowadzący zajęcia:

 • dr Anna Galik
 • mgr Jakub Kowalik
 • mgr Adam Borodo

Zaliczenie Systemy Zarządzania 2020 (NS)

Zaliczenie przedmiotu Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla studiów niestacjonarnych r.a. 2019/2020.

Zaliczenie z Technologie Informatyczne 2020

Zaliczenie w terminie zerowym wykładów z Technologii Informacyjnych r.a. 2019/2020 dla studentów Ekonomii. Test w formie pytań jednokrotnego wyboru.


Forum "NAUKA I BIZNES" dla Wydziału Biologii

Przestrzeń dla wymiany informacji dotyczących NAUKI i BIZNESU dla biologów.


Literatura

- brak

Pracownia makro i mikrofotografii cyfrowej 2020
II F1r., II F2r. Wykład monograficzny: Zderzenia atomów i cząsteczek wyk., ćw

II F1r., II F2r. Wykład monograficzny: Zderzenia atomów i cząsteczek wyk., ćw

Aktywizacja w edukacji

Aktywizacja w edukacji, Pedagogika

ATC-WNS-MIX-L3DZ-(2020/2021) Children participation in protests

Goals of the course:

- reflection on conflict situations within education in the context of climate change and any political turbulences

- reflection on the limits of the acceptable involvement of children in politics

- recognizing the importance of individual actors (parents, trade unions, often uncompromising children, local government authorities, etc.) and the time dimension of their actions for the results of protests

- reflection on the achievements of social movements in the design of collective educational activities involving children


Content of the course:

- the role of education in social movements inspired by children and its role in social movements for children

- traditional institutions and formal representation in the face of crisis situations

- issues of daily resistance and strike action as exercises in civic and economic education

- review of social movements in the field of education and the diversity of their activities

- social aspects of learning in social movements and through the activities of social movements.

- ethical conditions for conducting research among children

- ethical aspects of the participation of children and young people in conflict situations and protest movements

- child participation: body and competences; image and visibility of the child during the protest; children's uncompromising attitude and fear of manipulation

- social media and the involvement of children and young people in protest movements

- conflict over education and local democracy

ATC-WNS-PED-L3DZ-(2020/2021) Diagnozowanie w pracy edukacyjnej

Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw diagnozowania w pracy edukacyjnej. Nabycie przez studentów umiejętości konstruowania narzędzi diagnostycznych oraz ich krytycznej analizy.

ATC-WNS-PRSOC-L3DZ-(2020/2021) Andragogiczne aspekty pracy socjalnej i edukacyjnej

Cele: Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z problematyką: uczenia się dorosłych, motywowaniem dorosłych do zmiany w obrębie własnego życia i najbliższego otoczenia. Stworzenie szansy na wytwarzanie wiedzy andragogicznej przez studentów drogą realizacji projektu badawczego.

Treści: Biografia i jej edukacyjne znaczenie. Dorosły jako twórca własnej tożsamości w kontekście całożyciowego uczenia się. Uczenie się dorosłych - specyfika procesu i jego charakter. Modele pracy edukacyjnej z dorosłymi . Doświadczenie biograficzne jako edukacyjne. Biograficzny status wiedzy o dorosłości i dorosłych. Emancypacyjny wymiar uczenia się a poczucie sprawczości; Pomiędzy jednostkowym a społecznym wymiarem życia. Praca jako doświadczenie edukacyjne w kontekście całożyciowego uczenia się. Dorosły wobec interwencji: Doradzanie/wspomaganie/wywieranie wpływu w kontekście tworzenia indywidualnej kariery życiowej.


Organizowanie środowiska wychowawczego w klasie i szkole 2020
Seminarium 2018/2019 wczesna edu gry i normy

Seminarium licencjackie

Tematy: gry w edukacji, partycypacja publiczna dzieci, przemoc szkolna...

seminarium wczesna edukacja 2019-2020

seminarium

Udział dzieci w ruchach społecznych, demonstracjach i strajkach szkolnych

Cele kształcenia
- podjęcie refleksji nad konfliktowymi sytuacjami w obrębie edukacji w kontekście jej reorganizacji;
- refleksja nad granicami dopuszczalnego zaangażowania dzieci w politykę;
- rozpoznanie znaczenia poszczególnych aktorów (rodziców, związków zawodowych, nierzadko bezkompromisowych dzieci, władza samorządowych itd.) oraz wymiaru czasowego podejmowanych przez nich działań dla rezultatów protestów;
- podjęcie refleksji nad uwzględnieniem dorobku ruchów społecznych w projektowaniu kolektywnych działań edukacyjnych z udziałem dzieci


A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

• Brzozowska-Brywczyńska, M. (2013). Partycypacja publiczna dzieci. “Analizy i opinie”, numer specjalny, 4

• Elshtain, J. B. (1996). Commentary: Political Children. Childhood -Copenhagen Then London- Munksgaard Then Sage, 3, 11–28.

• Kowzan, P. (2018). Mali obywatele, orlęta czy marionetki? Udział dzieci w protestach. Czas Kultury, 2018(2), 140-147.

• Kowzan, P. at al. (2018). Protestujące dzieci. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja,  1(81), 45-62.

Lester, S. (2013). Rethinking Children’s Participation in Democratic Processes: A Right to Play. Sociological Studies of Children and Youth (s.

21-43). Emerald Group Publishing Limited.

Phillips, L. G. (2010). Social justice storytelling and young children’s active citizenship. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education,

31(3), 363–376.


A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

• Burzyńska-Wentland, L. (2009). Strajki szkolne w Prusach Zachodnich w latach 1906-1907. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

• Cooper, E. (2014). Students, arson, and protest politics in Kenya: School fires as political action. African Affairs, 113(453), 583–600.

• Della Porta, Donatella & Diani, Mario (2009). Ruchy społeczne. Wprowadzenie. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego. (wybrane rozdziały)

Lipman, P. (2010). Etnografia edukacyjna i polityka globalizacji, wojny i oporu. (Tłum. A. Kościańska & M. Petryk ). [w:] H. Červinkova & D.

Gołębniak, (red.), Pedagogika i antropologia zaangażowane, s. 429-447. Wrocław, Poland: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły

Wyższej.

• Červinkova & D. Gołębniak, (red.), Pedagogika i antropologia zaangażowane, s. 429-447. Wrocław, Poland: Wydawnictwo naukowe

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

 Potulicka, Ewa, Rutkowiak, Joanna (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Impuls (wybrany rozdział)

• Stephens, S. (2016). Reflection on Environmental Justice: Children as Victims and Actors. Social Justice, 23(4), 62–86.

Szkudlarek, T. (2001). Ekonomia i etyka: przemieszczenia dyskursu edukacyjnego. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja: Kwartalnik Myśli

Społeczno-Pedagogicznej, (Numer specjalny), s. 165–191.

• Uba, K. (2016). Protest against school closures in Sweden: accepted by politicians? [w]: L. Bosi, M. Giugni, K. Uba (red.). The Consequences of

Social Movements. s. 159-184.

Współczesne ruchy społeczne i organizowanie protestów w obszarze edukacji

Cele kształcenia

- podjęcie refleksji nad uwzględnieniem dorobku ruchów społecznych w projektowaniu kolektywnych działań edukacyjnych
- podjęcie refleksji nad wyzwaniami związanymi ze zmianami warunków uczenia się i pracy w sektorze edukacji
- zapoznanie z teoriami socjologicznymi dotyczącymi ruchów społecznych oraz z najważniejszymi rodzajami współczesnych ruchów społecznych w
obszarze edukacji m.in. związkami zawodowymi pracowników oświaty, ruchami studenckimi i uniwersyteckimi, ruchem edukacji domowej, ruchami
protestu przeciw zamykaniu szkół i prywatyzacji usług publicznych.

