Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs

bald

nauczyciele w kursie mgr Remigiusz Ratajski
otwórz kurs
nauczyciele w kursie mgr Remigiusz Ratajski
otwórz kurs
nauczyciele w kursie mgr Remigiusz Ratajski
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Justyna Giczela-Pastwa
otwórz kurs
nauczyciele w kursie mgr Remigiusz Ratajski
otwórz kurs

...

nauczyciele w kursie mgr Remigiusz Ratajski
otwórz kurs

...

nauczyciele w kursie mgr Remigiusz Ratajski
otwórz kurs

OMAWIANE ZAGADNIENIA: Zakończenie działań wojennych w Europie i na świecie; migracje przymusowe; zimnowojenna doktryna Stanów Zjednoczonych – geneza i ewolucja. Komunizm-antykomunizm. Uwarunkowania amerykańskiej polityki względem Niemiec po II wojnie światowej. Przemiany społeczne w USA po II wojnie światowej; ruch na rzecz równouprawnienia ludności kolorowej, kontrkultura, ruch antywojenny, radykalizacja i brutalizacja życia społecznego 1960/70., odrodzenie konserwatyzmu. Etapy konfrontacji i dialogu amerykańsko-radzieckiego. Powstanie i trwanie reżimów komunistycznych – Kuba, Korea, Wietnam, Chiny. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Środkowo-Wschodniej 1947-1991. Proces dekolonizacji Azji (wyb. kolonie francuskie) i Afryki (wyb. kolonie brytyjskie). Procesy integracyjne w Europie po II wojnie światowej. Kryzys i upadek systemu
komunistycznego w Europie, 1989-1991.

nauczyciele w kursie dr hab. Anna Mazurkiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursie mgr Izabela Śliwińska
otwórz kurs
nauczyciele w kursie mgr Izabela Śliwińska
otwórz kurs

Akademisk skriving

nauczyciele w kursie dr hab. Jorgen Veisland
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr hab. Michał Stukow
otwórz kurs

Kurs ogólnouczelniany

nauczyciele w kursie dr Aleksandra Dudkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Joanna Czarnowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka
otwórz kurs

Przedstawienie złożoności procesów gospodarczych

Zaprezentowanie analitycznych podejść do procesów gospodarczych

Narzędzia analizy finansowej wykorzystywane w złożonych procesach gospodarczych


nauczyciele w kursie dr Michał Suchanek
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr hab. Piotr Gnaciński
otwórz kurs <p><span style="font-size:10.0pt;">Założenia i cele przedmiotu: </span></p><ul><li><span style="font-size:10.0pt;">namysł nad mediami i ich rolą we współczesnym świecie</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;">nowe media, społeczne i kulturowe konsekwencje ich oddziaływań</span></li></ul><ul><li><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman":;">zapoznanie z podstawami krytycznej metodologii badań nad wizualnością&nbsp;</span></li></ul>
Literatura
<p><span style="font-size:10.0pt;">Literatura podstawowa</span></p><ul style="margin-top:0cm;" type="disc"><li><span style="font-size:10.0pt;">McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;">Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;">Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;">Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych, PWN, Warszawa 2010</span></li></ul><p><span style="font-size:10.0pt;">Literatura uzupełniająca:</span></p><ul style="margin-top:0cm;" type="disc"><li><span style="font-size:10.0pt;">Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;">Jenkins H., Kultura konwergencji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;">Penkowska G., Meandry e-learningu, Difin, Warszawa 2010</span></li></ul><ul><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman":;">Small, G., Vorgan G., iMózg, Poznań 2011</span><br /></li></ul>
nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Maciej Mroczkowski
otwórz kurs

Bazy danych Oracle 10g

nauczyciele w kursie dr inż. Przemysław Jatkiewicz
otwórz kurs

Bazy Danych

nauczyciele w kursie dr Andrzej Borzyszkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Andrzej Borzyszkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Joanna Fryca-Knop
dr hab. Beata Majecka
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Tomasz Dryl
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Course objectives:

Introduction to management accounting. Introduction to cost center accounting and product costing.
The rules of resources planning.
Showing the functioning of ERP applications, especially with the SAP ERP 6.0.
Preparing students to work in companies with a global range (on the basis of case studies). Problem solving with use of Design
Thinking method (non-mathematical methods), Excel and Statistica software (mathematical methods

nauczyciele w kursie dr Agnieszka Szmelter-Jarosz
otwórz kurs <strong>Założenia i cele przedmiotu</strong>: prezentacja założeń i koncepcji oraz tradycji edukacji międzykulturowej, zapoznanie studentów&nbsp; z podstawowymi terminami i kategoriami pojęciowymi, przedstawienie najważniejszych problemów edukacji międzykulturowej w kontekście procesów, integracji europejskiej i&nbsp; globalizacji, przygotowanie studentów do pracy w środowisku międzykulturowym, rozwijanie kompetencji międzykulturowej
Literatura
<ul><li>P. Grzybowski,&nbsp; <em>Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia – literatura – adresy</em>, Impuls, Kraków 2008</li><li>J. Nikitorowicz, <em>Edukacja regionalna i międzykulturowa, </em>WAIP, Warszawa 2009</li><li>wybrane artykuły i fragmenty książek</li></ul>
nauczyciele w kursie mgr kinga stolarska
otwórz kurs

Kurs dotyczy poznania systemu wdrażania funduszy strukturalnych, zagadnień problemowych z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, przygotowania wniosku aplikacyjnego do oceny formalnej i merytorycznej. Student będzie musiał wykazać na podstawie zadanych pytań opłacalność zaproponowanego przedsięwzięcia biznesowego, które będzie starało się o wsparcie ze środków UE. Student samodzielnie przygotuje projekt, ale oparty o ścieżkę aplikacyjną. Podczas oceny projektu analizowana będzie wykonalność planowanych w projekcie przedsięwzięć, umiejętność doboru środków koniecznych do osiągnięcia zaplanowanych celów, przejrzystość, racjonalność oraz zupełność projektu.

 Literatura

Literatura podstawowa:

 A.Filipek, W drodze do dofinansowania: jak napisać dobry wniosek Agnieszka (fundusze strukturalne), wydawnictwo Placet, Warszawa 2016.

 M.Kleinowski, M.Piechowicz, M.Sikora-Gaca i inni, Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020, Difin, Warszawa 2016

 R. Kasprzek, Fundusze unijne : szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,budżet na lata 2014-2020 ,Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016

Literatura uzupełniająca:

 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne : perspektywa finansowa 2014-2020 : komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. / Agnieszka Filipek. Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2015.

 M. Sikora-Gaca, U. Urszula Kosowska, Fundusze europejskie w teorii i praktyce : edukacja, gospodarka, kultura, społeczeństwo, Difin,Warszawa 2014.


nauczyciele w kursie dr Jarosław Kempa
otwórz kurs

Ekonomiczna Analiza Prawa

nauczyciele w kursie dr Edvard Juchnevic
otwórz kurs

ELT course

nauczyciele w kursie dr Olga Aleksandrowska
otwórz kurs

This course continues Requirements Engineering with more sophisticated methods and tools.

nauczyciele w kursie Marite Kirikova
otwórz kurs

Fakultet  dla III BA-N 2018/19

nauczyciele w kursie dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
otwórz kurs

Kurs wspierający zajęcia u dr Anny Golec. Zawartośc obejmuje zadania na ćwiczenia, materiał do samodzielnego studiowania do egzaminu oraz zadania dodatkowe.

