Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Matematyka dyskretna i algebra liniowa

Kurs wspomagający wykład do przedmiotu Matematyka dyskretna i algebra liniowa


Literatura

[1] Matematyka dyskretna

Mechanika klasyczna
Mechanika klasyczna 2021
Rachunek prawdopodobieństwa

Zagadnienia egzaminacyjne:

0. Akcjomaty teori prawdopodobieństwa i jego podstawowe własności.

1. Prawdopodobieństwo a częstość.

2. Ciało zdarzeń. Zbiory przeliczalne i niprzeliczalne. Zbiory niemierzalne.

3. Obliczanie prawdopodobieństwa w podstawowych schematach kombinatorycznych.

4. Prawdopodobieństwo warunkowe (w tym obliczanie).

5. Prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa (w tym obliczanie).

6. Niezależność zadarzeń (w tym sprawdzanie).

7. Jednowymiarowe zmienne losowe: rozkład, dystrybuanta (przechodzenie z jednego w drugie i odwrotnie).

8. Jednowymiarowe zmienne losowe: wartość oczekiwana, wariancja i momenty (w szczególności skośność i kurtoza). Umiejetność obliczania.

9. Kowariancja i współczynnik korelacji (w tym obliczanie).

10. Ważniejsze rozkłady: normalny, geometryczny, wykładniczy, Bernouliego, Poissona, jednostajny (obliczanie prawdopodobieństw, wartości oczekiwanych, wariancji, momentów)

11. Wielowymiarowe zmienne losowe. Rozkład łączny i brzegowe (umiejętność wyznaczania).

12. Wielowymiarowe zmienne losowe. Parametry rozkładów (umiejętność obliczania wartości oczekiwanej, macierzy kowariancji).

13. Niezależność wielowymiarowych zmiennych losowych (w tym sprawdzanie).

14. Wielowymiarowe zmienne losowe. Rozkłady warunkowe (w tym obliczanie).

15. Nierówność Czybyszewa.

16. Prawa wielkich liczb (w wersji Bernouliego).

17. Twierdzenie Poissona (w tym szacowanie w schematach Bernouliego i jego błąd).

18. Centralne twierdzenie graniczne (w wersji de Moivrea-Laplacea).

19. Zastosowanie (15-18) do szacowania prawdopodobieństw.


Literatura
 1. J. Jakubowski, R. Sztencel, Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego (dla pkt. 0-19)
 2. J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa (dla pkt. 20)
Teoria kwantów dla niefizyków

   


Literatura

   

Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej 2019
ATC-WPiA-ADM-L3DZ-(2020/2021) Ćwiczenia prawo karne i prawo wykroczeń AS201

Ćwiczenia z przedmiotu prawo karne i prawo wykroczeń dla grupy AS201

ATC-WPiA-KRYM-MU2DZ-(2020/2021) Ćwiczenia Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu część prawna KMS201

Ćwiczenia z przedmiotu: Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu- część prawna dla grupy KMS201

ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Ćwiczenia prawo karne PS207

Ćwiczenia z prawa karnego materialnego dla grupy PS207. 

ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Ćwiczenia prawo karne PW201

Ćwiczenia z przedmiotu prawo karne materialne dla grupy: PW201

ATC-2020/21-Biomolekuły-Budowa, synteza i właściwości (M02_B1)-FUNDAMENTY
ATC-2020/21-Biomolekuły-funkcje biologiczne - FUNDAMENTY
biofizyka wykład dla powtarzających

biofizyka wykład dla powtarzających

Biomolekuły - Fundamenty Blok 2
Przemiany kwasów nukleinowych i pozostałe wykłady Blok1

Szanowni Państwo,

z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz zarządzeń Rektora UG ograniczającego działalność uczelni jesteśmy zmuszeni do zawieszenia "zwykłych" wykładów i przejścia na nauczanie zdalne. Jest to sytuacja niecodzienna dla nas wszystkich, ale musimy dalej jakoś funkcjonować.
Poniżej będę sukcesywnie zamieszczał materiały jakie miałby być omówione na wykładach z przemian kwasów nukleinowych w formie slajdów z komentarzem (pokaz slajdów programu PowerPoint), slajdów w formacie PowerPoint oraz slajdów w formacie PDF. Aby uniknąć tworzenia plików o dużych rozmiarach będę wykłady dzielił na fragmenty 15 minutowe.
Jeśli Państwo będą mieć pytania, będę dostępny on-line w godzinach zaplanowanych wykładów w planie zajęć, kiedy to będę odpowiadał na Państwa pytania dotyczące zamieszczonych materiałów. W związku z taką organizacją dalszego toku zajęć, bardzo proszę o "odsłuchanie" pokazu slajdów przed zaplanowanymi wykładami, alby efektywnie wykorzystać czas na odpowiedzi na Państwa pytania. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że komunikacja za pomocą 'chatu' jest wolniejsza niż dyskusja.
Najprawdopodobniej, również w formie "on line" będzie przeprowadzone pierwsze kolokwium śródroczne.
Jeśli Państwo będą mieli sugestie co do formy udostępnianych treści, proszę się nimi ze mną podzielić za pośrednictwem poczty elektronicznej, zrobię co będzie możliwe aby uwzględnić Państwa uwagi.
Życzę owocnego studiowania w zaciszu ogólnokrajowej kwarantanny domowej.
M. Obuchowski


