Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

ATC-KULT-MU2DZ-(2020/2021) Wiedza o kulturze rekapitulacja

Celem kursu jest rekapitulacja najważniejszych zagadnień z zakresu wiedzy o kulturze. Dla studentów, którzy studiowali kulturoznawstwo na I stopniu, będzie to powtórzenie materiału, jednak różniące się od kursu na I stopniu pogłębieniem refleksji nad wybranymi tekstami. Dla studentów, którzy ukończyli na I stopniu inne kierunki studiów, kurs zapewnia zaznajomienie się z postawami refleksji kulturoznawczej.

Dydaktyka geografii i przyrody w szkole podstawowej

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku geografii (studia I stopnia) specjalizacji nauczycielskiej

Fish Biology

It is test part for Fish Biology course exam

after test you have to pass oral part of exam - answer one general question


Literatura

x

ichtio-test

Test próbny przygotowujący do części testowej egzaminu z przedmiotu Podstawy ichtiologii

Test zawiera 45 pytań, maksymalny czas na udzielenie odpowiedzi to 22 minut (prawdziwy test zawiera 90 pytań i trwa 50 minut)

W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa

Kolejność odpowiedzi dowolna

Test próbny można powtarzać dowolną ilość razy.

Prawdziwy test będzie można rozwiązać tylko raz.

Pytania w teście próbnym nie mają nic wspólnego z pytaniami w prawdziwym teście.

Życzę powodzenia


Literatura

x

Podstawy ichtiologii - ćwiczenia POPRAWA KOLOKWIUM

Szanowni Państwo,

POPRAWA KOLOKWIUM sprawdza opanowanie wiedzy prezentowanej na ćwiczeniach z przedmiotu Podstawy ichtiologii.

Test składa się z 20 pytań. Są to pytania jednokrotnego wyboru. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Proszę bardzo dokładnie czytać pytania.

Test możecie Państwo rozwiązać tylko raz a czas rozwiązywania został ograniczony do 12 minut. Po zakończeniu testu zobaczycie Państwo uzyskany wynik i odpowiedzi na pytania. Po wyjściu z testu nie będziecie już Państwo mogli przeglądać swoich odpowiedzi.


Podstawy ichtiologii egzamin 2020/21
ryby morskie 2021
Systematyka i podstawy biologii organizmów hodowlanych - ryby
Español (Gramática B2)

Kurs gramatyki języka hiszpańskiego. Poziom B2

Español (Gramática C1)

Clases de gramática. Nivel C1 (1º de máster)

Español (Gramática práctica)

Curso de gramática práctica. Nivel B2

Estilística de la literatura española de los siglos XII–XVII

Principios del análisis estilístico de textos literarios

Morfología y sintaxis de la lengua española (D)

Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej morfologii i składni języka hiszpańskiego, opanowanie podstawowych pojęć związanych z opisem języka, zdobycie umiejętności analizy budowy zdania pojedynczego oraz umiejętności analizy budowy wyrazów oraz słowotwórstwa.

Morfología y sintaxis de la lengua española (Z)

Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej morfologii i składni języka hiszpańskiego, opanowanie podstawowych pojęć związanych z opisem języka, zdobycie umiejętności analizy budowy zdania pojedynczego oraz umiejętności analizy budowy wyrazów oraz słowotwórstwa.

Seminarium licencjackie (Iberystyka)

Zajęcia przygotowujące do napisania pracy licencjackiej zakresu językoznawstwa

Traducción de textos literarios (1º máster)

Curso para los alumnos de máster

ATC-WF-SKAND-L3DZ (2020/2021) I rok Wstęp do literaturoznastwa profil skandynawistyczny Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami literaturoznawstwa. Kurs uwzględnia pluralizm metodologiczny we współczesnym literaturoznawstwie oraz kulturowy aspekt refleksji literaturoznawczej.
 
ATC-WF-SKAND-L3DZ (2020/2021) III rok Czytanie tekstów kultury staroskandynawskiej

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi przykładami wytworów kultury staroskandynawskiej (literatury, sztuki użytkowej, rzemiosła), ukazanie ich wzajemnych powiązań w kontekście społeczno-historycznym. W procesie odczytywania tekstów stanowiących zabytki kultury staroskandynawskiej perspektywa literaturoznawcza, socjologiczna i kulturoznawcza nakładają się na siebie. Ponadto zaakcentowana zostaje ich obecność we współczesnej kulturze Skandynawii, a także ich znaczenia dla kształtowania się wyobrażeń o nordyckości funkcjonujących w kulturze europejskiej.


Literatura

Lista lektur dostępna dla uczestników kursu
 

ATC-WF-SKAND-L3DZ (2020/2021) III rok Seminarium Licencjackie - Maria Sibińska

Seminarium licencjackie z zakresu literatury i kultury dla studentów skandynawistyki 

ATC-WF-SKAND-L3DZ (2020/2021) III rok Współczesne życie literackie Norwegii

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi elementami   szeroko rozumianego współczesnego życia literackiego Norwegii.

 


Literatura

 
 

  lista lektur dostępna dla uczestników kursu

ATC-WF-SKAND-SP1DZ-(2020/2021) Kultury arktyczne - podyplomowe

Kurs wspomagający przedmiot "Kultury arktyczne" w ramach Studiów Podyplomowych Skandynawistycznych

koło tłumaczy literatur skandynawskich - grupa norweska Członkowie koła  tłumaczy literatur skandynawskich,  grupa norweska
Kultury arktyczne 2019/2020

Kurs wspiera zajęcia na temat kultur arktycznych, prowadzany na skandynawistyce   w roku 2019/2020

Seminarium magisterskie - Literatura i kultura Skandynawii (Maria Sibinska)

.


Literatura

Wykaz literatury przedstawiony na zajęciach

WF-SKAND-L3DZ (2020/2021) II rok Wybrane zagadnienia z literatury Norwegii

Kurs wspiera wykład "Wybrane zagadnienia z literatury Norwegii" przeznaczony dla studentów skandynawistyki


Literatura

Lista lektur udostępniona po zapisaniu się na zajęcia

Metody Wyceny Przedsiębiorstw

Materiały uzupełniające do przedmiotu Metody Wyceny Przedsiębiorstw. 

Dysfagia

 Celem wykładu jest przedstawienie definicji i scharakteryzowanie przyczyn  oraz typów dysfagii u dzieci i dorosłych. W czasie zajęć studenci poznają dokładny przebieg funkcji połykowej w czterech jej fazach, mięśni i nerwów zapewniających prawidłowy jej przebieg, a także jej rozwój w ontogenezie.  Zagadnieniem poruszanym w czasie wykładu będą także zasady terapii zaburzeń połykania.

Bibliografia:

 • Narożny W., Szmaj M. (2014). Zaburzenia mowy w dysfagii. W: S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray (red.) Biomedyczne podstawy logopedii. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Litwin M., Pietrzyk I. (2013). Diagnoza i terapia dysfagii. Komlogo.
 • Litwin M. (2018). Zaburzenia połykania u osób starszych. W: W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Gerontologopedia. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Chęciński P. (2005). Zachłystywanie się. W: G. Janczewski (red.), Otolaryngologia praktyczna. Podręcznik dla studentów i lekarzy (t. 2). Gdańsk: Via Medica.
 • Held-Ziółkowska M. (2005). Zaburzenia połykania. W: G. Janczewski (red.), Otolaryngologia praktyczna. Podręcznik dla studentów i lekarzy (wyd. 1). Gdańsk: Via Medica.

Oligofrenologopedia ćwiczenia

Kurs obejmuje treści programowe dla ćwiczeń z przedmiotu Oligofrenologopedia.

Na potrzeby przebiegu ćwiczeń zostaną Państwo podzieleni na grupy czteroosobowe. Każdej grupie przydzielony zostanie temat do opracowania w formie prezentacji. Prezentacje te prześlą Panie na adres beata.siebert@ug.edu.pl do 14 maja. Po sprawdzeniu umieszczone zostaną na portalu, aby mogły się Panie nimi wymienić.

Tematy rozesłane zostaną po zalogowaniu się Pań w portalu.

Pedagogika (emisja głosu)

E-learning - Emisja głosu- z ćwiczeń audytoryjnych dla grup z wydziału Historii.


Cele kształcenia
Zdobycie umiejętności posługiwania się poprawnym oddechem:
- pozyskanie świadomości funkcjonowania ciała podczas aktu oddechowego,
- wzmacnianie i wykorzystanie mięśni oddechowych,
- powiększenie pojemności płuc,
- wypracowanie oddechu torem przeponowym,
- wyrobienie umiejętności sprawnego wdechu i wydłużenia fazy wydechu,
- skorelowanie długości oddechu z czasem trwania wypowiedzi,

Zdobycie umiejętności prawidłowej fonacji:
- pozyskanie świadomości funkcjonowania ciała podczas fonacji,
- wypracowanie prawidłowego strumienia powietrza wydechowego tworzącego falę dźwiękową,
- opanowanie umiejętności wykorzystania rezonatorów dla wzmocnienia dźwięku,
- zmniejszenie lub zwiększenie napięcia mięśni krtani i gardła,
- wypracowanie umiejętności regulowania natężeniem głosu,
- wypracowanie miękkiego nastawienia głosowego

Treści programowe
Problematyka konwersatorium:
Umiejętności związane z pracą nad prawidłowym oddechem:
- elementarne wiadomości z zakresu budowy i funkcjonowanie narządu głosu (aparat oddechowy),
- praktyczna nauka poprawnego oddechu,
- zintegrowanie oddechu z ciałem,
- proces oddechowy w połączeniu z fonacją.

Umiejętności związane z pracą nad prawidłową fonacją:
- elementarne wiadomości z zakresu budowy i funkcjonowanie narządu głosu (aparat głosowy - fonacyjny),
- praktyczna nauka poprawnej fonacji,
- zintegrowanie fonacji z ciałem,
- fonacja jako wynik prawidłowej pracy oddechowej

Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
B. Tarasiewicz: Mówię i śpiewam świadomie, Kraków 2003,
A. Walencik – Topiłko: Głos – narzędzie w komunikacji językowej, UG Gdańsk 2007
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
A. Łastik: Poznaj swój głos… twoje najważniejsze narzędzie pracy, Warszawa 2002,
A. Wiszniewski: Sztuka mówienia, Katowice 2003,
B. Toczyska: Głośno i wyraźnie, Gdańsk 2007,
B. Literatura uzupełniająca
J. Brzechwa: 100 bajek,
J. Tuwim: Wiersze dla dzieci,
A. Fredro: Bajki,
B. Toczyska: Kama makaka ma, UG Gdańsk 1992,
B. Toczyska: Sarabanda w chaszczach, Gdańsk 1997

beschreibende Grammatik der deutschen Sprache

Der vorliegende Kurs der beschreibenden Grammatik stützt sich auf den Studienplan für die I. Stufe des Germanistikstudiums. Das Kursprogramm umfasst die Beschreibung der Sprachstrukturen der deutschen Gegenwartssprache und besteht aus 4 Teilbereichen, die auf der Struktur der sprachlichen Einheiten basieren, d.h.  1. Phonetik/Phonologie, 2. Morphologie,  3. Wortbildung und 4. Syntax: einfacher Satz / zusammengesetzter Satz.


Literatura

Gerhard Helbig; Joachim Buscha (1996): Deutsche Grammatik, Leipzig.

Duden (1995): Bd. 4 - Grammatik der deutschen Gegenwartssprache / hrsg. und bearb. von Günther Drosdowski in Zusammenarbeit mit Peter Eisenberg, Mannheim.

EDV in der Didaktik

Einsatz der EDV-Technik in der Didaktik

PNJN gramatyka praktyczna
pragmalingwistyka

kurs pragmalingwistyki


Literatura

Wagner, Klaus (2001): Pragmatik der deutschen Sprache. Frankfurt a.M.

Polenz, Peter von (1988): Deutsche Satzsemantik. Berlin New York.

Harras, Gisela et al. (2004): Handbuch deutscher Kommunikationsverben: Wörterbuch. Berlin, New York.

Kalisz Ryszard (1993): Pragmatyka językowa, Gdańsk.

 

Podlańska, Ilona (2007): Indirekte Sprechakte. In: Studia Niemcoznawcze, Bd. XXXIV. Warszawa, 533-542.

 

 

 

 

 

 

pragmalingwistyka 2

pragmatyka

pragmatyka test
Technologia informacyjna w pracy tłumacza

test na wykorzystanie technik informatycznych w tłumaczeniu tekstów

ATC-WE-EKON-L3DZ-(2020/2021) Mikroekonomia I

Ćwiczenia dla studentów kier.: Ekonomia

Materiały wspomagające uzupełniające spotkania MS Teams.


ATC-WE-EKON-MU2ZAO-(2020/2021) Zarządzanie wynikiem [PM_ACCA]

Ćwiczenia dla studentów MSU.: Ekonomia, FwP +ACCA

Materiały wspomagające uzupełniające spotkania MS Teams.


ATC-WE-MSG-L3DZ-(2020/2021) Mikroekonomia

Ćwiczenia dla studentów kier.: MSG

Materiały wspomagające uzupełniające spotkania MS Teams.


ATC-WE-EKON-MU2DZ-(2020/2021) Prawo gospodarcze Wykład obejmuje problematykę prawa gospodarczego (handlowego)
ATC-WE-EKONMSG-MU2ZAO-(2020-2021) Prawo gospodarcze zaoczne

Wykład obejmuje problematykę prawa gospodarczego (handlowego)

ATC-WE-MSG-MU2-(2020/2021) Prawo gospodarcze Wykład obejmuje problematykę prawa gospodarczego (handlowego)
ATC-WF-SWSCH-M5DZ-(2020/2021) Elementy Prawa Handlowego

Wykład obejmuje zagadnienia prawa handlowego, w tym rozpoczynania, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej

ATC-WH-KITH-L3DZ-(2020-2021) Podstawowe przepisy prawne w turystyce
ATC-WPiA-PAG-Z3 (2020/2021) Gospodarka komunalna/spółki komunalne
ATC-WPIA-PAG-ZAO3-(2020/2021) Spółki komunalne

Wykład z zakresu spółek komunalnych (Gospodarka komunalna)

ATC-WPiA-PIDP-L3DZ-(2020-2021) Prawo przedsiębiorców dzienne

Przedmiotem wykładu jest miejsce zagadnień objętych zakresem przedmiotu Prawo przedsiębiorców w systemie prawa polskiego. W ramach wykładu przedstawione też zostaną podstawowe terminy związane z podmiotami prawa i ich zdolnością do występowania w obrocie w tym gospodarczym.  Słuchacze zapoznają się też z definicją przedsiębiorcy i konsumenta oraz podstawowymi formami prowadzenia działalności gospodarczej.

ATC-WPiA-PIDP-L3ZAO-(2020/2021) Prawo przedsiębiorców zaoczne

Przedmiotem wykładów są zagadnienia związane z przedsiębiorcą. Są to więc kwestie związane z podejmowaniem, prowadzeniem i zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo w ramach przedmiotu omówione zostanie problematyka upadłości i restrukturyzacji.

ATC-WPiA-PIDP-MU2-(2020/2021) Instytucje prawa cywilnego

W ramach wykładu omawiane są podstawowe instytucje prawa cywilnego, które znajdują zastosowanie w ramach działalności gospodarczej prowadzone przez przedsiębiorcę.

ATC-WPIA-PRAWO-M5Dz-(2020/2021) Prawo umów gospodarczych

Przedmiotem kursu jest wykład dotyczący niektórych umów zawieranych przez przedsiębiorców.

ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Umowy bankowe

Przedmiotem wykładu są umowy zawierane w działalności bankowej.

ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ/ZAO-(2020/2021) Prawo umów gospodarczych
ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) Prawo handlowe
ATC-WZ-FIR-MU2DZ-(2020/2021) Kodeks spółek handlowych

Przedmiotem wykładu są zagadnienia uregulowane w kodeksie spółek handlowych.

ATC-WZ-ZARZFIR-L3ZAO-(2020/2021) Prawo

Przedmiotem wykładu są elementy prawoznawstwa oraz przedstawienie polskiego systemu prawnego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem i omówieniem zagadnień prawa cywilnego, a w szczególności gospodarczego (handlowego).

Podstawowe przepisy prawa w turystyce w tym z zakresu własności intelektualnej
Prawo przedsiębiorców
Prawo umów gospodarczych

i

Prawo umów gospodarczych część 2
ATC-2020/21-Biomolekuły-Budowa, synteza i właściwości (M02_B1)-FUNDAMENTY
ATC-2020/21-Biomolekuły-funkcje biologiczne - FUNDAMENTY
ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) M03_B1_FUNDAMENTY Budowa, różnorodność i środowisko życia
Biomolekuły - Fundamenty Blok 2
Przemiany kwasów nukleinowych i pozostałe wykłady Blok1

Szanowni Państwo,

z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz zarządzeń Rektora UG ograniczającego działalność uczelni jesteśmy zmuszeni do zawieszenia "zwykłych" wykładów i przejścia na nauczanie zdalne. Jest to sytuacja niecodzienna dla nas wszystkich, ale musimy dalej jakoś funkcjonować.
Poniżej będę sukcesywnie zamieszczał materiały jakie miałby być omówione na wykładach z przemian kwasów nukleinowych w formie slajdów z komentarzem (pokaz slajdów programu PowerPoint), slajdów w formacie PowerPoint oraz slajdów w formacie PDF. Aby uniknąć tworzenia plików o dużych rozmiarach będę wykłady dzielił na fragmenty 15 minutowe.
Jeśli Państwo będą mieć pytania, będę dostępny on-line w godzinach zaplanowanych wykładów w planie zajęć, kiedy to będę odpowiadał na Państwa pytania dotyczące zamieszczonych materiałów. W związku z taką organizacją dalszego toku zajęć, bardzo proszę o "odsłuchanie" pokazu slajdów przed zaplanowanymi wykładami, alby efektywnie wykorzystać czas na odpowiedzi na Państwa pytania. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że komunikacja za pomocą 'chatu' jest wolniejsza niż dyskusja.
Najprawdopodobniej, również w formie "on line" będzie przeprowadzone pierwsze kolokwium śródroczne.
Jeśli Państwo będą mieli sugestie co do formy udostępnianych treści, proszę się nimi ze mną podzielić za pośrednictwem poczty elektronicznej, zrobię co będzie możliwe aby uwzględnić Państwa uwagi.
Życzę owocnego studiowania w zaciszu ogólnokrajowej kwarantanny domowej.
M. Obuchowski


ATC-INNY-HIS-GEOG-LOGOP-L3DZ-MU2DZ-(2020/2021) Psychologia dla nauczycieli

Celem zajęć jest uzupełnienie i rozszerzenie podstawowej wiedzy z psychologii użytecznej w pracy dydaktycznej. Zajęcia mają pomóc w wykorzystaniu wiedzy psychologicznej w projektowaniu działań edukacyjno – wychowawczych, a także autorefleksji, będąc jednocześnie inspiracją do rozwoju.

ATC-INNY-MIX-(2020/2021) Architektura szczęścia

Celem wykładu jest analiza zjawiska szczęścia oraz podobnych jemu fenomenów z punktu widzenia wielu teorii i badań na całym świecie. Treść prezentacji nawiązuje do wielkich teorii szczęścia jak i praktycznych rozwiązań w obrębie podnoszenia jakości życia. Obejmuje  także rozumienie, genezę oraz funkcję poczucia sensu życia jako jednego z najistotniejszych korelatów zadowolenia z życia. Ilustruje konkretne ich treści i przejawy w działaniu. Szczególny akcent położony jest na sferę sensu jako siły motywacyjnej osobowości, będącej istotnym elementem rozwoju człowieka i źródłem homeostazy zarówno dla jednostki jak i grupy społecznej. Zaproponowane ujęcie szczególnie nawiązuje do continuum zdrowie-choroba, w celu wskazania praktycznego znaczenia poczucia sensu np. dla aplikacji terapeutycznej. Materiał, w podstawowym zakresie, przygotowuje słuchaczy do projektowania zadań związanych z poprawianiem jakości życia (np. w przypadku planowania procesu psychoedukacji, terapii czy wsparcia). Formalny aspekt celu obejmuje naukę prezentacji osiągnięć badawczych w sposób syntetyczny, twórczy, krytyczny i sprawny.


ATC-WNS-PSYCH-M5DZ-(2020/2021) Historia Myśli Psychol

Zapoznanie studentów z rozwojem pojęć i zagadnień, będących głównymi punktami odniesienia w psychologii, w tym: psychika i jej relacja z ciałem, emocje, uczucia, umysł, struktura i charakter życia wewnętrznego, miłość i jej związek z popędem seksualnym, motywacja, mózg a psychika.

