Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

Kurs realizowanych w ramach studiów podyplomowych

Kontrola i egzekucja zobowiązań podatkowych

Zajęcia e-learningowe do wykładu pt. Kontrola i egzekucja zobowiązań podatkowych

 


Literatura

D. Strzelec, M. Łoboda, Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Warszawa 2017

 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. 2017 r. poz. 20168 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2016  r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1947 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)

Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Kurs e-learningowy do ćwiczeń z przedmiotu Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy


Literatura

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 z późn. zm.)

Podatki bezpośrednie

Kurs wspomagający do ćwiczeń z przedmiotu "Podatki bezpośrednie"


Literatura

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.)

Podatki i opłaty samorządowe
Podatki pośrednie

Kurs wspomagający ćwiczenia z przedmiotu Podatki pośrednie


Literatura

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 z późn. zm.)

SP Podatki i prawo podatkowe

Studia adresowane są do wszystkich osób legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim na dowolnym kierunku, którzy mają zamiar skoncentrować swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej –  dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji. wsród materiałów znajdują się, według wyboru wykładowców prezentacje, orzeczenia, pozycje literatury uzupełniającej, pytnai kontrolne uznane przez nich za istotne


Literatura

Podatki. Ujednolicone przepisy, Wydawnictwo Legis- Prawo i Ekonomia, stan prawny na październik 2018

Stabilność fiskalna
Systemy i procedury podatkowe

Kurs wspomagający do wykładu z przedmiotu: Systemy i procedury podatkowe


Literatura

D. Strzelec, M. Łoboda, Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Warszawa 2017.

 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. 2017 r. poz. 20168 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2016  r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1947 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)

Edukacyjne zastosowania komputerów - pedagogika specjalna_2018/2019 semestr zimowy

kurs adresowany do studentów I roku pedagogiki specjalnej w roku akademickim 2018/19 w semestrze zimowym


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:
Proponowane materiały i artykuły dostępne w sieci i na platformie edukacyjnej
McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007
Siemieniecki B. (red.) Pedagogika medialna, t 1 i 2, Adam Marszałek, Toruń 2007
Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007
Levinson P., Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Warszawa 2010
B. Literatura uzupełniająca
Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007
Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007
Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006
Penkowska G., Komputery w edukacji. Od przedmiotu do metody kształcenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009
Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych, PWN, Warszawa 2010
Wallace P., Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001

 

Media w edukacji - fakultet_ Wczesna Edukacja_ 2018_semestr letni

Założenia i cele przedmiotu:

Studenci poznają rolę mediów w edukacji i ich znaczenie: zdrowotne, społeczne, prawne i emocjonalne oraz konteksty zagrożeń ze strony mediów. Nabywają umiejętność krytycznej oceny zarówno teoretycznych założeń, jak i praktycznych rozwiązań wpływu mediów na człowieka. Wiedzę na temat zagrożeń prezentują w przygotowanym przez siebie projekcie.​<span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman" :;"="">


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Desmurget M., Teleogłupianie, Czarna Owca, Warszawa 2012
 • Bednarek J., Andrzejewska A., Cyberświat: możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo Akademickie Żak,Warszawa 2009
 • Small G., Vorgan G., iMózg, Vesper, Poznań 2011

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Spitzer M., Cyfrowa demencja, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2013
 • Carr B., Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Helion 2013
 • Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Krakow 2010

B. Literatura uzupełniająca

 • Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2011
 • Baudrillard J., Pakt jasności. O inteligencji Zła, Warszawa 2005
 • <span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman" :;"="">Kwieciński Z., Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne, Wrocław 2007
Seminarium magisterskie 2016-2018

Seminarium magisterskie dla studentów pedagogiki


Literatura

Literatura podstawowa z zakresu Edukacji medialnej

 

 1. Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 2. Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2013
 3. Desmurget M., Teleogłupianie, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2012
 4. Gajda J., Media w Edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005
 5. Goban – Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania. Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1991
 6. Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007
 7.  Kvale S., Interviews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego., Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2004
 8. Levinson P., Nowe, nowe media., Wydawnictwo WAM, Kraków 2010
 9. Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006
 10. Penkowska G., Komputery w Edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009
 11. Penkowska G. Meandry e-learningu, Difin, Warszawa 2010,
 12. Penowska G. (red.), Społeczne konteksty Edukacji Medialnej, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2013
 13. Penkowska G., (red.), Fenomen Facebooka, Katedra, Gdańsk 2014
 14. Pilch T. Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001
 15. Siemieniecki B.(red.), Pedagogika Medialna T.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 16. Siemieniecki B.(red.), Pedagogika Medialna T.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 17. Siemieniecki B.(red.), Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003
 18. Smal G., Vorgan G., iMózg, Jak przetrwać technologiczna przemianę ludzkiej umysłowości, Wydawnictwo Vesper 2011
 19. Sptzer M., Cyfrowa demencja, Wydawnictwo Dobra Literatura 2013
 20. Wallace P., Psychologia Internetu, Poznań 2005
Seminarium magisterskie 2018_2020