Treści programowe

- tradycyjne instytucje i formalna reprezentacja wobec zmian
- współczesne ruchy społeczne w obszarze edukacji - przegląd
- teorie socjologiczne tłumaczące fenomen ruchów społecznych
- teorie andragogiczne dotyczące uczenia się dorosłych w ruchach społecznych oraz poprzez działanie ruchów społecznych
- zagadnienie uczenia się dorosłych w ruchach społecznych oraz poprzez działania ruchów społecznych.
- ruchy społeczne w dziedzinie oświaty w kontekście procesów prywatyzacji usług publicznych
- społeczne aspekty uczenia się
- uzwiązkowienie w sektorze edukacji w Polsce i w wybranych krajach
- międzynarodowe aspekty funkcjonowania ruchów społecznych (transfer wiedzy i umiejętności, usieciowienie, hacktywizm)
- zagadnienia emancypacji, wyobraźni, teatralności i roli ciała w działaniach ruchów społecznych


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Górski, Rafał (2008). Historia i teraźniejszość samorządności pracowniczej w Polsce. Poznań: Oficyna Bractwa „Trojka”.
Graeber, David (2009). Direct Action. An Ethnography. AK Press. s. 1-10, 17-34
Foley, G. (1999). Learning in social action: A contribution to understanding informal education. Niace: Leicester.
Illeris, Knud (2006). Trzy wymiary uczenia się: poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się. Wrocław: Wyd. Naukowe
DSW. (wybrane rozdziały)
Kowzan, Piotr i Prusinowska, Magdalena (2009). Uczenie się (w) ruchu: Studenci przeciw komercjalizacji edukacji. [w:] Rocznik Andragogiczny 2009.
Warszawa-Płock: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Della Porta, Donatella & Diani, Mario (2009). Ruchy społeczne. Wprowadzenie. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego. (wybrane rozdziały)
Potulicka, Ewa, Rutkowiak, Joanna (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Impuls (wybrany rozdział)
Korporacja ha!art (bez daty). krótkie artykuły z projektu EduFactory. Dostępne na: http://www.ha.art.pl/prezentacje/29-projekty/1634-edufactory.html.

B. Literatura uzupełniająca
Schleifer, David (2007). The NYU Strike as Case Study. Workplace, 14.
Internationa Labour Organization (2012). World of Work Report 2012: Better Jobs for a Better Economy. Dostępne na:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_179453.pdf. (wybrany rozdział)
Zielińska, M., Kowzan, P., Prusinowska, M. (2011). Social Movement Learning: from radical imagination to disempowerment. Studies in the
Education of Adults 43(2).

RADA DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE
RADA DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII
Rada Wydziału Chemii

Rada Wydziału Chemii


Literatura

Brak

Rada Wydziału Chemii - sprawy nauki

Rada Wydziału Chemii - sprawy nauki


Literatura

brak

Wydział Chemii - kierownicy jednostek

Wydział Chemii - kierownicy jednostek


Literatura

brak

Algebra - Matematyka II lato 2020/2021

Kurs do ćwiczeń z Algebry dla Studentów II roku Matematyki w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Algebra liniowa 2 - ćwiczenia - MMiAD 2020/2021

Kurs do ćwiczeń z Algebry dla Studentów I roku na kierunku Modelowanie Matematyczne i Analiza Danych w roku 2020/2021

ATC-WCH-MIX-L3DZ-(2020/2021) Matematyka - egzaminy Chemia/Biznes chemiczny

Egzaminy w nauczaniu zdalnym z przedmiotu matematyka, matematyka I i matematyka II dla chemii i biznesu chemicznego

Analiza
Analiza finansowa
ATC-WZ-FIR-L3ZAO-(2020/2021) 51 Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych ćwiczenia

Ćwiczenia do wykładu "Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych" - grupa 51.

ATC-WZ-FIR-L3ZAO-(2020/2021) 52 Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych ćwiczenia

Ćwiczenia do wykładu "Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych" - grupa 52.

ATC-WZ-FIR-L3ZAO-(2020/2021) Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych wykład

Kurs dla Studentów III roku niestacjonarnych studiów licencjackich.

Finanse korporacyjne ACCA

Egzamin zostanie przeprowadzony w dwóch turach. 

Najpierw części A i B (pytania testowe oraz zadania z odpowiedziami do wyboru). 

Następnie, w oddzielnym bloku, część C (klasyczne zadanie do rozwiązania).

Każda tura ma odrębny czas rozwiązywania.

Podstawy finansów i rachunkowości ZIA
Poprawy - Kozłowski

Kurs przeznaczony do poprawiania zaliczeń/egzaminów.

Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych

Dzień dobry!


W ramach tego "kursu" przystąpią Państwo do egzaminu z przedmiotu "Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych".

UWAGA! Po udzieleniu każdej odpowiedzi nie można wrócić do wcześniejszych pytań.

Przypominam, że muszą mieć Państwo włączoną kamerę.


Powodzenia

Wojciech Kozłowski


Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych - nst

Kurs przeznaczony do przeprowadzenia zaliczenia przedmiotu (w przyszłości także egzaminu) "Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych".

UWAGA! Proszę pamiętać, że nie można wracać do pytań po przejściu do kolejnych.

RMSP-old-1

Dzień dobry!


W ramach tego "kursu" przystąpią Państwo do poprawy zaliczenia przedmiotu "Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych".

Poprawa przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które nie zaliczyły lub nie uczestniczyły w pierwszym terminie.

UWAGA! Po udzieleniu każdej odpowiedzi nie można wrócić do wcześniejszych pytań.

Przypominam, że muszą mieć Państwo włączoną kamerę.


Powodzenia

Wojciech Kozłowski

Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych ACCA
Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji

Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji


Literatura

Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji

Android

Android


Literatura

Android

Aplikacje webowe dla urządzeń mobilnych
Audyt informatyczny

Audyt informatyczny


Literatura

Wykaz literatury

 • Marian Molski, Małgorzata Łacheta, Przewodnik audytora systemów informatycznych, Helion
 • Mirosław. Forystek,  Audyt informatyczny, "InfoAudit"
 • CISA Review Manual 2013, ISACA

   

B. Literatura uzupełniająca

 • IT Auditing: Using Controls to Protect Information Assets, Second Edition, McGraw-Hill Professional
 • Core Concepts of Information Technology Auditing, John Wiley & Sons
 • Information Technology Control and Audit, Third Edition, Auerbach Publications
Bazy danych

Bazy danych


Literatura

Bazy danych

Bezpieczeństwo serwisów internetowych

Bezpieczeństwo serwisów internetowych


Literatura

Bezpieczeństwo serwisów internetowych

Cloud Computing
Cloud Computing w aplikacjach mobilnych dla platformy Android

Cloud Computing w aplikacjach mobilnych dla platformy Android


Literatura

Cloud Computing w aplikacjach mobilnych dla platformy Android

Informatyczne systemy wsparcia zarządzania w opiece zdrowotnej
Internet Rzeczy

Internet Rzeczy


Literatura

Internet Rzeczy

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania


Literatura

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania - AiB

Inżynieria oprogramowania - AiB


Literatura

Inżynieria oprogramowania - AiB

Inżynieria oprogramowania - ćwiczenia

Inżynieria oprogramowania - ćwiczenia


Literatura

Inżynieria oprogramowania - ćwiczenia

Narzędzia automatyzacji testowania
Programowanie komputerów

Programowanie komputerów


Literatura

Programowanie komputerów 

Programowanie komputerów - ćwiczenia

Programowanie komputerów - ćwiczenia


Literatura

Programowanie komputerów - ćwiczenia

Programowanie obiektowe w języku Java

Programowanie obiektowe w języku Java


Literatura

Programowanie obiektowe w języku Java

Programowanie Ruby
Programowanie w języku Python
Serwisy internetowe w Języku PHP
Sieci komputerowe w biznesie

