Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Zarządzanie Innowacjami w MSP Kurs poświęcony problematyce zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach, podczas którego Studenci poznają zagadnienia związane z: istotą innowacji i ich rodzajami, źródłami innowacji, strategiami innowacji, pomiarem i oceną innowacyjności organizacji.
Kurs realizowany jako połączenie wykładów i warsztatów praktycznych ukierunkowanych na pracę na studiami przypadków wybranych firm, które osiągneły sukces dzięki innowacjom.

Literatura
 Drucker
Kotler
Christiansen
Soerensen
Pomykalski

HIstoria Rosji dla niestacjonarnychhistoria Rosji dla niestacjonarnych rusycystów z I roku
Literatura
L. Bazylow, Historia Rosji, t. 1-2, Warszawa 1985. <br />R. Pipes, Rosja carów, Warszawa 1990. <br />R. Pipes, Rewolucja rosyjska, Warszawa 1994. <br />R. Pipes, Rosja bolszewików, Warszawa 2005. <br />M. Heller, Historia imperium rosyjskiego, Warszawa 2000. <br />M. Smoleń, Stracone dekady. Historia ZSRR. 1917-1991, Warszawa 1994. <br />M. Malia, Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego, Warszawa 1998.
Historia Rosji dla rosjoznawców

materiały dla rosjoznawców z  I r.


Literatura

L. Bazyow Historia Rosji etc

ichtio-test

Test próbny przygotowujący do części testowej egzaminu z przedmiotu Podstawy ichtiologii

Test zawiera 45 pytań, maksymalny czas na udzielenie odpowiedzi to 45 minut (prawdziwy test zawiera 90 pytań i trwa 90 minut)

W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa

Kolejność odpowiedzi dowolna

Test próbny można powtarzać dowolną ilość razy.

Prawdziwy test będzie można rozwiązać tylko raz.

Pytania w teście próbnym nie mają nic wspólnego z pytaniami w prawdziwym teście.

Życzę powodzenia


Literatura

x

Podstawy ichtiologii - test

Test sprawdza wiedzę z przedmiotu podstawy ichtiologii.

Czas na rozwiązanie testu to 90 minut.

We wszystkich pytaniach tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

 

          Powodzenia


Literatura

Bone Q.M.A., Marshall N.B., 1982. Biology of fishes. Blackie. Glasgow and London Brylińska M., 2000. Ryby słodkowodne Polski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa Cailliet G.M., Love M.S., Ebeling A.W., 1986. Fishes. Wadsworth Publishing Company, belmont, California Fisheries techniques. 2012. American Fisheries Society. Bethesda Gąsowska M., 1962. Krągłouste i ryby. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa Grodziński Z., 1981. Anatomia i embriologia ryb. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa Jasiński A., 1973. Zootomia kręgowców. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Klimaj A., Rutkowicz S., 1970. Atlas ryb Północnego Atlantyku. Wydawnictwo Morskie. Gdańsk Lagler K.F., Bardach J.E., Miller R.R., May Passino D.R., 1977. Ichthyology. John Willey & Sons. New York, Chichester, Brisbane, Toronto Opuszyński K., 1979. Podstawy biologii ryb. Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne. Warszawa Pliszka F., 1964. Biologia ryb. Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne. Warszawa Rutkowicz S., 1982. Encyklopedia ryb morskich. Wydawnictwo Morskie. Gdańsk Schreck C.B, Moyte P.B., 1990. Methods for fish biology. American Fisheries Society, Bethesda, Maryland USA Suworow E., 1954. Podstawy ichtiologii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszaw

Czytanie tekstów kultury staroskandynawskiej

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi przykładami wytworów kultury staroskandynawskiej (literatury, sztuki użytkowej, rzemiosła), ukazanie ich wzajemnych powiązań w kontekście społeczno-historycznym. W procesie odczytywania tekstów stanowiących zabytki kultury staroskandynawskiej perspektywa literaturoznawcza, socjologiczna i kulturoznawcza nakładają się na siebie. Ponadto zaakcentowana zostaje ich obecność we współczesnej kulturze Skandynawii, a także ich znaczenia dla kształtowania się wyobrażeń o nordyckości funkcjonujących w kulturze europejskiej.


Literatura

Lista lektur dostępna dla uczestników kursu
 

Historia filmu i teatru w Skandynawii

.


Literatura

Szczegółowa lista podana na zajęciach

koło tłumaczy literatur skandynawskich - grupa norweskaCzłonkowie koła  tłumaczy literatur skandynawskich,  grupa norweska
Kultury arktyczne 2019/2020

Kurs wspiera zajęcia na temat kultur arktycznych, prowadzany na skandynawistyce   w roku 2019/2020

Seminarium magisterskie - Literatura i kultura Skandynawii (Maria Sibinska)

.


Literatura

Wykaz literatury przedstawiony na zajęciach

Współczesne życie literackie Norwegii

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi elementami   szeroko rozumianego współczesnego życia literackiego Norwegii.

 


Literatura

 
 

  lista lektur dostępna dla uczestników kursu

Wstęp do literaturoznastwa profil skandynawistyczny Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami literaturoznawstwa. Kurs uwzględnia pluralizm metodologiczny we współczesnym literaturoznawstwie oraz kulturowy aspekt refleksji literaturoznawczej.
 
Wybrane zagadnienia z literatury Norwegii

Kurs wspiera wykład "Wybrane zagadnienia z literatury Norwegii" przeznaczony dla studentów skandynawistyki


Literatura

Lista lektur udostępniona po zapisaniu się na zajęcia

Korzystanie z prawniczych baz danych.

Kurs e-learningowy w zakresie korzystania z prawniczych baz danych.


Literatura

Informatyka prawnicza, G. Wierczyński, Wojciech Rafał Wiewiórowski

beschreibende Grammatik der deutschen Sprache

Der vorliegende Kurs der beschreibenden Grammatik stützt sich auf den Studienplan für die I. Stufe des Germanistikstudiums. Das Kursprogramm umfasst die Beschreibung der Sprachstrukturen der deutschen Gegenwartssprache und besteht aus 4 Teilbereichen, die auf der Struktur der sprachlichen Einheiten basieren, d.h.  1. Phonetik/Phonologie, 2. Morphologie,  3. Wortbildung und 4. Syntax: einfacher Satz / zusammengesetzter Satz.


Literatura

Gerhard Helbig; Joachim Buscha (1996): Deutsche Grammatik, Leipzig.

Duden (1995): Bd. 4 - Grammatik der deutschen Gegenwartssprache / hrsg. und bearb. von Günther Drosdowski in Zusammenarbeit mit Peter Eisenberg, Mannheim.

pragmalingwistyka

kurs pragmalingwistyki


Literatura

Wagner, Klaus (2001): Pragmatik der deutschen Sprache. Frankfurt a.M.

Polenz, Peter von (1988): Deutsche Satzsemantik. Berlin New York.

Harras, Gisela et al. (2004): Handbuch deutscher Kommunikationsverben: Wörterbuch. Berlin, New York.

Kalisz Ryszard (1993): Pragmatyka językowa, Gdańsk.

 

Podlańska, Ilona (2007): Indirekte Sprechakte. In: Studia Niemcoznawcze, Bd. XXXIV. Warszawa, 533-542.

 

 

 

 

 

 

Systemy operacyjneJest to kurs podstaw systemów operacyjnych Linux i Windows
Literatura
Zostanie podana wkrótce
Podstawy Genetyki Organizmów Morskich

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień współczesnej genetyki na przykładach organizmów morskich oraz zapoznanie studentów z podstawowymi technikami cytogenetycznymi i genetycznymi stosowanymi w genetyce organizmów morskich. Nabycie przez studenta wiedzy niezbędnej do samodzielnego przeprowadzenia i oceny podstawowych badań genetycznych i cytogenetycznych oraz testów genotoksyczności. Na tej podstawie student powinien wyciągnąć prawidłowe wnioski dotyczące struktury genetycznej populacji, omówić procesy prowadzące do ekspresji genu, zanalizować zmienność dziedziczność i niedziedziczną oraz dziedziczenie alleliczne i niealleliczne. Dodatkowym celem dydaktycznym jest przyswojenie zasad etyki w badaniach genetycznych oraz nabycie umiejętności analizy i oceny źródeł literaturowych, w tym anglojęzycznych, z zakresu przedmiotu.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

1. Charon K.M., Świtoński M., 2006, Genetyka zwierząt, PWN

2. Freeland R.J., 2008, Ekologia molekularna, PWN

 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Krzanowska H., Łomnicki A., Rafiński J., Szarski H., Szymura J.M., 2002, Zarys mechanizmów ewolucji, PWN

2. Charon K.M., Świtoński M., 2006, Genetyka zwierząt, PWN, 15-157

3. Freeland R.J., 2008, Ekologia molekularna, PWN

 

B. Literatura uzupełniająca

4. Beebee T., 2004, An introduction to molecular ecology, Wyd. Oxford University Press

5. Brown T. A., 2001, Genomy, Wyd. PWN, Warszawa

6. Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H., 2004, Krótkie wykłady: Biologia molekularna, PWN

7. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L., 2006, Krótkie wykłady: Genetyka, PWN

8. Wybrane artykuły naukowe polsko- i anglojęzyczne.

Senacka Komisja ds. Kształcenia

Aby uzyskać dostęp do tego kursu, należy zgłosić się do mgr Anny Smykowskiej: 

Telefon: +48 58 523 24 23
E-mail: rekasm@ug.edu.pl


Literatura

 

 

 

Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

Kurs realizowanych w ramach studiów podyplomowych

SP Podatki i prawo podatkowe

Studia adresowane są do wszystkich osób legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim na dowolnym kierunku, którzy mają zamiar skoncentrować swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej –  dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji. wsród materiałów znajdują się, według wyboru wykładowców prezentacje, orzeczenia, pozycje literatury uzupełniającej, pytnai kontrolne uznane przez nich za istotne


Literatura

Podatki. Ujednolicone przepisy, Wydawnictwo Legis- Prawo i Ekonomia, stan prawny na październik 2018

Ekspresowo do B1+ i B2.... - Ekspresowy kurs na poziomach A1, A2 i B1 umożliwi Ci naukę niemieckiego na lektoracie na poziomie B1+ i B2.

 

Podstawowe umiejętności, jednostki leksykalne i gramatyczne z każdego poziomu tj. A 1, A 2 i B1, niezbędne do kontynuowania nauki języka niemieckiego na poziomie B1+ i B2. 

Zakres tematyczny: 1. Ja, moja rodzina, przyjaciele, 2. Zainteresowania, wolny czas i obowiazki, 3. Moje mieszkanie, okolica, trochę przyrody, geografii i środki komunikacji, $. Środowisko nauki, pracy i play na przyszłośc.

Zakres gramatyczny: zaimki, rzeczowniki i deklinacje, czasowniki  koniugacja, czasy, budowa zdania, spójniki, przyimki, liczebniki porządkowe.

Rodzaj zadań: Praca z tekstami czytanymi, słuchanie, wypowiedzi ustne (nagrywanie wypowiedzi) oraz pisanie.

 

 


Literatura

Materaiły autorskie, Internet i in.

PORADNICTWO SPOŁ.-WYCH. - st. stacj. 2012/2013

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi poradnictwa społeczno-wychowawczego oraz ze specyfiką i zakresem działania poradniczego, również w wymiarze instytucjonalnym.

 


Literatura
 1. Murgatroyd S., Poradnictwo i pomoc, Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 2. Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych stanowisk, Impuls, Kraków 2009.
Seminarium dyplomowe

PROPONOWANA TEMATYKA SEMINARIUM: •edukacja międzykulturowa w praktyce szkolnej •edukacja i wychowanie na pograniczu kulturowym •wychowanie w rodzinie dwukulturowej •kształtowanie tożsamości dziecka w sytuacji zróżnicowania kulturowego •społeczeństwo polskie wobec zróżnicowania kulturowego – postawy, opinie, potrzeby edukacyjne •wychowania w rodzinach emigrantów •zjawisko migracji czasowej w perspektywie pedagogicznej •międzykulturowy wymiar edukacji europejskiej •teoria i praktyka edukacji regionalnej •wychowanie patriotyczne wobec procesów integracji europejskiej i globalizacji •Mała i Wielka Ojczyzna w procesie kształcenia i wychowania •polityka migracyjna i mniejszościowa a edukacja oraz INNE TEMATY - w zależności od zainteresowań Studentów


Literatura


Chromiec E., Dziecko wobec obcości kulturowej, GWP, Gdańsk 2004.Grzybowski P.,  Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia – literatura – adresy, Impuls, Kraków 2008.
Lewowicki T., (red.), Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie, Wyd. UŚ., Katowice 2000.
Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E. (red.), Z teorii i praktyki edukacji międzykulturowej, UŚ, WSP ZNP, Cieszyn – Warszawa 2006.
Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, WAIP, Warszawa 2009.
Nikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Trans Humana, Białystok 2001 
Nikitorowicz J., Sobecki M. (red.) Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, Trans Humana, Białystok 1999.
Pilch T. (red.), O potrzebie dialogu kultur i ludzi, Żak, Warszawa 2000.
 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE 2012/2013

 Tematyka seminarium koncentruje się wokół problemów rodziny, rodzicielstwa oraz wsparcia rodziny w sytuacjach kryzysowych o różnym charakterze. Celem będzie przygotowanie studentów do teoretycznego oraz badawczego zgłębiania tej problematyki, co zaowocuje opracowaniem teorii badań własnych, sformułowaniem problemów badawczych, zaprojektowaniem i przeprowadzeniem badań oraz przygotowaniem pracy magisterskiej.
   Na seminarium zaproszone są osoby zainteresowane problemami rodziny i rodzicielstwa, gotowe do podjęcia w tym obszarze badań o charakterze jakościowym. Zbliżona tematyka poszukiwań badawczych pozwoli na wymianę myśli oraz pogłębianie wiedzy w grupie seminaryjnej.


Literatura

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, tł. W. Betkiewicz, PWN, Warszawa 2003.

Flick Uwe, Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2010.
Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2000.
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych,Impuls, Kraków 2009.

Janke A.W. (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, Akapit, Toruń 2004.

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000.

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, WN PWN, Warszawa  2000

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa .

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, tł. J. Ostrowska; red. nauk. K. Konecki, PWN, Warszawa 2008.

Socjologiczne podstawy edukacji NST Socjologia jest traktowana jako dyscyplina pomocnicza pedagogiki i użycza swojej aparatury pojęciowej oraz teorii do opisu zjawisk edukacyjnych, procesu wychowania i kształcenia, akcentując ich społeczny charakter. Celem wykładu jest przedstawienie studentom społecznych uwarunkowań szeroko rozumianej edukacji oraz wyposażenie ich w umiejętność wykorzystywania wiedzy socjologicznej do opisu i analizy zjawisk edukacyjnych.
Literatura
 
Socjologiczne podstawy edukacji STSocjologia jest traktowana jako dyscyplina pomocnicza pedagogiki i użycza swojej aparatury pojęciowej oraz teorii do opisu zjawisk edukacyjnych, procesu wychowania i kształcenia, akcentując ich społeczny charakter. Celem wykładu jest przedstawienie studentom społecznych uwarunkowań szeroko rozumianej edukacji oraz wyposażenie ich w umiejętność wykorzystywania wiedzy socjologicznej do opisu i analizy zjawisk edukacyjnych.