Literatura podstawowa:

 • A. Damodaran, Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wyd. Onepress, Warszawa 2007
 • S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan: Finanse Przedsiębiorstw; Wyd. ABC Warszawa 1999
 • M. Dynus, B. Kłosowska, P. Prewysz-Kwinto, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Wyd. TNOiK Toruń 2006
 • A.Cwynar, W. Cwynar, Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe. Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa-• Rzeszów 2007
 • P. Karpuś [red.], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wyd. UMC-S, Lublin 2006
 • R. Machała, Zarządzanie finansami i wycena firmy. Wyd. Unimex , Wrocław 2008
 • E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami. T.1-3. PWE, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

 • A. Bielawska: Nowoczesne zarządzanie finansami Przedsiębiorstw; Wyd. CH Beck Warszawa 2009
 • B. Pomykalska, P. Pomykalski: Analiza finansowa przedsiębiorstwa; Wyd. PWN Warszawa 2007
 • T. Famulska, J. Nowakowski (red.): Kontrowersje wokół finansów ; Difin Warszawa 2011 (cz. III)
 • M. Panfil (red.): Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków; Difin Warszawa 2011

nauczyciele w kursie dr Anna Golec
otwórz kurs

Kurs wspierający zajęcia u dr Anny Golec. Zawartośc obejmuje zadania na ćwiczenia, materiał do samodzielnego studiowania do egzaminu oraz zadania dodatkowe.

Literatura podstawowa:

 • A. Damodaran, Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wyd. Onepress, Warszawa 2007
 • S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan: Finanse Przedsiębiorstw; Wyd. ABC Warszawa 1999
 • M. Dynus, B. Kłosowska, P. Prewysz-Kwinto, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Wyd. TNOiK Toruń 2006
 • A.Cwynar, W. Cwynar, Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe. Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa-• Rzeszów 2007
 • P. Karpuś [red.], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wyd. UMC-S, Lublin 2006
 • R. Machała, Zarządzanie finansami i wycena firmy. Wyd. Unimex , Wrocław 2008
 • E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami. T.1-3. PWE, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

 • A. Bielawska: Nowoczesne zarządzanie finansami Przedsiębiorstw; Wyd. CH Beck Warszawa 2009
 • B. Pomykalska, P. Pomykalski: Analiza finansowa przedsiębiorstwa; Wyd. PWN Warszawa 2007
 • T. Famulska, J. Nowakowski (red.): Kontrowersje wokół finansów ; Difin Warszawa 2011 (cz. III)
 • M. Panfil (red.): Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków; Difin Warszawa 2011

nauczyciele w kursie dr Anna Golec
otwórz kurs

Forum OI UG


Literatura

Brak.

nauczyciele w kursie mgr Anna Czyżewska
mgr Zbigniew Ruszczyk
otwórz kurs
nauczyciele w kursie Marite Kirikova
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Justyna Giczela-Pastwa
otwórz kurs


W matematyce rysunki pojawiają się dość często. Rysujemy różne figury czy wykresy. W pewnej dziedzinie matematyki rysuje się kropki połączone liniami. Dziedziną tą jest teoria grafów. Okazuje się że możemy ją zastosować przy rozwiązywaniu bardzo wielu problemów matematycznych, informatycznych a także z innych dziedzin.

Podczas e-kursu zapoznamy się z podstawowymi pojęciami teorii grafów i jej zastosowaniami. Zaczniemy od przedstawienia podstawowych rodzajów grafów i ich własności. Zobaczymy, jak je wykorzystać przy rozwiązywaniu łamigłówek, wyznaczaniu tras podróży chińskiego listonosza, czy komiwojażera. Dowiemy się również, co miała wspólnego teoria grafów z niedzielnymi spacerami po Królewcu.

Następnie dowiemy się, do czego potrzebne są informatykom drzewa oraz jak je wykorzystać przy planowaniu budowy sieci kolejowej, jakie grafy można narysować na płaszczyźnie bez przecięć oraz co mają wspólnego takie grafy z wielościanami. Zobaczymy również, jak można pokolorować grafy oraz co to ma wspólnego z kolorowaniem map.

Pod koniec kursu zapoznamy się z twierdzeniem Halla o kojarzeniu małżeństw i zobaczymy, że okazuje się ono użyteczne nie tylko podczas kojarzenia małżeństw. Zapoznamy się również z zastosowaniami teorii grafów przy analizie przepływów w sieciach. Umiejętność ta staje się coraz bardziej potrzebna we współczesnym świecie, który jest coraz bardziej zależny od różnego rodzaju sieci – transportowych, telefonicznych itp. Przekonamy się również, że analiza ta przydaje się nie tylko przy badaniu poważnych problemów, ale również podczas rozwiązywania zagadek logicznych.

Kurs rozpocznie się 18 lutego, obejmował będzie 9 lekcji, a co druga kończyła się będzie krótkim testem sprawdzającym wiedzę.


Termin Temat
18 lutego 2019
Co to jest graf?
25 lutego 2019
Zadanie chińskiego listonosza a grafy Eulera
4 marca 2019
Jak wyznaczyć najkrótszą drogę
11 marca 2019
Problem komiwojażera
18 marca 2019
Czym są drzewa dla informatyków?
25 marca 2019
Kiedy graf można narysować bez przecięć?
1 kwietnia 2019
Kolorowanie grafów
8 kwietnia 2019
Grafy a kojarzenie małżeństw
15 kwietnia 2019
Iloma drogami można dotrzeć do celu?

nauczyciele w kursie dr Adrian Karpowicz
dr Paweł Klinga
otwórz kurs

KURS WSPOMGAJACY

nauczyciele w kursie dr Helena Garczyńska
otwórz kurs

Kurs dla studentów specjalności Aplikacje informatyczne w biznesie.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

.

nauczyciele w kursie mgr Renata Zander-Lewandowska
otwórz kurs

.

nauczyciele w kursie mgr Renata Zander-Lewandowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursie mgr Renata Zander-Lewandowska
otwórz kurs

Zapoznanie studentów z metodami informatycznego przetwarzania i analizy danych.

Przygotowanie studentów do tworzenia skryptów w pakietach biurowych w celu przetwarzania danych.

