Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Computationtional nanoscience: QSAR, quantum-mechanical and protein-ligand docking methods

To get understanding about nanotechnology, nanoscience, nanomaterials areas. Acquire specific knowledge about computational approaches in nanomaterials’ characterization, analysis and modelling. Students will get basic knowledge on application of quantum-mechanical, quantitative structure-activity relationship (QSAR) and protein-ligand methods for nanoparticles analysis and modelling. In addition, students will learn about some mechanisms of nanomaterials’ activity and toxicity, computational methods of assessing toxicity and predictive toxicity models developing.


Literatura

A. Primary literature:

1. Principles of Nanotechnology. Molecular-Based Study of Condensed Matter in Small Systems

By G Ali Mansoori (University of Illinois at Chicago, USA), Worldscientific, 2005

2. D. YOUNG, in “Computational Chemistry, A Practical Guide for Applying Techniques to Real World Problems” (Wiley-Interscience, New York, 2001).

Leach, Andrew R., Gillet, V.J. An Introduction to Chemoinformatics, Springer, 2007, 256 pages

 

B. Supplementary literature:

Nanoscience and Advancing Computational Methods in Chemistry: Research Progress

By Eduardo A. Castro and A.K. Haghi, 2012, 321 pages.

ATC-WF-CC-L3DZ-(2020/2021) 1BACC Pronunciation

This course will be used if our classes are transferred online. It is integrated on Education Portal and MS Teams.

ATC-WF-CC-L3DZ-(2020/2021) 2BACC Social Aspects of Language

Social Aspects of Language is a course for second-year students of Cultural Communication replacing lectures and classes on the premises of the University. It is integrated on Education Portal and MS Teams.

ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) 1BAN pnja: fonetyka

This course will be used if our classes are transferred online. It is integrated on Education Portal and MS Teams.

ATC-WF-FILANG-L2DZ-(2020/2021) sem.3, zima, lektorat, DE ANGLISTYKA (stac.)

Lektorat języka niemieckiego dla studentów anglistyki, studia stacjonarne, zima, semestr 3, 2020/21


ATC-WF-FILANG-L2ZAO-(2020/2021) sem. 3, zima, Lektorat DE ANGL (NIEstac.)

Lektorat języka niemieckiego dla studentów anglistyki, studia zaoczne, zima,
Lehrwerk: SCHRITTE international neu

ATC-WF-FILANG-L3ZAO-(2020/2021) sem. 5, zima, lektorat DE ANGL (NIEstac.)

Praktyczna nauka języka niemieckiego na poziomie A2-B1.

ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) Übersetzungen A-C Deutsch: „Technik & Ordnung”)

Übersetzungen A-C Deutsch: „Technik & Ordnung” (2020/2021)

ATC-WF-FILANG-TEST (2020/2021) Testowy kurs remisiowy

testowanie gwnerowania linków i działania podgrup w kanałach

ATC-WF-MU1DZ-(2020/2021) IMA-T Übersetzungen A-C (Crashcourse)

...

ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021)Fakultet kierunkowy- metafora jako zjawisko interdyscyplinarne

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami, mechanizmami i zastosowaniami metafory w różnych dziedzinach życia, np  nauka języków obcych, komunikacja (werbalna i niewerbalna), literatura. Treści programowe dotyczą poniższych zagdnień: 

-definicja i zakres pojęcia 

-typologie metafor 

- cechy i elementy procesu metaforyzacji 

- rola metafory w komunikacji werbalnej i niewerbalnej (ze szczególnym uwzględnieniem języka używanego w mediach)

-metafora jak zjawisko międzykulturowe 

- metafora a język perswazji

- rola metafory w procesie edukacyjnym (nauczanie języków obcych). 

- metafora a amalgamacja pojęciowa 

- metafora a metonimia.