ATC-WH-LOGOP-L3DZ (2020/2021) Realioznawstwo
ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) Praktyczny język polski gr. 1
ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) Praktyczny język polski gr. 2
ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) Stylistyka i kultura języka polskiego

Norma językowa i jej rodzaje. Świadomość językowa i postawy użytkowników wobec języka. Typy błędów językowych. Najczęstsze błędy ortograficzne, interpunkcyjne, fonetyczne, fleksyjne, składniowe, leksykalne i stylistyczne. Innowacja językowa a błąd językowy. Kryteria oceny zapożyczeń. Wpływ języka angielskiego na język polski – zagadnienia leksykalne i składniowe.

ATC-WH-LOGOP-L3DZ (2020/2021) Kultura języka polskiego gr. 1

Celem przedmiotu jest kształcenie umiejętności pracy z  tekstem – od tekstów użytkowych po dyskursy naukowe. Ćwiczenia przygotowują studentów do krytycznej lektury wypowiedzi pisemnych. Uczestnicy zajęć zdobywają również umiejętności konstruowania własnych wypowiedzi – pisemnych i ustnych – wspomagające studentów w tworzeniu prac zaliczeniowych i pracy licencjackiej.

ATC-WH-LOGOP-L3DZ (2020/2021) Kultura języka polskiego gr. 2

Celem przedmiotu jest kształcenie umiejętności pracy z  tekstem – od tekstów użytkowych po dyskursy naukowe. Ćwiczenia przygotowują studentów do krytycznej lektury wypowiedzi pisemnych. Uczestnicy zajęć zdobywają również umiejętności konstruowania własnych wypowiedzi – pisemnych i ustnych – wspomagające studentów w tworzeniu prac zaliczeniowych i pracy licencjackiej.

ATC-WH-LOGOP-L3DZ (2020/2021) Literatura dla dzieci i młodzieży

Pochodzenie literatury dla dzieci - rys historyczny. Najważniejsi twórcy literatury dla dzieci. Historia dziecka i dziecięcości w społeczeństwie europejskim – jako tło dla rozwoju literatury danego okresu. "Literatura dla dzieci" czy "literatura dziecięca" - spory o definicję, opinie badaczy (zarys problematyki). Cele i funkcje książki dziecięcej dawniej i współcześnie – od pedagogiki do artyzmu. Popularne gatunki i konwencje literatury dla dzieci i młodzieży – baśń ludowa i jej adaptacje oraz reinterpretacje; współczesna baśń  literacka.  Polska poezja dla dzieci – jej formy i tematy. Proza dla dzieci młodzieży – odmiany gatunkowe (powieść przygodowa, obyczajowa, historyczna). Problematyka „kanonu lektur” – wybór tekstów odpowiednich do wieku dziecka. Funkcje terapeutyczne książek dla dzieci. Formy książki dziecięcej, ilustracja a tekst literacki.

ATC-WH-LOGOP-L3DZ (2020/2021) Normy i standardy zachowań językowych i komunikacyjnych gr. 1

Odmiany i style współczesnej polszczyzny, ich najważniejsze cechy. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny; cechy systemowe odmiany potocznej. Sytuacja komunikacyjna a norma językowa;  norma profesjonalna; różnice między wariantami wzorcowymi a wariantami użytkowymi: ortografia, interpunkcja, fonetyka, fleksja, słowotwórstwo, składnia; innowacje i zmiany językowe. Pisma formalne: edytorstwo, efektywność komunikacyjna. Nazwy własne (osobowe, miejscowe, firmowe) jako element etykiety językowej; tendencja do nieodmienności. Język Internetu a norma językowa? Standardy zachowań komunikacyjnych w elektronicznych środkach komunikacji. Etykieta i grzeczność językowa.

ATC-WH-LOGOP-L3DZ (2020/2021) Normy i standardy zachowań językowych i komunikacyjnych gr. 2

Odmiany i style współczesnej polszczyzny, ich najważniejsze cechy. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny; cechy systemowe odmiany potocznej. Sytuacja komunikacyjna a norma językowa;  norma profesjonalna; różnice między wariantami wzorcowymi a wariantami użytkowymi: ortografia, interpunkcja, fonetyka, fleksja, słowotwórstwo, składnia; innowacje i zmiany językowe. Pisma formalne: edytorstwo, efektywność komunikacyjna. Nazwy własne (osobowe, miejscowe, firmowe) jako element etykiety językowej; tendencja do nieodmienności. Język Internetu a norma językowa? Standardy zachowań komunikacyjnych w elektronicznych środkach komunikacji. Etykieta i grzeczność językowa.