ATC-WNS-PSYCH-M5ZAO-(2020/2021) Historia Myśli Psych

Wykład prezentuje historię myśli filozoficznej i psychologicznej na przestrzeni dziejów. Ukazuje fakty, ich interpretację oraz relację przyczynowo-skutkową. W sposób ewolucyjny prezentuje zaistniałe nurty w historii psychologii, które odegrały szczególnie ważną rolę dla całokształtu współczesnej psychologii. Wyłania obraz człowieka na tle naukowych eksploracji.

Psychologia ogólna dla nauczycieli

Celem zajęć jest uzupełnienie i rozszerzenie podstawowej wiedzy z psychologii oraz nabycie umiejętności praktycznych użytecznych w pracy dydaktycznej. Zajęcia mają pomóc w wykorzystaniu wiedzy psychologicznej w projektowaniu działań edukacyjno – wychowawczych, a także autorefleksji, będąc jednocześnie inspiracją do rozwoju. Cele i treści programowe są skorelowane z przedmiotami z zakresu m.in. pedagogiki i socjologii w ten sposób, aby wiedza psychologiczna mogła być stosowana, konkretyzowana i poszerzana w czasie zajęć z nauk społecznych, a następnie dydaktyki przedmiotowej.


Wykaz literatury:

Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć 

Mietzel G. (2003). Wprowadzenie do psychologi., Gdańsk, GWP. 

Kozielecki J. (2000). Koncepcje psychologiczne człowiek., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cialdini, R. (2007). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk, GWP 

Fontana, D. (1998). Psychologia dla nauczycieli. Poznań, Zysk i Spółka. 


A.2. studiowana samodzielnie przez studenta: 

Strelau J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1, 2, 3. Gdańsk, GWP. Tom I – Dział 1 - całość, Dział 3 - całość, Tom II - Dział 5 – rozdział 17, 18, 19, 25, 26, 28, Dział 7, rozdział 34, 37, 38, 39, Tom III – Dział 8, rozdział 42, 43, 45, 47, Dział 9 –całość, Dział 11, rozdział 56, 57, 60, 62, 63, 69.


KONTAKT:

katarzyna.skrzypinska@ug.edu.pl

ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) - Kultury tkankowe i komórkowe zwierzęce 2021
Przedstawienie zagadnień z zakresu hodowli różnych linii komórkowych zwierzęcych oraz praktyczne wykorzystanie
metod hodowli m.in. do analizy proliferacji komórek w odpowiedzi na czynniki wzrostowe lub substancje toksyczne in vitro

Literatura
Literatura podstawowa
Animal Cell Culture R.I. Freshney 4th ed.
„Hodowla komórek i tkanek” S. Stokłosa wyd. 1. www.pwn.pl
 
Literatura uzupełniająca
Current protocols, Laboratory manuals
Internet: www.lgcstandards-atcc.org; www.sivb.org
Choroby Organizmow hodowlanych
Podstawy Genetyki Organizmów Morskich

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień współczesnej genetyki na przykładach organizmów morskich oraz zapoznanie studentów z podstawowymi technikami cytogenetycznymi i genetycznymi stosowanymi w genetyce organizmów morskich. Nabycie przez studenta wiedzy niezbędnej do samodzielnego przeprowadzenia i oceny podstawowych badań genetycznych i cytogenetycznych oraz testów genotoksyczności. Na tej podstawie student powinien wyciągnąć prawidłowe wnioski dotyczące struktury genetycznej populacji, omówić procesy prowadzące do ekspresji genu, zanalizować zmienność dziedziczność i niedziedziczną oraz dziedziczenie alleliczne i niealleliczne. Dodatkowym celem dydaktycznym jest przyswojenie zasad etyki w badaniach genetycznych oraz nabycie umiejętności analizy i oceny źródeł literaturowych, w tym anglojęzycznych, z zakresu przedmiotu.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

1. Charon K.M., Świtoński M., 2006, Genetyka zwierząt, PWN

2. Freeland R.J., 2008, Ekologia molekularna, PWN

 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Krzanowska H., Łomnicki A., Rafiński J., Szarski H., Szymura J.M., 2002, Zarys mechanizmów ewolucji, PWN

2. Charon K.M., Świtoński M., 2006, Genetyka zwierząt, PWN, 15-157

3. Freeland R.J., 2008, Ekologia molekularna, PWN

 

B. Literatura uzupełniająca

4. Beebee T., 2004, An introduction to molecular ecology, Wyd. Oxford University Press

5. Brown T. A., 2001, Genomy, Wyd. PWN, Warszawa

6. Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H., 2004, Krótkie wykłady: Biologia molekularna, PWN

7. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L., 2006, Krótkie wykłady: Genetyka, PWN

8. Wybrane artykuły naukowe polsko- i anglojęzyczne.

Senacka Komisja ds. Kształcenia

Aby uzyskać dostęp do tego kursu, należy zgłosić się do mgr Anny Smykowskiej: 

Telefon: +48 58 523 24 23
E-mail: rekasm@ug.edu.pl


Literatura

 

 

 

ATC-WPIA-ADM-L3ZAO-(2020/2021) Prawo karne i prawo wykroczeń201
ATC-WPIA-ADM-L3ZAO-(2020/2021) Prawo karne i prawo wykroczeń202
ATC-WPIA-CRIMINOLOGY&CRIMINALJUSTICE-L3DZ-(2020/2021) Substantive Criminal Law
ATC-WPIA-KRYM-L3DZ-(2020/2021) Introduction to Criminology and Criminal Justice System
ATC-WPIA-KRYM-L3DZ-(2020/2021) Prawo penitencjarne
ATC-WPIA-KRYM-L3DZ-(2020/2021) System of Penal Measures
ATC-WPIA-KRYM-L3DZ-(2020/2021) System środków reakcji karnej
ATC-WPIA-KRYM-L3DZ-Podstawy prawa wykroczeń i postępowania wykroczeniowego
ATC-WPIA-KRYM-L3ZAO-(2020/2021) Podstawy nauki o przestępstwie
ATC-WPIA-KRYM-MSUZAO-(2020/2021) Przestępczość seksualna
ATC-WPIA-KRYM-MU2DZ-(2020/2021) Filozofia prawa karnego
ATC-WPiA-KRYM-MU2DZ-(2020/2021) Przestępczość seksualna
ATC-WPiA-KRYM-MU2DZ-(2020/2021) Przestępczość seksualna
ATC-WPIA-KRYM-MU2DZ-(2020/2021) Przestępczość zorganizowana
ATC-WPIA-KRYM-MU2DZ-(2020/2021) System prawa karnego i procesu karnego w perspektywie prawnoporównawczej
ATC-WPIA-KRYM-MU2ZAO-(2020/2021) Filozofia prawa karnego
ATC-WPiA-KRYM-MU2ZAO-(2020/2021) Przestępczość seksualna
ATC-WPIA-MIX-L3DZ-(2020/2021) Kara śmierci. Prawo. Historia. Kontrowersje
ATC-WPiA-PAiGZ-MSU-ZAO-(2020/2021) Prawo represyjne w administracji publicznej
ATC-WPIA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Prawo karne materialne - pozakodeksowe
ATC-WPIA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Prawo kryminalne państw obcych
ATC-WPIA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PS203 Prawo karne
ATC-WPIA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PS204 Prawo karne
ATC-WPIA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Wykład Prawo karne
ATC-WPIA-PRAWO-M5DZ-PILSP-(2020/2021) Introduction to Criminology and Criminal Law in Europe
do usuniecia
kurs testowy
kurs testowy
kurs testowy do usunięcia
Językoznawstwo kognitywne I MA

This part of the course concerns the cognitive account of such vital characteristics of natural languages as polysemy, non-compositionality of meaning and formal organization.

ATC-WOiG-OCEAN-MSU1DZ-(2020/2021) Ekologia morza

Problematyka wykładu

Miejsce ekologii morza w naukach przyrodniczych, podstawowe pojęcia i definicje oraz problematyka i metodyka badawcza

Czynniki abiotyczne (m. in. zasolenie, ciśnienie, pH, prądy i falowanie, promieniowanie radioaktywne) i biotyczne (m. in. sole biogeniczne,związki organiczne), ich wpływ na rozmieszczenie organizmów, bioróżnorodność, modyfikacje morfologiczne i adaptacje fizjologiczne

Przystosowanie organizmów do zmiennych warunków (czynników) środowiska

Zjawiska, procesy i zależności ekologiczne na poziomie organizmu, populacji i biocenozy

Rozwój i ewolucja ekosystemów morskich


Problematyka ćwiczeń

Przystosowania i reakcje organizmów morskich (zachowanie, tempo metabolizmu, śmiertelność) na zmiany warunków środowiskowych (np.zasolenia, typu podłoża, barwy światła, temperatury

Kolonizacja i sukcesja organizmów makrobentosowych na podłożu twradym 

Dynamika rozwoju i wzrostu organizmów morskich w różnych strefach biogeograficznych

ATC-WOiG-OCEAN-MSU1DZ-(2020/2021) Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej I

Problematyka ćwiczeń

Zasady planowania badań doświadczalnych i budowania hipotezy badawczej.

Rodzaje błędów, rozkład zmiennych losowych.

Statystyki parametryczne i nieparametryczne w analizie różnicy średnich i regresji liniowej pomiędzy zmiennymi.

Estymacja nieliniowa

ATC-WOiG-OCEAN-MSU2DZ-(2020/2021) Struktura i funkcjonowanie sieci troficznych w środowisku morskim

Treści programowe:

Definicja i wyróżniki sieci troficznej. Nowoczesne metody określania źródeł materii organicznej w ekosystemach morskich i powiązań troficznych w obrębie biocenozy na tle metod klasycznych. Konstruowanie sieci troficznej w oparciu o skład pokarmowy organizmów, zróżnicowanie przestrzenne i dynamika. Parametry opisujące w sposób ilościowy i jakościowy przepływ energii, funkcjonowanie i stabilność sieci troficznych. Sieć troficzna Morza Bałtyckiego na przykładzie Zatoki Gdańskiej - wykorzystanie izotopów naturalnych. Teorie sieci troficznej. Podstawy analizy neuronowej typu Network Analysis i jej wykorzystanie do oceny procesów zachodzących w ekosystemie i prognozowania ewolucji ekosystemu. Współczesna problematyka badawcza związana z analizą sieci troficznej - różnorodność biologiczna, transfer zanieczyszczeń w łańcuchu pokarmowym, ochrona i zarządzanie strefą brzegową.

Metody określania zależności pokarmowych w obrębie biocenozy dennej w oparciu o skład diety i stosunek izotopów naturalnych węgla i azotu. Charakteryzowane są główne parametry sieci troficznej (liczba poziomów troficznych, rozmieszczenie węgla na różnych poziomach troficznych, liczba pionowych szlaków energetycznych), które determinują kształt piramidy troficznej. Analizuje się kierunki transferu energii i ilość węgla przepływającego przez sieć troficzną oraz oblicza się współczynniki biomagnifikacji metali.


Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

Kurs realizowanych w ramach studiów podyplomowych

Przygotowanie projektów do UE

kurs wspomagający przedmiot


Literatura

rpo.pomorskie.eu

CJO-NA1-WNS-1DKS-DZL3(2020/2021)

Lektorat dla studentów dziennikarstwa i komunikacji (z pierwszego roku), język niemiecki, język ogólny od podstaw, poziom A1, elementy środowiska pracy. Podręcznik kursoryczny Menschen A1.

CJO-NB1-WNS-1DKS-DZL3 (2020/21)

lektorat dla studentów dziennikarstwa z pierwszego roku, język niemiecki, poziom B1, język ogólny z elementami języka w środowisku pracy, podręcznik kursoryczny Sicher B1+

Ekspresowo do B1+ i B2.... - Ekspresowy kurs na poziomach A1, A2 i B1 umożliwi Ci naukę niemieckiego na lektoracie na poziomie B1+ i B2.

 

Podstawowe umiejętności, jednostki leksykalne i gramatyczne z każdego poziomu tj. A 1, A 2 i B1, niezbędne do kontynuowania nauki języka niemieckiego na poziomie B1+ i B2. 

Zakres tematyczny: 1. Ja, moja rodzina, przyjaciele, 2. Zainteresowania, wolny czas i obowiazki, 3. Moje mieszkanie, okolica, trochę przyrody, geografii i środki komunikacji, $. Środowisko nauki, pracy i play na przyszłośc.

Zakres gramatyczny: zaimki, rzeczowniki i deklinacje, czasowniki  koniugacja, czasy, budowa zdania, spójniki, przyimki, liczebniki porządkowe.

Rodzaj zadań: Praca z tekstami czytanymi, słuchanie, wypowiedzi ustne (nagrywanie wypowiedzi) oraz pisanie.

 

 


Literatura

Materaiły autorskie, Internet i in.

Kurs testowyAheba - E-learning – szkolenie IT z tworzenia treści e-learningowych - gr C
WNS-NB1-2DKS(BK)-DZL3(2019/2020)

Dzień dobry,

zapraszam na zajęcia języka niemieckiego studentów drugiego roku dziennikarstwa, poziom B1.

Kurs języka ogólnego z elementami języka środowiska pracy, oparty na podręczniku Menschen oraz materiałach autorskich wykładowcy.

Marzanna Stanek-Kozłowska

Aspekty Medyczne Biologii Komórki 2020

Fakultet sla studentów II roku MWB UG-GUMed

ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) - Kultury tkankowe i komórkowe zwierzęce 2021
Przedstawienie zagadnień z zakresu hodowli różnych linii komórkowych zwierzęcych oraz praktyczne wykorzystanie
metod hodowli m.in. do analizy proliferacji komórek w odpowiedzi na czynniki wzrostowe lub substancje toksyczne in vitro

Literatura
Literatura podstawowa
Animal Cell Culture R.I. Freshney 4th ed.
„Hodowla komórek i tkanek” S. Stokłosa wyd. 1. www.pwn.pl
 
Literatura uzupełniająca
Current protocols, Laboratory manuals
Internet: www.lgcstandards-atcc.org; www.sivb.org
ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) Aspekty Medyczne Biologii Komórki
ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) M04_B2 FUNDAMENTY Organizacja budowy i fizjologia człowieka
ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) M04_B2 METODOLOGIA Organizacja budowy i fizjologia człowieka
ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) Pracownia rotacyjna IBMiOD

Pracownia rotacyjna Instytutu Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej

ATC-MWB-MU1DZ-(2020/2021) Podstawy immunologii I rok MSU 2021
Biotechnologia Medyczna i Zwierząt 2020

Wykłady z Biotechnologii Medycznej i Zwierząt dla studentów III roku MWB UG-GUMed

Histologia szczegółowa 2020

Histologia szczegółowa

Wersja zdalna kursu - ze względu na wprowadzony stan epidemiczny.

Szkolenie BHP - Noc Biologów 2021, Dni Otwarte UG 2021, Targi Akademia 2021, Bałtycki Festiwal Nauki 2021.

Szkolenie dla osób uczestniczących w Nocy Biologów 2021. Szkolenie to będzie ważne równiez na Dni Otwarte UG 2021, Targi Akademia 2021 oraz Bałtycki Festiwal Nauki 2021.


Literatura

Materiały znajdują się w kursie.

Fakultet - obrazowanie przestrzeni

Problematyka kursu: architektura starożytnej Grecji, mozaiki wczesnochrześcijańskie w Ravennie, przedstawianie grzechów i cnót w ołtarzach średniowiecznych i iluminowanych manuskryptach, katedry gotyckie, kanony sztuki i piękna w renesansie, mapy jako przedstawienie przestrzeni, malarstwo impresjonistyczne, malarstwo XX-go wieku, architektura modernistyczna, fotografia.

Forma zaliczenia: wykonanie prac zaliczeniowych, wykonanie prezentacji

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Metody dydaktyczne: prezentacje na zadane tematy, analiza tekstów czytanych, analiza materiałów filmowych, analiza przedstawień artystycznych, praca własna studentów, spotkania online (Microsoft Teams), prace zaliczeniowe

Sposób realizacji: e-learning (przez Portal Edukacyjny UG i Zoom)

Metodologia studiów kulturoznawczych

Problematyka kursu: rewolucja przemysłowa i jej wpływ na społeczeństwo i kulturę, systemy ekonomiczne (fordyzm i post-fordyzm) i ich wpływ na społeczeństwo i kulturę, kolonializm i jego skutki społeczne i kulturowe, teoria post-kolonialna, krytyczna teoria rasy, teoria feministyczna, społeczne i kulturowe aspekty nowoczesności i ponowoczesności, ideały modernizmu i post-modernizmu.

Forma zaliczenia: wykonanie prac zaliczeniowych, wykonanie prezentacji

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Metody dydaktyczne: prezentacje na zadane tematy, analiza tekstów czytanych, analiza materiałów filmowych, analiza przedstawień artystycznych, praca własna studentów, spotkania online (Microsoft Teams), prace zaliczeniowe

Sposób realizacji: e-learning (przez Portal Edukacyjny UG i Zoom)


Obrazowanie przestrzeni/Metodologia

Problematyka kursu "Obrazowanie przestrzeni": architektura starożytnej Grecji, mozaiki wczesnochrześcijańskie w Ravennie, przedstawianie grzechów i cnót w ołtarzach średniowiecznych i iluminowanych manuskryptach, katedry gotyckie, kanony sztuki i piękna w renesansie, mapy jako przedstawienie przestrzeni, malarstwo impresjonistyczne, malarstwo XX-go wieku, architektura modernistyczna, fotografia.

Problematyka kursu "Metodologia studiów kulturoznawczych": rewolucja przemysłowa i jej wpływ na społeczeństwo i kulturę, systemy ekonomiczne (fordyzm i post-fordyzm) i ich wpływ na społeczeństwo i kulturę, kolonializm i jego skutki społeczne i kulturowe, teoria post-kolonialna, krytyczna teoria rasy, teoria feministyczna, społeczne i kulturowe aspekty nowoczesności i ponowoczesności, ideały modernizmu i post-modernizmu, badania kulturowe w literaturoznawstwie.

Forma zaliczenia: wykonanie prac zaliczeniowych

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę (ocena zależna od ilości zgromadzonych punktów)

Metody dydaktyczne: krótkie prace pisemne (streszczenie teorii lub analiza) na zadany temat na zadane tematy, analiza tekstów czytanych, analiza innych tekstów kultury, analiza przedstawień artystycznych, praca własna studentów, spotkania online (Skype), prace zaliczeniowe

Sposób realizacji: e-learning (przez Portal edukacyjny UG i Skype)


PNJA - język pisany akademicki

Problematyka komponentu język pisany akademicki: Struktura artykułu naukowego i pracy dyplomowej; strategie i etapy pisania pracy magisterskiej: wstępu, opisu metod badawczych, rozdziałów środkowych z przedstawieniem i analizą danych oraz rozdziału końcowego; sprawozdanie z podjętych działań (progress report); wypracowanie na temat planowanej pracy magisterskiej; ćwiczenie słownictwa i struktur typowych dla rejestru akademickiego

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Metody dydaktyczne: teksty czytane, analiza tekstów, rozwiązywanie zadań, praca własna studentów, spotkania online (Microsoft Teams), prace pisemne

sposób realizacji: e-learning (przez Portal edukacyjny UG)

PNJA - kurs zintegrowany

Problematyka kurs zintegrowany: podniesienie kompetencji językowych w mówieniu oraz czytaniu i słuchaniu ze zrozumieniem metodami CLIL i LEXICAL approach; tematyka związana z różnorodnością kulturową/etniczną/rasową/religijną USA

Sposób zaliczenia: zaliczenie zajęć na ocenę / egzamin w sesji letniej

Metody dydaktyczne:ćwiczenia poszerzające słownictwo; praca indywidualna; analiza tekstów pisanych lub mówionych przygotowanych przez prowadzącego; wyszukiwanie materiałów w źródłach i Internecie; przygotowanie prezentacji; e-learning; czytanie i słuchanie ze zrozumieniem; praca ze słownikiem; praca nad tekstem; przygotowanie wypowiedzi ustnej.

Sposób realizacji: e-learning (przez Portal Edukacyjny UG i Zoom)PNJA - retoryka mówiona

Problematyka kurs zintegrowany: podniesienie kompetencji językowych w mówieniu metodami CLIL i LEXICAL approach; tematyka związana z różnorodnością społecznąkulturową/etniczną/rasową/religijną USA oraz z Amerykańskim systemem sprawiedliwości

Sposób zaliczenia: zaliczenie zajęć na ocenę / egzamin w sesji letniej

Metody dydaktyczne:ćwiczenia poszerzające słownictwo; praca indywidualna; analiza tekstów pisanych lub mówionych przygotowanych przez prowadzącego; wyszukiwanie materiałów w źródłach i Internecie; przygotowanie prezentacji; e-learning; czytanie i słuchanie ze zrozumieniem; praca ze słownikiem; praca nad tekstem; przygotowanie wypowiedzi ustnej.