Literatura
 
Wprowadzenie do edukacji międzykulturowej - fakultet studia nstZałożenia i cele przedmiotu: prezentacja założeń i koncepcji oraz tradycji edukacji międzykulturowej, zapoznanie studentów  z podstawowymi terminami i kategoriami pojęciowymi, przedstawienie najważniejszych problemów edukacji międzykulturowej w kontekście procesów, integracji europejskiej i  globalizacji, przygotowanie studentów do pracy w środowisku międzykulturowym, rozwijanie kompetencji międzykulturowej

Literatura
 • P. Grzybowski,  Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia – literatura – adresy, Impuls, Kraków 2008
 • J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, WAIP, Warszawa 2009
 • wybrane artykuły i fragmenty książek
Wprowadzenie do edukacji międzykulturowej - fakultet studia stZałożenia i cele przedmiotu: prezentacja założeń i koncepcji oraz tradycji edukacji międzykulturowej, zapoznanie studentów  z podstawowymi terminami i kategoriami pojęciowymi, przedstawienie najważniejszych problemów edukacji międzykulturowej w kontekście procesów, integracji europejskiej i  globalizacji, przygotowanie studentów do pracy w środowisku międzykulturowym, rozwijanie kompetencji międzykulturowej

Literatura
 • P. Grzybowski,  Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia – literatura – adresy, Impuls, Kraków 2008.
 • J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, WAIP, Warszawa 2009.
 • wybrane artykuły i fragmenty książek
Kultury tkankowe i komórkowe zwierzęce 2019
Przedstawienie zagadnień z zakresu hodowli różnych linii komórkowych zwierzęcych oraz praktyczne wykorzystanie
metod hodowli m.in. do analizy proliferacji komórek w odpowiedzi na czynniki wzrostowe lub substancje toksyczne in vitro

Literatura
Literatura podstawowa
Animal Cell Culture R.I. Freshney 4th ed.
„Hodowla komórek i tkanek” S. Stokłosa wyd. 1. www.pwn.pl
 
Literatura uzupełniająca
Current protocols, Laboratory manuals
Internet: www.lgcstandards-atcc.org; www.sivb.org
Szkolenie BHP - Noc Biologów 2020, Dni Otwarte UG 2020, Targi Akademia 2020, Bałtycki Festiwal Nauki 2020.

Szkolenie dla osób uczestniczących w Nocy Biologów 2020. Szkolenie to będzie ważne równiez na Dni Otwarte UG 2020, Targi Akademia 2020 oraz Bałtycki Festiwal Nauki 2020.


Literatura

Materiały znajdują się w kursie.

Cyfrowe obrazy<strong>Założenia i cele przedmiotu</strong>: prezentacja założeń i koncepcji oraz tradycji edukacji międzykulturowej, zapoznanie studentów&nbsp; z podstawowymi terminami i kategoriami pojęciowymi, przedstawienie najważniejszych problemów edukacji międzykulturowej w kontekście procesów, integracji europejskiej i&nbsp; globalizacji, przygotowanie studentów do pracy w środowisku międzykulturowym, rozwijanie kompetencji międzykulturowej
Literatura
<ul><li>P. Grzybowski,&nbsp; <em>Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia – literatura – adresy</em>, Impuls, Kraków 2008</li><li>J. Nikitorowicz, <em>Edukacja regionalna i międzykulturowa, </em>WAIP, Warszawa 2009</li><li>wybrane artykuły i fragmenty książek</li></ul>
FAKULTET st 2011/2012 Wprowadzenie do edukacji międzykulturowej<strong>Założenia i cele przedmiotu</strong>: prezentacja założeń i koncepcji oraz tradycji edukacji międzykulturowej, zapoznanie studentów&nbsp; z podstawowymi terminami i kategoriami pojęciowymi, przedstawienie najważniejszych problemów edukacji międzykulturowej w kontekście procesów, integracji europejskiej i&nbsp; globalizacji, przygotowanie studentów do pracy w środowisku międzykulturowym, rozwijanie kompetencji międzykulturowej
Literatura
<ul><li>P. Grzybowski,&nbsp; <em>Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia – literatura – adresy</em>, Impuls, Kraków 2008</li><li>J. Nikitorowicz, <em>Edukacja regionalna i międzykulturowa, </em>WAIP, Warszawa 2009</li><li>wybrane artykuły i fragmenty książek</li></ul>
Enterprise Architecture and Requirements Engineering

to be updated...


Literatura

to be updated...

Enterprise Architecture and Requirements Engineering - i2

The course presents approaches to requirements engineering. Students learn to identify and design enterprise/business architectures and specify requirements for organizational information systems viewing people and computer systems as nodes of information processing. Acquired knowledge is beneficial not only for requirements identification for information and communication technology solutions; it is applicable also for the design of products and services in general. Main topics of the course: Requirements acquisition, amalgamation, and modeling; Enterprise modeling; Enterprise architecture; Requirements Engineering approaches (different perspectives); and Requirements management.


Literatura

Volere requirements resources http://www.volere.co.uk/

EKD User guide https://people.dsv.su.se/~js/ekd_user_guide.html

Archimate 3.0 specification http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/

 

 

 

EZK

Kurs wspomagający zajęcia "Edukacyjne zastosowanie komputerów".


Literatura

Informacje dostępne w treści kursu.

EZK niestacjonarne

Kurs dla studentów studiów niestacjonarnych Instytutu Pedagogiki UG. Ma charakter platformy wspomagającej zajęcia i w zakresie kilku godzin zastępującej je.


Literatura

.

Media w edukacji.
Literatura
<span class="Apple-style-span" style="border-collapse:collapse;font-family:Times;line-height:normal;font-size:medium;"><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">1.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Ekrany piśmienności. Andrzej Gwóźdź (red.), (2008). Warszawa: WAiP.</span></p><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">2.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Filiciak, M. i in. (2010). Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Warszawa: SWPS..</span></p><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">3.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Hofmokl, J. (2009). Internet jako nowe dobro wspólne. Warszawa: WAiP.</span></p><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">4.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Jenkins, H. (2006). Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: WAiP.</span></p><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">5.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Jung, B. (2010). Wokół mediów ery Web 2.0.</span></p><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">6.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Lessig, L. (2009). Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce. Warszawa: WAiP.</span></p><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">7.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: WAiP.</span></p><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">8.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Vandendorpe, C. (2008). Od papirusu do hipertekstu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.</span></p></span>
Nowe media i edukacja. Technologie współpracy i wolne zasoby wiedzyNowe media i przemiany kulturowe. Technologie komunikowania a nowe możliwości edukacyjne. <p style="margin-bottom:0cm;font-weight:normal;">Podstawy warsztatu pracy dziennikarza/ redaktora internetowego. Wyszukiwanie, weryfikacja i przetwarzanie informacji, przyciąganie uwagi czytelników/ użytkowników.</p><p style="margin-bottom:0cm;font-weight:normal;">Prawo autorskie a nowe media. Darmowe i wolne zasoby edukacyjne internetu. Kultura remiksu. Twórcze możliwości i bariery dla kreatywności w przestrzeni internetu.</p><p style="margin-bottom:0cm;font-weight:normal;">Współpraca, zbiorowa inteligencja, kolektywne wytwarzanie wiedzy (m.in. blogi, wiki, współdzielone dokumenty, serwisy społeczne).</p><p style="margin-bottom:0cm;font-weight:normal;"><span style="color:#000000;">Animowanie pozaformalnej aktywności edukacyjnej z wykorzystaniem nowych kanałów komunikowania.</span></p>
Literatura
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (w trakcie zajęć mogą pojawić się dodatkowe pozycje, o czym studenci zostaną poinformowani):<br /><br />1. Benkler, Y. (2008). Bogactwo sieci. Warszawa: WAiP.<br />2. Ekrany piśmienności. Andrzej Gwóźdź (red.), (2008). Warszawa: WAiP.<br />3. Filiciak, M. i in. (2010). Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Warszawa: SWPS..<br />4. Hofmokl, J. (2009). Internet jako nowe dobro wspólne. Warszawa: WAiP.<br />5. Jenkins, H. (2006). Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: WAiP.<br />6. Jung, B. (2010). Wokół mediów ery Web 2.0.<br />7. Lessig, L. (2009). Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce. Warszawa: WAiP.<br />8. Olechnicki, K. (2009). Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Warszawa: WAiP.<br />9. Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: WAiP.<br />10. Vandendorpe, C. (2008). Od papirusu do hipertekstu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Seminarium dyplomowe

Kurs wspomagający seminarium dyplomowe.


Literatura

Dostępna dla kursantek i kursantów.

Analiza finansowa dla zaawansowanych

Przedstawienie złożoności procesów gospodarczych

Zaprezentowanie analitycznych podejść do procesów gospodarczych

Narzędzia analizy finansowej wykorzystywane w złożonych procesach gospodarczych


Literatura

1. W. Gabrusewicz, Sprawozdawczość finansowa, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, Poznań 2005

2. E. Mączyńska, Upadłości przedsiębiorstw - dysfunkcje i ich przyczyny, Zeszyty Naukowe MSWE w Tarnowie, Tarnów 2009

Analiza finansowa dla zaawansowanych

Przedstawienie złożoności procesów gospodarczych

Zaprezentowanie analitycznych podejść do procesów gospodarczych

Narzędzia analizy finansowej wykorzystywane w złożonych procesach gospodarczych


Graphs in the practice of decision making

The course of the basics of graph theory and their use in the process of decision making in business entities


Literatura

W.T. Tutte, Graph Theory, Cambridge University Press, 2011

K.H. Rosen, Discrete mathematics and its applications (7th ed.). New York: McGraw-Hill

Doktoratorium

Dzień dobry

serdecznie zapraszam do skorzystania z materiałów wykorzystanych przeze mnie w przeprowadzeniu dwóch warsztatów w ramach Doktoratorium 


Literatura

Kraśniewski A., Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, MNiSW, Warszawa 2011.

Szyling G. Pytania o ocenianie w szkole wyższej. Zarys zagadnienia. Dyskursy Młodych Andragogów, 2015. vol 16, s 9-22

Kraśnicki

Dydaktyka Biologii "2015"

Witam na kursie prowadzonym dla studentów II stopnia kierunku biologia . Jest to kurs przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela biologii.


Literatura


R. J. Arends, Uczymy się nauczać, WSiP Warszawa, 1998
K. Kruszewski  i wsp., Sztuka nauczania, PWN, 1994

G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, GWP Gdańsk, 2010.
W. Stawiński, Dydaktyka biologii i ochrony środowiska, PWN Warszawa, 2007.
Dostępna literatura z zakresu analizowanej problematyki, periodyki dla nauczycieli.

Dydaktyka biologii 2016/17 - zajęcia przedpołudniowe

Jest to 60 godzinna część kursu przeznaczona dla studentów II roku studiów II stopnia na kierunku BIOLOGIA. Głównym celem kursu jest przygotowanie kandydatów na nauczycieli do planowania i realizowania zadań zawodowych związanych z prowadzeniem lekcji biologii..


Literatura

Literatura podstawowa:

1) W. Stawiński (red.), Dydaktyka biologii i ochrony środowiska, PWN Warszawa, 2007.

2) G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, GWP Gdańsk, 2010.

3) R. J. Arends, Uczymy się nauczać, WSiP Warszawa, 1998.

Literatura uzupełniająca:

 

Dydaktyka biologii 2018/19

Jest to 75 godzinna część przedmiotu "Dydaktyka biologii"


Literatura
Jest podawana przed zajęciami lub poszukiwana samodzielnie przez studenta
DYDAKTYKA BIOLOGII 2019/2020

Jest to pierwszy etap zgłębiania wiedzy i umiejetności dydaktycznych kandydatów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kurs prowadzony jest w formie klasycznych ćwiczeń. Wersja on-line zawiera materiały pozwalające przygotować się do zajęć.


Literatura

R. I. Arends,  Uczymy się nauczać, .....


Ewaluacja w kształceniu

Celem kursu jest:

 1. poznanie podstawowych sposobów konstruowania narzędzi pomiaru dydaktycznego i ewaluacji,
 2. nabycie umiejętności oceny i analizowania efektów kształcenia,
 3. przygotowanie do autoanalizy pracy nauczyciela i budowanie refleksyjnej praktyki

 


Literatura

Literatura podstawowa:

Niemiecko B, (1999) Pomiar wyników kształcenia, Warszawa, WSiP
Ewaluacja w szkole, red. H. Mizerek (1997), Olsztyn, Wyd. MG
Konarzewski K., (2000) Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa, WSiP
MacBeathJ., Schratz M., Meuret D., Jakobsen  L., (2003) Czy nasza szkoła jest dobra, Warszawa, WSiP

Literatura uzupełniająca:

Pilch T., (1998) Zasady badań pedagogicznych,  Warszawa, WSiP
Niemiecko B., (2002) Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa, WSiP
Fronckiewicz B., (2011) Ewaluacja w szkole / placówce. Jak opracować koncepcję pracy?, Warszawa, Wyd. Fraszka Edukacyjna
Ewaluacja wewnętrzna w szkole,  Wydawnictwo Forum, 2011

Podstawy dydaktyki

Jest to pierwszy etap zgłębiania wiedzy i umiejetności dydaktycznych kandydatów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kurs prowadzony jest w formie klasycznych ćwiczeń. Wersja on-line zawiera materiały pozwalające przygotować się do zajęć.


Literatura

R. I. Arends,  Uczymy się nauczać, .....

PRAKTYKI NAUCZYCIELSKIE DLA KIERUNKU BIOLOGIA

Zawiera materiały i procedury niezbędne do zaliczenia praktyk pedagogicznych


Literatura

Dostępna literatura z zakresu metodyki nauczania, periodyki dla nauczycieli

PRAKTYKI ZAWODOWE DLA KIERUNKU BIOLOGIA

Zawiera materiały i dokumenty niezbędne do odbycia praktyk zawodowych w wakacje między 2 a 3 rokiem studiów. Praktyka zwodowa jes przedmiotem 3 roku studiów, zatem wpis do indeksu następuje zimą.


Literatura

Stosownie do porzeb studenta odbywającego praktyki zawodowe.

PRAKTYKI ZAWODOWE DLA KIERUNKU BIOLOGIA MEDYCZNA

Zawiera materiały i dokumenty niezbędne do odbycia praktyk zawodowych w wakacje między 2 a 3 rokiem studiów. Praktyka zwodowa jes przedmiotem 3 roku studiów, zatem wpis do indeksu następuje zimą.


Literatura

Stosownie do porzeb studenta odbywającego praktyki zawodowe.

