Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs  ---
Literatura
--- 
nauczyciele w kursie dr joanna próchniak
otwórz kurs --- 
Literatura
--- 
nauczyciele w kursie dr joanna próchniak
otwórz kurs --- 
Literatura
--- 
nauczyciele w kursie dr joanna próchniak
otwórz kurs --- 
Literatura
--- 
nauczyciele w kursie dr joanna próchniak
otwórz kurs --- 
Literatura
--- 
nauczyciele w kursie dr joanna próchniak
otwórz kurs --- 
Literatura
--- 
nauczyciele w kursie dr joanna próchniak
otwórz kurs -- 
Literatura
 --
nauczyciele w kursie dr joanna próchniak
otwórz kurs  
Literatura
 
nauczyciele w kursie dr joanna próchniak
otwórz kurs

Przedmiot dla specjalności Aplikacje informatyczne w biznesie.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Jorgensen A., Ball B., Wort S., LoForte R., Knight B., Professional Microsoft SQL Server 2014 Administration, Wiley, 2014

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Thomas O., Ward P., Taylor B., Egzamin 70-462: Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server 2012. Training Kit, Microsoft, 2012

B. Literatura uzupełniająca

 • Mistry S., Microsoft SQL Server 2012. Management and Adminsitration, Pearson, 2013

nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

Dotyczy algorytmów i struktur danych.


Literatura

~~Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Stein C., Introduction to Algorithms, 3rd Edition, MIT, 2009
Materiały z wykładów
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Wirth N., Algorytmy i struktury danych=programy, WNT, 2006
B. Literatura uzupełniająca
Sedgewick R., Bundle of Algorithms in Java, Third Edition, Parts 1-5: Fundamentals, Data Structures, Sorting, Searching, and Graph Algorithms (3rd Edition), Addison-Wesley Professional, 2003
Sedgewick R., Wayne K., Algorithms (4th Edition), Addison Wesley, 2011
Karumanchi N., Data Structures and Algorithms Made Easy in Java: Data Structure and Algorithmic Puzzles, Second Edition.,  CreateSpace Independent Publishing Platform, 2011
Shaffer C.A., Data Structures and Algorithm Analysis in Java, Third Edition, Dover Books on Computer Science, 2011

nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

Rodzaje źródeł danych OLAP i ich zastosowanie w MS Excel.
Podłączanie źródła danych OLAP.
Raportowanie OLAP przy wykorzystaniu tabel przestawnych.
Zastosowanie Microsoft PowerPivot.
Microsoft Query.
Importowanie danych zewnętrznych do kostki OLAP.
Wizualizacja danych – tworzenie wykresów oraz interaktywnych tabel.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Alexander M., Decker J., Wehbe B., Microsoft Business Intelligence Tools for Excel Analysts, Wiley, New York, 2014

Materiały zamieszczone na Portalu Edukacyjnym UG: http://pe.ug.edu.pl.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Kimball R., Ross M., The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, Wiley, New York, 2013

B. Literatura uzupełniająca

Tennick A., (2010) Practical PowerPivot & DAX Formulas for Excel 2010, McGraw-Hill Osborne Media

nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka
otwórz kurs

Podstawowe pojęcia analizy fundamentalnej i jej związek z analizą techniczną, analizą portfela papierów wartościowych, mikroekonomią i makroekonomią. Źródła danych dla analizy fundamentalnej. Etapy analizy fundamentalnej: analiza makroekonomiczna, analiza sektorowa, analiza sytuacyjna, analiza finansowa, wycena. Wykorzystanie metody CAR na analizy zdarzeń. Metody wyceny wartości firmy.


Literatura

Wykaz literatury podstawowej:

1. Gurgul H., Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006
2. Ritchie J.C., Analiza fundamentalna. WIG-Press, Warszawa 1997
3. Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych. PWE Warszawa 2002

Wykaz literatury uzupełniającej:

1. Haugen R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG Press, Warszawa1996
2. Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG Press, Warszawa1998

nauczyciele w kursie dr hab. Anna Zamojska
otwórz kurs

Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji


Literatura

Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji

nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Kurs wspomagający laboratorium "Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji".

Zazwartość merytoryczna kursu znajduje się w załączonym pliku PowerPoint.


Literatura
Literuta wymagana:
•Norma ISO/IEC 27005, Information technology – Security techniques – Information security risk management, International Organization for Standardization)
•Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, Internetowy System Aktów Prawnych  http://isip.sejm.gov.pl/,
 
Literatura uzupełniająca:
•Normy serii ISO 27000 - Information technology – Security techniques, International Organization for Standardization
•Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, Internetowy System Aktów Prawnych  http://isip.sejm.gov.pl
•Strona internetowa Generalnego Inspektora Danych Osobowych, http://www.giodo.gov.pl/
nauczyciele w kursie paweł chojnowski
otwórz kurs

Android


Literatura

Android

nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Kurs dla wykładu do przedmiotu Aplikacje Informatyczne w Biznesie


Literatura
Podręcznik akademicki: S.Wrycza (redakcja) „Informatyka Ekonomiczna”, PWE, 2010: Rozdział I, Rozdział III, Rozdział XIX
nauczyciele w kursie prof. zw. dr hab Stanisław Wrycza
otwórz kurs

Przedmiot dla specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Mehta B., REST. Najlepsze praktyki i wzorce w języku Java, Helion, 2015

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Horstmann C.S., Cornell G., Java. Techniki zaawansowane. Wydanie IX, Helion 2013

B. Literatura uzupełniająca

 • Roman E., Ambler S.W., Jewell T., Enterprise JavaBeans, 2003

nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs
 • Poznanie zagadnień pozwalających programować w HTML5, CSS3 i JavaScript dla przygotowania lub adaptacji serwisów internetowych dla urządzeń mobilnych.
 • Nabycie umiejętności z zakresu logiki programowania oraz tworzenia interfejsu użytkownika w technologiach HTML5, CSS3 i JavaScript automatyzujących dopasowanie wyglądu witryny do specyfiki urządzenia.

Literatura
 1. Wprowadzenie do projektowania adaptacyjnego interfejsu użytkownika.
 2. Testowanie responsywności witryny.
 3. Stosowanie płynnych layoutów.
 4. Frameworki wspierające projektowanie adaptacyjnych interfejsów użytkownika.
 5. Adaptowanie istniejących witryn w zakresie responsywności.
 6. Optymalizacja witryny w zakresie responsywności.
nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs

Architektura korporacyjna IT


Literatura

Podana w trakcie wykładu

nauczyciele w kursie dr inż. Bartłomiej Gawin
otwórz kurs Kurs przygotowuje do egzaminu zewnętrznego na auditora wewnętrznego ISO 9001
Obejmuje następujące tematy:
Wymagania normy ISO 9001
Wymagania normy ISO 19011
Zadania i rola auditora
Przebieg i planowanie auditu, procedura auditu, pytania auditowe
Symulacje auditowe

Literatura
Podana na wykładzie.
nauczyciele w kursie dr maria richert
otwórz kurs ... 
Literatura
. 
nauczyciele w kursie dr inż. Ewa Malinowska
otwórz kurs

Kurs przygotowuje do egzaminu zewnętrznego na auditora wewnętrznego ISO 9001. Obejmuje następujące tematy:

Wymagania normy ISO 9001
Wymagania normy ISO 19011
Zadania i rola auditora
Przebieg i planowanie auditu, procedura auditu, pytania auditowe
Symulacje auditowe.


Literatura

Zgodnie z listą podaną na wykładzie

nauczyciele w kursie prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
otwórz kurs &nbsp;Wykład obejmuje nast. tematy:<br />Norma ISO 9001<br />Norma ISO 19011<br />Wymagania wspomnianych norm<br />Przewodnik ISO n.t SZJ
Literatura
&nbsp;Podana na wykładzie i na ćwiczeniach
nauczyciele w kursie prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
otwórz kurs

Kursu stanowi przygotowanie do egzaminu zewnętrznego auditora wewnętrznego ISO 14001. Tematyka kursu:
1. Wymagania normy ISO 14001
2. Wymagania normy ISO 19011
3. Audit (m.in. rodzaje auditów, specyfika auditu SZŚ, zasady auditowania, działania auditowe i poauditowe, kompetencje auditorów wewnętrznych)
4. Polityka środowiskowa - omówienie, przykłady
5. Aspekty środowiskowe
6. Symulacje auditowe - ćwiczenia praktyczne


Literatura

Podana na wykładzie

nauczyciele w kursie dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
otwórz kurs

Audyt informatyczny


Literatura

Wykaz literatury

 • Marian Molski, Małgorzata Łacheta, Przewodnik audytora systemów informatycznych, Helion
 • Mirosław. Forystek,  Audyt informatyczny, "InfoAudit"
 • CISA Review Manual 2013, ISACA

   

B. Literatura uzupełniająca

 • IT Auditing: Using Controls to Protect Information Assets, Second Edition, McGraw-Hill Professional
 • Core Concepts of Information Technology Auditing, John Wiley & Sons
 • Information Technology Control and Audit, Third Edition, Auerbach Publications
nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Kurs dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych


Literatura

ok

nauczyciele w kursie dr Adam Barembruch
otwórz kurs Płatności, oszczędzanie w bankach, kredytowanie, kanały dystrybucji
Literatura

nauczyciele w kursie dr błażej lepczyński
otwórz kurs &nbsp;Bankowość detaliczna i hipoteczna
Literatura
&nbsp;
nauczyciele w kursie dr błażej lepczyński
otwórz kurs  
Literatura
 
nauczyciele w kursie dr błażej lepczyński
otwórz kurs Bankowość II 
Literatura
 
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Bazy danych


Literatura

Bazy danych

nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs
Literatura
nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs - rodzaj zajęć: laboratorium


Literatura
1. Matosek W., Język SQL w bazie danych Oracle 10g, Wydawnictwo UG, Sopot, 2010
2. Yourdon E., Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996
3. Dokumentacja do bazy danych Oracle 11g

nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

Bezpieczeństwo serwisów internetowych


Literatura

Bezpieczeństwo serwisów internetowych

nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Laboratorium: 15h


Literatura

Literatura podstawowa
Prasad P., Testy penetracyjne nowoczesnych serwisów. Kompendium inżynierów bezpieczeństwa, Helion 2017


Literatura uzupełniająca
Ross J., Bezpieczne programowanie. Aplikacje hakeroodporne., Helion 2012
Weidman G., Bezpieczny system w praktyce. Wyższa szkoła hackingu i testy penetracyjne, Helion 015

nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

Big Data w Biznesie, AiB, MSU


Literatura

Bibliografia

Mayer-Schonberger, V., Cukier, K., (2013) Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think, Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourt

Glass,  R., Callahan, S., (2015) The Big Data-Driven Business: How to Use Big Data to Win Customers, Beat Competitors, and Boost Profits, John Wiley & Sons

Dokumentacja Apache Hadoop oraz Spark: http://hadoop.apache.org, http://spark.apache.org; Python: http://python.org

 

nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

Overview of Big Data Analytics

Types of data in Big Data Analytics

Internet Marketing – finding value in data and the quality of Big Data

Data Mining, Text Mining, Web Mining and Machine Learning Tools

Big Data ecosystem

Practical aspects of Big Data implementation

Case studies

 


Literatura

Mandatory

Mayer-Schonberger, V., Cukier, K., (2013) Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think, Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourt

Additional

Glass,  R., Callahan, S., (2015) The Big Data-Driven Business: How to Use Big Data to Win Customers, Beat Competitors, and Boost Profits, John Wiley & Sons
Documentation of Apache Hadoop: http://hadoop.apache.org
Big Data University courses: http://bigdatauniversity.com/

nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

Czy chcesz w innowacyjny sposób dowiedzieć się, jak prowadzić firmę?

Czy już myślisz, co będziesz robił po zakończeniu studiów?

Czy chcesz uzyskać certyfikat, który zwiększy twoje szanse na rynku pracy?

Czy chcesz zdobywać nową wiedzę i umiejętności wykorzystując nowoczesne narzędzia?

Czy chcesz uczyć się według wzorców stosowanych na najlepszych europejskich
i amerykańskich uczelniach?

 

 

Ten kurs zawiera stosowną wiedzę!


Literatura

Brak.

nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs

Cloud Computing w aplikacjach mobilnych dla platformy Android


Literatura

Cloud Computing w aplikacjach mobilnych dla platformy Android

nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs Kur formie konkursu - nagroda Szkolenie na Six Sigma Black
Literatura
Podana na 1 wykładzie&nbsp; i na PE
nauczyciele w kursie prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
otwórz kurs

The course discusses selected applications of up-to-date ICT technologies, methods and tools technologies, with emphasis on safety, security and privacy features


Literatura

Sandy Pentland (2014).  Social Physics: How Good the Ideas Spread – the Lessons from
New Science.   Brunswick: Scribe Publications Pty Ltd.
Stephen Wickler (2013). Cellular Convergence and the Death of Privacy, Oxford:
Oxford University Press in August 2013.
S.B. Wicker and D.E. Schrader, "Privacy-Aware Design Principles for Information
Networks," Proceedings of the IEEE, vol.99, no.2, pp. 330, Jan. 2011,  available
from http://www.ieseg-databasemarketing.com/about-database-marketing/ 

nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
Paweł Wolski
prof. zw. dr hab Stanisław Wrycza
Jože Zupančič
otwórz kurs  After this lecture the student should know the basic principles of finance management in company, be able to choose and estimate the accessible methods of financing of the company. Student will be able to check the cost of capital.
Literatura
 Inside the course
nauczyciele w kursie dr krzysztof szczepaniak
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Dorota Buchnowska
otwórz kurs  
Literatura
 
nauczyciele w kursie mgr arkadiusz kozłowski
otwórz kurs

...


Literatura

.

nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs Kurs podnoszenie umiejętności zawodowych studentów kierunku Informatyka i Ekonometria z zakresu technologi: <br />- Systemów operacyjnych <br />- Programowania<br />- Baz danych
Literatura
Materiały e-learningowe IT Academy.
nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs niezbędne informacje dotyczące realizowane przedmiotu
Literatura
w pliku
nauczyciele w kursie mgr Paulina Nogal-Meger
otwórz kurs

Kurs dla studentów specjalności AiB


Literatura

Lech P. (2007) Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych, WUG, Gdańsk 2007
Dudycz H, Dyczkowski M., Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006

nauczyciele w kursie dr Dorota Buchnowska
otwórz kurs Kurs obejmuje ekonomiczne zagadnienia turystyki.
Literatura
<div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.38in;text-indent:-.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:24.0pt;"><span style="color:#3333cc;font-family:Wingdings;">n</span></span><span style="font-family:Tahoma;">Ekonomika turystyki, pod red. A. Panasiuka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.</span><span style="font-size:24pt;font-family:Tahoma;font-style:italic;"> </span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.38in;text-indent:-.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:24.0pt;"><span style="color:#3333cc;font-family:Wingdings;">n</span></span><span style="font-family:Tahoma;font-style:italic;">Gospodarka turystyczna, </span><span style="font-family:Tahoma;">pod red. A. Panasiuka, WN PWN, Warszawa 2008.</span><span style="font-size:24pt;font-family:Tahoma;font-style:italic;"> </span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.38in;text-indent:-.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:24.0pt;"><span style="color:#3333cc;font-family:Wingdings;">n</span></span><span style="font-family:Tahoma;font-style:italic;">Kompendium wiedzy o turystyce</span><span style="font-family:Tahoma;">, pod red. G. Gołembskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2009.</span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.38in;text-indent:-.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:24.0pt;"><span style="color:#3333cc;font-family:Wingdings;">n</span></span><span style="font-family:Tahoma;">J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, </span><span style="font-family:Tahoma;font-style:italic;">Produkt turystyczny</span><span style="font-family:Tahoma;">, PWE, Warszawa 2010.</span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.38in;text-indent:-.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:24.0pt;"><span style="color:#3333cc;font-family:Wingdings;">n</span></span><span style="font-family:Tahoma;">W.W. Gaworecki, </span><span style="font-family:Tahoma;font-style:italic;">Turystyka</span><span style="font-family:Tahoma;">, PWE, Warszawa 2010.</span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.38in;text-indent:-.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:24.0pt;"><span style="color:#3333cc;font-family:Wingdings;">n</span></span><span style="font-family:Tahoma;">B. J. Dąbrowska, Turystyka międzynarodowa, PWE, Warszawa 2011</span></div><br />
nauczyciele w kursie dr mariola łuczak
otwórz kurs

to be updated


Literatura

to be updated

nauczyciele w kursie Marite Kirikova
otwórz kurs

to be updated...


Literatura

to be updated...

nauczyciele w kursie prof. Marite Kirikova
Anna Studzińska
prof. zw. dr hab Stanisław Wrycza
otwórz kurs

The course presents approaches to requirements engineering. Students learn to identify and design enterprise/business architectures and specify requirements for organizational information systems viewing people and computer systems as nodes of information processing. Acquired knowledge is beneficial not only for requirements identification for information and communication technology solutions; it is applicable also for the design of products and services in general. Main topics of the course: Requirements acquisition, amalgamation, and modeling; Enterprise modeling; Enterprise architecture; Requirements Engineering approaches (different perspectives); and Requirements management.


