Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Matematyka dyskretna i algebra liniowa

Kurs wspomagający wykład do przedmiotu Matematyka dyskretna i algebra liniowa


Literatura

[1] Matematyka dyskretna

Mechanika klasyczna
Rachunek prawdopodobieństwa

Zagadnienia egzaminacyjne:

0. Akcjomaty teori prawdopodobieństwa i jego podstawowe własności.

1. Prawdopodobieństwo a częstość.

2. Ciało zdarzeń. Zbiory przeliczalne i niprzeliczalne. Zbiory niemierzalne.

3. Obliczanie prawdopodobieństwa w podstawowych schematach kombinatorycznych.

4. Prawdopodobieństwo warunkowe (w tym obliczanie).

5. Prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa (w tym obliczanie).

6. Niezależność zadarzeń (w tym sprawdzanie).

7. Jednowymiarowe zmienne losowe: rozkład, dystrybuanta (przechodzenie z jednego w drugie i odwrotnie).

8. Jednowymiarowe zmienne losowe: wartość oczekiwana, wariancja i momenty (w szczególności skośność i kurtoza). Umiejetność obliczania.

9. Kowariancja i współczynnik korelacji (w tym obliczanie).

10. Ważniejsze rozkłady: normalny, geometryczny, wykładniczy, Bernouliego, Poissona, jednostajny (obliczanie prawdopodobieństw, wartości oczekiwanych, wariancji, momentów)

11. Wielowymiarowe zmienne losowe. Rozkład łączny i brzegowe (umiejętność wyznaczania).

12. Wielowymiarowe zmienne losowe. Parametry rozkładów (umiejętność obliczania wartości oczekiwanej, macierzy kowariancji).

13. Niezależność wielowymiarowych zmiennych losowych (w tym sprawdzanie).

14. Wielowymiarowe zmienne losowe. Rozkłady warunkowe (w tym obliczanie).

15. Nierówność Czybyszewa.

16. Prawa wielkich liczb (w wersji Bernouliego).

17. Twierdzenie Poissona (w tym szacowanie w schematach Bernouliego i jego błąd).

18. Centralne twierdzenie graniczne (w wersji de Moivrea-Laplacea).

19. Zastosowanie (15-18) do szacowania prawdopodobieństw.


Literatura
 1. J. Jakubowski, R. Sztencel, Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego (dla pkt. 0-19)
 2. J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa (dla pkt. 20)
Teoria kwantów dla niefizyków

   


Literatura

   

Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej 2019
Bankowość/Banking

Wykład "Bankowość" - Studenci I rok Zarządzanie

Chemistry and Engineering for Remediation of Soil and Groundwater

Description of the course: Chemistry-based solutions for the in-situ engineering remediation of soils and groundwater contaminated by chemical spills and discharges; principles and technologies include bioremediation, phytoremediation, oxidation, soil vapor extraction, air stripping, solidification/stabilization, electrokinetic decontamination, permeable reactive treatment walls, and other newly-emerging technologies. Examples of successful applications of the remediation technologies are discussed.

Course Objectives: (1) To educate students with the contemporary technologies and scientific/engineering principles related to removal of chemical contamination from soil and groundwater, (2) To overview mechanisms and fate/transport of pollutants in subsurface.

Course Outcomes:  By the end of the course, students are expected to: (a) be familiar with current technologies for environmental remediation; (b) understand principles behind those technologies; (c) be able to choose appropriate remediation for specific chemicals and sites.

