Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs

Kurs BHP dla osób uczestniczących w Bałtyckim Festiwalu Nauki


Literatura

Wszystkie materiały są umieszczone w kursie.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Celem kursu jest przedstawienie metod współczesnej bioinformatyki związanych z: pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem informacji pochodzących  z różnorodnych baz danych zawierających informacje o sekwencjach i strukturze przestrzennej białek, kwasów nukleinowych, szlakach metabolicznych.

Przedstawienie podstawowych metody i algorytmów stosowanych do porównywania oraz określania związków ewolucyjnych sekwencji aminokwasowych/kwasów nukleinowych;  przewidywania struktury przestrzennej na podstawie modelowania homologicznego

Kurs jest oparty na oprogramowaniu i serwisach sieciowych, które są udostępniane przez twórców w sposób nieodpłatny


Literatura

Baxevanis Andreas D., Ouellette B.F. Francis, Bioinformatyka. Podręcznik do analizy genów i białek. Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.

Paul G. Higgs, Teresa K. Attwood, Bioinformatyka i ewolucja molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.

nauczyciele w kursie dr hab. prof UG Stanisław Ołdziej
otwórz kurs .
nauczyciele w kursie dr Wioletta Żmudzińska
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursie Bartłomiej Siek
dr hab. Adam Szarszewski
otwórz kurs
Przedstawienie zagadnień z zakresu hodowli różnych linii komórkowych zwierzęcych oraz praktyczne wykorzystanie
metod hodowli m.in. do analizy proliferacji komórek w odpowiedzi na czynniki wzrostowe lub substancje toksyczne in vitro

Literatura
Literatura podstawowa
Animal Cell Culture R.I. Freshney 4th ed.
„Hodowla komórek i tkanek” S. Stokłosa wyd. 1. www.pwn.pl
 
Literatura uzupełniająca
Current protocols, Laboratory manuals
Internet: www.lgcstandards-atcc.org; www.sivb.org
nauczyciele w kursie dr Grzegorz Stasiłojć
otwórz kurs

A


Literatura

A

nauczyciele w kursie dr Piotr Karwasz
otwórz kurs

Spektroskopia NMR - podstawy i zastosowania (e-learning)

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i terminologią stosowaną w spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego oraz interpretacją widm jedno i dwuwymiarowych jąder 1H oraz innych jąder atomowych (13C, 15N).


Literatura

1. R. M. Silverstein, F.X. Webster, D.J. Kiemle "Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych", PWN, 2007

2. W. Zieliński, A. Rajca, "Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych", WNT

3. John McMurry, “Chemia Organiczna”, tom 3, PWN

4. Donald L. Pavia, Gary M. Lampman, George S. Kriz, James R. Vyvan “ Introduction to Spectroscopy”, 4th Edition, 2009, Chapter 3, Chapter 5, Chapter 6

5. * J. Keller “Understanding NMR Spectroscopy”, 2nd Edition, WileyBackwell, 2010

6. * Richard R. Ernst, Goeffrey Bodenhausen, Alexander Wokaun “Principles of Nuclear Magnetic Resonance in One and Two Dimensions”, Oxford Science Publications, 2004

7. * K. Wüthrich “NMR of Proteins and Nucleic Acids”, Wiley, New York, 1986

8. * G.C.K. Roberts “NMR of Macromolecules: A practical Approach”, Oxford University Press, 1993, Chapter 4

* literatura zaawansowana

 


nauczyciele w kursie dr Wioletta Żmudzińska
otwórz kurs

Szkolenie dla osób uczestniczących w Nocy Biologów 2019. Szkolenie to będzie ważne równiez na Dni Otwarte UG 2019, Targi Akademia 2019 oraz Bałtycki Festiwal Nauki 2019.


Literatura

Materiały znajdują się w kursie.

nauczyciele w kursie dr Grzegorz Stasiłojć
otwórz kurs

Program zajęć obejmuje zagadnienia związane z bioinformatyką  i skupia się na omówieniu podstawowych metod i technik oraz na ich praktycznym zastosowaniu na wybranych przykładach.

Szczegółowe zagadnienia to:

Podstawy języka programowania Phyton w zastosowaniach bioinformatycznych

Macierze substytucji

Algorytmy służące do porównywania sekwencji

Algorytmy służące do analizy danych wielkoskalowych (sekwencjonowanie nowej generacji, spektrometria mas)

Porównywanie wielu sekwencji, analizy filogenetyczne

Sieci neuronowe i ukryte modele markowa w zastosowaniach bioinformatycznych

Przewidywanie własności i cech łańcuchów biopolimerów

Przewidywanie struktury przestrzennej białek


Literatura

Baxevanis Andreas D., Ouellette B.F. Francis, Bioinformatyka. Podręcznik do analizy genów i białek. Wydawnictwo Naukowe PWN 2005;

Paul G. Higgs, Teresa K. Attwood, Bioinformatyka i ewolucja molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.

Xiong Jin, Pobdstawy bioinformatyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2009

nauczyciele w kursie dr hab. prof UG Stanisław Ołdziej
otwórz kurs

Kurs skierowany jest do studentów kierunku Bioinformatyka. Ma na celu zapoznanie uczestników kursu z:

  1. definicją bioinformatyki jako odrębnej dyscypliny naukowej
  2. podstawowymi pojęciami, definicjami i nazewnictwem stosowanym w bioinformatyce
  3. dyscyplinami pokrewnymi  takimi jak; biologią systemów, biologią obliczeniowa, statystyką medyczna, filogenetyką, genomiką, transykryptomiką, proteomiką, metabolomiką, lipidomiką oraz powiązaniem tych dyscyplin z bioinformatyką
  4. przykładami zastosowania narzędzi i metod bioinformatycznych do rozwiązywania problemów naukowych i praktycznych

Literatura

Stevens, H. "Life Out of Sequence: A Data-Driven History of Bioinformatics", Chicago: The University of Chicago Press, 2013

Baxevanis, A.D. and Ouellette, B.F.F. "Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins". Wiley, 2005

nauczyciele w kursie dr hab. prof UG Stanisław Ołdziej

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.