Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Budowa i zarządzanie sklepem internetowym

Budowa i zarządzanie sklepem internetowym - studia niestacjonarne


Literatura

Materiały dla studentów

Innowacyjna dydaktyka - rozwój kompetencji wykładowców Wydziału Ekonomicznego

 

Innowacyjna dydaktyka - rozwój kompetencji wykładowców Wydziału Ekonomicznego

Celem projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych 40 osób z kadry Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (WE UG). Obejmuje działania podnoszące kompetencje w zakresie 3 elementów: innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (z zakresu posługiwania się metodami Case study (CS) i Design Thinking (DT) w procesie nauczania studentów), umiejętności informatycznych (posługiwania się narzędziami informatycznymi wspierającymi zarządzanie bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia) i w zakresie dydaktyki w jęz. obcym.

Projekt „Innowacyjna dydaktyka - rozwój kompetencji wykładowców Wydziału Ekonomicznego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4. Zarządzenie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Okres realizacji projektu: 01-09-2017 do 31-05-2019.


Literatura

 

„Innowacyjna dydaktyka – rozwój kompetencji wykładowców Wydziału Ekonomicznego” Sygn. WND-POWR.03.04.00-00-D058/16

 

 

Prognozowanie procesów ekonomicznych - zaliczenie

Prognozowanie procesów ekonomicznych


Literatura

Prognozowanie procesów ekonomicznych

Studia Doktoranckie w zakresie Pedagogiki i Nauk o Polityce WNS Portal informacyjny i e-learningowy dla doktorantów Wydziału Nauk Społecznych UG (pedagogika i politologia)
Literatura
Literatura podawana jest w opisach poszczególnych kursów
Bioinformatyka aplikacje
 • Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą  w zakresie bioinformatyki pozwalającą na świadome stosowanie metod i narzędzi bioinformatycznych  wykorzystywanych w biotechnologii i biologii molekularnej, genetyce, biotechnologii, ekologii molekularnej, inżynierii genetycznej i innych dziedzinach nauki.
 • Student zdobędzie umiejętność korzystania z informacji naukowej ze szczególnym uwzględnieniem  baz danych zawierających informacje niezbędne w prowadzeniu analiz bioinformatycznych
 • Studenci posiądą praktyczne umiejętności zbierania i analizy zgromadzonych danych z wykorzystaniem dostępnego publicznie oprogramowania oraz  opracowywania nowo uzyskanych danych do zdeponowania w publicznych bazach danych. Ponadto studenci zdobędą umiejętność projektowania eksperymentów in silico, co znacząco ułatwi im pracę laboratoryjną. 
Metody Biotechnologiczne w Ochronie Środowiska

Po zapoznaniu sie z materiałami dotyczącymi wykładów proszę odpowiedzieć na 3 pytania z materiałów prezentowanych na wykładzie. Nie dotyczy to piwerwszych 3 wykładów bo już się odbyły.

Testy będą pomocne w przygotowaniu się do zaliczenia końcowego.

Uzyskanie pozytywnej oceny z testów z każdego wykładu będzie częścią składową końcowego zaliczenia.

Aby uzyskać zaliczenie wymagane jest 51% wszystkich punktów.

Końcowe zaliczenie to oceny za:

 • testy końcowy (50% oceny końcowej)
 • testy z poszczególnych wykładów (nie wpływa na ocenę końcową)
 • prezentacja na zadany temat (50% - oceny końcowej).
Prezentację każda osoba przesyła do 15 kwietnia 2020.

Lista tematów jako osobny temat. Do 1 kwietnia proszę o przysłanie listy osób z wybranymi tematami tematami.

Prezentacja do 30 slajdów. Komentarz czy tekst dodatkowy można dodać w notatkach do slajdu.

Mikrobiologia ogólnaMikrobiologia ogólna ćwiczenia

Materiały do ćwiczeń z Mikrobiologii ogólnej.

Zawierać też będą testy od następnego tygodnia ruszamy z Ćwiczeniem 5 i weryfikacją wiedzy w formie testów.

Wstęp do prawa Europejskiego

Kurs zawiera zagadnienia z prawa ue


Literatura

1.......

2..........

Dydaktyka języka angielskiego II BA-N 2019/20
Dydaktyka nauczania języka angielskiego I MSU

Cele przedmiotu

 

Zapoznanie studentów z głównymi koncepcjami w dydaktyce nauczania języka angielskiego na wszystkich etapach kształcenia. Zapoznanie studentów z fachową terminologią i egzekwowanie jej w dyskusjach klasowych i pracach pisemnych. Zdobycie i doskonalenie praktycznej umiejętności planowania, konstruowania, przeprowadzania i oceniania własnych lekcji.


Literatura

A. Literatura obowiązkowa wymagana do ostatecznego zaliczenia przedmiotu:

Brewster, J, G. Ellis, G, Girard. 2002. The Primary English  Teacher’s Guide. Pearson Longman.

Brown, D. H. 2007. Principles of Language Learning and Teaching. White Plains, NY: Pearson ESL.

Cameron, L. 2001. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge University Press.

Halliwell  S. 1992. Teaching English in the Primary Classroom. Longman.

Harmer, J. 2007. The Practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson Education.

Harmer, J. 2012. Essential Teacher Knowledge. Core Concepts in English Language Teaching. Harlow: Pearson Education.

Komorowska, H. 2002. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Pinter, A. 2006. Teaching Young Language  Learners. OUP

Richards, J. C. & T. Rodgers. 2001. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Slattery, M. and J. Willis. 2001. English for Primary Teachers. OUP.

Szpotowicz, M. & M. Szulc-Kurpaska. 2011. Teaching English to Young Learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ur, P. 2012. A Course in English Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

 

B. Literatura uzupełniająca:

Arabski, J. 1985. O przyswajaniu języka obcego (drugiego). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Bachman, L. & A. Palmer. 2010. Language Assessment in Practice. Oxford: Oxford University Press.

Benson, P. 2001. Teaching and Researching Autonomy in language learning. Harlow: Pearson Education.

Brown, D. H. 2007. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy.3rd edition. Harlow: Pearson Education.

Brown, D. H. 2010. Language Assessment: Principles and Classroom Practices. White Plains, NY: Pearson ESL.

Byram, M., & C. Morgan. 1994. Teaching and learning language and culture. Clevedon: Multilingual Matters.

Cunningsworth, A. 1984. Evaluating and Selecting EFL Materials. London: Pearson Education Ltd.

Cunningsworth, A. 1995. Choosing Your Coursebook. London: Macmillan Heinemann.

Dakowska, M. 2008. Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Doughty, C. & M. Long. 2003. The Handbook of Second Language Acquisition. Oxford: Blackwell

Dörnyei, Z. & Ushioda, E. 2011. Teaching and Researching Motivation. 2nd edition. Harlow: Pearson Education.