 


Literatura

Recommended reading:

 1. Primary literature:

1.Book (if available) Suthersan, S., Remediation Engineering: Design Concepts, CRC Press

2.

www.epa.gov

http://www.epa.gov/superfund/remedytech/remed.htm

http://cluin.org/

B. Supplementary literature:

Scientificic publications available through library resources

biofizyka wykład dla powtarzających

biofizyka wykład dla powtarzających

Biomolekuły - Fundamenty Blok 2
Przemiany kwasów nukleinowych i pozostałe wykłady Blok1

Szanowni Państwo,

z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz zarządzeń Rektora UG ograniczającego działalność uczelni jesteśmy zmuszeni do zawieszenia "zwykłych" wykładów i przejścia na nauczanie zdalne. Jest to sytuacja niecodzienna dla nas wszystkich, ale musimy dalej jakoś funkcjonować.
Poniżej będę sukcesywnie zamieszczał materiały jakie miałby być omówione na wykładach z przemian kwasów nukleinowych w formie slajdów z komentarzem (pokaz slajdów programu PowerPoint), slajdów w formacie PowerPoint oraz slajdów w formacie PDF. Aby uniknąć tworzenia plików o dużych rozmiarach będę wykłady dzielił na fragmenty 15 minutowe.
Jeśli Państwo będą mieć pytania, będę dostępny on-line w godzinach zaplanowanych wykładów w planie zajęć, kiedy to będę odpowiadał na Państwa pytania dotyczące zamieszczonych materiałów. W związku z taką organizacją dalszego toku zajęć, bardzo proszę o "odsłuchanie" pokazu slajdów przed zaplanowanymi wykładami, alby efektywnie wykorzystać czas na odpowiedzi na Państwa pytania. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że komunikacja za pomocą 'chatu' jest wolniejsza niż dyskusja.
Najprawdopodobniej, również w formie "on line" będzie przeprowadzone pierwsze kolokwium śródroczne.
Jeśli Państwo będą mieli sugestie co do formy udostępnianych treści, proszę się nimi ze mną podzielić za pośrednictwem poczty elektronicznej, zrobię co będzie możliwe aby uwzględnić Państwa uwagi.
Życzę owocnego studiowania w zaciszu ogólnokrajowej kwarantanny domowej.
M. Obuchowski


Mikrobiologia ogólnaSeminarium Publikacje doświadczalne

Kontynuacja kursu Seminarium "Publikacje doświadczalne w biologii molekularnej i biotechnologii" W WARUNKACH KWARANTANNY będzie się odbywać wg następującego schematu i zamieszczonego harmonogramu, przy użyciu tej platformy PE (o ile ten sposób zadziała):

- idea jest taka, by w poniedziałki i piątki sprawdzali państwo platformę PE, logując się przez Portal Edukacyjny. 

- do czwartku, g.23.55 prelegenci zamieszczają dla prowadzącego za pomocą tej platformy  swoje prezentacje razem z ich tekstem (np. jako notatki pod slajdami lub nagraną prezentację w tekstem mówionym - dla odważnych) oraz publikację (dla pierwszej prezentacji tę, z której prezentujemy wynik).

- do następnej niedzieli g.23.55 prowadzący ma czas, by sprawdzić, ew. zweryfikować prezentacje i zadać do nich pytania, prelegentom i reszcie studentów, 

- do następnego czwartku umieszczają państwo swoje odpowiedzi, komentarze

- do kolejnej niedzieli prowadzący sprawdza, weryfikuje, komentuje odpowiedzi.

- a w międzyczasie zaczynamy już pracę nad następną prezentacją.

- PRZYPOMINAM, ŻE JĘZYKIEM DRUGIEJ PREZENTACJI JEST ANGIELSKI, DYSKUSJA W JĘZYKU POLSKIM LUB ANGIELSKIM, DO WYBORU

Nie znam jeszcze tej platformy, jesli napotkamy problemy techniczne, to będziemy się zastanawiać nad rozwiązaniami alternatywnymi.

testowy
Inżynieria oprogramowania laboratorium [2019/2020]

Treść zadań laboratoryjnych z przedmiotu Inżynieria Oprogramowania


Literatura

Literatura podstawowa:

 1. I. Sommerville: Inżynieria oprogramowania, WNT 2003
 2. Szejko St. (red). Metody wytwarzania oprogramowania. MIKOM, 2002
 3. Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Helion, 1997

Literatura uzupełniająca:

 1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML podręcznk użytkownika. WNT, 2001
 2. Dumnicki R., Kasprzyk A., Kozłowski M.: Analiza i projektowanie obiektowe. Helion, 1998
 3. Eriksson H-E, Penker M.: UML Toolkit. Wiley Computer Publishing, John Wiley & Sons, Inc. 1998
 4. Pressman R.S.: Software Engineering. A Practitioner’s Approach. McGraw-Hill, Inc. 1992

Inżynieria oprogramowania wykład [2019/2020]

Materiały z wykładów do przedmiotu Inżynieria Oprogramowania


Literatura

Literatura podstawowa:

 1. I. Sommerville: Inżynieria oprogramowania, WNT 2003
 2. Szejko St. (red). Metody wytwarzania oprogramowania. MIKOM, 2002
 3. Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Helion, 1997

Literatura uzupełniająca:

 1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML podręcznk użytkownika. WNT, 2001
 2. Dumnicki R., Kasprzyk A., Kozłowski M.: Analiza i projektowanie obiektowe. Helion, 1998
 3. Eriksson H-E, Penker M.: UML Toolkit. Wiley Computer Publishing, John Wiley & Sons, Inc. 1998
 4. Pressman R.S.: Software Engineering. A Practitioner’s Approach. McGraw-Hill, Inc. 1992

Języki Programowania 2020

Kurs wspomagający prowadzenie zajęć z przedmiotu Języki Programowania, laboratoria.

Języki Programowania 2020 Wykłady

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu Języki Programowania, I rok Informatyka Ogólna lic. stacjonarne.

Języki Programowania test
Kultura Skandynawii

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu kultury krajów skandynawskich, obejmującej m.in. sztukę, architekturę oraz muzykę, a także wybranych obszarów problemowych, takich jak zewnętrzne i wewnętrzne spojrzenie na Północ kulturową, rola starożytności i mitologii nordyckiej, dążenia integracyjne i jego meandry, znaczenie edukacji nieformalnej i stowarzyszeń w modernizacji nowożytnej Północy, kulturowe problemy społeczeństwa dobrobytu, skandynawskie polonica i polonia vs polskie inspiracje Północą i inne. Student uzyskuje również zasób wiadomości związanych z różnorodnymi nordyckimi tradycjami, nordycką myślą technologiczną oraz markami omawianego obszaru kulturowego. Zamysłem tego przedmiotu jest także umożliwienie studentowi wykorzystania wiedzy na temat różnych gałęzi działalności kulturowej w Skandynawii, na przykład przy organizowaniu bądź przy okazji uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, konferencjach, seminariach, czy też innych imprezach promujących skandynawską kulturę.


Literatura

Berggren Brit, Hastrup Kirsten, Den nordiske verden, Gyldendal 1992.

Ciesielski Zenon, Nad pojęciem kultury skandynawskiej, w: Z dziejów Polski i Skandynawii. Rozprawy i studia na dziesięciolecie Instytutu Polsko-Skandynawskiego, Kopenhaga 1995.

Griffiths Tony, Skandynawia. Wojna z trollami. AMF Plus Group 2011.

Klinge Matti, Kraje    północne    (Norden)    a  Europa, Północ, natura, ubóstwo – tło nordyckiej tożsamości, w: tegoż, Fińska tradycja. Eseje o strukturach i tożsamościach Północy, przeł. Jarosław Suchoples, Wrocław 2006

Znamierowska-Prüfferowa Maria, Przyczynek   do   znajomości   ludoznawstwa   w   Skandynawii, Danii i Finlandii, „Lud”, t. 43
Piotrowski Bernard, Tradycje jedności Skandynawii. Od mitu wikińskiego do idei nordyckiej, Poznań 2006, s. 60-84
Bischoff, Ulrich. 2005. Edvard Munch 1863-1944, Köln: Taschen.
Chymkowski, Roman. Pessel, Włodzimierz Karol (red.). 2009. Islandia: wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze,Warszawa: Wydawnictwo Trio/Collegium Civitas.
Cowie, Peter. 2005. Cool and Crazy. Modern Norwegian Cinema 1990-2005, Oslo: Norwegian Film Institute.
Fiell, Peter, Fiell, Charlotte. 2005. Scandinavian Design, Kolonia: Taschen
Freeman, Julian (red.). 1989. Landscapes from a High Latitude. Icelandic Art 1909-1989. London: Lund Humpphries.

