Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

ATC-WF-CC-L3DZ-(2020/2021) 1BACC Pronunciation

This course will be used if our classes are transferred online. It is integrated on Education Portal and MS Teams.

ATC-WF-CC-L3DZ-(2020/2021) 2BACC Social Aspects of Language

Social Aspects of Language is a course for second-year students of Cultural Communication replacing lectures and classes on the premises of the University. It is integrated on Education Portal and MS Teams.

ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) 1BAN Intro to Linguistics
ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) 1BAN pnja: fonetyka

This course will be used if our classes are transferred online. It is integrated on Education Portal and MS Teams.

ATC-WF-FILANG-L2DZ-(2020/2021) sem.2, lato, lektorat, DE ANGLISTYKA (stac.)

Lektorat j. niemieckiego Poziom A2-B1

ATC-WF-FILANG-L2ZAO-(2020/2021) sem. 4, lato, Lektorat DE ANGL (NIEstac.)

Lektorat języka niemieckiego dla studentów anglistyki, studia NIEstacjonarne, semestr letni, 
Lehrwerk: "SCHRITTE international neu" (Hueber Verlag)


ATC-WF-FILANG-L3ZAO-(2020/2021) sem. 6, zima, lektorat DE ANGL (NIEstac.)

Praktyczna nauka języka niemieckiego na poziomie docelowym B1

ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021), A-C DE: „Allgemeine Texte“

 Übersetzungen A-C DE: „Allgemeine Texte“


ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021), A-C DE: „Informative Texte“

Übersetzungen A-C DE: „Informative Texte“


ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2021/2022), A-C DE: „Audiovisuelle Texte“

A-C DE: „Audiovisuelle Texte“

ATC-WF-FILANG-TEST (2020/2021) remisiowy kurs testowy

testowanie generowania linków i działania podgrup w kanałach

ATC- Introduction to theory of communication/ Wstęp do teorii komunikacji
ATC- Wprowadzenie do teorii komunikacji
ATC- Wstęp do wiedzy o języku/ Introduction to Language
ATC-Gramatyka opisowa: semantyka i pragmatyka / ćwiczenia
ATC-Gramatyka opisowa: semantyka i pragmatyka / ćwiczenia
ATC-Gramatyka opisowa: semantyka i pragmatyka / wykład
ATC-Językoznawstwo kognitywne/ wykład
ATC-Komputerowe zasoby lingwistyczne, systemy i narzędzia w PJN
ATC-Projekt badawczy
ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021)Fakultet kierunkowy- metafora jako zjawisko interdyscyplinarne

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami, mechanizmami i zastosowaniami metafory w różnych dziedzinach życia, np  nauka języków obcych, komunikacja (werbalna i niewerbalna), literatura. Treści programowe dotyczą poniższych zagdnień: 

-definicja i zakres pojęcia 

-typologie metafor 

- cechy i elementy procesu metaforyzacji 

- rola metafory w komunikacji werbalnej i niewerbalnej (ze szczególnym uwzględnieniem języka używanego w mediach)

-metafora jak zjawisko międzykulturowe 

- metafora a język perswazji

- rola metafory w procesie edukacyjnym (nauczanie języków obcych). 

- metafora a amalgamacja pojęciowa 

- metafora a metonimia.

ATC-WF-FILANG-L3ZAO-(2020/2021) Wstęp do językoznawstwa
ATC-WF-FILANG-L3ZAO-(2020/2021) Wstęp do językoznawstwa 2
ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) Językoznawstwo kognitywne- ćwiczenia audytoryjne
ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) Językoznawstwo kognitywne- wykład
ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) Seminarium magisterskie dr Joanna Redzimska

Celem seminarium magisterskiego dla studentów specjalności Przetwarzanie Języka Naturalnego jest zapoznanie studentów z warsztatem pracy językoznawcy oraz problematyką związaną z przetwarzaniem języka naturalnego. Cele szczegółowe obejmują przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań badań, pogłębienie znajomości metodologii i warsztatu badań językoznawczych, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji, rozwijanie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, przede wszystkim zbierania i selekcji materiałów, porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu, umiejętności operowania metajęzykiem właściwym dla dziedziny badań, jak również wyboru adekwatnej metodologii badań, rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi, a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Podczas zajęć seminaryjnych będą stosowane elementy tutoringu akademickiego i pracy projektowej. 

ATC-WF-FILANG-MU2ZAO-(2020/2021) Językoznawstwo kognitywne- wykład zao
Introduction to language/ Wstęp do wiedzy o języku
Małgorzata -kurs treningowy

Pierwsze spotkanie w dniu 30. 10. 2013 r.

Dla kogo e-lerning?

Jak zacząć?