Ellis, R. 1990. Instructed Second Language Acquisition. Oxford: Blackwell.

Harwood, N. 2010. English Language Teaching Materials: Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press Hedge, T. 2000. Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press.

Komorowska, H. 2005. Programy nauczania w kształceniu ogólnym i w kształceniu językowym. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Komorowska, H. 2007. Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego. Kontrola - ocena - testowanie. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Larsen-Freeman, D. & M. Anderson. 2011. Techniques and Principles in Language Teaching. 3rd edition. Oxford: Oxford University Press.

Macaro, E. 2003. Teaching and Learning a Second Language. London: Continuum.

Nunan, D. 2011. Teaching English to Young Learners. Anaheim, CA: Anaheim University Press.

Ortega, L. 2009. Understanding Second Language Acquisition. London: Hodder Education.

Oxford, R. 2005. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Boston, MA: Heinle & Heinle.

Pinter, A. 2006. Teaching Young Learners. Oxford: Oxford University Press.

Savignon, S. J. 1997. Communicative Competence: Theory and Classroom Practice. New York: McGraw Hill.

Stern, H. H. 1983. Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Werbińska, D. 2004. Skuteczny Nauczyciel Języka Obcego. Warszawa: Fraszka Edukacyjna

Fakultet Teaching English to Young Learners

Fakultet  dla III BA-N 2019/20

Językoznawstwo kognitywne

xx

Seminarium magisterskie

x


Literatura

x

WEZJA

Kurs uzupełniający dla studentów II roku Pedagogiki wczesnoszkolnej z językiem angielskim

Technologia informacyjna

Celem realizacji przedmiotu jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji opisanych w treściach programowych, niezbędnych w dalszym
procesie kształcenia.


Literatura

Introduction to Computing, Explorations in Language, Logic, and Machines. David Evans University of Virginia

Biologia molekularna z biotechnologią

Biologia molekularna z biotechnologią - wykłady

prowadzący: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Biomolekuły - Blok 2 - ćw. laboratoryjne i audytoryjne
Biomolekuły - Fundamenty Blok 2
Biomolekuły Blok 1 - ćw. laboratoryjne
Metodyka biologii molekularnej

Celem kursu jest przygotowanie studentów do teoretycznego opracowania metod laboratoryjnych i procedur stosowanych w biologii molekularnej a w szczególności:

Student zdobędzie wiedzę dotyczącą zaawansowanych technik i narzędzi badawczych biologii molekularnej

Zdobędzie umiejętność korzystania z informacji naukowej, wykorzystując źródła elektroniczne dostępne w zasobach bibliotek UG i GUMed(K_U02)

Student nauczy się stosowania języka naukowego w tym specjalistycznej terminologii i aparatu pojęciowego biologii molekularnej

Student zdobędzie umiejętność przygotowania i prezentacji w języku angielskim wystąpienia ustnego obejmujące szczegółowe zagadnienia wzakresie biologii molekularnej

Studenci pod opieką prowadzącego przygotowują oraz prezentują i omawiają w języku angielskim wybrane techniki biologii molekularnej.Prowadzący kierując dyskusją wskazuje na zalety i wady prezentowanych metod, przekazuje studentom wiedzę i doświadczenie praktyczne stosowania omawianych technik laboratoryjnych. Studenci uczą się stawiania pytań, szukania odpowiedzi oraz potrzeby projektowania i przeprowadzania odpowiednich kontroli eksperymentów. Podczas kursu studenci mają możliwość uczenia się i doskonalenia sposobu prezentacji.Studenci poznają fachową nomenklaturę dotyczącą omawianych zagadnień. Zakłada się konsultacje studentów z prowadzącym zajęcia – pomoc w przygotowaniu prezentacji.

Metodyka I
Przemiany kwasów nukleinowych i pozostałe wykłady Blok1

Szanowni Państwo,

z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz zarządzeń Rektora UG ograniczającego działalność uczelni jesteśmy zmuszeni do zawieszenia "zwykłych" wykładów i przejścia na nauczanie zdalne. Jest to sytuacja niecodzienna dla nas wszystkich, ale musimy dalej jakoś funkcjonować.
Poniżej będę sukcesywnie zamieszczał materiały jakie miałby być omówione na wykładach z przemian kwasów nukleinowych w formie slajdów z komentarzem (pokaz slajdów programu PowerPoint), slajdów w formacie PowerPoint oraz slajdów w formacie PDF. Aby uniknąć tworzenia plików o dużych rozmiarach będę wykłady dzielił na fragmenty 15 minutowe.
Jeśli Państwo będą mieć pytania, będę dostępny on-line w godzinach zaplanowanych wykładów w planie zajęć, kiedy to będę odpowiadał na Państwa pytania dotyczące zamieszczonych materiałów. W związku z taką organizacją dalszego toku zajęć, bardzo proszę o "odsłuchanie" pokazu slajdów przed zaplanowanymi wykładami, alby efektywnie wykorzystać czas na odpowiedzi na Państwa pytania. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że komunikacja za pomocą 'chatu' jest wolniejsza niż dyskusja.
Najprawdopodobniej, również w formie "on line" będzie przeprowadzone pierwsze kolokwium śródroczne.
Jeśli Państwo będą mieli sugestie co do formy udostępnianych treści, proszę się nimi ze mną podzielić za pośrednictwem poczty elektronicznej, zrobię co będzie możliwe aby uwzględnić Państwa uwagi.
Życzę owocnego studiowania w zaciszu ogólnokrajowej kwarantanny domowej.
M. Obuchowski


Etyka w administracji

Kurs do wykładu "Etyka w administracji" dla studentów kierunku Prawo w administracji i gospodarce (studia niestacjonarne).

Logika (wdw PiDPL)

Kurs e-learningowy wraz z testem zaliczającym z przedmiotu "Logika" (wdw) dla studentów kierunku "Podatki i doradztwo podatkowe".

Logika dla prawników (PW)
Logika prawnicza (AS)

Kurs e-learningowy dla studentów administracji stacjonarnej WPiA zawiera zadania, materiały uzupełniające oraz test zaliczeniowy do wykładu z przedmiotu "Logika prawnicza".

Negocjacje prawnicze

Kurs obejmuje część wykładu z przedmiotu "Tworzenie umów", specjalizacja Procesowe warsztaty prawnicze.

PILSP302 Philosophy of Law: Hard Cases
Prawoznawstwo - zasady techniki prawodawczej

Kurs ma za zadanie przybliżenie Studentom tematyki zasad techniki prawodawczej i umożliwienie przećwiczenia umiejętności w zakresie sporządzania projektów aktów normatywnych, tworzenia struktury aktów prawnych i wybranych właściwości języka prawnego.