Jackson David, The Modern Breakthrough 1860-1920, Hirmer, 2012.
Pallas, Hynek. 2009. Nowe kino szwedzkie, tłum. Barbara Gawryluk, Anna Topczewska, Kraków: Ha!Art.
Piotrowska, Anita (red.). 2000. Szukając von Triera, Kraków: Rabid.
Piprek, Mieczysław. 1988. Architektura Finlandii, Warszawa: Arkady.

Plummer Henry, Nordic Light. Modern Scandinavian Architecture, Thames & Hudson 2012.
Puvogel, Renate. 2006. Carl Larsson 1853-1919. Akwarele i rysunki, Köln: Taschen.
Smith, Key Frederick. 2002. Nordic Art Music: from the Middle Ages to the third millenium, Westport: Praeger.

Laaksonen Mikko, Architect Erik Bryggman: Works, Rakennustieto 2016.

Grabowska Anna, Arne Jacobsen i współczesne wzornictwo duńskie, Duński Instytut Kultury 2000.

Svanholm Lise, Malerne på Skagen, Gyldendal 2001.

Nørregård-Nielsen Hans Edvard, Dansk kunst- Tusind års kunsthistorie, Gyldendal 2006.

Sørensen Øystein, Bo Stråth, The Cultural Construction of Norden, Scandinavian Uniwersity Press 1997.

 

 

Kultura Skandynawii studia podyplomowe

Kurs skierowany jest do słuchaczy Podyplomowych Studiów Skandynawistycznych 

Kultury arktyczne

Kurs ma na celu poszerzenie granic tradycyjnie pojmowanej kultury skandynawskiej. Współtworzy podstawy do lepszej komunikacji międzykulturowej, problematyzując pojęcie inności, obcości i tożsamości.


Literatura

1. Zagadnienia ogólne
Burszta, W. J., Antropologia kultury, Poznań 1998


Szczegółowa lista lektur dostępna dla uczestników kursu

Seminarium licencjackie

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do napisania pracy licencjackiej z zakresu literatury i kultury krajów nordyckich. 

Seminarium magisterskie

Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do pracy nad rozprawą magisterską z dziedziny badań literackich i kulturowych. 


Literatura

Barker, Chris, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. 

Stuart Hall, “The Work of Representation”, [w:] Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, The Open University 1997, s. 15–64.

Bernadetta Darska, „Detektyw czy detektywka? O renegocjowaniu ról płciowych we współczesnej powieści kryminalnej”, [w:] Nowe studia kulturowe, Wydawnictwo UW, 2014, s. 123 – 139. 

Let Me Feel Your Finger First [Richard Squires], „Anthropophagy and Anthropomorphism: Constructing ‘Post-Colonial’ Cannibal”, [w:] Animation Practice, Process & Production, vol. 1, nr 1, 2011. 

Andreja Vezovnik, Tanja Kamin, „Constructing Class, Gender, and Nationality in socialism: a multimodal analysis of food advertisements in the Slovenian magazine NAŠA ŽENA”, [w:] Teorija in praksa, let. 53, 6/2016, s. 1327–1343. 

Tomasz Nowak, „National Dances in the Canon of Polish Culture”, [w:] Musicology Today, vol. 13, 2016, s. 71–87.

Roland Bleiker, David Campbell & Emma Hutchison, “Visual Cultures of Inhospitality”, [w:] Peace Review: A Journal of Social Justice, 26, s. 192–200. 

 

 

Wybrane zagadnienia z literatury Danii

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą o najważniejszych zjawiskach literatury duńskiej, ze szczególnym uwględnieniem ostatnich 200 lat oraz doskonalenie umiejętności interpretacji utworów literackich różnych epok. Kurs zorientowany jest na rozpoznanie specyfiki dzieł literackich w ich kontekstach macierzystych, historycznych i na refleksję o ich znaczeniu w czasach współczesnych w kontekście wielorakiego transferu międzykulturowego.