Antropologia widowisk<span :;"="" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman;times new roman:;">Student zdobywa wiedzę na temat spektaklu w ujęciu antropologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy odbiorcy. Poznaje różnicę między socjologiczną a antropologiczną koncepcją widowiska. Kształci umiejętność analizy i interpretacji widowiska w kontekście interakcji zachodzącej<span style="">&nbsp; </span>między widzem a obiektem artystycznym. Uczy się rozumienia podstawowych technik ciała oraz mechanizmów rządzących obszarem sztuki widowisk.</span>
Literatura
<p style="margin-left:32.5pt;text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">G. Debord, <em>Społeczeństwo spektaklu</em>, przeł. A. Ptaszkowska przy współpracy L. Brogowskiego, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 1998. M. Mauss, <em>Socjologia i antropologia</em>, wstępem opatrzył C. Lévi-Strauss, przeł. M. Król, K. Pomian, J. Szacki, Warszawa, PWN, 1973. H. Belting, <em>Antropologia obrazu: szkice do nauki o obrazie</em>, przeł. M. Bryl, Kraków, Universitas, 2007. W. Benjamin, <em>Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej</em>, [w:] idem, <em>Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty</em>, Poznań, Wyd. Poznańskie, 1996. P. Bourdieu, <em>Reguły sztuki</em>, przeł. A. Zawadzki, Kraków, Universitas, 2001. E. Goffman, <em>Człowiek w teatrze życia codziennego</em>, oprac. i wstęp J. Szacki, przeł. H. Datner-Śpiewak i P. Śpiewak, Warszawa, PIW, 1981. J. Huizinga, <em>Homo ludens</em>, przeł. M. Kurecka i W. Wirpsza, Warszawa, Czytelnik, 1967. F. Boas, <em>Umysł człowieka pierwotnego</em>, przeł. M. Pawluczuk, Kraków, Nomos, 2010. <em>Aby Wargurg nasz bliźni</em>, „Konteksty” 2011, nr 2-3. <em>Michel Leiris</em>, „Konteksty” 2007, nr 3-4. <em>Antropologia doświadczenia</em>, red. V. W. Turner, E. M. Bruner, przeł. E. Klekot, A. Szurek, Kraków, UJ, 2011. A. van Gennep, <em>Rytuały przejścia</em>, przeł. B. Biały, wstęp J. Tokarska-Bakir, Warszawa, PIW, 2006. M. McLuhan, <em>Zrozumieć media: przedłużenia człowieka</em>, wprow. L. H. Lapham, przeł. N. Szczucka, Warszawa, WNT, 2004. N. Elias, <em>Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu</em>, przeł. T. Zabłudowski, Warszawa, PIW, 1980. J.-J. Courtine, C. Haroche, <em>Historia twarzy. Wyrażanie i ukrywanie emocji od XVI do początku XIX wieku</em>, przeł. T. Swoboda, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2007. E. H. Gombrich, <em>Sztuka i złudzenie: o psychologii przedstawiania obrazowego</em>, przeł. J. Zarański, Warszawa, PIW, 1981.</span></p>
Języki literatury: francuska sztuka esejuEsej francuski od Montaignea po współczesność, ze szczególnym uwzględnieniem drugiej połowy XX wieku
Literatura
<ol start="1" style="margin-top:0cm;" type="1"><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">M. de Montaigne, <em>Próby</em>, przeł. T. Żeleński (Boy), oprac. wstęp i komentarz Z. Gierczyński, Warszawa, PIW, 1985, ks. I, s. 139.</span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">A. Artaud, <em>Teatr i jego sobowtór</em>, przekł. i wstęp J. Błoński, Warszawa, WAiF, 1978, s. 33–116.</span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">M. Leiris, <em>Lustro tauromachii</em>, przeł. M. Ochab, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 1999.</span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">R. Caillois, <em>Siła powieści</em>, przekł. i posłowie T. Swoboda, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2008, s. 7–65.</span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">M. Foucault, <em>Szaleństwo i nierozum. Przedmowa do „Historii szaleństwa w dobie klasycyzmu”</em>, przeł. T. Komendant; <em>Szaleństwo, nieobecność dzieła</em>, przeł. T. Komendant; <em>Nadzór i kara</em>, przeł. T. Komendant; <em>Panoptyzm</em>, przeł. B. Banasiak, „Literatura na Świecie” 1988, nr 6, s. 134–153, 262–307.</span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span :;"="" style="font-family:Segoe Print;ms mincho:;">R. Barthes, <em>Roland Barthes</em>, przeł. T. Swoboda, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2011.</span><span style="font-family:Segoe Print;"></span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">J. Kristeva, <em>Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie</em>, przeł. M. Falski, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2007, s. 7–56.</span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">J. Derrida, <em>Jednojęzyczność innego, czyli proteza oryginalna</em>, przeł. A. Siemek, „Literatura na Świecie” 1998, nr 11–12, s. 24–111.</span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span :;"="" style="font-family:Segoe Print;ms mincho:;">J. Starobinski, <em>Czarodziejki</em>, przeł. M. Ochab, T. Swoboda, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2011, s. 9-58.</span><span style="font-family:Segoe Print;"></span></li><li style="text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt;"><span style="font-family:Segoe Print;">P. Quignard, <em>Noc seksualna</em>, przeł. K. Rutkowski, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2008.</span></li></ol>
Języki literatury: francuski (poezja i powieść)<span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;">&nbsp;Tematem zajęć są przemiany, jakie zaszły w literaturze francuskiej w XIX i XX stuleciu, zwłaszcza przeobrażenia stylistyczne i kompozycyjne. Kurs podsuwa ścieżkę interpretacyjną wiodącą od konstrukcji do dekonstrukcji tych dwóch elementów <em>écriture</em>.<br /></span></span>
Literatura
<p><span style="font-family:georgia,serif;">&nbsp;<strong>1. Teksty</strong>:&nbsp;<br /><br />Idem, <em>Paryski splin</em>, [w:] idem, <em>Sztuczne raje</em>, wstęp i przekład R. Engelking, komentarz i przypisy C. Pichois, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2009 (łącznie ze wstępem).<br />&nbsp;<br /><strong>Komentarze</strong>:<br />&nbsp;<br />G. Bataille, „Baudelaire”, [w:] idem, <em>Literatura a zło</em>, przeł. M. Wodzyńska-Falicka, Kraków, Oficyna Literacka, 1992, s. 33–53.<br />&nbsp;<br />M. Bieńczyk, „Francuz na wyspie Lesbos”, [w:] idem, <em>Oczy Dürera. O melancholii romantycznej</em>, Warszawa, Sic!, 2002, s. 237–269.<br />&nbsp;<br />J.-P. Richard, „Głębia Baudelaire’a”, [w:] idem, <em>Poezja i głębia</em>, przekład i posłowie T. Swoboda, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2008, s. 67–120.<br />&nbsp;<br /></span></p><hr />&nbsp; &nbsp; <br /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><strong>2. Teksty</strong>:&nbsp;<br />G. Flaubert, <em>Pani Bovary. Z obyczajów prowincji</em>, przeł. i posłowiem opatrzył R. Engelking, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2005 (łącznie z posłowiem).<br /><br /><strong>Komentarze </strong></span><span style="font-family:georgia,serif;">(obowiązuje wybór 4 tekstów)</span><span style="font-family:georgia,serif;">:<br /><br /> R. Engelking, <em>Przyjemności i kłopoty tłumacza</em>, „Literatura na Świecie” 2003, nr 1–2, s. 144–151.<br /><br /> V. Nabokov, „G. Flaubert, <em>Pani Bovary</em>”, [w:] idem, <em>Wykłady o literaturze</em>, przeł. Z. Batko, Warszawa, Muza, 2000, s. 184–244.<br /><br /> M. Proust, „W związku ze «stylem» Flauberta”, przeł. M. Bieńczyk, [w:] idem, <em>Pamięć i styl</em>, wybór, opracowanie i wstęp M. P. Markowski, Kraków, Znak, 2000, s. 156–170.<br /><br /> J. Rousset, <em>„Pani Bovary” albo książka o niczym</em>, przeł. M. Żurowski, [w:] <em>Szkoła Genewska w krytyce. Antologia</em>, wybór H. Chudak et alii, przedmowa M. Żurowski, Warszawa, PWN, 1998, s. 244–264.</span></p><p><span style="font-family:georgia,serif;">P. Śniedziewski, <em>O zgubnych skutkach spoglądania przez okno</em>, [w:] idem, <em>Melancholijne spojrzenie</em>, Kraków, Universitas, 2011, s. 175-204.<br /><br /></span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />&nbsp;<strong>3. Teksty</strong>:&nbsp;<br />M. Proust, <em>W stronę Swanna</em>, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa, PIW, 1956 [lub późniejsze].<br />&nbsp;<br />Idem, <em>O czytaniu</em>, przeł. M. P. Markowski, „Literatura na Świecie” 1998, nr 1–2, s. 109–149.<br />&nbsp;<br /><strong>Komentarze </strong>(obowiązuje wybór 4 tekstów):<br />&nbsp;<br />R. Barthes, <em>Proust: nazwy i nazwiska</em>, przeł. M. P. Markowski, „Literatura na Świecie” 1998, nr 1–2, s. 265–275.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>„Przez długi czas kładłem się spać wcześnie”</em>, przeł. M. P. Markowski, „Literatura na Świecie” 1998, nr 1–2, s. 279–290.<br />&nbsp;<br />G. Bataille, „Proust”, [w:] idem, <em>Literatura a zło</em>, przeł. M. Wodzyńska-Falicka, Kraków, Oficyna Literacka, 1992, s. 101–112.<br />&nbsp;<br />S. Beckett, <em>Proust</em>, przeł. A. Libera, [w:] idem, <em>Wierność przegranej</em>, wybór i opracowanie A. Libera, Kraków, Znak, 1999, s. 31–89.<br />&nbsp;<br />M. Blanchot, <em>Doświadczenie Prousta</em>, przeł. J. Błoński, [w:] <em>Proust w oczach krytyki światowej</em>, wybór, redakcja i przedmowa J. Błoński, Warszawa, PIW, s. 251–272.<br />&nbsp;<br />J. Błoński, „Proust a powieść współczesna”, [w:] idem, <em>Widzieć jasno w zachwyceniu</em>, Warszawa, PIW, 1965, s. 149–171.<br />&nbsp;<br />G. Deleuze, „Maszyna literacka”, [w:] idem, <em>Proust i znaki</em>, przeł. M. P. Markowski, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2000, s. 101–158.<br />&nbsp;<br />G. Genette, <em>Proust jako palimpsest</em>, przeł. W. Błońska, [w:] <em>Proust w oczach krytyki światowej</em>, wybór, redakcja i przedmowa J. Błoński, Warszawa, PIW, s. 405–429.<br />&nbsp;<br />P. de Man, „Czytanie (Proust)”, [w:] idem, <em>Alegorie czytania: język figuralny u Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta</em>, przeł. A. Przybysławski, Kraków, Universitas, 2004, s. 74–98.<br />&nbsp;<br />V. Nabokov, „M. Proust, <em>W stronę Swanna</em>”, [w:] idem, <em>Wykłady o literaturze</em>, przeł. Z. Batko, Warszawa, Muza, 2000, s. 279–324.<br />&nbsp;<br />G. Poulet, <em>Czas i przestrzeń Prousta</em>, przeł. J. i W. Błońscy, [w:] <em>Proust w oczach krytyki światowej</em>, wybór, redakcja i przedmowa J. Błoński, Warszawa, PIW, s. 275–321.<br />&nbsp;<br />J. Rousset, <em>Forma i znaczenie powieści Prousta</em>, przeł. P. Taranczewski, [w:] <em>Proust w oczach krytyki światowej</em>, wybór, redakcja i przedmowa J. Błoński, Warszawa, PIW, s. 227–249.<br />&nbsp;<br />L. Spitzer, <em>Stosunek do języka</em>, przeł. Z. Jaremko-Pytowska, [w:] <em>Proust w oczach krytyki światowej</em>, wybór, redakcja i przedmowa J. Błoński, Warszawa, PIW, s. 323–354.<br />&nbsp;<br /></span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />&nbsp;<strong>4. Teksty</strong>:&nbsp;<br />G. Bataille, <em>Historia oka i inne historie</em>, przekład i wstęp T. Komendant, posłowie T. Swoboda, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2010 (łącznie ze wstępem).<br />&nbsp;<br /><strong>Komentarze</strong>:<br />&nbsp;<br />T. Swoboda, <em>Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot</em>, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2010.<br />&nbsp;<br /></span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />&nbsp;<strong>5. Teksty</strong>:&nbsp;<br />M. Blanchot, <em>Tomasz Mroczny; Szaleństwo dnia</em>, przeł. A. Wasilewska, A. Sosnowski, Wrocław, Biuro Literackie, 2009.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>Spojrzenie Orfeusza</em>, „Literatura na Świecie” 1996, nr 10, s. 35–42.<br />&nbsp;<br /><strong>Komentarze</strong>:<br />&nbsp;<br />C. Rowiński, <em>Prolegomena do pism Maurice’a Blanchota</em>, „Literatura na Świecie” 1996, nr 10, s. 107–132.<br />&nbsp;<br />A. Leśniak, <em>Spojrzenie: Blanchot i Balzak</em>, [w:]<em>Maurice Blanchot: literatura ekstremalna</em>, pod red. P. Mościckiego, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2007, s. 85–90.<br />&nbsp;<br />T. Swoboda, <em>Mroczny Blanchot</em>, „Literatura na Świecie” 2010, nr 3–4, s. 372–387.<br />&nbsp;<br /></span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />&nbsp;<strong>6. Teksty</strong>:&nbsp;<br />R. Roussel, <em>Locus Solus</em>, przeł. A. Wolicka, Warszawa, PIW, 1979 [lub późniejsze].<br />&nbsp;<br />F. Ponge, <em>Po stronie rzeczy</em>, przeł. A. Wasilewska, M. Kurek, „Literatura na Świecie” 2006, nr 9–10, s. 5–22.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>Proematy</em>, przeł. A. Kozak et alii, „Literatura na Świecie” 2006, nr 9–10, s. 29–44.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>My creative method</em>, przeł. J. M. Kłoczowski, „Literatura na Świecie” 2006, nr 9–10, s. 107–133.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>Wielki zbiór. Kawałki</em>, przeł. K. Szeżyńska-Maćkowiak et alii, „Literatura na Świecie” 2006, nr 9–10, s. 161–196.<br />&nbsp;<br /><strong>Komentarze</strong>(obowiązuje wybór 4 tekstów):<br />&nbsp;<br />M. Butor, <em>O metodach Raymonda Roussela</em>, przeł. E. Wieleżyńska, „Literatura na Świecie” 2007, nr 9–10, s. 204–217.<br />&nbsp;<br />M. Ford, <em>Samotne miejsce</em>, przeł. A. Zdrodowski, „Literatura na Świecie” 2007, nr 9–10, s. 274–303.<br />&nbsp;<br />M. Leiris, <em>Zmyślenie i rzeczywistość. Według Raymonda Roussela</em>, przeł. T. Swoboda, „Literatura na Świecie” 2007, nr 9–10, s. 11–25.<br />&nbsp;<br />B. Banasiak, <em>Destrukcja przedstawienia w literaturze współczesnej (Mallarmé – Roussel)</em>, „Sztuka i Filozofia” 1993, nr 7, s. 131–148.<br />&nbsp;<br /><em>Rozmowy Francia Ponge’a z Philippe’em Sollersem</em>, przeł. E. Wieleżyńska, „Literatura na Świecie” 2006, nr 9–10, s. 237–285.<br />&nbsp;<br />J.-P. Sartre, <em>Człowiek i rzeczy</em>, przeł. T. Swoboda, „Literatura na Świecie” 2006, nr 9–10, s. 70–105.<br />&nbsp;<br />T. Swoboda, <em>5xP, czyli Przewodnik Po Polskich Przekładach Ponge’a</em>, „Literatura na Świecie” 2006, nr 9–10, s. 319–345.<br />&nbsp;<br /></span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />&nbsp;<strong>7. Teksty</strong>:&nbsp;<br />R. Queneau, <em>Zazi w metrze</em>, spolszczyła M. Ochab, Warszawa, PIW, 2005.<br />&nbsp;<br />R. Queneau, <em>Ćwiczenia stylistyczne</em>, przeł. J. Gondowicz, Izabelin, Świat Literacki, 2005.<br />&nbsp;<br />G. Perec, <em>Życie, instrukcja obsługi: powieść</em>, przeł. W. Brzozowski, Warszawa, Literatura Światowa, 2001.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>Pamiętam…</em>, przeł. K. Zabłocki, „Literatura na Świecie” 1995, nr 11–12, s. 232–246.<br />&nbsp;<br /><strong>Komentarze</strong>(obowiązuje wybór 4 tekstów):<br />&nbsp;<br />I. Calvino, <em>Filozofia Raymonda Queneau</em>, przeł. A. Wasilewska, „Literatura na Świecie” 2000, nr 6, s. 225–242.<br />&nbsp;<br /><em>Dialogi radiowe. Z Raymondem Queneau rozmawia G. Charbonnier</em>, przeł. A. Wasilewska, „Literatura na Świecie” 2000, nr 6, s. 200–224.<br />&nbsp;<br />G. Jankowicz, <em>Odyseja Zazi</em>, „Literatura na Świecie” 2008, nr 3–4, s. 393–407.<br />&nbsp;<br />W. Brzozowski, <em>Maszyna do produkcji arcydzieła</em>, „Literatura na Świecie” 1995, nr 11–12, s. 116–135.<br />&nbsp;<br /><em>Co pobudza moje bajczarstwo?</em>– z Georges’em Perekiem rozmawiają Claudette Oriol-Boyer i Harry Mathews, przeł. A. Wasilewska, „Literatura na Świecie” 1995, nr 11–12, s. 98–115.<br />&nbsp;<br />H. Mathews, <em>„Ta rzecz efemeryczna”</em>, przeł. A. Sosnowski, „Literatura na Świecie” 1995, nr 11–12, s. 136–148.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;</span></p><hr /><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br /><strong>Lektury uzupełniające </strong>(obowiązuje wybór 3 pozycji)<strong>:</strong><br /><br />&nbsp;1. H. Balzac, <em>Eugenia Grandet</em>, przeł. T. Boy-Żeleński, Wrocław, Ossolineum, 1960 [lub inne].&nbsp;<br />H. von Hofmannsthal, <em>Balzak</em>, przeł. P. Hertz, „Zeszyty Literackie” 1995, nr 50, s. 51–61.<br />&nbsp;<br />N. Schor, <em>Eugenia Grandet: lustra i melancholia</em>, przeł. A. Zawiszewska, „Pamiętnik Literacki” 2009, nr 4, s. 99–112.<br />&nbsp;<br /></span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />&nbsp;2. G. de Nerval, <em>Noce październikowe. Paryż, Pantin i Meaux</em>, przeł. T. Swoboda, „Literatura na Świecie” 2008, nr 3–4, s. 217–258.&nbsp;<br />Idem, <em>Bohemy zamki z piasku. Proza i poezja</em>, przeł. J. Giszczak, „Literatura na Świecie” 2008, nr 3–4, s. 267–298.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>Przechadzki i wspomnienia</em>, przeł. H. Tygielska, „Literatura na Świecie” 2008, nr 3–4, s. 299–326.<br />&nbsp;<br />Idem, <em>Pandora</em>, przeł. R. Engelking, „Konteksty” 2008, nr 3–4, s. 56–59.<br />&nbsp;<br />J. Kristeva, „Nerval, <em>El Desdichado</em>”, [w:] eadem, <em>Czarne słońce. Depresja i melancholia</em>, przeł. M. P. Markowski, R. Ryziński, wstęp M. P. Markowski, Kraków, Universitas, 2007, s. 139–171.<br />&nbsp;<br />T. Swoboda, <em>Noce wrześniowe</em>, „Literatura na Świecie” 2008, nr 3–4, s. 259–266.<br />&nbsp;<br />C. Pichois, M. Brix, <em>Słownik Nervalowski</em>, przeł. J. M. Kłoczowski, W. Kroker, „Literatura na Świecie” 2008, nr 3–4, s. 327–365.<br />&nbsp;<br />&nbsp;</span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />3. A. Rimbaud, <em>Sezon w piekle; Iluminacje</em>, przeł. i posłowiem opatrzył A. Międzyrzecki, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1980.&nbsp;<br />Idem, <em>Statek pijany</em>, przeł. Miriam, A. Ważyk, J. Waczków, „Literatura na Świecie” 1982, nr 7, s. 290–299.<br />&nbsp;<br />A. Olędzka-Frybesowa, <em>Przekład jako interpretacja</em>, „Literatura na Świecie” 1982, nr 7, s. 301–305.<br />&nbsp;<br />P. Brunel, <em>Poetyka opowieści mitycznej w „Iluminacjach” Rimbauda</em>, „Pamiętnik Literacki” 1981, nr 2, s. 227–247.<br />&nbsp;<br />&nbsp;</span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />4. S. Mallarmé, <em>Wybór poezji</em>, red. A. Ważyk, Warszawa, PIW, 1980.&nbsp;<br />Idem, <em>Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku</em>, przeł. T. Różycki, Warszawa, Ha!art, 2005.<br />&nbsp;<br />J.-P. Richard, <em>Wstęp do studium „Świat wyobraźni Mallarmégo”</em>, przeł. W. Błońska, [w:] <em>Współczesna teoria badań literackich za granicą: antologia. T. 1: Metody stylistyki literackiej, kierunki ergocentryczne</em>, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1976, s. 397–425.<br />&nbsp;<br />B. Banasiak, <em>Destrukcja przedstawienia w literaturze współczesnej (Mallarmé – Roussel)</em>, „Sztuka i Filozofia” 1993, nr 7, s. 131–148.<br />&nbsp;<br />&nbsp;</span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />5. A. Gide, <em>Fałszerze; Dziennik „Fałszerzy”</em>, przeł. H. i J. Iwaszkiewiczowie, J. Rogoziński, oprac. K. Jarosz, Wrocław, Ossolineum, 2003 (łącznie ze wstępem).&nbsp;<br />&nbsp;<br /></span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />6. M. Butor, <em>Przemiana</em>, przeł. I. Wieczorkiewicz, Warszawa, PIW, 1960.&nbsp;<br />L. Wiśniewska, <em>Jednostkowość i uniwersalność – dwa bieguny powieści współczesnej</em>, „Pamiętnik Literacki” 1991, nr 2, s. 60–89.<br />&nbsp;<br />&nbsp;</span></p><hr /><p><span style="font-family:georgia,serif;"><br />7. J. Echenoz, <em>Park</em>, przeł. A. Wasilewska, Warszawa, PIW, 1997.&nbsp;<br /><em>Dźwięk pozostaje kryterium absolutnym</em>, z Jeanem Echenozem rozmawia Anna Wasilewska, „Literatura na Świecie” 1997, nr 8–9, s. 373–383.<br /></span></p>
Literatura iberyjska: wstęp