Zaznajomienie studentów z nowoczesnymi metodami gromadzenia i analizy danych.


nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

Zapoznanie studentów z zadaniami administracji publicznej oraz wykorzystaniem ICT do wspierania ich realizacji, a w szczególności do dostarczania usług publicznych on-line.

nauczyciele w kursie mgr Patrycja Krauze
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Joanna Czarnowska
otwórz kurs

istota i charakter prawny ubezpieczenia, podstawowe pojęcia: ryzyko ubezpieczeniowe, składka ubezpieczeniowa, suma ubezpieczenia, rodzaje ubezpieczeń, cel i funkcje ubezpieczeń, istota umowy ubezpieczeniowej, stosunek ubezpieczeniowy, dystrybucja ubezpieczeń, pośrednictwo ubezpieczeniowe, formy organizacyjnoprawne zakładów ubezpieczeń, specyfika ubezpieczeń komunikacyjnych, bancassurance, oszustwa ubezpieczeniowe 

nauczyciele w kursie dr hab. Dorota Maśniak
otwórz kurs

Treść zadań laboratoryjnych


Literatura

Literatura podstawowa:

 1. I. Sommerville: Inżynieria oprogramowania, WNT 2003
 2. Szejko St. (red). Metody wytwarzania oprogramowania. MIKOM, 2002
 3. Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Helion, 1997

Literatura uzupełniająca:

 1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML podręcznk użytkownika. WNT, 2001
 2. Dumnicki R., Kasprzyk A., Kozłowski M.: Analiza i projektowanie obiektowe. Helion, 1998
 3. Eriksson H-E, Penker M.: UML Toolkit. Wiley Computer Publishing, John Wiley & Sons, Inc. 1998
 4. Pressman R.S.: Software Engineering. A Practitioner’s Approach. McGraw-Hill, Inc. 1992

nauczyciele w kursie dr inż. Emilia Lubecka
otwórz kurs

Materiały z wykładów


Literatura

Literatura podstawowa:

 1. I. Sommerville: Inżynieria oprogramowania, WNT 2003
 2. Szejko St. (red). Metody wytwarzania oprogramowania. MIKOM, 2002
 3. Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Helion, 1997

Literatura uzupełniająca:

 1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML podręcznk użytkownika. WNT, 2001
 2. Dumnicki R., Kasprzyk A., Kozłowski M.: Analiza i projektowanie obiektowe. Helion, 1998
 3. Eriksson H-E, Penker M.: UML Toolkit. Wiley Computer Publishing, John Wiley & Sons, Inc. 1998
 4. Pressman R.S.: Software Engineering. A Practitioner’s Approach. McGraw-Hill, Inc. 1992

nauczyciele w kursie dr inż. Emilia Lubecka
otwórz kurs

podsumowanie

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

xx

nauczyciele w kursie dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
otwórz kurs

Wprowadzenie i doskonalenie głównych typów korespondencji biznesowej w języku angielskim.


Literatura
 • Taylor, S. Model Business Letters, E-mails & Other Business Documents (Prentice Hall)
 • Ashley, A. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. New Edition (Oxford University Press)
 • Oxford Correspondence Workbook, A.Ashley (Oxford)
 • Hewings, M. Advanced Grammar in Use. Second edition (Cambridge University Press)
 • MacKenzie, I. English for the Financial Sector (Cambridge)
 • autentyczne dokumenty biznesowe
 • aktualne podręczniki biznesowe w zakresie korespondencji zależne od poziomu grupy

nauczyciele w kursie mgr Emilia Krzywańska-Frankowska
otwórz kurs

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Kryminologia I (Biologia kryminalna).

nauczyciele w kursie dr Wojciech Glac
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Jacek Grodzicki
otwórz kurs
nauczyciele w kursie mgr Zofia Judycka
otwórz kurs
nauczyciele w kursie mgr Zofia Judycka
otwórz kurs

Materiały pomocnicze dla lic. & mgr.


Literatura

1.  Biochemistry Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer


nauczyciele w kursie dr Mirosław Jarząb
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Tomasz Widłak
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Tomasz Dryl
otwórz kurs

kurs z materiałami Marketing NS IiE

nauczyciele w kursie dr Tomasz Dryl
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Tomasz Dryl
otwórz kurs

Dodatkowe materiały do ćwiczeń

nauczyciele w kursie dr inż. Łukasz Kuszner
otwórz kurs

Metody numeryczne i programowanie dla GWIOZW

nauczyciele w kursie dr Aleksandra Dudkowska
dr Marek Kowalewski
otwórz kurs  
Literatura
 
nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursie mgr Emilia Krzywańska-Frankowska
otwórz kurs


W tym kursie będziemy chcieli przedstawić wam zjawiska występujące w przyrodzie, dla których można powiedzieć, że całość to coś znacznie więcej niż suma wszystkich części.  W przystępny ale jednocześnie dość ścisły sposób opowiemy Wam o trzech takich zjawiskach:

1.      Ferromagnetyzm. Dlaczego niektóre ciała można namagnesować i efekt ten utrzymuje się przez długi czas?

2.      Nadprzewodnictwo. Co powoduje, że w niektórych materiałach zanika opór elektryczny i jak to wykorzystać do konstrukcji „latających pociągów”?

3.      Nadciekłość. Co się dzieje z substancjami, gdy oziębimy je do bardzo niskich temperatur?

Do wyjaśnienia tych zjawisk niezbędna jest znajomość podstaw teorii opisującej zjawiska zachodzące w mikroświecie. Okazuje się, że tutaj występują efekty, które są całkowicie sprzeczne z naszym codziennym doświadczeniem. Wyjaśnieniem tych zadziwiających własności zajmuje się teoria kwantów.

Plan:

1.      Krótkie wprowadzenie do mechaniki kwantowej.

2.      Jak zaobserwować efekty zakładane przez mechanikę kwantową: przejścia fazowe jako nieciągłe zmiany fizycznych własności.

3.      Ferromagnetyzm i jego matematyczny opis

4.      Nadprzewodnictwo jako (kwantowy) efekt nierozróżnialności pewnych cząstek

5.      „Latające pociągi” jako rezultat efektu Meissnera-Ochsenfelda

6.      Co to jest nadciekłość?

7.      O nieużyteczności klasycznych (niekwantowych) prób wyjaśnienia nadciekłości.

8.      Co to jest kondensat Bosego-Einsteina. Właściwe wyjaśnienie nadciekłości

9.      Więcej o mechanice kwantowej…

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału.

 


 

 


nauczyciele w kursie dr Adam Rutkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Agnieszka Szmelter-Jarosz
otwórz kurs Norskstudenter 1
nauczyciele w kursie dr hab. Jorgen Veisland
otwórz kurs

Norsk 2

nauczyciele w kursie dr hab. Jorgen Veisland
otwórz kurs

NORSK 3

nauczyciele w kursie dr hab. Jorgen Veisland
otwórz kurs

NORSK 4

nauczyciele w kursie dr hab. Jorgen Veisland
otwórz kurs

NORSK 5

nauczyciele w kursie dr hab. Jorgen Veisland
otwórz kurs

Kurs wspomagający lektorat


Literatura
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
 
Financial English, Ian MacKenzie (Heinle)
Professional English in Use – Finance, Ian MacKenzie (Cambridge)
 