Sieci komputerowe w biznesie


Literatura

Sieci komputerowe w biznesie

Standardy XML

Standardy XML


Literatura
 1. Wykorzystywana podczas zajęć:
 • Ray Eric T., Nauka języka XML, RM, Warszawa 2001
 1. Studiowana samodzielnie przez studenta:
 • Kazienko P.; Krzysztof Gwiazda, XML na poważnie, Helion 2003
 • Stayton B., DocBook XSL: The Complete Guide, Sagehill Enterprises, 2007
 1. Literatura uzupełniająca
Systemy Baz Danych

Materiały do ćwiczeń z przedmiotu Systemy baz danych w roku akademickim 2013/14


Literatura

Wykaz literatury:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Dokumentacja PL/SQL Users Guide and Reference, http://www.oracle.com/pls/db10g

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Matosek W., Język SQL w bazie danych Oracle 10g, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2005.

B. Literatura uzupełniająca

 • McLaughlin M., Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Helion, Gliwice 2009
 • Pribyl B., Feuerstein S., Oracle PL/SQL. Wprowadzenie, Helion, Gliwice 2002
 • Elmasri R., Navathe S.B., Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion 2005
 • Connolly T., Begg C., Systemy baz danych, Wyd. RM 2004
Systemy Baz Danych 2016/2017

Materiały z Systemów Baz Danych


Literatura

a

Technologia Baz Danych

Materiały do ćwiczeń z przedmiotu Technologia baz danych w roku akademickim 2013/14


Literatura

Wykaz literatury:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

 • Dokumentacja Transact-SQL Reference (Transact-SQL), http://msdn.microsoft.com
 • Ben-Gan I., Microsoft SQL Server 2008 od środka: Zapytania w języku T-SQL, Microsoft Press, 2010

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

 • Mendrala D., Potasiński P., Szeliga M., Widera D., Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie, Helion, Gliwice 2009

B. Literatura uzupełniająca

 • Otey M., Otey D., Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty, Helion, Gliwice 2007
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA – grupa 105

Program ćwiczeń z przedmiotu Technologia informacyjna na kierunku Informatyka i Ekonometria w roku akademickim 2013/14


Literatura

Wykaz literatury:

 1. wykorzystywanej podczas zajęć:
  1. D. Etheridge, Excel 2007 PL. Analiza danych, wykresy, tabele przestawne. Niebieski podręcznik, Helion, Gliwice 2009
  2. Materiały zamieszczone na Portalu Edukacyjnym
 2. do samodzielnego studiowania:
  1. S. Wrycza (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE Warszawa 2010
  2. J. Rosenberg, A. Mateos  Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Helion, Gliwice 2011
  3. P. Wróblewski, MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko, Helion, Gliwice 2010

 

 1. Uzupełniająca:
  1. C. Carlberg, Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwiązania w biznesie. Wydanie III, Helion, Gliwice 2009
  2. B. Jelen, Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwiązania w biznesie, Helion, Gliwice 2008.
Testowanie aplikacji
Testy automatyczne
Wersjonowanie aplikacji
ATC-WOiG-GWOZW-L3DZ-(2020/2021) Podstawy teledetekcji środowiska - ćwiczenia

Materiały pomocnicze do kursu Podstawy teledetekcji środowiska dla studentów 2go roku kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód (1stopień)

ATC-MWB-BTCH-MU2DZ-(2020/2021)Zastosowanie wirusów w biotechnologii

Wykład (do wyboru) dla II roku magisterskich studiów uzupełniających na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii, poświęcony modyfikacjom wirusów na potrzeby biotechnologii, wektorom wirusowym i opracowywaniu leków przeciwwirusowych.

Planowanie biznesowe

Cel ogólny:

- przybliżenie  zagadnień związanych z funkcją planowania w przedsiębiorstwie oraz tworzeniem Biznes Planu - jako dokumentu wykorzystywanego przy zakładaniu przedsiębiorstwa, rozszerzeniu działalności przedsiębiorstwa lub zmiany profilu jego działalności.

 

Cele dydaktyczne:

- poznanie podstawowych zasad  tworzenia planów

- zapoznanie z podstawowymi narzędziami służącymi planowaniu w przedsiębiorstwie

- tworzenie planów strategicznych oraz dziedzinowych


Literatura

Biznes plan: Ewa Filar, Jerzy Skrzypek, Warszawa Poltex 2007
Nowoczesne zarządzanie projektami pod red. M.Trocki, PWE, Warszawa 2012

ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) KZ II Transl. Hanna Kryszewska
ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) KZ III Transl. Hanna Kryszewska
ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) KZ I rok PJN Hanna Kryszewska
ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) KZ I Transl. rok Hanna Kryszewska
ATC-WF-FILANG-MU2ZAO-(2020/2021) Dydaktyka II rok Hanna Kryszewska
Cultural Communication I BA sem letni 2019-2020

Kurs KZ

stworzenie kursu na platformie do umieszczenia materiałów oraz z zadań w ramach przeprowadzenia zajęć w czasie zaiweszenia zajęc. Dodatkowo będzie używana korespondencja mailowa do przesyłania prac, informacji zwrotnej oraz do archiwizacji

Zajęcia dzieją się w czasie rzeczywistym wg. planu t.j. środa 15.00-16.30

Aktywność mailowa i wykonanie zadań jest podstawa do zaliczenia obecności.

 

 W przewidzianym czasie zajęć wg. planu oraz konsultacji wtorek/czwartek 14.00-16.00 jestem dostępna na skype i hanna.kryszewska oraz na mailu brchk@univ.gda.pl

 

Integrated course

course on educational platform which provides materials and tasks in lieu of classes which cannot take place at the moment. Additionally you will be contacted by email and use email to submit your homework.

The classes take place in real time according to plan, Wednesday 15.00-16.30

Your activity through email is evidence of your attendance .

In the foreseen class time according to timetable and tutorial time Tue/Thur 14.00-16.00 I am available on skype hanna.kryszewska and through email brchk@univ.gda.pl 


doktoranci-HK Kurs Konwersatorium, Lektorium i translaltorium dla Doktorantów.
Literatura
Brak.
Dydaktyka Hanna Kryszewska IIMAZ 2019-2020

Title; Dydaktyka nauczania języka

The course follows the syllabus for semester 3 and semester 4

Fizjoterapia różne poziomy

Hot potatoes tools


Literatura

xxx

I BA Translatoryka 2019-2020 semestr letni

Kurs KZ

stworzenie kursu na platformie do umieszczenia materiałów oraz z zadań w ramach przeprowadzenia zajęć w czasie zawieszenia zajęć. Dodatkowo będzie używana korespondencja mailowa do przesyłania prac, informacji zwrotnej oraz do archiwizacji

Zajęcia dzieją się w czasie rzeczywistym wg. planu t.j. czwartek 11.30-13.00

Aktywność mailowa i wykonanie zadań jest podstawa do zaliczenia obecności.

 

 W przewidzianym czasie zajęć wg. planu oraz konsultacji wtorek/czwartek  14.45-16.15 dostępna na skype  hanna.kryszewska oraz na mailu brchk@univ.gda.pl


Integrated course

course on educational platform which provides materials and tasks in lieu of classes which cannot take place at the moment. Additionally you will be contacted by email and use email to submit your homework.