Wprowadzenie do literaturoznawstwa z uwzględnieniem specyfiki literatur iberyjskich. Czytanie literatury. Metody pracy z tekstem literackim. Badania literackie. Gatunki literackie. Narracja. Środki stylistyczne. Wersyfikacja hiszpańska.


Literatura
•J. Domínguez  Caparrós, Teoría de la Literatura, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2002
•P. Aullón de Haro (ed.), Teoría de la crítica literaria, Madrid, Trotta, 1994
•J. A. Hernández Guerrero (coord.), Manual de teoría de la literatura, Sevilla, Algaida, 1996
•J. González Maestro, Introducción a la teoría de la literatura, Universidad de Vigo, Asturgraf, 1997
Metodologia badań literackich I

 Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień XX-wiecznej krytyki literackiej.


Literatura

A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku: podręcznik, Kraków, Znak, 2006.

Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa, PWN, 2004.

Na obrzeżach surrealizmuTematem zajęć są wybrane zagadnienia francuskiej literatury, filozofii i estetyki lat 20. i 30. XX wieku, w szczególności twórczość surrealistów oraz Antonina Artauda, Georges’a Bataille’a, Michela Leirisa i Rogera Caillois. Przedmiotem zajęć są też: czasopismo „Documents” oraz wyprawa etnograficzna Dakar–Dżibuti.

Literatura
 1.        H. Béhar, M. Carassou, „L’exploration du continent intérieur”, [w:] H. Béhar, M. Carassou, Le surréalisme, Paris, LGF, 1992, s. 157–217.
2.        H. Béhar, M. Carassou, „Le réel et le surréel”, [w:] H. Béhar, M. Carassou, Le surréalisme, Paris, LGF, 1992, s. 217–259.
3.        A. Artaud, „À la grande nuit”, [w:] idem, Œuvres, édition établie, présentée et annotée par É. Grossman, Paris, Gallimard, 2004, s. 235–245; P. Thévenin, „Des possibilités relatives d’interpréter un texte automatique à l’obligation de refaire un signe s’il porte trace d’automatisme”, [w:] eadem, Antonin Artaud: fin de l’ère chrétienne, préface de M. Surya, Paris, Lignes–Léo Scheer, 2006, s. 131–168.

4.        G. Bataille, „La valeur d’usage de D.A.F. de Sade”; „La «vieille taupe» et le préfixe sur dans les mots surhomme et surréaliste”, [w:] idem, Œuvres complètes, t. II, Paris, Gallimard, 1970, s. 54–69 i 93–109.

5.        D. Hollier, „La valeur d’usage de l’impossible”, [w:] Documents 1929–1930, reprint, Paris, Jean-Michel Place, 1991, s. VII–XXXIV; N. Barberger, „L’introuvable réel”, [w:] eadem, Le réel de traviole: Artaud, Bataille, Leiris, Michaux et alii, Villeneuve d’Ascq, Septentrion, 2002, s. 9–30.

6.        G. Bataille, Figure humaine; M. Leiris, Civilisation; A. Schaeffner, Les „Lew Leslie’s Black Birds” au Moulin Rouge, „Documents”, 1929, nr 4, s. 194–201 i 221–223; G. Didi-Huberman, „La dérision de l’anthropomorphisme”, [w:] idem, La ressemblance informe ou le Gai Savoir visuel selon Georges Bataille, Paris, Macula, 2000, s. 41–53.

7.        G. Bataille, Le gros orteil, „Documents” 1929, nr 6, s. 297–302; idem, Espace, „Documents”, 1930, nr 1, s. 41–43; idem, Bouche, „Documents”, 1930, nr 5, s. 298–300; G. Didi-Huberman, „La disproportion dans l’anthropomorphisme”; „Le démenti de l’anthropomorphisme”, [w:] idem, La ressemblance informe ou le Gai Savoir visuel selon Georges Bataille, Paris, Macula, 2000, s. 53–67.

8.        G. Bataille, Le cheval académique, „Documents”, 1929, nr 1, s. 27–31; idem, Le langage des fleurs, „Documents”, 1929, nr 3, s. 160–168; idem, Soleil pourri, „Documents”, 1930, nr 3, s. 173–174; idem, La mutilation sacrificielle et l’oreille coupée de Vincent Van Gogh, „Documents”, 1930, nr 8, s. 451–460; G. Didi-Huberman, „La répercussion des formes”, [w:] idem, La ressemblance informe ou le Gai Savoir visuel selon Georges Bataille, Paris, Macula, 2000, s. 183–200.

9.        M. Leiris, L’œil de l’ethnographe, „Documents”, 1930, nr 7, s. 405–414; idem, L’Afrique fantôme (29 juillet – 19 août 1932), [w:] idem, Miroir de l’Afrique, Paris, Gallimard, 1996, s. 567–593.

10.     M. Leiris, L’Afrique fantôme (21–27 septembre 1932), [w:] idem, Miroir de l’Afrique, Paris, Gallimard, 1996, s. 658–682; J. Jamin, „Présentation de L’Afrique fantôme”, [w:] M. Leiris, Miroir de l’Afrique, Paris, Gallimard, 1996, s. 65–85.

11.     M. Leiris, L’Afrique fantôme (17–30 octobre 1932), [w:] idem, Miroir de l’Afrique, Paris, Gallimard, 1996, s. 732–757; C. Maubon, „Une absurde gageure”, [w:] eadem, Michel Leiris, en marge de l’autobiographie, Paris, José Corti, 1994, s. 105–123; L. Himy, „Surréalisme et ethnographie”, Europe, nr 847–848, novembre-décembre 1999, s. 63–74.

12.     R. Caillois, „La mante religieuse”; „Intervention surréaliste”; „Le surréalisme comme univers de signes”, [w:] idem, Œuvres, Paris, Gallimard, 2008, s. 180–234.
Performatyka współczesnaHistoria dwudziestowiecznego performansu w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Literatura
<p>M. A. Carlson, <em>Performans</em>, przeł. E. Kubikowska, Warszawa, PWN, 2007.</p><p>E. Fischer-Lichte, <em>Estetyka performatywności</em>, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2008.</p><p>T. Kubikowski, <em>Reguła Nibelunga: teatr w świetle nowych badań świadomości</em>, Warszawa, ATAZ, 2004.</p><p>T. Plata, <em>Być i nie być: kategoria obecności w teatrze i performansie ostatniego półwiecza</em>, Warszawa, Sic!, 2009.</p><p>R. Schechner, <em>Performatyka: wstęp</em>, przeł. T. Kubikowski, Wrocław, OBTJG, 2006.</p><p>J. Wachowski, <em>Performans</em>, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2011.<br /></p>
Poezja francuska XX wieku Wybrane zagadnienia francuskiej poezji XX-wiecznej. Twórczośc poetycka następujących autorów: Paul Valéry, Jean Cocteau, Philippe Soupault, Michel Leiris, Antonin Artaud, Georges Bataille, Roger Caillois, Henri Michaux, André Pieyre de Mandiargues, Jean Tardieu, Francis Ponge, Yves Bonnefoy, Michel Houellebecq.
Literatura
 1. P. Valéry, Charmes, Paris, Larousse, 1968.
 2. J. Cocteau, Poésies, Paris, Livre de Poche, 2003.
 3. Ph. Soupault, Poèmes et poésies, Paris, Grasset, 1973.
 4. M. Leiris, Mots sans mémoire, Paris, Gallimard, 1998.
 5. A. Artaud, Œuvres, Paris, Gallimard, 2004.
 6. G. Bataille, Œuvres complètes, t. III, Paris, Gallimard, 1971.
 7. R. Caillois, Pierres, Paris, Gallimard, 2005.
 8. H. Michaux, Œuvres complètes, t. I, Paris, Gallimard, 1998.
 9. A. P. de Mandiargues, Le point où j’en suis, Paris, Gallimard, 1979.
 10. J. Tardieu, Œuvres, Paris, Gallimard, 2005.
 11. F. Ponge, Œuvres complètes, t. I, Paris, Gallimard, 1999.
 12. Y. Bonnefoy, Poèmes, Paris, Gallimard, 1998.
 13. M. Houellebecq, La poursuite du bonheur, Paris, Librio, 1997.
Przekład literacki

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami tłumaczenia literackiego oraz ze specyfiką zawodu tłumacza, a także wykształcenie umiejętności poprawnego tłumaczenia tekstów literackich.