ATC-WH-LOGOP-L3DZ (2020/2021) Ortografia i interpunkcja w nauczaniu języka polskiego jako obcego gr. 1

Historia polskiej ortografii, ewolucja zasad pisowni, współczesne zasady: fonetyczna, morfologiczna, historyczna, konwencjonalna. Użycie wielkiej i małej litery. Pisownia łączna i rozdzielna. Pisownia ó-u, rz-ż, ch-h. Zapisywanie głosek nosowych i miękkich. Pisownia wybranych grup spółgłoskowych, samogłoskowych, przedrostków i przyrostków. Użycie kropki, średnika, znaku zapytania i znaku wykrzyknienia. Użycie przecinka w zdaniach złożonych i pojedynczych. Użycie dwukropka i myślnika. Cudzysłów. Techniki nauczania pisowni.

ATC-WH-LOGOP-L3DZ (2020/2021) Ortografia i interpunkcja w nauczaniu języka polskiego jako obcego gr. 2

Historia polskiej ortografii, ewolucja zasad pisowni, współczesne zasady: fonetyczna, morfologiczna, historyczna, konwencjonalna. Użycie wielkiej i małej litery. Pisownia łączna i rozdzielna. Pisownia ó-u, rz-ż, ch-h. Zapisywanie głosek nosowych i miękkich. Pisownia wybranych grup spółgłoskowych, samogłoskowych, przedrostków i przyrostków. Użycie kropki, średnika, znaku zapytania i znaku wykrzyknienia. Użycie przecinka w zdaniach złożonych i pojedynczych. Użycie dwukropka i myślnika. Cudzysłów. Techniki nauczania pisowni.

ATC-WH-LOGOP-L3DZ (2020/2021) Wiedza o współczesnym języku polskim gr. 1

Właściwości komunikacji językowej. Znaczenie w języku. Słownictwo i jego organizacja. Formacje słowotwórcze w zasobie współczesnej polszczyzny. Zasób kategorii i typów słowotwórczych. System fleksyjny języka polskiego. Kategorie deklinacyjne i koniugacyjne oraz ich wykładniki. Jednostki składniowe języka i związki między nimi. Typy wypowiedzeń prostych i złożonych. Struktura składniowa tekstu.

ATC-WH-LOGOP-L3DZ (2020/2021) Wiedza o współczesnym języku polskim gr. 2

Właściwości komunikacji językowej. Znaczenie w języku. Słownictwo i jego organizacja. Formacje słowotwórcze w zasobie współczesnej polszczyzny. Zasób kategorii i typów słowotwórczych. System fleksyjny języka polskiego. Kategorie deklinacyjne i koniugacyjne oraz ich wykładniki. Jednostki składniowe języka i związki między nimi. Typy wypowiedzeń prostych i złożonych. Struktura składniowa tekstu.

ATC-WF-LOGOP-L1DZ-(2020/2021) Leksykologia i stylistyka gr.1

Zajęcia przeznaczone dla studentów I roku Logopedii. Mają na celu ugruntowanie podstawowych wiadomości z leksykologii i leksykografii.

ATC-WF-LOGOP-L1DZ-(2020/2021) Leksykologia i stylistyka gr.2

Kurs przeznaczony dla studentów I roku Logopedii.  Ma na celu ugruntowanie wiadomości z leksykologii i leksykografii.

ATC-MWB-Bioinformatyka - Biologia komórki i metabolizm

Kurs Biologia komórki i metabolizm dla kierunku Bioinformatyka

ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) M01_B1_Organizmy modelowe-komórki ssacze
ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) M01_B1_Pracownia indywidualna II

Pracownia indywidualna II (rotacyjna).

ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) M03_B1_FUNDAMENTY Budowa, różnorodność i środowisko życia
ATC-MWB-BTCH-MU1DZ-(2020/2021) Laboratorium z wirusologii

Ćwiczenia laboratoryjne w sali ćwiczeniowej i on-line (2h) zapoznające z podstawowymi technikami pracy z wirusami (namnażanie w hodowli komórek, oznaczanie miana, obserwacja efektu cytopatycznego, barwienie immunohostochemiczne). Zaliczenie ćwiczeń na podstawie oceny pracy na ćwiczeniach (zrozumienie ćwiczenia, organizacja pracy, praca w grupie, obliczenia, interpretacja wyników) i oceny z testu zaliczającego (pytania zamknięte i otwarte).

ATC-MWB-BTCH-MU2DZ-(2020/2021)Zastosowanie wirusów w biotechnologii

Wykład (do wyboru) dla II roku magisterskich studiów uzupełniających na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii, poświęcony modyfikacjom wirusów na potrzeby biotechnologii, wektorom wirusowym i opracowywaniu leków przeciwwirusowych.