 

 1. Kształcenie przez Internet –rodzaje, modele, praktyczne realizacje
 2. Nowoczesne technologie w procesie kształcenia – rola, funkcje, dydaktyka mediów
 3. Rodzina w dobie nowoczesnych technologii – nowy wymiar rodziny, funkcje współczesnej rodziny, rodzina w mediach
 4. Media a patologie – zagrożenia zdrowotne, emocjonalne, społeczne, prawne itd.
 5. Dziecko i media - wpływ reklamy na kształtowanie postaw
 6. Projekty edukacyjne –rola, rodzaje, cele i zadania projektów,
 7. Komputer w edukacji osób niepełnosprawnych
 8. Rola mediów w stymulowaniu twórczości dzieci
 9. Media w wymiarze społecznym i indywidualnym

Literatura
 1. Penkowska G., Komputery w edukacji. Od przedmiotu do metody kształcenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009
 2. Penkowska G., Meandry e-learningu, DIFFIN, Warszawa 2010
 3. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 4. Siemieniecki B. (red) Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki 1,2. PWN, Warszawa 2007.
 5. Szymański M. S., O metodzie projektów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000.
 6. Wallace P., Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001. 
Seminarium magisterskie 2019/2021

 Kurs zawiera materiały wspomagające zajęcia dla studentów, umożliwia wymianę informacji między studentami i prowadzącą zajęcia, a także gromadzi prace studenckie wytworzone na zajęciach i przesłane do oceny.


Literatura

 Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
Penkowska G., Komputery w edukacji. Od przedmiotu do metody kształcenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
Penkowska G., Meandry e-learningu, DIFFIN, Warszawa 2010.
Siemieniecki B. (red) Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki 1,2. PWN, Warszawa 2007.
Szymański M. S., O metodzie projektów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000.
Wallace P., Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001.

Zagrożenia ze strony mediów_ pedagogika specjalna 2018_sem. letni

Studenci poznają zdrowotne, społeczne, prawne i emocjonalne konteksty zagrożeń ze strony mediów. Nabywają umiejętność krytycznej oceny zarówno teoretycznych założeń, jak i praktycznych rozwiązań wpływu mediów na człowieka.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Desmurget M., Teleogłupianie, Czarna Owca, Warszawa 2012

Bednarek J., Andrzejewska A., Cyberświat: możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo Akademickie Żak,

Warszawa 2009

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Carr B., Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Helion 2013

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007

B. Literatura uzupełniająca

Spitzer M., Cyfrowa demencja, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2013

Baudrillard J., Pakt jasności. O inteligencji Zła, Warszawa 2005

Translatorium językowe (angielski)

Translatorium językowe z języka angielskiego dla studentów historii II stopnia


Literatura

Opracowania historyczne oraz teksty źródłowe.

MULTIMEDIA W NAUCZANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Kurs "Multimedia w nauczaniu przedsiębiorczości" jest adresowany do słuchaczy studiów podyplomowych Podstaw Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej.

Jest kursem wspomagającym ćwiczenia, uzupełniającym zajęcia w formie e-learningu.

Zapraszam!!!

Dorota Piekarska


Literatura

Bartz B. Projekt jako nowoczesna metoda w procesie edukacji i pracy społeczeństwa informacyjnego. Pedagogika Pracy. - 2008, nr 52, s. 85-92.