B. Literatura uzupełniająca:
English for the Financial Sector, Ian MacKenzie (Cambridge)
English for Business Studies, Ian MacKenzie (Cambridge)
English for legal Professionals, Andrew Frost (Oxford)
Business English handbook Advanced, Paul Emmerson (Macmillan)
Market Leader – Accounting and Finanace, (Pearson)
Business Vocabulary in Use, Bill Mascull, (Cambridge)
Professional English in Use: Law - Gillian D. Brown, Sally Rice (Cambridge)
Oxford Handbook of Commercial Correspondence, A.Ashley  (Oxford)
Oxford Correspondence Workbook, A.Ashley (Oxford)
The Economist, The Financial Times – chosen articles
Internet sources: tax declarations, tax systems in Poland and the UK

nauczyciele w kursie mgr Emilia Krzywańska-Frankowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Grzegorz Szczodrowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Przemysław Panfil
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Wojciech Glac
otwórz kurs

Kurs traktuje o zagadnieniach dotyczących rozwoju społecznego i politycznego w regionie bałtyckim po roku 1989. Celem wykładów jest dokonanie przeglądu zmieniających się realiów społeczno-politycznych i ekonomicznych poszczególnych krajów regionu oraz opis ich udziału i zaangażowania w procesy integracji regionalnej. Kurs składa się z dwóch części - jednej zorientowanej bardziej teoretycznej i drugiej empirycznej.  
Pierwsza część dotyczy kwestii integracji i regionalizmu w północnej części Europy w ujęciu teoretycznym. Jej zadaniem jest wskazanie na teorie studiów regionalnych i stosunków międzynarodowych, co wprowadza aparat pojęciowy umożliwiający bardziej zaawansowaną analizę i rozumienie procesów zachodzących w regionie bałtyckim. 
Druga część kursu zajmuje się zmianami i wyzwaniami, które stanęły przed regionem bałtyckim po roku 1989. Przedstawienie punktów widzenia i interesów poszczególnych krajów pozwala na zrozumienie zróżnicowanej dynamiki integracji bałtyckiej w czasie i przestrzeni.   
Literatura
dostępna na zajęciach i w wersji elektronicznej dla uczastników kursu

nauczyciele w kursie dr hab. Kazimierz Musiał
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr hab. Agnieszka Kowalkowska
otwórz kurs

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

nauczyciele w kursie dr Aleksandra Dudkowska
otwórz kurs

Kurs zawiera  materiały pomocnicze do studiowania i pogłębiania wiedzy z zakresu prawa cywilnego II - prawa zobowiązań.

Ponadto kurs zawiera wybrane moduły treści nauczane droga elektroniczną. 

Co do zasady Wykład prawo cywilne prowadzony jest metodą tradycyjną

nauczyciele w kursie prof. dr hab. Ewa Bagińska
otwórz kurs
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Programowanie dla oceanografów

nauczyciele w kursie dr Aleksandra Dudkowska
otwórz kurs

Opanowanie umiejętności programowania komputerów, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych konstrukcji występujących w językach programowania i związanych z nimi technik tworzenia programów

nauczyciele w kursie dr hab. Jerzy Auksztol
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Kurs wspierający prowadzenie laboratorium z przedmiotu projekt zespołowy

Literatura

W zależności od wybranego tematu

nauczyciele w kursie dr inż. Emilia Lubecka
otwórz kurs

Kurs wspierający prowadzenie wykładu z przedmiotu projekt zespołowy

Literatura

W zależności od wybranego tematu

nauczyciele w kursie dr inż. Emilia Lubecka
otwórz kurs

Kurs wspomagający laboratoria z przedmiotu Projekt Zespołowy

Literatura

W zależności od wybranego tematu


nauczyciele w kursie dr inż. Emilia Lubecka
otwórz kurs

Kurs wspierający prowadzenie wykładu z przedmiotu projekt zespołowy

Literatura

W zależności od wybranego tematu


nauczyciele w kursie dr inż. Emilia Lubecka
otwórz kurs

.

nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs

SEGMENTACJA RYNKU
•Rynek w świetle koncepcji marketingu
•Istota, zalety i koszty segmentacji rynku
•Strategia i proces segmentacji RYNKU
•Kryteria segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych i organizacji.
•Warunki efektywnej segmentacji.
•Ocena atrakcyjności segmentów i wybór docelowego rynku przedsiębiorstwa.
•Pojęcie i sposoby pozycjonowania produktu.
•Procedury segmentacji.
•Wykorzystanie badań marketingowych w procesie segmentacji rynku.
nauczyciele w kursie dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Joanna Pioch
otwórz kurs

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do napisania pracy licencjackiej z zakresu literatury i kultury krajów nordyckich. 

nauczyciele w kursie dr Agata Lubowicka
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr hab. Rafał Filipów
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Bartosz Marcinkowski
otwórz kurs

Informacje, daty, pomoce.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kurs służy wspomaganiu zajęć stacjonarnych

nauczyciele w kursie dr Karolina Drozdowska
otwórz kurs

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

nauczyciele w kursie dr Andrzej Borzyszkowski
otwórz kurs

Studia magisterskie powinny być przede wszystkim pracą nad ciekawym, pasjonującym projektem pracy magisterskiej. Wszystkie kompetencje, jakie Studenci zdobędą w trakcie pisania pracy – zbieranie i krytyczna ocena materiałów i źródeł, komponowanie tekstu, uczenie się stylistyki naukowej, formułowanie ocen i prognoz – są kompetencjami, które są przydatne i potrzebne w trakcie pracy zawodowej. W kwestii pracy magisterskiej można przyjąć dwojaką perspektywę: a) merkantylną – zastanowić się, jaki temat byłby przydatny w planowanej karierze zawodowej, jaki temat otwierałby drzwi do przyszłych pracodawców lub własnej aktywności „na swoim” i tym tematem się zająć; b) autoteliczną – uświadomić sobie, że te dwa lata na uczelni to może ostatnia możliwość, która daje Studentom czas na zajmowanie się tematem niezwiązanym może z przyszłą pracą, ale za to odzwierciedlającym ich pasje i zainteresowania (na pracę i tak będzie potem czas, a kompetencje zdobyte podczas pisania pracy – bezcenne! Np. umiejętność dotrzymywania terminów oddawania poszczególnych fragmentów przekłada się na umiejętność zamykania poszczególnych etapów projektu zawodowego ;-).

nauczyciele w kursie
otwórz kurs


Kurs wspomagający seminarium magisterskie,  Teoria optymalnego sterowania z zastosowaniami.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Aby uzyskać dostęp do tego kursu, należy zgłosić się do mgr Anny Smykowskiej: 

Telefon: +48 58 523 24 23
E-mail: rekasm@ug.edu.pl


Literatura

 

 

 

nauczyciele w kursie mgr Małgorzata Kamińska
dr hab. Teresa Kamińska
mgr Anna Smykowska
otwórz kurs

Zaznajomienie studentów z problematyką tworzenia aplikacji rozproszonych z wykorzystaniem serwerów aplikacyjnych.

Przygotowanie studentów do obsługi serwerów aplikacyjnych w celu ich wykorzystania w biznesowych systemach informatycznych.
 


nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Kurs z tłumaczeń prawniczych obejmuje 16 godz. ćwiczeń z zakresu tłumaczeń prawniczych z uwzględnieniem umów cywilnoprawnych . Kurs poprzedzony jest 8 godzinnym kursem wprowadzającym z języka specjalistycznego - prawniczego.