Literatura:


1. L. GrzonkaLegislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych, Warszawa 2015.

2. M. Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, Legislacja administracyjna, Warszawa 2013.

3. M. Mazuryk, M. KaczochaLegislacja administracyjna. Testy, Warszawa 2012.

4. M. Błachut, W. Gromski, J. KaczorTechnika prawodawcza, Warszawa 2017.

5. G. WierczyńskiRedagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016.


Międzynarodowe i europejskie prawo karne

Kurs dotyczy genezy i rozwoju międzynarodowego i europejskiego prawa karnego. Przez przybliżenie historii powstania dyscypliny międzynarodowe prawo karne, instytucji z nią związanych, ich  funkcji - student zapoznaje się z zasadami rządzącymi międzynarodową odpowiedzialnością karną jednostki. Z kolei część kursu dotycząca europejskiego prawa karnego ma go zapoznać z instytucjami i politykami Unii Europejskiej oraz Rady Europy kreującymi wspólną przestrzeń do rozwoju międzynarodowej współpracy karnej.  

Informatyzacja administracji

Jest to kurs wspierający seminarium magisterskie, prezentujące wprowadzenie merytoryczne do tematyki prawnych podsdtaw informatyzacji administracji.


Literatura

G. Wierczyński, W. Wiewiórowski, Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, wyd. 4, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016 (część III, rozdziały 17-22)

M. Ganczar, Informatyzacja administracji publicznej, CeDeWu, Warszawa 2009

J. Janowski, Administracja elektroniczna. Kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, Municipium, Warszawa 2009

J. Janowski, Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji, Difin, Warszawa 2009

D. Szostek (red.), e-Administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji, Presscom, Wrocław 2009

Redagowanie prac dyplomowych

Kurs przeznaczony dla osób piszących prace dyplomowe. Zawiera podstawowe informacje na temat jezykowych i formalnych aspektów pracy: kompozycji, sposobów cytowania i opisywania cytatów (w formie przypisów i bibliografii), stylu naukowego, poprawności językowej (w tym ortograficznej i interpunkcyjnej) oraz poprawności edytorskiej (formatowania w edytorze tekstu).


Literatura

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tłum. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

Kamień J., Podręcznik autora, Gdańsk 2015.

Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.

Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, wyd. 3, Warszawa 2004.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, wyd. 9, Kraków 2010.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

Społeczne i prawne aspekty informatyki 2020

Jest to kurs prowadzony na I i III roku studiów na kierunku "Informatyka".


Literatura

G. Wierczyński, W.R. Wiewiórowski, Prawne aspekty stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych. Zarys problematyki, [publikacja elektroniczna], Gdańsk 2020

G. Wierczyński, W.R. Wiewiórowski, Prawne aspekty informatyki, (w:) Informatyka ekonomiczna: teoria i zastosowania, red. S. Wrycza, J. Maślankowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, s. 637-664

Technologia informacyjna 2020

Kurs stanowi odpowiednik wykładu pod tym samym tytułem dla studentów administracji I stopnia.

Wprowadzenie do informatyki prawniczej

Kurs wprowadzający do ćwiczeń z przedmiotu "Informatyka prawnicza".

Antropologia kultury

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką antropologii kultury oraz ze związkami antropologii z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi; przygotowanie studentów do korzystania z literatury antropologicznej; zapoznanie studentów z metodami stosowanymi w obszarze antropologii kultury oraz z dziejami rozwoju kultury, w tym także kultury europejskiej; ukazanie studentom różnych sposobów zamieszkiwania człowieka w świecie, współczesnych sposobów życia człowieka w powiązaniu ze sposobami tradycyjnymi; zachęcenie studentów do samodzielnych dociekań i badań antropologicznych.


Literatura

Literatura do wykładu

 • W. J. Burszta, Antropologia kultury, Poznań 1998.
 • J. D. Eller, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Kraków 2012.
 • R. Deliège, Historia antropologii, szkoły, autorzy, teorie, Warszawa 2011.
 • A. Barnard, Antropologia, Warszawa 2008.
 • Ch. Hann, Antropologia społeczna, Kraków 2008.
 • F. Barth, Andre Gingrich, Robert Pakin, Sydel Silverman, Antropologia. Jedna dyscyplina cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska, i amerykańska, Kraków 2007.
 • A. Kuper, Kultura. Model antropologiczny, Kraków 2005.
 • C. Geertz, Interpretacja kultur, Kraków 2005.
 • G. Simmel, Filozofia kultury, Kraków 2007.
 • M. Buchowski, Wojciech Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej, Warszawa 1992.
 • J. Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Kraków 2008.
 • J. Gajda, Antropologia kulturowa. Kultura obyczajów początku XXI wieku, Kraków 2008.
 • B. Olszewska-Dyoniziak, Zarys antropologii kultury, Kraków 1996.
 • Martyn Hammersley, Paul Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań 2000.
 • Monika Kostera, Antropologia organizacji, Warszawa 2003.
 • Michael Angrosino, Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa 2010.

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta

 • A. Waligórski, Antropologiczna koncepcja człowieka, Warszawa 1973.
 • E. Nowicka [red.], Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2009 (2006).
 • Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper, Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów, W-wa 2009.
 • A. Mencwel [red.], Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 1998.
 • J. Barański, Etnologia i okolice, Kraków 2010.
 • E. Krawczyk, Antropologia kulturowa, Lublin 2003.
Kultury świata

Przedmiot ma za zadanie przedstawić różnorodność kulturową świata. Podczas zajęć przedstawione zostaną kultury tradycyjne (tubylcze) różnych regionów. Omówione zostaną wydarzenia dotyczące kolonizacji i jej skutków, a także obecna sytuacja ludów tubylczych zarówno pod względem społecznym, jak i ekonomicznym (czyli w kontekście postępującej industrializacji i jej konsekwencji dla małych grup kulturowych).


Literatura

Ruth Benedict, Wzory kultury, Warszawa 1966, ss. 77-84, 371-372.

Kto jest tubylcem [w:] Ameryka indiańska? red. R. Romano, Warszawa 1971.

Claude Levi-Strauss, Smutek tropików, Warszawa 1960, ss. 161-169, 436-447.

Jack Conrad, Człowiek, rasa, kultura, Warszawa 1971, s.19-27.

Alfred Kroeber, Typy regionalne kultury Indian amerykańskich i ich rozwój, [w:] tegoż, Istota kultury, Warszawa 2002, s. 327-331.

Farley Mowat, Ginące plemię, Warszawa 1972, ss. 159-165, 178-188.

Indianie Ameryki Północnej, red. E. Olszewska, Warszawa 1994, s. 204-223.

Donald E. Worcester, Apacze – orły Południowego-Zachodu, Wielichowo 2002.

Don C. Talayesvy, Wódz Słońca. Autobiografia D.C. Talayesvy, Indianina z plemienia Hopi, Warszawa 1964.