The classes take place in real time according to plan, Thursday 11.30-13.00

Your activity through email is evidence of your attendance .

In the foreseen class time according to timetable and tutorial time Tue/Thur 14.45-16.15 I am available on skype hanna.kryszewska and through email brchk@univ.gda.pl


II BA Translatoryka 2019-2020 semestr letni

Kurs KZ

stworzenie kursu na platformie do umieszczenia materiałów oraz z zadań w ramach przeprowadzenia zajęć w czasie zawieszenia zajęć. Dodatkowo będzie używana korespondencja mailowa do przesyłania prac, informacji zwrotnej oraz do archiwizacji

Zajęcia dzieją się w czasie rzeczywistym wg. planu t.j. czwartek 13.15-14.45

Aktywność mailowa i wykonanie zadań jest podstawa do zaliczenia obecności.

 

 W przewidzianym czasie zajęć wg. planu oraz konsultacji wtorek/czwartek 14.00-16.00 jestem dostępna na skype  hanna.kryszewska oraz na mailu brchk@univ.gad.pl

Integrated course

course on educational platform which provides materials and tasks in lieu of classes which cannot take place at the moment. Additionally you will be contacted by email and use email to submit your homework.

The classes take place in real time according to plan, Thursday 13.15-14.45

Your activity through email is evidence of your attendance .

In the foreseen class time according to timetable and tutorial time Tue/Thur 14.00-16.00 I am available on skype hanna.kryszewska and through email brchk@univ.gad.pl


II BA-translatoryka 2012-2013 Na platformie znajdują sie linki to materiałów i obowiązkowe zadania do wykonania.
Literatura
Brak.
Language and Culture Fakultet 2019-2020 sem letni

Język i kultura są ze sobą nieodłącznie związane: konkretny język odnosi się do konkretnej grupy ludzi, którzy używają danego języka jako języka ojczystego. Kiedy wchodzimy w interakcję z językiem obcym, oznacza to, że nie tylko się go uczymy, ale wchodzimy także w interakcję z kulturą danego obszaru językowego. Fakultet oferuje dydaktykę i kulturę brytyjską z punktu widzenia języka - między innymi porusza takie zagadnienia jak nauczanie leksyki, rejestrów językowych, gramatyki (w tym gramatyki  języka pisanego i języka mówionego), sposoby używania języka (recepcja, produkcja, interakcja i mediacja), Wszystkie zagadnienia są rozpatrywane z punktu widzenia konkretnych ćwiczeń do przeprowadzenia na lekcji języka obcego oraz zgodnie z zainteresowaniami uczestników fakultetu.

 

Zajęcia adresowane są do studentów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o języku angielskim jako przejawie kultury oraz poszerzeniem zrozumienia jak używać języka angielskiego z uwzględnieniem aspektu kulturowego, oraz jak wprowadzać elementy kultury na lekcji języka angielskiego. Fakultet ma charakter interaktywny, dzięki czemu poza oferowaniem wartości poznawczych tj. zrozumienia natury języka angielskiego, jest także doskonałą okazją podnoszenia biegłości w jego używaniu z uwzględnieniem elementów kultury oraz do planowania autorskich lekcji języka angielskiego.

 


nauczyciele-BA-HK <p>Kurs zawiera linki do interesujacych stron oraz zadania do wykonania.</p>
Literatura
Brak.
pnja-academic-T-2012 Brak
Literatura
Brak.
pnja-kz-IA-BA-N-HK <p>Kurs zawiera sylabus, informacje wprowadzające, dodatkowe zadania i materiały uzupełniające</p><p></p><p></p>
Literatura
Brak.
pnja-kz-IA-MA-N-HK Zawiera materiały dodatkowe i wspomagające.
Literatura
Brak.
Przetwarzanie Języka Naturalnego I MA sem letni

Kurs KZ

stworzenie kursu na platformie do umieszczenia materiałów oraz z zadań w ramach przeprowadzenia zajęć w czasie zaiweszenia zajęc. Dodatkowo będzie używana korespondencja mailowa do przesyłania prac, informacji zwrotnej oraz do archiwizacji

Zajęcia dzieją się w czasie rzeczywistym wg. planu t.j. czwartek 9.45-11.15

Aktywność mailowa i wykonanie zadań jest podstawa do zaliczenia obecności.

 

 W przewidzianym czasie zajęć wg. planu oraz konsultacji wtorek/czwartek 14.00-16.00 jestem dostępna na skype i hanna.kryszewska oraz na mailu brchk@univ.gad.pl

 


 


Readers Zawiera materiały dodatkowe
Literatura
Brak.
Technologia w Dydaktyce II MA L 2015-2106 GRUPA 1

The course will contain Hot Potatoes materials developed my the studenst on teh course.


Literatura

To be added

Technologia w Dydaktyce II MA L 2015-2106 GRUPA 2

supports IT  moodle session


Literatura

online resources

XXX
ATC-WMFI-MAT-L3DZ-(2020/2021)Podstawy programowania I rok matematyki
ATC-WMFI-MMAD-L3DZ-(2020/2021)Oprogramowanie matematyczne II
Wstęp do programowania MMAD
Kurs z materiałami do laboratoriów ze wstępu do programowania.

Omawiane zagadnienia:

 • Programowanie  w języku Python.
 • Kompilowanie i uruchamianie programów.
 • Pojęcia typów zmiennych, testów, pętli.
 • Generowanie liczb pseudolosowych.
 • Funkcje, parametry, zwracane wartości. Rekurencja.
 • Implementacja podstawowych algorytmów: min/max, euklidesowy, sortowania.
 • Pojęcie wskaźników i tabel. Wykorzystanie wskaźników jako parametrów funkcji.
 • Operacje na plikach: tworzenie, modyfikacja i odczyt.

Literatura


Teledetekcja - ćw. laboratoryjne 2020/2021

W ramach kursu na Platformie Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego, zostanie przeprowadzone kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Teledetekcja.

Teledetekcja - ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Teledetekcja

ATC-WH-HIS-L3DZ-(2020/2021) Historia powszechna średniowiecza

Materiały wykładowe historia powszechna średniowiecza


Literatura

literatura podana w ramach kursu

ATC-WH-HIS-L3DZ-(2020/2021) Paleografia

kurs poświęcony nauce odczytywania tekstów źródłowych z XII-XV w. spisywanych w języku łacińskim i niemieckim


Literatura

literatura znajduje się w zawartości kursu

ATC-WH-HIS-MU2DZ-(2020/2021) Seminarium magisterskie historia powszechna średniowiecza

Seminarium magisterskie - studia dzienne historia powszechna średniowiecza

Archiwizacja prac zaliczeniowych

Dla pracowników Katedry Translatoryki


Literatura

.