Literatura

Volere requirements resources http://www.volere.co.uk/

EKD User guide https://people.dsv.su.se/~js/ekd_user_guide.html

Archimate 3.0 specification http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/

 

 

 

nauczyciele w kursie prof. Marite Kirikova
Anna Studzińska
prof. zw. dr hab Stanisław Wrycza
otwórz kurs

ERP w finansach ćwiczenianauczyciele w kursie dr Anna Lenart
otwórz kurs

ćwiczenia z modułu HCM w systemie SAP ERP


Literatura

materiały SAP

nauczyciele w kursie dr Dorota Buchnowska
otwórz kurs
 1. Types, phases and stages of investment
  1. Definition and classification of investment projects
  2. Main stages of formulation of an investment project
  3. General steps in the analysis of investment project
 2. Parameters in the basic financial and economic analysis of investment
  1. Enumeration
  2. Characterization
  3. Main expenditures and cost of investment
 3. Time value of money
  1. Present Value – PV
  2. Future Value – FV
  3. Compound interest
  4. Discounting rate
 4. Main elements of investment project feasibility study
 5. Investment project life cycle
 6. Financial analysis and investment appraisal
  1. Free Cash Flow for Firm
  2. Free Cash Flow to Equity
  3. Criteria for evaluation and selection of investment projects
  4. Assessment at current prices and constant prices
 7. Project financing
  1. Structure of capital
  2. Cost of capital
Weighted Average Cost of Capital – discounted rate 
Literatura
 1. W. Behrens, P.M. Hawranek, Manual for the Preparation of Industrial. FeasibilityStudies, UNIDO Publication, 1991
 2. E. F. Brigham and M. C. Ehrhardt, Financial Management: Theory and Practice, 2004
 3. R. Brealey, S. Myers, F. Allen, Principles of Corporate Finance, 1997
 4. G. Arnold: Corporate financial management, Prentice Hall, 2005
nauczyciele w kursie dr krzysztof szczepaniak
otwórz kursnauczyciele w kursie dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka
otwórz kurs

Finanse przedsiębiorstw II - wykład 10h, studia niestacjonarnenauczyciele w kursie dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka
otwórz kurs

Finanse przedsiębiorstw II - wykład, gr.: S41-01, S41-05, S41-11, S41-15, S41-16, sem. zim. 2017/18


Literatura

Literatura podstawowa:

J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw- podstawy teorii. PWN, Warszawa 1998
M. Dynus, B. Kłosowska, P. Prewysz-Kwinto, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wyd. TNOiK Toruń 2006
A.Cwynar, W. Cwynar, Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe. Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa-
Rzeszów 2007
P. Karpuś [red.], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wyd. UMC-S, Lublin 2006
R. Machała, Zarządzanie finansami i wycena firmy. Wyd. Unimex , Wrocław 2008
E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami. T.1-3. PWE, Warszawa 1996


B. Literatura uzupełniająca

A. Damodaran, Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wyd. Onepress, Warszawa 2007
Z. Fedorowicz, Finanse przedsiębiorstwa. Poltext, Warszawa 1999
P. Karpuś [red.], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wyd. UMC-S, Lublin 2006
S. Kasiewicz, Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym. Wyd. SGH, Warszawa 2005
M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1997
J. Ostaszewski, T. Cicirko, Finanse spółki akcyjnej. Wyd. Difin, Warszawa 2006
D.J. Leahigh, Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 1999

nauczyciele w kursie dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka
otwórz kurs

Kurs zawierający materiały wspomagające wykład oraz ćwiczenia.


Literatura
 1. M. Dynus, B. Kłosowska, P. Prewysz-Kwinto, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Wyd. TNOiK Toruń 2006
 2. P. Karpuś [red.], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wyd. UMC-S, Lublin 2006
 3. R. Machała, Zarządzanie finansami i wycena firmy. Wyd. Unimex , Wrocław 2008
 4. S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan: Finanse Przedsiębiorstw; Wyd. ABC Warszawa 1999
 5. A. Bielawska: Nowoczesne zarządzanie finansami Przedsiębiorstw; Wyd. CH Beck Warszawa 2009
 6. A. Cwynar, W.Cwynar: Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe; Wyd. WSIiZ w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów 2007
 7. B. Pomykalska, P. Pomykalski: Analiza finansowa przedsiębiorstwa; Wyd. PWN Warszawa 2007
 8. J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw- podstawy teorii. PWN, Warszawa 1998
 9. E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami. T.1-3. PWE, Warszawa 1996
nauczyciele w kursie dr Anna Golec
dr Ewelina Sokołowska
otwórz kurs

Kurs wspierający zajęcia u dr Anny Golec. Zawartośc obejmuje materiał do samodzielnego studiowania oraz zadania dodatkowe.


Literatura
 1. M. Dynus, B. Kłosowska, P. Prewysz-Kwinto, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Wyd. TNOiK Toruń 2006
 2. P. Karpuś [red.], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wyd. UMC-S, Lublin 2006
 3. R. Machała, Zarządzanie finansami i wycena firmy. Wyd. Unimex , Wrocław 2008
 4. S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan: Finanse Przedsiębiorstw; Wyd. ABC Warszawa 1999
 5. A. Bielawska: Nowoczesne zarządzanie finansami Przedsiębiorstw; Wyd. CH Beck Warszawa 2009
 6. A. Cwynar, W.Cwynar: Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe; Wyd. WSIiZ w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów 2007
 7. B. Pomykalska, P. Pomykalski: Analiza finansowa przedsiębiorstwa; Wyd. PWN Warszawa 2007
 8. J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw- podstawy teorii. PWN, Warszawa 1998
 9. E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami. T.1-3. PWE, Warszawa 1996

Dla chcących pogłębić swoją wiedzę ponad minima programowe:

 1. A. Damodaran, Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wyd. Onepress, Warszawa 2007
 2. T. Famulska, J. Nowakowski (red.): Kontrowersje wokół finansów ; Difin Warszawa 2011 (cz. III)
 3. M. Panfil (red.): Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków; Difin Warszawa 2011
nauczyciele w kursie dr Anna Golec
otwórz kurs zagadnienia i materiały dla studentów realizujących przedmiot
Literatura
w konspekcie
nauczyciele w kursie mgr Paulina Nogal-Meger
otwórz kurs

The course concerns the basic issues of requirements engineering


Literatura

The literature sources are given inside the course

nauczyciele w kursie mgr Łukasz Czyżewski
Marite Kirikova
otwórz kurs

Place description here.


Literatura

Place literature here.

nauczyciele w kursie Marite Kirikova
prof. zw. dr hab Stanisław Wrycza
otwórz kurs

Kurs w języku angielskim poruszający aspekty prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem kwestii ekologicznych. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat zmniejszania negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Przedmiot obejmuje również tematykę zarządzania środowiskowego w organizacji z uwzględnieniem tła międzynarodowej problematyki ekonomicznej i ekologicznej. Przedmiot fakultatywny.


Literatura

Podana na wykładzie.

nauczyciele w kursie dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
otwórz kurs

Kurs dla studentów specjalności Aplikacje informatyczne w biznesie.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Kimball R., Ross M., The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, John Wiley & Sons, 2013

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Inmon W., Building the Data Warehouse. Fourth edition., John Wiley & Sons, New York 2005

B. Literatura uzupełniająca

 • Todman C., Projektowanie hurtowni danych, zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), WNT, Warszawa 2003
nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs
 • Miejsce hurtowni danych w systemach klasy Business Intelligence. Podstawy teoretyczne i zdefiniowanie problemu.
 • Tworzenie wielowymiarowych kostek danych. Technologia przechowywania i analiz danych typu MOLAP, ROLAP i HOLAP.
 • Projektowanie procesu ETL - ekstrakcja, transformacja, ładowanie. Zasilanie kostek wielowymiarowych danymi oraz przeglądanie danych.
 • Narzędzia informatyczne do tworzenia, przetwarzania oraz zarządzania zbiorami danych (rodzaje dostępnego oprogramowania, koszty. Narzędzia ekosystemu Apache Hadoop. Narzędzia analityczne wspierające Apache Spark: Jupyter Notebooks, Zeppelin Notebooks, RStudio IDE.
 • Bazy NoSQL i hurtownia danych Apache Hive. Struktura zbiorów danych HDFS. Algorytmy MapReduce oraz wyrażenia regularne.
 • Wymagania techniczne i sprzętowe do gromadzenia dużych zbiorów danych (sprzęt, serwery, łącza, systemy backup, planowanie i kosztorysy).
 • Rynek usług informatycznych związanych z Big Data (rodzaje świadczonych usług oraz koszty).

Literatura

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Kimball R., Ross M., The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, John Wiley & Sons, 2013

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Inmon W., Building the Data Warehouse. Fourth edition., John Wiley & Sons, New York 2005
 • Glass, R., Callahan, S., (2015) The Big Data-Driven Business: How to Use Big Data to Win Customers, Beat Competitors, and Boost Profits, John Wiley & Sons

B. Literatura uzupełniająca

 • Todman C., Projektowanie hurtowni danych, zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), WNT, Warszawa 2003
 • Dokumentacja Apache Hadoop: http://hadoop.apache.org

Kursy Big Data University: http://bigdatauniversity.com/

nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursie Dvijesh Shastri
otwórz kurs

Kurs dla studentów I roku specjalności AiB studiów magisterskich


Literatura

1.Wrycza S. (red.), Informatyka Ekonomiczna, PWE, Warszawa 2010

nauczyciele w kursie dr Dorota Buchnowska
otwórz kurs

kurs dla studentów specjalności AiB - II stopień, II rok


Literatura

Kaczorowska A. (red.), E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.

Szewczyk A. (red.), Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007

Bal-Domańska B., Salus A. (red.), Wstęp do e-administracji. E-obieg dokumentów w administracji publicznej z wykorzystaniem el-Dok-Systemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010

Mikulski K., Technoliogia informacyjna w i dla administracji, Wydawnicwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2008

Gałach A., Krajowe ramy interoperacyjności. Systemy informatyczne w administracji publicznej, Beck InfoBiznes, Warszawa 2015

 

nauczyciele w kursie dr Dorota Buchnowska
otwórz kurs

Internet Rzeczy


Literatura

Internet Rzeczy

nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Open source as an alternative for business applications

Security in Linux filesystem

Securing the business files and databases in Linux

VPN - teleworking issues and safety

Business packages - Linux office applications

Linux management in business
 


Literatura

Documentation of Linux Debian systems https://www.debian.org/doc
Petersen R., Linux: The Complete Reference, Sixth Edition, 2007
Nemeth E., Snyder G., Hein T.R., Whaley B., Unix and Linux System Administration Handbook, 2010
Shotts W.E., The Linux Command Line: A Complete Introduction 1st Edition, 2013

nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

Cele przedmiotu

 • zapoznanie studentów ze wsparciem informatycznym w zakresie planowania, harmonogramowania i raportowania prac w projekcie
 • opanowanie umiejętności w zakresie wykorzystywania podstawowych i zaawansowanych funkcjonalności oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami na przykładzie środowiska MS Project
 • wprowadzenie do środowiska narzędziowego w zakresie modelowania procesów biznesowych w oparciu o notację BPMN

Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Dryl M.; Zarządzanie projektami informatycznymi (w:) Wrycza S. (red); Informatyka Ekonomiczna. Podręcznik Akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010
 • Gawin B., Marcinkowski B; Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce, Helion, Gliwice 2013
 • Materiały udostępnione na Portalu Edukacyjnym UG

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Zdalne materiały kursowe Microsoft Project 2013 Essentials

B. Literatura uzupełniająca

 • Wilczewski S.; MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów, Helion, Gliwice 2014
 • Kopczewski M.; Praktyczne lekcje zarządzania projektami, Helion, Gliwice 2013
nauczyciele w kursie dr Bartosz Marcinkowski
otwórz kurs

Inżynieria oprogramowania


Literatura

Inżynieria oprogramowania

nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Inżynieria oprogramowania


Literatura

Podana na wykładzie

nauczyciele w kursie dr inż. Bartłomiej Gawin
otwórz kurs

Inżynieria oprogramowania - AiB


Literatura

Inżynieria oprogramowania - AiB

nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Inżynieria oprogramowania - ćwiczenia


Literatura

Inżynieria oprogramowania - ćwiczenia

nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs Kurs zawiera podstawowe informacje na temat zasad pisania pracy dyplomowej
Literatura
Wg wskazan prowadzącego
nauczyciele w kursie prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
otwórz kurs

Pojęcie usługi, jakości usługi. Zarządzanie jakością usług. Rola klienta wewnętrznego i zewnętrznego w zarządzaniu jakością usług. Pomiar satysfakcji klienta - metody.


Literatura

x

nauczyciele w kursie dr inż. Ewa Malinowska
otwórz kurs  Jakość usług
Literatura
 Podana na wykładzie
nauczyciele w kursie dr maria richert
otwórz kurs

Tematyka przedmiotu
Język T-SQL: typy danych, deklaracja zmiennych, operatory, instrukcje warunkowe, pętle, tworzenie własnych procedur i funkcji.
Baza MS SQL Server: przegląd wbudowanych funkcji – numeryczne, tekstowe, formatowania daty oraz transponowania tabel.
Zarządzanie serwerem MS SQL Server – zarządzanie użytkownikami, zakładanie baz danych, nadawanie uprawnień.
Wyzwalacze oraz usługi Reporting Services – tworzenie raportów i zestawień zbiorczych na danych.
Optymalizacja zapytań i harmonogramowanie pracy w MS SQL Server – skrypty automatyzujące pracę systemu.
Pobieranie metadanych oraz poprawa wydajności MS SQL Server.


Literatura

A. Literatura podstawowa
A.1. wykorzystywana podczas zajęć:
Brust A., Lobel L.G., Programming Microsoft SQL Server 2012 (Developer Reference), OReilly, 2012
Materiały zamieszczone na Portalu Edukacyjnym UG: http://pe.ug.edu.pl.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:
Dokumentacja Transact-SQL Reference (Transact-SQL), http://msdn.microsoft.com
Ben-Gan I., Microsoft SQL Server 2008 od środka: Zapytania w języku T-SQL, Microsoft Press, 2010
B. Literatura uzupełniająca
Mendrala D., Potasiński P., Szeliga M., Widera D., Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie, Helion, Gliwice 2009

nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs

 Kurs obejmuje praktyczne zajęcia z wykorzystaniem narzedzi Kaizen w przedsiebiorstwie - praca w grupach projektowych, rozwiązywanie zadań na podstawie case study, prezentacje wyników. 