Sposób realizacji: e-learning (przez Portal Edukacyjny UG i Zoom)


System polityczny USA

Problematyka kursu: konstytucja USA, federalizm, prezydent i Kongres, władza sądownicza, kultura polityczna i połeczeństwo, ruchy społeczne, partie polityczne, system wyborczy, polityka wewnętrzna USA

Forma zaliczenia: wykonanie prac zaliczeniowych, wykonanie prezentacji, udział w spotkaniach online

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę (ocena wystawiona na podstawie punktów zebranych za wykonanie zadań) egzamin w sesji letniej (pytania testowe i otwarte)

Metody dydaktyczne: prezentacje na zadane tematy, analiza materiałów filmowych, praca własna studentów, spotkania online (zoom), prace zaliczeniowe

Sposób realizacji: e-learning (przez Portal edukacyjny UG i platforma Zoom)


ATC-MWB-Bioinformatyka - Biologia komórki i metabolizm

Kurs Biologia komórki i metabolizm dla kierunku Bioinformatyka

Algebra (Matematyka Lic)

Algebra dla studentów Matematyki

Algebra Liniowa - Egzamin 2021 Informatyka Ogólnoakademicka Egzamin 2021 z Algebry Liniowej dla Informatyki Ogólnoakademickiej.
Algebra Liniowa - inf. ogól.
Algebra liniowa - informatyka praktyczna

Algebra liniowa dla Informatyki Praktycznej

Algebra liniowa - MMiAD
Algebra Liniowa Egzamin Inf. Egzamin z algebry liniowej dla kierunku Informatyka.
Topologia 3-rozmaitości
Wstęp do matematyki

Wstęp do matematyki.

Wstęp do matematyki - egzamin

Egzamin ze wstępu do matematyki na informatyce.

EZK

Kurs wspomagający zajęcia "Edukacyjne zastosowanie komputerów".


Literatura

Informacje dostępne w treści kursu.

EZK niestacjonarne

Kurs dla studentów studiów niestacjonarnych Instytutu Pedagogiki UG. Ma charakter platformy wspomagającej zajęcia i w zakresie kilku godzin zastępującej je.


Literatura

.

Media w edukacji .
Literatura
<span class="Apple-style-span" style="border-collapse:collapse;font-family:Times;line-height:normal;font-size:medium;"><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">1.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Ekrany piśmienności. Andrzej Gwóźdź (red.), (2008). Warszawa: WAiP.</span></p><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">2.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Filiciak, M. i in. (2010). Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Warszawa: SWPS..</span></p><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">3.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Hofmokl, J. (2009). Internet jako nowe dobro wspólne. Warszawa: WAiP.</span></p><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">4.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Jenkins, H. (2006). Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: WAiP.</span></p><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">5.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Jung, B. (2010). Wokół mediów ery Web 2.0.</span></p><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">6.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Lessig, L. (2009). Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce. Warszawa: WAiP.</span></p><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">7.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: WAiP.</span></p><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">8.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Vandendorpe, C. (2008). Od papirusu do hipertekstu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.</span></p></span>
Nowe media i edukacja. Technologie współpracy i wolne zasoby wiedzy Nowe media i przemiany kulturowe. Technologie komunikowania a nowe możliwości edukacyjne. <p style="margin-bottom:0cm;font-weight:normal;">Podstawy warsztatu pracy dziennikarza/ redaktora internetowego. Wyszukiwanie, weryfikacja i przetwarzanie informacji, przyciąganie uwagi czytelników/ użytkowników.</p><p style="margin-bottom:0cm;font-weight:normal;">Prawo autorskie a nowe media. Darmowe i wolne zasoby edukacyjne internetu. Kultura remiksu. Twórcze możliwości i bariery dla kreatywności w przestrzeni internetu.</p><p style="margin-bottom:0cm;font-weight:normal;">Współpraca, zbiorowa inteligencja, kolektywne wytwarzanie wiedzy (m.in. blogi, wiki, współdzielone dokumenty, serwisy społeczne).</p><p style="margin-bottom:0cm;font-weight:normal;"><span style="color:#000000;">Animowanie pozaformalnej aktywności edukacyjnej z wykorzystaniem nowych kanałów komunikowania.</span></p>
Literatura
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (w trakcie zajęć mogą pojawić się dodatkowe pozycje, o czym studenci zostaną poinformowani):<br /><br />1. Benkler, Y. (2008). Bogactwo sieci. Warszawa: WAiP.<br />2. Ekrany piśmienności. Andrzej Gwóźdź (red.), (2008). Warszawa: WAiP.<br />3. Filiciak, M. i in. (2010). Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Warszawa: SWPS..<br />4. Hofmokl, J. (2009). Internet jako nowe dobro wspólne. Warszawa: WAiP.<br />5. Jenkins, H. (2006). Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: WAiP.<br />6. Jung, B. (2010). Wokół mediów ery Web 2.0.<br />7. Lessig, L. (2009). Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce. Warszawa: WAiP.<br />8. Olechnicki, K. (2009). Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Warszawa: WAiP.<br />9. Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: WAiP.<br />10. Vandendorpe, C. (2008). Od papirusu do hipertekstu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Seminarium dyplomowe

Kurs wspomagający seminarium dyplomowe.


Literatura

Dostępna dla kursantek i kursantów.

Accounting 2020

E-learning materials for 1IB students

Analiza finansowa dla zaawansowanych

Przedstawienie złożoności procesów gospodarczych

Zaprezentowanie analitycznych podejść do procesów gospodarczych

Narzędzia analizy finansowej wykorzystywane w złożonych procesach gospodarczych


Literatura

1. W. Gabrusewicz, Sprawozdawczość finansowa, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, Poznań 2005

2. E. Mączyńska, Upadłości przedsiębiorstw - dysfunkcje i ich przyczyny, Zeszyty Naukowe MSWE w Tarnowie, Tarnów 2009

Analiza finansowa dla zaawansowanych

Przedstawienie złożoności procesów gospodarczych

Zaprezentowanie analitycznych podejść do procesów gospodarczych

Narzędzia analizy finansowej wykorzystywane w złożonych procesach gospodarczych


Badania operacyjne i pracy

E-learning do przedmiotu Badania Operacyjne i pracy

Graphs in the practice of decision making

The course of the basics of graph theory and their use in the process of decision making in business entities


Literatura

W.T. Tutte, Graph Theory, Cambridge University Press, 2011

K.H. Rosen, Discrete mathematics and its applications (7th ed.). New York: McGraw-Hill

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej

Materiały do e-learningu dla studentów drugiego roku studiów licencjackich

Zarządzanie wynikiem przedsiębiorstwa

Kurs e-learningowy dla studentów specjalności Finanse w przedsiębiorstwach (II stopień, studia niestacjonarne, Ekonomia)

ATC-WB-BIO-MU1DZ-(2020/2021) Dydaktyka biologii
ATC-WB-BIO-MU1DZ-(2020/2021) Obserwowanie lekcji

Zajęcia związane z praktyką przedmiotową. Łączą wiedzę z dydaktyki biologii z praktyka nauczania w szkole.

ATC-WB-BIO-MU2DZ-(2020/2021) Ewaluacja i ocenianie w nauczaniu biologii

Ćwiczenia poświęcone są analizowaniu zadań sprawdzających w ocenianiu zewnętrznym oraz ocenianiu w podejściach progresywistycznych. 

DYDAKTYKA BIOLOGII 2019/2020

Jest to pierwszy etap zgłębiania wiedzy i umiejetności dydaktycznych kandydatów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kurs prowadzony jest w formie klasycznych ćwiczeń. Wersja on-line zawiera materiały pozwalające przygotować się do zajęć.


Literatura

R. I. Arends,  Uczymy się nauczać, .....


Dydaktyka biologii grupa 2
Ewaluacja w kształceniu

Celem kursu jest:

 1. poznanie podstawowych sposobów konstruowania narzędzi pomiaru dydaktycznego i ewaluacji,
 2. nabycie umiejętności oceny i analizowania efektów kształcenia,
 3. przygotowanie do autoanalizy pracy nauczyciela i budowanie refleksyjnej praktyki

 


Literatura

Literatura podstawowa:

Niemiecko B, (1999) Pomiar wyników kształcenia, Warszawa, WSiP
Ewaluacja w szkole, red. H. Mizerek (1997), Olsztyn, Wyd. MG
Konarzewski K., (2000) Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa, WSiP
MacBeathJ., Schratz M., Meuret D., Jakobsen  L., (2003) Czy nasza szkoła jest dobra, Warszawa, WSiP

Literatura uzupełniająca:

Pilch T., (1998) Zasady badań pedagogicznych,  Warszawa, WSiP
Niemiecko B., (2002) Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa, WSiP
Fronckiewicz B., (2011) Ewaluacja w szkole / placówce. Jak opracować koncepcję pracy?, Warszawa, Wyd. Fraszka Edukacyjna
Ewaluacja wewnętrzna w szkole,  Wydawnictwo Forum, 2011

PRAKTYKI PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA DLA KIERUNKU BIOLOGIA II stopnia (studia pomostowe)

Zawiera materiały i procedury niezbędne do zaliczenia praktyk pedagogicznych


Literatura

Dostępna literatura z zakresu metodyki nauczania, periodyki dla nauczycieli

PRAKTYKI PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA DLA STUDENTÓW BIOLOGII I stopnia

Zawiera informacje i dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i uzyskania zaliczenia z praktyk realizowanych w ramach przygotowania do zawodu nauczyciela biologii.

PRAKTYKI ZAWODOWE DLA KIERUNKU BIOLOGIA

Zawiera materiały i dokumenty niezbędne do odbycia praktyk zawodowych:
dla I stopnia - w wakacje między 2 a 3 rokiem studiów. Praktyka zawodowa jest przedmiotem 3 roku studiów, zatem wpis do indeksu następuje zimą.


Literatura

Stosownie do potrzeb studenta odbywającego praktyki zawodowe.

PRAKTYKI ZAWODOWE DLA KIERUNKU BIOLOGIA MEDYCZNA

Zawiera materiały i dokumenty niezbędne do odbycia praktyk zawodowych:
dla I stopnia - w wakacje między 2 a 3 rokiem studiów. Praktyka zawodowa jest przedmiotem 3 roku studiów, zatem wpis do indeksu następuje zimą.


Literatura

Stosownie do potrzeb studenta odbywającego praktyki zawodowe.

PRAKTYKI ZAWODOWE DLA KIERUNKU Genetyka i Biologia Eksperymentalna

Zawiera informacje i materiały niezbędne do przygotowania się do praktyk zawodowych w czasie wakacji przed 5 semestrem studiów.

PRAKTYKI ZAWODOWE DLA KIERUNKU OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

Zawiera materiały i dokumenty niezbędne do odbycia praktyk zawodowych w wakacje między 2 a 3 rokiem studiów. Praktyka zawodowa jest przedmiotem 3 roku studiów, zatem wpis do indeksu następuje zimą.

PRZYGOTOWANIE DO PRAKTYKI ZAWODOWEJ - CZĘŚĆ PEDAGOGICZNA

Zajęcia warsztatowe przygotowujące do pełnienie funkcji nauczyciela i wychowawcy w klasie szkolnej. 

Zawiera podstawowe materiały potrzebne do aktywnego udziału w zajęciach oraz spełnienia wymagań pozwalających zaliczyć kurs.

