Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs

Aby przystąpić do testu zaliczeniowego, po wyświetleniu kursu, w pierwszej kolejności należy zapisać się na kurs (prawdopodobnie poprzez wybranie z menu po prawej stronie "Administracja kursem", a następnie kliknięcie "Zapisz mnie na kurs").


Literatura

...

nauczyciele w kursie dr Wojciech Glac
otwórz kurs

Aby przystąpić do testu zaliczeniowego, po wyświetleniu kursu, w pierwszej kolejności należy zapisać się na kurs (prawdopodobnie poprzez wybranie z menu po prawej stronie "Administracja kursem", a następnie kliknięcie "Zapisz mnie na kurs").


Literatura

...

nauczyciele w kursie dr Wojciech Glac
otwórz kurs Kurs dla studentów II MSU kierunku Biologia i Ochrona Środowiska
Literatura
Literatura źródłowa
nauczyciele w kursie dr Anna-Karina Kaczorowska
otwórz kurs

Witam na kursie prowadzonym dla studentów II stopnia kierunku biologia . Jest to kurs przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela biologii.


Literatura


R. J. Arends, Uczymy się nauczać, WSiP Warszawa, 1998
K. Kruszewski  i wsp., Sztuka nauczania, PWN, 1994

G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, GWP Gdańsk, 2010.
W. Stawiński, Dydaktyka biologii i ochrony środowiska, PWN Warszawa, 2007.
Dostępna literatura z zakresu analizowanej problematyki, periodyki dla nauczycieli.

nauczyciele w kursie dr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs

Jest to 60 godzinna część kursu przeznaczona dla studentów II roku studiów II stopnia na kierunku BIOLOGIA. Głównym celem kursu jest przygotowanie kandydatów na nauczycieli do planowania i realizowania zadań zawodowych związanych z prowadzeniem lekcji biologii..


Literatura

Literatura podstawowa:

1) W. Stawiński (red.), Dydaktyka biologii i ochrony środowiska, PWN Warszawa, 2007.

2) G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, GWP Gdańsk, 2010.

3) R. J. Arends, Uczymy się nauczać, WSiP Warszawa, 1998.

Literatura uzupełniająca:

 

nauczyciele w kursie dr Iwona Majcher
dr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs

Jest to 75 godzinna część przedmiotu "Dydaktyka biologii"


Literatura
Jest podawana przed zajęciami lub poszukiwana samodzielnie przez studenta
nauczyciele w kursie dr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs

Materiały wspomagające wykłady i ćwicznia laboratoryjne z Elementow genetyki bakterii. 


Literatura

.

nauczyciele w kursie dr hab. Iwona Mruk
otwórz kurs

Celem kursu jest:

 1. poznanie podstawowych sposobów konstruowania narzędzi pomiaru dydaktycznego i ewaluacji,
 2. nabycie umiejętności oceny i analizowania efektów kształcenia,
 3. przygotowanie do autoanalizy pracy nauczyciela i budowanie refleksyjnej praktyki

 


Literatura

Literatura podstawowa:

Niemiecko B, (1999) Pomiar wyników kształcenia, Warszawa, WSiP
Ewaluacja w szkole, red. H. Mizerek (1997), Olsztyn, Wyd. MG
Konarzewski K., (2000) Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa, WSiP
MacBeathJ., Schratz M., Meuret D., Jakobsen  L., (2003) Czy nasza szkoła jest dobra, Warszawa, WSiP

Literatura uzupełniająca:

Pilch T., (1998) Zasady badań pedagogicznych,  Warszawa, WSiP
Niemiecko B., (2002) Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa, WSiP
Fronckiewicz B., (2011) Ewaluacja w szkole / placówce. Jak opracować koncepcję pracy?, Warszawa, Wyd. Fraszka Edukacyjna
Ewaluacja wewnętrzna w szkole,  Wydawnictwo Forum, 2011

nauczyciele w kursie dr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs

Kurs stanowi integralną część ćwiczeń audytoryjnych "Farmaceutyki w środowisku wodnym - pochodzenie, przemiany, zagrożenia". 

Zamieszczone tutaj materiały pomogą Państwu usystematyzować i uzupełnić wiedzę zdobywaną podczas zajęć. Na stronie kursu zamieszczane będą także zadania, których wykonanie niezbędne będzie do zaliczenia całości przedmiotu. 