ATC-WF-FILANG-L3ZAO-(2020/2021) Wstęp do językoznawstwa
ATC-WF-FILANG-L3ZAO-(2020/2021) Wstęp do językoznawstwa 2
ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) Językoznawstwo kognitywne- ćwiczenia audytoryjne
ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) Językoznawstwo kognitywne- wykład
ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) Seminarium magisterskie dr Joanna Redzimska

Celem seminarium magisterskiego dla studentów specjalności Przetwarzanie Języka Naturalnego jest zapoznanie studentów z warsztatem pracy językoznawcy oraz problematyką związaną z przetwarzaniem języka naturalnego. Cele szczegółowe obejmują przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań badań, pogłębienie znajomości metodologii i warsztatu badań językoznawczych, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji, rozwijanie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, przede wszystkim zbierania i selekcji materiałów, porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu, umiejętności operowania metajęzykiem właściwym dla dziedziny badań, jak również wyboru adekwatnej metodologii badań, rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi, a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Podczas zajęć seminaryjnych będą stosowane elementy tutoringu akademickiego i pracy projektowej. 

ATC-WF-FILANG-MU2ZAO-(2020/2021) Językoznawstwo kognitywne- wykład zao
SP Podatki i prawo podatkowe

Studia adresowane są do wszystkich osób legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim na dowolnym kierunku, którzy mają zamiar skoncentrować swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej –  dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji. Wśród materiałów znajdują się, według wyboru wykładowców prezentacje, orzeczenia, pozycje literatury uzupełniającej, pytania kontrolne uznane przez nich za istotne.Auditor ISO 9001 - ćwiczenia (gr. 314, studia niestacjonarne) Kurs przygotowuje do egzaminu zewnętrznego na auditora wewnętrznego ISO 9001
Obejmuje następujące tematy:
Wymagania normy ISO 9001
Wymagania normy ISO 19011
Zadania i rola auditora
Przebieg i planowanie auditu, procedura auditu, pytania auditowe
Symulacje auditowe

Literatura
Podana na wykładzie.
Auditor wewnętrzny ISO 14001 kopiuj 1
Jakość usług II - studia stacjonarne i niestacjonarne (gr. 435, 414)  Jakość usług
Literatura
 Podana na wykładzie
Modele doskonałości - ćw. 314  
Literatura
 Podana na wykładzie
Ocena oddziaływania na środowisko Celem kursu jest przekazanie studentom informacji na temat metodologii OOŚ oraz jej praktycznego zastosowania. Podczas zajęć studenci nabierają umiejętnośći: interpretacji społeczno - ekonomicznych aspektów zastosowania OOŚ; praktycznego zastosowania procedury OOŚ oraz stosowanych metod; zastosowania metod identyfikacji i analizy potencjalnych wpływów srodowiskowych;  tworzenia raportów OOŚ dla organizacji; oceny i analizy badanego przedsięwzięcia na środowisko. 
Literatura
<p>Obowiązuje literatura podana na wykładzie.</p>
Zarządzanie jakością II - ćwiczenia (grupa 314, studia niestacjonarne)  Praktyczne zajęcia pogłębiające wiedzę z zakresu wykorzystania narzędzi zarządzania jakością.
Literatura
Podana na wykładzie. 
Technologie informacyjne 2016/2017

Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych; praca w systemie Windows; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi - Internet Explorer. Posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów). Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel (arkusze, funkcje, tabele, wykresy). Grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej - funkcje programu PowerPoint. Umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem; bezpieczeństwo danych; prawa autorskie.

Kurs zawiera materiały stanowiące uzupełnienie zajęć prowadzonych w salach komputerowych w siedzibie Wydziału. Materiały zostały przygotowane do samodzielnego zapoznania się przez studentów, zaś przedstawione zadania do wykonania przez uczestników kursu.


Literatura

Literatura zostanie podana podczas trwania zajęć w salach komputerowych Wydziału.

Małgorzata -kurs treningowy

Pierwsze spotkanie w dniu 30. 10. 2013 r.

Dla kogo e-lerning?

Jak zacząć?

...

 


Literatura
  • cheekyG. Penkowska, Komputer w edukacji, Wyd. UG, 2011.

 

Technologie informacyjne

W trakcie trwania kursu nabędą państwo zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane umiejętności z zakresu obsługi programów pakietu Microsoft office (Word, PowerPoint, Excel). Pozwoli to państwu edytować dowolny tekst zgodnie z własnymi potrzebami, tworzyć rozbudowane prezentacje multimedialne z zastosowaniem animacji i nie tylko, a także edytować bazy danych w arkuszach kalkulacyjnych. Przejście kursu w znacznym stopniu ułatwi poprawne edytowanie tekstu w kontekście późniejszych prac naukowych np. pracy magisterskiej. Pozwoli również bezproblemowo wykonywać wszelkie operacje dotyczące obróbki danych związanych z  późniejszą działalnością naukową, jak również tworzyć profesjonalne prezentacje, które będą mogli państwo przedstawiać w szerszym gronie słuchaczy.