Antropologia widowisk <span :;"="" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman;times new roman:;">Student zdobywa wiedzę na temat spektaklu w ujęciu antropologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy odbiorcy. Poznaje różnicę między socjologiczną a antropologiczną koncepcją widowiska. Kształci umiejętność analizy i interpretacji widowiska w kontekście interakcji zachodzącej<span style="">&nbsp; </span>między widzem a obiektem artystycznym. Uczy się rozumienia podstawowych technik ciała oraz mechanizmów rządzących obszarem sztuki widowisk.</span>
Literatura
<p style="margin-left:32.5pt;text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">G. Debord, <em>Społeczeństwo spektaklu</em>, przeł. A. Ptaszkowska przy współpracy L. Brogowskiego, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 1998. M. Mauss, <em>Socjologia i antropologia</em>, wstępem opatrzył C. Lévi-Strauss, przeł. M. Król, K. Pomian, J. Szacki, Warszawa, PWN, 1973. H. Belting, <em>Antropologia obrazu: szkice do nauki o obrazie</em>, przeł. M. Bryl, Kraków, Universitas, 2007. W. Benjamin, <em>Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej</em>, [w:] idem, <em>Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty</em>, Poznań, Wyd. Poznańskie, 1996. P. Bourdieu, <em>Reguły sztuki</em>, przeł. A. Zawadzki, Kraków, Universitas, 2001. E. Goffman, <em>Człowiek w teatrze życia codziennego</em>, oprac. i wstęp J. Szacki, przeł. H. Datner-Śpiewak i P. Śpiewak, Warszawa, PIW, 1981. J. Huizinga, <em>Homo ludens</em>, przeł. M. Kurecka i W. Wirpsza, Warszawa, Czytelnik, 1967. F. Boas, <em>Umysł człowieka pierwotnego</em>, przeł. M. Pawluczuk, Kraków, Nomos, 2010. <em>Aby Wargurg nasz bliźni</em>, „Konteksty” 2011, nr 2-3. <em>Michel Leiris</em>, „Konteksty” 2007, nr 3-4. <em>Antropologia doświadczenia</em>, red. V. W. Turner, E. M. Bruner, przeł. E. Klekot, A. Szurek, Kraków, UJ, 2011. A. van Gennep, <em>Rytuały przejścia</em>, przeł. B. Biały, wstęp J. Tokarska-Bakir, Warszawa, PIW, 2006. M. McLuhan, <em>Zrozumieć media: przedłużenia człowieka</em>, wprow. L. H. Lapham, przeł. N. Szczucka, Warszawa, WNT, 2004. N. Elias, <em>Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu</em>, przeł. T. Zabłudowski, Warszawa, PIW, 1980. J.-J. Courtine, C. Haroche, <em>Historia twarzy. Wyrażanie i ukrywanie emocji od XVI do początku XIX wieku</em>, przeł. T. Swoboda, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2007. E. H. Gombrich, <em>Sztuka i złudzenie: o psychologii przedstawiania obrazowego</em>, przeł. J. Zarański, Warszawa, PIW, 1981.</span></p>
Języki literatury: francuska sztuka eseju Esej francuski od Montaignea po współczesność, ze szczególnym uwzględnieniem drugiej połowy XX wieku
Literatura
<ol start="1" style="margin-top:0cm;" type="1"><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">M. de Montaigne, <em>Próby</em>, przeł. T. Żeleński (Boy), oprac. wstęp i komentarz Z. Gierczyński, Warszawa, PIW, 1985, ks. I, s. 139.</span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">A. Artaud, <em>Teatr i jego sobowtór</em>, przekł. i wstęp J. Błoński, Warszawa, WAiF, 1978, s. 33–116.</span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">M. Leiris, <em>Lustro tauromachii</em>, przeł. M. Ochab, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 1999.</span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">R. Caillois, <em>Siła powieści</em>, przekł. i posłowie T. Swoboda, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2008, s. 7–65.</span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">M. Foucault, <em>Szaleństwo i nierozum. Przedmowa do „Historii szaleństwa w dobie klasycyzmu”</em>, przeł. T. Komendant; <em>Szaleństwo, nieobecność dzieła</em>, przeł. T. Komendant; <em>Nadzór i kara</em>, przeł. T. Komendant; <em>Panoptyzm</em>, przeł. B. Banasiak, „Literatura na Świecie” 1988, nr 6, s. 134–153, 262–307.</span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span :;"="" style="font-family:Segoe Print;ms mincho:;">R. Barthes, <em>Roland Barthes</em>, przeł. T. Swoboda, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2011.</span><span style="font-family:Segoe Print;"></span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">J. Kristeva, <em>Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie</em>, przeł. M. Falski, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2007, s. 7–56.</span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">J. Derrida, <em>Jednojęzyczność innego, czyli proteza oryginalna</em>, przeł. A. Siemek, „Literatura na Świecie” 1998, nr 11–12, s. 24–111.</span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span :;"="" style="font-family:Segoe Print;ms mincho:;">J. Starobinski, <em>Czarodziejki</em>, przeł. M. Ochab, T. Swoboda, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2011, s. 9-58.</span><span style="font-family:Segoe Print;"></span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">P. Quignard, <em>Noc seksualna</em>, przeł. K. Rutkowski, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2008.</span></li></ol>
Języki literatury: francuski (poezja i powieść) <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;">&nbsp;Tematem zajęć są przemiany, jakie zaszły w literaturze francuskiej w XIX i XX stuleciu, zwłaszcza przeobrażenia stylistyczne i kompozycyjne. Kurs podsuwa ścieżkę interpretacyjną wiodącą od konstrukcji do dekonstrukcji tych dwóch elementów <em>écriture</em>.<br /></span></span>
Literatura
<p><span style="font-family:georgia,serif;">&nbsp;<strong>1. Teksty</strong>:&nbsp;<br /><br />Idem, <em>Paryski splin</em>, [w:] idem, <em>Sztuczne raje</em>, wstęp i przekład R. Engelking, komentarz i przypisy C. Pichois, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2009 (łącznie ze wstępem).<br />&nbsp;<br /><strong>Komentarze</strong>:<br />&nbsp;<br />G. Bataille, „Baudelaire”, [w:] idem, <em>Literatura a zło</em>, przeł. M. Wodzyńska-Falicka, Kraków, Oficyna Literacka, 1992, s. 33–53.<br />&nbsp;<br />M. Bieńczyk, „Francuz na wyspie Lesbos”, [w:] idem, <em>Oczy Dürera. O melancholii romantycznej</em>, Warszawa, Sic!, 2002, s. 237–269.<br />&nbsp;<br />J.-P. Richard, „Głębia Baudelaire’a”, [w:] idem, <em>Poezja i głębia</em>, przekład i posłowie T. Swoboda, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2008, s. 67–120.<br />&nbsp;<br /></span></p><hr />&nbsp; &nbsp; <br /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><strong>2. Teksty</strong>:&nbsp;<br />G. Flaubert, <em>Pani Bovary. Z obyczajów prowincji</em>, przeł. i posłowiem opatrzył R. Engelking, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2005 (łącznie z posłowiem).<br /><br /><strong>Komentarze </strong></span><span style="font-family:georgia,serif;">(obowiązuje wybór 4 tekstów)</span><span style="font-family:georgia,serif;">:<br /><br /> R. Engelking, <em>Przyjemności i kłopoty tłumacza</em>, „Literatura na Świecie” 2003, nr 1–2, s. 144–151.<br /><br /> V. Nabokov, „G. Flaubert, <em>Pani Bovary</em>”, [w:] idem, <em>Wykłady o literaturze</em>, przeł. Z. Batko, Warszawa, Muza, 2000, s. 184–244.<br /><br /> M. Proust, „W związku ze «stylem» Flauberta”, przeł. M. Bieńczyk, [w:] idem, <em>Pamięć i styl</em>, wybór, opracowanie i wstęp M. P. Markowski, Kraków, Znak, 2000, s. 156–170.<br /><br /> J. Rousset, <em>„Pani Bovary” albo książka o niczym</em>, przeł. M. Żurowski, [w:] <em>Szkoła Genewska w krytyce. Antologia</em>, wybór H. Chudak et alii, przedmowa M. Żurowski, Warszawa, PWN, 1998, s. 244–264.</span></p><p><span style="font-family:georgia,serif;">P. Śniedziewski, <em>O zgubnych skutkach spoglądania przez okno</em>, [w:] idem, <em>Melancholijne spojrzenie</em>, Kraków, Universitas, 2011, s. 175-204.<br /><br /></span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />&nbsp;<strong>3. Teksty</strong>:&nbsp;<br />M. Proust, <em>W stronę Swanna</em>, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa, PIW, 1956 [lub późniejsze].<br />&nbsp;<br />Idem, <em>O czytaniu</em>, przeł. M. P. Markowski, „Literatura na Świecie” 1998, nr 1–2, s. 109–149.<br />&nbsp;<br /><strong>Komentarze </strong>(obowiązuje wybór 4 tekstów):<br />&nbsp;<br />R. Barthes, <em>Proust: nazwy i nazwiska</em>, przeł. M. P. Markowski, „Literatura na Świecie” 1998, nr 1–2, s. 265–275.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>„Przez długi czas kładłem się spać wcześnie”</em>, przeł. M. P. Markowski, „Literatura na Świecie” 1998, nr 1–2, s. 279–290.<br />&nbsp;<br />G. Bataille, „Proust”, [w:] idem, <em>Literatura a zło</em>, przeł. M. Wodzyńska-Falicka, Kraków, Oficyna Literacka, 1992, s. 101–112.<br />&nbsp;<br />S. Beckett, <em>Proust</em>, przeł. A. Libera, [w:] idem, <em>Wierność przegranej</em>, wybór i opracowanie A. Libera, Kraków, Znak, 1999, s. 31–89.<br />&nbsp;<br />M. Blanchot, <em>Doświadczenie Prousta</em>, przeł. J. Błoński, [w:] <em>Proust w oczach krytyki światowej</em>, wybór, redakcja i przedmowa J. Błoński, Warszawa, PIW, s. 251–272.<br />&nbsp;<br />J. Błoński, „Proust a powieść współczesna”, [w:] idem, <em>Widzieć jasno w zachwyceniu</em>, Warszawa, PIW, 1965, s. 149–171.<br />&nbsp;<br />G. Deleuze, „Maszyna literacka”, [w:] idem, <em>Proust i znaki</em>, przeł. M. P. Markowski, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2000, s. 101–158.<br />&nbsp;<br />G. Genette, <em>Proust jako palimpsest</em>, przeł. W. Błońska, [w:] <em>Proust w oczach krytyki światowej</em>, wybór, redakcja i przedmowa J. Błoński, Warszawa, PIW, s. 405–429.<br />&nbsp;<br />P. de Man, „Czytanie (Proust)”, [w:] idem, <em>Alegorie czytania: język figuralny u Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta</em>, przeł. A. Przybysławski, Kraków, Universitas, 2004, s. 74–98.<br />&nbsp;<br />V. Nabokov, „M. Proust, <em>W stronę Swanna</em>”, [w:] idem, <em>Wykłady o literaturze</em>, przeł. Z. Batko, Warszawa, Muza, 2000, s. 279–324.<br />&nbsp;<br />G. Poulet, <em>Czas i przestrzeń Prousta</em>, przeł. J. i W. Błońscy, [w:] <em>Proust w oczach krytyki światowej</em>, wybór, redakcja i przedmowa J. Błoński, Warszawa, PIW, s. 275–321.<br />&nbsp;<br />J. Rousset, <em>Forma i znaczenie powieści Prousta</em>, przeł. P. Taranczewski, [w:] <em>Proust w oczach krytyki światowej</em>, wybór, redakcja i przedmowa J. Błoński, Warszawa, PIW, s. 227–249.<br />&nbsp;<br />L. Spitzer, <em>Stosunek do języka</em>, przeł. Z. Jaremko-Pytowska, [w:] <em>Proust w oczach krytyki światowej</em>, wybór, redakcja i przedmowa J. Błoński, Warszawa, PIW, s. 323–354.<br />&nbsp;<br /></span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />&nbsp;<strong>4. Teksty</strong>:&nbsp;<br />G. Bataille, <em>Historia oka i inne historie</em>, przekład i wstęp T. Komendant, posłowie T. Swoboda, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2010 (łącznie ze wstępem).<br />&nbsp;<br /><strong>Komentarze</strong>:<br />&nbsp;<br />T. Swoboda, <em>Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot</em>, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2010.<br />&nbsp;<br /></span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />&nbsp;<strong>5. Teksty</strong>:&nbsp;<br />M. Blanchot, <em>Tomasz Mroczny; Szaleństwo dnia</em>, przeł. A. Wasilewska, A. Sosnowski, Wrocław, Biuro Literackie, 2009.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>Spojrzenie Orfeusza</em>, „Literatura na Świecie” 1996, nr 10, s. 35–42.<br />&nbsp;<br /><strong>Komentarze</strong>:<br />&nbsp;<br />C. Rowiński, <em>Prolegomena do pism Maurice’a Blanchota</em>, „Literatura na Świecie” 1996, nr 10, s. 107–132.<br />&nbsp;<br />A. Leśniak, <em>Spojrzenie: Blanchot i Balzak</em>, [w:]<em>Maurice Blanchot: literatura ekstremalna</em>, pod red. P. Mościckiego, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2007, s. 85–90.<br />&nbsp;<br />T. Swoboda, <em>Mroczny Blanchot</em>, „Literatura na Świecie” 2010, nr 3–4, s. 372–387.<br />&nbsp;<br /></span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />&nbsp;<strong>6. Teksty</strong>:&nbsp;<br />R. Roussel, <em>Locus Solus</em>, przeł. A. Wolicka, Warszawa, PIW, 1979 [lub późniejsze].<br />&nbsp;<br />F. Ponge, <em>Po stronie rzeczy</em>, przeł. A. Wasilewska, M. Kurek, „Literatura na Świecie” 2006, nr 9–10, s. 5–22.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>Proematy</em>, przeł. A. Kozak et alii, „Literatura na Świecie” 2006, nr 9–10, s. 29–44.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>My creative method</em>, przeł. J. M. Kłoczowski, „Literatura na Świecie” 2006, nr 9–10, s. 107–133.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>Wielki zbiór. Kawałki</em>, przeł. K. Szeżyńska-Maćkowiak et alii, „Literatura na Świecie” 2006, nr 9–10, s. 161–196.<br />&nbsp;<br /><strong>Komentarze</strong>(obowiązuje wybór 4 tekstów):<br />&nbsp;<br />M. Butor, <em>O metodach Raymonda Roussela</em>, przeł. E. Wieleżyńska, „Literatura na Świecie” 2007, nr 9–10, s. 204–217.<br />&nbsp;<br />M. Ford, <em>Samotne miejsce</em>, przeł. A. Zdrodowski, „Literatura na Świecie” 2007, nr 9–10, s. 274–303.<br />&nbsp;<br />M. Leiris, <em>Zmyślenie i rzeczywistość. Według Raymonda Roussela</em>, przeł. T. Swoboda, „Literatura na Świecie” 2007, nr 9–10, s. 11–25.<br />&nbsp;<br />B. Banasiak, <em>Destrukcja przedstawienia w literaturze współczesnej (Mallarmé – Roussel)</em>, „Sztuka i Filozofia” 1993, nr 7, s. 131–148.<br />&nbsp;<br /><em>Rozmowy Francia Ponge’a z Philippe’em Sollersem</em>, przeł. E. Wieleżyńska, „Literatura na Świecie” 2006, nr 9–10, s. 237–285.<br />&nbsp;<br />J.-P. Sartre, <em>Człowiek i rzeczy</em>, przeł. T. Swoboda, „Literatura na Świecie” 2006, nr 9–10, s. 70–105.<br />&nbsp;<br />T. Swoboda, <em>5xP, czyli Przewodnik Po Polskich Przekładach Ponge’a</em>, „Literatura na Świecie” 2006, nr 9–10, s. 319–345.<br />&nbsp;<br /></span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />&nbsp;<strong>7. Teksty</strong>:&nbsp;<br />R. Queneau, <em>Zazi w metrze</em>, spolszczyła M. Ochab, Warszawa, PIW, 2005.<br />&nbsp;<br />R. Queneau, <em>Ćwiczenia stylistyczne</em>, przeł. J. Gondowicz, Izabelin, Świat Literacki, 2005.<br />&nbsp;<br />G. Perec, <em>Życie, instrukcja obsługi: powieść</em>, przeł. W. Brzozowski, Warszawa, Literatura Światowa, 2001.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>Pamiętam…</em>, przeł. K. Zabłocki, „Literatura na Świecie” 1995, nr 11–12, s. 232–246.<br />&nbsp;<br /><strong>Komentarze</strong>(obowiązuje wybór 4 tekstów):<br />&nbsp;<br />I. Calvino, <em>Filozofia Raymonda Queneau</em>, przeł. A. Wasilewska, „Literatura na Świecie” 2000, nr 6, s. 225–242.<br />&nbsp;<br /><em>Dialogi radiowe. Z Raymondem Queneau rozmawia G. Charbonnier</em>, przeł. A. Wasilewska, „Literatura na Świecie” 2000, nr 6, s. 200–224.<br />&nbsp;<br />G. Jankowicz, <em>Odyseja Zazi</em>, „Literatura na Świecie” 2008, nr 3–4, s. 393–407.<br />&nbsp;<br />W. Brzozowski, <em>Maszyna do produkcji arcydzieła</em>, „Literatura na Świecie” 1995, nr 11–12, s. 116–135.<br />&nbsp;<br /><em>Co pobudza moje bajczarstwo?</em>– z Georges’em Perekiem rozmawiają Claudette Oriol-Boyer i Harry Mathews, przeł. A. Wasilewska, „Literatura na Świecie” 1995, nr 11–12, s. 98–115.<br />&nbsp;<br />H. Mathews, <em>„Ta rzecz efemeryczna”</em>, przeł. A. Sosnowski, „Literatura na Świecie” 1995, nr 11–12, s. 136–148.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;</span></p><hr /><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br /><strong>Lektury uzupełniające </strong>(obowiązuje wybór 3 pozycji)<strong>:</strong><br /><br />&nbsp;1. H. Balzac, <em>Eugenia Grandet</em>, przeł. T. Boy-Żeleński, Wrocław, Ossolineum, 1960 [lub inne].&nbsp;<br />H. von Hofmannsthal, <em>Balzak</em>, przeł. P. Hertz, „Zeszyty Literackie” 1995, nr 50, s. 51–61.<br />&nbsp;<br />N. Schor, <em>Eugenia Grandet: lustra i melancholia</em>, przeł. A. Zawiszewska, „Pamiętnik Literacki” 2009, nr 4, s. 99–112.<br />&nbsp;<br /></span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />&nbsp;2. G. de Nerval, <em>Noce październikowe. Paryż, Pantin i Meaux</em>, przeł. T. Swoboda, „Literatura na Świecie” 2008, nr 3–4, s. 217–258.&nbsp;<br />Idem, <em>Bohemy zamki z piasku. Proza i poezja</em>, przeł. J. Giszczak, „Literatura na Świecie” 2008, nr 3–4, s. 267–298.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>Przechadzki i wspomnienia</em>, przeł. H. Tygielska, „Literatura na Świecie” 2008, nr 3–4, s. 299–326.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>Pandora</em>, przeł. R. Engelking, „Konteksty” 2008, nr 3–4, s. 56–59.<br />&nbsp;<br />J. Kristeva, „Nerval, <em>El Desdichado</em>”, [w:] eadem, <em>Czarne słońce. Depresja i melancholia</em>, przeł. M. P. Markowski, R. Ryziński, wstęp M. P. Markowski, Kraków, Universitas, 2007, s. 139–171.<br />&nbsp;<br />T. Swoboda, <em>Noce wrześniowe</em>, „Literatura na Świecie” 2008, nr 3–4, s. 259–266.<br />&nbsp;<br />C. Pichois, M. Brix, <em>Słownik Nervalowski</em>, przeł. J. M. Kłoczowski, W. Kroker, „Literatura na Świecie” 2008, nr 3–4, s. 327–365.<br />&nbsp;<br />&nbsp;</span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />3. A. Rimbaud, <em>Sezon w piekle; Iluminacje</em>, przeł. i posłowiem opatrzył A. Międzyrzecki, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1980.&nbsp;<br />Idem, <em>Statek pijany</em>, przeł. Miriam, A. Ważyk, J. Waczków, „Literatura na Świecie” 1982, nr 7, s. 290–299.<br />&nbsp;<br />A. Olędzka-Frybesowa, <em>Przekład jako interpretacja</em>, „Literatura na Świecie” 1982, nr 7, s. 301–305.<br />&nbsp;<br />P. Brunel, <em>Poetyka opowieści mitycznej w „Iluminacjach” Rimbauda</em>, „Pamiętnik Literacki” 1981, nr 2, s. 227–247.<br />&nbsp;<br />&nbsp;</span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />4. S. Mallarmé, <em>Wybór poezji</em>, red. A. Ważyk, Warszawa, PIW, 1980.&nbsp;<br />Idem, <em>Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku</em>, przeł. T. Różycki, Warszawa, Ha!art, 2005.<br />&nbsp;<br />J.-P. Richard, <em>Wstęp do studium „Świat wyobraźni Mallarmégo”</em>, przeł. W. Błońska, [w:] <em>Współczesna teoria badań literackich za granicą: antologia. T. 1: Metody stylistyki literackiej, kierunki ergocentryczne</em>, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1976, s. 397–425.<br />&nbsp;<br />B. Banasiak, <em>Destrukcja przedstawienia w literaturze współczesnej (Mallarmé – Roussel)</em>, „Sztuka i Filozofia” 1993, nr 7, s. 131–148.<br />&nbsp;<br />&nbsp;</span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />5. A. Gide, <em>Fałszerze; Dziennik „Fałszerzy”</em>, przeł. H. i J. Iwaszkiewiczowie, J. Rogoziński, oprac. K. Jarosz, Wrocław, Ossolineum, 2003 (łącznie ze wstępem).&nbsp;<br />&nbsp;<br /></span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />6. M. Butor, <em>Przemiana</em>, przeł. I. Wieczorkiewicz, Warszawa, PIW, 1960.&nbsp;<br />L. Wiśniewska, <em>Jednostkowość i uniwersalność – dwa bieguny powieści współczesnej</em>, „Pamiętnik Literacki” 1991, nr 2, s. 60–89.<br />&nbsp;<br />&nbsp;</span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />7. J. Echenoz, <em>Park</em>, przeł. A. Wasilewska, Warszawa, PIW, 1997.&nbsp;<br /><em>Dźwięk pozostaje kryterium absolutnym</em>, z Jeanem Echenozem rozmawia Anna Wasilewska, „Literatura na Świecie” 1997, nr 8–9, s. 373–383.<br /></span></p>
Literatura iberyjska: wstęp

Wprowadzenie do literaturoznawstwa z uwzględnieniem specyfiki literatur iberyjskich. Czytanie literatury. Metody pracy z tekstem literackim. Badania literackie. Gatunki literackie. Narracja. Środki stylistyczne. Wersyfikacja hiszpańska.


Literatura
•J. Domínguez  Caparrós, Teoría de la Literatura, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2002
•P. Aullón de Haro (ed.), Teoría de la crítica literaria, Madrid, Trotta, 1994
•J. A. Hernández Guerrero (coord.), Manual de teoría de la literatura, Sevilla, Algaida, 1996
•J. González Maestro, Introducción a la teoría de la literatura, Universidad de Vigo, Asturgraf, 1997
Metodologia badań literackich I

 Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień XX-wiecznej krytyki literackiej.


Literatura

A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku: podręcznik, Kraków, Znak, 2006.

Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa, PWN, 2004.

Na obrzeżach surrealizmu Tematem zajęć są wybrane zagadnienia francuskiej literatury, filozofii i estetyki lat 20. i 30. XX wieku, w szczególności twórczość surrealistów oraz Antonina Artauda, Georges’a Bataille’a, Michela Leirisa i Rogera Caillois. Przedmiotem zajęć są też: czasopismo „Documents” oraz wyprawa etnograficzna Dakar–Dżibuti.

Literatura
 1.        H. Béhar, M. Carassou, „L’exploration du continent intérieur”, [w:] H. Béhar, M. Carassou, Le surréalisme, Paris, LGF, 1992, s. 157–217.
2.        H. Béhar, M. Carassou, „Le réel et le surréel”, [w:] H. Béhar, M. Carassou, Le surréalisme, Paris, LGF, 1992, s. 217–259.
3.        A. Artaud, „À la grande nuit”, [w:] idem, Œuvres, édition établie, présentée et annotée par É. Grossman, Paris, Gallimard, 2004, s. 235–245; P. Thévenin, „Des possibilités relatives d’interpréter un texte automatique à l’obligation de refaire un signe s’il porte trace d’automatisme”, [w:] eadem, Antonin Artaud: fin de l’ère chrétienne, préface de M. Surya, Paris, Lignes–Léo Scheer, 2006, s. 131–168.

4.        G. Bataille, „La valeur d’usage de D.A.F. de Sade”; „La «vieille taupe» et le préfixe sur dans les mots surhomme et surréaliste”, [w:] idem, Œuvres complètes, t. II, Paris, Gallimard, 1970, s. 54–69 i 93–109.

5.        D. Hollier, „La valeur d’usage de l’impossible”, [w:] Documents 1929–1930, reprint, Paris, Jean-Michel Place, 1991, s. VII–XXXIV; N. Barberger, „L’introuvable réel”, [w:] eadem, Le réel de traviole: Artaud, Bataille, Leiris, Michaux et alii, Villeneuve d’Ascq, Septentrion, 2002, s. 9–30.

6.        G. Bataille, Figure humaine; M. Leiris, Civilisation; A. Schaeffner, Les „Lew Leslie’s Black Birds” au Moulin Rouge, „Documents”, 1929, nr 4, s. 194–201 i 221–223; G. Didi-Huberman, „La dérision de l’anthropomorphisme”, [w:] idem, La ressemblance informe ou le Gai Savoir visuel selon Georges Bataille, Paris, Macula, 2000, s. 41–53.

7.        G. Bataille, Le gros orteil, „Documents” 1929, nr 6, s. 297–302; idem, Espace, „Documents”, 1930, nr 1, s. 41–43; idem, Bouche, „Documents”, 1930, nr 5, s. 298–300; G. Didi-Huberman, „La disproportion dans l’anthropomorphisme”; „Le démenti de l’anthropomorphisme”, [w:] idem, La ressemblance informe ou le Gai Savoir visuel selon Georges Bataille, Paris, Macula, 2000, s. 53–67.

8.        G. Bataille, Le cheval académique, „Documents”, 1929, nr 1, s. 27–31; idem, Le langage des fleurs, „Documents”, 1929, nr 3, s. 160–168; idem, Soleil pourri, „Documents”, 1930, nr 3, s. 173–174; idem, La mutilation sacrificielle et l’oreille coupée de Vincent Van Gogh, „Documents”, 1930, nr 8, s. 451–460; G. Didi-Huberman, „La répercussion des formes”, [w:] idem, La ressemblance informe ou le Gai Savoir visuel selon Georges Bataille, Paris, Macula, 2000, s. 183–200.

9.        M. Leiris, L’œil de l’ethnographe, „Documents”, 1930, nr 7, s. 405–414; idem, L’Afrique fantôme (29 juillet – 19 août 1932), [w:] idem, Miroir de l’Afrique, Paris, Gallimard, 1996, s. 567–593.

10.     M. Leiris, L’Afrique fantôme (21–27 septembre 1932), [w:] idem, Miroir de l’Afrique, Paris, Gallimard, 1996, s. 658–682; J. Jamin, „Présentation de L’Afrique fantôme”, [w:] M. Leiris, Miroir de l’Afrique, Paris, Gallimard, 1996, s. 65–85.

11.     M. Leiris, L’Afrique fantôme (17–30 octobre 1932), [w:] idem, Miroir de l’Afrique, Paris, Gallimard, 1996, s. 732–757; C. Maubon, „Une absurde gageure”, [w:] eadem, Michel Leiris, en marge de l’autobiographie, Paris, José Corti, 1994, s. 105–123; L. Himy, „Surréalisme et ethnographie”, Europe, nr 847–848, novembre-décembre 1999, s. 63–74.

12.     R. Caillois, „La mante religieuse”; „Intervention surréaliste”; „Le surréalisme comme univers de signes”, [w:] idem, Œuvres, Paris, Gallimard, 2008, s. 180–234.
Performatyka współczesna Historia dwudziestowiecznego performansu w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Literatura
<p>M. A. Carlson, <em>Performans</em>, przeł. E. Kubikowska, Warszawa, PWN, 2007.</p><p>E. Fischer-Lichte, <em>Estetyka performatywności</em>, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2008.</p><p>T. Kubikowski, <em>Reguła Nibelunga: teatr w świetle nowych badań świadomości</em>, Warszawa, ATAZ, 2004.</p><p>T. Plata, <em>Być i nie być: kategoria obecności w teatrze i performansie ostatniego półwiecza</em>, Warszawa, Sic!, 2009.</p><p>R. Schechner, <em>Performatyka: wstęp</em>, przeł. T. Kubikowski, Wrocław, OBTJG, 2006.</p><p>J. Wachowski, <em>Performans</em>, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2011.<br /></p>
Poezja francuska XX wieku  Wybrane zagadnienia francuskiej poezji XX-wiecznej. Twórczośc poetycka następujących autorów: Paul Valéry, Jean Cocteau, Philippe Soupault, Michel Leiris, Antonin Artaud, Georges Bataille, Roger Caillois, Henri Michaux, André Pieyre de Mandiargues, Jean Tardieu, Francis Ponge, Yves Bonnefoy, Michel Houellebecq.
Literatura
 1. P. Valéry, Charmes, Paris, Larousse, 1968.
 2. J. Cocteau, Poésies, Paris, Livre de Poche, 2003.
 3. Ph. Soupault, Poèmes et poésies, Paris, Grasset, 1973.
 4. M. Leiris, Mots sans mémoire, Paris, Gallimard, 1998.
 5. A. Artaud, Œuvres, Paris, Gallimard, 2004.
 6. G. Bataille, Œuvres complètes, t. III, Paris, Gallimard, 1971.
 7. R. Caillois, Pierres, Paris, Gallimard, 2005.
 8. H. Michaux, Œuvres complètes, t. I, Paris, Gallimard, 1998.
 9. A. P. de Mandiargues, Le point où j’en suis, Paris, Gallimard, 1979.
 10. J. Tardieu, Œuvres, Paris, Gallimard, 2005.
 11. F. Ponge, Œuvres complètes, t. I, Paris, Gallimard, 1999.
 12. Y. Bonnefoy, Poèmes, Paris, Gallimard, 1998.
 13. M. Houellebecq, La poursuite du bonheur, Paris, Librio, 1997.
Przekład literacki

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami tłumaczenia literackiego oraz ze specyfiką zawodu tłumacza, a także wykształcenie umiejętności poprawnego tłumaczenia tekstów literackich.