Alfred Kroeber, Funkcjonowanie instytucji klanu w plemieniu Zuni, [w:] tegoż, Istota kultury, Warszawa 1973.

Mirosława i Aleksander Posern-Zielińscy, Indiańskie wierzenia i rytuały, Wrocław 1977.

Marvin Harris, Krowy, świnie, wojny i czarownice: zagadki kultury, Warszawa 1985, s. 109-129.

Jared Diamond, Zderzenie cywilizacji w Cajamarca [w:] tegoż, Strzelby, zarazki, maszyny, Warszawa 2000.

Laurette Sejourne, Współcześni Majowie [w:] Ameryka Indiańska? red. R. Romano, Warszawa 1971.

Irena Curyło-Gonzalez, Człowiek i świat wartości w Mezoameryce, Warszawa 2001, ss. 31-35, 38, 43-58, 245-264.

Rudolf H. Nocoń, Kobieta w życiu Indian Ameryki Południowej, Katowice 1964.

Michael D. Willis, Tybet: życie, legendy i sztuka, Warszawa 2002.

Alfred F. Majewicz, Ajnu. Lud, jego język i tradycja ustna, Poznań 1983.

Metody badań jakościowych

Zajęcia mają przygotować studentów do późniejszej pracy badawczej; studenci powinni po zajęciach umieć prowadzić samodzielne badania w terenie posługując się metodami używanymi gł. w antropologii kulturowej.


Literatura

Alan Barnard, Antropologia, Warszawa 2006.

Barbara Miller, Cultural Anthropology in a Globalizing World, Boston 2008.

Martyn Hammersley, Paul Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań 2000.

Ethnographic Fieldwork. An Anthropological Reader, ed. by A. Robben, Oxford 2007.

Steven L. Schensul, Essential Ethnographic Methods, New York 1999.

Monika Kostera, Antropologia organizacji, Warszawa 2003.

Paul Kutsche, Field Ethnography. A Manual for Doing Cultural Anthropology, London 1998.

Margaret D. LeCompte, Designing and Conducting Ethnographic Research, New York 1999.

David Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

Emily A. Schultz, Cultural Anthropology. A Perspective on Human Condition, Oxford 2009

Jan Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Warszawa 1984

Bonnie Stone Sunstein, Fieldworking Reading and Writing Research, New York 2007

The Shadow Side of Fieldwork, ed. Athena Mclean, Oxford 2007

Eléments choisis de la théorie littéraire  Caractère particulier du texte littéraire. La qualité de l’oeuvre littéraire. La relation entre l’oeuvre littéraire et le réel. Les points communs des notions : génétique et intertextualité. L’écrivain et l’oeuvre. L’acte de lecture. Moi dans l’espace autobiographique. L’autobiographie dans « les greffes » de la critique génétique. Poétique du roman.
Literatura
Roman Jakobson, Essais de linguistique générale
Roland Barthes, Essais critiques
Wolfgang Iser, L’Acte de lecture
 Michel Riffaterre, Production du texte
Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception
Victor Hugo, Préface à Cromwell
Pierre Bourdieu, Règles de l’art
Laurent Jenny, La stratégie de la forme
Gérard Genette, Palimpsestes
Jean Bellemin-Noël, Vers l’inconscient du texte
Dominique Maingueneau, Le Discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation
Roland Barthes,Le Degré zéro de lécriture
Umberto Eco, Lector in fibula
Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique
Mikhaïl Bakhtin, Esthétique et théorie du roman 
Histoire de la littérature française du XIX siècle Le contexte social, politique, philosophique. L’Individu, la subjectivité. L’évolution du héros dans la littérature du XIXe siècle. L’écrivain et la société. La relation entre l’homme et la nature. L’évolution de la langue littéraire au XIXe siècle. L’histoire en tant qu’objet de la littérature. La place de la science dans la littérature du XIXe siècle. Le développement de la critique littéraire. 
Literatura
 
Literatura francuska XIX wieku

Przedstawienie estetyk literackich w XIX wieku w oparciu o manifesty oraz twórczość wybranych autorek i autorów. Omówienie wybranych aspektów kilku tekstów z listy lektur. Przekrojowe ujęcie (na przestrzeni całej epoki) wybranego zagadnienia (Historia w literaturze XIX wieku).

Minores, czyli druga kategoria w literaturze/kulturze XIX wieku <span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman":;">Sytuacja społeczno-kulturowa na przełomie XVIII/XIX wieku; miejsce kobiet wedle norm prawnych : Olimpia de Gouges, Kodeks Napoleona. Podejście do kobiet tworzących – kobiece gatunki, tematyka. Już nie oświecone, jeszcze nie romantyczne (Constance de Salm, Adélaïde Dufrénoy, Victoire Babois). </span><span lang="FR" style="font-size:10pt;font-family:Times New Roman,serif;">U progu romantyzmu – Madame de Staël. Rozkwit romantyzmu&nbsp;: Marceline Desbordes-Valmore. Kontrowersyjna George Sand. </span><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman":;">Mme Ancelot</span><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman":;">, Amable Tastu, Delphine Gay. Louise Colet, Anaïs Ségalas, Louise Bertin, Athénaïs Michelet. Twórczość prowincjonalna (Elisa Mercoeur, Louisa Siefert, Marie Daguet, Marie Pape-Carpantier). Modernistki&nbsp;: Malvina Blanchecotte, Louise Ackermann – poezja filozoficzna. Twórczość zaangażowana&nbsp;: Louise Michel. Chińskie fascynacje – Judith Gautier. W salonie Niny de Villard. Marie Krysinska – Hydropaci, Chat noir i wiersz wolny. Le romantisme féminin, czyli Safo fin de siècle’u&nbsp;: Renée Vivien, Anna de Noailles, Lucie Delarue-Mardrus, Gérard d’Houville, Marguerite Burnat-Provins.</span>
Literatura
<ul style="margin-top:0cm;" type="disc"><li style="text-align:justify;"><em><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">Histoire des femmes en Occident. Le XIX siècle</span></em><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">, pod red. G. Fraisse i M. Perrot, Plon 2002<span style="">&nbsp; </span></span></li><li style="text-align:justify;"><em><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">Femmes poètes du XIX siècle, une an</span></em><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">thologie, pod red. Ch. Planté, PUL, Lyon 1998</span></li><li style="text-align:justify;"><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">Bertrand-Jennings Ch., <em>Un autre mal du siècle</em>, PUM, Toulouse 2005</span></li><li style="text-align:justify;"><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">Bertrand M., <em>Une femme à l’écoute de son temps, </em><span style="">&nbsp;</span>Lyon 1997</span></li><li style="text-align:justify;"><em><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">Marie Krysinska. Innovations poétiques et combats littéraire</span></em><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">, pod red. A. M. Paliyenko, G. Schultz, S. Whidenn, PSE, Saint-Etienne 2010</span></li></ul>
Wstęp do literaturoznawstwa kopiuj 1
Budowa i zarządzanie sklepem internetowym

Budowa i zarządzanie sklepem internetowym - studia niestacjonarne


Literatura

Materiały dla studentów

E-biznes (Gospodarka elektroniczna)  
Literatura
 
Forum dla Rady Programowej UG ds. E-learningu

.