Literatura

Lista lektur obowiązująca na zajęcia:

Hans Christian Andersen, “Krzesiwo”, “Stokrotka”, “Cień”; (przekład: Bogusława Sochańska)

Søren Kierkegaard, Dziennik uwodziciela; (przekład: Marek Hammermeister)

J.P. Jacobsen, Niels Lyhne;

Herman Bang, Przy drodze;

Johannes V. Jensen, Upadek króla;

Karen Blixen, opowiadanie: Uczta Babette; powieść: Pożegnanie z Afryką

Tom Kristensen, Zniszczenie;

Martin A. Hansen, Kłamca;

Tage Skou-Hansen, Nagie drzewa;

Peter Høeg, Smilla w labiryntach śniegu;

Helle Helle Prom do Puttgarden;

Knud Romer, Ten, kto mrugnie, bosi się śmierci;

 

Lista lektur do pisemnej recenzji:

Hans Christian Andersen, Baśnie (pozostałe)

St. St. Blicher, „Wędrowny kramarz” ( w zbiorze “Anegdoty losu”);

Gustav Wied, Złośliwość wcielona;

Martin Andersen Nexø, Pelle zwycięzca;

Jacob Paludan, Jørgen Stein;

Karen Blixen, opowiadania z tomów: Uczta Babette, Zimowe opowieści, Siedem niesamowitych opowieści

Hans Christian Branner, Opowiadania; Zabawki;

Jørgen-Frantz Jacobsen, Barbara;

Karl Gjellerup, Młyn na wzgórzu;

William Heinesen, Wyspy dobrej nadziei;

Leif Panduro, Inny świat Daniela;

Klaus Rifbjerg, Chroniczna niewinność;

Hans Scherfig, Stracona wiosna;

Peter Seeberg, Poszukiwanie;

Villy Sørensen, Przedziwne historie;

Jonas T. Bengtsson, Submarino;

Peter Høeg, Kobieta i małpa;

Carsten Jensen, My, topielcy;

Janina Katz, Moje życie barbarzyńcy; Opowieści dla Abrama; Pucka;

 

Rozpiska zajęć:

15.02 – wprowadzenie do przedmiotu: omówienie programu kursu, warunków otrzymania zaliczenia i dopuszczenia do egzaminu; okres staroskandynawski i początki piśmiennictwa

22.03 – średniowiecze, reformacja, barok w literaturze duńskiej

29.02 – oświecenie, preromantyzm i romantyzm

07.03 – Hans Christian Andersen, “Krzesiwo”, “Stokrotka”, “Cień”;

14.03 – Søren Kierkegaard, ”Dziennik uwodziciela”

21.03 – Święto UG (dzień wolny od zajęć - zajęcia odrabiane 1 czerwca)

28.03 - Święta Wielkanocne 

4.04. - J.P. Jacobsen, Niels Lyhne 

11.04 - Herman Bang, Przy drodze

18.04 - Johannes V. Jensen, Upadek króla;

25.04 - Konferencja jubileuszowa Katedry Skandynawistyki (obecność obowiązkowa dla wszystkich studentów)

02.05 - Dzień Rektorski 

09.05 - Karen Blixen, opowiadanie; Uczta Babette; powieść: Pożegnanie z Afryką;

16.05 - Tom Kristensen, Zniszczenie;

23.05 - Martin A. Hansen, Kłamca; Tage Skou-Hansen, Nagie drzewa;

30.05 - Peter Høeg, Smilla w labiryntach śniegu;

1.06 - Helle Helle Prom do Puttgarden Knud Romer, Ten, kto mrugnie, bosi się śmierci;

6.06 - Knud Romer, Ten, kto mrugnie, boi się śmierci 

 

Wybrane zagadnienia ze współczesnej kultury Skandynawii

Celem kursu jest przekazanie pogłębionej wiedzy o współczesnych realiach z zakresu kultury krajów nordyckich, obejmującej m.in. sztukę, architekturę oraz muzykę, a także wybranych obszarów problemowych (np. zewnętrzne i wewnętrzne spojrzenie na Północ lub status kultury dziecięcej.) Student uzyskuje zasób wiadomości związanych z tradycjami tego obszaru. Zamysłem przedmiotu jest też umożliwienie wykorzystania wiedzy na temat różnych gałęzi działalności kulturowej w Skandynawii przy organizowaniu bądź przy okazji uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, konferencjach, seminariach lub innych imprezach promujących skandynawską kulturę.