Literatura

Kümmerer, K. (Ed.). (2008). Pharmaceuticals in the environment: sources, fate, effects and risks. Springer Science & Business Media.
Aga, D. S. (Ed.). (2007). Fate of pharmaceuticals in the environment and in water treatment systems. CRC Press.

Artykuły z czasopism naukowych podawane na bieżąco przez prowadzącego zajęcia.  

nauczyciele w kursie dr hab. Anna Aksmann
otwórz kurs

Kurs jest uzupełnieniem ćwiczeń "Fitopatologia - medycyna roślin" prowadzonych na III roku I stopnia Biologii i Przyrody, w semestrze letnim. Kurs obejmuje dodatkowe materiały oraz wskazanie najistotniejszych zagadnień w omawianej na zajęciach tematyce.


Literatura

Kryczyński S., Weber Z. (red.). 2010. Fitopatologia. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Mańka K. 2005. Fitopatologia leśna. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

nauczyciele w kursie dr krystyna matusiak-mikulin
otwórz kurs

 

Eksperymentalne zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami fizycznymi (fluorescencja, spektroskopia absorpcyjna, kalorymetria, entalpia,
refraktometria, sedymentacja). Poznanie i wykorzystanie technik biofizycznych w biologii.

 


Literatura

ćw. 6

Kłyszejko-Stefanowicz L. Ćwiczenia z biochemii. PWN, 2005

Jóźwiak Z, Bartosz G. Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami. PWN, 2008.

Praca zbiorowa, Chemia fizyczna, PWN, 2009.

nauczyciele w kursie dr Mirosław Jarząb
otwórz kurs

Kurs "Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów"


Literatura

Literatura

nauczyciele w kursie dr hab. Joanna Mytnik
otwórz kurs

Przestrzeń dla wymiany informacji dotyczących NAUKI i BIZNESU dla biologów.


Literatura

- brak

nauczyciele w kursie dr Agnieszka Kowalkowska
otwórz kurs

Materiały wspomagające ćwicznia laboratoryjne z Mikrobiologii.


Literatura

1. Kunicki-Goldfinger W.H.J.: Życie bakterii

2. Streyer L.: Biochemia

3. Kotełko K., Sedlaczek L., Lachowicz T.M.: Biologia bakterii

4. Markiewicz Z.: Struktura i funkcje osłon bakteryjnych

5. Jawetz E., Melnick J., Adelberg E.: Przegląd mikrobiologii lekarskiej

nauczyciele w kursie dr Ewa Wons
otwórz kurs

Molekularne Podstawy Biologii Medycznej-ćwiczenia laboratoryjne


Literatura
 1. T.A. Brown „Genomy” przekład pod red. Piotra Węgleńskiego, PWN 2013
 2. J. Kur „Podstawy inżynierii genetycznej. Teoria, ćwiczenia, testy.” Wydawnictwo PG, 1994.
 3. B. Zalewska-Piątek, M. Olszewski, R. Piątek, S. Milewski, J. Kur „Biologia molekularna. Ćwiczenia laboratoryjne.” Wydawnictwo PG, 2009.
nauczyciele w kursie dr Beata Guzow-Krzemińska
otwórz kurs

Aby przystąpić do zadania, należy po wyświetleniu kursu, najpierw zapisać się na kurs (po prawej stronie: administracja kursem - zapisz mnie na kurs), a następnie otworzyć quiz.


Literatura

...

nauczyciele w kursie dr Wojciech Glac
otwórz kurs

Zajęcia z Pedagogiki II przeznaczone są dla studentów studiów II stopnia, którzy wybrali specjalizację nauczycielską.


Literatura

wg informacji podanych na zajęciach

nauczyciele w kursie dr Iwona Majcher
otwórz kurs

Materiały uzupełniające dla przedmiotu Podstawy biochemii dla kierunku Oceanografia


Literatura

1. Biochemia, Stryer

2. Ćwiczenia z biochemii, Kłyszejko-Stefanowicz

nauczyciele w kursie dr Mirosław Jarząb
otwórz kurs

Jest to pierwszy etap zgłębiania wiedzy i umiejetności dydaktycznych kandydatów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kurs prowadzony jest w formie klasycznych ćwiczeń. Wersja on-line zawiera materiały pozwalające przygotować się do zajęć.