Literatura

.

Psychologia biznesu  Psychologia biznesu
Literatura
 
Psychologia biznesu

opis do uzupełnienia


Literatura

literatura do uzupełnienia

Socjologia

Wykład na Wydziale Ekonomicznym UG


Literatura

Jest podana podkowniec każego wykładu

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie  Zarządzanie ryzykiem

Literatura
 
Auditor ISO 9001 wykład, III rok ZJIŚ

Kurs przygotowuje do egzaminu zewnętrznego na auditora wewnętrznego ISO 9001. Obejmuje następujące tematy:

Wymagania normy ISO 9001
Wymagania normy ISO 19011
Zadania i rola auditora
Przebieg i planowanie auditu, procedura auditu, pytania auditowe
Symulacje auditowe.


Literatura

Zgodnie z listą podaną na wykładzie

AUDITOR ISO 9001, Specjalność ZJiŚ, III rok, I st. &nbsp;Wykład obejmuje nast. tematy:<br />Norma ISO 9001<br />Norma ISO 19011<br />Wymagania wspomnianych norm<br />Przewodnik ISO n.t SZJ
Literatura
&nbsp;Podana na wykładzie i na ćwiczeniach
DOSKONALENIE ORGANIZACJI.WDW &nbsp;
Literatura
&nbsp;
JAK PISAĆ PRACĘ LICENCJACKA I MAGISTERSKĄ Kurs zawiera podstawowe informacje na temat zasad pisania pracy dyplomowej
Literatura
Wg wskazan prowadzącego
Modele Doskonałości, studia dzienne Definicja modelu biznesu i modelu doskonałości<br />Dojrzałość TQM w organizacji<br />Modele EFQM, modele światowe, krajowe, regionalne, kryteria, zasady oceny organizacji<br />Inne wybrane modele dojrzałości organizacji<br />Model CAF<br />Studia przypadków
Literatura
&nbsp;Podana na stronie kursu
OPAKOWANIE W MARKETINGU WDW <br /><br />Kurs uzupełniający wiedzę z dziedziny marketingu, dotyczący opakowań i ich funkcji promocyjnej. Obejmuje wybrane zagadnienia na temat historii opakowalnictwa, funkcji opakowań, klasyfikacji, czynników warunkujących wartości promocyjne opakowania (kształtu, barwy, grafiki, projektu), historii etykiet opakowaniowych na przykładzie m.in. win, piwa, zapałek, nowości i trendów w projektowaniu opakowań, historii rozwoju opakowań na przykładzie marki Absolut, Kraft, wartości ekologicznych opakowań w promocji marki; <br />
Literatura
Podana na 1 zajęciach
SEMINARIUM MGR STACJONARNE. KEP Seminarium mgr, stacjonarne, KEP
SEMINARIUM MGR, MSU, NIEST. KEP Seminarium magisterskie, KEP/ studia niestacjonarne
SIX SIGMA - WYKŁAD, II st. II r. ZJiŚ, Studia stacjonarne, niestacjonarne <p>Kurs obejmuje nst. zagadnienia:<br />Podstawy six sigma<br />Metodyka DMAIC<br />Projekt w six sigma<br />Pomiar zdolnosci procesowej</p><p>Infrastruktura dla six sigma</p>
Literatura
M. Harry, R. Schroeder, Six sigma, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2001<br />Pande S. Peter, Neuman P. Robert, Cavanagh R. Roland, " Six Sigma " Sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich, jak GE czy MOTOROLA, K.E. Liber, Warszawa, 2007<br />Karaszewski R., Tylko dla liderów - sześć sigma , Problemy Jakości nr 6/2001<br />Polak A.S., Wykorzystanie TQM i Six Sigma przez największe korporacje świata, Problemy Jakości, nr 2/2004<br />Wolniak R., Modele ciągłego doskonalenia stosowane w six sigma, Problemy Jakości, nr 5/2005,<br />Karaszewski R., Lean Six Sigma, Problemy Jakości, nr 8/2006<br />Grudowski P., Uwarunkowania aplikacyjne koncepcji Six Sigma w sektorze MŚP, Problemy Jakości nr 1/2008
SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - Ćwiczenia, I ROK, II ST. Cwiczenia obejmują zgadnienia wymagane do uzyskania uprawnien auditora ISO 22000
Literatura
Podana na 1 zajęciach
SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - WYKŁAD, II ST., STACJONARNE Wykład dla specjalności Zarządzanie Jakością i Środowiskiem<br />Możliwość uprawnień auditora ISO 22000 wg TUV NORD
Literatura
Podana na wykładzie
Wykład AUDITOR ISO 9001

,,,,


Literatura

Literatura dobrana przez studentów samodzielnie, adekwatnie do podejmowanego przez nich tematu

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - WYKŁAD, II R, I ST., NIESTACJ. Wykład 16-godzinny poświęcony podstawowym problemom z zakresu zarzadzania jakością, w tym:<br />definicji jakości, zagadnieniom normalizacji, certyfikacji, standardom ISO 9000, podejściu procesowemu, kosztom jakości, TQM, EFQM i wybranym technikom wspomagajacym zarządzanie jakością<br />Wykład obejmuje wszystkie zagadnienia i spełnia kryteria wymagane dla przedmiotu w ramach minimum programowego, zgodnie z rozporządzeniem MNiSW
Literatura
Podana na portalu
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - WYKŁAD, II R., I ST. STACJONARNE <p>KURS OBEJMUJE PODSTAWOWE &nbsp;ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIA, WYMAGANE W PROGRAMIE STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE&nbsp;JAKO TZW. MINIMUM PROGRAMU, ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MNiSW</p>
Literatura
Podana na PE
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ II - WYKŁAD, III R., I ST, STACJONARNE, SPECJ.ZJiŚ Kurs jest kontynuacją problematyki zarzadzania jakością z II roku i obejmuje szerzej i głębiej tematy z zakresu strategii projakoścowej, kultury jakości, instrumentarium zarządzania jakością oraz podejść i&nbsp;metodologii wspierających rozwój organizacji, zorientowanych na jakość, w tym Kaizen, six sigma
Literatura
Podana na 1 wykładzie i w sylabusie
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ II - WYKŁAD, III R., I ST., NIESTACJONARNE, SPECJ. ZJiŚ <p>Kurs jest kontynuacją, pogłebieniem i poszerzeniem&nbsp;przedmiotu Zarzadzanie Jakością, szczególnie o aspekty strategiii zarzadzania jakością, kultury jakości, technik, narzedzi, czyli instrumentarium ZJ, o podejścia nowe, takie japońskie techniki zarzadzania, podejście six sigma</p>
Literatura
&nbsp;Podana na portalu, w sylabusie
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ II, ĆWICZENIA - tu będzie kurs tu będzie kurs
Literatura
brak
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ II, ĆWICZENIA, III R., I ST. SPECJ.ZJiŚ, GODZ. 17-18.30, WTOREK