Szkolenie z obsługi Panelu Nauczyciela dla nauczycieli akademickich Szkolenie z zakresu obsługi Panelu Nauczyciela
Literatura
Brak.
ATC-WF-FILANG-TEST (2020/2021) renatowy kurs testowy

Sprawdzenie działania PE i MS TEAMS

ATC-WF-LING-L3DZ-(2020/2021)PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO.1 ROK.ZADANIA

Kształcenie umiejętności pisania oraz rozumienia tekstu pisanego i słuchanego.

ATC-WF-LING-MU2-DZ-(2020/2021) Tłumaczenia z j.niem.na j.pol.i z j.pol.na j.niem.(architektura i sztuka)

Kształcenie umiejętności translacyjnych z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki w zakresie tekstów fachowych z zakresu architektury i sztuki, utrwalenie i poszerzenie niemieckiego słownictwa specjalistycznego z dziedziny sztuki i architektury. Problematyka ćwiczeń obejmuje w semestrze 3 czytanie i tłumaczenie tekstów obejmujących następujące zagadnienia: wiadomości ogólne z historii architektury, style w architekturze i ich cechy charakterystyczne, rodzaje budowli i ich elementy architektoniczne (na przykładzie wybranych budowli sakralnych).
Problematyka ćwiczeń w semestrze 4 obejmuje czytanie i tłumaczenie polskich i niemieckich tekstów dotyczących następujących zakresów tematycznych: historia malarstwa, kierunki w malarstwie i ich cechy charakterystyczne, techniki malarskie, opis obrazu.


Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego.1 rok.lic

xxx

Tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki (architektura i sztuka)

xxx

ATC-WH-HIS-L3DZ-(2020-2021) Historia powszechna 1918-1945 ćw.-gr.1
ATC-WH-HIS-L3DZ-(2020-2021) Historia powszechna 1918-1945 ćwiczenia-gr.2
ATC-WH-HIS-L3DZ-(2020/2021) Historia powszechna 1918-1945

Literatura:

Johnson P., Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, [różne wydania].

Tyszkiewicz J., Czapiewski E., Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2010.

Sierpowski S., Między wojnami 1919-1939, cz. 1: Lata 1919-1929, Poznań 1998.

idem, Między wojnami 1919-1939, cz. 2: Lata 1929-1939, Poznań 1999.

Czubiński A., Druga wojna światowa 1939-1945, cz. 1: Geneza konfliktu i działania wojenne do 1942 r., Poznań 1999.

idem, Druga wojna światowa 1939-1945, cz. 2: Kontrofensywa państw antyfaszystowskich, Poznań 1999. 

ATC-WH-KITH-L3DZ-(2020/2021) Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze wykład

Literatura:

Kłonczyński A., Zarys współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, Gdańsk 2011.

Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne, red. J. Stachury, Białystok 2010.

Deszczyński P., Międzynarodowe stosunki polityczne, Poznań 2012.

Jackson R., Sørensen G., Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych: teorie i kierunki badawcze, Kraków 2012.

Dyplomacja, red. M. Wilka, Łódź 2002. 

Konsultacje:

Poniedziałek: 13.30-14.30

Piątek: 9.30-10.30

ATC-WH-NZ-L3DZ-(2020/2021) Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze-1

Literatura: 

A. Kłonczyński, Zarys współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, Gdańsk, Uniwersytet Gdański 2011.

Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne, red. Jadwigi Stachury, Białystok 2010.

R. Jackson, G. Sorensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych: teorie i kierunki badawcze, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012.

P. Deszczyński, Międzynarodowe stosunki polityczne, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej 2012.

Dyplomacja, red. Mariana Wilka, Łódź, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych 2002.