Literatura
 • U. Dąmbska-Prokop, Tłumaczenie sposobów nawiązania w „Małym Księciu”, [w:] Przekład, jego tworzenie się i wpływ, pod red. M. Filipowicz-Rudek i J. Koniecznej-Twardzikowej, Kraków, Universitas, 1996, s. 105–11.
 • M. Nowotna, Niepewność i możliwość jako zasady organizacji tekstu w powieści P. Modiano „Dimanche d’août” (formy temporalne – „conditionnel i ich transpozycje na język polski), [w:] ibidem, s. 269–283.
 • Cieślikowa, Jak „ocalić w tłumaczeniu” nazwy własne?, [w:] ibidem, s. 311–320.
 • J. Brzozowski, Dlaczego zawód tłumacza jest w pogardzie?, [w:] Czy zawód tłumacza jest w pogardzie?, pod red. M. Filipowicz-Rudek et al., Kraków, Universitas, 1997, s. 45–51.
 • U. Dąmbska-Prokop, Tłumacz – kanibal?, [w:] ibidem, s. 71–77.
 • M. Nowotna, Jak tłumaczyć nieokreślone?, [w:] ibidem, s. 291–304.
 • E. Skibińska, „L’Amant” po polsku, czyli niedole „on”, [w:] ibidem, s. 315–327.
 • G. Steiner, Po wieży Babel: problemy języka i przekładu, przeł. O. i W. Kubińscy, Kraków, Universitas, 2000, rozdz. 1: „Rozumienie jako przekład”, s. 27–88.
 • G. Steiner, Przekład jako „conditio humana”, przeł. O. i W. Kubińscy, [w:] Przekładając nieprzekładalne III: o wierności, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2007, s. 19–39.
 • T. Bałuk-Ulewiczowa, W oczach i uszach, w sercu i na sumieniu tłumacza. Kilka uwag o etyce zawodowej w pracy tłumacza, [w:] ibidem, s. 67–75.
 • E. Skibińska, Ten trzeci, ta trzecia w przekładzie. Smaki Prowansji Anglikom opisane, Polakom wytłumaczone, [w:] ibidem, s. 195–215.
 • P. Ricœur, O tłumaczeniu, przeł. T. Swoboda, [w:] P. Ricœur, P. Torop, O tłumaczeniu, wstępem poprzedził E. Balcerzan, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2008, s. 31–59.
 • U. Dąmbska-Prokop, Jak tłumaczyć kolokwializmy w „Zazie w metro” Raymonda Queneau?, [w:] Głos i dźwięk w przekładzie, pod red. J. Brzozowskiego et al., Kraków, Księgarnia Akademicka, 2006, s. 23–32.
 • M. Kurek, Niemądre to czy głupie? Kolokwializmy i elementy obrazoburcze w przekładach „Les premières communions” Arthura Rimbauda, [w:] ibidem, s. 33–42.
 • Adamczyk, „Słychane” we francuskim przekładzie „Wojny polsko-ruskiej” Doroty Masłowskiej, [w:] ibidem, s. 109–117.
 • J. Brzozowski, „Wciąż ten sam głos”. Trzy polskie przekłady wiersza Yves’a Bonnefoy, [w:] ibidem, s. 209–220.
 • J. Górnikiewicz, Humor – strategie tłumaczeniowe (na przykładzie gier słów w filmie Alaina Chabata „Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre”), [w:] Poczucie humoru a przekład, pod red. J. Koniecznej-Twardzikowej i M. Filipowicz-Rudek, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2008, s. 91–111.
 • U. Paprocka-Piotrowska, Z czego śmieją się Francuzi? Z czego śmieją się Polacy? O polskim przekładzie albumu „Asteriks na Korsyce” (Goscinny, Uderzo), [:] ibidem, s. 159–166.
Seminarium doktoranckieSeminarium doktoranckie Tomasza Swobody.
Literatura
Uzgadniana na bieżąco z uczestnikami seminarium.
Seminarium magisterskie literaturoznawcze<span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;">&nbsp;Zajęcia mają służyć wzbogaceniu wiedzy oraz umiejętności studenta, aby umożliwić mu sprawne zredagowanie pracy magisterskiej. Elementy programu:<br />Praca nad redagowaniem pracy magisterskiej w zakresie literaturoznawstwa romańskiego. Wybór tematu. Kwerenda biblioteczna. Przygotowanie planu pracy. Założenia metodologiczne. Redakcja i formatowanie tekstu.</span></span><br />
Literatura
<span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;">FRAGNIERE, Jean-Pierre, <em>Comment réussir un mémoire, </em>Bordas, Paris, 1986, 142 p.<br />GRISELIN, Madeleine et al., <em>Guide de la communication écrite</em>, Dunod, Paris, 1999,<br />325 p.<br />LE BRAS, Florence, <em>Les règles dor pour rédiger un rapport, un mémoire, une thèse,</em><br />Marabout, Alleur, 1993, 181 p.<br />LEFORT, Geneviève, <em>Savoir se documenter, </em>Les éditions dorganisation, 1990, 190 p.<br />MACCIO, Charles, <em>Savoir écrire un livre </em>... <em>un rapport .</em>.. <em>un mémoire : De la pensée </em>à<br /><em>lécriture, </em>Chronique Sociale, Lyon, 1992, 170 p., (Coll. : Lessentiel).<br />ROUVEYRAN, Jean-Claude, <em>Mémoires et thèses : Lart et les méthodes, </em>Maisonneuve et Larose, Paris, 1989, 197 p.<br />VAIREL, Hélène, <em>La présentation dun manuscrit dactylographié, </em>Nathan, Paris, 1989,<br />159 p. (Coll. : Nathan-Université, série Etudes linguistiques et littéraires).</span></span>
Teatr francuski

<span :;"="" style="font-size:12.0pt;font-family:Times New Roman;times new roman:;">Dramat francuskojęzyczny.


Literatura

1. J.-P. Sartre, Muchy

2. E. Ionesco, Lekcja

3. N. Sarraute, Z byle powodu

4. J. Genet, Parawany

5. Molier, Don Juan (w przekładzie J. Radziwiłłowicza)

6. M. Vinaver, Zajęcie poszukiwane

7. S. Beckett, Ostatnia taśma, Nie ja, Wtedy gdy, Kroki, Impromptu "Ohio", Katastrofa

8. R. Roussel, Słoneczny pył

9. B.-M. Koltès, Powrót na pustynię

10. J. Racine, Berenika (w przekładzie J. Arnold)

11. M. Duras, Całe dni na drzewach

12. Y. Reza, Przypadkowy człowiek

13. R. Badinter, C.3.3.

Teoria tłumaczenia

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką przekładu literackiego – jego specyfiką, stosowanymi w tej pracy narzędziami oraz wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do podjęcia prób w tym kierunku.


Literatura
 1. T. Swoboda, Powtórzenie i różnica, Gdańsk, W Podwórku, 2014.
 2. E. Balcerzan, „Trudna rzecz jest jeden język drugim językiem dostatecznie wyrznąć”, „Teksty” 1975 nr 6, s. 1–7 i 23–43.
 3. R. Engelking, Przyjemności i kłopoty tłumacza, „Literatura na Świecie” 2003 nr 1/2, s. 144–151; M. Bieńczyk, Liny na burcie, „Literatura na Świecie” 2007 nr 5/6, s. 376–386.
 4. R. Zimand, Tłumacz-zdrajca i tłumaczenie-zdrada, „Teksty” 1975 nr 6, s. 56–71.
 5. A. Olędzka-Frybesowa, Głód świata i głód sensu, „Literatura na Świecie” 1997 nr 8/9, s. 387–395.
 6. Trzy głosy o sztuce przekładu, „Literatura na Świecie” 1985 nr 2, s. 293–305.
 7. A. Olędzka-Frybesowa, Przekład jako interpretacja, „Literatura na Świecie” 1982 nr 7, s. 301–305; Th. Savory, Zasady przekładu, „Pamiętnik Literacki” 1981 nr 1, s. 315–322.
 8. M. P. Markowski, Nici z chiazmu, „Literatura na Świecie” 1996 nr 10, s. 240–249; T. Swoboda, Mroczny Blanchot, „Literatura na Świecie” 2010, nr 3–4, ISSN 0324–8305, s. 372–387.
 9.  I. Kania, Gdyby Apollinaire pisał po polsku, „Literatura na Świecie” 1996 nr 10, s. 231–239.
 10. M. P. Markowski, „Przy ryzyku, że będzie to zaskoczeniem”, „Literatura na Świecie” 1998 nr 11/12, s. 248–261.
Tłumaczenia pisemneFilozoficzne, stylistyczne, techniczne aspekty przekładu.<br />
Literatura
&nbsp;<strong>Refleksja nad przekładem:</strong><br /><ol><li>J. Lisowski, <em>Dwujęzyczność</em>, [w:] <em>Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia: księga druga</em>, pod red. S. Pollaka, s. 175–176; A. Kamieńska, <em>Pochwała niemożliwości</em>, [w:] ibidem, s. 133–138.</li><li>R. Ingarden, <em>O tłumaczeniach</em>, [w:] <em>O sztuce tłumaczenia</em>, pod red. M. Rusinka, Wrocław, Ossolineum, 1955, s. 127–190.</li><li>R. Jakobson, <em>Językowe aspekty tłumaczenia</em>, przeł. Z. Sroczyńska, [w:] <em>Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia: księga druga</em>, pod red. S. Pollaka, s. 109–115; H. Krzeczkowski, <em>Kilka uwag o odpowiedzialności tłumacza</em>, [w:] ibidem, s. 139–147; W. Natanson, <em>O tłumaczeniu sztuk teatralnych</em>, [w:] ibidem, s. 211–217; J. Parandowski, <em>Autor i tłumacz</em>, [w:] ibidem, s. 253–260; A. Ważyk, <em>Przygody i doświadczenia</em>, [w:] ibidem, s. 323–346.</li><li>E. Szary-Matywiecka, <em>O czytaniu i przekładzie</em>, [w:] <em>Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego</em>, pod red. E. Balcerzana, Wrocław, Ossolineum, 1984, s. 9–28.</li><li>E. Balcerzan, <em>Przekład jako cytat</em>, [w:] <em>Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej</em>, Warszawa, PWN, 1985, s. 136–159; A. Legeżyńska, <em>Tłumacz czyli „drugi autor”</em>, [w:] ibidem, s. 160–181.</li><li>A. Drzewicka, <em>François Villon i dwóch Franciszków Wilonów</em>, [w:] <em>Przekład, jego tworzenie się i wpływ</em>, pod red. M. Filipowicz-Rudek i J. Koniecznej-Twardzikowej, Kraków, Universitas, 1996, s. 47–58; T. Stróżyński, <em>Rabelais spolszczony. Rzecz o przekładzie Boya</em>, [w:] ibidem, s. 59–74; M. Falska, <em>Kilka uwag na temat polskich przekładów utworów teatralnych Paula Claudela</em>, [w:] ibidem, s. 85–92.</li><li>U. Dąmbska-Prokop, <em>Tłumaczenie sposobów nawiązania w „Małym Księciu”</em>, [w:] <em>Przekład, jego tworzenie się i wpływ</em>, pod red. M. Filipowicz-Rudek i J. Koniecznej-Twardzikowej, Kraków, Universitas, 1996, s. 105–114; M. Nowotna, <em>Niepewność i możliwość jako zasady organizacji tekstu w powieści P. Modiano „Dimanche d’août” (formy temporalne – „conditionnel i ich transpozycje na język polski)</em>, [w:] ibidem, s. 269–283; A. Cieślikowa, <em>Jak „ocalić w tłumaczeniu” nazwy własne?</em>, [w:] ibidem, s. 311–320.</li><li>J. Brzozowski, <em>Dlaczego zawód tłumacza jest w pogardzie?</em>, [w:] <em>Czy zawód tłumacza jest w pogardzie?</em>, pod red. M. Filipowicz-Rudek et al., Kraków, Universitas, 1997, s. 45–51; U. Dąmbska-Prokop, <em>Tłumacz – kanibal?</em>, [w:] ibidem, s. 71–77; M. Nowotna, <em>Jak tłumaczyć nieokreślone?</em>, [w:] ibidem, s. 291–304; E. Skibińska, <em>„L’Amant” po polsku, czyli niedole „on”</em>, [w:] ibidem, s. 315–327.</li><li>G. Steiner, <em>Po wieży Babel: problemy języka i przekładu</em>, przeł. O. i W. Kubińscy, Kraków, Universitas, 2000, rozdz. 1: „Rozumienie jako przekład”, s. 27–88.</li><li>G. Steiner, <em>Przekład jako „conditio humana”</em>, przeł. O. i W. Kubińscy, [w:] <em>Przekładając nieprzekładalne III: o wierności</em>, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2007, s. 19–39; T. Bałuk-Ulewiczowa, <em>W oczach i uszach, w sercu i na sumieniu tłumacza. Kilka uwag o etyce zawodowej w pracy tłumacza</em>, [w:] ibidem, s. 67–75; E. Skibińska, <em>Ten trzeci, ta trzecia w przekładzie. Smaki Prowansji Anglikom opisane, Polakom wytłumaczone</em>, [w:] ibidem, s. 195–215.</li><li>P. Ricœur, <em>O tłumaczeniu</em>, przeł. T. Swoboda, [w:] P. Ricœur, P. Torop, <em>O tłumaczeniu</em>, wstępem poprzedził E. Balcerzan, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2008, s. 31–59.</li><li>U. Dąmbska-Prokop, <em>Jak tłumaczyć kolokwializmy w „Zazie w metro” Raymonda Queneau?</em>, [w:] <em>Głos i dźwięk w przekładzie</em>, pod red. J. Brzozowskiego et al., Kraków, Księgarnia Akademicka, 2006, s. 23–32; M. Kurek, <em>Niemądre to czy głupie? Kolokwializmy i elementy obrazoburcze w przekładach „Les premières communions” Arthura Rimbauda</em>, [w:] ibidem, s. 33–42; A. Adamczyk, <em>„Słychane” we francuskim przekładzie „Wojny polsko-ruskiej” Doroty Masłowskiej</em>, [w:] ibidem, s. 109–117; J. Brzozowski, <em>„Wciąż ten sam głos”. Trzy polskie przekłady wiersza Yves’a Bonnefoy</em>, [w:] ibidem, s. 209–220.</li><li>J. Górnikiewicz, <em>Humor – strategie tłumaczeniowe</em> <em>(na przykładzie gier słów w filmie Alaina Chabata „Astérix &amp; Obélix: Mission Cléopâtre”)</em>, [w:] <em>Poczucie humoru a przekład</em>, pod red. J. Koniecznej-Twardzikowej i M. Filipowicz-Rudek, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2008, s. 91–111; U. Paprocka-Piotrowska, <em>Z czego śmieją się Francuzi? Z czego śmieją się Polacy? O polskim przekładzie albumu „Asteriks na Korsyce” (Goscinny, Uderzo)</em>, [:] ibidem, s. 159–166.</li></ol>&nbsp;<br /><strong>Oryginał a przekład </strong>(fragmenty tekstów)<br /><strong>Przekład</strong> (fragmenty tekstów)<br /><br />Podawane na bieżąco na zajęciach.<br />
Współczesne kierunki literaturoznawstwa I<span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;">&nbsp;Tematem zajęć są główne nurty XX-wiecznej krytyki literackiej.</span></span>
Literatura
<span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;">&nbsp;</span></span> <ol><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;">S. Doubrovsky, „Introduction aux problèmes de la critique actuelle”; „Vérité ou validité?” [w:] idem, <em>Pourquoi la nouvelle critique. Critique et objectivité</em>, Paris, Denoël/Gonthier, 1972.</span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Critique de la conscience</strong>: J.-P. Richard, „Rimbaud ou la poésie du devenir”, [w:] idem, <em>Poésie et profondeur</em>, Paris, Seuil, 1955.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Sémiotique</strong>: R. Barthes, „Le mythe, aujourd’hui”; „Le vin et le lait”; „Le cerveau d’Einstein”; „L’homme-jet”, [w:] idem, <em>Mythologies</em>, Paris, Seuil, 1957.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Structuralisme</strong>: J. Rousset, „Une forme littéraire: le roman par lettres”, [w:] idem, <em>Forme et signification</em>, Paris, Corti, 1962.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Post-structuralisme</strong>: R. Barthes, „La mort de l’auteur”; „De l’œuvre au texte”, [w:] idem, <em>Œuvres complètes</em>, t. III (1968–1971), Paris, Seuil, 2002.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Féminisme</strong>: L. Irigaray, „L’ inconnue de la science”; „La petite fille (n’) est (qu’) un petit garçon”, [w:] eadem, <em>Speculum de l’autre femme</em>, Paris, Minuit, 1974.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Littérature comparée</strong>: D.-H. Pageaux, „Littérature et arts”, [w:] idem, <em>La littérature générale et comparée</em>, Paris, Armand Colin, 1994.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Esthétique de la réception</strong>: A. Compagnon, „Le lecteur”, [w:] idem, <em>Le démon de la théorie. Littérature et sens commun</em>, Paris, Seuil, 1998.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Psychanalyse</strong>: Ch. Chelebourg, „Du registre de l’Imaginaire à la poétique du sujet”, [w:] idem, <em>L’imaginaire littéraire</em>, Paris, Nathan, 2000.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Anthropologie littéraire</strong>: Ch. Wulf, „L’anthropologie historique et les paradigmes d’anthropologie. Perspectives pour la littérature générale et comparée”, [w:] <em>Littérature et anthropologie</em>, sous la direction d’A. Montandon, Paris, SFLGC, 2006.</span></span></span></span> <hr /></li><li><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Études culturelles</strong>: A. Dominguez Leiva, „Heur et malheur des études culturelles: pour un nouveau culturalisme littéraire”, [w:] <em>Littérature et anthropologie</em>, sous la direction d’A. Montandon, Paris, SFLGC, 2006.</span></span></span></span></li></ol>
Współczesny dramat francuskojęzyczny

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami współczesnego dramatu francuskojęzyzcznego. Nauka analizy i interpretacji utworu dramatycznego.