 Tematyka kursu - podana w gablocie Zakładu i na I ćwiczeniach


Literatura

 Podana pod każdym ćwiczeniem

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W BIOTECHNOLOGII I NAUKACH POKREWNYCH <p>Tematyka podana w pliku na stronie kursu</p>
Literatura
Podana na 1 wykładzie
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, ĆWICZENIA, II ROK, brak
Literatura
brak
test - tłumaczenia &nbsp;to jest tylko kurs testowy
Literatura
Brak.
Tłumaczenie aktów notarialnych <span style="font-size:11.0pt;font-family:Arial,sans-serif;times new roman":;">Celem kursu jest rozpoznanie specyfiki tłumaczenia a vista oraz trudności związanych z&nbsp;tłumaczeniem polskich tekstów prawniczych w oparciu o wybór dokumentów sporządzonych w&nbsp;formie aktu notarialnego. Zajęcia o charakterze warsztatowym skupiają się głównie na analizie i&nbsp;tłumaczeniu na język angielski tekstów umów cywilno-prawnych oraz umów spółek. W trakcie kursu studenci zapoznają się z terminologią typową dla aktów notarialnych oraz z technikami tłumaczenia a vista.</span>
Literatura
Brak.
Gospodarka komunalna
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - wykład
Partnerstwo PUBLICZNO-PRYWATNE
POLSKO-CZESKIE FORUM AKADEMICKIE: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa

Kurs E-learningu oraz Forum dyskusyjne jest elementem międzynarodowego projektu Polsko-Czeskie Forum Akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa. Partnerem czeskim jest Uniwersytet Masaryka. 

"Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko- Czeskie 2019". 

Celem projektu jest aktywizacja młodzieży akademickiej w obszarze polsko-czeskiej transgranicznej współpracy biznesowej i partnerskiej. W ramach dwóch międzynarodowych Seminariów naukowych - w Uniwersytecie Gdańskim i w Uniwersytecie Masaryka polska i czeska młodzież akademicka pozna prawne i ekonomiczne ramy transgranicznej współpracy biznesowej na polskim i czeskim rynku, regulacje na temat podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania i opodatkowania rynku.

Prawo działalności gospodarczej
Prawo w biznesie
Prawo w inwestycjach i nieruchomościach

1. Postępowanie administracyjne 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Postępowanie administracyjne – organy i ich właściwość miejscowa i rzeczowa 1.3.Strony postępowania administracyjnego i ich pełnomocnicy 1.4. Decyzje i postanowienia 1.5. Odwołania 1.6. Wznowienie postępowania, uchylenie,zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji 1.7. Wydawanie zaświadczeń 1.8. Postępowanie sądowo-administracyjne 2. Proces inwestycyjny wbudownictwie 2.1. Projekt budowlany 2.2. Pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy obiektu budowlanego 2.3. Pozwolenie na użytkowanie,zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego 2.4. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego 2.5. Rozbiórka obiektubudowlanego 2.6. Obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego 2.7. Zawieranie umów w budownictwie 3. Ochrona danych osobowych 3.1.Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych 3.2. Organ ochrony danych osobowych 3.3. Zasady przetwarzania danych osobowych4. Zamówienia publiczne 4.1. Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych 4.2. Zasady udzielania zamówień publicznych 4.3. Trybyudzielania zamówień publicznych 4.4. Środki ochrony prawnej

Contemporary challanges of information systems (AiB)

The course discusses selected applications of up-to-date ICT technologies, methods and tools technologies, with emphasis on safety, security and privacy features


Literatura

Sandy Pentland (2014).  Social Physics: How Good the Ideas Spread – the Lessons from
New Science.   Brunswick: Scribe Publications Pty Ltd.
Stephen Wickler (2013). Cellular Convergence and the Death of Privacy, Oxford:
Oxford University Press in August 2013.
S.B. Wicker and D.E. Schrader, "Privacy-Aware Design Principles for Information
Networks," Proceedings of the IEEE, vol.99, no.2, pp. 330, Jan. 2011,  available
from http://www.ieseg-databasemarketing.com/about-database-marketing/ 

Archeologia Powszechna IV. Epoka brązu i wczesny okres epoki żelaza

Celem kursu jest zapoznanie studentów z dziejami Europy epoki brązu i wczesnego okresu epoki żelaza, z uwzględnieniem przemian w sferze obrzędowej, społecznej i gospodarczej.

KURS ZGRYWALIZOWANY


Literatura

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Anfinset N., Wrigglesworth M. (eds). 2012. Local Societies in Bronze Age Northern Europe.

Bukowski Z, Pomorze w epoce brązu w świetle dalekosiężnych kontaktów wymiennych, Gdańsk 1998.

Chochorowski J. Ekspansja kimeryjska na tereny Europy Środkowej. Uniwersytet Jagielloński Kraków 1993

Czopek S. 1996, Grupa tarnobrzeska nad środkowym Sanem i dolnym Wisłokiem. Studium osadniczo – kulturowe.

Dąbrowski J. 1997, Epoka brązu w północno-wschodniej Polsce.

Dąbrowski J., Rajewski Z., Prahistoria ziem polskich. IV. Od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979.

Dąbrowski J. , Ältere Bronzezeit in Polen (Starsza epoka brązu w Polsce), 2004Warszawa.

Harding A. , European societies in the bronze age 2000,

Harding A. The Bronze Age, (w: ) European Prehistory, s. 327-393

Jażdżewski K., Pradzieje Europy Środkowej. Wrocław 1981. – lub inne wydanie.

Kristiansen K., Larsson L. The Rise of the Bronze Age Society, Cambridge 2005.

Kadrow S., 2001, U progu nowej epoki. Gospodarka i społeczeństwo wczesnego okresu

epoki brązu w Europie Środkowej, Kraków.

Kmieciński J. (red) Pradzieje ziem polskich. T. I-2. Warszawa-Łódź 1989.

Wells P. The Iron Age (w: ) European Prehistory, s. 405-452

A.2.  Studiowana samodzielnie przez studenta

Dąbrowski J. Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej. Warszawa. 2009

Mierzwiński A. Znaki utrwalone w glinie. Społeczno-obrzędowe aspekty działań wytwórczych końca epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Model nadodrzański, Wrocław. 2003.