...

 


Literatura
  • cheekyG. Penkowska, Komputer w edukacji, Wyd. UG, 2011.

 

ATC-WPiA-KRYM-L3ZAO-(2020/2021) Podstawy prawa karnego procesowego

LINK:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af065c7b3efb14a83b9b9bf76a3b18bd0%40thread.tacv2/conversations?groupId=951236b9-da7d-4ae9-a471-2ad09406994c&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069


KOD:

1e7aoo2

ATC-WPiA-KRYM-MU2DZ-(2020/2021) Statystyka, dynamika i geografia przestępczości

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa6f7d3ed7f284de8997061e2c5863862%40thread.tacv2/conversations?groupId=d2b236a9-ad15-4da5-ba0a-c704ba88bf93&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069


kod:

886waaw

ATC-WPiA-KRYM-MU2ZAO-(2020/2021) Statystyka, dynamika i geografia przestępczości

link do pokoju:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0b8ec0ad49344b598b1e9d995263aaf2%40thread.tacv2/conversations?groupId=9a0527ed-f70c-4477-b62c-7ad25100beff&tenantId=2d9a5a9f-69b7-49401a6-af55f35ba069


kod pokoju:

37xu1vq

ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Postępowania karne szczególne

kod do MS TEAMS:


ld5912j

ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Prawo karne wykonawcze

kod do MS TEAMS:


oc7vjwx

ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ207-(2020/2021)

LINK:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5df1f48f507f4016953f304668dd3e5f%40thread.tacv2/conversations?groupId=975fcc58-ab51-4a95-9da6-a7f0c840a5e4&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069


KOD:

4wefz4d

ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ208-(2020/2021)

LINK:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0e496e8cd65c44538e07093f3cb1d9b0%40thread.tacv2/conversations?groupId=75a41320-bcfa-4bcb-bce2-61533817059f&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069


KOD:

8l2xz79

ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) Metodyka pracy sędziego cywilisty i sędziego karnisty

link:


https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abe9ba93a0c2849d4bf53eee9badaf1cf%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=96c057c1-39b4-4832-8692-b3644ce5483e&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069


kod:

dvfx32a

ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) Postępowania karne szczególne

kod do MS TEAMS:


47i08r2

ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) Prawo karne procesowe

LINK:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a026085c913094fc3b8b4f50af8a6d179%40thread.tacv2/conversations?groupId=2b12b0e1-60ec-46d0-ad8f-58a71fdac168&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069


KOD:

jqlcou3

ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) Prawo karne wykonawcze

kod do MS TEAMS:


nvq8gs9

ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO201-(2020/2021) Prawo karne procesowe

LINK:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aecf26c111e5b47bb894fcafe09e092b8%40thread.tacv2/conversations?groupId=725e3a37-9edf-42f3-8a93-6309e23fe3b4&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069


KOD:

qppi8px

ATC-WF-FILANG-TEST (2020/2021) renatowy kurs testowy

Sprawdzenie działania PE i MS TEAMS

ATC-WF-LING-L3DZ-(2020/2021)PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO.1 ROK.ZADANIA

Kształcenie umiejętności pisania oraz rozumienia tekstu pisanego i słuchanego.

ATC-WF-LING-MU2-DZ-(2020/2021) Tłumaczenia z j.niem.na j.pol.i z j.pol.na j.niem.(architektura i sztuka)

Kształcenie umiejętności translacyjnych z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki w zakresie tekstów fachowych z zakresu architektury i sztuki, utrwalenie i poszerzenie niemieckiego słownictwa specjalistycznego z dziedziny sztuki i architektury. Problematyka ćwiczeń obejmuje w semestrze 3 czytanie i tłumaczenie tekstów obejmujących następujące zagadnienia: wiadomości ogólne z historii architektury, style w architekturze i ich cechy charakterystyczne, rodzaje budowli i ich elementy architektoniczne (na przykładzie wybranych budowli sakralnych).
Problematyka ćwiczeń w semestrze 4 obejmuje czytanie i tłumaczenie polskich i niemieckich tekstów dotyczących następujących zakresów tematycznych: historia malarstwa, kierunki w malarstwie i ich cechy charakterystyczne, techniki malarskie, opis obrazu.


WF-LING-MU2DZ-(2020/2021)Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego

W czterosemestralnym toku zajęć kształcone są w sposób kontynuacyjny i zintegrowany wszystkie sprawności językowe: receptywne (rozumienia tekstu słuchanego i czytanego), produktywne (pisania oraz mówienia), poszerzany jest zasób słownictwa, kształcona jest sprawność prawidłowej artykulacji fonetycznej. Na każdym wyższym semestrze nauki teksty ze słuchu oraz teksty do czytania zawierają bogatszą tematykę i wyższy stopień zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych.