Literatura

Literatura wykorzystywana podczas zajęć (wybór):
• Abrecht, Birgit. 2000. Architectural Guide to Iceland, Reykjavík: Mál og menning.
• Arnold-Rutkiewicz, Bogna i in. 1994. Thorvaldsen w Polsce: katalog wystawy: 17 października 1994-22 stycznia 1995, Zamek Królewski w Warszawie - Biblioteka  Stanisławowska, Warszawa: Arx Regia.
• Askeland, Jan. 1971. Norwegian Painting. A survey, Oslo: J.G. Tanum Forlag.
• Barucki, Tadeusz. 1980. Alvar Aalto, Warszawa: Arkady. 
• Barucki, Tadeusz. 1982. Architektura Norwegii, Warszawa: Arkady.
• Barucki, Tadeusz. 1983. Architektura Danii, Warszawa: Arkady.
• Barucki, Tadeusz. 1984. Arne Jacobsen, Warszawa: Arkady.
• Barucki, Tadeusz. 1987. Ralph Erskine, Warszawa: Arkady
• Barucki, Tadeusz. 1989. Architektura Szwecji, Warszawa: Arkady.
• Bergendal, Göran i in. 1998. Music in Sweden, Stockholm: Svenska Institutet.
• Bischoff, Ulrich. 2005. Edvard Munch 1863-1944, Köln: Taschen.
• Burrows, John; Wiffen, Charles (red.). 2006. Muzyka poważna, Warszawa: Wiedza i Życie.
• Chymkowski, Roman. Pessel, Włodzimierz Karol (red.). 2009. Islandia: wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze, Warszawa: Wydawnictwo Trio/Collegium Civitas.
• Ciesielski, Zeno. 1995. Nad pojęciem kultury skandynawskiej, w: Z dziejów Polski i Skandynawii. Rozprawy i studia na dziesięciolecie Instytutu Polsko-Skandynawskiego, pod red. Eugeniusza S. Kruszewskiego i Emila Ashøja, Kopenhaga.
• Cornell, Henrik. 1970. Den svenska konstens historia. Del 1: från vikingatiden till 1700-talets slut, Stockholm: Bokförlaget Adus/Bonniers. 
• Cowie, Peter. 2005. Cool and Crazy. Modern Norwegian Cinema 1990-2005, Oslo: Norwegian Film Institute.
• Daun, Åke. 1994. Svensk mentalitet. Raben Prisma.Engblom, Sören. 1999. Kultura szwedzka. Sztuka współczesna, Sztokholm: Instytut Szwedzki
• Fahr-Becker, Gabriele. 2004. Świadomość narodowa w „świetle Północy“. Skandynawia, w: tegoż: Secesja, Königswinter: Könemann, s. 283-311.
• Fonkowicz, Jerzy. 1976. O czym śpiewa kantele: rzecz o Finlandii, Warszawa: Nasza Księgarnia.
• Franczak, Mateusz. 2006. Jak odnieść muzyczny sukces, będąc urodzonym w Skandynawii. Poradnik dla opornych, Glissando, nr 8, s.104-106.
• Freeman, Julian (red.). 1989. Landscapes from a High Latitude. Icelandic Art 1909-1989. London: Lund Humpphries. 
• Freeman, Julian (red.). 1989. Landscapes from a High Latitude. Icelandic Art 1909-1989. London: Lund Humpphries. 
• Gianadda, Roberta, 2011,Celtowie, Germanie i wikingowie. Leksykon cywilizacje, Wydawnictwo: Arkady, ss.384
• Griffiths Tony, 2011, Skandynawia. Wojna z trollami, Andrzej Findeisen - A.M.F. Plus Group, ss. 374
• Halioski, Lesław. 2007. Islandia: historia –geografia – język – kultura – ludzie, w: tegoż: Björk, Poznań: In Rock, s. 13-19. 
• Harding, Paul/Bindloss Joe. 2004. Islandia, Przewodnik Pascala, Warszawa: Pascal. [s. 1-25]
• Herlitz, Gillis. 2005. Kulturgramamtik. Uppsala Publishing House AB.