Bogacz J. Ciemna strona Internetu ,Meritum,2, 12-15, 2010

Dąbrowski M. E-learning 2.0 - przegląd technologii i praktycznych wdrożeń, Ementor nr 1 (23) / 008

Golat R. Prawo autorskie i prawa pokrewne, 2006

Gołębniak B. Uczenie metodą projektów, 2002

Kitowska D. Projekt edukacyjny i inne formy uczenia się we współpracy, 2003

Kruk J. Doświadczenie, reprezentacja i działanie wśród rzeczy i przedmiotów, 2008

Margulis L. Gry w wirtualnym środowisku nauczania, E-mentor nr 1 (8) / 2005

Meger Z. Motywacja w nauczaniu zdalnym. E-mentor 4 (26), 29-35, 2008

Mieszaniec J. Kształcenie na odległość metodą symulacyjnej gry decyzyjnej w aspekcie pracy grupowej, E-mentor nr 5 (37) /2010

Plebańska M. E-learning. Tajniki edukacji na odległość, 2001

Płachecka L.: Wykorzystanie metody projektów w kształceniu praktycznym. Nowa Edukacja Zawodowa 2001 nr 4 s. 8-10

Potocka B. Projekty edukacyjne, 2002

Sysło M. e-podręcznik do nauczania nowoczesnych technologii, 2004

Szabłowski S. E-learning dla nauczycieli, 2009

Ślipko B.: Metoda projektów w edukacji europejskiej. Nowe w Szkole 2000/2001 nr 10 s. 13-14

Wal I.: O teorii projektów praktycznie. Nowe w Szkole 2004 nr 1 s. 18-21

Zieliński Z. E-learning w edukacji. Jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną, 2012

Techniki neuromodulacyjne ośrodkowego układu nerwowego

Celem kursu jest zapoznanie z metodami manipulacyjnymi stosowanymi w obrębie ośrodkowego układu nerwowego: nieinwazyjnymi technikami neurostymulacji (przezskórna elektrostymulacja nerwów (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation - TENS), przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS), przezczaszkowa bezpośrednia stymulacja prądowa (Transcranial Direct Current Stimulation - tDCS)) jak i głęboką stymulacją mózgu (Deep Brain Stimulation, DBS) – chirurgiczną metodą leczenia, polegającą na implantacji rozrusznika mózgu, który wysyła impulsy elektryczne do określonej części/struktury mózgu. Techniki neuromodulacyjne wykorzystywane są w terapii chorób związanych z zaburzeniami motorycznymi oraz psychiatrycznymi ośrodkowego układu nerwowego (w chorobie Parkinsona, drżeniu samoistnym, dystonii, przewlekłym bólu, syndromie Tourettea, depresji, zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych i wielu innych).


Literatura

Daniel Tarsy “Deep Brain Stimulation in Neurological and Psychiatric Disorders. Current Clinical Neurology” Springer, 2008.

Jamie Talan. “Deep Brain Stimulation: A New Treatment Shows Promise in the Most Difficult Cases” Dana Press, New York, Washington, D.C. 2009.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 1
Turystyka zrównoważonaTematyką zajęć są relacje między turystyką a środowikiem naturalnym i kulturowym. Studenci mają okazję poznać zasady zarządzania podmiotami operującymi w sferze turystyki w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku. 
Literatura
 
Zarządzanie strategiczneKurs dotyczy wybranych kwestii związanych z zarzadzaniem strategicznym w przedsiębiorstwie. 
Literatura
 
Entrepreneurship and Business Success

Kurs powstały w ramach projektu Uniwersytet Jutra, adresowany do studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.

Osobą kontaktową odpowiedzialną za kurs jest dr Andrzej Poszewiecki (poszewiecki@panda.bg.univ.gda.pl)


The course has been created as a part of the Tomorrow University project. If you want to enroll on the course, please e-mail Andrzej Poszewiecki (poszewiecki@panda.bg.univ.gda.pl) to get a password.


Literatura

brak

Kreatywność

Kreatywność


Literatura

1) E. Nęcka, J. Orzechowski, A. Słabosz, B. Szymura, Trening twórczości, Wyd. GWP, Gdańsk 2008

2) E. Nęcka, Psychologia twórczości, Wyd. GWP, Gdańsk 2003 

Kreatywność - Chemia

Kurs wspomagający przedmiot na Wydziale Chemii. 


Literatura

E. Nęcka - Trening twórczości, GWP 2012 

 

 

Kreatywność biznesowa 2018

Kreatywność biznesowa 2018

Wydział Chemii 


Literatura

TBA

Makroekonomia_WZ_2019

Materiały dla wykładu z Makroekonomii na WZ

Marketing bezpośredni

Materiały do wykładu z przedmiotu "Marketing bezpośredni  i interaktywny".