Literatura

R. I. Arends,  Uczymy się nauczać, .....

nauczyciele w kursie dr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs

sylabus


Literatura

sylabus

nauczyciele w kursie dr Agnieszka Kowalkowska
otwórz kurs

sylabus


Literatura

sylabus

nauczyciele w kursie dr Agnieszka Kowalkowska
otwórz kurs

Materiały pomocnicze dla lic. & mgr.


Literatura

1.  Biochemistry Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer,

nauczyciele w kursie dr Mirosław Jarząb
otwórz kurs

sylabus


Literatura

sylabus

nauczyciele w kursie dr Agnieszka Kowalkowska
dr Joanna Rojek
otwórz kurs

Zawiera materiały i procedury niezbędne do zaliczenia praktyk pedagogicznych


Literatura

Dostępna literatura z zakresu metodyki nauczania, periodyki dla nauczycieli

nauczyciele w kursie dr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs

Zawiera materiały i dokumenty niezbędne do odbycia praktyk zawodowych w wakacje między 2 a 3 rokiem studiów. Praktyka zwodowa jes przedmiotem 3 roku studiów, zatem wpis do indeksu następuje zimą.


Literatura

Stosownie do porzeb studenta odbywającego praktyki zawodowe.

nauczyciele w kursie dr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs

Zawiera materiały i dokumenty niezbędne do odbycia praktyk zawodowych w wakacje między 2 a 3 rokiem studiów. Praktyka zwodowa jes przedmiotem 3 roku studiów, zatem wpis do indeksu następuje zimą.


Literatura

Stosownie do porzeb studenta odbywającego praktyki zawodowe.

nauczyciele w kursie dr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs

Aby przystąpić do testu zaliczeniowego, po wyświetleniu kursu, w pierwszej kolejności należy zapisać się na kurs (prawdopodobnie poprzez wybranie z menu po prawej stronie "Administracja kursem", a następnie kliknięcie "Zapisz mnie na kurs").


Literatura

...

nauczyciele w kursie dr Wojciech Glac
otwórz kurs

Kurs jest otwarty dla całej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Osoby zainteresowane uprzejmie proszę o kontakt e-mailowy (ankoug@gmail.com)

 

Kurs obejmuje praktyczne i teoretyczne zagadnienia związane z:

- techniczną obsługą platformy,

- organizacją kursów e-learningowych,

- trudnościami wynikającymi z pośredniej komunikacji mającej miejsce podczas kursów on-line,

- relacją student-prowadzący,

- przebiegiem procesu uczenia się w trybie on-line,

- specyfiką kursów on-line organizowanych wśród studentów studiów dziennych UG.


Literatura

 

1. Plebańska M., E-learning : tajniki edukacji na odległość, C.H. BECK, Warszawa, 2011

2. Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele w kursie dr Anna Kot
otwórz kurs <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:georgia,serif;">W ramach zajęć z <em>dydaktyki przyrody</em>studneci poddają szczegółowej analizie podstawę programową nauczania przyrody (Dz.U. Nr 4 poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009r.) <a href="http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/dla-nauczycieli/rozporzadzenie-o-podstawie-programowej-w-calosci">[http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/dla-nauczycieli/rozporzadzenie-o-podstawie-programowej-w-calosci]<br /> </a>wraz z jej obudową dydaktyczną.<br /></span></span><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:georgia,serif;">Następnie konstruują rozwiązania metodyczne wybranych zagadnień przyrodniczych patrząc na nie przez pryzmat wybranych obszarów dydaktycznych.</span></span><br /><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:georgia,serif;">Część zajęć realizowanych jest w formie <strong>projektu </strong>związanego z praktyką edukacji. </span></span>
Literatura
W ramach kursu
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

1


Literatura

1

nauczyciele w kursie dr hab. Stefan Tukaj
otwórz kurs

Kurs dla uczestników wykładu ogólnouczelnianego pt. Tajemnice mózgu.


Literatura
 • dowolny podręcznik dotyczący neurobiologii
 • dowolny podręcznik dotyczący fizjologii
 • mteriały z wykładów
nauczyciele w kursie dr Wojciech Glac
otwórz kurs

Kurs wspomaga prowadzenie zajęc w ramach przedmiotu Taksonomia roślin dla studentów Biologii III roku I stopnia. 