Celem kursu jest opanowanie zasad wykonywania tłumaczeń prawniczych, opanowanie specjalistycznej terminologii, doskonalenie kompetencji zawodowych - praca w grupach. 

Kurs z tłumaczeń unijnych obejmujący 8 godz. ćwiczeń ma na celu opanowanie reguł wykonywania tłumaczeń unijnych zgodnie z zaleceniami Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń przy Komisji Europejskiej, opanowanie podstawowej terminologii unijnej, korzystanie z baz terminologicznych i baz aktów prawnych UE oraz doskonalenie kompetencji zawodowych.

Kurs z tłumaczeń handlowych obejmuje 8 godz. ćwiczeń z zakresu tłumaczeń handlowych z uwzględnieniem działalności spółek handlowych.

Celem kursu jest opanowanie zasad wykonywania tłumaczeń handlowych, opanowanie specjalistycznej terminologii oraz doskonalenie kompetencji zawodowych.


Literatura:

Kodeks cywilny 

Anna Jopek-Bosiacka - Przekład prawny i sądowy 

Vademecum Tłumacza - Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy

Kodeks spółek handlowych 

Ustawa o rachunkowości 

Janina Jaślan, Henryk Jaślan - Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej, wyd. WP

Iwona Kienzler Robert Romanowski  - Leksykon handlowy C.H.Beck

Monika Woytowicz Neymannn, Roman Kozierkiewicz, Mieczysław Puławski  - English-Polish Business Dictionary Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne

nauczyciele w kursie mgr Magdalena Łutek
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Dorota Buchnowska
otwórz kurs

Literatura

 1. A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman,  Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, WNT 1983.
 2. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT 1996.
 3. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 1998.
 4. C.J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT 2000
 5. R. Elmasri, S. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion 2005
 6. J. Jędrzejowicz, Bazy danych, Wyd. UG 2004
 7. N. Wirth,  Algorytmy+struktury danych=programy, WNT 1989.
 8. R. Stones, N. Matthew, Od podstaw. Bazy danych i PostgreSQL, Helion 2002
 9. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT 2000.

nauczyciele w kursie dr Rafał Lutowski
otwórz kurs Dyskusja na temat sylabusa przedmiotu

Literatura
 Rozporządzenie MNiSW w sprawie KRK
nauczyciele w kursie mgr Zbigniew Ruszczyk
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr hab. Wiesław Miklaszewski
otwórz kurs
nauczyciele w kursie prof. dr hab. Adam Latała
otwórz kurs

Dotyczy systemów informatycznych klasy ERP oraz BI.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

..

nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs

Treść zadań laboratoryjnych z przedmiotu Środowisko Programisty


Literatura
 • A. Robbins, N. H. F. Beebe. Programowanie skryptów powłoki. Helion 2005.
 • C. Albing, JP Vossen, C. Newham. Bash receptury. Helion 2008.
 • S. Chacon, Pro Git – professional version control (podręcznik dostępny online; jest polskie tłumaczenie).
 • T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl. Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e (tłumaczenie J. Gołdasz, R. Kubiak, T. Przechlewski).

nauczyciele w kursie dr inż. Emilia Lubecka
mgr Łukasz Mielewczyk
Łukasz Mielewczyk
otwórz kurs

Materiały z wykładów do przedmiotu Środowisko Programisty


Literatura
 1. A. Robbins, N. H. F. Beebe. Programowanie skryptów powłoki. Helion 2005.
 2. C. Albing, JP Vossen, C. Newham. Bash receptury. Helion 2008.
 3. S. Chacon, Pro Git – professional version control (podręcznik dostępny online; jest polskie tłumaczenie).
 4. T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl. Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e (tłumaczenie J. Gołdasz, R. Kubiak, T. Przechlewski).

nauczyciele w kursie dr inż. Emilia Lubecka
Łukasz Mielewczyk
mgr Łukasz Mielewczyk
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Wojciech Glac
otwórz kurs  Kurs wspomagający regularne zajęcia na studiach licencjackich.

Literatura
 U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2009.
nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Gabriela Gic-Grusza
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Dorota Buchnowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursie mgr Aleksandra Cupiał
dr Gabriela Gic-Grusza
mgr Patryk Pezacki
otwórz kurs

W trakcie trwania kursu nabędą państwo zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane umiejętności z zakresu obsługi programów pakietu Microsoft office (Word, PowerPoint, Excel). Pozwoli to państwu edytować dowolny tekst zgodnie z własnymi potrzebami, tworzyć rozbudowane prezentacje multimedialne z zastosowaniem animacji i nie tylko, a także edytować bazy danych w arkuszach kalkulacyjnych. Przejście kursu w znacznym stopniu ułatwi poprawne edytowanie tekstu w kontekście późniejszych prac naukowych np. pracy magisterskiej. Pozwoli również bezproblemowo wykonywać wszelkie operacje dotyczące obróbki danych związanych z  późniejszą działalnością naukową, jak również tworzyć profesjonalne prezentacje, które będą mogli państwo przedstawiać w szerszym gronie słuchaczy.

nauczyciele w kursie mgr Rafał Ronowski
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego

nauczyciele w kursie dr Aleksandra Naczk
mgr Katarzyna Stępniewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Anna Pędziszewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr hab. Stefan Tukaj
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego


nauczyciele w kursie dr Aleksandra Naczk
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego


nauczyciele w kursie dr Aleksandra Naczk
otwórz kurs Kurs certyfikowany Cisco CCNA.
nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursie mgr Aleksandra Arceusz
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr hab. Magdalena Bielenia-Grajewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Krzysztof Rudolf
otwórz kurs <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span lang="pl-PL"><strong>Cel: </strong></span><span lang="pl-PL">Kurs ma na celu zaznajomienie studentów: 1) z podstawowymi pojęciami dotyczącymi postępowania w sprawach cywilnych w Polsce oraz w krajach anglojęzycznych oraz z kluczowymi z&nbsp;punktu widzenia tłumacza różnicami pomiędzy systemami prawnymi poszczególnych krajów w tym zakresie, a także 2) ze skutecznymi sposobami pozyskiwania oraz weryfikacji informacji na temat terminów prawnych dotyczących postępowania cywilnego, jak i oceny znaczenia tych informacji w kontekście danego tłumaczenia (przy uwzględnieniu jego funkcji i celu).</span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span lang="pl-PL"><strong>Zawartość kursu:</strong></span><span lang="pl-PL"> W trakcie kursu wykonywane będą przede wszystkim tłumaczenia pism procesowych, orzeczeń sądowych oraz innych dokumentów właściwych dla poszczególnych etapów postępowania cywilnego, zarówno w parze polski-angielski, jak i angielski-polski. Studenci zapoznają się z </span><span lang="pl-PL">tekstami różnego typu, o szerokim zakresie tematycznym. </span> </p>
Literatura
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><a name="_GoBack"></a><span style="font-face:Calibri, serif;"><span style="font-size:medium;"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Literatura obowiązkowa</span></strong></span></span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-face:Calibri, serif;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">1. Berezowski, Leszek (2011). </span></span></span><span style="font-face:Calibri, serif;"><span style="font-size:medium;"><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? Praktyczny przewodnik</span></em></span></span><span style="font-face:Calibri, serif;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.</span></span></span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-face:Calibri, serif;"><span style="font-size:medium;"><span lang="en-GB" style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">2. </span></span></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Gubby, Helen. English legal terminology: Legal concepts in language. 3rd edition (2011). The Hague: Eleven International Publishing. (</span><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">rozdział</span></em> <em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">2</span></em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">)</span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">3.&nbsp;</span><span style="font-face:Calibri, serif;"><span style="font-size:medium;"><span lang="en-GB" style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Jopek-Bosiacka, Anna (2006). </span></span></span><span style="font-face:Calibri, serif;"><span style="font-size:medium;"><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Przekład prawny i sądowy</span></em></span></span><span style="font-face:Calibri, serif;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN. </span></span></span><span style="font-face:Calibri, serif;"><span style="font-size:medium;"><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">(rozdział 7)</span></em></span></span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span></strong></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-size:small;">4.</span><span style="font-size:11.5pt;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Matulewska, Aleksandra (2007). Judgments in Polish–English and English–Polish </span><span style=""> </span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">translation. </span><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Lingua legis: czasopismo pod auspicjami Polskiego Towarzystwa </span><span style=""></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. </span></em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Vol. 15. 23–32. [dostępne w bibliotece prawnej UG]</span></span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-size:11.5pt;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span></span> </p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span></strong></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span></strong></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Literatura dodatkowa:</span></strong></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">1. Alcaraz &amp; Hughes (2002). </span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Legal Translation Explained.</span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"> Manchester: St Jerome Publishing.<br /></span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;">2. <span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Knoppek, Krzysztof (2012). Postępowanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach. Warszawa: LexisNexis</span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;">3. Rossini, Christine. English as a Legal Language. Kluwer Law International. <strong>Chapter: Litigation</strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"> </span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span></strong></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span></strong></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;"></span></strong></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">Litaratura pomocna na potrzeby tłumaczenia z komentarzem</span></strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">:</span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-face:Trebuchet MS,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">1. Venuti</span><span style="font-face:Trebuchet MS,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">, Lawrence, </span><span style="font-face:Trebuchet MS,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Strategies of translation w: </span></span><span lang="EN-US"></span><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-face:Trebuchet MS,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Baker, Mona: </span><em>Routledge Encyclopedia of Translation Studies.</em><br /></span></span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">2. </span><span lang="EN-US"><span style="font-face:Trebuchet MS,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Molina L. and Ampero Hurtado Albir (2002), Translation techniques revisited</span><span lang="EN-US" style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">, </span><em>Meta</em><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"> 47(4), 498-512. </span><a href="http://www.erudit.org/revue/meta/2002/v47/n4/008033ar.pdf">http://www.erudit.org/revue/meta/2002/v47/n4/008033ar.pdf</a> </span></span></span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">3. </span><span lang="EN-GB" style="color:black;font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Weston, M. (1991) </span><em>An English Reader’s Guide to the French Legal System</em><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">.</span><span style=""> </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Oxford:&nbsp;</span></span><span style=""></span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Berg (rozdział dotyczący strategii w tłumaczeniu prawniczym)</span></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small;">4.</span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"> Garzone</span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;">, Giuliana (2000). Legal </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Translation</span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;"> and </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Functionalist</span><span :;color:black;language:pl;vertical-align:baseline;"="" style="font-size:14.0pt;font-family:Trebuchet MS;trebuchet ms:;"> </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Approaches</span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;">: a </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Contradiction</span><span :;color:black;language:pl;vertical-align:baseline;"="" style="font-size:14.0pt;font-family:Trebuchet MS;trebuchet ms:;"> </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">in</span><span :;color:black;language:pl;vertical-align:baseline;"="" style="font-size:14.0pt;font-family:Trebuchet MS;trebuchet ms:;"> </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Terms</span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;">? La </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-style:italic;vertical-align:baseline;">traduction</span><span :;color:black;language:pl;font-style:italic;vertical-align:baseline;"="" style="font-size:14.0pt;font-family:Trebuchet MS;trebuchet ms:;"> </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">juridique</span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;">. Historie, </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-style:italic;vertical-align:baseline;">theorie(s) et pratique. </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;">Geneve</span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">: </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;">Universite</span><span :;color:black;language:pl;vertical-align:baseline;"="" style="font-size:14.0pt;font-family:Trebuchet MS;trebuchet ms:;"> </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;">de </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Geneve</span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;">, </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Escole</span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;"> de </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Traduction</span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;"> et </span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">d’Interpretation</span><span style="font-size:small;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;">/ASTTI. 395–414.</span> <span :;color:black;language:pl;vertical-align:baseline;"="" style="font-size:14.0pt;font-family:Trebuchet MS;trebuchet ms:;"> </span> </p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom:0cm;"></p><span lang="EN-GB" style="font-size:12.0pt;font-family:Times New Roman;color:black;"></span>
nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Krzysztof Rudolf
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
otwórz kursFigurą samopodobną nazwiemy taki obiekt, którego części są podobne do całości. Jednymi z takich figur w matematyce są fraktale. Obiekty takie spotykamy również w przyrodzie. Przykładem mogą być płatki śniegu, liść paproci, system naczyń krwionośnych czy formacje skalne. Aby opisać jak powstają takie złożone obiekty, można użyć stosunkowo prostych algorytmów matematycznych, które będziemy przedstawiać w postaci układów dynamicznych.

 

E-kurs zaczniemy od omówienia, czym są fraktale, gdzie je możemy znaleźć w przyrodzie i jakie mają zastosowanie. Zapoznamy się z klasycznymi fraktalami takimi jak zbiór Cantora, krzywa Kocha, czy trójkąt Sierpińskiego. Omówimy ich podstawowe własności. Dowiemy się, w jaki sposób można je mierzyć. Zastanowimy się również, jak długa jest linia brzegowa morza.

Następnie zapoznamy się z dyskretnymi układami dynamicznymi, które wykorzystamy do tworzenia tak znanych fraktali jak paproć Barnsleya, zbiory Julii, czy zbiór Mandelbrota.

Podczas kolejnych lekcji zobaczymy, jak z chaosu wyłania się porządek, czyli zapoznamy się z grą w chaos i zobaczymy, jaki jest jej wynik.

Zajmiemy się również tym, w jaki sposób można wykorzystać układy dynamiczne do tworzenia obrazów. Dowiemy się, jak modelować za pomocą komputera wzrost rośliny.

 

Kurs obejmie 9 lekcji (jedna tygodniowo), co druga zakończy się testem.