• Herlitz, Gillis. 2012. Svenskar: hur vi är och varför. Liber.
• http://thorvaldsensmuseum.dk
• Inside Björk (DVD), inne.
• Islandia: Podróże marzeń, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2007. 
• Kappel, Vagn. 1967. Contemporary Danish Composers, København: Det danske selskab.
• Kapuściński, Ryszard. 2006. Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku, w: tegoż: Ten Inny, Kraków: Znak, s.65-76.
• Klinge Matti, Kraje północne (Norden) a Europa, Północ, natura, ubóstwo – tło nordyckiej tożsamości, w: tegoż, Fińska tradycja. Eseje o strukturach i tożsamościach Północy, przeł. Jarosław Suchoples, Wrocław 2006.
• Klinge, Matti. 2006. Północ, natura, ubóstwo – tło nordyckiej tożsamości, ,w: tegoż: Fińska tradycja. Eseje o strukturach i tożsamościach Północy, Wrocław: Atut, s. 297-310.
• Laaksonen, Pekka. 1999. Sauna, [w:] Finland: a cultural encyclopedia, (red.) Olli Alho, Helsinki: Finnish Literature Society, s. 278-279. 
• Lahti, Louna. 2006. Alvar Aalto 1898-1976. Raj dla zwykłego człowieka, Köln: Taschen. 
• Lange, Kristian; Östvedt, Arne. 1958. Norwegian Music. A Brief Survey, London: Dennis Dobson.
• Piotrowski Bernard, Tradycje jedności Skandynawii. Od mitu wikińskiego do idei nordyckiej, Poznań 2006, s. 60-84
• Piprek, Mieczysław. 1988. Architektura Finlandii, Warszawa: Arkady.
• Podhajski, Marek. 1997. Dictionary of Icelandic Composers, Warszawa: Akademia Muzyczna  im. F. Chopina, s. 30-49]
• Poulsen, Vagn; Lassen, Erik. 1974. Dansk kunsthistorie 1-4, København: Politikens Forlag.
• Pudlak, Miroslav. 2006. Fiński cud, Glissando, nr 8, s.45-48. 
• Puvogel, Renate. 2006. Carl Larsson 1853-1919. Akwarele i rysunki, Köln: Taschen.
• Sawicka, Aleksandra. 2006. Modelka Gustava Vigelanda, [w:] Dagny Juel Przybyszewska. Fakty i legendy, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, s. 179-187.
• Serraino, Pierluigi. 2005. Eero Saarinen 1910-1961. A Structural Expressionist , Köln: Taschen.
• Sigurdsson, Hannes. 2003. Masters of the Third Dimension, Reykjavik: Akureyri Art Musem. 
• Smith, Key Frederick. 2002. Nordic Art Music: from the Middle Ages  to the third millenium, Westport: Praeger. 
• Szczecioska, Ewa. 2006. Muzyka Karin Rehnqvist, czyli współczesny panteizm, Glissando nr 8, s. 86-87. 
• www.gallen-kallela.fi
• www.guldalder.dk
• www.karin-rehnqvist.se
• www.mic.stim.se [swedish music information centre]
• www.sauna.fi
• www.skagensmuseum.dk
• www.skulptur.is
• www.snoarc.no [Snøhetta]
• www.umm.is [portal o sztuce islandzkiej, po angielsku]
• www.umm.is [portal o sztuce islandzkiej, po angielsku]
• www.vigeland.museum.no
• Znamierowska-Prüfferowa Maria, Przyczynek   do   znajomości   ludoznawstwa   w   Skandynawii, Danii i Finlandii, „Lud”, t. 43