Literatura

Zostanie dodana

Marketing bezpośredni - PDW_niestacjonarne

Kurs z zakresu marketingu bezpośredniego 


Literatura

M. Trojanowski, Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty, PWE, Warszawa 2010 

Marketing polityczny i samorządowyInformacje dla studentów uczestniczących w przdmiocie Marketing polityczny i samorządowy
Literatura
Sergiusz Trzeciak, Kampania wyborcza
Modele biznesowe

Informacja wspomagające kurs Modele biznesowe 

Przedsiębiorczość akademicka

Kurs z zakresu przedsiębiorczości akademickiej 


Literatura

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa, 2006
P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Polityka i zasady, PWE, Warszawa 1992
L. Lewandowska, Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości, ODDK, Gdańsk 1999
L. Lewandowska, Rozwój firmy. Koncepcje zarządzania i finansowania, ODDK, Gdańsk 2001
Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
M. Porter, Strategia konkurencji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994

Przedsiębiorczość akademicka_PDW_niestacjonarne

Kurs dedykowany przedmiotowi do wyboru Przedsiębiorczość akademicka (studia niestacjonarne) 


Literatura

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2006 

Przedsiębiorczość innowacyjna_PDW_niestacjonarne

Kurs dotyczącu przedsiębiorczości. 


Literatura

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Warszawa 2006 

Przywództwo w zarządzaniu projektami

Przedmiot do wyboru 


Literatura

G.C. Avery, Przywództwo w organizacji, PWE, Warszawa 2009

D. Goleman, R. Boyatzis, A. Mckee, Naturalne przywództwo, Jacek Santorki - Wydawnictwo Biznesowe, Warszawa 2002

Seminarium licencjackie_MEM

Kurs seminarium MEM


Literatura

Podana w trakcie zajęć

Studenckie Inicjatywy Gospodarcze

do uzupełnienia


Literatura

do uzupełnienia

Własność intelektualna

kurs z przedmiotu własność intelektualna 


Literatura

TBA

Zarządzanie małą firmą

Kurs wspomagający dla przedmiotu Zarządzanie małą firmą (Wydział Chemii)

ZMP

Kurs z przedmiotu Zarządzanie małym przedsiębiorstwem 


Literatura

TBA

Wnioskowanie Statystyczne II

Laboratoria z Wnioskowania Statystycznego. 

Geografia religiikurs wspomagający przedmiot geografia religii
Literatura

do uzupełnienia

Algorytmy i struktury danychAlgorytmy i struktury danych
Literatura
Brak.
General Translation (Module 1)Podstawy programowania
Literatura
Brak.
Narzędzia informatyczneNarzędzia informatyczne dla Matematyków
Literatura
Brak.
Sieci komputerowe - InfSieci komputerowe dla Informatyki
Literatura
Brak.
Środowisko programistyKurs wspomagający laboratorium z przedmiotu Środowisko programisty
Literatura
Brak.
Błędy i analiza statystyczna w analityce chemicznej 
 1. Podstawy metrologii i dokumentowanie wyników [1 h]
  Pomiar; skale pomiarowe; cyfry znaczące; zasady zaokrąglania liczb; dokumentowanie wyników pomiaru.
 2. Charakterystyka pojedynczej zmiennej [2 h]
  Miary tendencji centralnej i rozrzutu wyników; rozkład normalny; prezentacja rozkładu wyników w formie szeregu rozdzielczego i histogramu; kontrola danych za pomocą statystyk opisowych; identyfikacja punktów odbiegających za pomocą testu Q-Dixona, t-Studenta i reguły 3 sigma.
 3. Określanie błędu oraz niepewności pomiaru [1 h]
  Pojęcie błędu a niepewność pomiaru; błąd względny i bezwzględny; źródła niepewności pomiaru; standardowa niepewność pomiaru, całkowita standardowa niepewność pomiaru, niepewność rozszerzona; szacowanie niepewności standardowej pomiarów bezpośrednich; prawo propagacji niepewności; procedura szacowania niepewności dla pomiarów pośrednich.
 4. Podstawy statystyki [3 h]
  Populacja generalna a próba statystyczna; zasady testowania hipotez statystycznych; rozkład Fishera; test Snedecora; rozkład t-Studenta; test t-Studenta: porównanie średniej z wartością zadaną, porównanie dwóch średnich (przy równych i różnych wariancjach), test dla par wiązanych; jednoczynnikowa analiza wariancji.
 5. Korelacja i regresja liniowa [1 h]
  Pojęcie korelacji pomiędzy zmiennymi; współczynnik korelacji; idea regresji liniowej; wyznaczanie współczynników regresji metodą najmniejszych kwadratów; miary jakości dopasowania modelu; estowanie istotności statystycznej modelu poszczególnych współczynników regresji; modele dla danych kontrolowanych i niekontrolowanych; plany czynnikowe.
 6. Analiza podobieństwa  [2 h]
  Pojęcie podobieństwa obiektów i zmiennych; miary odległości; macierz odległości; metody wyrażania odległości między skupieniami; problem równego wkładu poszczególnych zmiennych i standaryzacja zmiennych; hierarchiczna analiza wiązkowa.
 7. Zaliczenie [1 h]