ATC-WF-FILANG-(2020/2021)-KULTURA I MYŚL YEAR I

Nabycie nawyku czynnego i intelektualnie zaangażowanego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych dostępnych w regionie i dzięki mediom elektronicznym. Nabycie nawyku czytania wybitnych tekstów filozoficznych. Opanowanie podstawowych zasad logiki. Treści programowe Zapoznanie się z istotnymi wydarzeniami w świecie współczesnej kultury książki, architektury, muzyki, sztuki graficznej, czy teatralnej i filmowej polskiego i anglojęzycznego obszaru kulturowego; rozpoznanie istotnych instytucji kulturotwórczych na terenie Trójmiasta (najistotniejsze festiwale literackie, teatralne, translatologiczne, istotne wystawy sztuki) oraz rozpoznanie możliwości oferowanych przez współczesne media elektroniczne ((re)transmisje spektakli teatralnych i muzycznych z największych scen świata, wirtualne wycieczki po światowych galeriach). Zapoznanie się z wybranymi arcydziełami sztuki filmowej i opanowanie sztuki interpretacji dzieła filmowego. Zapoznanie się z wybranymi nurtami myśli współczesnej i opanowanie umiejętności uczestnictwa w dyskusji intelektualnej. Czynne uczestnictwo w kulturze: Studenci rozpoznają mapę kulturalną Trójmiasta: Teatr Szekspirowski; Rozpoznanikultury/historii poprzez architekturę – spacer po Gdańsku (Stare Miasto, Wrzeszcz albo Oliwa); Wizyta w galerii sztuki, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Emigracji lub Muzeum Miasta Gdyni; wizyta wirtualna – (re)transmisja spektaklu/koncertu z UK, USA, Francji lub Włoch lub wirtualny spacer po galerii, Festiwal Ocalone w tłumaczeniu, Festiwal Between.Pomiędzy

ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) KULTURA I MYŚL WSPÓŁCZESNA II ROK
ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) WARSZTAT TŁUMACZA LITERATURY - KUBIŃSKA
ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) Warsztat tłumacza literatury gr. 1
ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020-2021) SEMINARIUM MAGISTERSKIE WOJCIECH KUBIŃSKI

Prof. dr hab. Wojciech Kubiński

Seminarium magisterskie w roku ak. 2020-2021

 

Prace magisterskie pisane w ramach seminarium poświęcone są analizie translatorycznej. Zasadniczo przewiduję dwie formuły pracy magisterskiej: 1) prace, w ramach których, magistrant  dokonuje własnego przekładu wybranego przez siebie tekstu (szeroki wachlarz możliwości od tekstów literackich, eseistycznych, po literaturę popularną, literaturę faktu, realizacje audiowizualne, komiksy – ale bez tekstów specjalistycznych takich jak prawne i prawnicze, biznesowe, techniczne, itp.) a następnie przy pomocy dowolnych narzędzi z zakresu teorii i metodologii przekładu omawia swoje wybory translatorskie; 2) prace, w których magistrant dokonuje porównania i analizy przekładów wchodzących w skład serii translatorskich lub analizuje przekłady już istniejące.

 

M. A. Seminar in the academic  year 2020/2021

M.A. projects written within the seminar are devoted to translational analysis. I envision two formulae of M.A. theses: 1) works, within which, the M.A. students produce their own translations of chosen texts (a broad spectrum of possibilities from literary texts, essays, through popular literature, literature of fact, audiovisual productions but without specialistic texts such as legal texts, business texts or technical texts, etc.) and subsequently with the help of chosen tools from the theory and methodology of translation discusses and justifies his/her translation choices; 2) works in which the M.A. students juxtapose and analyse translations which form a translation series or already existing translations.


ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) PRZEKŁADOZNAWSTWO IMA WOJCIECH KUBIŃSKI, OLGA KUBIŃSKA
ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) SEMINARIUM MAGISTERSKIE - II MA OLGA KUBIŃSKA
Kanon literatury angielskiej - Modernizm

 

 

Semestralny kurs dla studentów Translatoryki drugiego roku studiów licencjackich. Obejmuje w przybliżeniu okres 1890-1945. Celem kursu jest zapoznanie przyszłych tłumaczy literatury ważkich dzieł angielskiego modernizmu i rozpoznanie ich miejsca w szerokim konkteście kultury świata Zachodu. Istotą kursu jest rozpoznawanie wyznaczników modernizmu, tak zachodniego, jak polskiego (dzieła i nurty literackie, architektura, muzyka, sztuki plastyczne).


Literatura

WARUNKI ZALICZENIA

 • Aktywne uczestnictwo w zajęciach (możliwość zdobycia dodatkowych punktów)
 • Student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze (każda kolejna oznacza odjęcie 10 pkt. od sumy zdobytych punktów, z których wyprowadzana jest ocena końcowa)
 • Esej (5 tematów do wyboru, długość: 8000-10000 znaków + przypisy i bibliografia, maksymalna liczba pkt.: 75, czyli 75% oceny końcowej)
 • Prezentacje w grupach (grupy złożone z 2-4 osób, czas trwania prezentacji: 30-40 min., maksymalna liczba pkt.: 25, czyli 25% oceny końcowej). Zachęcamy do kreatywności; jeśli ktoś wpadnie na ciekawy pomysł prezentacji, który łączy/wychodzi poza poniższe tematy, proszę się nie krępować i dać znać. Zachęcamy także do wychodzenia poza modernizm brytyjski. W prezentacjach premiujemy pokazywanie materiału ilustrującego omawiane zjawisko - grafika, ilustracje muzyczne, etc. Premiujemy przygotowanie quizów, pytań do słuchaczy, wciąganie słuchaczy w dyskusję itd., tak więc jest spore pole do popisu i dużo możliwości na zwiększenie ilości zdobytych punktów. Sugerowane tematy prezentacji:
  • Visual art (painting, sculpture, architecture)
  • Fashion
  • Philosophy
  • Music
  • Film
  • Młoda Polska vs. British modernism
  • Science/inventions

TEKSTY ŹRÓDŁOWE

 1. Joseph Conrad, Heart of Darkness (1902)
 2. James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man (1916)
 3. Virginia Woolf, Mrs Dalloway (1925)
 4. E.M. Forster, A Room with a View (1908)
 5. D.H. Lawrence, Lady Chatterleys Lover (1928)
 6. E.M. Forster, Howards End (1910)
 7. T.S Eliot, The Love Song of J. Alfred  Prufrock (1915), The Waste Land (1922), The Hollow Men (1925)
 8. [Jack Kerouac, On the Road (1957)]

 

Kanon literatury angielskiej: cz. I, Beowulf-Shakespeare

Celem kursu jest rozpoznanie (i analiza) najwybitniejszych dzieł literatury angielskiej od Boewulfa do Shakespearea


Literatura

1. Beowulf

2. Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales

3. William Shakespeare, Henry IV, p.1

3. William Shakespeare, Midsummer Nights Dream

4. William Shakespeare, King Lear

5. William Shakespeare, The Tempest

6. William Shakespeare, Hamlet

7. William Shakespeare, The Merchant of Venice

8. William Shakespeare, Measure for Measure

Kultura i myśl współczesna


Cel kursu:

Nabycie nawyku czynnego i intelektualnie zaangażowanego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych dostępnych w regionie i dzięki mediom

elektronicznym. Nabycie nawyku czytania wybitnych tekstów filozoficznych. Opanowanie podstawowych zasad logiki.

Treści programowe:

Zapoznanie się z istotnymi wydarzeniami w świecie współczesnej kultury książki, architektury, muzyki, sztuki graficznej, czy teatralnej i filmowej

polskiego i anglojęzycznego obszaru kulturowego; rozpoznanie istotnych instytucji kulturotwórczych na terenie Trójmiasta (najistotniejsze festiwale

literackie, teatralne, translatologiczne, istotne wystawy sztuki) oraz rozpoznanie możliwości oferowanych przez współczesne media elektroniczne

((re)transmisje spektakli teatralnych i muzycznych z największych scen świata, wirtualne wycieczki po światowych galeriach). Zapoznanie się z

wybranymi arcydziełami sztuki filmowej i opanowanie sztuki interpretacji dzieła filmowego. Zapoznanie się z wybranymi nurtami myśli współczesnej i

opanowanie umiejętności uczestnictwa w dyskusji intelektualnej.