Literatura

 Podana na wykładzie

nauczyciele w kursie dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
otwórz kurs Kurs obejmuje problemy narzędzi marketingu turystycznego: produktu oraz jego promocji.
Literatura
<p><span style="font-size:small;"></span></p><p><span style="font-size:small;"></span></p><p><span style="font-size:small;"></span></p><p><span style="font-size:small;"></span></p><p><span style="font-size:small;"></span></p><p><span style="font-size:small;"></span></p><p><span style="font-size:small;"><strong>Produkt:</strong><br /></span></p><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-family:Tahoma;font-style:italic;color:#000000;">Marketing usług turystycznych</span><span style="font-family:Tahoma;color:#000000;">, pod red. D. Dutkiewicz, ALMAMER WSE, Warszawa 2007.</span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-family:Tahoma;color:#000000;">T. Chudoba, Marketing w turystyce, CEDEWU, Warszawa 2008.</span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-family:Tahoma;color:#000000;">A. Pawlicz, Promocja produktu turystycznego, Difin, Warszawa 2008.</span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-family:Tahoma;color:#000000;">A. Oleksiuk, </span><span style="font-family:Tahoma;font-style:italic;color:#000000;">Marketing usług turystycznych</span><span style="font-family:Tahoma;color:#000000;">, Difin, Warszawa 2009.</span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-family:Tahoma;color:#000000;">J. Kaczmarek , A. Stasiak , B. Wło</span><span style="font-family:Tahoma;color:#000000;">darczyk, </span><span style="font-family:Tahoma;font-style:italic;color:#000000;">Produkt turystyczny, </span><span style="font-family:Tahoma;color:#000000;">PWE, Warszawa 2010. </span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-family:Tahoma;font-size:small;color:#000000;">A. E. Szczepanowski, <em>Markowe produkty turystyczne</em>, PWE, Warszawa 2012</span><span style="font-size:20.0pt;font-family:Tahoma;color:white;text-shadow:auto;language:en-US;"> </span></div><p><span style="font-size:small;"><br /></span><span style="font-size:small;"><strong>Promocja:</strong></span><span style="font-size:small;"><br /></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">Z. Kruczek, B. Walas, </span><em><span style="font-size:small;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">Promocja i informacja turystyczna</span></em><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">, Proksenia, Kraków 2004</span></span><span style="font-size:small;text-align:justify;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">Wiktor J. W.</span><em><span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, </span></em><span style="font-size:small;text-align:justify;"><span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaa 2005.</span></span><em><span style="font-size:small;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">Komunikowanie się w marketingu</span></em><span style="text-align:justify;font-size:small;"><span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">, pod red. H. Mruka, PWE, Warszawa 2004.</span></span><span style="font-size:small;text-align:justify;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">Rydel M., </span><em><span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">Komunikacja marketingowa</span></em><span style="font-size:small;text-align:justify;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">, ODDK, Gdańsk 2001.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:small;"><span style="font-size:small;"></span></span></p><p><br /></p><p></p>
nauczyciele w kursie dr mariola łuczak
otwórz kurs

opuis kursu


Literatura

autorski kurs

nauczyciele w kursie paweł chojnowski
otwórz kurs <p>Kurs Podstawy marketingu dla studentw Wydziału Zarządzania</p><p><span style="font-family:Arial;font-size:medium;font-weight:bold;line-height:80%;text-indent:-0.67in;">Istota marketingu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:medium;font-weight:bold;line-height:80%;text-indent:-0.67in;"></span><span style="font-family:Arial;font-size:medium;font-weight:bold;line-height:80%;text-indent:-0.67in;">Otoczenie marketingowe</span></p><div style="line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.67in;text-indent:-0.67in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><p><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-weight:bold;">Marketing jako system</span></p><p><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-weight:bold;"></span></p></div><div style="line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.67in;text-indent:-0.67in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><p><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-weight:bold;">Postępowanie konsumenta na rynku</span></p><p><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-weight:bold;"></span></p></div><div style="line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.67in;text-indent:-0.67in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-weight:bold;">Segmentacja rynku</span></div><div style="line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.67in;text-indent:-0.67in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:24pt;font-family:Arial;font-weight:bold;"><span style="font-size:medium;">Instrumenty marketingu mix</span><br /><span style="font-size:medium;">- Polityka produktu</span><br /><span style="font-size:medium;">- Polityka cen</span><br /><span style="font-size:medium;">- Polityka dystrybucji</span><br /><span style="font-size:medium;">- Promocja</span></span></div><div style="line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.67in;text-indent:-0.67in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-weight:bold;">Badania marketingowe</span></div><div style="line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.67in;text-indent:-0.67in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-weight:bold;">Marketing dóbr i usług przemysłowych</span></div><div style="line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.67in;text-indent:-0.67in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-weight:bold;">Marketing usług</span></div><div style="line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.67in;text-indent:-0.67in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-weight:bold;">Wybrane problemy kontrowersji marketingowych</span></div><p></p>
Literatura
<div style="line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.38in;text-indent:-0.38in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:20.0pt;"><span style="color:#e4005c;font-family:Wingdings;font-size:medium;">n</span></span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">Kramer T., </span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-style:italic;">Podstawy marketingu</span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">, PWE, Warszawa 2003.</span></div><div style="line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.38in;text-indent:-0.38in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><p><span style="font-size:20.0pt;"><span style="color:#e4005c;font-family:Wingdings;font-size:medium;">n</span></span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">Michalski E., Marketing, </span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-style:italic;">Podręcznik akademicki</span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">, Wydawnictwo Naukowe PWN,</span></p><p><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">Warszawa 2003 .</span></p></div><div style="line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.38in;text-indent:-0.38in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:20.0pt;"><span style="color:#e4005c;font-family:Wingdings;font-size:medium;">n</span></span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">Kotler</span><span style="font-size:20pt;font-family:Arial;"> </span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">Ph., </span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-style:italic;">Marketing od A do Z</span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">, PWE, Warszawa 2004. </span></div><div style="line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.38in;text-indent:-0.38in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:20.0pt;"><span style="color:#e4005c;font-family:Wingdings;font-size:medium;">n</span></span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-style:italic;">Podstawy marketingu</span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">, pod red. Altkorna J., Instytut Marketingu, Kraków 2004. </span></div><div style="line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.38in;text-indent:-0.38in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:20.0pt;"><span style="color:#e4005c;font-family:Wingdings;font-size:medium;">n</span></span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">Ph. Kotler, </span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-style:italic;">Marketing</span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">, REBIS, Warszawa 2005.</span></div><div style="line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.38in;text-indent:-0.38in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><p><span style="font-size:20.0pt;"><span style="color:#e4005c;font-family:Wingdings;font-size:medium;">n</span></span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">Nowacka A., Nowacki R., </span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-style:italic;">Podręcznik. Podstawy marketingu</span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">, Difin, Warszawa </span></p><p><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">2009. </span></p></div><div style="line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.38in;text-indent:-0.38in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><p><span style="font-size:20.0pt;"><span style="color:#e4005c;font-family:Wingdings;font-size:medium;">n</span></span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-style:italic;">Marketing. Podstawy i kontrowersje</span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">, pod red. W. Żurawika, Wydawnictwo UG, </span></p><p><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">Gdańsk 2009.</span><span style="font-size:20pt;font-family:Arial;"> </span></p></div><br />
nauczyciele w kursie dr mariola łuczak
otwórz kurs wykłady&nbsp;
Literatura
podana na wykładzie&nbsp;
nauczyciele w kursie dr Wioleta Dryl
otwórz kurs

dodatki do wykładu i takie tam 


Literatura

red. Zurawik, Marketing - podstawy i kontrowersje,

Kotler, Keller, Marketing 

Dryl, Podstawy marketingu

nauczyciele w kursie dr Tomasz Dryl
otwórz kurs materiały z marketingu&nbsp;
Literatura
podana w treści wykładu&nbsp;
nauczyciele w kursie dr Wioleta Dryl
otwórz kurs

Problematyka ćwiczeń:
Wypracowanie w ramach zorganizowanych zespołów spójnych strategii marketingowych w Internecie dla przykładowej firmy/instytucji.
Wypracowanie modelu i stworzenie zintegrowanego środowiska narzędziowego do działań marketingowych w obszarach zakreślonych w ramach
wykładu.


Literatura

A.1 Wykorzystywana podczas zajęć
1. E-Marketing. Współczesne trendy, pakiet startowy, Królewski J., Sala P., (red.) PWN, Warszawa 2013.
2. Maciorowski A., E-marketing w praktyce. Strategie skutecznej promocji on-line, Edgard, Warszawa 2013
A2. Studiowana samodzielnie przez studenta
1. Świerczyńska-Kaczor U., E-marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej, Difin, 2012
B. Literatura uzupełniająca
1. Jerkovic J.I., Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach, Helion, Gliwice 2010
2. Woźniak J., Neuromarketing 2.0, Wygraj wojnę o umysł klienta, Helion, Gliwice 2012

nauczyciele w kursie dr Marek Markowski
otwórz kurs

wyklad 


Literatura

lit

nauczyciele w kursie dr Tomasz Dryl
otwórz kurs na egzamin
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursie dr Wioleta Dryl
otwórz kurs

wykłady z marketingu przemysłowego


Literatura

lit

nauczyciele w kursie dr Tomasz Dryl
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
otwórz kurs Marketing w turystyce obejmuje podstawowe zagadnienia związane z produktem turystycznym, jego promocją, ceną i dystrybucją.
Literatura
<div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.32pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:18.0pt;"><span style="color:#003366;font-family:Wingdings;">l</span></span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">J. Mazur, </span><span style="font-family:Arial;color:#003366;font-style:italic;">Marketing usług turystycznych</span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">, FBC, Warszawa 1993.</span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.32pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:18.0pt;"><span style="color:#003366;font-family:Wingdings;">l</span></span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">J. Altkorn, </span><span style="font-family:Arial;color:#003366;font-style:italic;">Marketing w turystyce</span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">, PWN, Warszawa 1994.</span><span style="font-size:18.0pt;font-family:Arial;color:#003366;language:en-US;"> </span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.32pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:18.0pt;"><span style="color:#003366;font-family:Wingdings;">l</span></span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">V.T.C. Middleton, </span><span style="font-family:Arial;color:#003366;font-style:italic;">Marketing w turystyce</span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">, PAPT, Warszawa 1996.</span><span style="font-size:18.0pt;font-family:Arial;color:#003366;language:pl;font-style:italic;"> </span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.32pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:18.0pt;"><span style="color:#003366;font-family:Wingdings;">l</span></span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">J. CH. Holloway, CH. Robinson, </span><span style="font-family:Arial;color:#003366;font-style:italic;">Marketing w turystyce</span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">, PWE, Warszawa 1997. </span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.32pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:18.0pt;"><span style="color:#003366;font-family:Wingdings;">l</span></span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">Ph.Kotler, J.Bowen, J.Makens, </span><span style="font-family:Arial;color:#003366;font-style:italic;">Marketing for Hospitality and Tourism</span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">, Prentice Hall International, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 1999.</span><span style="font-size:18.0pt;font-family:Arial;color:#003366;language:en-US;"> </span><span style="font-size:18.0pt;font-family:Arial;color:#003366;language:pl;"> </span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.32pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:18.0pt;"><span style="color:#003366;font-family:Wingdings;">l</span></span><span style="font-family:Arial;color:#003366;font-style:italic;">Marketing turystyki</span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">. Wybrane zagadnienia, red. T. Burzyński, IT, Kraków 1999.</span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.32pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:18.0pt;"><span style="color:#003366;font-family:Wingdings;">l</span></span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">S. Briggs, </span><span style="font-family:Arial;color:#003366;font-style:italic;">Marketing w turystyce</span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">, PWE, Warszawa 2003. </span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.32pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:18.0pt;"><span style="color:#003366;font-family:Wingdings;">l</span></span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">A. Panasiuk, </span><span style="font-family:Arial;color:#003366;font-style:italic;">Marketing usług turystycznych</span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">, PWN, Warszawa 2005. </span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.32pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:18.0pt;"><span style="color:#003366;font-family:Wingdings;">l</span></span><span style="font-family:Arial;color:#003366;font-style:italic;">Marketing usług turystycznych</span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">, pod red. D. Dutkiewicz, ALMAMER WSE, Warszawa 2007.</span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.32pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:18.0pt;"><span style="color:#003366;font-family:Wingdings;">l</span></span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">A. Oleksiuk, </span><span style="font-family:Arial;color:#003366;font-style:italic;">Marketing usług turystycznych</span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">, Difin, Warszawa 2009.</span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.32pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:18.0pt;"><span style="color:#003366;font-family:Wingdings;">l</span></span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">J. Kaczmarek , A. Stasiak , B. Włodarczyk, </span><span style="font-family:Arial;color:#003366;font-style:italic;">Produkt turystyczny, </span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">PWE, Warszawa 2005/2010.</span> <span style="font-size:18.0pt;font-family:Arial;color:#003366;language:en-US;"> </span></div><br />
nauczyciele w kursie dr mariola łuczak
otwórz kurs

informacje 


Literatura

jest w pliku 

nauczyciele w kursie dr Wioleta Dryl
otwórz kurs

Content/ Course Description:

 1. The development and the history of M&A - merger waves,
 2. Types of M&A,
 3. Forms of takeovers (friendly and hostile takeovers, horizontal, vertical, concentric and conglomerate integration, leveraged buy-out (LBO), defensive and aggressive takeovers, strategic and bargain),
 4. Reasons of M&A for buyers and sellers,
 5. The structure of the corporate control market (companies, holdings, managers’ groups, venture capital, investments funds, banking sector),
 6. International and national takeovers,

Examples of spectacular M&A.


Literatura

S. Sudarsanam: The Essence of Mergers and Acquisitions, Prentice Hall Europe,1995

G.P. Baker, G.D. Smith: The New Financial Capitalists. KKR and the Creation of Corporate Value, Cambridge University Press, Cambridge 1998;

R. Brealey, S. Myers: Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill, New York, 1995;

J. C. Hooke: M&A. A Practical Guide to Doing the Deal; John Wiley & Sons, 1999;

J. Marren: Mergers and Acquisitions. A Valuation Handbook, Irwin, Chicago 1993; internet, np.:www.mergerstat.com; www.pwc.com

nauczyciele w kursie dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak
otwórz kurs

kurs z materiałami do przedmiotu Metodyka pisania prac dyplomowych


Literatura
 1.        Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2006
 2.        Brdulak J., Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008
 3.        Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007
 4.        Frankowski R., Jak napisać pracę dyplomową? Poradnik dla studiujących kierunki humanistyczne na Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009
 5.        Jura J., Praca dyplomowa – techniki pisania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2007
 6.        Lelusz H., Kowalewski M., Lasmanowicz R., Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000
 7.        Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004
 8.        Polańska A., Jak studiować, by osiągnąć dobre wyniki i zadowolenie, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1981
 9.        Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006
 10.    Salomon A., Poradnik pisania prac dyplomowych stopnia magisterskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
 11.    Urban S., Ładoński Wiesław, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006
 12.    Wojcik K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2002
 13.    Wrycza-Bekier J., Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy, Wyd. Helion, Gliwice 2011
 14.    Zenderowski R., Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007
 15.    Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007
 16.    Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Krótki przewodnik po metodologii pisania prac dyplomowych, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007
 17.    Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich. Zagadnienia wybrane, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Wydanie II, Olsztyn 2008
 18.    Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich. Zagadnienia wybrane, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2006
nauczyciele w kursie dr Dorota Buchnowska
otwórz kurs  
Literatura
 Podana na wykładzie
nauczyciele w kursie dr maria richert
otwórz kurs

 Kurs porusza tematykę modeli doskonałości w zarządzaniu jakością.


Literatura

 Podana na wykładzie Prof. M. Wiśniewskiej oraz w materiałach do każdego tematu ćwiczeń

nauczyciele w kursie dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
otwórz kurs Definicja modelu biznesu i modelu doskonałości<br />Dojrzałość TQM w organizacji<br />Modele EFQM, modele światowe, krajowe, regionalne, kryteria, zasady oceny organizacji<br />Inne wybrane modele dojrzałości organizacji<br />Model CAF<br />Studia przypadków
Literatura
&nbsp;Podana na stronie kursu
nauczyciele w kursie prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
otwórz kurs &nbsp;
Literatura
&nbsp;
nauczyciele w kursie prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
otwórz kurs Tematyka:
1. E-learning 2.0 – podstawowe zagadnienia z zakresu wykorzystania technologii Web 2.0 w e-learningu; różnice pomiędzy e-learningiem 1.0 a e-learningiem 2.0.
2. Web 2.0 w e-learningu 2.0 – koncepcje, cechy oraz zastosowania technologii Web 2.0 w edukacji i biznesie; statystyki popularności e-learningu 2.0 wraz z przykładami wdrożeń w uczelniach wyższych oraz biznesie.
3. Korzyści wdrażania e-learningu 2.0 w kontekście: organizacji, użytkowników technologii oraz prowadzących zajęcia e-learningowe.
4. Technologie e-learningu 2.0
4.1. Współdzielenie wiedzy
4.1.1. Wiki
4.1.2. Blog
4.1.3. Współdzielenie mediów cyfrowych
4.1.4. RSS
4.1.5. E-Portfolio
4.1.6. Webcasting
4.2. Technologie społecznościowe
4.2.1. Serwisy społecznościowe
4.2.2. Zakładki społeczne
4.3. Nauczanie interaktywne
4.3.1. Narzędzia zespołowego uczenia się
4.3.2. Wyprawa sieciowa
4.3.3. Nauczanie na żywo
4.3.4. Wirtualne laboratorium
4.3.5. Wirtualna przestrzeń
4.3.6. Serwisy połączeniowe
5. Nauczanie mobilne 2.0 – koncepcja nauczania mobilnego (m-learning), obszary, metody, zastosowania i zagadnienia technologiczne.
6. Wdrażanie kursów w oparciu o e-learning 2.0 – planowanie wdrożenia Web 2.0 w procesie kształcenia, wybór wdrażanych technologii e-learningu 2.0, bezpieczeństwo i prawa własności intelektualnej oraz motywowanie uczestników szkoleń e-learningu 2.0.
7. Rozwój e-learningu – kierunki i perspektywy rozwoju e-learningu.