Termin Temat
18 lutego 2019
Co to jest układ dynamiczny i figura samopodobna?
25 lutego 2019
Klasyczne fraktale i ich własności
4 marca 2019
Jak zmierzyć fraktal?
11 marca 2019
Co wspólnego mają układy dynamiczne z królikami?
18 marca 2019
Czy z chaosu może wyłonić się porządek?
25 marca 2019
Paproć Barnsleya
1 kwietnia 2019
Algorytmy rekurencyjne a fraktale
8 kwietnia 2019
Modelowanie wzrostu roślin
15 kwietnia 2019
Zbiory Julii i zbiór Mandelbrota


nauczyciele w kursie dr Adrian Karpowicz
dr Paweł Klinga
otwórz kurs

Kurs dla studentów aplikujących na wyjazd do University of Akureyri (Islandia) w ramach programu Erasmus+  poprzez udział w konkursie PISCES, (więcej informacji www.pisces.edu.pl).

nauczyciele w kursie dr inż. Ewa Malinowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Kurs uzupełniający dla studentów II roku Pedagogiki wczesnoszkolnej z językiem angielskim

nauczyciele w kursie dr Martin Blaszk
dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
otwórz kurs

A

nauczyciele w kursie dr Piotr Karwasz
otwórz kurs

Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: zasady BHP i ergonomia pracy przy komputerze; wprowadzenie do baz danych; pozyskiwanie i
przetwarzanie informacji biologicznych z wykorzystaniem baz danych biologicznych i biomedycznych - sekwencji nukleotydowych i
aminokwasowych, struktur cząsteczek biologicznych, literatury; wprowadzenie do metod analizy sekwencji; przegląd podstawowych narzędzi
bioinformatycznych: odczyt i analiza chromatogramów, porównywanie sekwencji, projektowanie starterów, porządkowanie sekwencji, analiza
filogenetyczna, wyszukiwanie i wizualizacja struktur trzeciorzędowych cząsteczek biologicznych; klonowanie in silico.


Literatura

Wykaz literatury podstawowej:
• Baxevanis A.D., Ouellette B.F. (red.) (2005) Bioinformatyka - podręcznik do analizy genów i białek. PWN, ISBN 83-01-14211-1
• Paul G. Higgs, Teresa K. Attwood (2008) Bioinformatyka i ewolucja molekularna. PWN, ISBN: 978-83-01-15494-3
• Autorskie instrukcje do ćwiczeń.
Wykaz literatury uzupełniającej
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=handbook.TOC&depth=2
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/staff/tao/URLAPI/
• http://www.clustal.org/
• http://www.rasmol.org/software/RasMol_Latest_Manual.html
• Literatura dodatkowa podawana na bieżąco


nauczyciele w kursie dr Beata Guzow-Krzemińska
otwórz kurs

Celem kursu jest

1. Zapoznanie studentów z elementarną wiedzą o geograficznym, kulturowym, etnicznym, politycznym i ekonomicznym zróżnicowaniu obszaru
Europy Północnej, zorientowaną na zastosowanie praktyczne w przyswajaniu dalszej wiedzy właściwej dla kierunku skandynawistyka.
2. Uświadomienie studentom potrzeby podejścia interdyscyplinarnego przy analizowaniu przyczyn oraz przebiegu wybranych procesów i zjawisk
społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych), specyficznych dla dziedzin nauk społecznych i humanistycznych właściwych dla
kierunku skandynawistyka.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
• BLATTER, JOACHIM K. (2001): “Debordering the World of States: Towards a Multi-Level System in Europe and a Multi-Polity System in North America? Insights from Border Regions”, European Journal of International Relations, Vol. 7, No. 2, 175-209.
• BRÜGGEMANN, KARSTEN (2003): “Leaving the ‘Baltic’ States and ‘Welcome to Estonia’: Re-regionalising Estonian Identity”, European Review of History, Vol. 10 Issue 2, 343-360.
• DALL SCHMIDT, TORBEN (2005): Cross-border regional enlargement in Øresund, GeoJournal, 64(3), 249-258.
• GROSSE, TOMASZ GRZEGORZ (2002): „Przegląd Koncepcji Teoretycznych Rozwoju Regionalnego“, Studia Regionalne i Lokalne, Vol. 1 (8), 25-48.
• KEATING, MICHAEL (2005): Tworzenie Miejsca. Terytorium, Instytucje, Rozwój Gospodarczy. Warszawa: Centrum Europejskie Natolin.
• KUCIŃSKI, KAZIMIERZ (2002): Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny. Rozdział VII “Region ekonomiczny”, s. 175-197.
• GERNER, KRISTIAN (2007): “Szwecja i Finlandia, Polska i Kresy Wschodnie. Tożsamość narodowa, terytorium i świa-domość historyczna”, w:
Szymański, Jan (red.): Polska-Szwecja w XX wieku. Wpływy i inspiracje. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 11-25.
• GÖTZ, NORBERT (2003) “Norden: Structures That Do Not Make a Region”, European Review of History, Vol. 10 Issue 2, 323-341.
• LÖFGREN, ORVAR (2008): “Regionauts: the Transformation of Cross-Border Regions in Scandinavia”, European Urban and Regional Studies 15(3): 195–209.
• NEUMANN, IVER B. (1999) ‘‘Making Regions: Northern Europe’’, w: Neumann, Iver B.: Uses of the other. “The East” in European identity formation, Manchester: Manchester University Press, 113-141.
• OECD (2011): OECD Territorial Reviews: NORA Region 2011: The Faroe Islands, Greenland, Iceland and Coastal Nor-way, Paris: OECD Publishing.
• PAASI, ANSSI (2002): “Place and region: regional worlds and words”, Progress in Human Geography 26-6, 802–811.
• PALMOWSKI, TADEUSZ (2003): “Delimitacja regionu Europy Bałtyckiej”, w: Wymiar i współczesne interpretacje regio-nu, Gdańsk: Uniwersytet
Gdański. Katedra Geografii Ekonomicznej; Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 253-261.
• REMBOWSKA, KRYSTYNA (2003): “Region i lokalność w świetle nowych geograficznych perspektyw badawczych”, w: Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Katedra Geografii Ekonomicznej; Poznań: Bo-gucki Wydawnictwo Naukowe, 33-42.
• SAGAN, IWONA (2000): „Metodologiczne Dylematy Współczesnej Geografii Społeczno-Ekonomicznej”, Studia Regio-nalne i Lokalne, Vol. 2(2), 6-19.
• SAGAN, IWONA (2003): „Geografia regionalna a przemiany metodologii badań społeczno-ekonomicznych”, w: Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Katedra Geografii Ekonomicznej; Poznań: Bogucki Wy-dawnictwo Naukowe, 43-54.
• TOPOLSKI, JERZY (1996): Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej. Rozdział VIII “Transfiguracje przestrzeni w narracji historycznej”, s. 141-154.
• TUCHTENHAGEN, RALPH (2003): “The Best (and the Worst) of Several Worlds: The Shifting Historiographical Concept of Northeastern Europe”, European Review of History, Vol. 10 Issue 2, 361-374.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
• LINDQVIST, MARIA (RED.) (2010): Regional Development In The Nordic Countries 2010, Stockholm: Nordregio. (=Nordregio Report 2010:2)
• OECD (2011): OECD Territorial Reviews: NORA Region 2011: The Faroe Islands, Greenland, Iceland and Coastal Norway, Paris: OECD Publishing.
• SCHMITT-EGNER, PETER (2002): “The Concept Of ‘Region’: Theoretical And Methodological Notes On Its Reconstruc-tion”, European Integration,Vol. 24, No. 3, 179-200.
• USHER, ROBIN (2002): “Putting Space Back on the Map: globalisation, place and identity,” Educational Philosophy and Theory, 34(1), 41-55.
• ZARYCKI, TOMASZ (2000): „O niektórych dylematach studiów nad przestrzenia społeczną”, Studia Regionalne i Lokal-ne, Vol. 1, 4, 5-21.
B. Literatura uzupełniająca
• DRUCKER, PETER F. (1999): Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa: PWN, 118-129.
• FLINT, COLIN (2002): “Political geography: globalization, metapolitical geographies and everyday life”, Progress in Hu-man Geography, Vol. 26, No. 3, 391–400.
• JONES, BARRY; MICHAEL KEATING (1995): The European Union and the Regions. Oxford: Oxford University Press.
• LÄHTEENMÄKI, KAISA & JYRKI KÄKÖNEN (1999): “Regionalization and its Impact on the Theory of International Relations”, In: Björn Hettne et al
(eds.): Globalization and the New Regionalism. London: MacMillan Press, pp. 203-227.