ATC-MWB-MU1DZ-(2020/2021)-Protein biochemistry lab
Mikrobiologia ogólnaSeminarium Publikacje doświadczalne

Kontynuacja kursu Seminarium "Publikacje doświadczalne w biologii molekularnej i biotechnologii" W WARUNKACH KWARANTANNY będzie się odbywać wg następującego schematu i zamieszczonego harmonogramu, przy użyciu tej platformy PE (o ile ten sposób zadziała):

- idea jest taka, by w poniedziałki i piątki sprawdzali państwo platformę PE, logując się przez Portal Edukacyjny. 

- do czwartku, g.23.55 prelegenci zamieszczają dla prowadzącego za pomocą tej platformy  swoje prezentacje razem z ich tekstem (np. jako notatki pod slajdami lub nagraną prezentację w tekstem mówionym - dla odważnych) oraz publikację (dla pierwszej prezentacji tę, z której prezentujemy wynik).

- do następnej niedzieli g.23.55 prowadzący ma czas, by sprawdzić, ew. zweryfikować prezentacje i zadać do nich pytania, prelegentom i reszcie studentów, 

- do następnego czwartku umieszczają państwo swoje odpowiedzi, komentarze

- do kolejnej niedzieli prowadzący sprawdza, weryfikuje, komentuje odpowiedzi.

- a w międzyczasie zaczynamy już pracę nad następną prezentacją.

- PRZYPOMINAM, ŻE JĘZYKIEM DRUGIEJ PREZENTACJI JEST ANGIELSKI, DYSKUSJA W JĘZYKU POLSKIM LUB ANGIELSKIM, DO WYBORU

Nie znam jeszcze tej platformy, jesli napotkamy problemy techniczne, to będziemy się zastanawiać nad rozwiązaniami alternatywnymi.

testowy
Wirusologia molekularna
Chemia teoretyczna - grupa ćwiczeniowa I

Ćwiczenia z chemii teoretycznej dla I MSU na kierunku chemia, grupa I

Chemia teoretyczna - grupa ćwiczeniowa II

Ćwiczenia z chemii teoretycznej dla I MSU - grupa II

Chemia teoretyczna - grupa ćwiczeniowa III

Ćwiczenia z chemii teoretycznej dla I MSU  - grupa III

Chemia teoretyczna - wykład

Wykłady z chemii teoretycznej dla I MSU na kierunku chemia

ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/2021) Kultura Skandynawii

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu kultury krajów skandynawskich, obejmującej m.in. sztukę, architekturę oraz muzykę, a także wybranych obszarów problemowych, takich jak zewnętrzne i wewnętrzne spojrzenie na Północ kulturową, rola starożytności i mitologii nordyckiej, dążenia integracyjne i jego meandry, znaczenie edukacji nieformalnej i stowarzyszeń w modernizacji nowożytnej Północy, kulturowe problemy społeczeństwa dobrobytu, skandynawskie polonica i polonia vs polskie inspiracje Północą i inne. Student uzyskuje również zasób wiadomości związanych z różnorodnymi nordyckimi tradycjami, nordycką myślą technologiczną oraz markami omawianego obszaru kulturowego. Zamysłem tego przedmiotu jest także umożliwienie studentowi wykorzystania wiedzy na temat różnych gałęzi działalności kulturowej w Skandynawii, na przykład przy organizowaniu bądź przy okazji uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, konferencjach, seminariach, czy też innych imprezach promujących skandynawską kulturę.


Literatura

Berggren Brit, Hastrup Kirsten, Den nordiske verden, Gyldendal 1992.

Ciesielski Zenon, Nad pojęciem kultury skandynawskiej, w: Z dziejów Polski i Skandynawii. Rozprawy i studia na dziesięciolecie Instytutu Polsko-Skandynawskiego, Kopenhaga 1995.

Griffiths Tony, Skandynawia. Wojna z trollami. AMF Plus Group 2011.

Klinge Matti, Kraje    północne    (Norden)    a  Europa, Północ, natura, ubóstwo – tło nordyckiej tożsamości, w: tegoż, Fińska tradycja. Eseje o strukturach i tożsamościach Północy, przeł. Jarosław Suchoples, Wrocław 2006

Znamierowska-Prüfferowa Maria, Przyczynek   do   znajomości   ludoznawstwa   w   Skandynawii, Danii i Finlandii, „Lud”, t. 43
Piotrowski Bernard, Tradycje jedności Skandynawii. Od mitu wikińskiego do idei nordyckiej, Poznań 2006, s. 60-84
Bischoff, Ulrich. 2005. Edvard Munch 1863-1944, Köln: Taschen.
Chymkowski, Roman. Pessel, Włodzimierz Karol (red.). 2009. Islandia: wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze,Warszawa: Wydawnictwo Trio/Collegium Civitas.
Cowie, Peter. 2005. Cool and Crazy. Modern Norwegian Cinema 1990-2005, Oslo: Norwegian Film Institute.
Fiell, Peter, Fiell, Charlotte. 2005. Scandinavian Design, Kolonia: Taschen
Freeman, Julian (red.). 1989. Landscapes from a High Latitude. Icelandic Art 1909-1989. London: Lund Humpphries.