Literatura
Podana w ramach kursu.
nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
prof. zw. dr hab Stanisław Wrycza
otwórz kurs Obsługa ruchu turystycznego - przedmiot przeznaczony dla słuchaczy przedmiotu z jednostek Uniwersytetu Gdańskiego
Literatura
<p>1. B. Meyer, Obsługa ruchu turystycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006</p><p>2. Obsługa ruchu turystycznego, pod red. Z. Kruczka, Proksenia, Kraków 2010</p><p>3. J. Brewczyńska-Sternal, Obsługa ruchu turystycznego, Proksenia, Kraków 2011</p><p>Uzupełniająca:</p><p>1. M. Głowacki, Podstawy obsługi ruchu turystycznego w Polsce, WSTiH w Częstochowie, Częstochowa 2007</p><p>2. S. Bosiacki, Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego, AWF Poznań, Poznań 2004</p>
nauczyciele w kursie dr mariola łuczak
otwórz kurs Celem kursu jest przekazanie studentom informacji na temat metodologii OOŚ oraz jej praktycznego zastosowania. Podczas zajęć studenci nabierają umiejętnośći: interpretacji społeczno - ekonomicznych aspektów zastosowania OOŚ; praktycznego zastosowania procedury OOŚ oraz stosowanych metod; zastosowania metod identyfikacji i analizy potencjalnych wpływów srodowiskowych; &nbsp;tworzenia raportów OOŚ dla organizacji;&nbsp;oceny i analizy badanego przedsięwzięcia na środowisko.&nbsp;
Literatura
<p>Obowiązuje literatura podana na wykładzie.</p>
nauczyciele w kursie dr maria richert
otwórz kurs

Celem kursu jest przekazanie studentom informacji na temat metodologii oceny oddziaływania na środowisko oraz jej praktycznego zastosowania.
Podczas zajęć studenci nabywają umiejętności:
- interpretacji ekonomiczno-prawnych aspektów zastosowania OOŚ,
- praktycznego zastosowania procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz stosowanych metod,
- zastosowania metod identyfikacji, oceny i analizy potencjalnych wpływów środowiskowych,
- tworzenia raportów OOŚ dla przedsięwzięć gospodarczych,
- oceny i analizy wpływu badanego przedsięwzięcia na środowisko.


Literatura

Obowiązuje literatura podana na wykładzie.

nauczyciele w kursie dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
otwórz kurs

Przedmiot skierowany jest do specjalności Zarządzanie Jakością i Środowiskiem, II stopień, gr. 514.

Wykład obejmuje następującą tematykę;

Czynności formalnoprawne w ochronie środowiska.Instrumenty reglamentacyjne - pozwolenia (m.in. wodnoprawne, emisyjne na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenie na emitowanie hałasu, na wytwarzanie odpadów). Środki finansowo-prawne w ochronie środowiska - opłaty za korzystanie ze środowiska (opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, opłata za pobór wód). Bezpieczeństwo ekologiczne w działalności gospodarczej. 

 

 


Literatura

Podana na wykładzie

nauczyciele w kursie dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
otwórz kurs WDW <br /><br />Kurs uzupełniający wiedzę z dziedziny marketingu, dotyczący opakowań i ich funkcji promocyjnej. Obejmuje wybrane zagadnienia na temat historii opakowalnictwa, funkcji opakowań, klasyfikacji, czynników warunkujących wartości promocyjne opakowania (kształtu, barwy, grafiki, projektu), historii etykiet opakowaniowych na przykładzie m.in. win, piwa, zapałek, nowości i trendów w projektowaniu opakowań, historii rozwoju opakowań na przykładzie marki Absolut, Kraft, wartości ekologicznych opakowań w promocji marki; <br />
Literatura
Podana na 1 zajęciach
nauczyciele w kursie prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs konspekt + przydatne materiały do zajęć
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursie mgr Paulina Nogal-Meger
otwórz kurs

Kurs dla uczestników studiów podyplomowych "Rachunkowości i Podatków"


Literatura

K. Janczukowicz, W. Kieszkowski, Podatki pośrednie w praktyce, Gdańsk 2015.

nauczyciele w kursie dr Łukasz Karczyński
otwórz kurs

Kurs zawiera materiały pomocnicze do wykładu z Audytu wewnętrznego.
 


Literatura

Kuc B.R., Audyt wewnętrzny teoria i praktyka, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2002,
Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Educator, Częstochowa 2003,
Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2004,
Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003,
Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (mofnet.gov.pl)
Bela A., Bolesławska E., Oszustwa finansowe. Podręcznik audytora, InfoAudit, Warszawa 2005,
Winiarska K., Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2005,
Banaszkiewicz J., Audyt wewnętrzny. Spojrzenie praktyczne, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa, 2003
Piaszczyk A., Audyt wewnętrzny, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa, 2004
Knedler K., Stasik M., Audyt wewnetrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości, Łódź 2005
J.T.Wells, Nadużycia w firmach – vademecum. Zapobieganie i wykrywanie., Ernst&Young, Warszawa 2006

nauczyciele w kursie dr Olga Martyniuk
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw ochrony środowiska. Umożliwi to zrozumienie roli ochrony środowiska w sferze społeczno-gospodarczej działalności człowieka oraz będzie stanowiło wstęp do poszerzania wiedzy w zakresie problematyki ekologicznej. Zajęcia obejmują pracę w grupach (burza mózgów, dyskusja, case study).


Literatura

Podana na wykładzie Podstawy Ochrony Środowiska

nauczyciele w kursie dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw ochrony środowiska. Umożliwi to zrozumienie roli ochrony środowiska w sferze społeczno-gospodarczej działalności człowieka oraz będzie stanowiło wstęp do poszerzania wiedzy w zakresie problematyki ekologicznej.


Literatura

Podana na wykładzie, spis literatury załączony na stronie kursu Podstawy ochrony środowiska

nauczyciele w kursie dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
otwórz kurs Kurs dotyczy podstawowych zagadnień z obszaru turystyki.
Literatura
<div style="language:pl;line-height:90%;margin-top:5.28pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.38in;text-indent:-.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-family:Arial;color:#000000;">W. W. Gaworecki, Turystyka. PWE, Warszawa, 2010.</span></div><div style="language:pl;line-height:90%;margin-top:5.28pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.38in;text-indent:-.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-family:Arial;color:#000000;">Kompendium wiedzy o turystyce, pod red. G. Gołembskiego, WN PWN, Warszawa 2009.</span></div><div style="language:pl;line-height:90%;margin-top:5.28pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.38in;text-indent:-.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-family:Arial;color:#000000;">W. Kurek, Turystyka, WN PWN, Warszawa 2007.</span></div><div style="language:pl;line-height:90%;margin-top:5.28pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.38in;text-indent:-.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-family:Arial;color:#000000;">P. Różycki, Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków 2006.</span></div><div style="language:pl;line-height:90%;margin-top:5.28pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.38in;text-indent:-.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-family:Arial;color:#000000;">T. Łobożewicz, G. Bieńczyk, Podstawy turystyki, WSE, Warszawa, 2001.</span></div><br />
nauczyciele w kursie dr mariola łuczak
otwórz kurs

wyklad


Literatura

podana w sylabusie

nauczyciele w kursie dr Tomasz Dryl
otwórz kurs

kurs polityka cenowa


Literatura

w spisie 

nauczyciele w kursie dr Tomasz Dryl
otwórz kurs

kurs z Polityki Dystrybucji


Literatura

w kursie i sylabusie

nauczyciele w kursie dr Tomasz Dryl
otwórz kurs polityka marki
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursie dr Wioleta Dryl
otwórz kurs wyklady do wykladow&nbsp;
Literatura
w tresci wykladu&nbsp;
nauczyciele w kursie dr Wioleta Dryl
otwórz kurs

info 


Literatura

lit 

nauczyciele w kursie dr Wioleta Dryl
otwórz kurs Kurs przeznaczony jest dla uczestników przedmiotu Polityka turystyczna w ramach studiów II stopnia.
Literatura
<div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">M.W. Kozak, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, WN SCHOLAR, Warszawa 2009.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Konieczna-Domańska A., Biura podróży na rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Gaworecki W. W., Turystyka, PWE, Warszawa 2010.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Polityka turystyczna, pod red. A. Panasiuka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin-Kopenhaga 2005.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Promocja i kreowanie turystycznego wizerunku Polski, pod red. J. Walaska, POT, Warszawa 2005.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Alejziak W. Międzynarodowe organizacje turystyczne, Wydawnictwo Albis, Warszawa 2003.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Turystyka w gminie i powiecie, pod red. A. Gordona, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Kompendium wiedzy o turystyce, pod red. G. Gołembskiego, PWN, Warszawa 2002.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Kornak A., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, AE Wrocław 2001.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Jędrzejczyk I., Nowoczesny biznes turystyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki, Wydawnictwo WSTiH, Gdańsk 2000.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Regionalne aspekty rozwoju turystyki, pod red. G. Gołembskiego, PWN, 1999.</span></div><br />
nauczyciele w kursie dr mariola łuczak
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs Materiały do wykładu Procesy informacyjne w zarządzaniu
Literatura
Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna, PWE, Gdańsk 2010 (rozdz. 2,3,8,11,12,13,15,16,17,20)
Oleński J., Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa 2001
Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003
Kisielnicki J., MIS Systemy informatyczne zarządzania, Placet Warszawa 2008
Kisielnicki J, Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Placet Warszawa 2005
Borowiecki R., Czekaj J., Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin 2010
nauczyciele w kursie dr Dorota Buchnowska
otwórz kurs

Celem warsztatu z programowania jest nabycie przez uczestników  praktycznych umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów firm i instytucji poprzez graficzne aplikacje informatyczne programowane przy zastosowaniu podejścia strukturalnego i obiektowego.


Literatura
 1. Włodarczyk M., Wprowadzenie do programowania, ITA-104.
 2. Eckel B., Thinking in Java, Helion 2011.
 3. Skrypt opracowany przez prowadzącego.
nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs Programowanie Komputerów
Literatura
.
nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs

Zastosowanie JDBC.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
• Horstmann C.S., Cornell G., Java. Techniki zaawansowane. Wydanie IX, Helion 2013
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
• Lis M., Java. Ćwiczenia zaawansowane. Wydanie II, Helion, 2012
B. Literatura uzupełniająca
• Roman E., Ambler S.W., Jewell T., Enterprise JavaBeans, 2003
 

nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs

Kurs realizowany na SP "Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych"


Literatura

.

nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs
 • Poznanie zagadnień z zakresu projektowania rozwiązań rozproszonych: Service Oriented Architecture (SOA), Web Oriented Architecture (WOA), Mobile Services.
 • Tworzenie serwisów rozproszonych oferujących usługi dla aplikacji.
 • Integrowanie serwisów rozproszonych dla rozwijania funkcjonalności aplikacji internetowych i mobilnych.

Literatura

.

nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs

Cele przedmiotu

 • opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie zaawansowanych aspektów modelowania struktury, dynamiki oraz aspektów wdrożeniowych systemów informatycznych w oparciu o język UML i jego profile,
 • przygotowanie do certyfikacji Object Management Grup (OMG) Certified UML Professional.

Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. (2006); Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych; Helion

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Object Management Group (2012); ISO/IEC 19505-2: Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML), Superstructure. Version 2.4.1;http://www.omg.org/spec/UML/ISO/19505-2/PDF
 • Materiały multimedialne na Portalu Edukacyjnym Uczelni

B. Literatura uzupełniająca

 • Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. (2012); UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane; Helion
 • Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I. (2004); The UML Reference Manual, 2nd Edition; Addison-Wesley
 • Fowler M. (2004); UML Distilled, 3rd Edition; Addison-Wesley
 • http://www.sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/11/index.html
nauczyciele w kursie dr Bartosz Marcinkowski
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs ASP .NET
Literatura
.
nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs

Kurs poświęcony programowaniu strukturalnemu w środowisku .NET.


Literatura

.

nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs

Programowanie komputerów


Literatura

Programowanie komputerów 

nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Programowanie komputerów - ćwiczenia


Literatura

Programowanie komputerów - ćwiczenia

nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Programowanie obiektowe w języku Java


Literatura

Programowanie obiektowe w języku Java

nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs .
Literatura
.
nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs

Kierunek: Informatyka i Ekonometria

Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Rok studiów: II


Literatura

Literatura

A. Podstawowa

Kurs języka Python: https://docs.python.org

B. Uzupełniająca

Dawson M., Python dla każdego. Podstawy programowania. Wydanie III, Helion, 2014

Kierzkowski A., Gawryszewski M., Python. Ćwiczenia praktyczne, Helion 2017

nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs
Literatura
 
nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs

Cele przedmiotu

 • opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie zaawansowanych aspektów modelowania struktury, dynamiki oraz aspektów wdrożeniowych systemów informatycznych w oparciu o język UML i jego profile,
 • przygotowanie do certyfikacji Object Management Grup (OMG) Certified UML Professional.

Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. (2006); Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych; Helion

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Object Management Group (2012); ISO/IEC 19505-2: Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML), Superstructure. Version 2.4.1; http://www.omg.org/spec/UML/ISO/19505-2/PDF
 • Materiały multimedialne na Portalu Edukacyjnym Uczelni

B. Literatura uzupełniająca

 • Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. (2012); UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane; Helion
 • Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I. (2004); The UML Reference Manual, 2nd Edition; Addison-Wesley
 • Fowler M. (2004); UML Distilled, 3rd Edition; Addison-Wesley
 • http://www.sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/11/index.html
nauczyciele w kursie dr Bartosz Marcinkowski
otwórz kurs

Celem kursu jest przekazanie studentom informacji na temat metodologii oceny oddziaływania na środowisko oraz jej praktycznego zastosowania.
Podczas zajęć studenci nabywają umiejętności:
- interpretacji ekonomiczno-prawnych aspektów zastosowania OOŚ,
- praktycznego zastosowania procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz stosowanych metod,
- zastosowania metod identyfikacji, oceny i analizy potencjalnych wpływów środowiskowych,
- tworzenia raportów OOŚ dla przedsięwzięć gospodarczych,
- oceny i analizy wpływu badanego przedsięwzięcia na środowisko.


Literatura

Obowiązuje literatura podana na wykładzie.

nauczyciele w kursie dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
otwórz kurs

Projektowanie systemów informatycznych


Literatura

Projektowanie systemów informatycznych

nauczyciele w kursie prof. zw. dr hab Stanisław Wrycza
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • podstaw metodologicznych tworzenia systemów informatycznych,
 • strukturalnych, obiektowych, społecznych i adaptacyjnych metodyk tworzenia systemów informatycznych,
 • klasycznych i nowoczesnych cykli życia systemu,
 • metod i technik projektowania systemów informatycznych,
 • pakietów CASE (Computer Aided Software Engineering).

Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Wrycza S., Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metody, techniki, narzędzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 • Wrycza S., Marcinkowski B., Język inżynierii systemów SysML. Architektura i zastosowania; Helion, Gliwice 2010
 • Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, Gliwice 2006

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa 2010, rozdz. 8-11, 22
 • Materiały multimedialne na Portalu Edukacyjnym Uczelni

B. Literatura uzupełniająca

 • Yourdon E., Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996
 • Wrycza S. (red.), Język UML 2.1. Ćwiczenia, Helion, Gliwice 2007
 • Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. Tablice informatyczne. UML, Helion, Gliwice 2007
nauczyciele w kursie dr Bartosz Marcinkowski
otwórz kurs Projektowanie systemów informatycznych
Literatura
Projektowanie systemów informatycznych
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs

1. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów.