Celem kursu jest wyposażenie studentów w wiedzę przed ćwiczeniami na sali oraz sprawdzenie zdobytych umiejętności.

Zagadnienia poruszane na kursie:

 • Zasady tworzenia nazw roślin.
 • Podstawy Kodeksu Nomenklatury Botanicznej ICN
 • Rodzaje typów nomenklatorycznych.
 • Jak odkrywa się nowe dla nauki gatunki?
 • Kolekcje wykorzystywane w pracy taksonoma (szklarnia, kolekcja preparatów mokrych i zielnik).
 • Praca w zielniku – oznaczanie roślin.
 • Charakterystyka rodzin Angiospermae.
 • Konstruowanie klucza do oznaczania gatunków.
 • Taksonomia klasyczna a założenia kladystyki.
 • Porównanie wyników badań morfologicznych i filogenetycznych.

Taksonomia roślin jest kursem zgamifikowanym. Uczymy się grając w grę!


Literatura

Drobnik J. 2007. Zielnik i zielnikoznawstwo. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code) http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php

Mitka J. 2004. Linnaean taxonomy in the age of molecular biology. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica Supplementum6: 9–31

Rutkowski L. 1999. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN Warszawa.

Spalik K, & Piwczyński M. 2006. Rekonstrukcja filogenezy i wnioskowanie filogenetyczne w badaniach ewolucyjnych. Kosmos 58(3-4): 485-498.

Stace C.A. 1993. Taksonomia roślin i Biosystematyka. PWN. Warszawa.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2009. Botanika. Tom 2 - Systematyka. PWN, Warszawa.

 

 

nauczyciele w kursie mgr Sławomir Nowak
otwórz kurs

Celem kursu jest zapoznanie z metodami manipulacyjnymi stosowanymi w obrębie ośrodkowego układu nerwowego: nieinwazyjnymi technikami neurostymulacji (przezskórna elektrostymulacja nerwów (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation - TENS), przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS), przezczaszkowa bezpośrednia stymulacja prądowa (Transcranial Direct Current Stimulation - tDCS)) jak i głęboką stymulacją mózgu (Deep Brain Stimulation, DBS) – chirurgiczną metodą leczenia, polegającą na implantacji rozrusznika mózgu, który wysyła impulsy elektryczne do określonej części/struktury mózgu. Techniki neuromodulacyjne wykorzystywane są w terapii chorób związanych z zaburzeniami motorycznymi oraz psychiatrycznymi ośrodkowego układu nerwowego (w chorobie Parkinsona, drżeniu samoistnym, dystonii, przewlekłym bólu, syndromie Tourettea, depresji, zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych i wielu innych).


Literatura

Daniel Tarsy “Deep Brain Stimulation in Neurological and Psychiatric Disorders. Current Clinical Neurology” Springer, 2008.

Jamie Talan. “Deep Brain Stimulation: A New Treatment Shows Promise in the Most Difficult Cases” Dana Press, New York, Washington, D.C. 2009.

nauczyciele w kursie mgr karolina plucińska
otwórz kurs Kurs „Technologia informacyjna w edukacji” został przygotowany według wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Zgodnie z tym dokumentem absolwent studiów specjalizacji nauczycielskiej powinien być przygotowany do posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć). Przygotowanie to powinno obejmować wiedzę i umiejętności z następujących zakresów: <br />1. Podstawy posługiwania się terminologią (pojęciami), sprzętem (środkami), oprogramowaniem (narzędziami) i metodami technologii informacyjnej. <br />2. Technologia informacyjna jako składnik warsztatu pracy nauczyciela. <br />3. Rola i wykorzystanie technologii informacyjnej w dziedzinie właściwej dla nauczanego przedmiotu (program Vidshell, Modellus, system Coach, narzędziowe programy edukacyjne - Hot Potatoes) <br />4. Aspekty humanistyczne, etyczno-prawne i społeczne w dostępie i korzystaniu z technologii informacyjnej. <br />Kurs „Technologia informacyjna w edukacji” całkowicie zastępuje zajęcia tradycyjne, w trakcie jego realizacji wykorzystywane są narzędzia zarówno komunikacji asynchronicznej, jak i synchronicznej. <br />
Literatura
Podana w treści kursu. <br />
nauczyciele w kursie dr Anna Kot
otwórz kurs