ATC-WH-HIS-L3DZ-(2020-2021) Historia powszechna 1918-1945 ćw.-gr.1
ATC-WH-HIS-L3DZ-(2020-2021) Historia powszechna 1918-1945 ćwiczenia-gr.2
ATC-WH-HIS-L3DZ-(2020/2021) Historia powszechna 1918-1945

Literatura:

Johnson P., Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, [różne wydania].

Tyszkiewicz J., Czapiewski E., Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2010.

Sierpowski S., Między wojnami 1919-1939, cz. 1: Lata 1919-1929, Poznań 1998.

idem, Między wojnami 1919-1939, cz. 2: Lata 1929-1939, Poznań 1999.

Czubiński A., Druga wojna światowa 1939-1945, cz. 1: Geneza konfliktu i działania wojenne do 1942 r., Poznań 1999.

idem, Druga wojna światowa 1939-1945, cz. 2: Kontrofensywa państw antyfaszystowskich, Poznań 1999. 

ATC-WH-KITH-L3DZ-(2020/2021) Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze wykład

Literatura:

Kłonczyński A., Zarys współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, Gdańsk 2011.

Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne, red. J. Stachury, Białystok 2010.

Deszczyński P., Międzynarodowe stosunki polityczne, Poznań 2012.

Jackson R., Sørensen G., Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych: teorie i kierunki badawcze, Kraków 2012.

Dyplomacja, red. M. Wilka, Łódź 2002. 

Konsultacje:

Poniedziałek: 13.30-14.30

Piątek: 9.30-10.30

ATC-WH-NZ-L3DZ-(2020/2021) Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze-1

Literatura: 

A. Kłonczyński, Zarys współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, Gdańsk, Uniwersytet Gdański 2011.

Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne, red. Jadwigi Stachury, Białystok 2010.

R. Jackson, G. Sorensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych: teorie i kierunki badawcze, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012.

P. Deszczyński, Międzynarodowe stosunki polityczne, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej 2012.

Dyplomacja, red. Mariana Wilka, Łódź, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych 2002.

Konsultacje: 

Poniedziałek: 13.30-14.30

Piątek: 9.30-10.30

ATC-WF-FILANG-L3DZ (2020/2021) PRAKTY-TLUM-3BA
ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) SEM-DYPL
ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) TLUM-PRAKT
ATC-WF-FILANG-MU2DZ (2020/2021) RETORYKA-I-MA
ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021)TLUM-WYD-AV-I-MA
ATC-WF-FILANG-PODYPL-(2020/2021) LITERACKIE-PODYPL
Przekład literatury brytyjskiej i amerykańskiej XX i XXI wieku

Analiza tekstów literackich przeznaczonych do tłumaczenia, wybranych przez prowadzącego; modyfikowanie tekstu przekładu – usuwanie elementów oryginału, dodawanie elementów, przebudowa zdań, rozbijanie długich zdań, bądź też łączenie zdań krótkich; porównanie przekładu z oryginałem; praca ze słownikami internetowymi, zarówno jednojęzycznymi, jak i dwujęzycznymi; praca ze źródłami internetowymi umożliwiającymi wszechstronne zrozumienie przekładanego tekstu.


Literatura

1. Kubińska, O., W. Kubiński, (red.), Przekładając nieprzekładalne I, II i III, Gdańsk 2000, 2004, 2007

2. Hejwowski, K., Translation: A Cognitive-Communicative Approach, Olecko 2004

3. K. Lipiński ,,Mity przekładoznawstwa”, EGIS 2004

Przekład tekstów prasowych (III BA)

Zajęcia typu warsztatowego, podczas których tłumaczone będą wybrane teksty ze współczesnej prasy brytyjskiej i amerykańskiej. Fragmenty tekstów są tłumaczone przez studentów w domu, a podczas zajęć odbywa się ich drobiazgowa analiza, a cała grupa próbuje ustalić najlepszą i definitywną wersję tłumaczenia. W trakcie pracy omawiane są takie zagadnienia jak: 1) określenie i uchwycenie rejestru językowego, 2) naturalność brzmienia tekstu przełożonego i zjawisko nieizomorficzności struktur, 3) swoboda tłumacza i pojęcie wierności w przekładzie, 4) granice przekładalności, 5) osadzenie przekładu w dotychczasowej tradycji translartorskiej języka docelowego.