2. Klasyfikacje kosztow dla celów sprawozdawczych.

3. Warianty ewidencji kosztów.

4. Rozliczanie kosztów (rozliczenia międzyokresowe kosztów, rozliczanie kosztow wydziałowych, rozliczanie działalności pomocniczej)

5. Kalulacja kosztów


Literatura

1. M. Ossowski, Rachunek kosztów, ODDK, Gdańsk 2003

2. Praca zbiorowa pod redakcją K.G. Świderskiej, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, SKWP, Warszawa 2008

3. Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1996,

4. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000

5. Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2003,

nauczyciele w kursie dr hab. Arleta Szadziewska
otwórz kurs

Program realizowany na ćwiczeniach

 1. Charakterystyka podstawowych pojęć
 2. Grupowanie kosztów dla potrzeb rachunkowości finansowej (koszty proste i złożone, bezpośrednie i pośrednie, koszty podstawowe i ogólne, układy kosztów, warianty ewidencji kosztów, ogólny schemat rozliczania kosztów)
 3. Ustalanie wyniku finansowego w wersji porównawczej
 4. Grupowanie i rozliczanie kosztów                 
 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • Rozliczanie kosztów zakupu
 • Rozliczanie działalności pomocniczej
 • Rozliczanie kosztów wydziałowych na nośniki

   5.  Ogólne zasady kalkulacji i wycena produkcji w toku

 

 • Pojęcie, rodzaje i zadania kalkulacji
 • Metody kalkulacji (podziałowa prosta, ze współczynnikami, doliczeniowa, fazowa)

 

 

 

 

 


Literatura
 1. Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1996.
 2. Jaruga A., Nowak W., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Absolwent, Łódź 1999.
 3. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000.
 4. Praca zbiorowa pod redakcją G. K. Świderskiej, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, 2002.
 5. Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2003.
 6. Ossowski M., Rachunkowość zarządcza, WSFiR, Sopot 2004.
nauczyciele w kursie dr hab. Arleta Szadziewska
otwórz kurs <h4 style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:Times New Roman,serif;font-weight:normal;"><span style="">1.<span style="font:7.0pt "Times New Roman";">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12pt;font-family:Times New Roman,serif;font-weight:normal;">Koncepcje kosztów w rachunkowości finansowej. Koszty a pojęcia bliskoznaczne i rozłączne (wydatki, straty nadzwyczajne, koszty uzyskania przychodu) . Przychody i pojęcia bliskoznaczne.</span> </h4><h4 style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt;"><span style="font-size:12pt;font-family:Times New Roman,serif;font-weight:normal;"><span style="">2.<span style="font:7.0pt "Times New Roman";">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12pt;font-family:Times New Roman,serif;font-weight:normal;">Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych.</span></h4><h4><span style="font-size:12.0pt;font-family:Times New Roman,serif;font-weight:normal;"><span style="">3.<span style="font:7.0pt "Times New Roman";">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12pt;font-family:Times New Roman,serif;font-weight:normal;"><span style=""></span>Ewidencja i wycena wyrobów gotowych. </span></h4><p>4. Ustalanie wyniku metodą porównawczą.</p><p>4. Modele rachunku kosztów.</p><p><span style="font-size:12pt;font-family:Times New Roman,serif;font-weight:normal;"></span>5. Przekroje ewidencyjne kosztów.</p><p>6. Roliczanie kosztów w czasie – typy rozliczeń międzyokresowych kosztów, metody rozliczania, tytuły kosztów rozliczanych w czasie. Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu. Rozliczenia międzyokresowe przychodów. </p>
Literatura
<ol start="1" style="margin-top:0cm;" type="1"><li><span style="font-size:10pt;color:windowtext;font-weight:normal;">Gierusz B., <em>Podręcznik samodzielnej nauki księgowania</em>, Oddk, Gdańsk 2007.</span></li><li><span style="font-size:10pt;color:windowtext;font-weight:normal;">Praca</span> zbiorowa pod red.G.K.Świderskiej, Rachunkowość zarządcza i<span style="">&nbsp; </span>rachunek kosztów, Difin 2002 r. </li><li style="color:black;tab-stops:list 36.0pt;">J. Gierusz, <span style="font-size:10.0pt;">Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2007 r.</span></li><li style="color:black;"><span style="font-size:10pt;">S.Sojak, Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Toruń 2002. </span></li><li style="color:black;"><span style="font-size:10pt;">Praca zbiorowa pod red. D. Dobiji, M. Kucharczyk, Rachunkowosc zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009.</span></li></ol>
nauczyciele w kursie dr hab. Arleta Szadziewska
otwórz kurs
Literatura
 1. M. Ossowski, Rachunek kosztów, ODDK, Gdańsk 2003
 2. Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1996.
 3. Jaruga A., Nowak W., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Absolwent, Łódź 1999.
 4. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000.
 5. Praca zbiorowa pod redakcją G. K. Świderskiej, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, 2002.
 6. Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2003.
nauczyciele w kursie dr hab. Arleta Szadziewska
otwórz kurs  W ramach przedmiotu wykładane będą następujące treści:
 1. Podstawowe zasady dotyczące prowadzenia rachunkowości banku, z uwzględnieniem uregulowań prawnych krajowych i międzynarodowych.
 2. Klasyfikacja poszczegolnych grup aktywów i pasywów oraz ich wycena do bilansu.
 3. Zasady sporządzania bilansu w banku.
 4. Charakterystyka kategorii kształtujących wynik finansowy banku.
 5. Zasady sporządzania rachunku zysków i strat jako elementu rocznego sprawozdania finansowego.
 6. Klasyfikacja i ewidencja ekspozycji kredytowych w banku oraz aktualizacja ich wartości.
 7. Operacje z udziałem środków pieniężnych i operacji międzybankowych.

Literatura
 1.  E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowosc bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008.
 2. J. Uryga, W. Magielski, Rachunkowośc banków komercyjnych z uwzględnieniem MSSF, Kraków 2006.
 3. E. Orechwa-Maliszewska, E. Worobiej, Sprawozdawczośc i analiza finansowa banku, Białystok 2003.
 4. A. Szadziewska, Rachunkowośc banku komercyjnego - zbiór zadań, WSB 2000.
nauczyciele w kursie dr hab. Arleta Szadziewska
otwórz kurs  W ramach przedmiotu student ma poznać specyfikę rachunkowości bankowej. Wykładane treści dotyczą:
 1. Podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w banku, z uwzględnieniem uregulowań prawnych krajowych i międzynarodowych.
 2. Klasyfikacji poszczególnych grup aktywów i pasywów bankuoraz ich wyceny do bilansu.
 3. Zasad sporządzania bilansu banku  oraz różnic od bilansu podmiotu gospodarczego.
 4. Charakterystyki kategorii kształtujących wynik finansowy w banku.
 5. Zasad sporządzania rachunku zysków i strat jako elementu rocznego sprawozdania finansowego banku.
 6. Klasyfikacji i ewidencji ekspozycji kredytowych banku oraz aktualizacji ich wartości.
 7. Operacji z udziałem środków pieniężnych i operacji międzybankowych (tj. ewidencji środków pieniężnych w kasie, w banku centralnym oraz ewidencji zobowiązań z tytułu depozytów).


Literatura
 1.E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008,
2.J. Uryga, W.Magielski Rachunkowość banków komercyjnych z uwzględnieniem MSSF, Kraków 2006,
3.D. Misińska, M. NiewiadomaRachunkowość bankowa,WAE im. Oskara Lanego Wrocław 2003,
4.E. Orechwa- Maliszewska, E. Worobiej Sprawozdawczość i analiza finansowa banku, Białystok 2003,
5.K. Jankowska, K. Baliński Rachunkowość bankowa, Difin Warszawa 2003,
6.A. Szadziewska Rachunkowość banku komercyjnego – zbiór zadań, WSB 2000,
7.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków Dz. U. z 2003 r. Nr 218, poz. 2147,
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. I i II, tłumaczenie, 2007.
nauczyciele w kursie dr hab. Arleta Szadziewska
otwórz kurs

Kurs będzie obejmował następujące zagadnienia:
1. Istota rachunkowości zarządczej
2. Klasyfikacje kosztów dla celów decyzyjnych
3. Rachunek kosztów zmiennych
4. Analiza zależności produkcja-koszty-zysk
5. Rozwiązywanie krótkookresowych problemów decyzyjnych
6. Ustalanie cen w przedsiębiorstwie
7. Nowoczesne systemy rachunku kosztów:
• Rachunek kosztów ABC
• Rachunek kosztów docelowych
8. Pomiar i ocena kosztów w przekroju ośrodków odpowiedzialności


Literatura

Literatura przedmiotu:
1) Jaruga A., Nowak W., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Absolwent, Łódź 1999,
2) Wermut J., Rachunkowość zarządcza, ODDK, Gdańsk 1999,
3) Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1996,
4) Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000,
5) Praca zbiorowa pod redakcją G. K. Świderskiej, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, 2002,
6) Habela D., Polaczek R., Podstawy rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła komunikacji i Zarządzania, Poznań, 2001,
7) Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2003,
8) Ossowski M., Rachunkowość zarządcza, WSFiR, Sopot 2004.

nauczyciele w kursie dr hab. Arleta Szadziewska
otwórz kurs

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Rachunkowośc ACCA.

W ramach zajęć będą realizowane podane ponizej przedmioty.

 1. Rachunkowość finansowa  60 godz.
 2. Kodeks spółek handlowych  15 godz.
 3. Basic of Management Accounting  30 godz.
 4. Podstawy systemu podatkowego i podatki pośrednie  30 godz.
 5. Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych  45 godz.
 6. MSSF  60 godz.
 7. Rachunek kosztów    45 godz.
 8. Podatki bezposrednie i ubezpieczenia społeczne  45 godz.
 9. Finanse korporacyjne   30 godz.
 10. Sprawozdawczość instytucji finansowych   30 godz.
 11. Zaawansowana rachunkowość zarządcza   45 godz.
 12. Badanie sprawozdań finansowych   45 godz.
 13. Konsolidacja sprawozdań finansowych   45 godz.
 14. Budgeting   45 godz.
 15. Zarzadzanie projektami informatycznymi  15 godz.

Razem 585 godz.


Literatura

Literatura będzie podana przez poszczególnych wykładowców prowadzących zajęcia

nauczyciele w kursie dr hab. Arleta Szadziewska
otwórz kurs Program studiów: Rachunkowość finansowa - 60 godz Kodeks spółek handlowych - 15 godz Basics of Management Accounting - 30 godz Podstawy systemu podatkowego i podatki pośrednie - 30 godz Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych - 45 godz MSSF - 60 godz Rachunek kosztów - 45 godz Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne - 45 godz Finanse korporacyjne - 30 godz Sprawozdawczość instytucji finansowych - 30 godz Zaawansowana rachunkowość zarządcza - 45 godz Badanie sprawozdań finansowych - 45 godz Konsolidacja sprawozdań finansowych - 45 godz Budgeting - 45 godz Zarządzanie projektami informatycznymi - 15 godz Razem 585 godz
Literatura

Każdy z wykładowców podaje literature do realizacji danego przedmiotu.

nauczyciele w kursie dr hab. Arleta Szadziewska
otwórz kurs

Program studiów:

 1. Rachunkowość finansowa - 60 godz
 2. Kodeks spółek handlowych - 15 godz
 3. Basics of Management Accounting - 30 godz
 4. Podstawy systemu podatkowego i podatki pośrednie - 30 godz
 5. Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych - 45 godz
 6. MSSF - 60 godz
 7. Rachunek kosztów - 45 godz
 8. Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne - 45 godz
 9. Finanse korporacyjne - 30 godz
 10. Sprawozdawczość instytucji finansowych - 30 godz
 11. Zaawansowana rachunkowość zarządcza - 45 godz
 12. Badanie sprawozdań finansowych - 45 godz
 13. Konsolidacja sprawozdań finansowych - 45 godz
 14. Budgeting - 45 godz
 15. Zarządzanie projektami informatycznymi - 15 godz

Razem 585 godz


Literatura

Każdy z wykładowców podaje literaturę niezbędną do danego przedmiotu

nauczyciele w kursie dr hab. Arleta Szadziewska
otwórz kurs

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ

1. Rachunkowość – zagadnienia wstępne    (pojęcie rachunkowości, rys historyczny, uregulowania prawne, zasady rachunkowości, funkcje rachunkowości)
2. Klasyfikacja zasobów majątkowych i źródeł ich finansowania 
3. Bilans - pojęcie, układ, zasady bilansowe. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu. Dokumentacja operacji gospodarczych

4. Kategorie kształtujące wynik finansowy (Przychody, koszty, zyski i straty nadzwyczajne, Rachunek zysków i strat)

5. Ustalanie wyniku finansowego w działalności handlowej, usługowej i produkcyjnej
6. Znaczenie rocznego sprawozdania finansowego

Literatura
1.B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2010 (i późniejsze),
2.T. Moss, A. Zysnarska, Rachunkowość finansowa od podstaw, ODDK, Gdańsk, 2004,
3.J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, Warszawa 2005, Finans-Servis,
4.Praca pod red. K. Czubakowskiej, Rachunkowość według prawa bilansowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa ,2009,
5.Praca pod red. J. Paff, Z. Messner, Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWN, Warszawa ,2011.
nauczyciele w kursie dr hab. Arleta Szadziewska
otwórz kurs

Problematyka wykładu:

 1. Aktywa pieniężne.
 2. Wycena i ewidencja rozrachunków.
 3. Dokumentacja i ewidencja wynagrodzeń.
 4. Dokumentacja i ewidencja obrotu zapasami materiałów.
 5. Dkumentacja i ewidencja stanu i zmian w zasobach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 6. Warianty ewidencji kosztów działalności operacyjnej.
 7. Koszty zakupu – rozliczanie i ewidencja.
 8. Wycena i ewidencja produktów.

Problematyka ćwiczeń:

 1. Aktywa pieniężne.
 2. Wycena i ewidencja rozrachunków.
 3. Dokumentacja i ewidencja wynagrodzeń.
 4. Dokumentacja i ewidencja obrotu zapasami materiałów.
 5. Dokumentacja i ewidencja stanu i zmian w zasobach środków trwałych oraz wartości niemterialnych i prawnych.
 6. Warianty ewidencji kosztów działalności operacyjnej.
 7. Koszty zakupu – rozliczanie i ewidencja.
 8. Wycena i ewidencja produktów.

Literatura

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu)

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 1. Gierusz, Podręcznik do samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2016
 2. T. Martyniuk, D. Małkowska, Zaawansowana rachunkowość finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010
 3. J. Gierusz, Plan kont z komentarzem, ODDK, Gdańsk 2012
 4. J. Pfaff, Z. Messner, Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWN, Warszawa 2011
 5. D. Małkowska, Rachunkowość od podstaw , Zbiór zadań z komentarzem, ODDK Gdańsk 2009

B.  Akty prawne: Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn zm.). Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późn. zm.) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.)

 

 

nauczyciele w kursie dr hab. Arleta Szadziewska
otwórz kurs

A. Rachunkowość finansowa banków 1. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości w banku, z uwzględnieniem uregulowań prawnych krajowych i międzynarodowych. 2. Klasyfikacja poszczególnych grup aktywów i pasywów banku oraz ich wycena do bilansu. 3. Zasady sporządzania bilansu banku oraz wskazanie różnic w stosunku do bilansu podmiotu gospodarczego. 4. Charakterystyka i ewidencja kategorii kształtujących wynik finansowy w banku. 5. Zasady sporządzania rachunku zysków i strat jako elementu rocznego sprawozdania finansowego banku. 6. Klasyfikacja i ewidencja ekspozycji kredytowych banku oraz aktualizacji ich wartości. 7. Operacje z udziałem środków pieniężnych i operacje międzybankowych (tj. ewidencja środków pieniężnych w kasie, w banku centralnym oraz ewidencja zobowiązań z tytułu depozytów). 8. Ewidencji papierów wartościowych. B. Rachunkowość zakładów ubezpieczeniowych 1. Specyfika rachunkowości zakładów ubezpieczeń. 2. Identyfikacja i wycena aktywów i pasywów zakładów ubezpieczeń. 3. Reasekuracja w działalności ubezpieczeniowej. 4. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ich istota i wycena. 5. Działalność lokacyjna. 6. Przychody i koszty techniczne w zakładach ubezpieczeń. 7. Ustalenie wyniku technicznego i finansowego w zakładach ubezpieczeń.


Literatura
1. E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008. 2. J. Uryga, W.Magielski Rachunkowość banków komercyjnych z uwzględnieniem MSSF, Kraków 2006. 3. D. Misińska, M. Niewiadoma Rachunkowość bankowa, WAE im. Oskara Lanego Wrocław 2003. 4. Rozporządzenie z dn. 01.10.10 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości banków. 5. M. Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2012. 6. MSR 39, MSR 32, MSR 37, MSR 1 7. J. Piątek, M. Lament "Rachunkowość ubezpieczeniowa", Politechnika Radomska, Radom 2006. 8. A. Karrmańska "Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń", Difin, Warszawa 2003. 9. Ustawa 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 Nr 124 poz. 1151 z późn. zm.) 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1825 z późn. zm.). 11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II). 12. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej Nr 4 "Umowa ubezpieczeniowa”.
nauczyciele w kursie dr hab. Arleta Szadziewska
otwórz kurs

Materiały pomocniecze do ćwiczeń z rewizji finansowej


Literatura
1.Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
2.Ustawa z dnia 2 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
3.Krajowe standardy rewizji finansowej (szczególnie - KSRF nr 1)
4.Rewizja sprawozdań finansowych, pod red D.Krzywda, SKwP, Warszawa 2012
5.Audyt finansowy, K.Winiarska, PWE, Warszawa, 2008
6.Badanie sprawozdań finansowych, Marzec J., PTE, Warszawa 2002
7.Podręczniki do rachunkowości przedsiębiorstw i rachunkowości finansowej
nauczyciele w kursie dr Olga Martyniuk
otwórz kurs

Kurs do WDW


Literatura

Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2010,

nauczyciele w kursie dr Dorota Buchnowska
otwórz kurs

Kurs obejmuje problematykę rozwoju zrównoważonego


Literatura

Obowiązuje literatura podana na wykładzie

nauczyciele w kursie dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
otwórz kurs

Kurs wspomagający ćwiczenia z rynku kapitałowego oraz analizy i wyceny akcji i obligacji.


Literatura

Literatura podstawowa:

Ostrowska E., (2007), Rynek kapitałowy: funkcjonowanie i metody oceny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Ostrowska E., (2014), Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny: metody oceny, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Barembruch A., (2013), Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej w analizie fundamentalnej spółek giełdowych, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, 27 System finansowy : aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju.

Murphy J. J., (2008), Analiza techniczna rynków finansowych, Wydawnictwo Finansowe „WIG-PRESS”, Warszawa.