Jackson David, The Modern Breakthrough 1860-1920, Hirmer, 2012.
Pallas, Hynek. 2009. Nowe kino szwedzkie, tłum. Barbara Gawryluk, Anna Topczewska, Kraków: Ha!Art.
Piotrowska, Anita (red.). 2000. Szukając von Triera, Kraków: Rabid.
Piprek, Mieczysław. 1988. Architektura Finlandii, Warszawa: Arkady.

Plummer Henry, Nordic Light. Modern Scandinavian Architecture, Thames & Hudson 2012.
Puvogel, Renate. 2006. Carl Larsson 1853-1919. Akwarele i rysunki, Köln: Taschen.
Smith, Key Frederick. 2002. Nordic Art Music: from the Middle Ages to the third millenium, Westport: Praeger.

Laaksonen Mikko, Architect Erik Bryggman: Works, Rakennustieto 2016.

Grabowska Anna, Arne Jacobsen i współczesne wzornictwo duńskie, Duński Instytut Kultury 2000.

Svanholm Lise, Malerne på Skagen, Gyldendal 2001.

Nørregård-Nielsen Hans Edvard, Dansk kunst- Tusind års kunsthistorie, Gyldendal 2006.

Sørensen Øystein, Bo Stråth, The Cultural Construction of Norden, Scandinavian Uniwersity Press 1997.

 

 

ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/2021) Kultury arktyczne

Kurs ma na celu poszerzenie granic tradycyjnie pojmowanej kultury skandynawskiej. Współtworzy podstawy do lepszej komunikacji międzykulturowej, problematyzując pojęcie inności, obcości i tożsamości.


Literatura

1. Zagadnienia ogólne
Burszta, W. J., Antropologia kultury, Poznań 1998


Szczegółowa lista lektur dostępna dla uczestników kursu

ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/2021) Wybrane zagadnienia z literatury Danii

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą o najważniejszych zjawiskach literatury duńskiej, ze szczególnym uwględnieniem ostatnich 200 lat oraz doskonalenie umiejętności interpretacji utworów literackich różnych epok. Kurs zorientowany jest na rozpoznanie specyfiki dzieł literackich w ich kontekstach macierzystych, historycznych i na refleksję o ich znaczeniu w czasach współczesnych w kontekście wielorakiego transferu międzykulturowego.


Literatura

Lista lektur obowiązująca na zajęcia:

Hans Christian Andersen, “Krzesiwo”, “Stokrotka”, “Cień”; (przekład: Bogusława Sochańska)

Søren Kierkegaard, Dziennik uwodziciela; (przekład: Marek Hammermeister)

J.P. Jacobsen, Niels Lyhne;

Herman Bang, Przy drodze;

Johannes V. Jensen, Upadek króla;

Karen Blixen, opowiadanie: Uczta Babette; powieść: Pożegnanie z Afryką

Tom Kristensen, Zniszczenie;

Martin A. Hansen, Kłamca;

Tage Skou-Hansen, Nagie drzewa;

Peter Høeg, Smilla w labiryntach śniegu;

Helle Helle Prom do Puttgarden;

Knud Romer, Ten, kto mrugnie, bosi się śmierci;

 

Lista lektur do pisemnej recenzji:

Hans Christian Andersen, Baśnie (pozostałe)

St. St. Blicher, „Wędrowny kramarz” ( w zbiorze “Anegdoty losu”);

Gustav Wied, Złośliwość wcielona;

Martin Andersen Nexø, Pelle zwycięzca;

Jacob Paludan, Jørgen Stein;

Karen Blixen, opowiadania z tomów: Uczta Babette, Zimowe opowieści, Siedem niesamowitych opowieści

Hans Christian Branner, Opowiadania; Zabawki;

Jørgen-Frantz Jacobsen, Barbara;

Karl Gjellerup, Młyn na wzgórzu;

William Heinesen, Wyspy dobrej nadziei;

Leif Panduro, Inny świat Daniela;

Klaus Rifbjerg, Chroniczna niewinność;

Hans Scherfig, Stracona wiosna;

Peter Seeberg, Poszukiwanie;

Villy Sørensen, Przedziwne historie;

Jonas T. Bengtsson, Submarino;

Peter Høeg, Kobieta i małpa;

Carsten Jensen, My, topielcy;

Janina Katz, Moje życie barbarzyńcy; Opowieści dla Abrama; Pucka;

 

Rozpiska zajęć:

15.02 – wprowadzenie do przedmiotu: omówienie programu kursu, warunków otrzymania zaliczenia i dopuszczenia do egzaminu; okres staroskandynawski i początki piśmiennictwa

22.03 – średniowiecze, reformacja, barok w literaturze duńskiej

29.02 – oświecenie, preromantyzm i romantyzm

07.03 – Hans Christian Andersen, “Krzesiwo”, “Stokrotka”, “Cień”;

14.03 – Søren Kierkegaard, ”Dziennik uwodziciela”