Literatura

Chemometria w analityce chemicznej<p><span lang="PL">Chemometria jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy, bez której trudno wyobrazić już sobie współczesne badania. Zajmuje się teorią planowania doświadczeń oraz wykonywania pomiarów, a także rozwija techniki wydobywania użytecznej informacji z danych pomiarowych. Wywodzi się z metod modelowania matematycznego i statystyki.</span></p><p><span lang="PL"></span></p><p><span lang="PL">Celami dydaktycznymi są:</span></p><p><span lang="PL"></span></p><p><span lang="PL">1/ Zapoznanie się z nowymi możliwościami płynącymi z zastosowania metod chemometrycznych w chemii.</span></p><p><span lang="PL">2/ Zdobycie umiejętności posługiwania się najważniejszymi metodami chemometrycznymi (wykonywanie analiz i interpretacja uzyskanych wyników).</span></p><p><span lang="PL">3/ Zapoznanie się z dostępnym oprogramowaniem realizującym metody chemometryczne.<br style="" /><br style="" /></span></p><br />
Literatura
Brak
Chemometria w badaniach naukowych 
Literatura
 
MATLAB, Statistica, R i Origin w statystyce i chemometriiBrak
Literatura
Brak.
Metody statystyczne w chemii<p style="text-align:justify;"><strong><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">Cele przedmiotu</span></strong></p><ul><li><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">Zaznajomienie studentów z podstawami metrologii i zasadami dokumentowania wyników, podstawowymi metodami opisu statystycznego oraz metodami szacowania niepewności pomiarów.</span></li><li><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">Kształc</span>enie umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń i testów statystycznych oraz szacowania błędu pomiarowego.</li><li>Kształcenie umiejętności doboru odpowiednich metod statystycznych do specyfiki badanego problemu.</li></ul>
Literatura
<ul><li><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">A. Łomnicki: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.</span><em><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;"></span></em></li><li><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">J. B. Czermiński, A. Iwasiewicz i in.: „Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992 lub wersja starsza tej książki zatytułowana „Metody statystyczne dla chemików”.</span></li><li><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">P. </span><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;color:black;">Konieczka, J. Namieśnik i in.: Ocena i kontrola jakości wyników analitycznych. Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego, Gdańsk 2004.&nbsp;</span><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;"></span></li></ul><br />
Metody walidacji (edycja 2011/2012)Brak
Literatura
Brak
Modelowanie w naukach o środowisku 
Literatura
 
Statystyka cz. II<p>Celem przedmiotu jest nauczenie studenta prawidłowego zaplanowania eksperymentu oraz doboru i stosowania różnych metod analizy statystycznej oraz praktycznego posługiwania się współczesnym oprogramowaniem statystycznym.</p>
Literatura
<div style="padding-top:1px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:-1px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;background-image:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-color:#ffffff;font-size:0.75em;line-height:1.5;"><ul style="padding-left:2.5em;margin-top:0cm;" type="disc"><li><span lang="PL" style="font-size:x-small;">Mazerski J. Podstawy chemometrii. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001.</span></li><li><span lang="PL" style="font-size:x-small;">Dobosz M. Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.</span></li><li><span lang="PL" style="font-size:x-small;">Łomnicki A. 2007. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wyd. III. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.</span></li></ul></div>
Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

 


Literatura

http://www.giodo.gov.pl
http://edugiodo.giodo.gov.pl
materiały szkoleniowe otrzymane na warsztatach dla ABI organizowanych przez KSOIN
Janusz Barta, Paweł Fajgielski, Ryszard Markiewicz – "Ochrona Danych Osobowych". Komentarz

Archeologia powszechna II - Neolit

Kurs wspomagający ćwiczenia na II roku studiów I stopnia na kierunku archeologia


Literatura

     P. Bieliński, Starożytny Bliski Wschód. Od początków gospodarki rolniczej do wprowadzenia pisma, Warszawa 1985.

     N. Cauve, P. Dolukhanov, J. K. Kozłowski, J.-L. van Berg, Le Néolithique en Europe, Paris 2007.

     A. Czekaj-Zastawny, Osadnictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły, Kraków 2008.

     Ch. Fowler, J. Harding, D. Hofmann (red.), The Oxford Handbook of Neolithic Europe, Oxford 2015.