Literatura

Kubińska, O., W.Kubiński, (red.), Przekładając nieprzekładalne I, II i III, Gdańsk 2000, 2004, 2007

Hejwowski, K., Translation: A Cognitive-Communicative Approach, Olecko 2004

 K. Lipiński ,,Mity przekładoznawstwa”, EGIS 2004

E. Tabakowska ,,O przekładzie na przykładzie”, ZNAK 1999

Przekład wydawniczy i audiowizualny - tłumaczenie literatury popularnej i dla dzieci

Przekład wydawniczy i audiowizualny - tłumaczenie literatury popularnej i dla dzieci


Literatura

Margolin, Proof Positive

Seminarium magisterskie II MA - 2020

Semiarium magisterskie

Tłum. wyd-audio. II MA 2019
Tłumaczenia audiowizualne A-B 2019

Przedmiot obejmuje przekład tekstów literackich - proza angielska i amerykańska XX i XXI wieku. 

Tłumaczenia praktyczne - translatoryka II BA
Tłumaczenia praktyczne-II-BA-2020
Tłumaczenia wydawnicze i AV w parze A-B
Tłumaczenia-praktyczne-I-BA-2020
Forum Centrum Informatycznego UG

Forum OI UG


Literatura

Brak.

Sylabusy przedmiotu - dyskusja Dyskusja na temat sylabusa przedmiotu

Literatura
 Rozporządzenie MNiSW w sprawie KRK
Najchłodniejsze substancje na ziemi oraz latające pociągi czyli w grupie siła


W tym kursie będziemy chcieli przedstawić wam zjawiska występujące w przyrodzie, dla których można powiedzieć, że całość to coś znacznie więcej niż suma wszystkich części.  W przystępny ale jednocześnie dość ścisły sposób opowiemy Wam o trzech takich zjawiskach:

1.      Ferromagnetyzm. Dlaczego niektóre ciała można namagnesować i efekt ten utrzymuje się przez długi czas?

2.      Nadprzewodnictwo. Co powoduje, że w niektórych materiałach zanika opór elektryczny i jak to wykorzystać do konstrukcji „latających pociągów”?

3.      Nadciekłość. Co się dzieje z substancjami, gdy oziębimy je do bardzo niskich temperatur?

Do wyjaśnienia tych zjawisk niezbędna jest znajomość podstaw teorii opisującej zjawiska zachodzące w mikroświecie. Okazuje się, że tutaj występują efekty, które są całkowicie sprzeczne z naszym codziennym doświadczeniem. Wyjaśnieniem tych zadziwiających własności zajmuje się teoria kwantów.

Plan:

1.      Krótkie wprowadzenie do mechaniki kwantowej.

2.      Jak zaobserwować efekty zakładane przez mechanikę kwantową: przejścia fazowe jako nieciągłe zmiany fizycznych własności.

3.      Ferromagnetyzm i jego matematyczny opis

4.      Nadprzewodnictwo jako (kwantowy) efekt nierozróżnialności pewnych cząstek

5.      „Latające pociągi” jako rezultat efektu Meissnera-Ochsenfelda

6.      Co to jest nadciekłość?

7.      O nieużyteczności klasycznych (niekwantowych) prób wyjaśnienia nadciekłości.

8.      Co to jest kondensat Bosego-Einsteina. Właściwe wyjaśnienie nadciekłości

9.      Więcej o mechanice kwantowej…

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału.

 


 

 


Gramatyka historyczna j. ang.

Ćwiczenia dla studentów


Literatura

Algeo, John and  Thomas Pyles. 2004 or earlier. The Origins and Development of the English Language. New York: Harcourt, Bruce &World.

Baugh, Albert C. & Thomas Cable. 2002 or earlier. A History of the English Language. London: Routledge.

Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. 2006. The English Language: a Linguistic History. Ontario: Oxford University Press.

Fennell, Barbara A.  2001. A History of English. A Sociolinguistic Approach. Malden, Oxford: Blackwell Publishing.

Hogg, Richard and David Denison (eds). 2008.  A History of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Reszkiewicz, Alfred. 1996. A Diachronic Grammar of Old English. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wełna, Jerzy. 2003. A brief Outline of the History of English. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

KZ IIBA naucz 20

Integrated skills for students of English Philology

Składnia PJN20

Kurs przeznaczony jest dla studentów filologii angielskiej o specjalności: przetwarzanie języka naturalnego

Writing II BA Tr 20

Writing for the 2nd year students of English Philology (translation BA)

Audytor Bezpieczeństwa Informacji
Nauka o Przedsiębiorstwie

Kurs utworzony pod egzamin z Nauki o Przedsiębiorstwie prowadzony przez profesora Krzysztofa Szałuckiego. 

Spedycja Krzysztof Szałucki

Kurs przygotowany do przeprowadzenia egzaminu ze Spedycji u profesora Krzysztofa Szałuckiego


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.