Literatura
 • U. Dąmbska-Prokop, Tłumaczenie sposobów nawiązania w „Małym Księciu”, [w:] Przekład, jego tworzenie się i wpływ, pod red. M. Filipowicz-Rudek i J. Koniecznej-Twardzikowej, Kraków, Universitas, 1996, s. 105–11.
 • M. Nowotna, Niepewność i możliwość jako zasady organizacji tekstu w powieści P. Modiano „Dimanche d’août” (formy temporalne – „conditionnel i ich transpozycje na język polski), [w:] ibidem, s. 269–283.
 • Cieślikowa, Jak „ocalić w tłumaczeniu” nazwy własne?, [w:] ibidem, s. 311–320.
 • J. Brzozowski, Dlaczego zawód tłumacza jest w pogardzie?, [w:] Czy zawód tłumacza jest w pogardzie?, pod red. M. Filipowicz-Rudek et al., Kraków, Universitas, 1997, s. 45–51.
 • U. Dąmbska-Prokop, Tłumacz – kanibal?, [w:] ibidem, s. 71–77.
 • M. Nowotna, Jak tłumaczyć nieokreślone?, [w:] ibidem, s. 291–304.
 • E. Skibińska, „L’Amant” po polsku, czyli niedole „on”, [w:] ibidem, s. 315–327.
 • G. Steiner, Po wieży Babel: problemy języka i przekładu, przeł. O. i W. Kubińscy, Kraków, Universitas, 2000, rozdz. 1: „Rozumienie jako przekład”, s. 27–88.
 • G. Steiner, Przekład jako „conditio humana”, przeł. O. i W. Kubińscy, [w:] Przekładając nieprzekładalne III: o wierności, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2007, s. 19–39.
 • T. Bałuk-Ulewiczowa, W oczach i uszach, w sercu i na sumieniu tłumacza. Kilka uwag o etyce zawodowej w pracy tłumacza, [w:] ibidem, s. 67–75.
 • E. Skibińska, Ten trzeci, ta trzecia w przekładzie. Smaki Prowansji Anglikom opisane, Polakom wytłumaczone, [w:] ibidem, s. 195–215.
 • P. Ricœur, O tłumaczeniu, przeł. T. Swoboda, [w:] P. Ricœur, P. Torop, O tłumaczeniu, wstępem poprzedził E. Balcerzan, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2008, s. 31–59.
 • U. Dąmbska-Prokop, Jak tłumaczyć kolokwializmy w „Zazie w metro” Raymonda Queneau?, [w:] Głos i dźwięk w przekładzie, pod red. J. Brzozowskiego et al., Kraków, Księgarnia Akademicka, 2006, s. 23–32.
 • M. Kurek, Niemądre to czy głupie? Kolokwializmy i elementy obrazoburcze w przekładach „Les premières communions” Arthura Rimbauda, [w:] ibidem, s. 33–42.
 • Adamczyk, „Słychane” we francuskim przekładzie „Wojny polsko-ruskiej” Doroty Masłowskiej, [w:] ibidem, s. 109–117.
 • J. Brzozowski, „Wciąż ten sam głos”. Trzy polskie przekłady wiersza Yves’a Bonnefoy, [w:] ibidem, s. 209–220.
 • J. Górnikiewicz, Humor – strategie tłumaczeniowe (na przykładzie gier słów w filmie Alaina Chabata „Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre”), [w:] Poczucie humoru a przekład, pod red. J. Koniecznej-Twardzikowej i M. Filipowicz-Rudek, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2008, s. 91–111.
 • U. Paprocka-Piotrowska, Z czego śmieją się Francuzi? Z czego śmieją się Polacy? O polskim przekładzie albumu „Asteriks na Korsyce” (Goscinny, Uderzo), [:] ibidem, s. 159–166.
Seminarium doktoranckie Seminarium doktoranckie Tomasza Swobody.
Literatura
Uzgadniana na bieżąco z uczestnikami seminarium.
Seminarium magisterskie literaturoznawcze <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;">&nbsp;Zajęcia mają służyć wzbogaceniu wiedzy oraz umiejętności studenta, aby umożliwić mu sprawne zredagowanie pracy magisterskiej. Elementy programu:<br />Praca nad redagowaniem pracy magisterskiej w zakresie literaturoznawstwa romańskiego. Wybór tematu. Kwerenda biblioteczna. Przygotowanie planu pracy. Założenia metodologiczne. Redakcja i formatowanie tekstu.</span></span><br />
Literatura
<span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;">FRAGNIERE, Jean-Pierre, <em>Comment réussir un mémoire, </em>Bordas, Paris, 1986, 142 p.<br />GRISELIN, Madeleine et al., <em>Guide de la communication écrite</em>, Dunod, Paris, 1999,<br />325 p.<br />LE BRAS, Florence, <em>Les règles dor pour rédiger un rapport, un mémoire, une thèse,</em><br />Marabout, Alleur, 1993, 181 p.<br />LEFORT, Geneviève, <em>Savoir se documenter, </em>Les éditions dorganisation, 1990, 190 p.<br />MACCIO, Charles, <em>Savoir écrire un livre </em>... <em>un rapport .</em>.. <em>un mémoire : De la pensée </em>à<br /><em>lécriture, </em>Chronique Sociale, Lyon, 1992, 170 p., (Coll. : Lessentiel).<br />ROUVEYRAN, Jean-Claude, <em>Mémoires et thèses : Lart et les méthodes, </em>Maisonneuve et Larose, Paris, 1989, 197 p.<br />VAIREL, Hélène, <em>La présentation dun manuscrit dactylographié, </em>Nathan, Paris, 1989,<br />159 p. (Coll. : Nathan-Université, série Etudes linguistiques et littéraires).</span></span>
Teatr francuski

<span :;"="" style="font-size:12.0pt;font-family:Times New Roman;times new roman:;">Dramat francuskojęzyczny.


Literatura

1. J.-P. Sartre, Muchy

2. E. Ionesco, Lekcja

3. N. Sarraute, Z byle powodu

4. J. Genet, Parawany

5. Molier, Don Juan (w przekładzie J. Radziwiłłowicza)

6. M. Vinaver, Zajęcie poszukiwane

7. S. Beckett, Ostatnia taśma, Nie ja, Wtedy gdy, Kroki, Impromptu "Ohio", Katastrofa

8. R. Roussel, Słoneczny pył

9. B.-M. Koltès, Powrót na pustynię

10. J. Racine, Berenika (w przekładzie J. Arnold)

11. M. Duras, Całe dni na drzewach

12. Y. Reza, Przypadkowy człowiek

13. R. Badinter, C.3.3.

Teoria tłumaczenia

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką przekładu literackiego – jego specyfiką, stosowanymi w tej pracy narzędziami oraz wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do podjęcia prób w tym kierunku.


Literatura
 1. T. Swoboda, Powtórzenie i różnica, Gdańsk, W Podwórku, 2014.
 2. E. Balcerzan, „Trudna rzecz jest jeden język drugim językiem dostatecznie wyrznąć”, „Teksty” 1975 nr 6, s. 1–7 i 23–43.
 3. R. Engelking, Przyjemności i kłopoty tłumacza, „Literatura na Świecie” 2003 nr 1/2, s. 144–151; M. Bieńczyk, Liny na burcie, „Literatura na Świecie” 2007 nr 5/6, s. 376–386.
 4. R. Zimand, Tłumacz-zdrajca i tłumaczenie-zdrada, „Teksty” 1975 nr 6, s. 56–71.
 5. A. Olędzka-Frybesowa, Głód świata i głód sensu, „Literatura na Świecie” 1997 nr 8/9, s. 387–395.
 6. Trzy głosy o sztuce przekładu, „Literatura na Świecie” 1985 nr 2, s. 293–305.
 7. A. Olędzka-Frybesowa, Przekład jako interpretacja, „Literatura na Świecie” 1982 nr 7, s. 301–305; Th. Savory, Zasady przekładu, „Pamiętnik Literacki” 1981 nr 1, s. 315–322.
 8. M. P. Markowski, Nici z chiazmu, „Literatura na Świecie” 1996 nr 10, s. 240–249; T. Swoboda, Mroczny Blanchot, „Literatura na Świecie” 2010, nr 3–4, ISSN 0324–8305, s. 372–387.
 9.  I. Kania, Gdyby Apollinaire pisał po polsku, „Literatura na Świecie” 1996 nr 10, s. 231–239.
 10. M. P. Markowski, „Przy ryzyku, że będzie to zaskoczeniem”, „Literatura na Świecie” 1998 nr 11/12, s. 248–261.
Tłumaczenia pisemne Filozoficzne, stylistyczne, techniczne aspekty przekładu.<br />
Literatura
&nbsp;<strong>Refleksja nad przekładem:</strong><br /><ol><li>J. Lisowski, <em>Dwujęzyczność</em>, [w:] <em>Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia: księga druga</em>, pod red. S. Pollaka, s. 175–176; A. Kamieńska, <em>Pochwała niemożliwości</em>, [w:] ibidem, s. 133–138.</li><li>R. Ingarden, <em>O tłumaczeniach</em>, [w:] <em>O sztuce tłumaczenia</em>, pod red. M. Rusinka, Wrocław, Ossolineum, 1955, s. 127–190.</li><li>R. Jakobson, <em>Językowe aspekty tłumaczenia</em>, przeł. Z. Sroczyńska, [w:] <em>Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia: księga druga</em>, pod red. S. Pollaka, s. 109–115; H. Krzeczkowski, <em>Kilka uwag o odpowiedzialności tłumacza</em>, [w:] ibidem, s. 139–147; W. Natanson, <em>O tłumaczeniu sztuk teatralnych</em>, [w:] ibidem, s. 211–217; J. Parandowski, <em>Autor i tłumacz</em>, [w:] ibidem, s. 253–260; A. Ważyk, <em>Przygody i doświadczenia</em>, [w:] ibidem, s. 323–346.</li><li>E. Szary-Matywiecka, <em>O czytaniu i przekładzie</em>, [w:] <em>Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego</em>, pod red. E. Balcerzana, Wrocław, Ossolineum, 1984, s. 9–28.</li><li>E. Balcerzan, <em>Przekład jako cytat</em>, [w:] <em>Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej</em>, Warszawa, PWN, 1985, s. 136–159; A. Legeżyńska, <em>Tłumacz czyli „drugi autor”</em>, [w:] ibidem, s. 160–181.</li><li>A. Drzewicka, <em>François Villon i dwóch Franciszków Wilonów</em>, [w:] <em>Przekład, jego tworzenie się i wpływ</em>, pod red. M. Filipowicz-Rudek i J. Koniecznej-Twardzikowej, Kraków, Universitas, 1996, s. 47–58; T. Stróżyński, <em>Rabelais spolszczony. Rzecz o przekładzie Boya</em>, [w:] ibidem, s. 59–74; M. Falska, <em>Kilka uwag na temat polskich przekładów utworów teatralnych Paula Claudela</em>, [w:] ibidem, s. 85–92.</li><li>U. Dąmbska-Prokop, <em>Tłumaczenie sposobów nawiązania w „Małym Księciu”</em>, [w:] <em>Przekład, jego tworzenie się i wpływ</em>, pod red. M. Filipowicz-Rudek i J. Koniecznej-Twardzikowej, Kraków, Universitas, 1996, s. 105–114; M. Nowotna, <em>Niepewność i możliwość jako zasady organizacji tekstu w powieści P. Modiano „Dimanche d’août” (formy temporalne – „conditionnel i ich transpozycje na język polski)</em>, [w:] ibidem, s. 269–283; A. Cieślikowa, <em>Jak „ocalić w tłumaczeniu” nazwy własne?</em>, [w:] ibidem, s. 311–320.</li><li>J. Brzozowski, <em>Dlaczego zawód tłumacza jest w pogardzie?</em>, [w:] <em>Czy zawód tłumacza jest w pogardzie?</em>, pod red. M. Filipowicz-Rudek et al., Kraków, Universitas, 1997, s. 45–51; U. Dąmbska-Prokop, <em>Tłumacz – kanibal?</em>, [w:] ibidem, s. 71–77; M. Nowotna, <em>Jak tłumaczyć nieokreślone?</em>, [w:] ibidem, s. 291–304; E. Skibińska, <em>„L’Amant” po polsku, czyli niedole „on”</em>, [w:] ibidem, s. 315–327.</li><li>G. Steiner, <em>Po wieży Babel: problemy języka i przekładu</em>, przeł. O. i W. Kubińscy, Kraków, Universitas, 2000, rozdz. 1: „Rozumienie jako przekład”, s. 27–88.</li><li>G. Steiner, <em>Przekład jako „conditio humana”</em>, przeł. O. i W. Kubińscy, [w:] <em>Przekładając nieprzekładalne III: o wierności</em>, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2007, s. 19–39; T. Bałuk-Ulewiczowa, <em>W oczach i uszach, w sercu i na sumieniu tłumacza. Kilka uwag o etyce zawodowej w pracy tłumacza</em>, [w:] ibidem, s. 67–75; E. Skibińska, <em>Ten trzeci, ta trzecia w przekładzie. Smaki Prowansji Anglikom opisane, Polakom wytłumaczone</em>, [w:] ibidem, s. 195–215.</li><li>P. Ricœur, <em>O tłumaczeniu</em>, przeł. T. Swoboda, [w:] P. Ricœur, P. Torop, <em>O tłumaczeniu</em>, wstępem poprzedził E. Balcerzan, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2008, s. 31–59.</li><li>U. Dąmbska-Prokop, <em>Jak tłumaczyć kolokwializmy w „Zazie w metro” Raymonda Queneau?</em>, [w:] <em>Głos i dźwięk w przekładzie</em>, pod red. J. Brzozowskiego et al., Kraków, Księgarnia Akademicka, 2006, s. 23–32; M. Kurek, <em>Niemądre to czy głupie? Kolokwializmy i elementy obrazoburcze w przekładach „Les premières communions” Arthura Rimbauda</em>, [w:] ibidem, s. 33–42; A. Adamczyk, <em>„Słychane” we francuskim przekładzie „Wojny polsko-ruskiej” Doroty Masłowskiej</em>, [w:] ibidem, s. 109–117; J. Brzozowski, <em>„Wciąż ten sam głos”. Trzy polskie przekłady wiersza Yves’a Bonnefoy</em>, [w:] ibidem, s. 209–220.</li><li>J. Górnikiewicz, <em>Humor – strategie tłumaczeniowe</em> <em>(na przykładzie gier słów w filmie Alaina Chabata „Astérix &amp; Obélix: Mission Cléopâtre”)</em>, [w:] <em>Poczucie humoru a przekład</em>, pod red. J. Koniecznej-Twardzikowej i M. Filipowicz-Rudek, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2008, s. 91–111; U. Paprocka-Piotrowska, <em>Z czego śmieją się Francuzi? Z czego śmieją się Polacy? O polskim przekładzie albumu „Asteriks na Korsyce” (Goscinny, Uderzo)</em>, [:] ibidem, s. 159–166.</li></ol>&nbsp;<br /><strong>Oryginał a przekład </strong>(fragmenty tekstów)<br /><strong>Przekład</strong> (fragmenty tekstów)<br /><br />Podawane na bieżąco na zajęciach.<br />
Współczesne kierunki literaturoznawstwa I <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;">&nbsp;Tematem zajęć są główne nurty XX-wiecznej krytyki literackiej.</span></span>
Literatura
<span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;">&nbsp;</span></span> <ol><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;">S. Doubrovsky, „Introduction aux problèmes de la critique actuelle”; „Vérité ou validité?” [w:] idem, <em>Pourquoi la nouvelle critique. Critique et objectivité</em>, Paris, Denoël/Gonthier, 1972.</span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Critique de la conscience</strong>: J.-P. Richard, „Rimbaud ou la poésie du devenir”, [w:] idem, <em>Poésie et profondeur</em>, Paris, Seuil, 1955.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Sémiotique</strong>: R. Barthes, „Le mythe, aujourd’hui”; „Le vin et le lait”; „Le cerveau d’Einstein”; „L’homme-jet”, [w:] idem, <em>Mythologies</em>, Paris, Seuil, 1957.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Structuralisme</strong>: J. Rousset, „Une forme littéraire: le roman par lettres”, [w:] idem, <em>Forme et signification</em>, Paris, Corti, 1962.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Post-structuralisme</strong>: R. Barthes, „La mort de l’auteur”; „De l’œuvre au texte”, [w:] idem, <em>Œuvres complètes</em>, t. III (1968–1971), Paris, Seuil, 2002.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Féminisme</strong>: L. Irigaray, „L’ inconnue de la science”; „La petite fille (n’) est (qu’) un petit garçon”, [w:] eadem, <em>Speculum de l’autre femme</em>, Paris, Minuit, 1974.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Littérature comparée</strong>: D.-H. Pageaux, „Littérature et arts”, [w:] idem, <em>La littérature générale et comparée</em>, Paris, Armand Colin, 1994.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Esthétique de la réception</strong>: A. Compagnon, „Le lecteur”, [w:] idem, <em>Le démon de la théorie. Littérature et sens commun</em>, Paris, Seuil, 1998.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Psychanalyse</strong>: Ch. Chelebourg, „Du registre de l’Imaginaire à la poétique du sujet”, [w:] idem, <em>L’imaginaire littéraire</em>, Paris, Nathan, 2000.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Anthropologie littéraire</strong>: Ch. Wulf, „L’anthropologie historique et les paradigmes d’anthropologie. Perspectives pour la littérature générale et comparée”, [w:] <em>Littérature et anthropologie</em>, sous la direction d’A. Montandon, Paris, SFLGC, 2006.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Études culturelles</strong>: A. Dominguez Leiva, „Heur et malheur des études culturelles: pour un nouveau culturalisme littéraire”, [w:] <em>Littérature et anthropologie</em>, sous la direction d’A. Montandon, Paris, SFLGC, 2006.</span></span></span></span></li></ol>
Współczesny dramat francuskojęzyczny

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami współczesnego dramatu francuskojęzyzcznego. Nauka analizy i interpretacji utworu dramatycznego.