Sopoćko A., (2012), Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Barembruch A., Śledzik K., (2015), Zastosowanie syntetycznych miar do konstrukcji Mapy Pozycji Konkurencyjnej przedsiębiorstw w aspekcie wydatków na B+R i wyniku finansowego, „Zarządzanie i Finanse”, (R. 13, nr 3, cz. 1).


nauczyciele w kursie dr Adam Barembruch
otwórz kurs

Kurs dla studentów studiów niestacjonarnych


Literatura

Brak.

nauczyciele w kursie dr Adam Barembruch
otwórz kurs

&nbsp;


Literatura

Brak.

nauczyciele w kursie dr Adam Barembruch
otwórz kurs

Kurs dla studentów III roku specjalności informatyka


Literatura

Wrycza S., Informatyka Ekonomiczna, PWE, Warszawa 2010

nauczyciele w kursie dr Dorota Buchnowska
otwórz kurs

Seminarium licencjackie


Literatura

Literatura

nauczyciele w kursie dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka
otwórz kurs  materiały i ćwiczenia wspomagające pisanie pracy licencjackiej

Literatura
 
nauczyciele w kursie dr Nelli Artienwicz
otwórz kurs

seminarium mgr


Literatura
 1. Apanowicz J. Metodologia nauk,  Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2003
 2. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wyd. Kolonia, Wrocław 2003
 3. Budzeń H., Przygotowanie pracy magisterskiej: przewodnik metodyczny, Politechnika Radomska, Radom 2000
 4. Burek J., Poradnik dyplomanta,  Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2001
 5. Gambarelli G., Łucki Z.,  Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Universitas, Kraków 1998
 6. Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 1998
 7. Jura J., Roszczypała J., Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich  i magisterskich, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2000
 8. Knecht Z., Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych : poradnik jak się uczyć, jak pisać pracę dyplomową, Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA, Wrocław 1999
 9. Koch M., Przewodnik do pisania pracy magisterskiej, Wydaw. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 1994
 10. Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, przeł. [z ang.],  Politechnika Wrocławska, Wrocław 1995
 11. Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe? , Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2001
 12. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1996
 13. Niedzielska E., Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej,  Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1993
 14. Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, przekł. [z ang.], Wydaw. Literackie, Kraków 1999
 15. Pabian A., Gworys W., Pisanie i redagowanie prac dyplomowych: poradnik dla studentów, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1997
 16. Pioterek P., Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych, Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004
 17. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Wydaw. Prawnicze PWN, Warszawa 2000
 18. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej: skrypt dla studentów, Wydaw. Poznańskie, Poznań 2005
 19. Urban S, Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydaw. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003
 20. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską?, Oficyna wydawnicza "IMPULS", Kraków 2005
 21. Wojciechowski T., Doktór G., Jak pisać prace dyplomowe - licencjackie i magisterskie : poradnik, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa 1999
 22. Wojcik K., Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych licencjackich, magisterskich, doktorskich, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000
 23. Zaczyński P., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wydaw. "ŻAK", Warszawa 1995
 24. Zenderowski R., Praca magisterska: jak pisać i obronić?Wskazówki metodologiczne, CeDeWu, Warszawa 2004
 25. Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1997
nauczyciele w kursie dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka
otwórz kurs

Kurs wspomagający seminarium magisterskie


Literatura

Wykaz literatury

Zamieszczony w sylabusie przedmiotu

nauczyciele w kursie dr Danuta Gaik-Pokojska
otwórz kurs

Tematyka podejmowana w czasie trwania seminarium.

1. Miejsce informatyki ekonomicznej w gronie subdyscyplin nauk ekonomicznych.

2. Paradygmaty, teorie i metody badawcze umożliwiające prowadzenie badań w obszarze informatyki ekonomicznej.

3. Podejście projektowe jako szczególna kategoria metod badawczych informatyki ekonomicznej.

4. Wymagania merytoryczne, formalne i edytorskie prac magisterskich.

5. Obszary tematów badawczych z kategorii badań według podejścia projektowego:

 • rozwój innowacyjnych systemów informatycznych funkcjonujących w obszarze gospodarki elektronicznej.
 • planowanie nowych form wykorzystania zintegorwanych systemów zarządzania klasy ERP w organizacjach gospodarczych.
 • kształtowanie systemów bezpieczeństwa informacji w organizacjach.
 • kształtowanie systemów zarządzania własnością intelektualną.
 • projektowanie nowych modeli biznesu wykorzystujących technologie informacyjne.

6. Obszary tematów badawczych z kategorii badań opisowych i wyjaśniających w obszarze zjawisk społeczno-gospdoarcze

 • miejsce i rola informatyki w gospodarce narodowej.
 • badanie zjawisk społeczno-gospdoarczych zachodzących w przestrzeni administarcji elektronicznej.
 • badanie struktury, odziaływania i skuteczności systemów marketingu elektronicznego.

Literatura

1. Brycz B., Dudycz T., Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania,  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

2. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000.

3. Informatyka ekonomiczna, pod red. Stanisława Wryczy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

4. Pozycje literatury z obszaru informatyki ekonomicznej, informatyki technicznej, informatyki teoretycznej i zarządzania odpowiadające tematowi pracy magisterskiej. 

nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

Tematyka podejmowana w czasie trwania seminarium.

1. Miejsce informatyki ekonomicznej w gronie subdyscyplin nauk ekonomicznych.

2. Paradygmaty, teorie i metody badawcze umożliwiające prowadzenie badań w obszarze informatyki ekonomicznej.

3. Podejście projektowe jako szczególna kategoria metod badawczych informatyki ekonomicznej.

4. Wymagania merytoryczne, formalne i edytorskie prac magisterskich.

5. Obszary tematów badawczych z kategorii badań według podejścia projektowego:

 • rozwój innowacyjnych systemów informatycznych funkcjonujących w obszarze gospodarki elektronicznej.
 • planowanie nowych form wykorzystania zintegorwanych systemów zarządzania klasy ERP w organizacjach gospodarczych.
 • kształtowanie systemów bezpieczeństwa informacji w organizacjach.
 • kształtowanie systemów zarządzania własnością intelektualną.
 • projektowanie nowych modeli biznesu wykorzystujących technologie informacyjne.

6. Obszary tematów badawczych z kategorii badań opisowych i wyjaśniających w obszarze zjawisk społeczno-gospdoarcze

 • miejsce i rola informatyki w gospodarce narodowej.
 • badanie zjawisk społeczno-gospdoarczych zachodzących w przestrzeni administarcji elektronicznej.
 • badanie struktury, odziaływania i skuteczności systemów marketingu elektronicznego.

Literatura

1. Brycz B., Dudycz T., Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania,  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

2. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000.

3. Informatyka ekonomiczna, pod red. Stanisława Wryczy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

4. Pozycje literatury z obszaru informatyki ekonomicznej, informatyki technicznej, informatyki teoretycznej i zarządzania odpowiadające tematowi pracy magisterskiej. 

nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

Seminarium mgr 


Literatura

Zasady pisania pracy mgr 

nauczyciele w kursie dr hab. Agnieszka Szpitter
otwórz kurs

Seminarium mgr SS


Literatura

Zasady pisania prac mgr 

nauczyciele w kursie dr hab. Agnieszka Szpitter
otwórz kurs  .
Literatura
 .
nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs

Kurs dla studentów II roku MSU ze specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB).


Literatura
´Królewski J., Sala P., E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016 (Kaznowski D., Social media – społeczny wymiar Internetu, rozdz. 5; Roszkowski J. Monitoring mediów społecznościowych, rozdz. 19)
´Bonek T., Smaga M., Biznes na Facebooku i nie tylko. Praktyczny poradnik o promocji w mediach społecznościowych, Oficyna Wolters Kluwer Business, 2013
´Lovett J., Sekrety pomiarów w mediach społecznościowych, Helion, Gliwice 2012
´Podlaski A., Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media, Helion, Gliwice 2011
´Chaffey D., Digital Business i E-Commerce Management, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016
nauczyciele w kursie dr Dorota Buchnowska
otwórz kurs

Sieci komputerowe w biznesie


Literatura

Sieci komputerowe w biznesie

nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Kurs skierowany do specjalności Zarządzanie Jakością i Środowiskiem (II stopień, II rok). Wykład porusza zagadnienia koncepcji Kaizen oraz jej praktyczne zastosowanie w biznesie.

 


Literatura

Podana na wykładzie.

nauczyciele w kursie dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
otwórz kurs <p>Kurs obejmuje nst. zagadnienia:<br />Podstawy six sigma<br />Metodyka DMAIC<br />Projekt w six sigma<br />Pomiar zdolnosci procesowej</p><p>Infrastruktura dla six sigma</p>
Literatura
M. Harry, R. Schroeder, Six sigma, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2001<br />Pande S. Peter, Neuman P. Robert, Cavanagh R. Roland, " Six Sigma " Sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich, jak GE czy MOTOROLA, K.E. Liber, Warszawa, 2007<br />Karaszewski R., Tylko dla liderów - sześć sigma , Problemy Jakości nr 6/2001<br />Polak A.S., Wykorzystanie TQM i Six Sigma przez największe korporacje świata, Problemy Jakości, nr 2/2004<br />Wolniak R., Modele ciągłego doskonalenia stosowane w six sigma, Problemy Jakości, nr 5/2005,<br />Karaszewski R., Lean Six Sigma, Problemy Jakości, nr 8/2006<br />Grudowski P., Uwarunkowania aplikacyjne koncepcji Six Sigma w sektorze MŚP, Problemy Jakości nr 1/2008
nauczyciele w kursie prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
otwórz kurs

Strategie Marketingowe Dóbr Luksusowych 2016


Literatura

w pliku wykladu 1

nauczyciele w kursie dr Wioleta Dryl
otwórz kurs

Materiały pomocnicze do wykładu i ćwiczeń ze Sprawozdawczości finansowej.Plan zajęć

 

 

 


 1. Wstępne informacje o sprawozdaniach finansowych

 2. Polityka rachunkowości I

 3. nwentaryzacja

 4. Wycena składników aktywów i pasywów na potrzeby sprawozdań finansowych

 5. Bilans

 6. Rachunek zysków i strat

 7. Wstęp do sprawozdania finansowego i informacje dodatkowe

 8. Zestawienie zmian w kapitale własnym

 9. Rachunek przepływów pieniężnych

 10. Sprawozdanie z działalności jednostki

 11. Wybrane sprawozdania podatkowe i statystyczne

 12.  

 

 

 


Literatura

Komentarz do ustawy o rachunkowości, A.Jarugowa, T.Martyniuk, ODDK Gdańsk 2002
Krajowy Standard Rachunkowości nr 1. Rachunek przepływów pieniężnych
Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa. Vademecum Rachunkowości, Difin, Warszawa 2002
Podręczniki do rachunkowości finansowej i rachunkowości przedsiębiorstw
Rachunkowość - miesięcznik
Sprawozdania finansowe bez tajemnic, praca zbiorowa pod red. G.Świderskiej, Difin, Warszawa 2003
Sprawozdawczość i rewizja finansowa, W.Gos, dodatek do Rzeczpospolitej, Warszawa 2005
Ustawa o rachunkowości
Wzorcowy Plan Kont z komentarzem, J.Gierusz, ODDK, Gdańsk 2002
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

nauczyciele w kursie dr Olga Martyniuk
otwórz kurs

Celem kursu jest:

 1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami sporządzania sprawozdawczości finansowej banku i zakładu ubezpieczeń .
 2. Zapoznanie studentów z wyceną aktywów i pasywów oraz zasadami ustalania wyniku finansowego banku i instytucji ubezpieczeniowej.
 3. Zapoznanie studentów z planowanymi regulacjami międzynarodowymi mającymi wpływ na wycenę aktywów i pasywów zakładu ubezpieczeń (zmiany w MSSF 4).
 4. Przygotowanie studentów do zrozumienia podstawowych elementów sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z całkowitych dochodów, co umożliwi im czytanie danych finansowych zawartych w tych częściach rocznego sprawozdania finansowego banku.
 5. Zapoznanie studentów z zasadami wyceny umowy ubezpieczeniowej oraz ujęcia jej w rocznym sprawozdaniu finansowym.
 6. Zapoznanie studentów z metodami stosowanymi do oceny efektywności banku i zakładu ubezpieczeń z uwzględnieniem ich ograniczeń (analiza wstępna i wskaźnikowa rocznego sprawozdania finansowego).

Literatura
 1. E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008.
 2. J. Uryga, W.Magielski Rachunkowość banków komercyjnych z uwzględnieniem MSSF, Kraków 2006.
 3. D. Misińska, M. Niewiadoma Rachunkowość bankowa, WAE im. Oskara Lanego Wrocław 2003.
 4. Rozporządzenie z dn. 01.10.10 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości banków.
 5. M. Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2012.
 6. MSR 39, MSR 32, MSR 37, MSR 1
 7. J. Piątek, M. Lament "Rachunkowość ubezpieczeniowa", Politechnika Radomska, Radom 2006.
 8. A. Karmańska "Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń", Difin, Warszawa 2003.
 9. Ustawa 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 Nr 124 poz. 1151 z późn. zm.)
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1825 z późn. zm.).
 11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).
 12. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej Nr 4 "Umowa ubezpieczeniowa”.
nauczyciele w kursie dr hab. Arleta Szadziewska
otwórz kurs
Temat 1: Koncepcja i tworzenie dokumentów XML 
Temat 2: Definiowanie prostej struktury dokumentu - DTD
Temat 3: Definiowanie złożonej struktury dokumentu - XML Schema 
Temat 4: Definiowanie arkuszy stylów - XSLT 
Temat 5: Przeszukiwania dokumentów – język XPath 
Temat 6: Tworzenie aplikacji wykorzystujących standard XML

Literatura
 • Goldberg K. H., XML. Szybki start. Wydanie II. Helion 2014
nauczyciele w kursie dr Bartosz Marcinkowski
otwórz kurs

Standardy XML


Literatura
 1. Wykorzystywana podczas zajęć:
 • Ray Eric T., Nauka języka XML, RM, Warszawa 2001
 1. Studiowana samodzielnie przez studenta:
 • Kazienko P.; Krzysztof Gwiazda, XML na poważnie, Helion 2003
 • Stayton B., DocBook XSL: The Complete Guide, Sagehill Enterprises, 2007
 1. Literatura uzupełniająca
nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs Pojęcia wstępne: dokument strukturalny, dokument sformatowany, formatowanie wizualne i logiczne, znakowanie szczególne i ogólne. Standard XML: pojęcie typu dokumentu (DTD), elementy i atrybuty, encje, sekcje CDATA i inne elementy adiustacji. Opis wybranych typów dokumentów: XHTML , Docbook. Formatowanie z wykorzystaniem arkuszy stylów CSS. XML Schema i standard Relax NG. Projektowanie schematów XML. Przetwarzanie dokumentów XML. Wprowadzenie do standardu XSLT: struktura arkusza XSLT, podstawowe polecenia języka XSLT, standard Xpath. XQuery. FO/SVG i inne aplikacje XML. RDF i metadane, OWL/SKOS, SparQL. XML w wymianie danych: Web services, Rest, SOAP/WSDL.
Literatura
Ray Eric T., Nauka języka XML, RM, Warszawa 2001<br />Przemysław Kazienko ; Krzysztof Gwiazda, XML na poważnie, Helion 2003<br />Bob Stayton, DocBook XSL: The Complete Guide, Sagehill Enterprises, 2007<br />http://www.sagehill.net/docbookxsl/<br />Przechlewski Tomasz: Wprowadzenie do XSL:FO, Biuletyn GUST 18/2002. http://gnu.univ.gda.pl/~tomasz/sgml/pmla/<br />Wykaz literatury uzupełniającej:<br />Clark J., XSL Transformations (XSLT) version 1.0, 1999. http://www.w3.org/TR/xslt<br />Bray T., Paoli J., Sperberg-McQueen C.M., Maler E.: Extensible Markup Language (XML) 1.0, 2006, http://www.w3.org/TR/REC-xml/
nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs kurs prezentujący marketingowe ujęcie strategii kokurencji
Literatura
podana w pliku lit
nauczyciele w kursie dr Wioleta Dryl
otwórz kurs

infor


Literatura

 w pliku 

nauczyciele w kursie dr Wioleta Dryl
otwórz kurs Kurs Strategie Marketingowe
Literatura
<div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—Strategie marketingowe, red. W. Wrzosek, PWE 2004</span></div><div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—I. Penc – Pietrzak, Strategie biznesu i marketingu</span></div><div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—R. Kłeczek, Strategiczne planowanie i zarządzanie marketingowe</span></div><div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—J. Rybicki, Wielowymiarowy model analizy portfelowej, UG 2000</span></div><div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—A. Pomykalski, Zarządzanie i planowanie marketingowe, 2005</span></div><div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—G. Giereszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiebiorstwa, </span></div><div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—M. Strzyżewska,M. Rószkiewicz, Analizy marketingowe</span></div><div style="margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.3in;text-indent:-.3in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;"><span style="">—Decyzje marketingowe w przedsiebiorstwie, red. J. Mazur</span></div>
nauczyciele w kursie dr Wioleta Dryl
otwórz kurs