Technologie informacyjne - kurs uzupełniający


Literatura

Literaturę podaje prowadzący ćwiczenia.

nauczyciele w kursie mgr Martyna Zalewska
dr Adam Żak
otwórz kurs

cdn


Literatura

cdn

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Uzupełnienie kursu z "Technologii informacyjnych" prowadzonego na I roku Biologii i Biologii medycznej, studiów I-go stopnia


Literatura

Literatura zostanie podana przez prowadzącego zajęcia.

nauczyciele w kursie mgr Martyna Zalewska
otwórz kurs

Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych; praca w systemie Windows; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi - Internet Explorer. Posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów). Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel (arkusze, funkcje, tabele, wykresy). Grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej - funkcje programu PowerPoint. Umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem; bezpieczeństwo danych; prawa autorskie.

Kurs zawiera materiały stanowiące uzupełnienie zajęć prowadzonych w salach komputerowych w siedzibie Wydziału. Materiały zostały przygotowane do samodzielnego zapoznania się przez studentów, zaś przedstawione zadania do wykonania przez uczestników kursu.


Literatura

Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom

Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion

Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion

nauczyciele w kursie mgr Alicja Robionek
otwórz kurs

Kurs stanowi uzupełnienie zajęć w sali komputerowej. Zawiera materiały do samodzielnej pracy studentów, w tym instrukcje, ćwiczenia oraz zadania do wykonania.


Literatura

Jak bez problemów przesiąść się z menu w Excel 2003 na wstążki w Excel 2010?  - Interakcyjny podręcznik online

„Komputerowa edycja dokumentów dla inteligentnych” autorstwa prof. Andrzeja Bliklego: Plik

 

nauczyciele w kursie mgr Agata Mieszkowska
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych). Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych; praca w systemie Windows; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi - Internet Explorer. Posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów). Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel (arkusze, funkcje, tabele, wykresy). Grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej - funkcje programu PowerPoint. Umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem; bezpieczeństwo danych; prawa autorskie.

Kurs zawiera materiały stanowiące uzupełnienie zajęć prowadzonych w salach komputerowych w siedzibie Wydziału. Materiały zostały przygotowane do samodzielnego zapoznania się przez studentów, zaś przedstawione zadania do wykonania przez uczestników kursu. 


Literatura

Literatura zostanie podana podczas trwania zajęć w salach komputerowych Wydziału.

nauczyciele w kursie dr Aleksandra Naczk
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych). Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych; praca w systemie Windows; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi - Internet Explorer. Posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów). Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel (arkusze, funkcje, tabele, wykresy). Grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej - funkcje programu PowerPoint. Umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem; bezpieczeństwo danych; prawa autorskie.

Kurs zawiera materiały stanowiące uzupełnienie zajęć prowadzonych w salach komputerowych w siedzibie Wydziału. Materiały zostały przygotowane do samodzielnego zapoznania się przez studentów, zaś przedstawione zadania do wykonania przez uczestników kursu. 


Literatura

Literatura zostanie podana podczas trwania zajęć w salach komputerowych Wydziału.

nauczyciele w kursie dr Aleksandra Naczk
otwórz kurs

Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych; praca w systemie Windows; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi - Internet Explorer. Posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów). Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel (arkusze, funkcje, tabele, wykresy). Grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej - funkcje programu PowerPoint. Umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem; bezpieczeństwo danych; prawa autorskie.

Kurs zawiera materiały stanowiące uzupełnienie zajęć prowadzonych w salach komputerowych w siedzibie Wydziału. Materiały zostały przygotowane do samodzielnego zapoznania się przez studentów, zaś przedstawione zadania do wykonania przez uczestników kursu.