Literatura
 1. N. Sarraute, Pour un oui, pour un non (1982)
 2. B.-M. Koltès, Dans la solitude des champs de coton (1985)
 3. V. Novarina, Vous qui habitez le temps (1989)
 4. X. Durringer, Ex-voto (1990)
 5. Y. Reza, „Art” (1994)
 6. J.-L. Lagarce, J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne (1997)
 7. E. Cormann, Toujours l’orage (1997)
 8. M. Ndiaye, Papa doit manger (2002)
 9. P. Charras, Figure (2003)
 10. W. Mouawad, Incendies (2003)
 11. C. Pellet, Erich von Stroheim (2005)
 12. M. Henry, Moi, Michèle Mercier, 52 ans, morte (2007)
 13. J. Fabre, Requiem pour une métamorphose (2008)
 14. L. Parisse, Les Devenants (2014)
Prawo cywilne z umowami w administracji - LSA II r. WPiA UG

Wykład z problematyki: 1) prawo rzeczowe (własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka)

2) zobowiązania: bezpodstawne wzbogacenie

Proseminarium - prawo rodzinne i spadkowe

Kurs obejmuje dwa zajęcia on-line:

1) prawo rodzinne - nowoczesne technologie (2 godz. lekcyjne - 90 minut)

2) prawo spadkowe - problematyka zachowku (2 godz. lekcyjne - 90 minut)

Praktyczna nauka j. norweskiego I MGRPraktyczna nauka j. norweskiego
Literatura
Brak.
Rachunek kosztów - Doradztwo podatkowe

1. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów.

2. Klasyfikacje kosztow dla celów sprawozdawczych.

3. Warianty ewidencji kosztów.

4. Rozliczanie kosztów (rozliczenia międzyokresowe kosztów, rozliczanie kosztow wydziałowych, rozliczanie działalności pomocniczej)

5. Kalulacja kosztów


Literatura

1. M. Ossowski, Rachunek kosztów, ODDK, Gdańsk 2003

2. Praca zbiorowa pod redakcją K.G. Świderskiej, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, SKWP, Warszawa 2008

3. Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1996,

4. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000

5. Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2003,

Rachunek kosztów - studia zaoczne

Program realizowany na ćwiczeniach

 1. Charakterystyka podstawowych pojęć
 2. Grupowanie kosztów dla potrzeb rachunkowości finansowej (koszty proste i złożone, bezpośrednie i pośrednie, koszty podstawowe i ogólne, układy kosztów, warianty ewidencji kosztów, ogólny schemat rozliczania kosztów)
 3. Ustalanie wyniku finansowego w wersji porównawczej
 4. Grupowanie i rozliczanie kosztów                 
 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • Rozliczanie kosztów zakupu
 • Rozliczanie działalności pomocniczej
 • Rozliczanie kosztów wydziałowych na nośniki

   5.  Ogólne zasady kalkulacji i wycena produkcji w toku

 

 • Pojęcie, rodzaje i zadania kalkulacji
 • Metody kalkulacji (podziałowa prosta, ze współczynnikami, doliczeniowa, fazowa)

 

 

 

 

 


Literatura
 1. Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1996.
 2. Jaruga A., Nowak W., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Absolwent, Łódź 1999.
 3. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000.
 4. Praca zbiorowa pod redakcją G. K. Świderskiej, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, 2002.
 5. Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2003.
 6. Ossowski M., Rachunkowość zarządcza, WSFiR, Sopot 2004.
Rachunek kosztów I - studia dzienne<h4 style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:Times New Roman,serif;font-weight:normal;"><span style="">1.<span style="font:7.0pt "Times New Roman";">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12pt;font-family:Times New Roman,serif;font-weight:normal;">Koncepcje kosztów w rachunkowości finansowej. Koszty a pojęcia bliskoznaczne i rozłączne (wydatki, straty nadzwyczajne, koszty uzyskania przychodu) . Przychody i pojęcia bliskoznaczne.</span> </h4><h4 style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt;"><span style="font-size:12pt;font-family:Times New Roman,serif;font-weight:normal;"><span style="">2.<span style="font:7.0pt "Times New Roman";">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12pt;font-family:Times New Roman,serif;font-weight:normal;">Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych.</span></h4><h4><span style="font-size:12.0pt;font-family:Times New Roman,serif;font-weight:normal;"><span style="">3.<span style="font:7.0pt "Times New Roman";">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12pt;font-family:Times New Roman,serif;font-weight:normal;"><span style=""></span>Ewidencja i wycena wyrobów gotowych. </span></h4><p>4. Ustalanie wyniku metodą porównawczą.</p><p>4. Modele rachunku kosztów.</p><p><span style="font-size:12pt;font-family:Times New Roman,serif;font-weight:normal;"></span>5. Przekroje ewidencyjne kosztów.</p><p>6. Roliczanie kosztów w czasie – typy rozliczeń międzyokresowych kosztów, metody rozliczania, tytuły kosztów rozliczanych w czasie. Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu. Rozliczenia międzyokresowe przychodów. </p>
Literatura
<ol start="1" style="margin-top:0cm;" type="1"><li><span style="font-size:10pt;color:windowtext;font-weight:normal;">Gierusz B., <em>Podręcznik samodzielnej nauki księgowania</em>, Oddk, Gdańsk 2007.</span></li><li><span style="font-size:10pt;color:windowtext;font-weight:normal;">Praca</span> zbiorowa pod red.G.K.Świderskiej, Rachunkowość zarządcza i<span style="">&nbsp; </span>rachunek kosztów, Difin 2002 r. </li><li style="color:black;tab-stops:list 36.0pt;">J. Gierusz, <span style="font-size:10.0pt;">Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2007 r.</span></li><li style="color:black;"><span style="font-size:10pt;">S.Sojak, Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Toruń 2002. </span></li><li style="color:black;"><span style="font-size:10pt;">Praca zbiorowa pod red. D. Dobiji, M. Kucharczyk, Rachunkowosc zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009.</span></li></ol>
Rachunek kosztów II - ACCACelem kursu jest:
- zapoznanie studentów z teoretycznymi aspektami rachunku kosztów i kalkulacji kosztów,
- zapoznanie studentów z klasyfikacją kosztów dla celów sprawozdawczych,
- przygotowanie studentów do właściwego rejestrowania kosztów i właściwej alokacji kosztów w księgach rachunkowych,
- przygotowanie studentów do właściwego rejestrowania rozliczeń międzyokresowych w księgach rachunkowych,
- przygotowanie studentów do właściwego rejestrowania kosztów pośrednich w księgach rachunkowych,
- zapoznanie studentów z metodami i rodzajami kalkulacji kosztów,
- przygotowanie studentów do właściwego obliczenia kosztów produkcji,
- zapoznanie studentów z wariantami zamknięcia na koniec roku,
- zapoznanie studentów z kosztami w sprawozdaniach finansowych,
- zapoznanie studentów z rzeczywistymi problemami i zmianami w rachunku kosztów.

Rachunek kosztów II - dzienne
Literatura
 1. M. Ossowski, Rachunek kosztów, ODDK, Gdańsk 2003
 2. Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1996.
 3. Jaruga A., Nowak W., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Absolwent, Łódź 1999.
 4. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000.
 5. Praca zbiorowa pod redakcją G. K. Świderskiej, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, 2002.
 6. Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2003.
Rachunek kosztów KIBR
 1. Pojęcie, istota, zadania i funkcje rachunku kosztów
 2. Definicja kosztu, pojęcia bliskoznaczne i rozłączne
 3. Klasyfikacje kosztów, w tym dla potrzeb rachunkowości finansowej.
 4. Koszty a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa.
 5. Przekroje ewidencyjne kosztów a układ rachunku zysków i strat
 6. Dostosowanie ewidencji kosztów do potrzeb jednostki. Uproszczenia w ewidencji kosztów.
 7. Miejsce kosztów w sprawozdaniu finansowym oraz w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa.
 8. Cele i zadania rachunku kosztów. Ewolucja rachunku kosztów.
 9. Rozliczanie kosztów w czasie.
 10. Rozliczanie świadczeń wydziałów produkcji pomocniczej (w tym kryteria wyodrębniania ośrodków działalności, etapy rozliczania kosztów działalności pomocniczej)
 11. Rozliczanie kosztów wydziałowych
 12. Istota kalkulacji kosztu wytworzenia produktu.
 13. Metody kalkulacji kosztów. Kalkulacja podziałowa prosta Inne rodzaje kalkulacji
 14. Rachunek kosztów normalnych, uzasadniona część pośrednich kosztów produkcyjnych. Kalkulacja kosztu wytworzenia w rachunku kosztów normalnych
 15. Sprawozdawczy rachunek kosztów.
 16. Rachunek kosztów standardowych (normatywnych, postulowanych).

Literatura
 1. M. Ossowski, Rachunek kosztów, ODDK, Gdańsk 2003
 2. Praca zbiorowa pod redakcją K.G. Świderskiej,
 3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, SKWP, Warszawa 2008
 4. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, T.1 i T.2, S. Sojak, Tnoik 2015
 5. Rachunek kosztow i wyników, K. Czubakowska, PWE, 2015
 6. Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H.Beck, 2009, pod red. I. Sobańskiej
RACHUNKOWOŚC BANKOWA - STUDIA LICENCJACKIE DZIENNE W ramach przedmiotu wykładane będą następujące treści:
 1. Podstawowe zasady dotyczące prowadzenia rachunkowości banku, z uwzględnieniem uregulowań prawnych krajowych i międzynarodowych.
 2. Klasyfikacja poszczegolnych grup aktywów i pasywów oraz ich wycena do bilansu.
 3. Zasady sporządzania bilansu w banku.
 4. Charakterystyka kategorii kształtujących wynik finansowy banku.
 5. Zasady sporządzania rachunku zysków i strat jako elementu rocznego sprawozdania finansowego.
 6. Klasyfikacja i ewidencja ekspozycji kredytowych w banku oraz aktualizacja ich wartości.
 7. Operacje z udziałem środków pieniężnych i operacji międzybankowych.

Literatura
 1.  E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowosc bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008.
 2. J. Uryga, W. Magielski, Rachunkowośc banków komercyjnych z uwzględnieniem MSSF, Kraków 2006.
 3. E. Orechwa-Maliszewska, E. Worobiej, Sprawozdawczośc i analiza finansowa banku, Białystok 2003.
 4. A. Szadziewska, Rachunkowośc banku komercyjnego - zbiór zadań, WSB 2000.
RACHUNKOWOŚC BANKOWA - STUDIA LICENCJACKIE ZAOCZNE W ramach przedmiotu student ma poznać specyfikę rachunkowości bankowej. Wykładane treści dotyczą:
 1. Podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w banku, z uwzględnieniem uregulowań prawnych krajowych i międzynarodowych.
 2. Klasyfikacji poszczególnych grup aktywów i pasywów bankuoraz ich wyceny do bilansu.
 3. Zasad sporządzania bilansu banku  oraz różnic od bilansu podmiotu gospodarczego.
 4. Charakterystyki kategorii kształtujących wynik finansowy w banku.
 5. Zasad sporządzania rachunku zysków i strat jako elementu rocznego sprawozdania finansowego banku.
 6. Klasyfikacji i ewidencji ekspozycji kredytowych banku oraz aktualizacji ich wartości.
 7. Operacji z udziałem środków pieniężnych i operacji międzybankowych (tj. ewidencji środków pieniężnych w kasie, w banku centralnym oraz ewidencji zobowiązań z tytułu depozytów).


Literatura
 1.E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008,
2.J. Uryga, W.Magielski Rachunkowość banków komercyjnych z uwzględnieniem MSSF, Kraków 2006,
3.D. Misińska, M. NiewiadomaRachunkowość bankowa,WAE im. Oskara Lanego Wrocław 2003,
4.E. Orechwa- Maliszewska, E. Worobiej Sprawozdawczość i analiza finansowa banku, Białystok 2003,
5.K. Jankowska, K. Baliński Rachunkowość bankowa, Difin Warszawa 2003,
6.A. Szadziewska Rachunkowość banku komercyjnego – zbiór zadań, WSB 2000,
7.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków Dz. U. z 2003 r. Nr 218, poz. 2147,
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. I i II, tłumaczenie, 2007.
Rachunkowośc zarządcza -I rok MSU kierunek Zarządzanie

Kurs będzie obejmował następujące zagadnienia:
1. Istota rachunkowości zarządczej
2. Klasyfikacje kosztów dla celów decyzyjnych
3. Rachunek kosztów zmiennych
4. Analiza zależności produkcja-koszty-zysk
5. Rozwiązywanie krótkookresowych problemów decyzyjnych
6. Ustalanie cen w przedsiębiorstwie
7. Nowoczesne systemy rachunku kosztów:
• Rachunek kosztów ABC
• Rachunek kosztów docelowych
8. Pomiar i ocena kosztów w przekroju ośrodków odpowiedzialności


Literatura

Literatura przedmiotu:
1) Jaruga A., Nowak W., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Absolwent, Łódź 1999,
2) Wermut J., Rachunkowość zarządcza, ODDK, Gdańsk 1999,
3) Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1996,
4) Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000,
5) Praca zbiorowa pod redakcją G. K. Świderskiej, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, 2002,
6) Habela D., Polaczek R., Podstawy rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła komunikacji i Zarządzania, Poznań, 2001,
7) Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2003,
8) Ossowski M., Rachunkowość zarządcza, WSFiR, Sopot 2004.

Rachunkowość ACCA

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Rachunkowośc ACCA.

W ramach zajęć będą realizowane podane ponizej przedmioty.