Konsultacje: 

Poniedziałek: 13.30-14.30

Piątek: 9.30-10.30

Projektowanie Urbanistyczne

Projektowanie Urbanistyczne-ćwiczenia

-zastosowanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu urbanistyki 

-poznanie praktycznych metod kształtowania przestrzeni publicznych (projekt)ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) SEM-DYPL
ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021)TLUM-WYD-AV-I-MA
ATC-WF-FILANG-PODYPL-(2020/2021) LITERACKIE-PODYPL
Przekład literatury brytyjskiej i amerykańskiej XX i XXI wieku

Analiza tekstów literackich przeznaczonych do tłumaczenia, wybranych przez prowadzącego; modyfikowanie tekstu przekładu – usuwanie elementów oryginału, dodawanie elementów, przebudowa zdań, rozbijanie długich zdań, bądź też łączenie zdań krótkich; porównanie przekładu z oryginałem; praca ze słownikami internetowymi, zarówno jednojęzycznymi, jak i dwujęzycznymi; praca ze źródłami internetowymi umożliwiającymi wszechstronne zrozumienie przekładanego tekstu.


Literatura

1. Kubińska, O., W. Kubiński, (red.), Przekładając nieprzekładalne I, II i III, Gdańsk 2000, 2004, 2007

2. Hejwowski, K., Translation: A Cognitive-Communicative Approach, Olecko 2004

3. K. Lipiński ,,Mity przekładoznawstwa”, EGIS 2004

Przekład tekstów prasowych (III BA)

Zajęcia typu warsztatowego, podczas których tłumaczone będą wybrane teksty ze współczesnej prasy brytyjskiej i amerykańskiej. Fragmenty tekstów są tłumaczone przez studentów w domu, a podczas zajęć odbywa się ich drobiazgowa analiza, a cała grupa próbuje ustalić najlepszą i definitywną wersję tłumaczenia. W trakcie pracy omawiane są takie zagadnienia jak: 1) określenie i uchwycenie rejestru językowego, 2) naturalność brzmienia tekstu przełożonego i zjawisko nieizomorficzności struktur, 3) swoboda tłumacza i pojęcie wierności w przekładzie, 4) granice przekładalności, 5) osadzenie przekładu w dotychczasowej tradycji translartorskiej języka docelowego.


Literatura

Kubińska, O., W.Kubiński, (red.), Przekładając nieprzekładalne I, II i III, Gdańsk 2000, 2004, 2007

Hejwowski, K., Translation: A Cognitive-Communicative Approach, Olecko 2004

 K. Lipiński ,,Mity przekładoznawstwa”, EGIS 2004

E. Tabakowska ,,O przekładzie na przykładzie”, ZNAK 1999

Przekład wydawniczy i audiowizualny - tłumaczenie literatury popularnej i dla dzieci

Przekład wydawniczy i audiowizualny - tłumaczenie literatury popularnej i dla dzieci


Literatura

Margolin, Proof Positive

Seminarium magisterskie II MA - 2020

Semiarium magisterskie

Tłum. wyd-audio. II MA 2019
Tłumaczenia audiowizualne A-B 2019

Przedmiot obejmuje przekład tekstów literackich - proza angielska i amerykańska XX i XXI wieku. 

Tłumaczenia praktyczne - translatoryka II BA
Tłumaczenia praktyczne-II-BA-2020
Tłumaczenia wydawnicze i AV w parze A-B
Tłumaczenia-praktyczne-I-BA-2020
Forum Centrum Informatycznego UG

Forum OI UG


Literatura

Brak.

Sylabusy przedmiotu - dyskusja Dyskusja na temat sylabusa przedmiotu

Literatura
 Rozporządzenie MNiSW w sprawie KRK
Najchłodniejsze substancje na ziemi oraz latające pociągi czyli w grupie siła


W tym kursie będziemy chcieli przedstawić wam zjawiska występujące w przyrodzie, dla których można powiedzieć, że całość to coś znacznie więcej niż suma wszystkich części.  W przystępny ale jednocześnie dość ścisły sposób opowiemy Wam o trzech takich zjawiskach:

1.      Ferromagnetyzm. Dlaczego niektóre ciała można namagnesować i efekt ten utrzymuje się przez długi czas?

2.      Nadprzewodnictwo. Co powoduje, że w niektórych materiałach zanika opór elektryczny i jak to wykorzystać do konstrukcji „latających pociągów”?