nauczyciele w kursie dr hab. Kazimierz Musiał
otwórz kurs

logotyp kursu


Szanowni Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych Z Województwa Pomorskiego,

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym dotyczącym  Wykorzystania narzędzi biotechnologii w medycynie regeneracyjnej.

W ciągu czterech miesięcy od 17 grudnia 2018 do 15 marca 2019 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub w trackie telekonferencji zagadnień dotyczących m.in.:

Termin

Temat

17 – 21 grudnia

Obszaru badań medycyny regeneracyjnej

7 – 11 stycznia

Inżynierii tkankowej

14 – 18 stycznia

Embrionalnych komórek macierzystych

21 – 25 stycznia

Płodowych i dorosłych komórek macierzystych

28 stycznia – 1 lutego

Sztucznie indukowanych komórek macierzystych

4 – 8 lutego

Przykładowych terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych

25 lutego – 1 marca

Prawnych aspektów wykorzystania narzędzi biotechnologii w medycynie regeneracyjnej

4 – 8 marca

Etycznych aspektów wykorzystania narzędzi biotechnologii w medycynie regeneracyjnej

11 – 15 marca

Debata nad prawnymi i etycznymi aspektami wykorzystania narzędzi biotechnologii w medycynie regeneracyjnej. Podsumowanie kursu.

 

Osoby chętne do udziału w kursie e-learningowym uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 11 stycznia 2019 na adres:  ankoug@gmail.com

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny +48-58-523-60-06 (w godz. 7.00 – 14.00).

Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).


Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot


nauczyciele w kursie dr Anna Kot
otwórz kurs


Drodzy Uczniowie (szkół ponadgimnazjalnych),

 W ramach programu Zdolni z Pomorza organizujemy kurs e-learningowy pt.  Zabawa z genami – modyfikacje genetyczne organizmów

W ciągu trzech miesięcy od 8 kwietnia do 14 czerwca 2019 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub w trackie telekonferencji niżej wymienionych zagadnień:


Termin

Temat

8 – 12 kwietnia

Metody tworzenia genetycznie zmodyfikowanych organizmów

15 – 19 kwietnia

Modyfikacje genetyczne mikroorganizmów: bakterie, wirusy, grzyby

6 – 10 maja

Modyfikacje genetyczne roślin

13 – 17 maja

Modyfikacje genetyczne zwierząt i człowieka

20 – 24 maja

Organizmy modyfikowane genetycznie wykorzystanie w rolnictwie, biologii i medycynie –  szanse i zagrożenia

27 – 31 maja

Prawne aspekty dokonywania modyfikacji genetycznych

3 – 7 czerwca

Etyczne aspekty dokonywania modyfikacji genetycznych

10 – 14 czerwca

Debata nad prawnymi i etycznymi aspektami modyfikacji genetycznych. Podsumowanie kursu.

 

Osoby chętne do udziału w kursie e-learningowym uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 15 kwietnia 2019 r. na adres: ankoug@gmail.com

 W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy: ankoug@gmail.com lub telefoniczny +48 58 523 60 06 (w godz. 7.00 – 14.00).

 Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

 

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot


nauczyciele w kursie dr Anna Kot
otwórz kurs
nauczyciele w kursie mgr Emilia Krzywańska-Frankowska
otwórz kurs

Kurs poświęcony jest zarządzaniu projektem tłumaczeniowym

nauczyciele w kursie dr Ewa B Nawrocka
otwórz kurs


W ramach tego kursu zapoznamy Was z podstawowymi pojęciami rachunku prawdopodobieństwa i pokażemy Wam jak można go stosować do opisu różnych zjawisk. Zjawiska te mogą być różnej natury: np. zjawiska pogodowe, ewolucja gatunków, czy też ruchy cząsteczek cieczy. Mało kto jednak wie, że prawdziwą przyczyną powstania rachunku prawdopodobieństwa była chęć stworzenia narzędzi pozwalających wygrywać w gry hazardowe. Raczej też nie dowiecie się w szkole, że Blaise Pascal, autor znanego z lekcji fizyki prawa Pascala, był twórcą ruletki. W ramach naszego kursu dowiecie się jak obliczyć prawdopodobieństwo ruiny gracza i dlaczego jest ono duże, gdy gramy w ruletkę. Ponadto opowiemy o spacerach losowych i jeszcze innych ciekawostkach. Tytułowe łańcuchy Markowa to narzędzie, które pozwala opisywać i wyjaśniać wszystkie te zjawiska.

Kurs obejmuje dziewięć lekcji. Startujemy 17 grudnia 2019 r. Na początku każdego tygodnia aż do marca (z wyłączeniem przerwy świątecznej i ferii zimowych) pojawi się nowa lekcja. 


17 grudnia – 21 grudnia

Co to jest losowość, a co to jest prawdopodobieństwo?

7 stycznia – 11 stycznia

Pojęcia rachunku prawdopodobieństwa

14 stycznia – 18 stycznia

Prawdopodobieństwa warunkowe i niezależność zdarzeń

21 stycznia – 25 stycznia

Wzór na prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa

28 stycznia – 1 lutego

Analiza przykładu: prawdopodobieństwo ruiny gracza w ruletkę

4 lutego – 8 lutego

Co to jest łańcuch Markowa?

25 lutego – 1 marca

Analiza przykładu: spacery losowe

4 marca – 8 marca

Jeszcze o łańcuchach Markowa

11 marca – 15 marca

Łańcuchy Markowa w przyrodzie


Serdecznie zapraszam,

Marcin Marciniak

nauczyciele w kursie mgr Marek Kościelniak
dr hab. Marcin Marciniak
otwórz kurs

Kurs towarzyszy przedmiotowi 'Zgłębianie danych" prowadzonemu dla studentów informatyki, studia II stopnia.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kurs wspomagający ćwiczenia z zarządzania projektami.

nauczyciele w kursie

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.