 1. Rachunkowość finansowa  60 godz.
 2. Kodeks spółek handlowych  15 godz.
 3. Basic of Management Accounting  30 godz.
 4. Podstawy systemu podatkowego i podatki pośrednie  30 godz.
 5. Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych  45 godz.
 6. MSSF  60 godz.
 7. Rachunek kosztów    45 godz.
 8. Podatki bezposrednie i ubezpieczenia społeczne  45 godz.
 9. Finanse korporacyjne   30 godz.
 10. Sprawozdawczość instytucji finansowych   30 godz.
 11. Zaawansowana rachunkowość zarządcza   45 godz.
 12. Badanie sprawozdań finansowych   45 godz.
 13. Konsolidacja sprawozdań finansowych   45 godz.
 14. Budgeting   45 godz.
 15. Zarzadzanie projektami informatycznymi  15 godz.

Razem 585 godz.


Literatura

Literatura będzie podana przez poszczególnych wykładowców prowadzących zajęcia

Rachunkowość ACCA - III edycjaProgram studiów: Rachunkowość finansowa - 60 godz Kodeks spółek handlowych - 15 godz Basics of Management Accounting - 30 godz Podstawy systemu podatkowego i podatki pośrednie - 30 godz Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych - 45 godz MSSF - 60 godz Rachunek kosztów - 45 godz Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne - 45 godz Finanse korporacyjne - 30 godz Sprawozdawczość instytucji finansowych - 30 godz Zaawansowana rachunkowość zarządcza - 45 godz Badanie sprawozdań finansowych - 45 godz Konsolidacja sprawozdań finansowych - 45 godz Budgeting - 45 godz Zarządzanie projektami informatycznymi - 15 godz Razem 585 godz
Literatura

Każdy z wykładowców podaje literature do realizacji danego przedmiotu.

Rachunkowość ACCA - Studia Podyplomowe V edycja

Program studiów:

 1. Rachunkowość finansowa - 60 godz
 2. Kodeks spółek handlowych - 15 godz
 3. Basics of Management Accounting - 30 godz
 4. Podstawy systemu podatkowego i podatki pośrednie - 30 godz
 5. Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych - 45 godz
 6. MSSF - 60 godz
 7. Rachunek kosztów - 45 godz
 8. Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne - 45 godz
 9. Finanse korporacyjne - 30 godz
 10. Sprawozdawczość instytucji finansowych - 30 godz
 11. Zaawansowana rachunkowość zarządcza - 45 godz
 12. Badanie sprawozdań finansowych - 45 godz
 13. Konsolidacja sprawozdań finansowych - 45 godz
 14. Budgeting - 45 godz
 15. Zarządzanie projektami informatycznymi - 15 godz

Razem 585 godz


Literatura

Każdy z wykładowców podaje literaturę niezbędną do danego przedmiotu

Rachunkowość finansowa - Doradztwo podatkowe

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ

1. Rachunkowość – zagadnienia wstępne    (pojęcie rachunkowości, rys historyczny, uregulowania prawne, zasady rachunkowości, funkcje rachunkowości)
2. Klasyfikacja zasobów majątkowych i źródeł ich finansowania 
3. Bilans - pojęcie, układ, zasady bilansowe. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu. Dokumentacja operacji gospodarczych

4. Kategorie kształtujące wynik finansowy (Przychody, koszty, zyski i straty nadzwyczajne, Rachunek zysków i strat)

5. Ustalanie wyniku finansowego w działalności handlowej, usługowej i produkcyjnej
6. Znaczenie rocznego sprawozdania finansowego

Literatura
1.B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2010 (i późniejsze),
2.T. Moss, A. Zysnarska, Rachunkowość finansowa od podstaw, ODDK, Gdańsk, 2004,
3.J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, Warszawa 2005, Finans-Servis,
4.Praca pod red. K. Czubakowskiej, Rachunkowość według prawa bilansowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa ,2009,
5.Praca pod red. J. Paff, Z. Messner, Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWN, Warszawa ,2011.
Rachunkowość finansowa - Doradztwo podatkowe dzienne

Problematyka wykładu:

 1. Aktywa pieniężne.
 2. Wycena i ewidencja rozrachunków.
 3. Dokumentacja i ewidencja wynagrodzeń.
 4. Dokumentacja i ewidencja obrotu zapasami materiałów.
 5. Dkumentacja i ewidencja stanu i zmian w zasobach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 6. Warianty ewidencji kosztów działalności operacyjnej.
 7. Koszty zakupu – rozliczanie i ewidencja.
 8. Wycena i ewidencja produktów.

Problematyka ćwiczeń:

 1. Aktywa pieniężne.
 2. Wycena i ewidencja rozrachunków.
 3. Dokumentacja i ewidencja wynagrodzeń.
 4. Dokumentacja i ewidencja obrotu zapasami materiałów.
 5. Dokumentacja i ewidencja stanu i zmian w zasobach środków trwałych oraz wartości niemterialnych i prawnych.
 6. Warianty ewidencji kosztów działalności operacyjnej.
 7. Koszty zakupu – rozliczanie i ewidencja.
 8. Wycena i ewidencja produktów.

Literatura

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu)

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 1. Gierusz, Podręcznik do samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2016
 2. T. Martyniuk, D. Małkowska, Zaawansowana rachunkowość finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010
 3. J. Gierusz, Plan kont z komentarzem, ODDK, Gdańsk 2012
 4. J. Pfaff, Z. Messner, Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWN, Warszawa 2011
 5. D. Małkowska, Rachunkowość od podstaw , Zbiór zadań z komentarzem, ODDK Gdańsk 2009

B.  Akty prawne: Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn zm.). Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późn. zm.) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.)

 

 

Rachunkowość instytucji finansowych - Biegły Rewident

A. Rachunkowość finansowa banków 1. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości w banku, z uwzględnieniem uregulowań prawnych krajowych i międzynarodowych. 2. Klasyfikacja poszczególnych grup aktywów i pasywów banku oraz ich wycena do bilansu. 3. Zasady sporządzania bilansu banku oraz wskazanie różnic w stosunku do bilansu podmiotu gospodarczego. 4. Charakterystyka i ewidencja kategorii kształtujących wynik finansowy w banku. 5. Zasady sporządzania rachunku zysków i strat jako elementu rocznego sprawozdania finansowego banku. 6. Klasyfikacja i ewidencja ekspozycji kredytowych banku oraz aktualizacji ich wartości. 7. Operacje z udziałem środków pieniężnych i operacje międzybankowych (tj. ewidencja środków pieniężnych w kasie, w banku centralnym oraz ewidencja zobowiązań z tytułu depozytów). 8. Ewidencji papierów wartościowych. B. Rachunkowość zakładów ubezpieczeniowych 1. Specyfika rachunkowości zakładów ubezpieczeń. 2. Identyfikacja i wycena aktywów i pasywów zakładów ubezpieczeń. 3. Reasekuracja w działalności ubezpieczeniowej. 4. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ich istota i wycena. 5. Działalność lokacyjna. 6. Przychody i koszty techniczne w zakładach ubezpieczeń. 7. Ustalenie wyniku technicznego i finansowego w zakładach ubezpieczeń.


Literatura
1. E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008. 2. J. Uryga, W.Magielski Rachunkowość banków komercyjnych z uwzględnieniem MSSF, Kraków 2006. 3. D. Misińska, M. Niewiadoma Rachunkowość bankowa, WAE im. Oskara Lanego Wrocław 2003. 4. Rozporządzenie z dn. 01.10.10 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości banków. 5. M. Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2012. 6. MSR 39, MSR 32, MSR 37, MSR 1 7. J. Piątek, M. Lament "Rachunkowość ubezpieczeniowa", Politechnika Radomska, Radom 2006. 8. A. Karrmańska "Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń", Difin, Warszawa 2003. 9. Ustawa 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 Nr 124 poz. 1151 z późn. zm.) 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1825 z późn. zm.). 11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II). 12. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej Nr 4 "Umowa ubezpieczeniowa”.
Sprawozdawczość instytucji finansowych

Celem kursu jest:

 1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami sporządzania sprawozdawczości finansowej banku i zakładu ubezpieczeń .
 2. Zapoznanie studentów z wyceną aktywów i pasywów oraz zasadami ustalania wyniku finansowego banku i instytucji ubezpieczeniowej.
 3. Zapoznanie studentów z planowanymi regulacjami międzynarodowymi mającymi wpływ na wycenę aktywów i pasywów zakładu ubezpieczeń (zmiany w MSSF 4).
 4. Przygotowanie studentów do zrozumienia podstawowych elementów sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z całkowitych dochodów, co umożliwi im czytanie danych finansowych zawartych w tych częściach rocznego sprawozdania finansowego banku.
 5. Zapoznanie studentów z zasadami wyceny umowy ubezpieczeniowej oraz ujęcia jej w rocznym sprawozdaniu finansowym.
 6. Zapoznanie studentów z metodami stosowanymi do oceny efektywności banku i zakładu ubezpieczeń z uwzględnieniem ich ograniczeń (analiza wstępna i wskaźnikowa rocznego sprawozdania finansowego).

Literatura
 1. E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008.
 2. J. Uryga, W.Magielski Rachunkowość banków komercyjnych z uwzględnieniem MSSF, Kraków 2006.
 3. D. Misińska, M. Niewiadoma Rachunkowość bankowa, WAE im. Oskara Lanego Wrocław 2003.
 4. Rozporządzenie z dn. 01.10.10 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości banków.
 5. M. Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2012.
 6. MSR 39, MSR 32, MSR 37, MSR 1
 7. J. Piątek, M. Lament "Rachunkowość ubezpieczeniowa", Politechnika Radomska, Radom 2006.
 8. A. Karmańska "Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń", Difin, Warszawa 2003.
 9. Ustawa 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 Nr 124 poz. 1151 z późn. zm.)
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1825 z późn. zm.).
 11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).
 12. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej Nr 4 "Umowa ubezpieczeniowa”.
Corporate Finance After this lecture the student should know the basic principles of finance management in company, be able to choose and estimate the accessible methods of financing of the company. Student will be able to check the cost of capital.
Literatura
 Inside the course
Evaluation of Investment Project
 1. Types, phases and stages of investment
  1. Definition and classification of investment projects
  2. Main stages of formulation of an investment project
  3. General steps in the analysis of investment project
 2. Parameters in the basic financial and economic analysis of investment
  1. Enumeration
  2. Characterization
  3. Main expenditures and cost of investment
 3. Time value of money
  1. Present Value – PV
  2. Future Value – FV
  3. Compound interest
  4. Discounting rate
 4. Main elements of investment project feasibility study
 5. Investment project life cycle
 6. Financial analysis and investment appraisal
  1. Free Cash Flow for Firm
  2. Free Cash Flow to Equity
  3. Criteria for evaluation and selection of investment projects
  4. Assessment at current prices and constant prices
 7. Project financing
  1. Structure of capital
  2. Cost of capital
Weighted Average Cost of Capital – discounted rate 
Literatura
 1. W. Behrens, P.M. Hawranek, Manual for the Preparation of Industrial. FeasibilityStudies, UNIDO Publication, 1991
 2. E. F. Brigham and M. C. Ehrhardt, Financial Management: Theory and Practice, 2004
 3. R. Brealey, S. Myers, F. Allen, Principles of Corporate Finance, 1997
 4. G. Arnold: Corporate financial management, Prentice Hall, 2005
Zarządzanie Inwestycjami (WZ)

Tematyką wykładu są główne zagadnienia dotyczące inwestowania w przedsiębiorstwie oraz inwestycji finansowych.


Literatura
 W załączniku do wykładu
Translation of Contracts - Zaawansowane 2014

 

<span :;"="" style="font-size: 11pt; line-height: 16.8666667938232px; font-family: Calibri, sans-serif;">Kurs realizowany jest na poziomie zaawansowanym.


Literatura

Leszek Berezowski Jak czytać i rozumieć umowy angielskie? Warszawa: CH Beck.

<span :;"="" style="font-size: 11pt; line-height: 16.8666667938232px; font-family: Calibri, sans-serif;">Ewa Myrczek The art of drafting contracts - o podobieństwach i różnicach polskich umów i angielskich kontraktów. Edukacja Prawnicza 02 (95) luty 2008. 

Algorytmi i struktury danych - wykład

Kurs zawiera notatki do  wykładu z algorytmów i struktur danych dla studentów  matematyki


Literatura

T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 2007.

Algorytmy i struktury danych - laboratorium

Kurs zawiera materiały na laboratorium z algorytmów i struktur danych


Literatura

T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 2007.

Studia Doktoranckie w zakresie Pedagogiki i Nauk o Polityce WNSPortal informacyjny i e-learningowy dla doktorantów Wydziału Nauk Społecznych UG (pedagogika i politologia)
Literatura
Literatura podawana jest w opisach poszczególnych kursów
Participation of local citizens in the local legislative process

Participation of local citizens in the local legislative process

Contents:

1) Introduction;

2) Short note on the terminology applied;

3) Participation of citizens and non-governmental organizations in the local legislative process

- characteristics of the phenomenon;

4) Legal forms of the participation of citizens and non-governmental organizations in the local legislative process;

5) Grounds for civic participation in the local legislative process.


Literatura
Arnstein , Sherry R. "A Ladder of Citzen Partcipaton,"JAIP", Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.
Business Process Management with SAP ERP

Course objectives:

To show the role of ERP systems (transactional systems) in realizing efficient flow of resources in companies and supply chains.
To gain skills by students to manage business processes with SAP ERP system, the most popular ERP system worldwide.
To prepare students to work in companies with a global range.
To show functioning of ERP applications, widely used in every sector in global economy.


Literatura

Basic:
SAP University Alliances materials
additional materials uploaded by teacher
L. K. Lau, Managing Business with SAP: Planning, Implementation and Evaluation, Idea Group Inc., 2005.
Facultative:
D. E. O’Leary, Enterprise Resource Planning Systems. Systems, Life Cycle, Electronic Commerce and Risk, Cambridge
University Press, 2000.
S. R. Magal, J. Word, Integrated Business Processes with ERP Systems, Jhn Wiley & Sons, 2011.
M. Murray, Discover logistics with SAP ERP, Galileo Press, 2008.
J. T. Dickersbach, G. Keller, Production Planning and Control with SAP ERP, Galileo Press, 2011.
E. Monk, B. Wagner, Enterprise Resource Planning, Cengage Learning EMEA, 2008.
G. C. Williams, Implementing SAP ERP Sales&Distribution, McGraw Hill Professional, 2008.
J. Kappauf, B. Lauterbach, M. Koch, Logistics Core Operations with SAP, Springer, 2011.

Company management with use of ERP system

Course objectives:

Introduction to management accounting. Introduction to cost center accounting and product costing.
The rules of resources planning.
Showing the functioning of ERP applications, especially with the SAP ERP 6.0.
Preparing students to work in companies with a global range (on the basis of case studies). Problem solving with use of Design
Thinking method (non-mathematical methods), Excel and Statistica software (mathematical methods

ERP w logistyce

Celem kursu jest udostępnienie materiałów przedstawianych na zajęciach wykładowych i ćwiczeniowych oraz uzupełnienie tych materiałów poprzez zamieszczanie odnośników do stron internetowych, plików z opracowaniami rozszerzającymi wiedzę zdobywaną na zajęciach oraz innych pozycji.

 


Literatura

materiały SAP University Alliances

materiały ARIS Community i ARIS University Relations

Logistyka w przemyśle motoryzacyjnym (PDW, kurs e-learning)

Kurs jest przeznaczony dla studentów zainteresowanych rozwojem logistyki, systemów logistycznych i przemysłu motoryzacyjnego.