A. Gopher, S. Abbo, S. Lev-Yadun, The "when", the "where" and the "why" of the Neolithic revolution in the Levant, Documenta Praehistorica 28, 2001, 49–61.

M. Kaczanowska (red.), Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epoki kamienia i miedzi, Kraków 2006.

J. Kamieńska, J. K. Kozłowski, Entwicklung und Gliederung der Lengyel- und Pogar-Kulturgruppen in Polen, Warszawa-Kraków 1990.

J. Kmieciński (red.), Pradzieje ziem polskich, t. I, Warszawa-Łódź 1989 (o neolicie).

J. K. Kozłowski (red.), Kultura malicka. Drugi etap adaptacji naddunajskich wzorców kulturowych w neolicie północnej części środkowej Europy, Kraków 1996.

J. Kruk, S. Milisauskas, Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu, Kraków 1999.

M. Nowak, Drugi etap neolityzacji ziem polskich, Kraków 2009.

C. Perlès, An alternate (and old-fashioned) view of Neolithisation in Greece, Documenta Praehistorica 30, 2003, 99–113.

S. Rzepecki, Społeczności środkowoneolitycznej kultury pucharów lejkowatych na Kujawach, Poznań 2004.

Metodologia interpretacji archeologicznych

Kurs wspomagający ćwiczenia specjalizacyjne na kierunku archeologia, studia 2 stopnia stacjonarne, semestr 4


Literatura

Buko A., Urbańczyk P. (red.), Archeologia w teorii i praktyce, Warszawa 2000 (Cz. II– Teoria, s. 65-226).
Childe V. G., O rozwoju w historii, Warszawa 1963.
Childe V. G., Postęp a archeologia, Warszawa 1954.
Gediga B., Piotrowski W., Archeologia kultura ideologie, Biskupin-Wrocław 2004.
Hodder J., Czytanie przeszłości, Poznań 1995.
Hodder I. (red.), Archaeological Theory Today, Cambridge 2001.
Johnson M., Archaeological Theory. An Introduction, Oxford 1999.
Kurnatowski S., Kobusiewicz M.(red.), Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, Poznań 2000.
Lech J., F. M. Stępniowski (red.), V. Gordon Childe i archeologia w XX wieku, Warszawa 1999.
Mamzer H., Archeologia i dyskurs, Poznań 2004.
Minta-Tworzowska D., Klasyfikacja w archeologii jako sposób wyrażania wyników badań, hipotez oraz teorii archeologicznych, Poznań 1994.
Ostoja-Zagórski J., Jakiej archeologii potrzebuje współczesna humanistyka?, Poznań 1997.

Rączkowski, W., Archeologia lotnicza. Metoda wobec teorii, Poznań 2002.
Renfrew C., Bahn P., Archaeology. The Key Concepts, London, New York 2005.
Tabaczyński S. (red.), Kultury archeologiczne a rzeczywistość dziejowa, Warszawa 2000
Trigger B., G., A history of archaeological thought, Cambridge 1989.

Wstęp do pradziejów powszechnych - ćwiczenia

Kurs wspomagający ćwiczenia na I roku studiów I stopnia na kierunku archeologia


Literatura
 • Ciesielska, A., Społeczeństwa Europy pradziejowej. Podręcznik dla studentów archeologii i historii, Poznań 2011.

 • Godłowski K., Kozłowski J. K., Historia starożytna ziem polskich, Warszawa 1976.

 • Kaczanowski, P., Kozłowski, J. K., Najdawniejsze dzieje ziem polskich, Wielka historia Polski, t. 1, Kraków 1998.

 • Kozłowski, J.K., Prehistoria, Encyklopedia historyczna świata, t. 1, Kraków 1999.

 • Ostoja-Zagórski J., Najstarsze dzieje ziem polskich, Bydgoszcz 2005.

 • Ostoja-Zagórski J., Polska w starożytności (500 000 lat p.n.e. - 500 lat p.n.e.), Poznań 1998.


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.