Literatura
 1. N. Sarraute, Pour un oui, pour un non (1982)
 2. B.-M. Koltès, Dans la solitude des champs de coton (1985)
 3. V. Novarina, Vous qui habitez le temps (1989)
 4. X. Durringer, Ex-voto (1990)
 5. Y. Reza, „Art” (1994)
 6. J.-L. Lagarce, J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne (1997)
 7. E. Cormann, Toujours l’orage (1997)
 8. M. Ndiaye, Papa doit manger (2002)
 9. P. Charras, Figure (2003)
 10. W. Mouawad, Incendies (2003)
 11. C. Pellet, Erich von Stroheim (2005)
 12. M. Henry, Moi, Michèle Mercier, 52 ans, morte (2007)
 13. J. Fabre, Requiem pour une métamorphose (2008)
 14. L. Parisse, Les Devenants (2014)
ATC-WPiA-ADM-L3DZ-(2020/2021) Wykład Prawo cywilne z umowami w administracji

Ćwiczenia uzupełniające wykład Prawo cywilne z umowami w administracji

ATC-WPiA-DW-L3DZ-(2020/2021) WDW Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania

Materiały uzupełniające wykład Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania

ATC-WPiA-PIDP-L3DZ-(2020/2021) Wykład Prawo cywilne

Ćwiczenia wspomagające wykład Prawo cywilne

Prawo cywilne z umowami w administracji - LSA II r. WPiA UG

Wykład z problematyki: 1) prawo rzeczowe (własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka)

2) zobowiązania: bezpodstawne wzbogacenie

Prawo cywilne z umowami w administracji LSA ZAO 2020/2021

Materiały wspomagające wykład Prawo cywilne z umowami w administracji

Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania dla Kryminologii
Proseminarium - prawo rodzinne i spadkowe

Kurs obejmuje dwa zajęcia on-line:

1) prawo rodzinne - nowoczesne technologie (2 godz. lekcyjne - 90 minut)

2) prawo spadkowe - problematyka zachowku (2 godz. lekcyjne - 90 minut)

Proseminarium Prawo cywilne i rodzinne - 10.06.2021
Dodatkowy kurs
Dodatkowy termin 08.07.2021
Egzamin - Rachunek kosztów dzienne 12.02.2021
Egzamin - Rachunkowość bankow dzienne
Egzamin - Rachunkowość banków 16.06.2021
Egzamin - Rachunkowość banków zaoczne
Egzamin - Rachunkowość banków zaoczne 26.06.2021
Egzamin - Rachunkowość zarządcza
Egzamin - Rachunkowość zarządcza ACCA - 6 edycja 26.06.2021
Egzamin - Sprawozdawczość instytucji finansowych 23.01.2021

Egzamin

Egzamin komisyjny Rachunek kosztów 21.03.2021
Egzamin poprawkowy - Rachunek kosztów ACCA 8.05.2021
Egzamin poprawkowy - Rachunek kosztów BR 6.03.2021
EGZAMIN POPRAWKOWY - SPRAWOZDAWCZOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE-24.04.2021
Egzamin poprawkowy Rachunek kosztów Dzienne 3.03.2021
Egzamin rachunek kosztów ACCA - 13.02.2021Egzamin Rachunek kosztów zaoczne BR 14.02.2021
Egzamin Rachunkowość instytucji BR 27.06.2021
Egzamin Rachunkowość zarządcza 17.06.2021
Egzamin Sprawozdawczość instytucji finansowych ACCA 5 edycja - 27.02.2021
Egzamin Sprawozdawczość instytucji finansowych ACCA dzienne 15.06.2021
Egzamin Sprawozdawczość instytucji finansowych ACCA- 6 edycja - 27.02.20212021
Egzamin Zaawansowana rachunkowość zarządcza 6.03.2021
Egzamin- Sprawozdawczość instytucji finansowych
Rachunek kosztów - Doradztwo podatkowe

1. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów.

2. Klasyfikacje kosztow dla celów sprawozdawczych.

3. Warianty ewidencji kosztów.

4. Rozliczanie kosztów (rozliczenia międzyokresowe kosztów, rozliczanie kosztow wydziałowych, rozliczanie działalności pomocniczej)

5. Kalulacja kosztów


Literatura

1. M. Ossowski, Rachunek kosztów, ODDK, Gdańsk 2003

2. Praca zbiorowa pod redakcją K.G. Świderskiej, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, SKWP, Warszawa 2008

3. Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1996,

4. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000

5. Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2003,

Rachunek kosztów - studia zaoczne

Program realizowany na ćwiczeniach

 1. Charakterystyka podstawowych pojęć
 2. Grupowanie kosztów dla potrzeb rachunkowości finansowej (koszty proste i złożone, bezpośrednie i pośrednie, koszty podstawowe i ogólne, układy kosztów, warianty ewidencji kosztów, ogólny schemat rozliczania kosztów)
 3. Ustalanie wyniku finansowego w wersji porównawczej
 4. Grupowanie i rozliczanie kosztów                 
 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • Rozliczanie kosztów zakupu
 • Rozliczanie działalności pomocniczej
 • Rozliczanie kosztów wydziałowych na nośniki

   5.  Ogólne zasady kalkulacji i wycena produkcji w toku

 

 • Pojęcie, rodzaje i zadania kalkulacji
 • Metody kalkulacji (podziałowa prosta, ze współczynnikami, doliczeniowa, fazowa)

 

 

 

 

 


Literatura
 1. Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1996.
 2. Jaruga A., Nowak W., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Absolwent, Łódź 1999.
 3. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000.
 4. Praca zbiorowa pod redakcją G. K. Świderskiej, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, 2002.
 5. Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2003.
 6. Ossowski M., Rachunkowość zarządcza, WSFiR, Sopot 2004.
Rachunek kosztów Biegły Rewident - zaoczne
Rachunek kosztów I - studia dzienne <h4 style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:Times New Roman,serif;font-weight:normal;"><span style="">1.<span style="font:7.0pt "Times New Roman";">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12pt;font-family:Times New Roman,serif;font-weight:normal;">Koncepcje kosztów w rachunkowości finansowej. Koszty a pojęcia bliskoznaczne i rozłączne (wydatki, straty nadzwyczajne, koszty uzyskania przychodu) . Przychody i pojęcia bliskoznaczne.</span> </h4><h4 style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt;"><span style="font-size:12pt;font-family:Times New Roman,serif;font-weight:normal;"><span style="">2.<span style="font:7.0pt "Times New Roman";">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12pt;font-family:Times New Roman,serif;font-weight:normal;">Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych.</span></h4><h4><span style="font-size:12.0pt;font-family:Times New Roman,serif;font-weight:normal;"><span style="">3.<span style="font:7.0pt "Times New Roman";">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12pt;font-family:Times New Roman,serif;font-weight:normal;"><span style=""></span>Ewidencja i wycena wyrobów gotowych. </span></h4><p>4. Ustalanie wyniku metodą porównawczą.</p><p>4. Modele rachunku kosztów.</p><p><span style="font-size:12pt;font-family:Times New Roman,serif;font-weight:normal;"></span>5. Przekroje ewidencyjne kosztów.</p><p>6. Roliczanie kosztów w czasie – typy rozliczeń międzyokresowych kosztów, metody rozliczania, tytuły kosztów rozliczanych w czasie. Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu. Rozliczenia międzyokresowe przychodów. </p>
Literatura
<ol start="1" style="margin-top:0cm;" type="1"><li><span style="font-size:10pt;color:windowtext;font-weight:normal;">Gierusz B., <em>Podręcznik samodzielnej nauki księgowania</em>, Oddk, Gdańsk 2007.</span></li><li><span style="font-size:10pt;color:windowtext;font-weight:normal;">Praca</span> zbiorowa pod red.G.K.Świderskiej, Rachunkowość zarządcza i<span style="">&nbsp; </span>rachunek kosztów, Difin 2002 r. </li><li style="color:black;tab-stops:list 36.0pt;">J. Gierusz, <span style="font-size:10.0pt;">Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2007 r.</span></li><li style="color:black;"><span style="font-size:10pt;">S.Sojak, Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Toruń 2002. </span></li><li style="color:black;"><span style="font-size:10pt;">Praca zbiorowa pod red. D. Dobiji, M. Kucharczyk, Rachunkowosc zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009.</span></li></ol>
Rachunek kosztów II - ACCA Celem kursu jest:
- zapoznanie studentów z teoretycznymi aspektami rachunku kosztów i kalkulacji kosztów,
- zapoznanie studentów z klasyfikacją kosztów dla celów sprawozdawczych,
- przygotowanie studentów do właściwego rejestrowania kosztów i właściwej alokacji kosztów w księgach rachunkowych,
- przygotowanie studentów do właściwego rejestrowania rozliczeń międzyokresowych w księgach rachunkowych,
- przygotowanie studentów do właściwego rejestrowania kosztów pośrednich w księgach rachunkowych,
- zapoznanie studentów z metodami i rodzajami kalkulacji kosztów,
- przygotowanie studentów do właściwego obliczenia kosztów produkcji,
- zapoznanie studentów z wariantami zamknięcia na koniec roku,
- zapoznanie studentów z kosztami w sprawozdaniach finansowych,
- zapoznanie studentów z rzeczywistymi problemami i zmianami w rachunku kosztów.

Rachunek kosztów II - dzienne
Literatura
 1. M. Ossowski, Rachunek kosztów, ODDK, Gdańsk 2003
 2. Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1996.
 3. Jaruga A., Nowak W., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Absolwent, Łódź 1999.
 4. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000.
 5. Praca zbiorowa pod redakcją G. K. Świderskiej, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, 2002.
 6. Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2003.
RACHUNKOWOŚC BANKOWA - STUDIA LICENCJACKIE DZIENNE  W ramach przedmiotu wykładane będą następujące treści:
 1. Podstawowe zasady dotyczące prowadzenia rachunkowości banku, z uwzględnieniem uregulowań prawnych krajowych i międzynarodowych.
 2. Klasyfikacja poszczegolnych grup aktywów i pasywów oraz ich wycena do bilansu.
 3. Zasady sporządzania bilansu w banku.
 4. Charakterystyka kategorii kształtujących wynik finansowy banku.
 5. Zasady sporządzania rachunku zysków i strat jako elementu rocznego sprawozdania finansowego.
 6. Klasyfikacja i ewidencja ekspozycji kredytowych w banku oraz aktualizacja ich wartości.
 7. Operacje z udziałem środków pieniężnych i operacji międzybankowych.

Literatura
 1.  E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowosc bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008.
 2. J. Uryga, W. Magielski, Rachunkowośc banków komercyjnych z uwzględnieniem MSSF, Kraków 2006.
 3. E. Orechwa-Maliszewska, E. Worobiej, Sprawozdawczośc i analiza finansowa banku, Białystok 2003.
 4. A. Szadziewska, Rachunkowośc banku komercyjnego - zbiór zadań, WSB 2000.
RACHUNKOWOŚC BANKOWA - STUDIA LICENCJACKIE ZAOCZNE  W ramach przedmiotu student ma poznać specyfikę rachunkowości bankowej. Wykładane treści dotyczą:
 1. Podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w banku, z uwzględnieniem uregulowań prawnych krajowych i międzynarodowych.
 2. Klasyfikacji poszczególnych grup aktywów i pasywów bankuoraz ich wyceny do bilansu.
 3. Zasad sporządzania bilansu banku  oraz różnic od bilansu podmiotu gospodarczego.
 4. Charakterystyki kategorii kształtujących wynik finansowy w banku.
 5. Zasad sporządzania rachunku zysków i strat jako elementu rocznego sprawozdania finansowego banku.
 6. Klasyfikacji i ewidencji ekspozycji kredytowych banku oraz aktualizacji ich wartości.
 7. Operacji z udziałem środków pieniężnych i operacji międzybankowych (tj. ewidencji środków pieniężnych w kasie, w banku centralnym oraz ewidencji zobowiązań z tytułu depozytów).


Literatura
 1.E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008,
2.J. Uryga, W.Magielski Rachunkowość banków komercyjnych z uwzględnieniem MSSF, Kraków 2006,
3.D. Misińska, M. NiewiadomaRachunkowość bankowa,WAE im. Oskara Lanego Wrocław 2003,
4.E. Orechwa- Maliszewska, E. Worobiej Sprawozdawczość i analiza finansowa banku, Białystok 2003,
5.K. Jankowska, K. Baliński Rachunkowość bankowa, Difin Warszawa 2003,
6.A. Szadziewska Rachunkowość banku komercyjnego – zbiór zadań, WSB 2000,
7.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków Dz. U. z 2003 r. Nr 218, poz. 2147,
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. I i II, tłumaczenie, 2007.
Rachunkowośc zarządcza -I rok MSU kierunek Zarządzanie

Kurs będzie obejmował następujące zagadnienia:
1. Istota rachunkowości zarządczej
2. Klasyfikacje kosztów dla celów decyzyjnych
3. Rachunek kosztów zmiennych
4. Analiza zależności produkcja-koszty-zysk
5. Rozwiązywanie krótkookresowych problemów decyzyjnych
6. Ustalanie cen w przedsiębiorstwie
7. Nowoczesne systemy rachunku kosztów:
• Rachunek kosztów ABC
• Rachunek kosztów docelowych
8. Pomiar i ocena kosztów w przekroju ośrodków odpowiedzialności


Literatura

Literatura przedmiotu:
1) Jaruga A., Nowak W., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Absolwent, Łódź 1999,
2) Wermut J., Rachunkowość zarządcza, ODDK, Gdańsk 1999,
3) Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1996,
4) Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000,
5) Praca zbiorowa pod redakcją G. K. Świderskiej, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, 2002,
6) Habela D., Polaczek R., Podstawy rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła komunikacji i Zarządzania, Poznań, 2001,
7) Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2003,
8) Ossowski M., Rachunkowość zarządcza, WSFiR, Sopot 2004.

Rachunkowość ACCA

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Rachunkowośc ACCA.

W ramach zajęć będą realizowane podane ponizej przedmioty.

 1. Rachunkowość finansowa  60 godz.
 2. Kodeks spółek handlowych  15 godz.
 3. Basic of Management Accounting  30 godz.
 4. Podstawy systemu podatkowego i podatki pośrednie  30 godz.
 5. Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych  45 godz.
 6. MSSF  60 godz.
 7. Rachunek kosztów    45 godz.
 8. Podatki bezposrednie i ubezpieczenia społeczne  45 godz.
 9. Finanse korporacyjne   30 godz.
 10. Sprawozdawczość instytucji finansowych   30 godz.
 11. Zaawansowana rachunkowość zarządcza   45 godz.
 12. Badanie sprawozdań finansowych   45 godz.
 13. Konsolidacja sprawozdań finansowych   45 godz.
 14. Budgeting   45 godz.
 15. Zarzadzanie projektami informatycznymi  15 godz.

Razem 585 godz.


Literatura

Literatura będzie podana przez poszczególnych wykładowców prowadzących zajęcia

Rachunkowość ACCA - III edycja Program studiów: Rachunkowość finansowa - 60 godz Kodeks spółek handlowych - 15 godz Basics of Management Accounting - 30 godz Podstawy systemu podatkowego i podatki pośrednie - 30 godz Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych - 45 godz MSSF - 60 godz Rachunek kosztów - 45 godz Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne - 45 godz Finanse korporacyjne - 30 godz Sprawozdawczość instytucji finansowych - 30 godz Zaawansowana rachunkowość zarządcza - 45 godz Badanie sprawozdań finansowych - 45 godz Konsolidacja sprawozdań finansowych - 45 godz Budgeting - 45 godz Zarządzanie projektami informatycznymi - 15 godz Razem 585 godz
Literatura

Każdy z wykładowców podaje literature do realizacji danego przedmiotu.

Rachunkowość ACCA - Studia Podyplomowe V edycja

Program studiów:

 1. Rachunkowość finansowa - 60 godz
 2. Kodeks spółek handlowych - 15 godz
 3. Basics of Management Accounting - 30 godz
 4. Podstawy systemu podatkowego i podatki pośrednie - 30 godz
 5. Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych - 45 godz
 6. MSSF - 60 godz
 7. Rachunek kosztów - 45 godz
 8. Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne - 45 godz
 9. Finanse korporacyjne - 30 godz
 10. Sprawozdawczość instytucji finansowych - 30 godz
 11. Zaawansowana rachunkowość zarządcza - 45 godz
 12. Badanie sprawozdań finansowych - 45 godz
 13. Konsolidacja sprawozdań finansowych - 45 godz
 14. Budgeting - 45 godz
 15. Zarządzanie projektami informatycznymi - 15 godz

Razem 585 godz


Literatura

Każdy z wykładowców podaje literaturę niezbędną do danego przedmiotu

Rachunkowość ACCA - VI edycja nowy program

Program studiów podyplomowych Rachunkowość ACCA VI (realizacja programu - 2 semestry):

I semestr

Podstawy systemu podatkowego i podatki pośrednie  - 15 godz

Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne - 20 godz

Sprawozdawczość instytucji finansowych - 18 godz

MSSF - 40 godz

Rachunek kosztów - 30 godz

Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych - 22 godz

 II semestr

Finanse korporacyjne - 22 godz

Budżetowanie - 30 godz

Rachunkowość zarządcza - 43 godz

Konsolidacja sprawozdań finansowych - 30 godz

Badanie sprawozdań finansowych - 20 godz

Rachunkowość banków - dzienne egzamin

Egzamin z przedmiotu Rachunkowość banków

Rachunkowość finansowa - Doradztwo podatkowe

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ

1. Rachunkowość – zagadnienia wstępne    (pojęcie rachunkowości, rys historyczny, uregulowania prawne, zasady rachunkowości, funkcje rachunkowości)
2. Klasyfikacja zasobów majątkowych i źródeł ich finansowania 
3. Bilans - pojęcie, układ, zasady bilansowe. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu. Dokumentacja operacji gospodarczych

4. Kategorie kształtujące wynik finansowy (Przychody, koszty, zyski i straty nadzwyczajne, Rachunek zysków i strat)

5. Ustalanie wyniku finansowego w działalności handlowej, usługowej i produkcyjnej
6. Znaczenie rocznego sprawozdania finansowego

Literatura
1.B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2010 (i późniejsze),
2.T. Moss, A. Zysnarska, Rachunkowość finansowa od podstaw, ODDK, Gdańsk, 2004,
3.J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, Warszawa 2005, Finans-Servis,
4.Praca pod red. K. Czubakowskiej, Rachunkowość według prawa bilansowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa ,2009,
5.Praca pod red. J. Paff, Z. Messner, Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWN, Warszawa ,2011.
Rachunkowość finansowa - Doradztwo podatkowe dzienne

Problematyka wykładu:

 1. Aktywa pieniężne.
 2. Wycena i ewidencja rozrachunków.
 3. Dokumentacja i ewidencja wynagrodzeń.
 4. Dokumentacja i ewidencja obrotu zapasami materiałów.
 5. Dkumentacja i ewidencja stanu i zmian w zasobach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 6. Warianty ewidencji kosztów działalności operacyjnej.
 7. Koszty zakupu – rozliczanie i ewidencja.
 8. Wycena i ewidencja produktów.

Problematyka ćwiczeń:

 1. Aktywa pieniężne.
 2. Wycena i ewidencja rozrachunków.
 3. Dokumentacja i ewidencja wynagrodzeń.
 4. Dokumentacja i ewidencja obrotu zapasami materiałów.
 5. Dokumentacja i ewidencja stanu i zmian w zasobach środków trwałych oraz wartości niemterialnych i prawnych.
 6. Warianty ewidencji kosztów działalności operacyjnej.
 7. Koszty zakupu – rozliczanie i ewidencja.
 8. Wycena i ewidencja produktów.

Literatura

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu)

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 1. Gierusz, Podręcznik do samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2016
 2. T. Martyniuk, D. Małkowska, Zaawansowana rachunkowość finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010
 3. J. Gierusz, Plan kont z komentarzem, ODDK, Gdańsk 2012
 4. J. Pfaff, Z. Messner, Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWN, Warszawa 2011
 5. D. Małkowska, Rachunkowość od podstaw , Zbiór zadań z komentarzem, ODDK Gdańsk 2009

B.  Akty prawne: Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn zm.). Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późn. zm.) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.)

 

 

Rachunkowość instytucji finansowych - Biegły Rewident

A. Rachunkowość finansowa banków 1. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości w banku, z uwzględnieniem uregulowań prawnych krajowych i międzynarodowych. 2. Klasyfikacja poszczególnych grup aktywów i pasywów banku oraz ich wycena do bilansu. 3. Zasady sporządzania bilansu banku oraz wskazanie różnic w stosunku do bilansu podmiotu gospodarczego. 4. Charakterystyka i ewidencja kategorii kształtujących wynik finansowy w banku. 5. Zasady sporządzania rachunku zysków i strat jako elementu rocznego sprawozdania finansowego banku. 6. Klasyfikacja i ewidencja ekspozycji kredytowych banku oraz aktualizacji ich wartości. 7. Operacje z udziałem środków pieniężnych i operacje międzybankowych (tj. ewidencja środków pieniężnych w kasie, w banku centralnym oraz ewidencja zobowiązań z tytułu depozytów). 8. Ewidencji papierów wartościowych. B. Rachunkowość zakładów ubezpieczeniowych 1. Specyfika rachunkowości zakładów ubezpieczeń. 2. Identyfikacja i wycena aktywów i pasywów zakładów ubezpieczeń. 3. Reasekuracja w działalności ubezpieczeniowej. 4. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ich istota i wycena. 5. Działalność lokacyjna. 6. Przychody i koszty techniczne w zakładach ubezpieczeń. 7. Ustalenie wyniku technicznego i finansowego w zakładach ubezpieczeń.