21.03 – Święto UG (dzień wolny od zajęć - zajęcia odrabiane 1 czerwca)

28.03 - Święta Wielkanocne 

4.04. - J.P. Jacobsen, Niels Lyhne 

11.04 - Herman Bang, Przy drodze

18.04 - Johannes V. Jensen, Upadek króla;

25.04 - Konferencja jubileuszowa Katedry Skandynawistyki (obecność obowiązkowa dla wszystkich studentów)

02.05 - Dzień Rektorski 

09.05 - Karen Blixen, opowiadanie; Uczta Babette; powieść: Pożegnanie z Afryką;

16.05 - Tom Kristensen, Zniszczenie;

23.05 - Martin A. Hansen, Kłamca; Tage Skou-Hansen, Nagie drzewa;

30.05 - Peter Høeg, Smilla w labiryntach śniegu;

1.06 - Helle Helle Prom do Puttgarden Knud Romer, Ten, kto mrugnie, bosi się śmierci;

6.06 - Knud Romer, Ten, kto mrugnie, boi się śmierci 

 

ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/2021) Wybrane zagadnienia ze współczesnej kultury Skandynawii

Celem kursu jest przekazanie pogłębionej wiedzy o współczesnych realiach z zakresu kultury krajów nordyckich, obejmującej m.in. sztukę, architekturę oraz muzykę, a także wybranych obszarów problemowych (np. zewnętrzne i wewnętrzne spojrzenie na Północ lub status kultury dziecięcej.) Student uzyskuje zasób wiadomości związanych z tradycjami tego obszaru. Zamysłem przedmiotu jest też umożliwienie wykorzystania wiedzy na temat różnych gałęzi działalności kulturowej w Skandynawii przy organizowaniu bądź przy okazji uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, konferencjach, seminariach lub innych imprezach promujących skandynawską kulturę.


Literatura

Literatura wykorzystywana podczas zajęć (wybór):
• Abrecht, Birgit. 2000. Architectural Guide to Iceland, Reykjavík: Mál og menning.
• Arnold-Rutkiewicz, Bogna i in. 1994. Thorvaldsen w Polsce: katalog wystawy: 17 października 1994-22 stycznia 1995, Zamek Królewski w Warszawie - Biblioteka  Stanisławowska, Warszawa: Arx Regia.
• Askeland, Jan. 1971. Norwegian Painting. A survey, Oslo: J.G. Tanum Forlag.
• Barucki, Tadeusz. 1980. Alvar Aalto, Warszawa: Arkady. 
• Barucki, Tadeusz. 1982. Architektura Norwegii, Warszawa: Arkady.
• Barucki, Tadeusz. 1983. Architektura Danii, Warszawa: Arkady.
• Barucki, Tadeusz. 1984. Arne Jacobsen, Warszawa: Arkady.
• Barucki, Tadeusz. 1987. Ralph Erskine, Warszawa: Arkady
• Barucki, Tadeusz. 1989. Architektura Szwecji, Warszawa: Arkady.
• Bergendal, Göran i in. 1998. Music in Sweden, Stockholm: Svenska Institutet.
• Bischoff, Ulrich. 2005. Edvard Munch 1863-1944, Köln: Taschen.
• Burrows, John; Wiffen, Charles (red.). 2006. Muzyka poważna, Warszawa: Wiedza i Życie.
• Chymkowski, Roman. Pessel, Włodzimierz Karol (red.). 2009. Islandia: wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze, Warszawa: Wydawnictwo Trio/Collegium Civitas.
• Ciesielski, Zeno. 1995. Nad pojęciem kultury skandynawskiej, w: Z dziejów Polski i Skandynawii. Rozprawy i studia na dziesięciolecie Instytutu Polsko-Skandynawskiego, pod red. Eugeniusza S. Kruszewskiego i Emila Ashøja, Kopenhaga.
• Cornell, Henrik. 1970. Den svenska konstens historia. Del 1: från vikingatiden till 1700-talets slut, Stockholm: Bokförlaget Adus/Bonniers. 
• Cowie, Peter. 2005. Cool and Crazy. Modern Norwegian Cinema 1990-2005, Oslo: Norwegian Film Institute.
• Daun, Åke. 1994. Svensk mentalitet. Raben Prisma.Engblom, Sören. 1999. Kultura szwedzka. Sztuka współczesna, Sztokholm: Instytut Szwedzki
• Fahr-Becker, Gabriele. 2004. Świadomość narodowa w „świetle Północy“. Skandynawia, w: tegoż: Secesja, Königswinter: Könemann, s. 283-311.
• Fonkowicz, Jerzy. 1976. O czym śpiewa kantele: rzecz o Finlandii, Warszawa: Nasza Księgarnia.
• Franczak, Mateusz. 2006. Jak odnieść muzyczny sukces, będąc urodzonym w Skandynawii. Poradnik dla opornych, Glissando, nr 8, s.104-106.
• Freeman, Julian (red.). 1989. Landscapes from a High Latitude. Icelandic Art 1909-1989. London: Lund Humpphries. 
• Freeman, Julian (red.). 1989. Landscapes from a High Latitude. Icelandic Art 1909-1989. London: Lund Humpphries. 
• Gianadda, Roberta, 2011,Celtowie, Germanie i wikingowie. Leksykon cywilizacje, Wydawnictwo: Arkady, ss.384
• Griffiths Tony, 2011, Skandynawia. Wojna z trollami, Andrzej Findeisen - A.M.F. Plus Group, ss. 374
• Halioski, Lesław. 2007. Islandia: historia –geografia – język – kultura – ludzie, w: tegoż: Björk, Poznań: In Rock, s. 13-19. 
• Harding, Paul/Bindloss Joe. 2004. Islandia, Przewodnik Pascala, Warszawa: Pascal. [s. 1-25]
• Herlitz, Gillis. 2005. Kulturgramamtik. Uppsala Publishing House AB.