3.      Nadciekłość. Co się dzieje z substancjami, gdy oziębimy je do bardzo niskich temperatur?

Do wyjaśnienia tych zjawisk niezbędna jest znajomość podstaw teorii opisującej zjawiska zachodzące w mikroświecie. Okazuje się, że tutaj występują efekty, które są całkowicie sprzeczne z naszym codziennym doświadczeniem. Wyjaśnieniem tych zadziwiających własności zajmuje się teoria kwantów.

Plan:

1.      Krótkie wprowadzenie do mechaniki kwantowej.

2.      Jak zaobserwować efekty zakładane przez mechanikę kwantową: przejścia fazowe jako nieciągłe zmiany fizycznych własności.

3.      Ferromagnetyzm i jego matematyczny opis

4.      Nadprzewodnictwo jako (kwantowy) efekt nierozróżnialności pewnych cząstek

5.      „Latające pociągi” jako rezultat efektu Meissnera-Ochsenfelda

6.      Co to jest nadciekłość?

7.      O nieużyteczności klasycznych (niekwantowych) prób wyjaśnienia nadciekłości.

8.      Co to jest kondensat Bosego-Einsteina. Właściwe wyjaśnienie nadciekłości

9.      Więcej o mechanice kwantowej…

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału.

 


 

 


Gramatyka historyczna j. ang.

Ćwiczenia dla studentów


Literatura

Algeo, John and  Thomas Pyles. 2004 or earlier. The Origins and Development of the English Language. New York: Harcourt, Bruce &World.

Baugh, Albert C. & Thomas Cable. 2002 or earlier. A History of the English Language. London: Routledge.

Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. 2006. The English Language: a Linguistic History. Ontario: Oxford University Press.

Fennell, Barbara A.  2001. A History of English. A Sociolinguistic Approach. Malden, Oxford: Blackwell Publishing.

Hogg, Richard and David Denison (eds). 2008.  A History of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Reszkiewicz, Alfred. 1996. A Diachronic Grammar of Old English. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wełna, Jerzy. 2003. A brief Outline of the History of English. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

KZ IIBA naucz 20

Integrated skills for students of English Philology

Składnia PJN20

Kurs przeznaczony jest dla studentów filologii angielskiej o specjalności: przetwarzanie języka naturalnego

Writing II BA Tr 20

Writing for the 2nd year students of English Philology (translation BA)

Językoznawstwo ogólne Kurs składa się z trzech części. Dwie pierwsze (fonologia i składnia) skupiają się na strukturze i teorii języka. Cześć trzecia zachęca do spojrzenia diachronicznego. &nbsp;
Literatura
<p><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;">1. </span><span lang="EN-GB" style="">HISTORICAL LINGUISTICS (FROM PROTO-INDO-EUROPEAN TO OLD ENGLISH)</span></p><p style="margin:6pt 0cm 0.0001pt 1cm;text-align:justify;text-indent:-1cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;">&nbsp;Mallory, J.P. and D.Q. Adams. 2006. <em>The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. </em></span><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;">Oxford</span><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;">:<em> </em>Oxford University Press.</span></p><p style="margin:6pt 0cm 0.0001pt 1cm;text-indent:-1cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;">Mitchell, Bruce and Fred C. Robinson. 2007. <em>A Guide to Old English. </em>(<em>7</em><sup>th</sup>edn.). Malden, Oxford: Blackwell Publishing.</span></p><p><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;">&nbsp;</span></p><p><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;">&nbsp;</span></p><p><span lang="EN-GB" style="">2. PHONOLOGY</span></p><p style="margin:6pt 0cm 0.0001pt 1cm;text-indent:-1cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;">Gussmann, Edmund. 2002. <em>Phonology: Analysis and Theory</em>. Cambridge: Cambridge University Press. </span><span lang="EN-US" style=""></span></p><p><span lang="EN-GB" style="">&nbsp;</span></p><p><span lang="EN-GB" style="">3. SYNTAX</span></p><p style="margin:0cm 0cm 6pt 1cm;text-indent:-1cm;line-height:115%;"><span lang="EN-GB" style="">&nbsp;</span><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;line-height:115%;letter-spacing:-0.2pt;">Radford, Andrew. 2009. <em>Analysing English Sentences: A Minimalist Approach.</em> Cambridge:<span style="">&nbsp; </span>Cambridge University Press.</span></p>

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.