wykład prowadzony w formie e-learningu, tylko dla studentów zapisanych 


Literatura

w pliku 

nauczyciele w kursie dr Wioleta Dryl
otwórz kurs  
Literatura
 
nauczyciele w kursie dr Wioleta Dryl
otwórz kurs

wykład stacjonarne 15h 


Literatura

podana w treści w1

nauczyciele w kursie dr Wioleta Dryl
otwórz kurs

strategie marketingowe 30h stacjonarne 


Literatura

podana na 1 w

nauczyciele w kursie dr Wioleta Dryl
otwórz kurs

Strategie Marketingowe 


Literatura

w kursie 

nauczyciele w kursie dr Wioleta Dryl
otwórz kurs

info 


Literatura

w pliku 

nauczyciele w kursie dr Wioleta Dryl
otwórz kurs <span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Strategie marketingowe na rynku turystycznym to przedmiot prezentujący strategie stosowane w różnych sektorach rynku turystycznego.</span>
Literatura
<p style="margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;text-indent:-0.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;margin-left:60px;"><span style="font-weight:bold;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">J. Kowalczyk, </span><span style="font-weight:bold;font-style:italic;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Zarządzanie organizacją turystyczną</span><span style="font-weight:bold;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">, CeDeWu, Warszawa 2009.</span></p><p style="margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;text-indent:-0.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;margin-left:60px;"><span style="font-weight:bold;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">M. Johann, </span><span style="font-weight:bold;font-style:italic;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Strategie marketingowe w turystyce</span><span style="font-weight:bold;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">, Difin, Warszawa 2009.</span></p><p style="margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;text-indent:-0.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;margin-left:60px;"><span style="font-weight:bold;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">L. Pender, R. Sharpley, </span><span style="font-weight:bold;font-style:italic;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Zarządzanie turystyką</span><span style="font-weight:bold;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">, PWE, Warszawa 2008.</span></p><p style="margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;text-indent:-0.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;margin-left:60px;"><span style="font-weight:bold;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><span style="font-weight:bold;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">L. Mazurkiewicz, </span><span style="font-weight:bold;font-style:italic;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym</span><span style="font-weight:bold;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">, PWE, Warszawa 2002.</span></p><p style="margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;text-indent:-0.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;margin-left:60px;"><span style="font-weight:bold;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">B. Richards, </span><span style="font-weight:bold;font-style:italic;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Marketing atrakcji turystycznych</span><span style="font-weight:bold;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">, POT, Warszawa 2003.</span></p><p style="margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;text-indent:-0.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;margin-left:60px;"><span style="font-weight:bold;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">T. Knowles, </span><span style="font-weight:bold;font-style:italic;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią</span><span style="font-weight:bold;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">, PWE, Warszawa 2001.</span><span :;color:white;text-shadow:auto;language:pl;text-combine:letters;font-weight:bold;"="" style="font-size:20.0pt;font-family:Times New Roman;times new roman:;"> </span></p><br />
nauczyciele w kursie dr mariola łuczak
otwórz kurs

...


Literatura

Shotts W.E., Linux. Wprowadzenie do wiersza poleceń, Helion 2015
Love R., Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II, Helion 2014

nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

Kurs dla studentów I roku MSU


Literatura
wykorzystywanej podczas zajęć:
1. GBI Intro Training, SAP University Alliances, August 2013
2. Lenart A., Systemy ERP, [w:] Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa 2010
 
do samodzielnego studiowania:
1. Auksztol J., BalwierzB., Chomuszko M., SAP : zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa 2012
 
 
uzupełniającej:
1. Lenart A., Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Teoria i praktyka na przykładzie systemu BAAN IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
nauczyciele w kursie dr Dorota Buchnowska
otwórz kurs

Kurs do wykładu z przedmiotu System SAP ERP dla specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie.


Literatura

Lenart A., Systemy ERP (rozdział 12), w: Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2010

nauczyciele w kursie dr Anna Lenart
otwórz kurs Cwiczenia obejmują zgadnienia wymagane do uzyskania uprawnien auditora ISO 22000
Literatura
Podana na 1 zajęciach
nauczyciele w kursie prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
otwórz kurs Wykład dla specjalności Zarządzanie Jakością i Środowiskiem<br />Możliwość uprawnień auditora ISO 22000 wg TUV NORD
Literatura
Podana na wykładzie
nauczyciele w kursie prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
otwórz kurs Jakość i bezpieczeństwo żywności, podstawowe definicje<br />Norma ISO 22000<br />Warunki wstępne - GHP/GMP<br />Prawo żywnościowe<br />Urzędowa kontrola żywności<br />Inne systemy wspierające<br />
Literatura
&nbsp;Podana na stronie kursu i pod każdymi ćwiczeniami
nauczyciele w kursie prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
otwórz kurs

Materiały do ćwiczeń z przedmiotu Systemy baz danych w roku akademickim 2013/14


Literatura

Wykaz literatury:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Dokumentacja PL/SQL Users Guide and Reference, http://www.oracle.com/pls/db10g

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Matosek W., Język SQL w bazie danych Oracle 10g, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2005.

B. Literatura uzupełniająca

 • McLaughlin M., Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Helion, Gliwice 2009
 • Pribyl B., Feuerstein S., Oracle PL/SQL. Wprowadzenie, Helion, Gliwice 2002
 • Elmasri R., Navathe S.B., Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion 2005
 • Connolly T., Begg C., Systemy baz danych, Wyd. RM 2004
nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs <br />
Literatura
<span style="text-decoration:underline;">Dokumentacja Oracle</span><br /><br />1. PL/SQL Language Reference <a href="http://www.oracle.com/pls/db111/to_toc?pathname=appdev.111/b28370/toc.htm" target="_blank">HTML</a> <a href="http://www.oracle.com/pls/db111/to_pdf?pathname=appdev.111/b28370.pdf" target="_blank">PDF</a><br />2. PL/SQL Packages and Types Reference <a href="http://www.oracle.com/pls/db111/to_toc?pathname=appdev.111/b28419/toc.htm" target="_blank">HTML</a> <a href="http://www.oracle.com/pls/db111/to_pdf?pathname=appdev.111/b28419.pdf" target="_blank">PDF</a><br />3. SQL Language Reference <a href="http://www.oracle.com/pls/db111/to_toc?pathname=server.111/b28286/toc.htm" target="_blank">HTML</a> <a href="http://www.oracle.com/pls/db111/to_pdf?pathname=server.111/b28286.pdf" target="_blank">PDF</a><br />4. SQL Language Quick Reference <a href="http://www.oracle.com/pls/db111/to_toc?pathname=server.111/b28285/toc.htm" target="_blank">HTML</a> <a href="http://www.oracle.com/pls/db111/to_pdf?pathname=server.111/b28285.pdf" target="_blank">PDF</a><br />5. 2 Day Developers Guide <a href="http://www.oracle.com/pls/db111/to_toc?pathname=appdev.111/b28843/toc.htm" target="_blank">HTML</a> <a href="http://www.oracle.com/pls/db111/to_pdf?pathname=appdev.111/b28843.pdf" target="_blank">PDF</a><br /><br /><span style="text-decoration:underline;">Literatura</span><br /><br />1. B. Pribyl, S. Feuerstein, "Oracle PL/SQL. Wprowadzenie", Helion, Warszawa, 2002<br />2. M. McLaughlin, "Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL", Helion, Warszawa, 2009<br />3. A. Pelikant, "Programowanie serwera Oracle 11g SQL i PL/SQL", Helion, Warszawa, 2009<br />
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Materiały z Systemów Baz Danych


Literatura

a

nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Język T-SQL: typy danych, deklaracja zmiennych, operatory, instrukcje warunkowe, pętle, tworzenie własnych procedur i funkcji.
Baza MS SQL Server: przegląd wbudowanych funkcji – numeryczne, tekstowe, formatowania daty oraz transponowania tabel.
Zarządzanie serwerem MS SQL Server – zarządzanie użytkownikami, zakładanie baz danych, nadawanie uprawnień.
Wyzwalacze oraz usługi Reporting Services – tworzenie raportów i zestawień zbiorczych na danych.
Optymalizacja zapytań i harmonogramowanie pracy w MS SQL Server – skrypty automatyzujące pracę systemu.
Pobieranie metadanych oraz poprawa wydajności MS SQL Server.
Instrukcje CLR oraz Cloud Computing w MS SQL Server 2012.


Literatura

Literatura podstawowa

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

Brust A., Lobel L.G., Programming Microsoft SQL Server 2012 (Developer Reference), OReilly, 2012
Materiały zamieszczone na Portalu Edukacyjnym UG: http://pe.ug.edu.pl.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

Dokumentacja Transact-SQL Reference (Transact-SQL), http://msdn.microsoft.com
Ben-Gan I., Microsoft SQL Server 2008 od środka: Zapytania w języku T-SQL, Microsoft Press, 2010

B. Literatura uzupełniająca

Mendrala D., Potasiński P., Szeliga M., Widera D., Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie, Helion, Gliwice 2009
nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

Lp.

Tematyka

Liczba godzin

1

Wstęp do baz danych: Koncepcja tworzenia tabel, klucze główne, klucze obce, relacje jeden-jeden, jeden-wielu i wiele-wielu, łączenie tabel. Projektowanie tabel na podstawie otrzymanych atrybutów danych. Wstęp do ERD: rodzaje diagramów i ich składniki.

2h

2

Tworzenie diagramów na podstawie otrzymanych opisów przypadków firm. Wstęp do normalizacji danych.

2h

3

Normalizacja danych. Różnice pomiędzy 0NF, 1NF, 2NF i 3NF. Przejście do trzeciej postaci normalnej. Normalizowanie danych na podstawie otrzymanych opisów przypadków firm. Koncepcja normalizacji do 4NF i 5NF.

Wstęp do narzędzia MS SQL Server Management Studio.

2h

4

Podstawy języka SQL: instrukcja CREATE, INSERT, SELECT oraz sekwencje. Tworzenie tabel. Wstawianie danych do tabel. Klucze główne i klucze obce. Wykorzystanie wyrażenia CONSTRAINT w celu definiowania ograniczeń dotyczących wprowadzanych danych. Instrukcja SELECT. Wyświetlanie danych z tabel.

2h

5

Język SQL: instrukcja SELECT - warunki, wyrażenia i operatory. Operatory arytmetyczne i łączenia łańcucha znaków. Warunek WHERE. Synonimy tabel i kolumn.

2h

6

Język SQL: instrukcja SELECT z wyrażeniami warunkowymi BETWEEN oraz CASE WHEN. Instrukcja SOME, ANY oraz IN. Tworzenie perspektyw - instrukcja CREATE VIEW.

2h

7

Instrukcja SELECT - funkcje agregujące. Instrukcja GROUP BY z wyrażeniami HAVING, ON, USING.

2h

8

Instrukcja SELECT - tworzenie zaawansowanych raportów z wykorzystaniem instrukcji grupujących. Sortowanie danych z wykorzystaniem instrukcji ORDER BY.


Literatura

Literatura
1. Brust A., Lobel L., Microsoft SQL Server 2012. Podstawy języka T-SQL, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2010
2. Beynon-Davies P., Systemy baz danych, WNT, Warszawa, 1998
3. Yourdon E., Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996
4. Dokumentacja do bazy danych MS SQL Server

nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

Przegląd analityki Big Data (cele, metody, rodzaje analiz, stosowane klasyfikacje).

Typy danych w analityce Big Data.

Jakość danych Big Data.

Metody uczenia się, zastosowanie Data Mining oraz Text Mining w Big Data.

Ekosystem Big Data.

Praktyczne aspekty wdrożeń systemów Big Data.

Studia przypadków.


Literatura

Obligatoryjna:

Mayer-Schonberger, V., Cukier, K., (2013) Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think, Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourt

Uzupełniająca:

Glass, R., Callahan, S., (2015) The Big Data-Driven Business: How to Use Big Data to Win Customers, Beat Competitors, and Boost Profits, John Wiley & Sons

Dokumentacja do Apache Hadoop: http://hadoop.apache.org

Kursy Big Data University: http://bigdatauniversity.com/

nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

Kurs wspomagający przedmiot Systemy Business Intelligence.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Misner S., Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services, Tomy 1 i 2, APN Promise 2013

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 2. Systemy Business Intelligence, PWN 2013

B. Literatura uzupełniająca

Collier K.W., Agile Analytics: A Value-Driven Approach to Business Intelligence and Data Warehousing, Addison Wesley, 2012

nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

Kurs dla studentów specjalności Aplikacje w Biznesie


Literatura

http://www.microsoft.com/

nauczyciele w kursie dr Dorota Buchnowska
otwórz kurs  Kurs zawiera materiały do ćwiczeń


nauczyciele w kursie dr Anna Lenart
otwórz kurs

Kurs dla studentów specjalności AiB magisterskich studiów uzupełniających


Literatura

http://www.computerworld.pl/aplikacje

nauczyciele w kursie dr Dorota Buchnowska
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs

Opis znajduje się na stronie kursu


Literatura

Literatura znajduje się na stronie kursu

nauczyciele w kursie dr hab. Agnieszka Szpitter
otwórz kurs

Techniki mierzenia procesów pracy opis na stronie kursu


Literatura

Literatura podana na stronie kursu

nauczyciele w kursie dr hab. Agnieszka Szpitter
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursie dr Adam Barembruch
otwórz kurs

Materiały do ćwiczeń z przedmiotu Technologia baz danych w roku akademickim 2013/14


Literatura

Wykaz literatury:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

 • Dokumentacja Transact-SQL Reference (Transact-SQL), http://msdn.microsoft.com
 • Ben-Gan I., Microsoft SQL Server 2008 od środka: Zapytania w języku T-SQL, Microsoft Press, 2010

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

 • Mendrala D., Potasiński P., Szeliga M., Widera D., Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie, Helion, Gliwice 2009

B. Literatura uzupełniająca

 • Otey M., Otey D., Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty, Helion, Gliwice 2007
nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs &nbsp;Kurs uzupełniający ćwiczenia z przedmiotu Technologia baz danych.
Literatura
1. Materiały z wykładu.<br />2. Vieira R., SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw, Helion, Gliwice 2007<br />3. Szeliga M., Transact-SQL. Czarna księga, Helion, Gliwice 2003
nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

Kurs wspomagający ćwiczenia laboratoryjne

nauczyciele w kursie dr Anna Lenart
otwórz kurs

A. Formy

 • wykład,
 • ćwiczenia laboratoryjne,

B. Sposób realizacji

 • zajęcia w sali dydaktycznej

C. Liczba godzin

 • wykład – 15 godzin – studia niestacjonarne
 • ćwiczenia - 15 godzin – studia niestacjonarne

Literatura

Wykaz literatury

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 1. Materiały zamieszczone na Portalu Edukacyjnym
 2. Kokpity menedżerskie w analizie i prezentacji danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel 2016,

Buchnowska D.  (red.), WZ UG 2016, Sopot WZ UG 2016, Sopot

http://wzr.pl/nauka/upload/files/Kokpity%20mened%C5%BCerskie%20w%20analizie%20i%20prezentacji%20danych%

20biznesowych%20z%20wykorzystaniem%20MS%20Excel%202016.pdf

 1. Wolkenbach J., Excel 2016 PL Biblia,. Helion, Gliwice 2016

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 1. Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE Warszawa 2010
 2. Masłowski K., Excel 2016 PL Ćwiczenia zaawansowane, Helion, Gliwice 2016

Uzupełniająca:

 1. Alexander M.,  Programowanie w VBA. Excel 2016 PL. Vademecum Walkenbacha,  Helion, Gliwice 2016
nauczyciele w kursie dr Marek Markowski
otwórz kurs

Kurs dla studentów I stopnia I roku kierunki Informatyka i Ekonometria


Literatura
 1. wykorzystywanej podczas zajęć:
  1. D. Etheridge, Excel 2007 PL. Analiza danych, wykresy, tabele przestawne. Niebieski podręcznik, Helion, Gliwice 2009
  2. Materiały zamieszczone na Portalu Edukacyjnym
 2. do samodzielnego studiowania:
  1. S. Wrycza (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE Warszawa 2010
  2. P. Wróblewski, MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko, Helion, Gliwice 2010
 3. Uzupełniająca:
  1. C. Carlberg, Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwiązania w biznesie. Wydanie III, Helion, Gliwice 2009
  2. B. Jelen, Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwiązania w biznesie, Helion, Gliwice 2008.
nauczyciele w kursie dr Dorota Buchnowska
otwórz kurs

Program ćwiczeń z przedmiotu Technologia informacyjna na kierunku Informatyka i Ekonometria w roku akademickim 2013/14


Literatura

Wykaz literatury:

 1. wykorzystywanej podczas zajęć:
  1. D. Etheridge, Excel 2007 PL. Analiza danych, wykresy, tabele przestawne. Niebieski podręcznik, Helion, Gliwice 2009
  2. Materiały zamieszczone na Portalu Edukacyjnym
 2. do samodzielnego studiowania:
  1. S. Wrycza (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE Warszawa 2010
  2. J. Rosenberg, A. Mateos  Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Helion, Gliwice 2011
  3. P. Wróblewski, MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko, Helion, Gliwice 2010

 

 1. Uzupełniająca:
  1. C. Carlberg, Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwiązania w biznesie. Wydanie III, Helion, Gliwice 2009
  2. B. Jelen, Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwiązania w biznesie, Helion, Gliwice 2008.
nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Kurs dla studentów niestacjonarnych

Grupa 62


Literatura

Wykaz literatury:

 1. wykorzystywanej podczas zajęć:
  1. P. Wróblewski, MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko, Helion, Gliwice 2010
  2. D. Etheridge, Excel 2007 PL. Analiza danych, wykresy, tabele przestawne. Niebieski podręcznik, Helion, Gliwice 2009
  3. C. Carlberg, Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwiązania w biznesie. Wydanie III, Helion, Gliwice 2009
  4. B. Jelen, Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwiązania w biznesie, Helion, Gliwice 2008.
  5. Materiały zamieszczone na Portalu Edukacyjnym
 2. do samodzielnego studiowania:
  1. S. Wrycza (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE Warszawa 2010
  2. M. Alexander, J, Walkenbach, Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel, Helion, Gliwice 2011
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kurs dla studentów niestacjonarnych

Grupa 65


Literatura

Wykaz literatury:

 1. wykorzystywanej podczas zajęć:
  1. P. Wróblewski, MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko, Helion, Gliwice 2010
  2. D. Etheridge, Excel 2007 PL. Analiza danych, wykresy, tabele przestawne. Niebieski podręcznik, Helion, Gliwice 2009
  3. C. Carlberg, Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwiązania w biznesie. Wydanie III, Helion, Gliwice 2009
  4. B. Jelen, Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwiązania w biznesie, Helion, Gliwice 2008.
  5. Materiały zamieszczone na Portalu Edukacyjnym
 2. do samodzielnego studiowania:
  1. S. Wrycza (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE Warszawa 2010
  2. M. Alexander, J, Walkenbach, Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel, Helion, Gliwice 2011
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Forma zajęć: laboratorium


Literatura

Wykaz literatury:

 • wykorzystywanej podczas zajęć:
  • D. Etheridge, Excel 2007 PL. Analiza danych, wykresy, tabele przestawne. Niebieski podręcznik, Helion, Gliwice 2009
  • Materiały zamieszczone na Portalu Edukacyjnym
 • do samodzielnego studiowania:
  • S. Wrycza (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE Warszawa 2010
  • P. Wróblewski, MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko, Helion, Gliwice 2010
 • Uzupełniająca:
  • C. Carlberg, Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwiązania w biznesie. Wydanie III, Helion, Gliwice 2009
  • B. Jelen, Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwiązania w biznesie, Helion, Gliwice 2008.
nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs

a


Literatura

Według sylabusa

nauczyciele w kursie dr Danuta Gaik-Pokojska
otwórz kurs

Kurs wspomagający zajęcia laboratoryjne


Literatura w sylabusie

nauczyciele w kursie dr Danuta Gaik-Pokojska
otwórz kurs

Kurs dla studentów studiów niestacjonarnychLiteratura

Wykaz literatury znajduje się w sylabusie

  nauczyciele w kursie dr Danuta Gaik-Pokojska
  otwórz kurs Kurs przeznaczony dla studentów specjalności Zarządzanie w turystyce oraz osób zainteresowanych tematem.
  Literatura
  <div style="margin-top:6pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.3in;text-indent:-0.3in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;word-break:normal;"><span style="font-size:26.0pt;"><span style="color:#b13f9a;font-family:Wingdings 2;">ž</span></span><span style="font-family:Trebuchet MS;vertical-align:baseline;">B.J. Dąbrowska, Turystyka międzynarodowa, PWE, Warszawa&nbsp; 2011.</span></div><div style="margin-top:6pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.3in;text-indent:-0.3in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;word-break:normal;"><span style="font-size:26.0pt;"><span style="color:#b13f9a;font-family:Wingdings 2;">ž</span></span><span style="font-family:Trebuchet MS;vertical-align:baseline;">W. W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2010.</span></div><div style="margin-top:6pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.3in;text-indent:-0.3in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;word-break:normal;"><span style="font-size:26.0pt;"><span style="color:#b13f9a;font-family:Wingdings 2;">ž</span></span><span style="font-family:Trebuchet MS;vertical-align:baseline;">K. J. Helnarska, Międzynarodowy ruch turysyczny w UE, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.</span></div><span style="font-family:Trebuchet MS;vertical-align:baseline;">G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007</span><br />
  nauczyciele w kursie dr mariola łuczak
  otwórz kurs Tematyką zajęć są relacje między turystyką a środowikiem naturalnym i kulturowym. Studenci mają okazję poznać zasady zarządzania podmiotami operującymi w sferze turystyki w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku. 
  Literatura
   
  nauczyciele w kursie dr Renata Płoska
  otwórz kurs

  Uczestnicy kursu pt.  "Tworzenie zajęć w trybie nauczania na odległość oraz zasady przygotowania i standaryzacji e-podręczników" opanują wiedzę i praktyczne umiejętności z projektowania, opracowania oraz wdrożenia, kursów e-learningowych oraz e-booków w oparciu o darmowe narzędzie eXeLearning. 


  Literatura

  Autorski kurs e-learningowy.

  nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
  otwórz kurs Warsztaty Evo
  Literatura
  Brak.
  nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
  otwórz kurs Venture Capital&nbsp;
  Literatura
  Wykład&nbsp;
  nauczyciele w kursie dr błażej lepczyński
  otwórz kurs

  Szczegóły konkursu walcz o staż w firmie Flex.


  Literatura

  Nie dotyczy

  nauczyciele w kursie dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
  otwórz kurs

  mat.


  Literatura

  mat.

  nauczyciele w kursie dr Jarosław Kujawski
  otwórz kurs

  .


  Literatura

  .

  nauczyciele w kursie dr inż. Ewa Malinowska
  otwórz kurs

  a


  Literatura

  a

  nauczyciele w kursie dr Dorota Buchnowska
  otwórz kurs

  ,,,,


  Literatura

  Literatura dobrana przez studentów samodzielnie, adekwatnie do podejmowanego przez nich tematu

  nauczyciele w kursie prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
  otwórz kurs wyniki różnych przedmiotów z 5 czerwca&nbsp;
  Literatura
  Brak.
  nauczyciele w kursie dr Wioleta Dryl
  otwórz kurs

  .


  Literatura

  .

  nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
  otwórz kurs

  wykład z Zachowań konsumenckich dla specjalności marketing 


  Literatura

  D. Maison, Psychologia Konsumenta, PWN Warszawa 2017

  inne - w kusie 

   

   

  nauczyciele w kursie dr Tomasz Dryl
  otwórz kurs

  informacje 


  Literatura

  w pliku 

  nauczyciele w kursie dr Wioleta Dryl
  otwórz kurs

  kurs przedmiotu Zachowania Konsumenckie dla studentów specjalności Marketing oraz Zarządzanie Jakoscią


  Literatura

  1. Dominika Maison, Katarzyna Stasiuk, Psychologia konsumenta, WArszawa PWN 2014

  2. Zachowania Konsumentów, red. M. Bartosik-Purgat, PWN 2017

  3. M. Lindstrom, Zakupologia

   

  nauczyciele w kursie dr Tomasz Dryl
  otwórz kurs <p>Wprowadzenie do zarządzania finansami osobistymi</p>
  Literatura
  &nbsp; <ol><li><span style="font-family:Arial Narrow, sans-serif;">M. Lipiński, Finanse osobiste. Świadome zarządzanie własnym portfelem, Warszawa 2008</span></li><li><span style="font-family:Arial Narrow, sans-serif;">D. Korenik, Innowacyjne usługi banku, PWN, Warszawa 2006</span></li><li><span style="font-family:Arial Narrow, sans-serif;">Sangowski T.(red.),Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1999</span></li><li><span style="font-family:Arial Narrow, sans-serif;">Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń, t. 2 – produkty, Poltext, Warszawa 2001</span></li></ol>
  nauczyciele w kursie
  otwórz kurs  Kurs poświęcony problematyce zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach, podczas którego Studenci poznają zagadnienia związane z: istotą innowacji i ich rodzajami, źródłami innowacji, strategiami innowacji, pomiarem i oceną innowacyjności organizacji.
  Kurs realizowany jako połączenie wykładów i warsztatów praktycznych ukierunkowanych na pracę na studiami przypadków wybranych firm, które osiągneły sukces dzięki innowacjom.

  Literatura
   Drucker
  Kotler
  Christiansen
  Soerensen
  Pomykalski

  nauczyciele w kursie dr joanna sadkowska
  otwórz kurs

  Studenci WZR


  Literatura

  .

  nauczyciele w kursie dr Adam Barembruch
  otwórz kurs

  Tematyką wykładu są główne zagadnienia dotyczące inwestowania w przedsiębiorstwie oraz inwestycji finansowych.


  Literatura
   W załączniku do wykładu
  nauczyciele w kursie dr krzysztof szczepaniak
  otwórz kurs

  Ćwiczenia


  Literatura

  Obowiązuje literatura podana w poszczególnych konspektach ćwiczeń.

  nauczyciele w kursie dr inż. Ewa Malinowska
  otwórz kurs

  Praktyczne wykorzystanie aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania jakością


  Literatura

  Obowiązująca do wykładów oraz określona do każdego tematu ćwiczeń

  nauczyciele w kursie dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
  otwórz kurs Wykład 16-godzinny poświęcony podstawowym problemom z zakresu zarzadzania jakością, w tym:<br />definicji jakości, zagadnieniom normalizacji, certyfikacji, standardom ISO 9000, podejściu procesowemu, kosztom jakości, TQM, EFQM i wybranym technikom wspomagajacym zarządzanie jakością<br />Wykład obejmuje wszystkie zagadnienia i spełnia kryteria wymagane dla przedmiotu w ramach minimum programowego, zgodnie z rozporządzeniem MNiSW
  Literatura
  Podana na portalu
  nauczyciele w kursie prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
  otwórz kurs <p>KURS OBEJMUJE PODSTAWOWE &nbsp;ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIA, WYMAGANE W PROGRAMIE STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE&nbsp;JAKO TZW. MINIMUM PROGRAMU, ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MNiSW</p>
  Literatura
  Podana na PE
  nauczyciele w kursie prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
  otwórz kurs

  .


  Literatura

  .

  nauczyciele w kursie dr inż. Ewa Malinowska
  otwórz kurs  Praktyczne zajęcia pogłębiające wiedzę z zakresu wykorzystania narzędzi zarządzania jakością.
  Literatura
  Podana na wykładzie. 
  nauczyciele w kursie dr maria richert
  otwórz kurs

  .


  Literatura

  .

  nauczyciele w kursie dr inż. Ewa Malinowska
  otwórz kurs Kurs jest kontynuacją problematyki zarzadzania jakością z II roku i obejmuje szerzej i głębiej tematy z zakresu strategii projakoścowej, kultury jakości, instrumentarium zarządzania jakością oraz podejść i&nbsp;metodologii wspierających rozwój organizacji, zorientowanych na jakość, w tym Kaizen, six sigma
  Literatura
  Podana na 1 wykładzie i w sylabusie
  nauczyciele w kursie prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
  otwórz kurs <p>Kurs jest kontynuacją, pogłebieniem i poszerzeniem&nbsp;przedmiotu Zarzadzanie Jakością, szczególnie o aspekty strategiii zarzadzania jakością, kultury jakości, technik, narzedzi, czyli instrumentarium ZJ, o podejścia nowe, takie japońskie techniki zarzadzania, podejście six sigma</p>
  Literatura
  &nbsp;Podana na portalu, w sylabusie
  nauczyciele w kursie prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
  otwórz kurs tu będzie kurs
  Literatura
  brak
  nauczyciele w kursie prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
  otwórz kurs

   Tematyka kursu - podana w gablocie Zakładu i na I ćwiczeniach


  Literatura

   Podana pod każdym ćwiczeniem

  nauczyciele w kursie prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
  otwórz kurs <p>Tematyka podana w pliku na stronie kursu</p>
  Literatura
  Podana na 1 wykładzie
  nauczyciele w kursie prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
  otwórz kurs brak
  Literatura
  brak
  nauczyciele w kursie prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
  otwórz kurs

  info 


  Literatura

  w pliku 

  nauczyciele w kursie dr Wioleta Dryl
  otwórz kurs

  Najlepszy Kurs z Zarządzania Marketingowego dla Najlepszych Studentów WZ UG


  Literatura

  Podano w prezentacji 1 Tematu i sylabusie 

  nauczyciele w kursie dr Wioleta Dryl
  otwórz kurs Zarządzanie marketingowe w turystyce to przedmiot dedykowany studentom Wydziału Zarządzania, szczególnie specjalności Zarządzanie w turystyce
  Literatura
  Brak.
  nauczyciele w kursie dr mariola łuczak
  otwórz kurs

  Kurs zarządzania projektami wspomagany e-learningowo wg metodyki prowadzenia projektów biznesowych zgodnie z międzynarodowym standardem  zarządzania projektami PMBoK PMI. 


  Literatura

  /1/  PMBoK PMI 6th Ed. 

  /2/  R.K. Wysocki, R. McGary, Efektywne zarządzanie projektami, Helion One Press, Gliwice 2005r. 

   

  nauczyciele w kursie dr hab. Agnieszka Szpitter
  otwórz kurs

  Kurs wspomagający wykład 


  Literatura

  R.K. Wysocki

  nauczyciele w kursie dr hab. Agnieszka Szpitter
  otwórz kurs Kurs dotyczy wybranych kwestii związanych z zarzadzaniem strategicznym w przedsiębiorstwie. 
  Literatura
   
  nauczyciele w kursie dr Renata Płoska
  otwórz kurs

  Cele kurusu:

  • Zapoznanie studentów ze znaczeniem i rodzajami wiedzy o klientach;
  • wskazanie źródeł wiedzy o klientach;
  • zapoznanie studentów z modelami i procesami zarządzania wiedzą o klientach;
  • zapoznanie studentów z rozwiązaniami ICT wspierającymi procesy zarzadzania wiedzą o klientach.

  Literatura
  1. Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2010,
  2. Gołuchowski J., Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007
  3. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą: koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
  4. Buchnowska D. 2006: CRM strategia i technologia, Wyd. UG, Gdańsk;
  nauczyciele w kursie dr Dorota Buchnowska
  otwórz kurs

  Charakterystyka podejmowanych tematów.

  • Pojęcie i klasyfikacja własności intelektualnej.

  • Miejsce i rola własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstwa.
  • Elementy składowe własności intelektualnej:

  przedmiot prawa autorskie: utwór,


  podmiot i obrót cywilno-prawny utworów,


  prawo własności przemysłowej: wynalazki i patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topologia układów scalonych, procedury oceny czystości patentowej, procedury rejestracji,


  bazy danych jako składnik własności intelekatualnej,


  tajemnica przedsiębiorstwa.

  • Klasyfikacja przedsiębiorstw ze względu na sposób wykorzystania własności intelektualnej:

  Literatura

  Adamski A., Prawko karne komputerowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2000. 


  Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 1998. 


  Karpowicz A., Autor - Wydawca. Poradnik prawa autorskiego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999. 


  Prawo własności intelektualnej - Repetorium, pod red. Mariusza Załuckiego, Difin SA, Warszawa 2010. 


  Stanisławska-Kloc S., Ochrona baz danych, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002. 


  nauczyciele w kursie dr hab. Jerzy Auksztol
  otwórz kurs plik zawiera praktyczne informacje dotyczące warunków uczestnictwa w zajęciach oraz zaliczenia przedmiotów: PNOP, ZWP, FOPP oraz EP
  Literatura
  Brak.
  nauczyciele w kursie mgr Paulina Nogal-Meger
  otwórz kurs

  Materiały do przedmiotu.


  Literatura

  M. Jerzemowska (red.) Analiza ekonomczna w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa 2013

  nauczyciele w kursie dr Anna Golec
  otwórz kurs

  Zastosowanie finansowe arkuszy kalkulacyjnych


  Literatura

     

  nauczyciele w kursie dr Bartosz Marcinkowski
  otwórz kurs

  Kurs zawiera pomoce dydyaktyczne do realizowanych zadań na ćwiczeniach z zarządzania projektami.


  Literatura

  1. K.R. Wysocki, R. McGary, Efektywne zarządzanie projektami, One Press Helion, Gliwice 2005.

  nauczyciele w kursie

  Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
  Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.