Czynne uczestnictwo w kulturze: Studenci rozpoznają mapę kulturalną Trójmiasta: Teatr Szekspirowski; Rozpoznanikultury/historii poprzez

architekturę – spacer po Gdańsku (Stare Miasto, Wrzeszcz albo Oliwa); Wizyta w galerii sztuki, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Emigracji lub

Muzeum Miasta Gdyni; wizyta wirtualna – (re)transmisja spektaklu/koncertu z UK, USA, Francji lub Włoch lub wirtualny spacer po galerii, Festiwal

Ocalone w Tłumaczeniu, Festiwal Between/Pomiędzy

Postkolonialne literatury w języku angielskim

Kurs wprowadza podstawowe pojęcia z teorii postkolonialnej, poszerza horyzonty poznawcze przyszłych tłumaczy, prezentuje przegląd współczesnej prozy postkolonialnej w jezyku angielskim.


Literatura

...

Przekład Literacki IIBA

Kurs kształcący przyszłych tłumaczy literatury pięknej.


Literatura

Teksty:

Bruce Robinson, The Peculiar Memories of Thomas Penman

Przekład wydawniczy i audiowizualny - MA

Wypracowanie i opanowanie przez studentów praktycznych strategii przekładu pisemnego w czterech dziedzinach przekładu wydawniczego i audiowizualnego (przekład literatury pięknej, przekład literatury popularnej i dla dzieci, przekład eseju, non-fiction (tekstów historycznych, etc), przeklad audiowizualny; zarządzanie jakością przekładu; zapoznanie studentów ze standardami etycznymi zawodu tłumacza; poszerzenie znajomości jezyka angielskiego i polskiego w konkteście gatunków i tesktów tłumaczonych na zajęciach;  przybliżenie realiów wykonywania zawodu tłumacza wydawniczego i audiowizualnego.


Literatura

Hatim, Basil and Jeremy Munday, Tranlation: An Advanced Resource Book, Routledge, Abingdon, Oxon 2004

Lefevere, Andre, Translating Literature: Practice and Theory in a Comparative Literature Context, MLA, New York 1992

Santaemilia, Jose, Gender, Sex and Translation, The Manipulation of Identities, St. Jerome Publishing, Manchester 2005

Halliday, M.A.K., Ruqaia Hasan, Language, context, and text: aspects of language in a social-semiotic perspective, OUP 1990

House, J., Translation Quality Assessment. A Model Revisited, Gunther Narr Verlag 1997.

Steiner, G., After Babel, OUP 2000, wybrane zagadnienia

Przekład wydawniczy i audiowizualny - tłumaczenie literatury popularnej i dla dzieci

Przekład wydawniczy i audiowizualny - tłumaczenie literatury popularnej i dla dzieci


Literatura

Margolin, Proof Positive

Przekładoznawstwo - teorie i metodologie (Wykład)

Kurs przedstawia wybrane teorie przekładoznawcze (30 godzin w ciągu dwóch semestrów: 15 +15) oraz metodologie (30 godzin w ciągu dwóch semestrów:15+15). Celem kursu jest przygotowanie Studentów do napisania pracy magisterskiej na akademickim poziomie.

Seminarium magisterskie - 2019-21

MA seminar (literary translation, non-fiction translation, audiodescription, literature for children, popular literature translation)


Literatura

Hatim, B., Teaching and Researching Translation, Routledge 2013.

Saldanha, G., OBrien, S., Research Methodologies in Translation Studies, Routledge 2013.

SPECJALIZACJA PRZEKŁAD LITERACKI

 

Kształcenie umiejętności przekładu zróznicowanych gatunkowo tekstów literackich z różnych anglojęzycznych kręgów kulturowych. Szlifowaniu umiejetności przekładu prozy towarzyszyć będzie nauka przekładu tekstu poetyckiego (na polski i angielski, dzięki obecności tłumacza-poety z Wielkiej Brytanii, specjalizującego się we współ-przekładzie). Ważką rolę podczas studiów odgrywają zajęcia z twórczego pisania.
Dodatkowym walorem zajęć jest współpraca z redaktorami z prestizowego wydawnictwa gdańskiego, którzy będą prowadzić zajęcia z redakcji tekstu tłumaczonego. Kolejną umiejętnością, niezwykle praktyczną, nabytą podczas będzie znajmość profesjonalnego programu do składu książek, zarówno drukowanych, jak i elektronicznych.


Literatura

...

Studia Podyplomowe Translatoryka - Przekład literacki
Tłumacz literatury - współtwórca oferty wydawniczej

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w zagadnienie przekładu w kontekście uwarunkowań rynkowych i próba pogodzenie wymogów rynkowych z wysokimi walorami artystycznymi tłumaczonego tekstu. Student w efekcie powinien umieć zaproponować wstępną ofertę wydawniczą wybranemu wydawnictwu, a także aktywnie tworzyć zespół oferujący swoje usługi na rynku wydawniczym.


Literatura

Coillie, Jan Van, Walter P. Verschueren, Children’s Literature for translation. Challenges and Strategies, St. Jerome  Publishers, Manchester 2006

Tymoczko, Maria, “Literatura postkolonialna i przekład literacki”, w: Piotr Bukowski, Magda Heydel (red.), Współczesne teorie przekładu, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2009, s. 430-447.

 

WARSZTAT TŁUMACZA LITERATURY - PERSPEKTYWA LITERATUROZNAWCZA

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami literaturoznawczymi niezbędnymi w procesie analizy dziela literackiego, jak również wyposażenie studentów translatoryki w narzędzia niezbędne do analizy przekładu literackiego.

Studenci zapoznają się z podstawowymi teoriami literatury i podstawowymi zagadnieniami teorii przekładu. Poznają podstawowe narzędzia analizy i interpretacji tekstu literackiego, rozpoznają pojęcie literackości, dominanty organizacyjnej, zasady konstrukcji tekstu poetyckiego różnych gatunków, tropy stylistyczne i zabiegi retoryczne. Poznają podstawowe funkcje języka (Jakobson), definicję funkcji poetyckiej, instancje nadawcze i odbiorcze tekstu literackiego, odmiany narratora, punktu widzenia i pojęcie fokalizacji  (Genette). Poznają postawowe strategie i procedury przekładu. Uczą się analizy funkcjonalnej i literaturoznawczej na konkretnych tekstach literackich (a również innych tekstach kultury) strategii przekładu pozwalających świadomie konstruować przekład literacki. Poznają zaproponowane przez językoznawstwo funkcjonalne narzędzi aopisu tekstu jako próby rozpoznania rzeczywistości i zrozumienia sposobu funcjonowania języka w zróżnicowanych kontekstach społecznych. Zyskują świadomość, iż dodatkowym wymiarem komplikującym analizę tekstu literackiego w przekłądzie jest fakt, iż tłumaczenie funkcjonuje  w odmiennym kontekście społecznym niż oryginał. Opanowują podstawowe pojęcia przydatne w opisie i analizie przekładu, sformułowane przez funkcjonalne ujęcie oceny jakości przekłądu (TQA) Juliane House, jak również funkcjonalne ujęcie kwestii „przesunięć” w spójności przełożonego tekstu zaproponowane przez Shoshanę Blum-Kulka.