Literatura

Literatura zostanie podana podczas trwania zajęć w salach komputerowych Wydziału.

nauczyciele w kursie mgr Alicja Robionek
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia osiągnięć technologii informacyjnych w biologii molekularnej. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi - Internet Explorer; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; Posługiwania się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych. Umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem. Bezpieczeństwo danych. Prawa autorskie. Umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet, przeszukiwania baz danych biologicznych. Umiejętność tworzenia i formatowania tekstów. Umiejętność pracy z arkuszem kalkulacyjnym i tworzenie wykresów. Umiejętność wykorzystania narzędzi multimedialnych do tworzenia prezentacji


Literatura

Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom
Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion
Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion


nauczyciele w kursie dr Beata Guzow-Krzemińska
otwórz kurs
nauczyciele w kursie mgr Monika Majewska
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego


nauczyciele w kursie mgr Katarzyna Stępniewska
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego

nauczyciele w kursie dr Aleksandra Naczk
mgr Katarzyna Stępniewska
otwórz kurs

Kurs jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu Technologie Informacyjne. Zawiera materiały do samodzielnej pracy studenta.


Literatura

Literatura zostanie podana na zajęciach.

nauczyciele w kursie dr Magdalena Miklaszewska
otwórz kurs Zadania dodatkowe na ocene w ramach przedmiotu Technologie Informacyjne
Literatura

brak

nauczyciele w kursie dr Krzysztof Grabski
otwórz kurs

Kurs tymczasowy


Literatura

Kurs

nauczyciele w kursie dr Beata Guzow-Krzemińska
otwórz kurs

Uzupełnienie kursu z "Technologii informacyjnych" prowadzonego na I roku Biologii, studiów I-go stopnia


Literatura

Literatura zostanie podana przez prowadzącego zajęcia.

nauczyciele w kursie dr Agnieszka Baścik-Remisiewicz
otwórz kurs

Kurs w formie wykładów oraz ćwiczeń adresowany do studentów II roku MSU kierunku "KRYMINOLOGIA" - studia STACJONARNE


Literatura

Literatura źródłowa będzie podana podczas zajęć.

nauczyciele w kursie dr Anna-Karina Kaczorowska
otwórz kurs

Kurs dla studentów Kryminologii , tryb zaoczny


Literatura

Podana w trakcie zajęć

nauczyciele w kursie dr Anna-Karina Kaczorowska
otwórz kurs

Kurs zawiera materiały uzupełniające dla Studentów uczestniczących w zajęciach z przedmiotu "Technologie Informacyjne" oraz zadania do samodzielnego wykonania przrez Studentów.


Literatura

Literatura zostanie podana podczas zajęć prowadzonych w sali komputerowej.

nauczyciele w kursie dr hab. Anna Aksmann
otwórz kurs

Uzupełnienie kursu TIwE dla kierunku biologia WB


Literatura

Brak.

nauczyciele w kursie dr Anna Kot
otwórz kurs

Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: zasady BHP i ergonomia pracy przy komputerze; wprowadzenie do baz danych; pozyskiwanie i
przetwarzanie informacji biologicznych z wykorzystaniem baz danych biologicznych i biomedycznych - sekwencji nukleotydowych i
aminokwasowych, struktur cząsteczek biologicznych, literatury; wprowadzenie do metod analizy sekwencji; przegląd podstawowych narzędzi
bioinformatycznych: odczyt i analiza chromatogramów, porównywanie sekwencji, projektowanie starterów, porządkowanie sekwencji, analiza
filogenetyczna, wyszukiwanie i wizualizacja struktur trzeciorzędowych cząsteczek biologicznych; klonowanie in silico.


Literatura

Wykaz literatury podstawowej:

• Baxevanis A.D., Ouellette B.F. (red.) (2005) Bioinformatyka - podręcznik do analizy genów i białek. PWN, ISBN 83-01-14211-1
• Paul G. Higgs, Teresa K. Attwood (2008) Bioinformatyka i ewolucja molekularna. PWN, ISBN: 978-83-01-15494-3
• Autorskie instrukcje do ćwiczeń.
Wykaz literatury uzupełniającej
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=handbook.TOC&depth=2
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/staff/tao/URLAPI/
• http://www.clustal.org/
• http://www.rasmol.org/software/RasMol_Latest_Manual.html
• Literatura dodatkowa podawana na bieżąco

 

nauczyciele w kursie dr Beata Guzow-Krzemińska
otwórz kurs

 Kurs obejmuje wykłady oraz zajęcia laboratoryjne poświecone zagrożeniom związanym z bioterroryzmem oraz metodom przeciwidziałania jego skutkom.


Literatura

 Podana podczas wykładu

nauczyciele w kursie dr Anna-Karina Kaczorowska

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.