Literatura
1. E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008. 2. J. Uryga, W.Magielski Rachunkowość banków komercyjnych z uwzględnieniem MSSF, Kraków 2006. 3. D. Misińska, M. Niewiadoma Rachunkowość bankowa, WAE im. Oskara Lanego Wrocław 2003. 4. Rozporządzenie z dn. 01.10.10 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości banków. 5. M. Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2012. 6. MSR 39, MSR 32, MSR 37, MSR 1 7. J. Piątek, M. Lament "Rachunkowość ubezpieczeniowa", Politechnika Radomska, Radom 2006. 8. A. Karrmańska "Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń", Difin, Warszawa 2003. 9. Ustawa 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 Nr 124 poz. 1151 z późn. zm.) 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1825 z późn. zm.). 11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II). 12. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej Nr 4 "Umowa ubezpieczeniowa”.
Rachunkowość istytucji finansowych - test

Zaliczenie przedmiotu - BR studia zaoczne

Sprawozdawczość instytucji finansowych

Celem kursu jest:

 1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami sporządzania sprawozdawczości finansowej banku i zakładu ubezpieczeń .
 2. Zapoznanie studentów z wyceną aktywów i pasywów oraz zasadami ustalania wyniku finansowego banku i instytucji ubezpieczeniowej.
 3. Zapoznanie studentów z planowanymi regulacjami międzynarodowymi mającymi wpływ na wycenę aktywów i pasywów zakładu ubezpieczeń (zmiany w MSSF 4).
 4. Przygotowanie studentów do zrozumienia podstawowych elementów sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z całkowitych dochodów, co umożliwi im czytanie danych finansowych zawartych w tych częściach rocznego sprawozdania finansowego banku.
 5. Zapoznanie studentów z zasadami wyceny umowy ubezpieczeniowej oraz ujęcia jej w rocznym sprawozdaniu finansowym.
 6. Zapoznanie studentów z metodami stosowanymi do oceny efektywności banku i zakładu ubezpieczeń z uwzględnieniem ich ograniczeń (analiza wstępna i wskaźnikowa rocznego sprawozdania finansowego).

Literatura
 1. E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008.
 2. J. Uryga, W.Magielski Rachunkowość banków komercyjnych z uwzględnieniem MSSF, Kraków 2006.
 3. D. Misińska, M. Niewiadoma Rachunkowość bankowa, WAE im. Oskara Lanego Wrocław 2003.
 4. Rozporządzenie z dn. 01.10.10 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości banków.
 5. M. Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2012.
 6. MSR 39, MSR 32, MSR 37, MSR 1
 7. J. Piątek, M. Lament "Rachunkowość ubezpieczeniowa", Politechnika Radomska, Radom 2006.
 8. A. Karmańska "Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń", Difin, Warszawa 2003.
 9. Ustawa 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 Nr 124 poz. 1151 z późn. zm.)
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1825 z późn. zm.).
 11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).
 12. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej Nr 4 "Umowa ubezpieczeniowa”.
Sprawozdawczość instytucji finansowych -egzamin ACCA dzienne 10.05.2021
Test próbny 2
Testy próbne

Testy stanowiące przygotowanie do egzamniów na Portalu Edukacyjnym

Zaliczenie 26.06.2021 - Rachunkowość banków
ATC-INNY-3MSSD-(2020/2021) Polityka gospodarcza
ATC-INNY-L3DZ-(2020/2021) LM <p><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial;">Celem zajęć jest dogłębna analiza mechanizmów działań lobbistycznych. Chodzi tu zarówno o poznanie w jaki sposób grupy interesu dążą do osiagnięcia swoich celów posługując sie oficjalnym lobbingiem, tj. wykorzystując zawodowych lobbystów jak i ukazanie działan korupcyjnych. Przedmiotem zainteresowań jest gra na arenie miedzynarodowej.</span></span></p>
Literatura
<p><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial;">Literatura: <br /><br />1. L. Graniszewski, C. Piątkowski: Grupy interesu w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004 <br /><br />2. K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Karczewska: Lobbing, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000 <br /><br />3. U. Kurczewska, M. Molęda-Zdziech: Lobbing w Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002<br /><br />4. P. van Buitenen: Oszustwa bez tajemnic. Korupcja w Unii Europejskiej, EON, Wrocław 2002 <br /><br />5. M. Clamen: Lobbing i jego sekrety, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2005 <br /><br />6. M. Gajda, K. Tarnawska: Lobbing rolny a budżet Unii Europejskiej, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2002 <br /><br />7. J.P. Gunning: Zrozumieć demokrację, Wyźsza Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania im. Profesora Romualda Kudlińskiego w Warszawie, Warszawa 2001 <br /><br />8. Kształtowanie się środowiska biznesu jako grupy interesu w Polsce, pod red. J. Gładysz-Jakóbik, wyd. SGH, Warszawa 2002 <br /><br />9. Transformacja gospodarcza a sektor publiczny, pr. zbior. pod red. G. Szczodrowskiego, Wyd. UG, Gdansk 2002 <br /><br />10. R. van Schendelen: Machiavelli w Brukseli. Sztuka lobbingu w Unii Europejskiej, GWP, Gdansk 2006<br /><br /></span></span></p>
ATC-INNY-L3DZ-(2020/2021) Systemy podatkowe...

Kurs zawiera aktualności, materiały i literaturę do wykładu.


Literatura

Wskazana przez wykładowcę.

ATC-Lobbing międzynarodowy NST 20/21 <p><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial;">Celem zajęć jest dogłębna analiza mechanizmów działań lobbistycznych. Chodzi tu zarówno o poznanie w jaki sposób grupy interesu dążą do osiagnięcia swoich celów posługując sie oficjalnym lobbingiem, tj. wykorzystując zawodowych lobbystów jak i ukazanie działan korupcyjnych. Przedmiotem zainteresowań jest gra na arenie miedzynarodowej.</span></span></p>
Literatura
<p><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial;">Literatura:<br /><br />&nbsp;1. L. Graniszewski, C. Piątkowski: Grupy interesu w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004<br /><br />2. K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Karczewska: Lobbing, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000 <br /><br />3. U. Kurczewska, M. Molęda-Zdziech: Lobbing w Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002<br /><br />4. P. van Buitenen: Oszustwa bez tajemnic. Korupcja w Unii Europejskiej, EON, Wrocław 2002 <br /><br />5. M. Clamen: Lobbing i jego sekrety, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2005 <br /><br />6. M. Gajda, K. Tarnawska: Lobbing rolny a budżet Unii Europejskiej, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2002<br /><br />7. J.P. Gunning: Zrozumieć demokrację, Wyźsza Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania im. Profesora Romualda Kudlińskiego w Warszawie, Warszawa 2001 <br /><br />8. Kształtowanie się środowiska biznesu jako grupy interesu w Polsce, pod red. J. Gładysz-Jakóbik, wyd. SGH, Warszawa 2002<br /><br />9. Transformacja gospodarcza a sektor publiczny, pr. zbior. pod red. G. Szczodrowskiego, Wyd. UG, Gdansk 2002 <br /><br />10. R. van Schendelen: Machiavelli w Brukseli. Sztuka lobbingu w Unii Europejskiej, GWP, Gdansk 2006 </span></span></p>
ATC-Systemy podatkowe we współczesnym świecie NST 20/21 <p><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial;">Celem zajęć jest ogólna analiza systemów podatkowych funkcjonujących we współczesnym świecie. Program składa sie z czterech bloków: <br /><br />- podatki w UE i zasady ich harmonizacji,<br /><br />- systemy podatkowe krajów afrykanskich,<br /><br />- podatki w krajach amerykanskich, <br /><br />- systemy podatkowe w Azji i Oceanii.</span></span></p>
Literatura
<p><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial;">Oficjalne materiały rządów i organizacji międzynarodowych, bieżące informacje i artykuły podane przez wykładowcę.</span></span></p>
ATC-WE-EK-L1DZ-(2020/2021) PPGiS 1 H
ATC-WE-EK-L3DZ-(2020/2021) PSP

Kurs pomocniczy.

ATC-WE-EK-L3DZ-(2020/2021) SemLic .
Literatura
Brak.
ATC-WE-EK-L3ZAO-(2020/2021) AG MLG

.


Literatura

.

ATC-WE-EK-LIC1ZAO-(2020/2021) PGiS wykład

.


Literatura

.

ATC-WE-EK-MU1DZ-(2020/2021) TiPWP

Kurs wspomaga zajęcia odbywajace się na Wydziale Ekonomicznym o tej samej nazwie


Literatura

Literatura podstawowa:

1. J.M. Buchanan: Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997,

2. S.P. Gunning: Zrozumieć demokrację, Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania im. Profesora Romualda Kudlińskiego w Warszawie, Warszawa 2001,

3. K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska: Lobbing, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000,

4. J. Mercik: Siła i oczekiwania. Decyzje grupowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, 

5. P. van Buitenen: Korupcja w Unii Europejskiej, EON, Wrocław 2002,

6. Elementy teorii wyboru społecznego, pod red. G. Lisowskiego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001,

7. J. Miklaszewska: Filozofia a ekonomia. W kregu teorii publicznego wyboru, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001,

8. S. Rose-Ackerman: Korupcja i rządy, Fundacja im. Stefana Batorego i Wyd. Sic!, Warszawa 2001,

9. Transformacja gospodarcza a sektor publiczny, pr. zbior. pod red. G. Szczodrowskiego, Wyd. UG, Gdańsk 2002.

 

ATC-WE-EK-MU2DZ-(2020/2021) Seminarium magisterskie
ATC-WE-EK-MU2ZAO-(2020/2021) Podatki
ATC-WE-MIX-L1ZAO-(2020/2021) Podstawy PGiS wykładkurs testowy A.Heba 2021
Algebra liniowa egzamin 2021
Algorytmy i struktury danych 2020 - wykład

Kurs zawiera notatki do  wykładu z algorytmów i struktur danych dla studentów  matematyki


Literatura

T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 2007.

Algorytmy i struktury danych 2021 - laboratorium
Algorytmy i struktury danych 2021 - wykład
ATC-Filozoficzne podstawy edukacji

"Filozoficzne podstawy edukacji" to obowiązkowy kurs dla I roku pedagogiki  (studia I stopnia) na WNS UG. Jego celem jest prezentacja i analiza znaczenia języka i wybranych koncepcji filozoficznych w badaniu, projektowaniu i interpretowaniu edukacji.

Kurs realizowany jest w formie wykładu (w roku 2020 online na platformie Microsoft Teams). Platforma edukacyjna Moodle (PEUG) służy do bieżącej komunikacji na temat zagadnień wykładu i dyskusji na forach tematycznych.

ATC-Seminarium magisterskie
ATC-Współczesne nurty filozofii w edukacji_st. niestacjonarne

Obowiązkowy kurs dla studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej - studia niestacionarne

ATC-Współczesne nurty filozofii w pedagogice

Wykład obowiązkowy dla studentów Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej, rok I, studia II stopnia. Celem kursu jest prezentacja podstawowych koncepcji filozoficznych znaczących dla rozumienia edukacji w społeczeństwie nowoczesnym i mających wpływ na teorie pedagogiczne, łącznie z koncepcjami kryzysu nowoczesności.

Seminarium doktorskie T.Szkudlarek Seminarium doktorskie
Literatura
Ustalana w trakcie spotkań
Studia Doktoranckie w zakresie Pedagogiki i Nauk o Polityce WNS Portal informacyjny i e-learningowy dla doktorantów Wydziału Nauk Społecznych UG (pedagogika i politologia)
Literatura
Literatura podawana jest w opisach poszczególnych kursów
ATC-WOIG-GP-L3DZ-(2020/2021) Wykład Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska

.

ATC-WOIG-GP-L3DZ-(2020/2021) Wykład Prawoznawstwo

Brak

ATC-WOIG-GP-MSUDZ-(2020/2021) Wykład Prawo zagospodarowania przestrzeni

Brak

ATC-WPIA-ADM-L3DZ-(2020/2021) Ćwiczenia Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (gr. AS303)

Brak

ATC-WPIA-ADM-L3ZAO-(2020/2021) Ćwiczenia Postępowanie administracyjne (gr. AZ301)

Brak

ATC-WPIA-ADM-L3ZAO-(2020/2021) Ćwiczenia Postępowanie administracyjne (gr. AZ302)

Brak

ATC-WPIA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Ćwiczenia Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (gr. PS306)

Brak

ATC-WPIA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Ćwiczenia Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (gr. PS307)

Brak

ATC-WPIA-PRAWO-M5PW-(2020/2021) Ćwiczenia Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (gr. PW301)

Brak

ATC-WPIA-PRAWO-M5PW-(2020/2021) Ćwiczenia Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (gr. PW302)

Brak

ATC-WPIA-PRAWO-M5PZ-(2020/2021) Ćwiczenia Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (gr. PZ303) Zajęcia prowadzone przez dra Jakuba Szlachetko.
ATC-WPIA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) Ćwiczenia Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (gr. PZ303)

Brak

ATC-WPIA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) Ćwiczenia Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (gr. PZ304)

Brak

Participation of local citizens in the local legislative process

Participation of local citizens in the local legislative process

Contents:

1) Introduction;

2) Short note on the terminology applied;

3) Participation of citizens and non-governmental organizations in the local legislative process

- characteristics of the phenomenon;

4) Legal forms of the participation of citizens and non-governmental organizations in the local legislative process;

5) Grounds for civic participation in the local legislative process.


Literatura
Arnstein , Sherry R. "A Ladder of Citzen Partcipaton,"JAIP", Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.
ATC-WE-MSG-Akademia Refinitive 2 (2020/2021)

Akademia Refinitiv to przedmiot całkowicie dedykowany produktowi Eikon. 

Dzięki uczestnictwu w zajęciach studenci mają możliwość skonfrontowania posiadanej wiedzy z zakresu finansów i ekonomii z realnie funkcjonującymi rynkami. Studenci poznają podstawowe zasady działania rynków finansowych, analizy technicznej i fundamentalnej, a przede wszystkim są na bieżąco z wydarzeniami zachodzącymi na rynku finansowym w Polsce i na świecie. Po ukończeniu przedmiotu studenci podchodzą do egzaminu i po uzyskaniu pozytywnego wyniku zdobywają certyfikat, potwierdzający wysoką znajomość produktu Eikon. Przedmiot jest prowadzony w oparciu o materiały i na oprogramowaniu udostępnianym przez firmę Refinitiv. 

Dealing room
International Settlements (Class)
Refinitiv Academy
Rozliczenia międzynarodowe NSL
Rozliczenia międzynarodowe SSL
Rynek walutowy
Ryzyko w banku
Ryzyko w biznesie międzynarodowym
Business Process Management with SAP ERP

Course objectives:

To show the role of ERP systems (transactional systems) in realizing efficient flow of resources in companies and supply chains.
To gain skills by students to manage business processes with SAP ERP system, the most popular ERP system worldwide.
To prepare students to work in companies with a global range.
To show functioning of ERP applications, widely used in every sector in global economy.


Literatura

Basic:
SAP University Alliances materials
additional materials uploaded by teacher
L. K. Lau, Managing Business with SAP: Planning, Implementation and Evaluation, Idea Group Inc., 2005.
Facultative:
D. E. O’Leary, Enterprise Resource Planning Systems. Systems, Life Cycle, Electronic Commerce and Risk, Cambridge
University Press, 2000.
S. R. Magal, J. Word, Integrated Business Processes with ERP Systems, Jhn Wiley & Sons, 2011.
M. Murray, Discover logistics with SAP ERP, Galileo Press, 2008.
J. T. Dickersbach, G. Keller, Production Planning and Control with SAP ERP, Galileo Press, 2011.
E. Monk, B. Wagner, Enterprise Resource Planning, Cengage Learning EMEA, 2008.
G. C. Williams, Implementing SAP ERP Sales&Distribution, McGraw Hill Professional, 2008.
J. Kappauf, B. Lauterbach, M. Koch, Logistics Core Operations with SAP, Springer, 2011.

Company management with use of ERP system

Course objectives:

Introduction to management accounting. Introduction to cost center accounting and product costing.
The rules of resources planning.
Showing the functioning of ERP applications, especially with the SAP ERP 6.0.
Preparing students to work in companies with a global range (on the basis of case studies). Problem solving with use of Design
Thinking method (non-mathematical methods), Excel and Statistica software (mathematical methods

ERP w logistyce

Celem kursu jest udostępnienie materiałów przedstawianych na zajęciach wykładowych i ćwiczeniowych oraz uzupełnienie tych materiałów poprzez zamieszczanie odnośników do stron internetowych, plików z opracowaniami rozszerzającymi wiedzę zdobywaną na zajęciach oraz innych pozycji.

 


Literatura

materiały SAP University Alliances

materiały ARIS Community i ARIS University Relations

Logistyka w przemyśle motoryzacyjnym (PDW, kurs e-learning)

Kurs jest przeznaczony dla studentów zainteresowanych rozwojem logistyki, systemów logistycznych i przemysłu motoryzacyjnego.

W ramach kursu zostanie omówiona istota logistyki, która zostanie przełożona na grunt praktyki gospodarczej w przemyśle motoryzacyjnym.

Celem kursu jest przede wszystkim:

zaprezentowanie specyfiki produkcji w przemyśle motoryzacyjnym,

przedstawienie wsparcia logistycznego produkcji samochodów osobowych,

zaprezentowanie studentom szczególnej roli przemysłu motoryzacyjnego w kształtowaniu nowych strategii logistycznych,

zaprezentowanie najnowszych rozwiązań w zakresie logistyki w obszarze zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.


Literatura

Literatura obowiązkowa:

materiały zamieszczone przez prowadzącego
Brdulak H. (red.), Logistyka przyszłości, PWE, Warszawa 2012
Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wyd. UG, Gdańsk 2002
Ciesielski M. (red.) Sieci logistyczne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002


Literatura uzupełniająca:
Konecka-Jurga S., Konkurencyjność sieci gospodarczych na przykładzie branży motoryzacyjnej, LogForum 2005, Vol. 1, Isuue 2, No. 3.
Rosińska-Bukowska M., Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych, Wyd. UŁ, Łódź 2012
Womack J. P., Jones D. T., Roos D., The Machine That Changed The World, Macmillan, 1999

Narzędzia planowania zasobów
Narzędzia planowania zasobów w logistyce
ProUG - pre-testy i post-testy dla profilu KL, r.a. 2019/20 i 2020/21

W tym kursie będą gromadzone odpowiedzi na pytania związane z zajęciami z praktykami biznesowymi w ramach następującego elementu projektu ProUG"

Zadanie 3

Nr 14 Ekonomia II st. stac.,WE (studenci liczeni w ramach pkt. 13)

Modyfikacja specjalności Ekonomika Transportu i Logistyka, profil Logistyka


Rachunkowość zarządcza

dodatkowe materiały do kursu


Literatura

S Sojak, Rachunkowość zarządcza, Toruń 2002

Seminarium licencjackie
Seminarium licencjackie 2SS/3SSL Ekonomia

Kurs wspomagający realizację seminarium licencjackiego  dla studentów 2 i 3 roku SSL na kierunku Ekonomia, promotor: dr A. Szmelter-Jarosz

Supply management and production planning in SAP ERP

The aim of the course is to introduce students to ERP systems ( Enterprise Resource Planning), in particular with the ERP system of SAP AG. Within the e-learning course, materials necessary to participate in activities will be made available (eg. files with instructions for exercises) and other materials to encourage Participants to broaden their knowledge in the field of ERP systems.

The syllabus is available on the website: https://ekonom.ug.edu.pl/pp/pdfview.php?IdPrzedmiot=574

 


Literatura

S. Kłos, Evaluation methodology of ERP system implementation in manufacturing enterprises, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010.

J. Kisielnicki, MIS - systemy informatyczne zarządzania. Warszawa : Placet, 2008.

J. D. McKeen, H. A. SmithManagement challenges in IS : successful strategies and appropriate action. Chichester [etc.] : John Wiley & Sons, 1996.

http://books.google.pl/books?id=D367mMfMAxAC&pg=PA160&dq=erp+systems&hl=pl&sa=X&ei=2EosVIbENYjKOa7NgOAP&ved=0CDoQ6AEwAQ#v=onepage&q=erp%20systems&f=false

http://books.google.pl/books?id=Lzm3JRbyojoC&pg=PA11&dq=erp+systems&hl=pl&sa=X&ei=2EosVIbENYjKOa7NgOAP&ved=0CGwQ6AEwBw#v=onepage&q=erp%20systems&f=false

http://books.google.pl/books?id=Jf8K8TjQXQIC&pg=PA451&dq=erp+systems&hl=pl&sa=X&ei=2EosVIbENYjKOa7NgOAP&ved=0CHwQ6AEwCQ#v=onepage&q=erp%20systems&f=false

 

 

System SAP ERP

Kurs stanowi uzupełnienie zajęć ćwiczeniowych z przedmiotu System SAP ERP dla specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie. W kursie znajdą się zarówno materiały wykorzystywane podczas zajęć (instrukcje do ćwiczeń), jak i dodatkowe materiały (artykuły, linki do stron internetowych), które umożliwią studentom poszerzenie wiedzy zdobytej na zajęciach.

The use of SAP ERP in sales and warehouse management

In the e-learning course you will find curricula we will use during classes and some additional materials about SAP ERP system.