Mierzwiński A. Biesiady w rytuale pogrzebowym nadodrzańskiej strefy pól popielnicowych, Wrocław. 2012

Rysiewska T. Struktura rodowa w społecznościach pradziejowych. Cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w południowej Polsce. Wrocław 1996. 

Woźny J. Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich (od środkowej epoki brązu do środkowego okresu. Bydgoszcz 2000. 

Literatura uzupełniająca

Bukowski Z. 1969, Studia nad południowym i południowo-wschodnim pograniczem kultury łużyckiej.

Gediga B. 1989 Studia nad grodami epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej.

Kaczmarek M. 2012. Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych. Poznań

Mierzwiński 1994, Przemiany osadnicze społeczności kultury łużyckiej na Śląsku.

Żychlińska J. 2008 Recepcja importu nordyjskiego na ziemiach polskich we wczesnych fazach kultury łużyckiej.

Elementy genetyki bakterii - testy

Test obejmujący zagadnienia omawiane na ćwiczeniach z Elementów genetyki bakterii

Mikrobiologia

Materiały wspomagające ćwicznia laboratoryjne z Mikrobiologii.


Literatura

1. Kunicki-Goldfinger W.H.J.: Życie bakterii

2. Streyer L.: Biochemia

3. Kotełko K., Sedlaczek L., Lachowicz T.M.: Biologia bakterii

4. Markiewicz Z.: Struktura i funkcje osłon bakteryjnych

5. Jawetz E., Melnick J., Adelberg E.: Przegląd mikrobiologii lekarskiej

Mikrobiologia testy

test

Bezpieczeństwo energetyczne Polski - kontekst krajowy i międzynarodowy

Problematyka kursu związana jest z następującymi grupami tematycznymi;

1.  Istota bezpieczeństwa energetycznego kraju;  1. Podstawowe pojęcia i definicje. 2.Ogólne zasady techniki bezpieczeństwa. 3. Państwo, a kryzys energetyczny. 4.Zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. 5. Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego; polityczne, technologiczne i ekonomiczne.

2. Europejska polityka energetyczna; 1. Bezpieczeństwo dostaw i cele strategiczne. 2. Problem ograniczania gazów cieplarnianych. 3. Program poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energii odnawialnej, rozwój niskoemisyjnych systemów. 4. Przyszłość energetyki jądrowej.  5. Nowa europejska  strategia rozwoju infrastruktury energetycznej

3. Bezpieczeństwo na  rynku  energii  elektrycznej; 1.  Historyczne i ekonomiczne uwarunkowania powstania rynku energii elektrycznej, wydatki na energię  w gospodarce w Polsce i wybranych krajach, problem ograniczenia energochłonności gospodarki. 2. Uczestnicy rynku i formy handlu energią. 3 .        Struktura i zasady funkcjonowania rynku energii. 4.  Zasady funkcjonowania tzw. rynku bilansującego. 5. Operatorzy rynku energii. 6. Pojęcie regulacji w energetyce, przesłanki działań regulacyjnych, instytucje regulujące rynek, prawo energetyczne. 7. Odbiorcy na rynku energii, stosowanie zasady Third Party Access. 8. Międzynarodowy rynek energii, Polska jako uczestnik rynku. 9. Przykłady struktur organizacyjnych spółek elektroenergetycznych w Europie Środkowej.

 4.  Bezpieczeństwo na rynku zakupów i przetwarzania ropy naftowej w Polsce; 1. Wielkość popytu na ropę naftową oraz źródła zakupów surowca. 2. Przetwarzanie ropy naftowej, problem konkurencji na rynku produktów ropopochodnych. 3. Polityka państwa w zakresie dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w ropę, nowy układ sił na rynku globalnym.

 5. Miejsce gazu  na rynku energii w Polsce; 1. Wewnętrzna struktura popytu na gaz. 2. Źródła  pozyskiwania  surowca oraz systemy transportu i dystrybucji. 6. Strategia rozwoju grupy kapitałowej LOTOS S.A.

7. Strategia rozwoju grupy kapitałowej ORLEN S.A.

 8. Strategia rozwoju grupy kapitałowej PGNiG S.A. 


Literatura

Literatura  podstawowa;