Literatura

Cuddon, J.A., Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Penguin 1991, wybrane pojęcia

Sławiński, J. et al. (red.), Słownik terminów literackich, Ossolineum 1988, wybrane pojęcia

Steiner, G., After Babel, OUP 2000, wybrane zagadnienia

Rimmon-Kennan, S., Narrative Fiction: Contemporary Poetics, Routledge 2002

Współczesne teorie i metodologie przekładu

Wprowadzenie do współczesnych teorii przekładu. Wykład ma charakter interaktywny i konwersacyjny. Treść wykładu obejmuje wczesne refleksje na temat przekładoznawsta oraz jego zasięgu jako dyscypliny naukowej, pierwsze teorie naukowe, podejścia oparte na językoznawstwie i literaturoznawstwie, podejścia strukturalistyczne, post-strukturalistyczne, opisowe, funkcjonalistyczne, post-kolonialne, systemowe i kognitywne oraz hipotezę uniwersaliów translatorycznych. 


Literatura

Bukowski, P., M. Heydel (eds). 2009. Współczesne teorie przekładu. Antologia. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Bukowski de Bończa, P., M. Heydel (eds). 2013. Polska myśl przekładoznawcza. Antologia. Kraków: WUJ.

Mauranen, A., P. Kujamäki (eds). 2004. Translation Universals: Do They Exist? Amsterdam: Benjamins.

Venuti, Lavrence (ed). 2004. The Translation Studies Reader. London and New York: Routledge.
 

ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020-2021) SEMINARIUM MAGISTERSKIE WOJCIECH KUBIŃSKI

Prof. dr hab. Wojciech Kubiński

Seminarium magisterskie w roku ak. 2020-2021

 

Prace magisterskie pisane w ramach seminarium poświęcone są analizie translatorycznej. Zasadniczo przewiduję dwie formuły pracy magisterskiej: 1) prace, w ramach których, magistrant  dokonuje własnego przekładu wybranego przez siebie tekstu (szeroki wachlarz możliwości od tekstów literackich, eseistycznych, po literaturę popularną, literaturę faktu, realizacje audiowizualne, komiksy – ale bez tekstów specjalistycznych takich jak prawne i prawnicze, biznesowe, techniczne, itp.) a następnie przy pomocy dowolnych narzędzi z zakresu teorii i metodologii przekładu omawia swoje wybory translatorskie; 2) prace, w których magistrant dokonuje porównania i analizy przekładów wchodzących w skład serii translatorskich lub analizuje przekłady już istniejące.

 

M. A. Seminar in the academic  year 2020/2021

M.A. projects written within the seminar are devoted to translational analysis. I envision two formulae of M.A. theses: 1) works, within which, the M.A. students produce their own translations of chosen texts (a broad spectrum of possibilities from literary texts, essays, through popular literature, literature of fact, audiovisual productions but without specialistic texts such as legal texts, business texts or technical texts, etc.) and subsequently with the help of chosen tools from the theory and methodology of translation discusses and justifies his/her translation choices; 2) works in which the M.A. students juxtapose and analyse translations which form a translation series or already existing translations.


ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) PRZEKŁADOZNAWSTWO IMA WOJCIECH KUBIŃSKI, OLGA KUBIŃSKA
Przekładoznawstwo - teorie i metodologie (Wykład)

Kurs przedstawia wybrane teorie przekładoznawcze (30 godzin w ciągu dwóch semestrów: 15 +15) oraz metodologie (30 godzin w ciągu dwóch semestrów:15+15). Celem kursu jest przygotowanie Studentów do napisania pracy magisterskiej na akademickim poziomie.

Aplikacje webowe dla urządzeń mobilnych
 • Poznanie zagadnień pozwalających programować w HTML5, CSS3 i JavaScript dla przygotowania lub adaptacji serwisów internetowych dla urządzeń mobilnych.
 • Nabycie umiejętności z zakresu logiki programowania oraz tworzenia interfejsu użytkownika w technologiach HTML5, CSS3 i JavaScript automatyzujących dopasowanie wyglądu witryny do specyfiki urządzenia.

Literatura
 1. Wprowadzenie do projektowania adaptacyjnego interfejsu użytkownika.
 2. Testowanie responsywności witryny.
 3. Stosowanie płynnych layoutów.
 4. Frameworki wspierające projektowanie adaptacyjnych interfejsów użytkownika.
 5. Adaptowanie istniejących witryn w zakresie responsywności.
 6. Optymalizacja witryny w zakresie responsywności.
ATC-Systemy zarządzania treścią CMS

..

Bazy danych
Literatura
Case Simulator - Michał Kuciapski

Czy chcesz w innowacyjny sposób dowiedzieć się, jak prowadzić firmę?

Czy już myślisz, co będziesz robił po zakończeniu studiów?

Czy chcesz uzyskać certyfikat, który zwiększy twoje szanse na rynku pracy?

Czy chcesz zdobywać nową wiedzę i umiejętności wykorzystując nowoczesne narzędzia?

Czy chcesz uczyć się według wzorców stosowanych na najlepszych europejskich
i amerykańskich uczelniach?

 

 

Ten kurs zawiera stosowną wiedzę!


Literatura

Brak.

Cloud Computing

.


Literatura

.

Dynamiczne serwisy internetowe - PHP

...


Literatura

.

E-xpert Kurs podnoszenie umiejętności zawodowych studentów kierunku Informatyka i Ekonometria z zakresu technologi: <br />- Systemów operacyjnych <br />- Programowania<br />- Baz danych
Literatura
Materiały e-learningowe IT Academy.
Informatyka Ekonomiczna kopiuj 1
Inżynieria Oprogramowania - metodyki zwinne zarządzania projektami (Scrum)
Języki skryptowe - HTML5 i JavaScript

.


Literatura

.

Management and Leadership

.

Open Web Platform

.


Literatura

.

Portale korporacyjne

.


Literatura

.

Programowanie - warsztaty AiB

Celem warsztatu z programowania jest nabycie przez uczestników  praktycznych umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów firm i instytucji poprzez graficzne aplikacje informatyczne programowane przy zastosowaniu podejścia strukturalnego i obiektowego.


Literatura
 1. Włodarczyk M., Wprowadzenie do programowania, ITA-104.
 2. Eckel B., Thinking in Java, Helion 2011.
 3. Skrypt opracowany przez prowadzącego.
Programowanie aplikacji .NET Programowanie Komputerów
Literatura
.
Programowanie aplikacji mobilnych - platforma Windows Phone

.


Literatura

.

Programowanie aplikacji mobilnych oraz wieloplatformowych

Kurs realizowany na SP "Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych"


Literatura

.

Programowanie aplikacji rozproszonych w C#
 • Poznanie zagadnień z zakresu projektowania rozwiązań rozproszonych: Service Oriented Architecture (SOA), Web Oriented Architecture (WOA), Mobile Services.
 • Tworzenie serwisów rozproszonych oferujących usługi dla aplikacji.
 • Integrowanie serwisów rozproszonych dla rozwijania funkcjonalności aplikacji internetowych i mobilnych.

Literatura

.

Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych - kurs

.


Literatura

.

Programowanie biznesowych aplikacji rozproszonych

.


Literatura

.

Programowanie dynamicznych serwisów internetowych ASP .NET ASP .NET
Literatura
.
Programowanie komputerów

Kurs poświęcony programowaniu strukturalnemu w środowisku .NET.


Literatura

.

Programowanie sieciowe .
Literatura
.
Projektowanie aplikacji desktopowych
Literatura
 
Projektowanie interakcji człowiek-komputer

.


Literatura

.

Projektowanie interfejsu użytkownika aplikacji

.

Seminarium licencjackie / magisterskie

Kurs poświęcony jest realizacji procesu pisania i obrony pracy licencjackiej.