• Herlitz, Gillis. 2012. Svenskar: hur vi är och varför. Liber.
• http://thorvaldsensmuseum.dk
• Inside Björk (DVD), inne.
• Islandia: Podróże marzeń, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2007. 
• Kappel, Vagn. 1967. Contemporary Danish Composers, København: Det danske selskab.
• Kapuściński, Ryszard. 2006. Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku, w: tegoż: Ten Inny, Kraków: Znak, s.65-76.
• Klinge Matti, Kraje północne (Norden) a Europa, Północ, natura, ubóstwo – tło nordyckiej tożsamości, w: tegoż, Fińska tradycja. Eseje o strukturach i tożsamościach Północy, przeł. Jarosław Suchoples, Wrocław 2006.
• Klinge, Matti. 2006. Północ, natura, ubóstwo – tło nordyckiej tożsamości, ,w: tegoż: Fińska tradycja. Eseje o strukturach i tożsamościach Północy, Wrocław: Atut, s. 297-310.
• Laaksonen, Pekka. 1999. Sauna, [w:] Finland: a cultural encyclopedia, (red.) Olli Alho, Helsinki: Finnish Literature Society, s. 278-279. 
• Lahti, Louna. 2006. Alvar Aalto 1898-1976. Raj dla zwykłego człowieka, Köln: Taschen. 
• Lange, Kristian; Östvedt, Arne. 1958. Norwegian Music. A Brief Survey, London: Dennis Dobson.
• Piotrowski Bernard, Tradycje jedności Skandynawii. Od mitu wikińskiego do idei nordyckiej, Poznań 2006, s. 60-84
• Piprek, Mieczysław. 1988. Architektura Finlandii, Warszawa: Arkady.
• Podhajski, Marek. 1997. Dictionary of Icelandic Composers, Warszawa: Akademia Muzyczna  im. F. Chopina, s. 30-49]
• Poulsen, Vagn; Lassen, Erik. 1974. Dansk kunsthistorie 1-4, København: Politikens Forlag.
• Pudlak, Miroslav. 2006. Fiński cud, Glissando, nr 8, s.45-48. 
• Puvogel, Renate. 2006. Carl Larsson 1853-1919. Akwarele i rysunki, Köln: Taschen.
• Sawicka, Aleksandra. 2006. Modelka Gustava Vigelanda, [w:] Dagny Juel Przybyszewska. Fakty i legendy, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, s. 179-187.
• Serraino, Pierluigi. 2005. Eero Saarinen 1910-1961. A Structural Expressionist , Köln: Taschen.
• Sigurdsson, Hannes. 2003. Masters of the Third Dimension, Reykjavik: Akureyri Art Musem. 
• Smith, Key Frederick. 2002. Nordic Art Music: from the Middle Ages  to the third millenium, Westport: Praeger. 
• Szczecioska, Ewa. 2006. Muzyka Karin Rehnqvist, czyli współczesny panteizm, Glissando nr 8, s. 86-87. 
• www.gallen-kallela.fi
• www.guldalder.dk
• www.karin-rehnqvist.se
• www.mic.stim.se [swedish music information centre]
• www.sauna.fi
• www.skagensmuseum.dk
• www.skulptur.is
• www.snoarc.no [Snøhetta]
• www.umm.is [portal o sztuce islandzkiej, po angielsku]
• www.umm.is [portal o sztuce islandzkiej, po angielsku]
• www.vigeland.museum.no
• Znamierowska-Prüfferowa Maria, Przyczynek   do   znajomości   ludoznawstwa   w   Skandynawii, Danii i Finlandii, „Lud”, t. 43

A 2. Literatura wykorzystywana do samodzielnego studiowania:
• Barucki, Tadeusz. 1980. Alvar Aalto, Warszawa: Arkady.
• Barucki, Tadeusz. 1982. Architektura Norwegii, Warszawa: Arkady.
• Barucki, Tadeusz. 1983. Architektura Danii, Warszawa: Arkady.
• Barucki, Tadeusz. 1989. Architektura Szwecji, Warszawa: Arkady.
• Chymkowski, Roman. Pessel, Włodzimierz Karol (red.). 2009. Islandia: wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze, Warszawa: Wydawnictwo Trio/Collegium Civitas.
• Piprek, Mieczysław. 1988. Architektura Finlandii, Warszawa: Arkady.
• Polacy w Skandynawii (pod redakcją Edwarda Olszewskiego), Panta, Lublin 1997

Materiały multimedialne – prezentowane i analizowane na zajęciach (lista aktualizowana przez prowadzącego kurs dla każdej  edycji studiów).