A 2. Literatura wykorzystywana do samodzielnego studiowania:
• Barucki, Tadeusz. 1980. Alvar Aalto, Warszawa: Arkady.
• Barucki, Tadeusz. 1982. Architektura Norwegii, Warszawa: Arkady.
• Barucki, Tadeusz. 1983. Architektura Danii, Warszawa: Arkady.
• Barucki, Tadeusz. 1989. Architektura Szwecji, Warszawa: Arkady.
• Chymkowski, Roman. Pessel, Włodzimierz Karol (red.). 2009. Islandia: wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze, Warszawa: Wydawnictwo Trio/Collegium Civitas.
• Piprek, Mieczysław. 1988. Architektura Finlandii, Warszawa: Arkady.
• Polacy w Skandynawii (pod redakcją Edwarda Olszewskiego), Panta, Lublin 1997

Materiały multimedialne – prezentowane i analizowane na zajęciach (lista aktualizowana przez prowadzącego kurs dla każdej  edycji studiów).

Komunikacja społeczna a przestępczość

Kurs prowadzony jest w związku z sytuacją kryzysową wywołaną koronawirusem. Zajęcia wykładowe z Komunikacji społecznej a przestępczości od 17.03 odbywają się metodą zdalną.

OPINIA PUBLICZNA 2020

W sytuacji kryzysowej, jaka ma miejsce w związku z koronawirusem, niniejszy kurs , zdalnie, ma na celu 

zapoznanie studentów z zasadami tworzenia i mechanizmami funkcjonowania opinii publicznej, określenie czynników publikotwórczych, struktury opinii publicznej oraz  mechanizmów jej wydawania. Dodatkowymi aspektami będzie analiza roli psychotechnik i socjotechnik w kształtowaniu opinii.

Algebra liniowa z geometrią
Bazy danych / 2019

Literatura

Literatura podstawowa

 1. C.J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000
 2. K. Douglas, S. Douglas, PostgreSQL, Second Edition, Sams Publishing 2006
 3. D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2010 PL Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2010
 4. A. Dybowska-Dyk, M. Bartnik, Ćwiczenia z języka SQL, Mikom, Warszawa 1999
 5. J. Jędrzejowicz, Bazy danych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004

Literatura uzupełniająca:

 1. H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Windom, Implementacja systemów baz danych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003
 2. G. Lausen, G. Vossen, Obiektowe bazy danych. Modele danych i języki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000
 3. D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2010 PL, Helion, Gliwice 2010 

Bazy danych / 2020
Elementarne związki algebry, geometrii i topologii
Matematyka dla Oceanografii
Modelowanie matematyczne i analiza danych 2018/2019

Kurs utworzony w celu komunikacji opiekuna roku ze studentami rozpoczynającymi naukę w roku akademickim 2018/2019.

Oprogramowanie matematyczne / 2018
Struktury danych i bazy danych / 2019

Literatura

 1. A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman,  Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, WNT 1983.
 2. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT 1996.
 3. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 1998.
 4. C.J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT 2000
 5. R. Elmasri, S. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion 2005
 6. J. Jędrzejowicz, Bazy danych, Wyd. UG 2004
 7. N. Wirth,  Algorytmy+struktury danych=programy, WNT 1989.
 8. R. Stones, N. Matthew, Od podstaw. Bazy danych i PostgreSQL, Helion 2002
 9. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT 2000.

Struktury danych i bazy danych / 2020

Literatura

 1. A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman,  Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, WNT 1983.
 2. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT 1996.
 3. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 1998.
 4. C.J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT 2000
 5. R. Elmasri, S. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion 2005
 6. J. Jędrzejowicz, Bazy danych, Wyd. UG 2004
 7. N. Wirth,  Algorytmy+struktury danych=programy, WNT 1989.
 8. R. Stones, N. Matthew, Od podstaw. Bazy danych i PostgreSQL, Helion 2002
 9. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT 2000.

Wstęp do programowania

Kurs dla pierwszego roku kierunku Modelowanie matematyczne i analiza danych


Literatura

.


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.