Literatura

Podstawowa:

1. Majchrzak J., Mendel T, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005 
2. Zenderowski R., Praca magisterska, Jak napisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, CeDeWu, Warszawa 

 

Dodatkowa:

 1. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2006
 2.        Brdulak J., Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008
 3.        Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007
 4.        Frankowski R., Jak napisać pracę dyplomową? Poradnik dla studiujących kierunki humanistyczne na Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009
 5.        Jura J., Praca dyplomowa – techniki pisania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2007
 6.        Lelusz H., Kowalewski M., Lasmanowicz R., Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000
 7.        Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004
 8.        Polańska A., Jak studiować, by osiągnąć dobre wyniki i zadowolenie, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1981
 9.        Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006
 10.    Salomon A., Poradnik pisania prac dyplomowych stopnia magisterskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
 11.    Urban S., Ładoński Wiesław, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006
 12.    Wojcik K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2002
 13.    Wrycza-Bekier J., Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy, Wyd. Helion, Gliwice 2011
 14.    Zenderowski R., Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007
 15.    Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007
 16.    Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Krótki przewodnik po metodologii pisania prac dyplomowych, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007
 17.    Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich. Zagadnienia wybrane, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Wydanie II, Olsztyn 2008
 18.    Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich. Zagadnienia wybrane, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2006
Seminarium SP "Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych"

.


Literatura

.

Serwerowe systemy operacyjne - Windows Server

.


Literatura

.

Serwery WWW  .
Literatura
 .
Serwisy e-learningowe 2.0

.


Literatura

.

Serwisy internetowe w języku PHP

.


Literatura

.

Standardy XML
Testowy

.


Literatura

.

Tworzenie zajęć w trybie nauczania na odległość oraz zasady przygotowania i standaryzacji e-podręczników

Uczestnicy kursu pt.  "Tworzenie zajęć w trybie nauczania na odległość oraz zasady przygotowania i standaryzacji e-podręczników" opanują wiedzę i praktyczne umiejętności z projektowania, opracowania oraz wdrożenia, kursów e-learningowych oraz e-booków w oparciu o darmowe narzędzie eXeLearning. 


Literatura

Autorski kurs e-learningowy.

Użytkowanie oprogramowania wideokonferencji jako innowacyjnej formy e-learningu Warsztaty Evo
Literatura
Brak.
Wzorce projektowe wytwarzania aplikacji

.


Literatura

.

ATC-WOiG-AKWA-L3DZ-(2020/2021) Akwarystyka i Wędkarstwo
ATC-WOiG-AKWA-L3DZ-(2020/2021) Hydrotechnika i Budownictwo w Akwakulturze

Tematem przewodnim przedmiotu są zagadnienia związane z hydrotechniką i szeroko pojętym budownictwem w akwakulturze. Cześć wykładowa obejmuje charakterystykę materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie, klasyfikację i charakterystykę obiektów hodowlanych, ich budowę, zasady lokalizacji, projektowania, zabudowę hydrotechniczną cieków i kontrolę przepływu wody, charakterystykę rozwiązań technicznych oczyszczania wód poprodukcyjnych po charakterystykę stosowanych urządzeń pompujących, napowietrzających i pozostałych istotnych urządzeń hydrotechnicznych.

W ramach ćwiczeń poruszane są praktyczne aspekty projektowania obiektów hodowlany od etapu przedprojektowego, mającego na celu określenie lokalnych warunków wodnych, przez programowanie przewidywanej maksymalnej wielkości produkcji po określanie szczegółowej specyfiki stosowanych rozwiązań technologicznych oraz całkowitego projektu obiektu hodowlanego typu pstrągowego i karpiowego.


ATC-WOiG-AKWA-L3DZ-(2020/2021) Rybactwo Morskie i Śródlądowe
ATC-WOiG-AKWA-L3DZ-(2020/2021) Warsztaty specjalistyczne z akwakultur
ATC-WOiG-AKWA-L3DZ-(2020/2021) Wykorzystanie technologii RAS
ATC-WOiG-AKWA-L3DZ-(2020/2021) Żywienie i paszoznawstwo
Kreowanie Wizerunku Przedsiębiorstwa 2021

Kreowanie Wizerunku Przedsiębiorstwa

Materiały na egzamin

SEGMENTACJA RYNKU 2019

SEGMENTACJA RYNKU
•Rynek w świetle koncepcji marketingu
•Istota, zalety i koszty segmentacji rynku
•Strategia i proces segmentacji RYNKU
•Kryteria segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych i organizacji.
•Warunki efektywnej segmentacji.
•Ocena atrakcyjności segmentów i wybór docelowego rynku przedsiębiorstwa.
•Pojęcie i sposoby pozycjonowania produktu.
•Procedury segmentacji.
•Wykorzystanie badań marketingowych w procesie segmentacji rynku.
Zintegrowana Komunikacja Marketingowa 2021

Zintegrowana Komunikacja Marketingowa

Materiały na egzamin

Wstęp do translatoryki języka szwedzkiego

Celem kursu jest przekazanie elementarnej wiedzy i terminologii z zakresu translatoryki oraz przygotowanie studentów do podjęcia pracy w charakterze tłumacza. Kurs przygotowuje studentów do zmierzenia się z trudnościami występującymi w pracy tłumacza, wskazuje narzędzia stosowne do rozwiązywania problemów. 

ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) Technologia informacyjna dla tłumaczy - grupa 1

Technologia informacyjna dla tłumaczy - I BA Translatoryki, grupa 1

ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) Technologia informacyjna dla tłumaczy - grupa 2

Technologia informacyjna dla tłumaczy - I BA Translatoryki, grupa 2

ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) Tłumaczenia praktyczne (techniczne)

Tłumaczenia praktyczne (techniczne) - III BA Translatoryki

ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) AVT I

AVT I - I MA Translatoryki, grupa 2

ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) AVT II

Tłumaczenia wydawnicze i audiowizualne w parze językowej A-B (AVT II) - II MA Translatoryki

ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) Seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe - I MA Translatoryki

ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) Środowisko pracy tłumacza - grupa 1

Środowisko pracy tłumacza - I MA Translatoryki, grupa 1

ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) Środowisko pracy tłumacza - grupa 2

Środowisko pracy tłumacza - I MA Translatoryki, grupa 2

ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) Tłumaczenia techniczne II

Tłumaczenia w parze językowej A-B (techniczne) - I MA Translatoryki, grupa 1

Egzamin: grupa specjalistyczna

Egzamin II MA - grupa specjalistyczna

Analiza danych I
ATC-WCH-MIX-L3DZ-(2020/2021) Matematyka - egzaminy Chemia/Biznes chemiczny

Egzaminy w nauczaniu zdalnym z przedmiotu matematyka, matematyka I i matematyka II dla chemii i biznesu chemicznego

ATC-WCH-MIX-L3DZ-(2020/2021) Matematyka (I) Chemia/Biznes chemiczny

Kurs ma na celu zapoznanie studentów I roku Chemii i I semestru Biznesu chemicznego z elementarnymi pojęciami rachunku różniczkowego i całkowego (rzeczywistych funkcji jednej i wielu zmiennych) oraz algebry liniowej i wykształcenie umiejętności rozwiązywania podstawowych zagadnień matematyki wyższej (z osiągnięciem sprawności rachunkowej w tym zakresie) w zakresie niezbędnym dla zrozumienia i opisu procesów chemicznych i fizycznych.


Literatura

A. Literatura podstawowa
T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania
M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania
M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2. Przykłady i zadania
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 1, Wybrane zagadnienia algebry liniowej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 2, Analiza funkcji jednej zmiennej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 3, Analiza funkcji wielu zmiennych
W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach. 1 i 2

B. Literatura uzupełniająca
Erich Steiner : ,,Matematyka dla chemików, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2001.
Halina Pidek--Łopuszańska: ,,Matematyka dla chemików, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.

Pracownia analizy danych
Pracownia analizy danych 2021

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.