ATC-WF-SKAND-MU2DZ-(2020/2021) Przekład literacki duński

Kurs wspomagający zajęcia z "Przekładu literackiego" na drugim roku studiów magisterskich dla studentów linii duńskiej 

ATC-WF-SKAND-MU2DZ-(2020/2021) Seminarium magisterskie

Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do pracy nad rozprawą magisterską z dziedziny badań literackich i kulturowych. 


Literatura

Barker, Chris, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. 

Stuart Hall, “The Work of Representation”, [w:] Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, The Open University 1997, s. 15–64.

Bernadetta Darska, „Detektyw czy detektywka? O renegocjowaniu ról płciowych we współczesnej powieści kryminalnej”, [w:] Nowe studia kulturowe, Wydawnictwo UW, 2014, s. 123 – 139. 

Let Me Feel Your Finger First [Richard Squires], „Anthropophagy and Anthropomorphism: Constructing ‘Post-Colonial’ Cannibal”, [w:] Animation Practice, Process & Production, vol. 1, nr 1, 2011. 

Andreja Vezovnik, Tanja Kamin, „Constructing Class, Gender, and Nationality in socialism: a multimodal analysis of food advertisements in the Slovenian magazine NAŠA ŽENA”, [w:] Teorija in praksa, let. 53, 6/2016, s. 1327–1343. 

Tomasz Nowak, „National Dances in the Canon of Polish Culture”, [w:] Musicology Today, vol. 13, 2016, s. 71–87.

Roland Bleiker, David Campbell & Emma Hutchison, “Visual Cultures of Inhospitality”, [w:] Peace Review: A Journal of Social Justice, 26, s. 192–200. 

 

 

ATC-WF-SKAND-SP1DZ-(2020/2021) Kultury arktyczne - podyplomowe

Kurs wspomagający przedmiot "Kultury arktyczne" w ramach Studiów Podyplomowych Skandynawistycznych

Kultura Skandynawii studia podyplomowe

Kurs skierowany jest do słuchaczy Podyplomowych Studiów Skandynawistycznych 

Seminarium licencjackie

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do napisania pracy licencjackiej z zakresu literatury i kultury krajów nordyckich. 

Komunikacja społeczna a przestępczość

Kurs prowadzony jest w związku z sytuacją kryzysową wywołaną koronawirusem. Zajęcia wykładowe z Komunikacji społecznej a przestępczości od 17.03 odbywają się metodą zdalną.

OPINIA PUBLICZNA 2020

W sytuacji kryzysowej, jaka ma miejsce w związku z koronawirusem, niniejszy kurs , zdalnie, ma na celu 

zapoznanie studentów z zasadami tworzenia i mechanizmami funkcjonowania opinii publicznej, określenie czynników publikotwórczych, struktury opinii publicznej oraz  mechanizmów jej wydawania. Dodatkowymi aspektami będzie analiza roli psychotechnik i socjotechnik w kształtowaniu opinii.

ATC-WMFI-BIONF-LIC3DZ-(2020/2021) Struktury danych i bazy danych
ATC-WMFI-MAT-LIC3DZ-(2020/2021) Elementarne związki algebry, geometrii i topologii
ATC-WMFI-MAT-MU2DZ-(2020/2021) Elementarne związki algebry, geometrii i topologii
ATC-WMFI-MIX-LIC3DZ-(2020/2021) Bazy danych
ATC-WMFI-MMAD-MU2DZ-(2020/2021) Przygotowanie do projektu zespołowego
ATC-WOiG-OCEAN-L3DZ-(2020/2021) Matematyka dla oceanografów
Bazy danych / 2020
Matematyka dla Oceanografii
Modelowanie matematyczne i analiza danych 2018/2019

Kurs utworzony w celu komunikacji opiekuna roku ze studentami rozpoczynającymi naukę w roku akademickim 2018/2019.

Struktury danych i bazy danych / 2020

Literatura

 1. A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman,  Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, WNT 1983.
 2. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT 1996.
 3. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 1998.
 4. C.J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT 2000
 5. R. Elmasri, S. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion 2005
 6. J. Jędrzejowicz, Bazy danych, Wyd. UG 2004
 7. N. Wirth,  Algorytmy+struktury danych=programy, WNT 1989.
 8. R. Stones, N. Matthew, Od podstaw. Bazy danych i PostgreSQL, Helion 2002
 9. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT 2000.


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.