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne" (tekst jednolity), z uwzględnieniem dyrektyw Wspólnot Europejskich;
 2.  Nowe projekty ustaw (OZE, Prawo Gazowe i Prawo Energetyczne)
 3. 2. G. Bartodziej, Tomaszewski M., Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne, Wydawnictwo Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Energetyka i Środowisko, Warszawa 2009.
 4. Chmielewski A., Bezpieczeństwo Energetyczne Świata, geopolityczne uwarunkowania, Warszawa 2009,
 5.  Cziomer E., Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne XXI wieku, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009r.,
 6.  Portal CIRE -CODZIENNY SERWIS BRANŻOWY. Strony internetowe koncernów energetycznych krajowych i zagranicznych
Międzynarodowe Prawo Finansowe 2015 <span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:xx-small;">Wykład do wyboru : Międzynarodowe prawo finansowe obejmuje 20 h wykładowych. Celem wykładu jest przybliżenie problematyki i regulacji prawnych w zakresie międzynarodowego prawa finansowego. </span>
Literatura
<p><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">1. M. Lang, J.Herdin, I.Hofbauer, WTO and Direct Taxation, Wiedeń 2005.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">2. B. Srebro, Ochrona interesów finansowych UE, Kraków 2004.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">3. M. Cieślukowski, Budżet UE, Poznań 2004.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">4. B. Rutkowski, Prawo finansowe UE, Nowy Sącz 2000.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">5. C. Kosikowski, Prawo finansowe w UE, Warszaw1.M. Wróblewska, Pojęcie subsydium według regulacji Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych (SCM) Światowej Organizacji Handlu [w:]Daniny publiczne . Prawo finansowe wobec wyzwań XXI w. pod red. A. Dobaczewskiej, E. Juchniewicza i T. Sowińskiego, Warszawa 2010.</span><br /><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">6. M. Wróblewska, Klauzula Największego Uprzywilejowania w Dwustronnych Umowach o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania na podstawie prawa Unii Europejskiej. Gdańskie Studia Prawnicze. Zagadnienia Nauki Prawa w 40-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod red. J. Warylewskiego , tom XXIV, Gdańsk 2010.</span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">7. M. Wróblewska, Klauzula Największego Uprzywilejowania[w:] Europa Przedsiębiorców pod red. Z. Brodeckiego. Warszawa 2011. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">8. M. Wróblewska, Międzynarodowe prawo finansowe [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego pod red. A. Drwiłło, Warszawa 2011. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">9. M. Wróblewska, Budżet ogólny Unii Europejskiej [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego pod red. A. Drwiłło, Warszawa 2011. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">&nbsp; 10. M. Wróblewska, Miejsce prawa finansowego w zintegrowanym porządku prawnym [w:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego pod red. P.J. Lewkowicz, J. Stankiewicz, Białystok 2010. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;"></span></p>
Międzynarodowe Prawo Finansowe MSA 2 <span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:xx-small;">Wykład do wyboru : Międzynarodowe prawo finansowe obejmuje 30 h wykładowych. Celem wykładu jest przybliżenie problematyki i regulacji prawnych w zakresie międzynarodowego prawa finansowego. </span><br />
Literatura
<p><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">1. M. Lang, J.Herdin, I.Hofbauer, WTO and Direct Taxation, Wiedeń 2005.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">2. B. Srebro, Ochrona interesów finansowych UE, Kraków 2004.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">3. M. Cieślukowski, Budżet UE, Poznań 2004.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">4. B. Rutkowski, Prawo finansowe UE, Nowy Sącz 2000.</span><br /><span style="font-size:x-small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">5. C. Kosikowski, Prawo finansowe w UE, Warszaw1.M. Wróblewska, Pojęcie subsydium według regulacji Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych (SCM) Światowej Organizacji Handlu [w:]Daniny publiczne . Prawo finansowe wobec wyzwań XXI w. pod red. A. Dobaczewskiej, E. Juchniewicza i T. Sowińskiego, Warszawa 2010.</span><br /><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">6. M. Wróblewska, Klauzula Największego Uprzywilejowania w Dwustronnych Umowach o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania na podstawie prawa Unii Europejskiej. Gdańskie Studia Prawnicze. Zagadnienia Nauki Prawa w 40-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod red. J. Warylewskiego , tom XXIV, Gdańsk 2010.</span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">7. M. Wróblewska, Klauzula Największego Uprzywilejowania[w:] Europa Przedsiębiorców pod red. Z. Brodeckiego. Warszawa 2011. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">8. M. Wróblewska, Międzynarodowe prawo finansowe [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego pod red. A. Drwiłło, Warszawa 2011. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">9. M. Wróblewska, Budżet ogólny Unii Europejskiej [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego pod red. A. Drwiłło, Warszawa 2011. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;">&nbsp; 10. M. Wróblewska, Miejsce prawa finansowego w zintegrowanym porządku prawnym [w:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego pod red. P.J. Lewkowicz, J. Stankiewicz, Białystok 2010. </span></p><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;"></span></p><p></p>
SP Podatki i prawo podatkowe

Studia adresowane są do wszystkich osób legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim na dowolnym kierunku, którzy mają zamiar skoncentrować swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej –  dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji. wsród materiałów znajdują się, według wyboru wykładowców prezentacje, orzeczenia, pozycje literatury uzupełniającej, pytnai kontrolne uznane przez nich za istotne


Literatura

Podatki. Ujednolicone przepisy, Wydawnictwo Legis- Prawo i Ekonomia, stan prawny na październik 2018

System finansowy jednostek samorządu terytorialnego

Poniższy kurs skierowany jest do studentów AS i podzielony został na dwa bloki tematyczne. W ramach każdego bloku znajduje się prezentacja Power Point, materiały do samodzielnego przestudiowania oraz test, którego pozytywne rozwiązanie stanowi zaliczenie danego bloku tematycznego.


Literatura

Budżet i wieloletenia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Od projektu do sprawozdania. Praca zbiorowa pod red. dr hab. J. M. Salachny, Gdańsk 2010.

M. Popławski, Uchwały podatkowe w nadzorze regionalnych izb obrachunkowych, Warszawa 2011.

Podatki i opłaty lokalne w praktyce pod red. M. Popławskiego, Warszawa 2008.

System finansowy jednostek samorządu terytorialnego (MU 2 DZ. s.1) kurs dla studentów
Literatura
Brak.
WTO i polityki podatkowe

mmm


Literatura

mmm

Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Kurs dla wykładu do przedmiotu Aplikacje Informatyczne w Biznesie


Literatura
Podręcznik akademicki: S.Wrycza (redakcja) „Informatyka Ekonomiczna”, PWE, 2010: Rozdział I, Rozdział III, Rozdział XIX
Contemporary challanges of information systems (AiB)

The course discusses selected applications of up-to-date ICT technologies, methods and tools technologies, with emphasis on safety, security and privacy features


Literatura

Sandy Pentland (2014).  Social Physics: How Good the Ideas Spread – the Lessons from
New Science.   Brunswick: Scribe Publications Pty Ltd.
Stephen Wickler (2013). Cellular Convergence and the Death of Privacy, Oxford:
Oxford University Press in August 2013.
S.B. Wicker and D.E. Schrader, "Privacy-Aware Design Principles for Information
Networks," Proceedings of the IEEE, vol.99, no.2, pp. 330, Jan. 2011,  available
from http://www.ieseg-databasemarketing.com/about-database-marketing/ 

Enterprise Architecture and Requirements Engineering

to be updated...


Literatura

to be updated...

Enterprise Architecture and Requirements Engineering - i2

The course presents approaches to requirements engineering. Students learn to identify and design enterprise/business architectures and specify requirements for organizational information systems viewing people and computer systems as nodes of information processing. Acquired knowledge is beneficial not only for requirements identification for information and communication technology solutions; it is applicable also for the design of products and services in general. Main topics of the course: Requirements acquisition, amalgamation, and modeling; Enterprise modeling; Enterprise architecture; Requirements Engineering approaches (different perspectives); and Requirements management.


Literatura

Volere requirements resources http://www.volere.co.uk/

EKD User guide https://people.dsv.su.se/~js/ekd_user_guide.html

Archimate 3.0 specification http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/

 

 

 

Fundamentals of Requirements Engineering

Place description here.


Literatura

Place literature here.

Praktyki rok III lic. AiB
Projektowanie systemów informatycznych

Projektowanie systemów informatycznych


Literatura

Projektowanie systemów informatycznych

Finanse (ćwiczenia) Ekonomia grupa G 19/20

W tym kursie znajdą Państwo kolokwium z przedmiotu Finanse, prowadzonym na I roku kierunku Ekonomia w roku akademickim 2019/2020

Finanse (ćwiczenia) MSG grupy F, G, H

W tym kursie znajdą Państwo kolokwium z przedmiotu Finanse, prowadzonym na I roku kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 

Rynek Pieniężny i Kapitałowy (ćwiczenia) Niestacjonarne 19/20
Rynek Pieniężny i Kapitałowy (ćwiczenia) Studia Stacjonarne 19/20

Kurs umożliwia przeprowadzenie kolokwium z ćwiczeń z przedmiotu Rynek Pieniężny i Kapitałowy


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.