Literatura

E. Monk, B. Wagner, Enterprise Resource Planning, Cengage Learning EMEA, 2008.
G. C. Williams, Implementing SAP ERP Sales&Distribution, McGraw Hill Professional, 2008.
J. Kappauf, B. Lauterbach, M. Koch, Logistics Core Operations with SAP, Springer, 2011.
L. K. Lau, Managing Business with SAP: Planning, Implementation and Evaluation, Idea Group Inc., 2005

Zarządzanie projektami przy wsparciu ERP

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień z zakresu zarządzania projektami oraz zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania projektem przy użyciu systemu SAP ERP.

Cele kształcenia:

 • Zapoznanie studentów ze strukturą modułu zarządzania procesami w SAP ERP 6.04
 • Nabycie przez studentów umiejętności planowania projektów w systemie SAP ERP  zgodnie z międzynarodowymi standardami
 • Nabycie przez studentów umiejętności swobodnego poruszania się w dokumentacji projektowej sporządzonej w systemie SAP ERP

Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

 •  materiały SAP University Alliances (GBI 2.2 Curricula)

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

 • Z. Szyjewski, Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Wyd. Placet, Warszawa 2004
 • Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, PWE, Warszawa 2012 
 • D. Lock, Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2003
 • S. R. Magal, J. Word, Integrated Business Processes with ERP Systems, John Wiley & Sons, 2011.

B. Literatura uzupełniająca

 • H. Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, 7 ed., John Wiley&Sons, Inc., 2001
 • R. Murch, Project management: Best Practices for IT Professionals, Prentice Hall PTR, 2000
 • Zintegrowane Systemy Zarządzania ERP w gospodarce wirtualnej, pod red. H. Sroki, Wydaw. AE w Katowicach, Katowice 2009
 • J. Kappauf, B. Lauterbach, M. Koch, Logistics Core Operations with SAP, Springer, 2011.
GEOGRAFIA OSADNICTWA 2020_21 cykl wykładów z zakresu geografii osadnictwa dla studentów 3 roku kierunku geografia
GEOGRAFIA SPOŁECZNA ćwiczenia 2020_21

cykl ćwiczeń na temat procesów społeczno-demograficznych w ujęciu przestrzennym

Rozwój współczesnych miast
kurs testowy A.Heba 2021
Seminarium mgr SS

Seminarium mgr SS


Literatura

Zasady pisania prac mgr 

Zarządzanie Projektami_ćwiczenia

Kurs zarządzania projektami wspomagany e-learningowo wg metodyki prowadzenia projektów biznesowych zgodnie z międzynarodowym standardem  zarządzania projektami PMBoK PMI. 


Literatura

/1/  PMBoK PMI 6th Ed. 

/2/  R.K. Wysocki, R. McGary, Efektywne zarządzanie projektami, Helion One Press, Gliwice 2005r. 

 

Zarządzanie Projektami_wykład

Kurs wspomagający wykład 


Literatura

R.K. Wysocki

Rewizja Finansowa

Rewizja Finansowa Istota badania sprawozdań finansowych. Cel badania. Kryteria badania. Przedmiot badania. Przebieg badania. Opinia i raport z badania. Biegły rewident jako osoba zaufania publicznego. Kreowanie kadr biegłych rewidentów w Polsce. Usługi świadczone przez biegłego rewidenta. Formy wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów. Rola samorządu biegłych rewidentów. Metody, procedury, techniki i etapy badania sprawozdań finansowych Rodzaje i charakterystyka poszczególnych metod, procedur i technik badania. Organizacja badania. Dokumentowanie wyników badania. Badanie i ocena systemu rachunkowości i systemu kontroli wewnętrznej. Badanie wiarygodności sald i grup operacji. Badanie rachunkowości informatycznej. Czynności związane z zakończeniem badania. Badanie poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego Ocena prawidłowości inwentaryzacji. Badanie poszczególnych pozycji aktywów i pasywów. Badanie poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat. Badanie rachunku przepływów pieniężnych. Badanie zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Badanie sprawozdania z działalności

Fakultet kierunkowy: Powieść postkolonialna 1950-2010 <pre><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,serif;">Problematyka zajęć </span><span :;"="" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;ヒラギノ角ゴ pro w3:;"><span style="font-size:small;">obejmuje przegląd</span><span style="">&nbsp; </span><span style="font-size:small;">wybranych tekstów współczesnej powieści postkolonialnej. Informacje dotyczące kontekstu społeczno-kulturalnego krajów postkolonialnych w tym okresie wraz z elementami historii, </span></span><span :;"="" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman:;"><span style="font-size:small;">które przyczyniły się do ukształtowania współczesnej literatury. Zapoznanie studentów z konceptami krytyki postkolonialnej (m.in. abrogation, appropriation, Other, colonial discourse, Orientalism, hybridity, metropolitan, mimicry, displacement, colonizer, colonized, imperialism, liminality, contrapuntal reading) oraz najważniejszymi krytykami</span><span style="">&nbsp; </span><span style="font-size:small;">tego nurtu (m.in. Gayatri Chakravorty Spivak,</span></span><strong><span :;"="" style="font-size:12.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman:;"></span></strong><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,serif;">Frantz Fanon, Ngugi wa Thiongo, Wole Soyinka, Homi K.Bhabha, Derek Walcott). Interpretacja i analiza wybranych powieści z zastosowaniem narzędzi krytycznych. </span></pre>
Literatura
<p style="layout-grid-mode:char;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">Wykaz literatury </span></strong></p><p style="margin-left:17.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">A.1. </span><span style="font-size:10.0pt;">wykorzystywana podczas zajęć </span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Chinua Achebe, <em>Things Fall Apart</em><br />Jean Rhys, <em>Wide Sargasso Sea</em><br />Michael Ondaatje, <em>Running in the Family</em></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Jamaica Kincaid, <em>Lucy</em></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">J.M.Coetzee, <em>Foe</em></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Chimamanda Ngozi Adichie, <em>Half of a Yellow Sun</em></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Andrea Levy, <em>Small Island</em></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Aravind Adiga,<em> White Tiger</em></span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">A.2. studiowana samodzielnie<strong> </strong>przez studenta</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Ashcroft, B., G. Griffiths, H. Tiffin. </span><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">The Empire Writes Back. Theory and Practice in Post-colonial </span></em></p><p><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Literatures</span></em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">. London: Routledge, 1989.</span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Young, Robert J.C. <em>Postcolonialism. A Very Short Introduction</em>. Oxford: Oxford UP, 2003.</span></p><p><strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:17.8pt;"><strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">B. Literatura uzupełniająca</span></strong></p><p><strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Anderson, Benedict. <em>Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism</em>. London: Verso, 1983.</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Bhabha, Homi K, ed. <em>Nation and Narration.</em><span style="">&nbsp; </span>London: Routledge, 1990. </span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Boehmer, Elleke. <em>Colonial and Postcolonial Literature: Migrant Metaphors</em>. Oxford: Oxford UP, 2005.<br />Donnell, Alison, and Sarah Lawson Welsh<br clear="all" style="page-break-before:always;" />, <em>The Routledge Reader in Caribbean Literature<br clear="all" style="page-break-before:always;" /> .</em>London &amp; New York, 1996.</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Fanon, Frantz. <em>Black Skin, White Masks</em>.London: Pluto Press, 1986.</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Fanon, Frantz. <em>The Wretched of the Earth</em>.<span style="">&nbsp; </span>Harmondsworth: Penguin, 1967.<br />Moore-Gilbert, BJ. <em>Postcolonial theory: Contexts, Practices, Politics</em>. London &amp; New York: Verso, 1997.</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Renk, <br clear="all" style="page-break-before:always;" />J. Kathleen. <em>Caribbean Shadows and Victorian Ghosts: Womens Writing and Decolonization<br clear="all" style="page-break-before:always;" /> .</em>The UP of Virginia, 1999.<br />Said, Edward. <em>Culture and Imperialism.</em>London: Chatto &amp; Windus, 1993. </span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Said, Edward. <em>Orientalism.</em>London &amp; New York: Routledge, 1978.</span></p><span :;"="" lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman:;">Williams, Patrick, and Laura Chrisman. <em>Colonial Discourse and Post-colonial Theory. A Reader</em>. New York: Columbia UP, 1994.</span>
ATC-WE-EKON-L3DZ-(2020/2021) MAKRO_G

Makroekonomia - ćwiczenia

Termin zajęć: czwartek 13.30 - 15.00

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Literatura

Burda M., Wypłosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2013.

Begg D., Vernasca G., Fisher S., Dornbush R. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Szczepaniec M., Makroekonomia. Przewodnik, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2014.

Materiały wykładowe dostępne na stronie koniunktura.com.

Konsultacje

Czwartek, 9.30-11.00

ATC-WE-EKON-L3DZ-(2020/2021) MAKRO_H

Makroekonomia - ćwiczenia

Termin zajęć: czwartek 11.30-13.00

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Literatura

Burda M., Wypłosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2013.

Begg D., Vernasca G., Fisher S., Dornbush R. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Szczepaniec M., Makroekonomia. Przewodnik, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2014.

Materiały wykładowe dostępne na stronie koniunktura.com.

Konsultacje

Czwartek, 9.30-11.00


ATC-WE-MSG-MU2DZ-(2020/2021) MAKROEKONOMIA MENEDŻERSKA

Makroekonomia menedżerska

ATC-WZ-ZARZ-MU2DZ-(2020/2021) MAKROEKONOMIA S43_02

Makroekonomia - ćwiczenia

ATC-WZ-ZARZ-MU2DZ-(2020/2021) MAKROEKONOMIA S43_06

Makroekonomia - ćwiczenia

ATC-WZ-ZARZ-MU2DZ-(2020/2021)-S43_31
ATC-WZ-ZARZ-MU2DZ-(2020/2021)-S43-05
ATC-WZ-ZARZ-MU2ZAO-(2020/2021) MAKROEKONOMIA N43_01

Makroekonomia - ćwiczenia

ATC-WZ-ZARZ-MU2ZAO-(2020/2021) MAKROEKONOMIA N43_31
IBE ćwiczenia 2021

Instrumentarium Badań Ekonomicznych - ćwiczenia

ATC-WPiA-ADM-L3ZAO-(2020/2021) AZ 101 - Konstytucyjny system organów państwowych (ćwiczenia)

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia ćwiczeń z przedmiotu pn. "Konstytucyjny system organów państwowych" w roku akademickim 2020/2021 dla grupy AZ 101. 

ATC-WPiA-ADM-L3ZAO-(2020/2021) AZ 102 - Konstytucyjny system organów państwowych (ćwiczenia)

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia ćwiczeń z przedmiotu pn. "Konstytucyjny system organów państwowych" w roku akademickim 2020/2021 dla grupy AZ 102. 

ATC-WPiA-ADM-L3ZAO-(2020/2021) AZ 103 - Konstytucyjny system organów państwowych (ćwiczenia)

Kurs został utworzony w celu przeprowadzenia ćwiczeń z przedmiotu pn. "Konstytucyjny system organów państwowych" w roku akademickim 2020/2021 dla grupy AZ 103. 

ATC-WPiA-MU2DZ-(2020/2021) MSA 102 - Zasady ustroju politycznego państwa (ćwiczenia)

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia ćwiczeń z przedmiotu pn. "Zasady ustroju politycznego państwa" w roku akademickim 2020/2021 dla grupy MSA 102.

ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PS 104 - Prawo konstytucyjne (ćwiczenia)

Kurs został utworzony w celu przeprowadzenia ćwiczeń z przedmiotu pn. "Prawo konstytucyjne" w roku akademickim 2020/2021 dla grupy PS 104. 

ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PW 101 - Prawo konstytucyjne (ćwiczenia)

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia ćwiczeń z przedmiotu pn. "Prawo konstytucyjne" w roku akademickim 2020/2021 dla grupy PW 101.

ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PW 102 - Prawo konstytucyjne (ćwiczenia)

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia ćwiczeń z przedmiotu pn. "Prawo konstytucyjne" w roku akademickim 2020/2021 dla grupy PW 102.

ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) PZ 103 - Prawo konstytucyjne (ćwiczenia)

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia ćwiczeń z przedmiotu pn. "Prawo konstytucyjne" w roku akademickim 2020/2021 dla grupy PZ 103.

Kolokwium - MSA 101 | MSA 102

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia kolokwium z przedmiotu pn. "Zasady ustroju politycznego państwa" dla grupy MSA 101 i MSA 102 w roku akademickim 2019/2020. 
Kolokwium | Konstytucyjny system organów państwowych | AZ 102/103

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia kolokwium zaliczeniowego z przedmiotu pn. "Konstytucyjny system organów państwowych" dla grupy AZ 102 i AZ 103 w roku akademickim 2019/2020. 

Kolokwium | Prawo konstytucyjne - PS 104 i PS 105

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia kolokwium z prawa konstytucyjnego dla grupy PS 104 oraz PS 105 w roku akademickim 2019/2020. Kolokwium | Prawo konstytucyjne - PW 101 i PW 102

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia kolokwium z prawa konstytucyjnego dla grupy PW 101 oraz PW 102 w roku akademickim 2019/2020. 
Kolokwium | Prawo konstytucyjne - PZ 103

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia kolokwium z prawa konstytucyjnego dla grupy PZ 103 w roku akademickim 2019/2020. 


Kolokwium | Prawo konstytucyjne | PZ 101

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia kolokwium z prawa konstytucyjnego dla grupy PZ 101 w roku akademickim 2019/2020. 
Kolokwium | Prawo konstytucyjne | PZ 101 - POPRAWA

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia poprawy kolokwium z prawa konstytucyjnego dla grupy PZ 101 w roku akademickim 2019/2020. 

Kolokwium 2 | Prawo konstytucyjne | PW 101 i PW 102

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia drugiego kolokwium z prawa konstytucyjnego dla grupy PW 101 oraz PW 102 w roku akademickim 2019/2020. 

Kolokwium semestralne - AZ 101/102/103 | 25 stycznia 2021 r.

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia kolokwium semestralnego w roku akademickim 2020/2021 dla grupy AZ 101, AZ 102 oraz AZ 103 z przedmiotu pn. "Konstytucyjny system organów państwowych". 

Polsko – Niemieckie Forum Wymiany Myśli Prawnej/Deutsch-Polnisches Forum für den Austausch rechtlicher Fragestellungen
Auditor wewnętrzny ISO 14001

Kursu stanowi przygotowanie do egzaminu zewnętrznego auditora wewnętrznego ISO 14001. Tematyka kursu:
1. Wymagania normy ISO 14001
2. Wymagania normy ISO 19011
3. Audit (m.in. rodzaje auditów, specyfika auditu SZŚ, zasady auditowania, działania auditowe i poauditowe, kompetencje auditorów wewnętrznych)
4. Polityka środowiskowa - omówienie, przykłady
5. Aspekty środowiskowe
6. Symulacje auditowe - ćwiczenia praktyczne


Literatura

Podana na wykładzie

Ekologia i ochrona środowiska

Kurs skierowany do studentów kierunku Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem (Wydział Biologii)

Kurs skierowany jest do studentów Wydziału Biologii.


Literatura

Podana na wykładzie.

Green Business (WDW)

Kurs w języku angielskim poruszający aspekty prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem kwestii ekologicznych. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat zmniejszania negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Przedmiot obejmuje również tematykę zarządzania środowiskowego w organizacji z uwzględnieniem tła międzynarodowej problematyki ekonomicznej i ekologicznej. Przedmiot fakultatywny.


Literatura

Podana na wykładzie.

Koncepcje i metody zarządzania jakością - studia niestacjonarne (grupa N53-31)

Celem zajęć jest prezentacja podstawowych założeń koncepcji oraz pozostałych instrumentów zarządzania jakością. Kurs skierowany do studentów studiów niestacjonarnych.

Koncepcje i metody zarządzania jakością - studia stacjonarne

Celem zajęć jest prezentacja podstawowych założeń koncepcji oraz pozostałych instrumentów zarządzania jakością.

Ocena oddziaływania na środowisko - studia stacjonarne (Biznes i Technologia Ekologiczna)

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy na temat metodologii oceny oddziaływania na środowisko oraz jej poszczególnych etapów w odniesieniu do określonych typów przedsięwzięć. Zajecia skupiają się na interpretacji ekonomiczno-prawnych aspektów zastosowania oceny odziaływania na środowisko, jak również przedstawiają metody identyfikacji, oceny i analizy potencjalnych wpływów środowiskowych w procedurze OOŚ.

 


Literatura

Obowiązuje literatura podana na wykładzie.

Ocena oddziaływania na środowisko - studia stacjonarne (Wydział Chemii)

Celem kursu jest przekazanie studentom informacji na temat metodologii oceny oddziaływania na środowisko oraz jej praktycznego zastosowania.
Podczas zajęć studenci nabywają umiejętności:
- interpretacji ekonomiczno-prawnych aspektów zastosowania OOŚ,
- praktycznego zastosowania procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz stosowanych metod,
- zastosowania metod identyfikacji, oceny i analizy potencjalnych wpływów środowiskowych,
- tworzenia raportów OOŚ dla przedsięwzięć gospodarczych,
- oceny i analizy wpływu badanego przedsięwzięcia na środowisko.


Literatura

Obowiązuje literatura podana na wykładzie.

Ochrona środowiska - studia niestacjonarne

Przedmiot skierowany jest do studentów kierunku Zarządzanie, I stopnia (specjalność Marketing, Menedżer), studiów niestacjonarnych.

Wykład obejmuje następującą tematykę;

1. Wprowadzenie– podstawowe pojęcia z zakresu ochrony środowiska oraz rozwoju zrównoważonego w aspekcie zarządzania podmiotami gospodarczymi.

2. Ochrona środowiska w działalności gospodarczej – podstawowe zasady ochrony środowiska, instrumenty ekonomiczne, monitoring, sposoby minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, gospodarka odpadami.

4. Zarządzanie środowiskowe w organizacji – aspekty środowiskowe, systemy zarządzania środowiskowego.

3. Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) – geneza i charakterystyka, procedura OOŚ dla indywidualnych przedsięwzięć, strategiczna OOŚ, metody, udział społeczny, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, korzyści, problemy.

4. Ekologiczne aspekty działalności gospodarczej – wskazówki biznesu ekologicznego, dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska na świecie.Literatura

Podana na wykładzie


Ochrona środowiska - studia stacjonarne

Przedmiot skierowany jest do studentów kierunku Zarządzanie, I stopnia.

Wykład obejmuje następującą tematykę;

1. Wprowadzenie– podstawowe pojęcia z zakresu ochrony środowiska oraz rozwoju zrównoważonego w aspekcie zarządzania podmiotami gospodarczymi.

2. Ochrona środowiska w działalności gospodarczej – podstawowe zasady ochrony środowiska, instrumenty ekonomiczne, monitoring, sposoby minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, gospodarka odpadami.

3. Zarządzanie środowiskowe w organizacji – aspekty środowiskowe, systemy zarządzania środowiskowego.

4. Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) – geneza i charakterystyka, procedura OOŚ dla indywidualnych przedsięwzięć, strategiczna OOŚ, metody, udział społeczny, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, korzyści, problemy.

5. Ekologiczne aspekty działalności gospodarczej – wskazówki biznesu ekologicznego, dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska na świecie.


Literatura

Podana na wykładzie

Projekty Lean Six Sigma - studia niestacjonarne

Kurs skierowany do specjalności Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa (II stopień, IV semestr) - studia niestacjonarne.

Celem zajęć jest  rozwiązanie praktycznego problemu w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu Lean Six Sigma.

 

Literatura

Podana na zajęciach.


Projekty Lean Six Sigma - studia stacjonarne

Kurs skierowany do specjalności Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa (II stopień, IV semestr) - studia stacjonarne.

Celem zajęć jest  rozwiązanie praktycznego problemu w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu Lean Six Sigma.

 


Literatura

Podana na zajęciach.

Systemy zarządzania środowiskowego - studia niestacjonarne

Kurs skierowany do specjalności Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa (studia niestacjonarne).

Systemy zarządzania środowiskowego - studia stacjonarne, gr. S33-51, S33-52

Kurs skierowany do studentów grup S33-51, S33-52 (studia stacjonarne).

Walcz o staż w firmie Flex

Szczegóły konkursu walcz o staż w firmie Flex.


Literatura

Nie dotyczy

Zarządzanie projektami artystycznymi

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strategiami tworzenia projektów kulturalnych, elementami planowania projektów, zarządzania współpracą, budowaniem partnerstw i komunikacją w ramach projektu, a także praktycznym zastosowaniem tych elementów. Celem jest także przekazanie wiedzy praktycznej w zakresie prowadzenia projektu na przykładach konkretnych przedsięwzięć. Przedmiot ma przybliżyć studentom możliwości finansowania projektów kulturalnych, źródła dofinansowania na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, logikę i dokumentację konkursów grantowych i zasady tworzenia aplikacji.Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.