W ramach kursu zostanie omówiona istota logistyki, która zostanie przełożona na grunt praktyki gospodarczej w przemyśle motoryzacyjnym.

Celem kursu jest przede wszystkim:

zaprezentowanie specyfiki produkcji w przemyśle motoryzacyjnym,

przedstawienie wsparcia logistycznego produkcji samochodów osobowych,

zaprezentowanie studentom szczególnej roli przemysłu motoryzacyjnego w kształtowaniu nowych strategii logistycznych,

zaprezentowanie najnowszych rozwiązań w zakresie logistyki w obszarze zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.


Literatura

Literatura obowiązkowa:

materiały zamieszczone przez prowadzącego
Brdulak H. (red.), Logistyka przyszłości, PWE, Warszawa 2012
Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wyd. UG, Gdańsk 2002
Ciesielski M. (red.) Sieci logistyczne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002


Literatura uzupełniająca:
Konecka-Jurga S., Konkurencyjność sieci gospodarczych na przykładzie branży motoryzacyjnej, LogForum 2005, Vol. 1, Isuue 2, No. 3.
Rosińska-Bukowska M., Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych, Wyd. UŁ, Łódź 2012
Womack J. P., Jones D. T., Roos D., The Machine That Changed The World, Macmillan, 1999

Narzędzia planowania zasobów
Rachunkowość zarządcza

dodatkowe materiały do kursu


Literatura

S Sojak, Rachunkowość zarządcza, Toruń 2002

Supply management and production planning in SAP ERP

The aim of the course is to introduce students to ERP systems ( Enterprise Resource Planning), in particular with the ERP system of SAP AG. Within the e-learning course, materials necessary to participate in activities will be made available (eg. files with instructions for exercises) and other materials to encourage Participants to broaden their knowledge in the field of ERP systems.

The syllabus is available on the website: https://ekonom.ug.edu.pl/pp/pdfview.php?IdPrzedmiot=574

 


Literatura

S. Kłos, Evaluation methodology of ERP system implementation in manufacturing enterprises, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010.

J. Kisielnicki, MIS - systemy informatyczne zarządzania. Warszawa : Placet, 2008.

J. D. McKeen, H. A. SmithManagement challenges in IS : successful strategies and appropriate action. Chichester [etc.] : John Wiley & Sons, 1996.

http://books.google.pl/books?id=D367mMfMAxAC&pg=PA160&dq=erp+systems&hl=pl&sa=X&ei=2EosVIbENYjKOa7NgOAP&ved=0CDoQ6AEwAQ#v=onepage&q=erp%20systems&f=false

http://books.google.pl/books?id=Lzm3JRbyojoC&pg=PA11&dq=erp+systems&hl=pl&sa=X&ei=2EosVIbENYjKOa7NgOAP&ved=0CGwQ6AEwBw#v=onepage&q=erp%20systems&f=false

http://books.google.pl/books?id=Jf8K8TjQXQIC&pg=PA451&dq=erp+systems&hl=pl&sa=X&ei=2EosVIbENYjKOa7NgOAP&ved=0CHwQ6AEwCQ#v=onepage&q=erp%20systems&f=false

 

 

System SAP ERP

Kurs stanowi uzupełnienie zajęć ćwiczeniowych z przedmiotu System SAP ERP dla specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie. W kursie znajdą się zarówno materiały wykorzystywane podczas zajęć (instrukcje do ćwiczeń), jak i dodatkowe materiały (artykuły, linki do stron internetowych), które umożliwią studentom poszerzenie wiedzy zdobytej na zajęciach.

The use of SAP ERP in sales and warehouse management

In the e-learning course you will find curricula we will use during classes and some additional materials about SAP ERP system.


Literatura

E. Monk, B. Wagner, Enterprise Resource Planning, Cengage Learning EMEA, 2008.
G. C. Williams, Implementing SAP ERP Sales&Distribution, McGraw Hill Professional, 2008.
J. Kappauf, B. Lauterbach, M. Koch, Logistics Core Operations with SAP, Springer, 2011.
L. K. Lau, Managing Business with SAP: Planning, Implementation and Evaluation, Idea Group Inc., 2005

Zarządzanie projektami przy wsparciu ERP

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień z zakresu zarządzania projektami oraz zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania projektem przy użyciu systemu SAP ERP.

Cele kształcenia:

 • Zapoznanie studentów ze strukturą modułu zarządzania procesami w SAP ERP 6.04
 • Nabycie przez studentów umiejętności planowania projektów w systemie SAP ERP  zgodnie z międzynarodowymi standardami
 • Nabycie przez studentów umiejętności swobodnego poruszania się w dokumentacji projektowej sporządzonej w systemie SAP ERP

Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

 •  materiały SAP University Alliances (GBI 2.2 Curricula)

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

 • Z. Szyjewski, Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Wyd. Placet, Warszawa 2004
 • Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, PWE, Warszawa 2012 
 • D. Lock, Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2003
 • S. R. Magal, J. Word, Integrated Business Processes with ERP Systems, John Wiley & Sons, 2011.

B. Literatura uzupełniająca

 • H. Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, 7 ed., John Wiley&Sons, Inc., 2001
 • R. Murch, Project management: Best Practices for IT Professionals, Prentice Hall PTR, 2000
 • Zintegrowane Systemy Zarządzania ERP w gospodarce wirtualnej, pod red. H. Sroki, Wydaw. AE w Katowicach, Katowice 2009
 • J. Kappauf, B. Lauterbach, M. Koch, Logistics Core Operations with SAP, Springer, 2011.
Seminarium mgr SS

Seminarium mgr SS


Literatura

Zasady pisania prac mgr 

Techniki Mierzenia Procesów Pracy_SN

Opis znajduje się na stronie kursu


Literatura

Literatura znajduje się na stronie kursu

Techniki Mierzenia Procesów Pracy_SS

Techniki mierzenia procesów pracy opis na stronie kursu


Literatura

Literatura podana na stronie kursu

Zarządzanie Projektami_ćwiczenia

Kurs zarządzania projektami wspomagany e-learningowo wg metodyki prowadzenia projektów biznesowych zgodnie z międzynarodowym standardem  zarządzania projektami PMBoK PMI. 


Literatura

/1/  PMBoK PMI 6th Ed. 

/2/  R.K. Wysocki, R. McGary, Efektywne zarządzanie projektami, Helion One Press, Gliwice 2005r. 

 

Zarządzanie Projektami_wykład

Kurs wspomagający wykład 


Literatura

R.K. Wysocki

Fakultet kierunkowy: Powieść postkolonialna 1950-2010<pre><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,serif;">Problematyka zajęć </span><span :;"="" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;ヒラギノ角ゴ pro w3:;"><span style="font-size:small;">obejmuje przegląd</span><span style="">&nbsp; </span><span style="font-size:small;">wybranych tekstów współczesnej powieści postkolonialnej. Informacje dotyczące kontekstu społeczno-kulturalnego krajów postkolonialnych w tym okresie wraz z elementami historii, </span></span><span :;"="" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman:;"><span style="font-size:small;">które przyczyniły się do ukształtowania współczesnej literatury. Zapoznanie studentów z konceptami krytyki postkolonialnej (m.in. abrogation, appropriation, Other, colonial discourse, Orientalism, hybridity, metropolitan, mimicry, displacement, colonizer, colonized, imperialism, liminality, contrapuntal reading) oraz najważniejszymi krytykami</span><span style="">&nbsp; </span><span style="font-size:small;">tego nurtu (m.in. Gayatri Chakravorty Spivak,</span></span><strong><span :;"="" style="font-size:12.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman:;"></span></strong><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman,serif;">Frantz Fanon, Ngugi wa Thiongo, Wole Soyinka, Homi K.Bhabha, Derek Walcott). Interpretacja i analiza wybranych powieści z zastosowaniem narzędzi krytycznych. </span></pre>
Literatura
<p style="layout-grid-mode:char;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">Wykaz literatury </span></strong></p><p style="margin-left:17.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">A.1. </span><span style="font-size:10.0pt;">wykorzystywana podczas zajęć </span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Chinua Achebe, <em>Things Fall Apart</em><br />Jean Rhys, <em>Wide Sargasso Sea</em><br />Michael Ondaatje, <em>Running in the Family</em></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Jamaica Kincaid, <em>Lucy</em></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">J.M.Coetzee, <em>Foe</em></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Chimamanda Ngozi Adichie, <em>Half of a Yellow Sun</em></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Andrea Levy, <em>Small Island</em></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Aravind Adiga,<em> White Tiger</em></span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">A.2. studiowana samodzielnie<strong> </strong>przez studenta</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Ashcroft, B., G. Griffiths, H. Tiffin. </span><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">The Empire Writes Back. Theory and Practice in Post-colonial </span></em></p><p><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Literatures</span></em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">. London: Routledge, 1989.</span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Young, Robert J.C. <em>Postcolonialism. A Very Short Introduction</em>. Oxford: Oxford UP, 2003.</span></p><p><strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:17.8pt;"><strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">B. Literatura uzupełniająca</span></strong></p><p><strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Anderson, Benedict. <em>Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism</em>. London: Verso, 1983.</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Bhabha, Homi K, ed. <em>Nation and Narration.</em><span style="">&nbsp; </span>London: Routledge, 1990. </span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Boehmer, Elleke. <em>Colonial and Postcolonial Literature: Migrant Metaphors</em>. Oxford: Oxford UP, 2005.<br />Donnell, Alison, and Sarah Lawson Welsh<br clear="all" style="page-break-before:always;" />, <em>The Routledge Reader in Caribbean Literature<br clear="all" style="page-break-before:always;" /> .</em>London &amp; New York, 1996.</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Fanon, Frantz. <em>Black Skin, White Masks</em>.London: Pluto Press, 1986.</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Fanon, Frantz. <em>The Wretched of the Earth</em>.<span style="">&nbsp; </span>Harmondsworth: Penguin, 1967.<br />Moore-Gilbert, BJ. <em>Postcolonial theory: Contexts, Practices, Politics</em>. London &amp; New York: Verso, 1997.</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Renk, <br clear="all" style="page-break-before:always;" />J. Kathleen. <em>Caribbean Shadows and Victorian Ghosts: Womens Writing and Decolonization<br clear="all" style="page-break-before:always;" /> .</em>The UP of Virginia, 1999.<br />Said, Edward. <em>Culture and Imperialism.</em>London: Chatto &amp; Windus, 1993. </span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;">Said, Edward. <em>Orientalism.</em>London &amp; New York: Routledge, 1978.</span></p><span :;"="" lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman:;">Williams, Patrick, and Laura Chrisman. <em>Colonial Discourse and Post-colonial Theory. A Reader</em>. New York: Columbia UP, 1994.</span>
Auditor wewnętrzny ISO 14001

Kursu stanowi przygotowanie do egzaminu zewnętrznego auditora wewnętrznego ISO 14001. Tematyka kursu:
1. Wymagania normy ISO 14001
2. Wymagania normy ISO 19011
3. Audit (m.in. rodzaje auditów, specyfika auditu SZŚ, zasady auditowania, działania auditowe i poauditowe, kompetencje auditorów wewnętrznych)
4. Polityka środowiskowa - omówienie, przykłady
5. Aspekty środowiskowe
6. Symulacje auditowe - ćwiczenia praktyczne


Literatura

Podana na wykładzie

Ekologia i ochrona środowiska

Kurs skierowany do studentów kierunku Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Green Business (WDW)

Kurs w języku angielskim poruszający aspekty prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem kwestii ekologicznych. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat zmniejszania negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Przedmiot obejmuje również tematykę zarządzania środowiskowego w organizacji z uwzględnieniem tła międzynarodowej problematyki ekonomicznej i ekologicznej. Przedmiot fakultatywny.


Literatura

Podana na wykładzie.

Ocena oddziaływania na środowisko - studia stacjonarne (Biznes i Technologia Ekologiczna)

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy na temat metodologii oceny oddziaływania na środowisko oraz jej poszczególnych etapów w odniesieniu do określonych typów przedsięwzięć. Zajecia skupiają się na interpretacji ekonomiczno-prawnych aspektów zastosowania oceny odziaływania na środowisko, jak również przedstawiają metody identyfikacji, oceny i analizy potencjalnych wpływów środowiskowych w procedurze OOŚ.

 


Literatura

Obowiązuje literatura podana na wykładzie.

Ocena oddziaływania na środowisko - studia stacjonarne (Wydział Chemii)

Celem kursu jest przekazanie studentom informacji na temat metodologii oceny oddziaływania na środowisko oraz jej praktycznego zastosowania.
Podczas zajęć studenci nabywają umiejętności:
- interpretacji ekonomiczno-prawnych aspektów zastosowania OOŚ,
- praktycznego zastosowania procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz stosowanych metod,
- zastosowania metod identyfikacji, oceny i analizy potencjalnych wpływów środowiskowych,
- tworzenia raportów OOŚ dla przedsięwzięć gospodarczych,
- oceny i analizy wpływu badanego przedsięwzięcia na środowisko.


Literatura

Obowiązuje literatura podana na wykładzie.

Ochrona środowiska - studia niestacjonarne

Przedmiot skierowany jest do studentów kierunku Zarządzanie, I stopnia (specjalność Marketing, Menedżer), studiów niestacjonarnych.

Wykład obejmuje następującą tematykę;

1. Wprowadzenie– podstawowe pojęcia z zakresu ochrony środowiska oraz rozwoju zrównoważonego w aspekcie zarządzania podmiotami gospodarczymi.

2. Ochrona środowiska w działalności gospodarczej – podstawowe zasady ochrony środowiska, instrumenty ekonomiczne, monitoring, sposoby minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, gospodarka odpadami.

4. Zarządzanie środowiskowe w organizacji – aspekty środowiskowe, systemy zarządzania środowiskowego.

3. Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) – geneza i charakterystyka, procedura OOŚ dla indywidualnych przedsięwzięć, strategiczna OOŚ, metody, udział społeczny, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, korzyści, problemy.

4. Ekologiczne aspekty działalności gospodarczej – wskazówki biznesu ekologicznego, dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska na świecie.Literatura

Podana na wykładzie


Ochrona środowiska - studia stacjonarne

Przedmiot skierowany jest do studentów kierunku Zarządzanie, I stopnia.

Wykład obejmuje następującą tematykę;

1. Wprowadzenie– podstawowe pojęcia z zakresu ochrony środowiska oraz rozwoju zrównoważonego w aspekcie zarządzania podmiotami gospodarczymi.

2. Ochrona środowiska w działalności gospodarczej – podstawowe zasady ochrony środowiska, instrumenty ekonomiczne, monitoring, sposoby minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, gospodarka odpadami.

4. Zarządzanie środowiskowe w organizacji – aspekty środowiskowe, systemy zarządzania środowiskowego.

3. Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) – geneza i charakterystyka, procedura OOŚ dla indywidualnych przedsięwzięć, strategiczna OOŚ, metody, udział społeczny, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, korzyści, problemy.

4. Ekologiczne aspekty działalności gospodarczej – wskazówki biznesu ekologicznego, dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska na świecie.Literatura

Podana na wykładzie

Seminarium licencjackie
Walcz o staż w firmie Flex

Szczegóły konkursu walcz o staż w firmie Flex.


Literatura

Nie dotyczy

Zarządzanie jakością - ćwiczenia (studia stacjonarne, grupa S23-03, S23-04)

Praktyczne wykorzystanie aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania jakością


Literatura

Obowiązująca do wykładów oraz określona do każdego tematu ćwiczeń


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.